Entreprise Jord, belægninger og broer syd. tilbuds- og afregningsgrundlag. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprise Jord, belægninger og broer syd. tilbuds- og afregningsgrundlag. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej"

Transkript

1 tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise Jord, belægninger og broer syd 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej oktober 2012 Revision 1 Tilbudsgiver: navn: adresse:

2 1 af 57 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 2 Generelt... 2 Tilbudslistens poster Arbejdsplads Jordarbejder Afvandingsarbejder Nedrivning Bundsikringsarbejder Belægningsarbejder Udstyr Diverse arbejder Vejbelysningsmateriel Ledningsarbejder Hegn Fundering Støjskærme Arbejdsløn ved regningsarbejder Materielleje priser... 57

3 2 af 57 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. Entreprenøren skal medtage alle arbejder og ydelser, som det fremgår af kontraktens dokumenter. Betaling for disse arbejder og ydelser skal være indeholdt i enhedspriserne således, at hele det i kontrakten indeholdt arbejde, inkl. diverse beskrevne ydelser er medtaget i det afgivne tilbud. I priser skal eksempelvis være medtaget omkostninger til supplerende sikkerhedsforanstaltninger, så som beskyttelsesmodul, arbejdskøretøj, værnemidler, skærm eller andet for beskyttelse af arbejder, trafikken eller naboer ved valgte udførelsesmetoder. Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Mængdeændringer, jf. AB 92 ad 14 og SB ad 14, bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermængder ud over de teoretiske samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder årstidsbestemte foranstaltninger. Endvidere skal i priserne være medtaget eventuelle tillæg for udførelse uden for normal arbejdstid. Særlig TBL-tillægsarbejder omfatter ydelser, der ikke forlods er identificeret i lokalitet/omfang i det udbudte projekt, hvorfor de angivne mængder er fiktive. Bestemmelser med kursiv skrift under HP, P eller UP erstatter tilsvarende bestemmelser angivet foranstående under henholdsvis Generelt, HP eller P. Mængdefastsættelse og afregningsmængder Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Mængder opgøres, jf. anvist udførelsesrækkefølge/anlægslogistik, så ændringer grundet anden rækkefølge/anlægslogistik er bygherren uvedkommende. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet, før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget. Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg.

4 3 af 57 For ydelser, hvor afregning sker som en fast sum, omfatter summen de mængder/arbejder, der fremgår af entrepriseaftalen samt alle ydelser i forbindelse med ændringer foranlediget af entreprenøren selv. For ydelser, der omfatter permanent udsætning/bortskaffelse, herunder bortskaffelse af frasorterede elementer uegnet til genanvendelse i entreprisen, skal enhedspriser og faste summer omfatte losseplads-, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales i henhold til gældende love, regulativer, vedtægter mv. Eventuelle afgifter i forbindelse med bortskaffelse af jord klasse 2 4 samt PCB-holdig beton og fuger er undtaget, da disse afholdes af bygherren. For ydelser, der omfatter indvinding af materialer for genanvendelse i entreprisen eller for deponering til senere genanvendelse, og for ydelser, der omfatter genanvendte materialer, omfatter enhedsprisen optagning/adskillelse, rensning og sortering samt alle håndterings- og transportomkostninger. Nogle underposter vedrører arbejder, der udføres i varierende tykkelser inden for fastlagte grænser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbetaling, der indeholder de grænser, mellem hvilke den aktuelle tykkelse ligger. Hvis den aktuelle tykkelse ligger på grænsen mellem to underposter, afregnes efter den underpost, der svarer til mindre tykkelse end den aktuelle. Tilbudslistens poster Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre.

5 4 af 57 1 Arbejdsplads Indretning, drift og rømning Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. Den faste sum skal omfatte alle de i SAB - Styring og samarbejde anførte ydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underposter. Den faste sum udbetales efter følgende regler: 25 % udbetales, når arbejdspladsen er etableret og ibrugtaget 65 % udbetales løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden 10 % udbetales, når rømning af arbejdspladsen er afsluttet. Endvidere skal al dokumentation og således udført-materiale fra entreprenøren være overdraget til bygherren og godkendt af tilsynet Etablering af kontor- og velfærdsfaciliteter Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering og miljøgodkendelse af kontor og velfærdsfaciliteter med tilhørende stationære materiel og el-, vand- og afløbsfaciliteter mv. Den af entreprenøren anførte sum i tilbudslisten betales efter etablering af arbejdspladsen inkl. kontor, modtagelse og velfærdsfaciliteter Drift, vedligeholdelse og rømning af kontor- og velfærdsfaciliteter Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til drift og vedligehold i hele anlægsperioden frem til 1. feb. 2017, ryddelig og renholdelse samt fjernelse af kontor og velfærdsfaciliteter med tilhørende materiel og installationer mv., samt til retablering af området, efter arbejdets afslutning. Den af entreprenøren anførte sum i tilbudslisten bliver udbetalt efter følgende regler: 80 % løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 20 % når rømning og etablering er afsluttet. 1.2 Færdselsregulerende foranstaltninger Ydelser i forbindelse med færdselsregulerende foranstaltninger, nødvendige i forbindelse med entreprenørens levering og afhentning af materiel og materialer, afregnes ikke særskilt, men skal være indeholdt i ydelserne for de respektive arbejder for brug af pågældende materiel/materialer. Afregningsmængden for ydelser bestemmes ved opmåling af teoretiske mængder i henhold til godkendte trafikafviklingsplaner.

6 5 af 57 For samtlige ydelser - der ikke afregnes efter en tidsenhed - skal enhedsprisen dække hele perioden, hvor ydelsen benyttes på den aktuelle lokalitet. Enhedspriser for materiel skal medtage alle ydelser for etablering af rengjort skilt, trafikværn mv. på pågældende position samt fjernelse efter brug Kørebaneafmærkning Trafikværn m.v. Enhedspriser skal også omfatte ydelser til nødvendig afsætning, klar- og rengøring. For plan kørebaneafmærkning bestemmes afregningsmængden som netto m/m 2. For profileret kørebaneafmærkning bestemmes afregningsmængden som udført længde uden fradrag for mellemrum. Trafikværn m.v., der, jf. trafikafviklingsplanerne, ikke er placeret i arbejdsområdets grænse mod trafikken, indgår ikke i betalingsmængden. Enhedspriserne skal også omfatte reflekser jf. fabrikantens anvisninger samt evt. supplerende påsatte N42-faner, jf. trafikafviklingsplaner /651 Tavlevogn og TMA Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med opstilling, flytninger i forbindelse med trafikomlægninger, drift og fjernelse af tavlevogne og TMA : Interimsbelægningen skal opbygges af 200 mm BG, 200 mm SG, 80 mm GAB1 og 50 mm GAB Ledninger Generelt Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til gener i forbindelse med indhentning og registrering af opdaterede ledningsoplysninger hos ledningsejerne, påvisning af eksisterende ledninger, kabler, brønde og bygværker, herunder eventuel udførelse af prøvegravninger samt afholdelse af og deltagelse i ledningsmøder i nødvendigt omfang. Den faste sum udbetales efter følgende regler: 20 % ved anlægsarbejdets start. 80 % løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden Forebyggelse og overvågning af vibrationsskader og -gener fra entreprenørarbejdet Vibrationsmålinger Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering, opsætning, drift og nedtagning af vibrationsmåler med datalogger og alarm.

7 6 af Affaldshåndtering og -bortskaffelse Generelt 1.15 Byggepladshegn Den faste sum udbetales i lige store rater jævnt fordelt over anlægsperioden Levering, opsætning og fjernelse af byggepladshegn Afregningsmængde er teoretisk mængde, jf. tegninger mellem arbejdsområde (ikke anstillingsplads) og et tilstødende område Levering, opsætning og fjernelse af skærm Afregningsmængde er teoretisk mængde, jf. tegninger mellem arbejdsområde (ikke anstillingsplads) og et tilstødende område.

8 7 af 57 2 Jordarbejder 2.11 Rydning Rydning Den faste sum skal indeholde alle udgifter til rydning på nær arbejder omfattet af de øvrige poster angivet under post 2.11 inkl. fjernelse af træstød Nedtagning og bortskaffelse af midlertidigt paddehegn. Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til nedtagning og bortskaffelse af midlertidigt paddehegn2.12 Nedrivning Nedrivning/fjernelse af brodæk, midtersøjle samt fundament for interimsbro Sumprisen skal inkludere samtlige udgifter til nedrivning af midlertidig stibro ved Egebækvej, herunder afskærmninger, afdækninger, afstivninger, skæring, boring, nedbrydning, bortskaffelse af nedbrudte materialer samt fjernelse af afskærmninger, afdækninger og øvrige interimsforanstaltninger efter brug Nedrivning af betonstøttemur 2.13 Opbrydning m.v. Betonstøttemuren er placeret fra st til st v.v.s. Sumprisen skal inkludere samtlige udgifter til midlertidige udgravninger bag støttemuren, opbrydning og bortskaffelse af betonstøttemur, inkl. skæring og optagning af stålpæle samt bortskaffelse af nedbrudte materialer Ubundne materialer, opbrydning og lægge i depot Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opmærkning, opgravning, opsamling samt læsning og transport til midlertidig genplaceringslokalitet for senere genanvendelse. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opmærkning, opgravning, opsamling samt læsning og bortskaffelse, inkl. transport. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde Fortandingsfræsning ved samlinger til eksisterende belægninger Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opmærkning, fræsning og bortskaffelse af overskudsmateriale på en sådan måde, at fladerne står skarpe og rengjorte. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde.

9 8 af Asfaltfræsning, t=.. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opmærkning, fræsning og bortskaffelse af overskudsmateriale på en sådan måde, at fladerne står skarpe og rengjorte. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde Planfræsning, t= /32 Asfaltskæring Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opmærkning, fræsning og bortskaffelse af overskudsmateriale på en sådan måde, at fladerne står skarpe og rengjorte. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved opmærkning, skæring, rillefræsning, knusning (til granulat), ophugning, oprivning m.v. af asfalt samt læsning og transport til midlertidig genplaceringslokalitet for senere genanvendelse som bærelag. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde Kantsten, optage og lægge i depot Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning, opsamling samt læsning og transport til midlertidig genplaceringslokalitet, for senere genanvendelse. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde Betonkantsten, optage og fjerne Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning og bortskaffelse af eksisterende kantsten, inkl. sættemateriale. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde Betonfliser, optage og lægge i depot Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til optagning, opsamling samt læsning og transport til midlertidig genplaceringslokalitet for senere genanvendelse. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde.

10 9 af Betonfliser, optage og fjerne Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til optagning, læsning, transport og bortskaffelse af eksisterende, beskadigede betonfliser. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde Chaussésten, optage og fjerne Enhedsprisen skal omfatte udgifter ved optagning, læsning, transport og bortskaffelse af eksisterende granitchaussésten.. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde Brosten at optage og fjerne Enhedsprisen skal omfatte udgifter ved optagning, læsning, transport og bortskaffelse af eksisterende brosten. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde Autoværn at optage og bortskaffe Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til fjernelse af vejautoværn og bortskaffelse af materialer. Enkelt- og dobbeltsidede autoværn afregnes til samme enhedspris Støjskærm at optage og bortskaffe Enhedsprisen skal inkludere samtlige udgifter til nedrivning og bortskaffelse af støjskærm, inkl. fundamenter helt til spidskote Vejbelysningsanlæg at optage og lægge i depot Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning, læsning, transport og deponering samt genopsætning af eksisterende vejbelysningsmaster, inkl. bortskaffelse af fundamenter. Enhedsprisen omfatter endvidere: Demontering af elforsyning ved fjernelse og/eller nedgravning og afslutning med muffe samt demontering og deponering af mast, inkl. armatur Vejbelysningsanlæg at optage og bortskaffe Signalanlæg Sumprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning, læsning, transport og bortskaffelse af eksisterende vej- og stibelysningsmaster, inkl. fundamenter. Sumprisen omfatter endvidere: Demontering af elforsyning ved fjernelse og/eller nedgravning og afslutning med muffe samt demontering og bortskaffelse af mast, inkl. armatur. Sumprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning, læsning, transport og deponering af eksisterende signalmaster ved Øverødvej, inkl. bortskaffelse af fundamenter.

11 10 af 57 Sumprisen omfatter endvidere: Demontering af elforsyning ved fjernelse og/eller nedgravning og afslutning med muffe samt. demontering og deponering af mast, inkl. armatur Nedtagning af portal Enhedsprisen skal inkludere samtlige udgifter til demontering og bortskaffelse af tavleportaler, inkl. tavler. Nødvendige interimsafstivninger mod motorvejen er inkluderet i ydelsen Nedtagning og bortskaffelse af vejudstyr, vejvisningstavler Enhedsprisen skal inkludere samtlige udgifter til demontering og bortskaffelse af jordtavler, inkl. standere og fundamenter. Nødvendige interimsafstivninger mod motorvejen er inkluderet i ydelsen. Ved jordtavlen på Øverødvej ved Mariehøj Centret demonteres alene tavlen. Stander og fundament efterlades Limkantsten, optage og fjerne Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning og bortskaffelse af eksisterende limkantsten, inkl. sættemateriale. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde Fjernelse af trapper Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning og henlægning i midlertidig genplaceringslokalitet af eksisterende belægningssten anvendt til trapper ved Gl. Holtevej, inkl. bortskaffelse af lægge-/sættemateriale. Posten omfatter desuden nedtagning og bortskaffelse af rækværk samt vandrender. Desuden optagning, bortgravning, læsning og transport af materialer Beton, opbrydning og bortskaffelse Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opmærkning, opbrydning, opsamling samt knusning, inkl. læsning og transport til nedknusningsanlæg, og efterfølgende læsning og transport til midlertidig genplaceringslokalitet for eventuel senere genanvendelse. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde /908 Asfalt, opbrydning og bortskaffelse Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opmærkning, fræsning/skæring og knusning, inkl. læsning og transport til nedknusningsanlæg, og efterfølgende bortskaffelse til midlertidig genplaceringslokalitet for senere genanvendelse. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde.

12 11 af Skæring i asfalt og beton, t=0,3-0,4m Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved opmærkning, skæring, rillefræsning, knusning, ophugning, oprivning m.v. af asfalt og beton samt læsning og transport til midlertidig genplaceringslokalitet for senere genanvendelse som bærelag. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde Afrømning af muldjord m.v. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til afrømning/afgravning, fjernelse af rødder og sten, sortering, læsning, transport, henlægning i midleritdig genplacerignslokalitet til senere udlægning, ndbygning, opmåling og nivellement m.v. Afregningsmængden for muldjord opgøres som teoretisk flade i arbejdsområde/terrænreguleringsområde multipliceret med en angivelse af tykkelse Afgravning af sediment fra regnvandsbassin til bortskaffelse Arbejdet i posten omfatter afgravning af 30 cm sedimenter fra eksisterende regnvandsbassiner. Desuden bortskaffelse til godkendt modtager. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til afgravning, læsning, transport, opmåling og nivellement m.v., ekskl. deponeringsafgifter. Afregningsmængden opgøres på baggrund af vejesedler fra jordmodtager Blødbundsarbejder Afgravning og udsætning af blødbund Afregningsmængderne fastsættes som volumen mellem opmålt bund og opmålt vandspejl ved udførelse Afgravning og bortskaffelse af blødbund Afregningsmængderne fastsættes som volumen mellem opmålt bund og opmålt vandspejl ved udførelse Friktionsmaterialer udgravning og opfyldning/levering og opfyldning under vandspejl Friktionsmateriale, levering og opfyldning Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering, transport og indbygning af friktionsfyld, inkl. komprimering og kontroller. Afregningsmængder er teoretisk volumen mellem opmålt bund og angivet kote til overside af opfyldning med friktionsmateriale Friktionsmateriale, levering og indbygning omkring konstruktioner Afregningsmængder er teoretisk volumen mellem opmålt bund og angivet kote til overside af opfyldning med friktionsmateriale.

13 12 af Grundvandssænkning Tilbudslistens mængder er fiktive Nedpløjning af vacuumbelastet dræn Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og nedpløjning samt tilslutning til pumpe og etablering af energiforsyning til denne. Mængden er fiktiv og kan reguleres 100 %, og posterne kommer kun til udførelse efter aftale med tilsynet Leje og drift af vacuumpumpe Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til leje og drift, herunder energiforsyning. Mængden er fiktiv og kan reguleres 100 %, og posterne kommer kun til udførelse efter aftale med tilsynet /905 Anstilling og flytning af sugespidsanlæg Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering, anstilling, leje, drift, flytning, vedligehold og nedtagning af sugespidsanlæg. Afregningsmængderne fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde efter arbejdets udførelse. Mængden er fiktiv og kan reguleres 100 %, og posterne kommer kun til udførelse efter aftale med tilsynet og 2.34 Råjordsarbejder 2.35 Jordstabilisering Teoretiske volumen for afgravet jord er afregningsgrundlaget og udregnet som volumen mellem teoretisk råjordsplanum og terræn fratrukket mængder der indgår i afregningsmængde for forurenet jord, muld, overjord fra vejareal, områdeklassificeret muld og overjord Indbygning med 2% kalk, d=0,40 m Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til leverance, materialer og udførelse. Afregning efter denne post vil kun ske i tilfælde, hvor entreprenøren kan påvise, at det ikke ville have været muligt at indbygge jorden uden kalktilsætning og kun efter forudgående aftale med tilsynet Kalkstabilisering af råjordsplanum, d=0,4 Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til nødvendig stabilisering, jf. SAB - Kalkstabilisering af planum, uanset valg af stabiliseringsmetode, inkl. udførelse af prøvestrækning, levering, transport, udlægning og kontroller. Afregningsmængderne fastsættes ved opmåling under arbejdets udførelse.

14 13 af Kalkstabilisering af råjord Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til nødvendig stabilisering, jf. SAB - Kalkstabilisering af råjord til indbygning, uanset valg af stabiliseringsmetode, inkl. udførelse af prøvestrækning, eventuel iblanding forinden, levering, transport, udlægning og kontroller. Afregningsmængderne fastsættes ved opmåling under arbejdets udførelse. Mængden er fiktiv og kommer kun til udførelse efter aftale med tilsynet Reguleringspris pr. 1% kalk 2.36 Slagger Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til leverance, materialer og udførelse. Afregning for tilsætning af 1% ekstra kalk vil kun ske efter forudgående aftale med tilsynet Afgravning af slagger og indbygning i dæmning 2.39 Forurenet jord Arbejdet i posten omfatter udgravning af slagger i eksisterende nødspor samt indbygning under planum inden for fremtidigt vejareal inden for entreprisen. Mængden er skønnet og kommer kun til udførelse efter aftale med tilsynet. I nærværende TAG Afsnit og tilhørende TBL poster benyttes begrebet depot. Ved depot skal forstås midlertidig placering af jordmaterialer Levering og udlægning af miljønet Afregningsmængden er den samlede flade, hvor miljønet er udlagt. Enhedsprisen skal omfatte overlap Levering, opstilling og tømning af miljøcontainer til uforudset kraftigt forurenet jord, ekskl. deponeringsafgifter. Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering, opstilling og tømning af miljøcontainer, ekskl. omkostninger til deponering. Afregningsmængderne fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde efter arbejdets udførelse. Mængden er fiktiv og kan reguleres 100 %, og posterne kommer kun til udførelse efter aftale med tilsynet Afgravning af sediment fra regnvandsbassin og indbygning Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til afgravning, læsning, transport, opmåling og nivellement m.v. ekskl. deponeringsafgifter Udlægning af muldjord Afregningsmængden for muldjord opgøres som teoretisk flade i arbejdsområde/terrænreguleringsområde multipliceret med en angivelse af tykkelse.

15 14 af Græssåning Enhedspriserne i underposterne omfatter alle udgifter til græssåning inkl. gødskning.

16 15 af 57 3 Afvandingsarbejder For alle opgivne ledninger gælder, at afregningsmængderne er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte målt på tegninger langs ledningen i hele meter (afrundet). Hvor en ledning ikke afsluttes i brønd, måles til ledningsende. For alle drænledninger uden for vejens areal gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtersand samt tilfyldning med egnet råjord skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, medmindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle drænledninger inden for vejens areal gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtersand samt levering og indbygning af bundsikringsmateriale som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, medmindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle fleksible ledninger, herunder alle plastledninger (ekskl. dræn) gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjævningslag, støttelag og omkringfyldning samt tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, medmindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle stive ledninger, herunder alle betonledninger, gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjævningslag og støttelag samt omkringfyldning og tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, medmindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. Indbygning eller udsætning af eventuel overskudsjord fra ledningsgrave skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, herunder dræn. Ledningsdybder for de enkelte ledningsstrækninger mellem to bygværker (brønde) beregnes som gennemsnitsdybden, og i tilbudslisten er hver enkelt ledningsstrækning medtaget i den underpost, hvor ledningens gennemsnitsdybde er beliggende mellem underpostens dybdeintervaller. Dybden af ledninger placeret uden for vejes arealer samt tværgående oplandsledninger mv. i vejes påfyldningsstrækninger måles fra terræn og til ledningens bundløb. Dybden af ledninger placeret i vejes afgravningsstrækninger måles fra projekteret planum for vejkasse og til ledningens bundløb. Dette gælder ligeledes for interne vejafvandingsledninger samt langsgående spildevandslednninger placeret i påfyldningsstrækninger. Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist til bundløb i ledningen, uanset sandfang.

17 16 af Vandløb 3.1 Vandløb Beskyttelse af tværgående ledninger under planum skal være indeholdt i enhedspriserne. Levering og indbygning af udjævningslag og støttelag skal være indeholdt i enhedsprisen. Såfremt der vælges plastrør i stedet for betonrør, vil eventuelle merudgifter forårsaget af krav til omkringfyldningsmateriale for plastrør ikke blive honoreret Almindelig oprensning Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter i forbindelse med oprensning og fjernelse af materialer. Den angivne mængde i tilbudslisten er fiktiv. 3.2 Regnvandsbassin Etablering af lermembran Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, transport og indbygning af tæt bund i regnvandsbassin med ler som beskrevet i SAB - Afvanding og SAB - Jordarbejder samt bortskaffelse af overskudsfyld. Afregningsmængden er arealet af den udlagte lermembran Etablering af bentonitmembran Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, transport og indbygning af tæt bund i regnvandsbassin med bentonitmembran som beskrevet i SAB - Afvanding og SAB - Jordarbejder samt bortskaffelse af overskudsfyld. Afregningsmængden er arealet af den udlagte bentonitmembran Skråningsdræn af dobbeltvæggede topslidsede plastrør typetegn Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og etablering af skråningsdræn. Den angivne mængde i tilbudslisten er fiktiv Tillægspris for omkringfyldning af ledninger med fiktionsmateriale Enhedspriserne (tillægspriserne) er tillæg til posterne og skal dække etablering af omkringfyldning med friktionsmaterialer ved tværgående stive ledninger af beton mv. indenfor vejens areal. Ydelsen kommer kun til afregning efter forudgående skriftlig aftale med tilsynet. Tilbudslistens mængde er fiktiv.

18 17 af Tillægspris for omkringfyldning og tilfyldning af ledningsgrav med fiktionsmateriale Enhedspriserne (tillægspriserne) er tillæg til posterne og skal dække levering og indbygning af tilfyldning med friktionsmaterialer ved tværgående ledninger inden for vejens areal samt ved passage under eller forbi nye fundamenter for portaler, lysmaster og støjskærme/støjvægge og kun efter aftale med tilsynet. Tilbudslistens mængde er fiktiv Grundforstærkning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering og indbygning af ral/singels samt opgravning og fjernelse af dårlig underbund, herunder bortskaffelse af overskudsfyld. Der afregnes efter indbygget mængde ral/singels. Ydelsen kommer kun til afregning efter forudgående skriftlig aftale med tilsynet. Tilbudslistens mængde er fiktiv Annullering af ledninger Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved annullering af ledninger, brønde og bygværker, herunder etablering af udluftninger, slutpropper og opgravning til ledninger/brønde inkl. tilfyldning, bortskaffelse og retablering i de angivne dybder/dimensioner Vandtæt afpropning, alle dimensioner Posten finder anvendelse for alle dimensioner større end Ø300 mm Vandtæt afpropning, alle dimensioner Finder anvendelse for dimensioner mindre end eller lig med Ø300 mm Optagning og fjernelse dim <= 300 mm Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med annullering/optagning af eksisterende afvandingsledninger i forbindelse med etablering af nye ledninger for dimensioner op til og med Ø300 mm, inkl. bortskaffelse. Pris for opgravning og tilfyldning er omfattet af posterne for etablering af nye ledninger. Enhedsprisen afregnes pr. meter Annullering af brønde og bygværker Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved annullering af ledninger, brønde og bygværker, herunder etablering af udluftninger, slutpropper og opgravning til ledninger/brønde inkl. tilfyldning, bortskaffelse og retablering. Dybderne regnes fra eksisterende terræn eller råjordsplanum Diameter <= 400 mm Dybde 0-2 m Diameter <= 400 mm Dybde 0-3 m.

19 18 af mm < diameter <= 1000 mm Dybde 0-2 m < diameter <= 1000 mm Dybde 0-3 m Diameter 1250 mm 3.54 Afstivning Dybde 0-2 m. Herunder specialbygværker Leje og drift af gravekasse For gravekasse er afregningsmængderne længden af den udgravning, som foretages med nødvendig gravekasse. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, leje, drift og fjernelse af gravekassen Særlige arbejder Fleksibel overgangsmanchet Enhedsprisen skal omfatte levering og montering af fleksible overgangsmanchetter på lukkede ledninger med dimension > Ø300 mm i forbindelse med tilslutning til eksisterende afvanding eller i forbindelse med tilslutninger som følge af reparation af eksisterende ledninger, herunder skæring af rørender. Hvor der regnes med overgangsmanchet, finder post ikke anvendelse, men skal være indeholdt. Tilbudslistens mængde er fiktiv Tilslutning af eksisterende ledning til ny ledning eller brønd, inkl. tilslutningsledning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til tilslutning af eksisterende ledning til ny ledning og/eller brønd, herunder nødvendige materialer som fittings, tætningsringe, korte rørstykker, hulboring m.m., inkl. indtil 5 m tilslutningsledning Tilslutning af nye ledningr til eksisterende ledninger eller brønd Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til tilslutning af ny ledning til eksisterende ledning og/eller brønd, herunder nødvendige materialer som fittings, tætningsringe, korte rørstykker, hulboring m.m Tv-inspektion af eksisterende ledning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til tv-inspektion af eksisterende ledninger i alle dimensioner, inkl. spuling, herunder bortskaffelse af fyld. Tilbudslistens mængde er fiktiv Tv-inspektion af eksisterende brønde Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til inspektion af eksisterende brønde, inkl. evt. tømning af brønd.

20 19 af 57 Tilbudslistens mængde er fiktiv Tillægspris for brønde på underboring i midterrabat Enhedsprisen er en tillægspris til enhedsprisen for brønde afregnet under post 3.60, 3.61 og 3.62 for de ekstraarbejder, der er i forbindelse med etablering af brønde i midterrabat på underboringer, herunder overskæring og afkortning af stålrør og medierør, besværlige samlinger m.v. som beskrevet i SAB - Afvanding Fleksibel overgangsmanchet Ø150, Ø200 og Ø300 mm Enhedsprisen skal omfatte levering og montering af fleksible overgangsmanchetter på lukkede ledninger med dimension op til det i posten angivne i forbindelse med tilslutning til eksisterende afvanding eller i forbindelse med tilslutninger som følge af reparation af eksisterende ledninger, herunder skæring af rørender. Hvor der regnes med overgangsmanchet, finder post ikke anvendelse, men skal være indeholdt. Tilbudslistens mængde er fiktiv Skæring af betonrør Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med skæring af rørender på betonrør Afspærringsbold Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med leje, levering og montering af afspærringsbolde i den angivne dimension inkl. lejeudgifter. Tilbudslistens mængde er fiktiv Strømpeforing Ø300 mm Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udførelse af strømpeforing, herunder dimensionering, dokumentation, friskæring af stik, levering og anstilling m.m. Tilbudslistens mængde er fiktiv Strømpeforing Ø800 mm Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udførelse af strømpeforing, herunder dimensionering, dokumentation, friskæring af stik, levering og anstilling m.m. Tilbudslistens mængde er fiktiv.

21 20 af Afstivning af byggegrube for omkringstøbning af FR 500.(tegning ) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til planlægning, design, beregning, dimensionering, levering, etablering og demontering/fjernelse af afstivning af byggegrube, som beskrevet i SAB - Fundering Tillægspris for lægning af afvandingsledninger under 132 kv-kabel. Enhedsprisen skal dække de ekstraomkostninger, der er ved at skulle etablere afløbsledninger under tracé for eksisterende 132 kv-kabel, som er i drift. Indeholdt skal være krydsning af hele tracéet, der består af op til tre separate ledere/kabler. Tilbudlistens mængde er fiktiv Afpropning af nedlagt stik < PL 200 fra B 600-ledning med opgravningsfri metode Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afpropningen, herunder lokalisering af stikket med kloak-tv, indføring af udstøbningsgrej, udstøbning af stik, efterbehandling af overfladen samt fornyet tv-inspektion af hele brøndstrækningen B500/B500 omkringstøbning, jf. tegn og SAB - Afvanding, afsnit Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til omkringstøbningen, herunder udgravning, placering af jord i depot, afstivning og tørholdelse af gruben for omkringstøbningen. Desuden omfattes den midlertidige overpumpning af vandet samt tilskæring af rørene og understøtning af de blivende rør samt selve omkringstøbningen og efterfølgende omkringfyldning og tilfyldning svarende til ledningsarbejdet Tilslutning af ny Ø800 bt til frontmur ved udsparring og omstøbning med beton Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til tilslutning af ny Ø800 mm ledning til eksisterende Ø800 mm ledning/frontmur, alt som beskrevet i SAB - Afvanding Udtagning og kontrol af fem jordprøver i bassiner Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udtagelse af jordprøver fra lerjord til brug i lermembran. Indeholdt skal være undersøgelse i laboratorium og afrapportering. Hver prøve skal indeholde fem jordprøver Boring af huller i betonrør og brønde med vægtykkelse mm Ydelserne afregnes pr. stk., inkl. FORSHEDA eller hermed ligestillede. Tilbudslistens mængde er fiktiv Boring af huller i betonrør og brønde med vægtykkelse mm Ydelserne afregnes pr. stk., inkl. FORSHEDA eller hermed ligestillede. Tilbudslistens mængde er fiktiv.

22 21 af Styret underboring/tunnelering Styret underboring/tunnelering nr. 5 Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med underboring/gennempresning af ledninger, herunder levering af foringsrør og medierør, fuldsvejsning, underboring/gennempresning, injicering af mellemrum, ballastering, renspuling, beregning, dokumentation m.v. Der henvises endvidere til SAB - Afvanding, afsnit Pressegrube og modtagegrube til underboring nr. 5 Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til planlægning, design, beregning, dimensionering, levering og etablering af presse- og modtagegruber, med og uden afstivning, alt som beskrevet i SAB - Afvanding og SAB - Fundering ,0 m brønd med sandfang el. bundrende, ekskl. brønddæksel, rørtilslutning <= 500 mm, typetegn Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering og etablering i de angivne højder ,25 m brønd med sandfang el. bundrende, ekskl. brønddæksel, rørtilslutning <= 1000 mm, typetegn Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering og etablering i de angivne højder ,25 m brønd med støbt betonkammer, ekskl. brønddæksel, typetegn Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering og etablering i de angivne højder Ekstra brøndringe Ydelsen omfatter levering og montering af ekstra brønderinge på eksisterende brønde. Tilbudslistens mængde er fiktiv Nedløbsbrønde, typetegn. nr Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering og etablering som angivet på typetegning. Ved nedløbsbrønde, som etableres på dræn, skal tilslutning være indeholdt i prisen for brønden Max. 3 m Ø160 mm stikledning inkl. tilslutning Enhedsprisen omfatter samtlige omkostninger ved etablering af stikledning (ø150 mm) af indtil 3 meters længde ved tilslutning af nedløbsbrønde. Ved stikledningslængder over 3 m afregnes overskydende længde efter post Plastbrønd med sandfang eller bundrende Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering og montering af Ø425 mm plastbrønd med bundrende med den angivne dybde og med den angivne tilslutning inkl. betonkegle, støbejernskarm og dæksel (40t).

23 22 af Brønddæksler m.m. Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering og montering i henhold til typetegning Armeret betonplade omkring karm, typetegn Ydelsen skal omfatte levering og etablering af armeret betonplade omkring karm for samtlige brønde placeret i trug i ubelagte arealer Højdejustering 0-5 cm Ydelsen skal omfatte alle leverancer og arbejder i forbindelse med højdejustering af eksisterende brønde, herunder bortskaffelse af materialer. Tilbudslistens mængde er fiktiv Højdejustering 0-25 cm Ydelsen skal omfatte alle leverancer og arbejder i forbindelse med højdejustering af eksisterende brønde, herunder bortskaffelse af materialer. Tilbudslistens mængde er fiktiv Sikring af rørindløb eller -udløb m. sten. rørdimension <= 800 mm, typetegn Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering i henhold til typetegning og er gældende for rørdimensioner 800 mm Afløbsbygværk i regnvandsbassin, typetegn Enhedsprisen skal omfatte levering og etablering af afløbsbygværk i regnvandsbassin, som angivet på typetegn , og som beskrevet i SAB - Afvanding, herunder låg i aluminium Sikring af rørudløb i regnvandsbassin med betonkasse og sten, typetegn Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering i henhold til typetegning Sikring af rørindløb eller -udløb med frontmur og sten, typetegn Tørholdelse Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering og etablering i henhold til typetegning. Enhedspriserne skal omfatte samtlige udgifter til ydelser og leverancer i forbindelse med leje og drift af pumper, herunder transport til og fra arbejdsstedet, tilrigning, energiforsyning, sandfilter, bundfældningsbassin, opstilling, drift, pasning, vedligeholdelse og afmontering. Afregningsmængden for dykpumper er den faktiske medgåede driftstid. Tilbudslistens mængder er fiktive.

24 23 af Grundvandssænkning Tilbudslistens mængder er fiktive /04/07 Overpumpning, opstilling og afrigning Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering, opstilling, afrigning og nødvendig transport af overpumpningsudstyr og afspærring samt etablering, herunder transport til og fra arbejdsstedet. Posten gælder for den i tilbudslisten angivne ydelse og afregnes pr. stk. opstilling /05/08 Overpumpning, flytning. Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til flytning af overpumpningsudstyr inkl. afrigning, opstilling og nødvendig transport af overpumpningsudstyr og afspærring. Posten gælder for den i tilbudslisten angivne ydelse og afregnes pr. stk. flytning /06/09 Overpumpning, leje pr. døgn. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til leje, energiforsyning, drift, pasning og vedligeholdelse. Enhedspriserne omfatter hele driftsperioden, uanset hvor lang den er, og afregnes som tid pr. anlæg.

25 24 af 57 4 Nedrivning 4.02 Nedrivning af broer Nedrivning af den anførte bro nr. 47 Sumprisen skal inkludere samtlige udgifter til nedrivning af bro nr , OF Egebækvej, herunder afskærmninger, afdækninger, afstivninger, skæring, boring, nedbrydning, bortskaffelse af nedbrudte materialer, samt fjernelse af afskærmninger, afdækninger og øvrige interimsforanstaltninger efter brug Nedrivning af den anførte bro nr. 44 Sumprisen skal inkludere samtlige udgifter til nedrivning af bro nr , OF Øverødvej, herunder afskærmninger, afdækninger, afstivninger, skæring, boring, nedbrydning, bortskaffelse af nedbrudte materialer, samt fjernelse af afskærmninger, afdækninger og øvrige interimsforanstaltninger efter brug Nedrivning af den anførte bro nr. 43 Sumprisen skal inkludere samtlige udgifter til nedrivning af bro nr , UF Gl. Holtevej, herunder afskærmninger, afdækninger, afstivninger, skæring, boring, nedbrydning, bortskaffelse af nedbrudte materialer, samt fjernelse af afskærmninger, afdækninger og øvrige interimsforanstaltninger efter brug Nedrivning af støttevægge, fundamenter, og andre mindre bygværker Nedrivning af det anførte bygværk Sumprisen skal inkludere samtlige udgifter til delvis nedbrydning af betondækningsgraven på matr. 1dz, Holte By, Gl. Holte, herunder, skæring, boring, nedbrydning og bortskaffelse af nedbrudte materialer Opbrydning af armeret betonfundament Enhedsprisen skal inkludere samtlige udgifter til opgravning og bortskaffelse af armerede betonfundamenter for DONG Energys højspændingsmaster samt fundament for Q8-skilt langs rampe ved Langhaven. Enhedsprisen skal endvidere indeholde samtlige udgifter til nødvendige interimsforanstaltninger til hindring af sideværts jordtryk på Nordvandsvandledninger Busskur, nedrivning og bortskaffelse Enhedsprisen skal inkludere samtlige udgifter til nedrivning og bortskaffelse af busskure, inkl. fundamenter Nedrivning, diverse tillægsydelser Tilfyldning af ledningsgrave og huller efter kældre, fundamenter m.m. med

26 25 af 57 friktionsmaterialer Sumprisen skal inkludere samtlige udgifter til opfyldning og komprimering af den resterende del af betondækningsgraven på matr. 1dz, Holte By, Gl. Holte, efter delvis nedbrydning under post Opgravning og bortskaffelse af Ø800 Bonnarør Enhedsprisen skal inkludere samtlige udgifter til opgravning og bortskaffelse af Ø800 Bonnarør fra tidligere vandforsyning. Vandledningerne er taget ud af drift. Bonnarørene er placeret ca. ved st v.h.s. og ca. ved st v.h.s Opgravning og bortskaffelse af ventilbygværk Sumprisen skal inkludere samtlige udgifter til opgravning og bortskaffelse af ventilbygværk i ca. st v.h.s. til 2,0 m under fremtidig vej. Sumprisen skal endvidere inkludere nedbrydning af bundplade, opfyldning med friktionsfyld, inkl. komprimering, samt alle udgifter til etablering og nedtagning afstivning i forbindelse med udgravningen Opgravning og bortskaffelse af pæleåg hen over Nordvandsledning Sumprisen skal inkludere samtlige udgifter til frigravning, nedbrydning og bortskaffelse af overbygning i armeret beton over Nordvandsledning samt borthugning af borede betonfundamenter til 2,0 m under fremtidig vej. Sumprisen skal endvidere inkludere alle udgifter til etablering og nedtagning afstivning i forbindelse med udgravningen Fjernelse af interimsgangbro og spuns ved Pilekæret Sumprisen skal indeholde alle udgifter til nedtagning og bortskaffelse af interimsgangbro, herunder afskæring og optagning af spuns.

27 26 af 57 5 Bundsikringsarbejder 5.01 Bundsikring, levering og indbygning Afregningsmængder for m 3 mængder fastlægges som teoretisk indbygget totalmængde, jf. projektdata. Afregningsmængden er teoretisk indbygget totalmængde fratrukket den teoretiske genbrugsmængde, jf. post Der fradrages ikke for genbrugsmængde af affræset asfalt Bundsikring at flytte, komprimere og regulere Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opgravning og sideflytning af BL/SG materiale fra eksisterende nødspor og indbygning som del af bundsikringslaget i nyt nødspor. Afregningsmængden fastlægges som teoretisk fjernet volumen af eksisterende BL/SG.

28 27 af 57 TAG Belægningsarbejder For asfaltarbejder skal enhedspriserne omfatte alle ydelser i forbindelse med produktion af produktet samt levering, udlægning og komprimering og øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse inkl. skæring og fræsning ved tværgående og langsgående belægningstilslutninger, bortskaffelse af affræset materiale og effektiv rengøring af såvel kanter som flader. Udfyldelse af huller efter bygherrens borekernekontrol med relevant asfalttype samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse skal ligeledes være indeholdt i enhedspriserne. Tilbudslistens mængder er beregnet på baggrund af nettoarealet i oversiden med reference til detaljer som vist på belægningstværsnit/-planer. Materialer for udførelse af overbredder ud over viste nettobredder skal være indeholdt i enhedspriserne. Efter arbejdets afslutning opmåles arealet af den udlagte belægning, jf. AAB og SAB. Delarbejder kan eventuelt opmåles efter aftale med bygherrens tilsyn. Arealer af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages kun, når det enkelte areal er over 2 m 2. For hver asfalttype beregnes udlagt middelforbrug i kg/m 2 baseret på vejesedler og opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelse af asfaltlagets areal, jf. AAB - Varmblandet asfalt, afsnit 3.5. Ved TB k beregnes tilsvarende middelforbruget af klæbemiddel i kg/m 2.. Hver asfalttype afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m 2 omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer- og mindreforbrug, jf. AAB - Varmblandet asfalt samt SAB - Varmblandet asfalt, afsnit 3.4.3, Lagtykkelser for asfaltmaterialer angivet i kg/m 2 er gældende projektreference. Merforbrug: Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. AAB - Varmblandet asfalt samt SAB - Varmblandet asfalt, afsnit og I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindreforbrug, jf. AAB - Varmblandet asfalt samt SAB - Varmblandet asfalt, afsnit 3.4.3, i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris. Såfremt merydelsen overstiger tolerancen, jf. AAB - Varmblandet asfalt samt SAB - Varmblandet asfalt, afsnit 3.4.3, og har et sådant omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabetaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt udførelse.

29 28 af 57 TAG Stabilt grus For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning, kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for merforbrug. Hvor den aktuelle udlægningsmængde er bestemt af en fast højde mellem et defineret underlag og en fast øvre kantbegrænsning, afregnes efter det faktiske forbrug, således at den andel af merforbruget, som overstiger det ovenfor anførte maksimalt tilladelige merforbrug for de enkelte belægningslag, afregnes med reguleringsprisen for det næstnederste lag. Skyldes et merforbrug, at det resulterende tværfald afviger fra det projekterede, fratrækkes den andel af merforbruget, som skyldes afvigelsen fra det forudsatte tværfald. Mindreforbrug: For manglende kompensation i en flerlagsbelægning, jf. AAB - Varmblandet asfalt samt SAB - Varmblandet asfalt, afsnit 3.4.3, og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg. For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange forlænget periode for mangelansvar eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 % tillæg. Afregningsmængder afregnes efter m 2 og fastlægges som teoretiske nettoarealer i lagenes overside inkl. overbredder. Hvis specificerede lagtykkelser kræver en udlægning i to arbejdsgange, skal omkostninger hertil være indeholdt i enhedspriserne Opretning og afretning 6.22 Pulverasfalt, PA Maskinopretning/-afretning og håndopretning/-afretning Enhedsprisen skal yderligere omfatte alle ydelser ved klæbning samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Eventuelle ekstraydelser for arbejdets udførelse som håndarbejder skal være indeholdt i enhedsprisen. Denne ydelse forekommer kun efter aftale med bygherrens tilsyn på eksisterende belægning. Afregningsmængde fastsættes på baggrund af vejesedler. På veje, stier og slips, PA Type 8 t Eventuelle ekstraydelser for arbejdets udførelse som håndarbejde og/eller i små delmængder skal være indeholdt i enhedsprisen Asfaltkile, PA Type 8 t Enhedsprisen skal yderligere omfatte alle ydelser ved klæbning. Dimensioner er som vist på detaljesnit, og der klæbes før udlægning.

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Entreprise Jord, belægninger og broer nord. tilbuds- og afregningsgrundlag. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej

Entreprise Jord, belægninger og broer nord. tilbuds- og afregningsgrundlag. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise 1435.201 Jord, belægninger og broer nord 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej november 2012 Revision 1 Tilbudsgiver: navn: adresse: 1 af 58

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE DH522.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Frederikssundsvej/Hovevej JANUAR 2014 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H34805.20 Jord- og belægningsarbejder Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen Maj 2016 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) TAG tekster til udbud H34805.20 Generelt Tilbuds-

Læs mere

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.20 Jord- og belægningsarbejde H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TAG H50.08.20 Rundkørsel

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H00312.20 Jord- og belægningsarbejde Motorring 3 Udvidelse af frakørsel ved Vintapperrampen Juli 2015 1 af 15 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H106.07.75 Belægning og belysning H106 Hillerød - Frederiksværk H106.07 Rundk. 5-Benet i Frederiksværk April 2017 01 01 01 Indretning, drift og rømning Tilbudslistens

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Jord-, belægningsarbejder og broer

Jord-, belægningsarbejder og broer Tilbuds- og afregningsgrundlag ENTREPRISE 1220.200 Jord-, belægningsarbejder og broer 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N Marts 2012 1220.200: TAG 1 af 31 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen.

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen. TILBUD - Samleside 1 TBL - 1435.200 Rev. 2.0 Nedenstående arbejder vedrørende entreprise 1435.200 tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af nov. 2012 angivne grundlag for en betaling

Læs mere

Entreprise 1210.27 Jordarbejder

Entreprise 1210.27 Jordarbejder Entreprise 1210.27 Jordarbejder Tilbuds- og afregningsgrundlag Frederikssundmotorvejen Motorring 4 - Motorring 3 Anlægsdivisionen - December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS-

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbud- og afregningsgrundlag Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: 01

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Oktober 2016 Revision 0 Indholdsfortegnelse TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt TAG

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

ENTREPRISE Jord,- belægningsarbejder og broer TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. 12 København Frederikssund >>> Smørum Parkvejs forlængelse

ENTREPRISE Jord,- belægningsarbejder og broer TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. 12 København Frederikssund >>> Smørum Parkvejs forlængelse TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.201 Jord,- belægningsarbejder og broer 12 København Frederikssund >>> Smørum Parkvejs forlængelse JANUAR 2014 1220.201: TAG 1 af 35 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 02 Dato 2011-03-23 Udarbejdet

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etablering af cykelstier Projektnummer 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Rådgiver: Trafik

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud entreprise

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud entreprise DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 051212 12/13428 Jesper Glargaard JGL@VD.dk 7244 3729 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud entreprise 1435.201 M14 HELSINGØRMOTORVEJEN ENTREPRISE

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten # Vedrørende Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Rampeombygning, 29 Svenstrup LICITATION Den Kl. Entreprise H07016.20 Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Byggemodning Tune Nordøst

Byggemodning Tune Nordøst Greve Kommune Byggemodning Tune Nordøst TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Greve Kommune Byggemodning

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2012 12/03528-1 Carsten Sandgaard cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entreprise 6625.101 Broer Vest ETAPE 6625

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning. København Køge >>> Solrød S Køge

Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning. København Køge >>> Solrød S Køge Tilbuds- og afregningsgrundlag ENTREPRISE 1052.003 Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning København Køge >>> Solrød S Køge November 2013 0 af 45 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

TAG. Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014

TAG. Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014 TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014 TAG Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)... 1 Generelt... 1 Tilbudslistens poster...

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv.

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-1 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte entreprise for Næstved Kommune efter fremsendte

Læs mere

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København Københavns Kommune HOFOR A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udarbejdet af: Godkendt: Udgave: 0 Revision nr: 0 Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TBL Tilbudsliste Dato Februar 211 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-1 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE TILBUDSLISTE (TBL) ØSTLIG FORDELINGSVEJ E-1 TILBUDSLISTE

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Bilag 2 til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Revision af udbygningsaftalen Sammen med planforslaget blev der fremlagt en udbygningsaftale mellem projektudvikleren

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato:

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato: Side 1 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre entreen på det i betingelser og beskrivelser angivne grundlag for en betaling af: 1 ARBEJDSPLADS M.V. kr. 2 FORBEREDENDE ARBEJDER/ JORDkr. 3 KLOAKARBEJDER

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen chha@vd.dk Vejregelgruppen for Jord, grus og brolægning hvem er vi Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, formand

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2015 15/01186-2 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.700 FREDERIKSSUNDMOTORVEJENS

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning *Indhold af hovedposter: 2/12 (Forklaring til hovedposter i efterfølgende skema). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende

Læs mere