Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE"

Transkript

1 Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik? Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken Sociale og etiske forhold Hvem og hvad er omfattet? Miljøvenlige indkøb Miljøpolitik Partnerskab for Offentlige Grønne indkøb Udbud Udbud af kommunale opgaver, der kan føre til udlicitering Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer Medarbejder information og inddragelse Det lokale erhvervsliv Indkøbsaftaler Inddragelse i udbudsprocessen Kommunes leverandører Daglige e-indkøb Andre indkøb Ejendomme & Indkøb Indkøbsfællesskab SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service Side 2

3 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik? Roskilde Kommune har brug for en indkøbspolitik med klare retningslinjer for, hvordan kommunen vælger sine varer og leverandører. Det har Roskilde Kommune af flere forskellige grunde. For det første, fordi kommunens samlede indkøbsvolumen årligt udgør ca. 1,5 mia. kr. Det betyder, dels at kommunen, som offentlig myndighed, er forpligtet til at foretage ansvarlige indkøb og dels medfører det forskellige pligter til at udbyde indkøbene efter særlige udbudsregler. Samtidig giver den store indkøbsvolumen kommunen mulighed for at påvirke leverandører og markeder i den retning, som tjener kommunens interesser f.eks. ved krav om socialt ansvar, miljøforhold, arbejdsklausuler og kædeansvar mv. De kommunale indkøb er underlagt udbudsregler, der gør, at kommunale leverandører skal findes i fri konkurrence og som hovedregel efter et offentligt udbud. Kommunen må dermed ikke frit vælge sin leverandør fra indkøb til indkøb, men skal indenfor de fleste varegrupper indgå indkøbsaftaler med den leverandør, der tilbyder det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Det gælder for indkøb af varer og tjenesteydelser, og det gælder alle enheder; forvaltninger, afdelinger og institutioner m.v. Endvidere har kommunen mulighed for at opnå betydelige besparelser ved at koordinere sine indkøb og udnytte de fordele, der er ved e-handel. En del af besparelsen opnås ved, at kommunen gennem udbudsprocessen opnår aftaler om lave indkøbspriser, men der ligger også et besparelsespotentiale i, at medarbejderne i f.eks. den enkelte institution ikke skal bruge tid på at undersøge markedet og indhente tilbud, fordi det varetages af en central indkøbsfunktion. Udbudsprocessen giver kommunen en oplagt mulighed for at stille krav til sine leverandører, f.eks. om økologi eller andre miljøforhold, kvalitet, arbejdsmiljø, sociale og etiske forhold og derved sikre, at de udbudte varer og ydelser dermed overholder de af byrådet vedtagne krav og regler for kommunens indkøbsvirksomhed. Samtidig skal det være let for kommunens enheder at købe de varer og tjenesteydelser, som der er brug for. Derfor beskriver indkøbs- og udbudspolitikken også, hvordan de helt daglige indkøb efter centrale indkøbsaftaler foregår. Endelig beskriver indkøbs- og udbudspolitikken også muligheden for undtagelsesvis at købe varer uden om de fælles indkøbsaftaler, og hvordan indkøberne inddrages i processen omkring indkøbsaftalerne. 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken Den overordnede målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken er at sikre, at kommunens indkøb er bæredygtig, og derved skaber den rette balance mellem økonomi, miljøforhold, arbejdsmiljø, kvalitet, socialt ansvarlighed, service, garanti, leverings- og betalingsbetingelser, ergonomi, sikkerheds- og administrationsforhold m.v., at de fælles indkøbsaftaler bliver brugt af alle kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner, Side 3

4 at alle kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner køber ind i overensstemmelse med udbudsreglerne og de øvrigt gældende regler, at muligheden for undtagelsesvis at købe varer uden om de fælles indkøbsaftaler og faste leverandører er kendt. 3. Sociale og etiske forhold Som offentlig myndighed har Roskilde Kommune valgt, at alle kommunens leverandører skal overholde en række forskellige sociale og etiske hensyn. Derfor kræver Roskilde Kommune bl.a., at kommunens leverandører og deres eventuelle underleverandører (kædeansvar) overholder alle internationale konventioner tiltrådt af Danmark. Ved alle udbud af vare og tjenesteydelser er følgende grundlæggende ILO-konventioner omfattet: Forbuddet mod tvangsarbejde, jf. ILO konvention nr. 29 (1930) om tvangsarbejde og ILO konvention nr. 105 (1957) om afskaffelse af tvangsarbejde. Ingen diskrimination i ansættelsen, jf. ILO konvention nr. 111 (1958) om diskrimination og ILO konvention nr. 100 (1951) om ligeløn. Forbuddet mod børnearbejde, jf. ILO konventionen nr. 138 (1973) om minimumsalder og ILO konventionen nr. 182 (1999) om afskaffelse af de værste former for børnearbejde. Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger, jf. ILO konvention nr. 87 (1948) om foreningsfrihed, ILO konventionen nr. 98 om retten til organisering og ILO konventionen nr. 135 (1971) om beskyttelse af arbejdsrepræsentanter. Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, jf. ILO konvention nr. 155 (1981) om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Ved udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser tilføjes følgende ILO konvention: Arbejdsforhold, jf. ILO konventionen nr. 94 (1955), der sikrer gode løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderne hos leverandøren og eventuelle underleverandører af de udbudte ydelser, herunder krav om kædeansvar. I relation til ILO konvention nr.94 stiller Roskilde Kommune specifikt krav om, at den både bliver overholdt af kommunens leverandør og af eventuelle underleverandører (kædeansvar). Roskilde Kommune gør endvidere leverandøren opmærksom på, at der vil blive foretaget stikprøvekontrol af arbejdsforholdene. Alle udbud skal derfor følges af henvisning til relevante konventioner, ligesom de indgåede kontrakter skal indeholde værktøjer til løbende kontrol af, om konventionerne bliver overholdt. Det tilsvarende gælder for de FN konventioner og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som Danmark har tiltrådt, der f.eks. sikrer overholdelse af grundlæggende menneskerettigheder. Derudover stiller kommunen krav om overholdelse af sociale klausuler i de udbud, hvor udbuddet efter en konkret vurdering bliver fundet egnet hertil. I forbindelse med Side 4

5 udlicitering af kommunale opgaver og ved større udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver skal mulighederne for anvendelse af sociale klausuler derfor altid nøje vurderes. Sociale klausuler kan eksempelvis være krav om elevuddannelse, aktivering, revalidering og jobtræning. I forbindelse med opfølgning på disse CSR-krav, forbeholder kommunen sig ret til i kontraktperioden at foretage stikprøvekontroller etc. Det er vigtigt at understrege, at hvis kommunen vælger at foretage en stikprøvekontrol eller lign. i en konkret kontrakt, er det ikke et udtryk for en generel mistillid til den pågældende leverandør, men derimod en helt naturlig og vigtig opfølgning på et bestemt kontraktkrav. 4. Hvem og hvad er omfattet? Kommunens indkøbs- og udbudspolitik gælder for alle kommunale forvaltninger, afdelinger og institutioner. Den gælder også de selvejende institutioner, som er budgetog regnskabsansvarlige overfor kommunen, hvis ikke andet fremgår specifikt af driftsaftalerne. Politikken omfatter også alle selskaber, hvor kommunen har bestemmende indflydelse samt ved fælleskommunale udbud. Alle indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken. 5. Miljøvenlige indkøb Roskilde kommune arbejder målrettet på at styrke miljøhensynene i den kommunale virksomhed. Kommunen skal derfor altid inddrage relevante miljøhensyn ved tilrettelæggelsen af indkøb enten som mindstekrav, der skal opfyldes eller som forhold, der kan konkurreres på i tilbudsevalueringen. Herved giver kommunen leverandørerne et incitament til at levere miljøvenlige produkter og serviceydelser. Ved at inddrage relevante miljøhensyn medvirker kommunen til at skabe og understøtte et marked for miljøvenlige produkter og samtidig fremme innovationen af miljøvenlig produktion i almindelighed. Det vil ganske ofte forholde sig sådan, at mange kommunale indkøb automatisk vil være omfattet af nationale love og regler indenfor miljøområdet. F.eks. gælder der generelle regler for brug af tilsætningsstoffer i fødevarer, som altid skal være opfyldt. Kommunen vil derfor sikre, at leverandørerne er opmærksomme på de gældende love og regler, der specifikt er gældende indenfor det udbudte område, ved at henvise til disse i aftalegrundlaget. 5.1 Miljøpolitik Ved alle indkøb vurderer kommunen, hvorvidt der skal stilles krav: om miljømærkede produkter om energivenlige produkter Side 5

6 om leverandører, der arbejder med miljøledelse om produkter, der giver den mindst mulige affaldsmængde I forbindelse med udbud skal vurderingen foretages ved udarbejdelsen af kravspecifikationerne. Miljøkrav kan formuleres som krav om en bestemt standard eller som krav om et minimumsniveau. I det første tilfælde kan der ikke konkurreres på miljø, mens der i det andet tilfælde er mulighed for at tilbyde en overopfyldelse af kravene og dermed konkurrence på miljø. 5.2 Partnerskab for Offentlige Grønne indkøb Roskilde Kommune er medlem af partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, og miljøhensyn er derfor en væsentlig parameter i forbindelse med kommunens indkøb. Partnerskabet forpligter kommunen til at følge de fælles grønne indkøbsmål, som løbende bliver aftalt i partnerskabet. Se mere: 6. Udbud Når kommunen foretager indkøb, skal indkøbet i udbud, hvis det beløbsmæssigt overstiger visse tærskelværdier. Det er kommunens samlede indkøb af den pågældende ydelse, som er afgørende for om indkøbet er over tærskelværdierne. De præcise tærskelværdier afhænger af genstanden, der bliver udbudt. Der er overordnet tre forskellige niveauer af udbud. På det første niveau er der alle udbud, hvor udbudsdirektivet gælder, de såkaldte EU-udbud. På det næste niveau er der alle udbud, hvor tilbudsloven gælder, de såkaldte national-udbud. Og på det sidste niveau er alle de udbud, som ikke er omfattet af udbudsdirektivet og tilbudsloven, de skal overholde EF-traktatens grundlæggende principper, som f.eks. åbenhed, ligebehandling og proportionalitet. Formålet med udbudsreglerne er bl.a. at sikre, at tilbudsgivere kan byde på opgaver på lige fod. Herigennem sikres, at den offentlige sektor følger markedsøkonomiske principper i sin indkøbspolitik. 6.1 Udbud af kommunale opgaver, der kan føre til udlicitering Tjenesteydelser, der i dag produceres i kommunalt regi kan først efter forudgående beslutning i byrådet sendes i udbud. Udbudsprocessen skal efterfølgende omfatte en række forhold, der er beskrevet nedenfor Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer Som hovedregel afgiver kommunen altid kontrolbud på en udbudt opgave for at sikre, at ydelsen ikke bliver dyrere, end hvis den produceres i eget regi. Ved udarbejdelse af kontrolbud skal der foretages en ledelses- og regnskabsmæssig adskillelse mellem de, der udarbejder kontrolbuddet, og resten af organisationen. Kommunens egne omkostninger ved at producere ydelsen skal beregnes i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 samt vejledning nr. 32 af 24. juni Regler og vejledning indgår bl.a. i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Af vejledningen fremgår, hvilke omkostninger en Side 6

7 kalkulation skal omfatte, herunder såvel direkte som indirekte omkostninger ved produktion af ydelsen. Sigtet med omkostningskalkulationen er, at der ikke sker kommunal konkurrenceforvridning over for private leverandører. Omkostningskalkulationen skal omfatte de gennemsnitlige langsigtede omkostninger og ikke kun de budgetterede eller regnskabsførte udgifter. I omkostningskalkulationen skal endvidere medtages udgifter, der ikke direkte knytter sig til produktionen af den pågældende leverance. Det kan være omkostninger til løn- og personaleadministration, eller udgifter, der slet ikke figurerer i det kommunale regnskab som eksempelvis husleje i en kommunalt ejet ejendom. I Indenrigsministeriets vejledning til bekendtgørelsen er opremset en række eksempler på såvel direkte som indirekte omkostninger, der skal indgå i omkostningskalkulationen. Såfremt kontrolbuddet viser sig at være bedst i forhold til de opstillede kriterier i udbudsmaterialet, kan kommunen vælge at annullere udbuddet og lade opgaven forblive i kommunalt regi Medarbejder information og inddragelse Inden Byrådet træffer endelig beslutning om udbud, der kan føre til udlicitering af en kommunal opgave, skal det relevante MED-udvalg informeres om og have mulighed for at drøfte de overordnende arbejds- og personalemæssige konsekvenser af at anvende udbud og udlicitering, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget, jf. lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde kommune 7 stk. 3 pkt. 4 om retningslinjer for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter. Når Byrådet har truffet en beslutning, informeres det relevante MED-udvalg således, at udvalget har mulighed for at drøfte de konkrete arbejds- og personalemæssige konsekvenser, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan komme med i udbudsmaterialet. Når Byrådet har valgt en tilbudsgiver, informeres det relevante MED-udvalg herom, således at udvalget i det fornødne omfang kan drøfte konsekvenserne. Derudover skal de direkte berørte og involverede medarbejdere løbende orienteres om udbuddets gang og om medarbejdernes mulighed for at byde på opgaveløsningen. Ved udbud gælder lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i sin fulde ordlyd for overenskomstansatte. Tjenestemænd kan ikke virksomhedsoverdrages. Skal tjenestemanden overgå til anden arbejdsgiver, sker det efter en konkret aftale mellem kommunen, tjenestemanden og den evt. nye arbejdsgiver, det vil sige indehaveren af instruktionsbeføjelserne. Tjenestemanden har ikke pligt til lade sig overgå. Tjenestemandsansættelsen består intakt, når det gælder bestemmelserne i Tjenestemands- og Pensionsregulativ i forholdet til Roskilde Kommune. 6.2 Hjemtagelse af opgaver Såfremt tidligere udbudte opgaver udført i privat regi ønskes hjemtaget til kommunal opgavevaretagelse, skal beslutning herom ske i byrådet. Side 7

8 7. Det lokale erhvervsliv Kommunen har en naturlig og legitim interesse i et stærkt lokalt erhvervsliv. Indenfor rammerne af udbudsretten vil kommunen arbejde for, at lokale virksomheder får mulighed for deltagelse i kommunens udbud. Dette sikres bl.a. ved information til lokale firmaer, når relevante udbud er offentliggjort. Det kan også ske gennem en opdeling af de udbudte opgaver, som sikrer mindre virksomheder mulighed for at deltage i konkurrencen. Alle kommunens udbud giver endvidere mulighed for tilbud fra konsortier. Dvs., at mindre firmaer kan afgive tilbud i fællesskab. Alle udbud skal annonceres på kommunens hjemmeside, (statens hjemmeside for udbud), samt i lokale medier, hvis det er relevant i det aktuelle udbud. Kommunen tilbyder endvidere via kommunens hjemmeside en abonnementsordning, hvor virksomheder gratis kan tilmelde sig og derigennem blive orienteret, når kommunen udbyder en opgave indenfor et område af interesse. 8. Indkøbsaftaler Efter en udbudsproces indgår kommunen en indkøbsaftale med den leverandør, der ud fra det valgte tildelingskriterium og eventuelt dertilhørende underkriterier har givet det bedste tilbud på det pågældende produktområde, og som dermed har vundet opgaven. Aftalen er en kontrakt, som kommunen kun kan overholde, hvis alle kommunale enheder køber ind efter indkøbsaftalerne, dvs. samtlige institutioner, afdelinger og forvaltninger. Fordelen ved indkøbsaftalerne er, at kommunen opnår relativt lave indkøbspriser, da den enkelte indkøbsaftale giver leverandøren lovning på leverancen af hele produktområdet til hele kommunen. Indkøbsaftalerne giver dermed kommunen en økonomisk besparelse. Indkøbsaftalerne er skriftlige og indgås af Ejendomme & Indkøb. 9. Inddragelse i udbudsprocessen Det er altafgørende, at indkøbsaftalerne imødekommer indkøbernes dvs. institutionernes og afdelingernes - behov, og derfor skal indkøberne inddrages i processen omkring udbud og indkøbsaftaler. Konkret har de kommunale enheder indflydelse på indkøbsaftalerne ved at deltage i arbejdet med kravspecifikationen i udbudsmaterialet. På et tidligt tidspunkt i processen inviteres repræsentanter for de relevante enheder til at deltage i arbejdet med at definere, hvilke krav kommunen vil stille til produkterne og til den fremtidige leverandør. De er dermed med til at beskrive de produkter, som kommunen ønsker at indkøbe, og de øvrige betingelser for handelen med kommunen. Desuden er indkøberne altid velkomne til at kontakte Ejendomme & Indkøb med spørgsmål, ønsker m.v., så parterne i fællesskab kan finde en løsning. Inden et udbud bliver offentliggjort, vil markedet endvidere blive hørt gennem en dialogproces, der giver markedet mulighed for at komme med tilbagemeldinger på det Side 8

9 forstående indkøb. Herved opnår kommunen en værdifuld sparring og kvalitetssikring af udbudsmaterialet og undgår helt situationer, hvor markedet ikke kan byde på opgaven, f.eks. på grund af kommunens mindstekrav. Dialogprocessen sker naturligvis indenfor rammerne af udbudsreglerne. 10. Kommunes leverandører Roskilde Kommune lægger vægt på gode, dynamiske og længerevarende relationer med sine leverandører. Samarbejdet skal bære præg af seriøsitet og professionalisme. En forudsætning for at blive leverandør til Roskilde Kommune er, at der kan afleveres et elektronisk varekatalog til kommunens elektroniske indkøbssystem. Leverandøren er forpligtet til loyalt at opdatere og vedligeholde det elektroniske varekatalog i gennem hele kontraktens løbetid. Der kan undtagelsesvist gives tilladelse til, at der ikke afleveres et elektronisk varekatalog. Leverandørerne forventes at kunne give kommunen viden om markedsforhold og produktudvikling. Desuden skal leverandørerne stille statistisk information om kommunens indkøb samt relevant konsulentbistand til rådighed. 11. Daglige e-indkøb Indkøberne i forvaltningerne, afdelingerne og institutionerne skal sørge for, at de daglige e-indkøb følger indkøbspolitikkens retningslinjer og de indgåede indkøbsaftaler. Alle indkøbsaftaler og øvrig produktinformation findes i kommunens elektroniske indkøbssystem KMD Opus. Der er adgang til indkøbsaftalerne gennem Opus Rollebaseret Indgang under fanen indkøbskontrakter og i aftalekataloget. Der er indkøbsaftaler for langt de fleste varegrupper. Bestillinger skal foretages elektronisk via det elektroniske indkøbssystem KMD Opus. Det er muligt at foretage bestillinger i Opus Rollebaseret Indgang under fanen indkøb. Alle leverandører skal som udgangspunkt aflevere et elektronisk varekatalog, men skulle det alligevel ske, at der ikke findes et elektronisk varekatalog, laves der en rekvisition i indkøbssystemet. Når de daglige e-indkøb foretages gennem KMD Opus, vil der automatisk blive sendt en ordre direkte til leverandøren. Efter modtagelsen af varen skal der oprettes en varemodtagelse i indkøbssystemet. Når fakturaen efterfølgende ankommer, så vil denne automatisk bogføres, såfremt ordre og faktura stemmer overens, derved skal fakturaerne ikke godkendes manuelt, hvilket effektiviserer arbejdsgangene. Det betyder, at der ikke sker nogen betaling af fakturaen, hvis varen ikke er varemodtaget i indkøbssystemet Andre indkøb Ved større enkeltindkøb eller køb af unikke produkter, som ikke er omfattet af en indkøbsaftale, skal enhederne kontakte indkøbsafdelingen. Her kan de bl.a. få hjælp til at finde egnede leverandører, vurdere mulige produkter, udarbejde evt. udbudsmateriale og indgå en købsaftale. Ejendomme & Indkøb vil bl.a. tilse, at al øvrig lovgivning overholdes, og at en evt. alternativ leverandør lever op til kommunens krav. Side 9

10 Henvendelser om sådanne spørgsmål giver desuden indkøbsafdelingen viden, om hvilke varegrupper der kan volde problemer, og kendskab til generelle spørgsmål, som Ejendomme & Indkøb evt. skal undersøge. Der er også konkrete situationer, hvor institutioner m.v. gerne må handle uden om indkøbsaftalerne. I forbindelse med ekskursioner, udflugter m.v. kan de kommunale enheder handle uden om indkøbsaftalerne, f.eks. ved at benytte kontokort til udvalgte dagligvarekæder. Is på strandturen, biografbilletter og lignende kan naturligvis også købes, når og hvor det er nødvendigt. Ligeledes må enhederne i forbindelse med pædagogiske indkøb handle uden om indkøbsaftalerne. Man kan altså godt købe ind på traditionel vis i pædagogisk eller uddannelsesmæssig sammenhæng. Dog må sådanne indkøb ikke gå hen og blive en del af den daglige drift og derved underminere indkøbsaftalen. 12. Ejendomme & Indkøb Det er Ejendomme & Indkøbs opgave at gennemføre udbudsprocesser og tegne indkøbsaftaler med den vindende leverandør. Ejendomme & Indkøb skal tilse, at samtlige love, regler og procedurer i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftalerne bliver overholdt. Ejendomme & Indkøb skal formidle de indgåede indkøbsaftaler til brugerne i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Derigennem har afdelingen ansvaret for, at kommunens samlede indkøb kan ske efter den formulerede politik og de indgåede aftaler. Det er også indkøbsfunktionens opgave at foretage løbende opfølgning og sikre compliance på de indgåede indkøbsaftaler. Ejendomme & Indkøb er kommunens kompetence indenfor diverse lovgivning vedr. indkøb, og rådgiver de kommunale enheder efter behov. For at gøre kommunens mange indkøbere i stand til at købe ind efter aftalerne afholder Ejendomme & Indkøb kurser, informationsmøder samt telefonisk support i fornødent omfang. Ejendomme & Indkøb rådgiver gerne de forskellige institutioner og afdelinger i forbindelse med specifikke indkøb og opretter også gerne indkøbsgrupper. I en indkøbsgruppe kan repræsentanter for en forvaltning eller institution drøfte f.eks. produktbehov, leverandørvalg og praktiske fremgangsmåder med en repræsentant for Ejendomme & Indkøb eller drøfte indkøbsproblematikken generelt. 13. Indkøbsfællesskab Roskilde Kommune er medlem af indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland. Indkøbsfællesskabet består foruden Roskilde Kommune af 15 andre kommuner. Roskilde Kommune deltager i de fællesudbud, som indkøbsfællesskabet står bag, når det giver mening for kommunen at deltage. Deltagelse i fælleskommunale udbud skal altid forelægges økonomiudvalget SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service Side 10

11 Roskilde Kommune er desuden medlem af SKI, Statens og Kommunernes Indkøbs Service, og kan derfor bruge deres indkøbsaftaler, når det er til fordel for kommunen. Side 11

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver.

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger Høringssvar Bemærkninger 1. Karensmindeskolen Skolens MED-udvalg har på sit møde tirsdag den 10. december behandlet høringsmaterialet for strategi

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik Lemvig Kommunes Indkøbspolitik 2007 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Mål side 3 Midler side 3 Indkøbsaftaler side 4 Obligatoriske aftaler Engangsindkøb og indkøb uden for

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver...

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Udlicitering. værktøj 99. Udbudspolitik. Spilleregler ved udlicitering

Udlicitering. værktøj 99. Udbudspolitik. Spilleregler ved udlicitering Udlicitering værktøj 99 Udbudspolitik Spilleregler ved udlicitering Udbudspolitik spilleregler ved udlicitering er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Værktøjspjecen giver forslag og ideer til

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Indledning... 2 Jura... 2 Udbudsformer... 4 Tærskelværdier og egnethedsvurdering... 5 Egnethed... 6 Kædeansvar i kontrakter... 7 Idekatalog over sociale

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Region Midtjyllands indkøbspolitik. Region Midtjylland

Region Midtjyllands indkøbspolitik. Region Midtjylland Region Midtjyllands indkøbspolitik Region Midtjylland 1. FORORD Indkøbsområdet i Region Midtjylland er et strategisk vigtigt område, da det samlede indkøbsvolumen gør det muligt at indgå attraktive aftaler

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje

Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje Norddjurs Kommunes Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje 21. maj 2013 (Ændret den 20. januar 2015) Side 1 af 19 1. Formål... 3 1.1. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 2. Omfang og

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder Det Gode Partnerskab Guide til bedre udbud og samarbejder 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler

Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler Welfare Tech, den 2. november 2015 Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler v/ Juridisk rådgiver Tina Pihlkjær Gade Hvordan sælger man ifølge udbudsreglerne? Det er den offentlige

Læs mere

Terminologi der ofte anvendes om udbud af entreprise inden for bygge- og anlægsbranchen.

Terminologi der ofte anvendes om udbud af entreprise inden for bygge- og anlægsbranchen. 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Patientsikkerhed og effektivitet... 6 3 Målopfyldelse... 7 4 Udbudskategorier... 8 4.1 Udlicitering... 8 4.1.1 Medarbejderhensyn og -inddragelse... 9 4.1.2 Omkostningsberegning

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

Offentligt udbud af totalrådgivning i forbindelse med:

Offentligt udbud af totalrådgivning i forbindelse med: Tilbudsbetingelser Offentligt udbud af totalrådgivning i forbindelse med: Udvidelse af Fur havn Skive Kommune 08-05-2014 Indhold Orientering... 3 Klient... 3 Tilbudsgrundlag... 3 Spørgsmål i tilbudsfasen...

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune Udbud Uddannelsesklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Økonomiudvalget den 2. oktober 2012 blev administrationen bedt om,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune for Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER 1. Forord...1 2. kens overordnede formål...1 3. kens indhold...1 4. kens anvendelse og virkeområde...2 5. Organisering af indkøb...2 6. Indkøbsaftaler...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere