Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.7 Patienthotel Version 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.7 Patienthotel Version 1"

Transkript

1 Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.7 Patienthotel Version

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og arbejdsgruppens kommissorium Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde Udviklingstendenser med betydning for patienthotellernes aktivitet Placering Dimensioneringgrundlag Rumtyper Logistik og nærhedskrav Arbejdsgruppens anbefaling Arbejdsmiljø Arbejdsgruppens kommentarer Bilag - rumprogram... 18

3 1. Indledning og arbejdsgruppens kommissorium Den tværgående arbejdsgruppe 1.7. Patienthotel - er en af i alt 16 kliniske tværgående arbejdsgrupper som er nedsat med henblik på at udarbejde oplæg vedrørende struktur og koncepter for det Nye Universitetshospital i Århus (DNU). Denne arbejdsgruppe skal udarbejde et oplæg til konceptuelle løsninger for patienthotel. Opgaven for den tværgående arbejdsgruppe om patienthotel skal ses som en naturlig forlængelse og konkretisering af det forudgående arbejde med konceptudvikling i forbindelse med Region Midtjyllands krav og forventninger til udformningen af DNU (2007). Foruden møder i den tværfaglige arbejdsgruppe vedrørende patienthotel, har der været nedsat to afdelingsspecifikke arbejdsgrupper fra patienthotellet på hhv. universitetshospitalet Skejby og universitetshospitalet Århus sygehus. Afdelingsgrupperne har dels diskuteret det eksisterende datagrundlag, dels udtrykt fordele og ulemper om nuværende forhold, samt fremkommet med fremtidige behov og ønsker. Kommissorium Region Midtjyllands krav og forventninger til udformningen af Det Nye Universitetshospital i Århus er beskrevet i rapporten Mål og rammer for Det Nye Universitetshospital I Århus, marts 2007 (bilag til konkurrencematerialet). Endvidere er der udarbejdet en rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende patienternes vej i et fagligt fællesskab i Det Nye Universitetshospital i Århus fra marts Den tværgående arbejdsgruppe vedrørende Patienthotel har til opgave at udarbejde oplæg til konceptuelle løsninger og et delfunktionsprogram for Patienthotel. Brug af patienthotel til andre formål indgår ikke som del af opgaven. Prognosticering af antal patienthotelpladser sker i brugergrupperne på afdelingsniveau. Indhentet information drøftes i denne gruppe. Der lægges vægt på, at arbejdsgruppen arbejder visionært med inddragelse af nye ideer kombineret med erfaringer fra eksisterende løsninger. Med udgangspunkt i ovenstående baggrundsmateriale og beslutninger i Projektledelsen skal arbejdsgruppen drøfte og komme med forslag til følgende ting: 1 S ide

4 Hvilke patienter (patienttyngde) skal benytte patienthotellet, herunder fastlægge kriterier for benyttelse af patienthotellet. Hvilke fysiske krav stiller det til patienthotellet? På baggrund af prognosticeringen fra brugergrupperne på afdelingsniveau dimensioneres patienthotellet (antal senge og rumstørrelser) Om der skal være et centralt eller flere decentrale patienthoteller. Hvilke pleje- og behandlingsopgaver skal tilbydes i patienthotellet. Hvordan bespisningen af patienter og gæster skal foregå. Hvilke fællesarealer, der skal være til rådighed. Hvilke støtterum skal være til rådighed (eks. motionsrum, hvilerum, konferencerum, grupperum, rengøringsrum og lagerfaciliteter). Hvad er der af arbejdsmiljømæssige udfordringer ved indretning af Patienthotel? Særlige udfordringer for forskning, uddannelse og undervisning vedrørende Patienthotel. Tidsplan og arbejdsgruppens deltagere Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder i efteråret Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Afdelingssygeplejerske, Lise Jensen, Anæstesiologisk afd., SKS Overlæge, Ulf Thyge Larsen, Anæstesiologisk/Intensiv afd. I, SKS Afd. sygeplejerske, Jette Aagaard, Gynækologisk/Obstetrisk afd. Y Afd. sygeplejerske, Marianne Jensen, Hjerte-lunge-karkirurgisk afd. T Sygeplejerske, Kirsten Hjort Pedersen, Neurokirurgisk afd. NK Sygeplejerske, Dorte Helbo, Onkologisk afd. D Afd. sygeplejerske, Margrethe Yding, Ortopædkirurgisk afd. E Hotelchef, Dorte Foged, Patienthotel, AS Hotelchef, Hanne Nikolajsen, Patienthotel, SKS Formand for gruppen; Sygeplejefaglig chef, Bente Dam, PA-DNU Fuldmægtig, Birgitta Bælum, PA-DNU Sygehusplanlægger, Jeppe Ottosen, RG-DNU Sygehusplanlægger, Tina Sønnichsen, RG-DNU 2. Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde En politisk vedtaget præmis for etableringen af Det Nye Universitetshospital er, at hospitalet skal opdeles i overskuelige enheder. Udformningen af Det Nye Universitetshospital skal tage udgangspunkt i patienten. Patienten skal opleve et overskueligt og roligt hospital med et effektivt, kompetent personale og de relevante kliniske funktioner placeret hensigtsmæssigt i forhold til patientforløbet. Udgangspunktet for at opnå optimale hensigtsmæssige patientforløb er en helhedstænkning, hvor optimal behandling, samarbejdsrelationer, god logistik, hensigtsmæssige fysiske rammer og respekt for den enkelte patient følges ad. 2 S ide

5 Den primære ressource i patientbehandlingen er medarbejderne. Indretningen af Det Nye Universitetshospital skal derfor understøtte optimale arbejdsgange og et godt arbejdsmiljø, så personalets ressourcer kan målrettes patientbehandlingen. Dermed bliver hospitalet en attraktiv arbejdsplads og effektivt med en god driftsøkonomi. Patienthotel i fremtidens sundhedsvæsen Det er endnu uvist, hvor stor en rolle patienthoteller vil komme til at spille for fremtidens sygehusdrift. I drøftelserne om den fremtidige rolle er der flere faktorer, der har spillet ind; driftsøkonomi; hensynet til patienterne og de pårørende; helheden i patientforløbet; den faglige kvalitet samt arbejdsmiljø og arbejdstilrettelæggelse. I forhold til helheden i patientforløbet, hensynet til den faglige kvalitet samt arbejdsmiljø og tilrettelæggelse har der været drøftelser om, hvilke patienter, der vil have gavn af patienthotellet. Hvordan er det muligt at tænke patienthotellet ind i forhold til den fremtidige praksis? Hvordan vil det give fleksibilitet for sengeafsnit, ambulatorier og dagkirurgi? Patienterne skal opleve god kvalitet dels i forhold til patientoplevelsen forbundet med at være i hospitalet, men også i forhold til den organisatoriske kvalitet og den faglige kvalitet. Patientforløbene skal være sammenhængende. Hvad kræver det i forhold til indretning og bemanding at lave sammenhængende patientforløb, som er af bedre kvalitet? Hvordan muliggøres dette i det fremtidige patienthotel? I forhold til den konceptuelle udformning af patienthotellet er det vigtigt at overveje, hvilke patienter, der med fordel kan bo på patienthotel frem for indlæggelse på stationært sengeafsnit. Hvad vil det kræve af personale på patienthotellet? Skal det eksempelvis være muligt at gå stuegang på patienthotellet? Skal der være undersøgelsesrum eller lignende? Hvordan sikrer man, at den faglige og den organisatoriske kvalitet er lige så høj eller højere end et almindeligt sengeafsnit? Vil det betyde, at der skal være et centralt, eller flere decentrale patienthoteller af hensyn til nærhed til det øvrige kliniske personale? Hvad vil det betyde for sengeafsnittene, hvis man flytter mange af de lette patienter til patienthotellet? I denne konceptrapport er der taget hensyn til det fremtidige arealbehov og ikke den fremtidige indretning. Således vil nogle af ovenstående problemstillinger først kunne afklares i en senere fase af projektet. 3 S ide

6 3. Udviklingstendenser med betydning for patienthotellernes aktivitet Arbejdsgruppen har drøftet de fremtidige udviklingstendenser for patienthotellets aktivitet. Nedenfor er beskrevet arbejdsgruppens drøftelser. a. DNU Det fremtidige sengeafsnit etableres med en-sengsstuer. Umiddelbart indrettes disse med mulighed for, at pårørende i særlige tilfælde kan overnatte på sengestuen. Det kan betyde, at de pårørende vælger at overnatte på stuen sammen med den indlagte frem for på patienthotellet. Det er besluttet, at der skal etableres et familiehus, der skal fungere, som et andet hjem for langtidsindlagte børn og deres pårørende. Antallet af enheder i familiehuset vil få indflydelse på, hvor mange familiestuer, der skal etableres i patienthotellet. Barselsophold forventes at gå hjem efter to døgn fra 1. januar for førstegangs fødende, og det kan tænkes, at det fremover bliver sådan, at patienterne fremover tilses i sundhedscentre. b. Behandlingsformer Behandlingsformerne ændrer sig. Nogle afdelinger ser muligheden for at benytte patienthotellet til IV-behandling med antibiotika som aftagende, idet behandlingen i højere og højere grad foretages med piller frem for at der gives IV-behandling. Kemobehandling vil muligvis komme i pilleform, hvilket også vil have indflydelser på behovet for patienthotelpladser. c. Patienternes behov - det patientcentrerede Patienter, der har muligheden for at tage hjem efter endt behandling eller mellem behandlinger, må forventes at have et ønske om at tage hjem frem for at benytte sig af patienthotellet. Dette vil også afhænge af de fremtidige kommunale tilbud samt de fremtidige behandlingsmuligheder via telemedicin. Arbejdsgruppen mener, at man fortsat vil se en udvikling i retning af borgere, der efterspørger højt serviceniveau, stor grad af personlig handlefrihed og samtidig nærhed til den fagligt kompetente behandling. Det er arbejdsgruppens vurdering, at disse vurdering kan tilgodeses ved fortsat udvikling af patienthotelkonceptet. Arbejdsgruppen har en klar opfattelse af, at der fortsat er behov for en videreudvikling af patienthotelkonceptet i fremtidens DNU. Patienthotellet skal kunne medvirke til, at sengeafsnittene kan gennemføre fortsatte effektiviseringer i behandling og drift. 4 S ide

7 4. Placering Rådgivergruppen DNU s konkurrenceforslag Rådgivergruppen DNU har i konkurrenceforslaget foreslået at samle patienthotellet i en fælles enhed, kaldet forum, hvor der også vil være øvrige funktioner. Her ses konkurrenceforslagets placering: I arbejdsgruppen er det blevet diskuteret, om der skal laves et centralt patienthotel eller flere decentrale patienthotelenheder. Dilemmaet står mellem et stort fælles hotel for hele hospitalet eller en række mindre hoteller (eksempelvis 3) placeret i eller mellem to blokke. Fordele ved et stort hotel: Fleksibilitet og stordriftsfordele og evt. underlag for særligt driftskoncept. Patienthensyn, af hensyn til, at patienterne vil opleve en øget grad af socialt samvær med andre. En samling af patienthotellet et sted vil gøre det muligt at skabe flere tilbud til patienterne under deres ophold. Der kan etableres faciliteter til både patienter, pårørende, forskere m.fl. og basis for specialfunktioner (træning, restaurant, m.m.) Giver bedre mulighed for at differentiering af hoteltilbuddet på tværs af specialer. 5 S ide

8 Ulemperne kan være: Nærhed til afdelingerne kan ikke opretholdes. Muligheden for et hurtigt tilsyn til patienterne samt mulighed for at fastholde kontaktpersonordning og kontinuitet i patientforløbet vanskeliggøres. Jo større enheder, des vanskeligere kan det være at tilgodese særlige behov for forskellige patientgrupper, At afstanden øges til de behandlingsafdelinger, der ligger længst væk, At fleksibiliteten mellem behandlingsenhed og hotel mindskes. For at viseafstanden fra patienthotellet til afdelingerne, er der udarbejdet en skematisk oversigt, som viser afstanden fra den fjerneste afdeling til patienthotellet. Den længste afstand fra en afdeling til patienthotellet er 450 meter, som illustreret nedenfor. 6 S ide

9 Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres et centralt patienthotel placeret i Forum. Af hensyn til overskueligheden anbefales det, at patienthotellet opdeles i enheder, der ikke bliver større end 50 senge. En enhed på 50 er erfaringsmæssigt overskueligt for patienter og personale i forhold til fællesfunktioner, restaurant, dagligstue med mere. Ved forslaget arbejdes der med en etageopdeling, så fx onkologiske patienter har et afsnit med egen restaurant af hensyn til smitterisiko. Børn får et andet afsnit med egen restaurant, hvor kosten, som serveres er tilpasset børn. Et tredje afsnit kan indrettes specielt til ortopæd kirurgiske patienter med fleksible faciliteter, badeværelsesforhold, døre, restaurant m.v. Fællesfunktionerne for patienthotellet placeres så alle kan drage nytte af dem. Det drejer sig for eksempel om bibliotek, træningsrum og aktivitetsrum. 5. Dimensioneringgrundlag 5.1 Patienter Der er store udfordringer forbundet med at dimensionere patienthotellet og fastlægge hvilke opgaver, som skal løses her. Det forventes, at patienterne, så vidt det er muligt og forsvarligt i forhold til behandlingen, vil ønske at opholde sig på patienthotel frem for på sengeafsnittet. Derfor har arbejdsgruppen drøftet 3 mulige patientkategorier, som et fremtidigt patienthotel vil kunne rumme, og som har betydning for den forventede aktivitet og kapacitet. Det drejer sig om følgende patientkategorier: Patientkategori 1: Patientkategori 2: Patientkategori 3: Reduceret behandlingstilbud i forhold til i dag. Patienthotelkoncept med begrænset sygeplejebemanding. Fastholdelse af det nuværende koncept med moderat udvidet behandlingstilbud (eks. i/v medicin, blodtransfusioner). Patienthotelkoncept med sengeafsnit light, med udvidet sygeplejebemanding og stuegangsfaciliteter. 7 S ide

10 Begrundelse for valg af patientkategori 1. Patient perspektivet: Det må forventes, at patienter, der kommer fra yderområder i regionen, ofte vil have behov for en overnatning på patienthotellet dagen før indlæggelse. Dette behov opfylder patienthotellerne allerede i dag, og der er ofte manglende kapacitet til at imødekomme dette behov. Derudover er der patienter fra andre dele af landet samt udlandet, som har tilsvarende behov. Dette skyldes hospitalets varetagelse af lands- og landsdelsfunktion samt fritvalgspatienter. Indlæggelse på patienthotellet dagen før behandling giver patienten ro og bedre nattesøvn med viden om, at det er muligt at nå frem i tide, og at de ikke skal op om natten for at nå frem. Patienter i denne kategori er ikke plejekrævende, og kan klare sig uden opsyn. Det samme gælder for patienter i ambulante behandlingsforløb. Pårørendeperspektivet: Det er vigtigt for både patient og pårørende, at man kan være tæt på hinanden. Der er i dag mange henvendelser både fra afdelinger og fra pårørende om overnatning, som patienthotellerne i dag ikke kan honorere. Patienthotellet skal gerne dimensioneres, så pårørende ikke skal flyttes fra det ene værelse til det andet. De pårørende har brug for ro om deres situation, og flytninger medfører unødig usikkerhed og stress. Andre, som ikke har behov for pleje og tilsyn, er forældre til indlagte børn, som får mulighed for at have et privatliv og være tæt på det syge barn under barnets indlæggelse. Det forventes, at familiehuset vil kunne rumme nogle af børnefamilierne til langtidsindlagte børn. Alt afhængigt af dimensionering af familiehuset, vil der fortsat være behov for et antal familiestuer på patienthotellet. I forhold til bemanding skal det bemærkes, at der bruges tid til kommunikation med pårørende i krise. Samfundsøkonomisk perspektiv: Brug af patienthotellet til patienter og pårørende i kategori 1 vil være gavnligt i forhold til at kunne planlægge behandlingsforløbene, fordi patienten kan forberedes til behandling dagen før og rekonvalcere efter behandling 8 S ide

11 Begrundelse for valg af patientkategori 2: Patientperspektivet: Patienthotellet er et godt alternativ til at være indlagt i en sengeafsnit, hvis patientens plejebehov er overskueligt, og ikke kræver specialist viden i døgnets 24 timer. Patienterne oplever på patienthotellet større grad af egen omsorg, og tager mere ansvar for egen situation. De føler en frihed fra hospitalsmiljøet samtidig med, at de har tryghed og sikkerhed. De kan få hurtig hjælp fra Patienthotellets sygeplejerske og samtidig fastholde den nære kontakt til behandlingsafdelingen. Patienter oplever en positiv og livgivende atmosfære, sammenlignet med et ophold på et sengeafsnit på grund af Patienthotellets anderledes og mere hjemlige indretning. Der er ingen hvide kitler i Patienthotellet. I denne kategori forventes et øget indtag af dagkirurgiske patienter, der ikke kræver specialistviden. Pårørendeperspektiv: Se kategori 1 Samfundsøkonomisk perspektiv: Det vil også i fremtiden være billigere at have patienten på patienthotellet end i et sengeafsnit. Begrundelse for fravalg af patientkategori 3: Arbejdsgruppen har drøftet muligheden for at patientkategori 3 kunne opholde sig på patienthotellet. Arbejdsgruppen har haft betænkeligheder i forhold til at fastholde patienthotelkonceptet med en inddragelse af denne patientkategori, fordi der er en klar forventning om, at det vil give et mere hospitaliseret miljø. I forbindelse med midtvejsseminaret har de kliniske afdelinger påpeget, at patienterne i denne kategori har et stort behov for specialistviden. Der er ikke tiltro til, at patienterne i denne kategori vil kunne behandles fagligt forsvarligt på patienthotellet. Dette gælder både behovet for kliniske faciliteter og et behov for fagligt personale, som i udgangspunktet ikke vil være til stede. Indlæggelse af disse patienter på patienthotellet vil medføre, at personalet fra de kliniske afdelinger skal have deres daglige gang på patienthotellet, hvis det skal være fagligt forsvarligt med indlæggelse her. Det vil være omkostningsfuldt for afdelingerne at sende personale til patienthotellet. Dette gælder for både sygeplejegruppen og lægegruppen. Begrundet i ovenstående har arbejdsgruppen ikke valgt at arbejde videre med denne patientkategori. 9 S ide

12 Anbefaling Arbejdsgruppen anbefaler, at man i fremtiden arbejder med patientkategori 1, patienthotelkoncept med begrænset sygeplejebemanding og patientkategori 2, fastholdelse af det nuværende koncept med moderat udvidet behandlingstilbud (eks. i/v medicin, blodtransfusioner). Den fremtidige fordeling på patienthotellet af patientkategori 1 og 2 vil afhænge af klinikkernes behov og udviklingen i øvrigt. Det er vigtigt, at fastlægge nogle klare kriterier for ophold på patienthotellet. Arbejdsgruppen har på den baggrund udarbejdet nedenstående. 5.2 Behandlingstilbud og kriterier for ophold på patienthotellet Patienthotelkonceptet er i dag forskelligt på de respektive patienthoteller. Arbejdsgruppen har på den baggrund fundet det nødvendigt at drøfte de fremtidige kriterier for ophold på patienthotellet. Arbejdsgruppen er nået frem til følgende kriterier, der skal være gældende for, at patientkategorierne 1 og 2 kan opholde sig i patienthotellet DNU: Patienten - er selvhjulpen, og kan bevæge sig rundt ved egen hjælp eller ved hjælp fra pårørende eller en anden hjælper - kan administrere egen medicin - kan opsøge hjælp og vejledning - selv kan overholde aftaler om behandling og undersøgelser mv. - kan gå i restaurant og spise - skal kunne gøre sig forståelig på dansk eller engelsk Hvis ikke patienten ved egen hjælp, hjælp fra pårørende eller en hjælper kan gennemføre ovenstående, falder patienten uden for patienthotellets patientkategorier og vil som følge deraf ikke kunne benytte patienthotellet. Behandlingstilbuddene på patienthotellet foreslås at være følgende: Omsorg og støtte til patienter og deres pårørende/hjælpere IV behandling - i færdigblandede bags. Lettere sygeplejeopgaver som fx forbindsskift, øjendrypning, smøring af hudpatienter m.v. Ernæringsvejledning oplæring i sondeernæring Injektionsgivning, fx Fragmin Blodsukker måling Puls- og blodtryksmåling 10 S ide

13 Observation af patienter efter dagkirurgiske indgreb. Kriterierne for disse patienters ophold, skal være klart defineret, i samarbejde med dagkirurgisk afdeling. Forberedelse af patienter til mindre operationer, f.eks. knæ og hofte operation. Barselspleje. Rehabiliteringstiltag til patienter med lange patientforløb med henblik på genoptræning og udslusning mv. Sundhedsfremmende tiltag, fx rygestopkurser og andre Livsstilsændringer Opgaverne kan løses dels af plejepersonale på Patienthotellet, dels gennem et samarbejde med specialafdelingernes personale, som det ses på Århus sygehus i dag, hvor onkologisk personale besøger patienthotellet og tilser patienter. 5.3 Aktivitet og kapacitet Kapaciteten for det fremtidige patienthotel er beregnet på grundlag af den eksisterende aktivitet for patienter på patienthotellet. Denne aktivitet er fremskrevet med 70 %. Stigningen på 70 % skyldes dels den forventede stigning i den dagkirurgiske og den ambulante aktivitet, dels det forventede udvidede behandlingstilbud og reducerede sengekapacitet. Derudover er der forudsat en belægningsprocent på 70 % på patienthotelsengene på grund af variation af ugedage og ferier, jf. Danske Regioners prognosemodel. I nedennævnte oversigt er der foretaget en fremskrivning af aktivitet og kapacitet med udgangspunkt i patientaktiviteten i 2007, dvs. raske ledsagere m.fl. ikke er medtaget i beregningen. Det har været vanskeligt at validere tallene, og på den baggrund har rådgivergruppen anmodet patienthotellerne om at komme med data fra deres egne systemer. Når data sammenlignes, er der en forskel på de enkelte afdelingers brug af patienthotellet, men set på bundlinien er forskellen minimal set på patientgruppen. Raske ledsagere m.fl. registreres ikke med i det patientadministrative 11 S ide

14 Speciale Sengedage indlagte normerede PHO senge 2018 Geriatrisk afdeling G Medicinsk endokrinologisk afdeling M Medicinsk endokrinologisk afdeling C Ortopædkirurgisk afdeling E (7004) Ortopædkirurgisk afdeling E (7003) Hæmatologisk afdeling R Infektionsmedicinsk afdeling Q Dermatologisk afdeling S Reumatologisk afdeling U Lever-tarm medicinsk afdeling V Kirurgisk gastroenterologisk afdeling L Nyremedicinsk afdeling C Kirurgisk afdeling P Urinvejskirurgisk afdeling K Plastik kirurgisk afdeling Z Neurologisk afdeling F Neurokirurgisk afdeling NK Øjenafdeling J Kæbekirurgisk afdeling O Øre-næse-hals afdeling H Onkologisk afdeling D Hjertemedicinsk afdeling B Lungemedicinsk afdeling B Medicinsk kardiologisk afdeling A Hjerte-lunge-karkirurgisk afdeling T Børneafdeling A Gynækologi - obstetrik, afdeling Y Somatik i alt De fremskrevne tal er med udgangspunkt i det patientadministrative system. Arbejdsgruppen anbefaler, at man fastholder fremskrivningen på 191 senge til patienter. Rapporterne fra de afdelingsspecifikke arbejdsgrupper vil indgå i den fremtidige kapacitetsberegning. Pårørende og andre hjælpere Med pårørende og andre hjælpere menes: Medindlagte i egen patienthotelseng, hvor en læge på stamafdelingen har ordineret medindlæggelse. Patienten er på stamafdelingen Pårørende i egen patienthotelseng, hvor medindlæggelse ikke er påkrævet. 12 S ide

15 Patienthotelseng, som stilles til rådighed for handicaphjælpere fra kommunen. Ledsagere (plejepersonale eller pårørende) i patientens hotelværelse, som stamafdeling har ordineret, typisk til ny-opererede patienter. Øvrige omfatter primært selvbetalende ledsagere i patientens hotelværelse, samt i enkelte tilfælde selvbetalende rekonvalescenter, kursister m.v. Patienthotellerne har oplyst aktiviteten for I opgørelsen er det muligt at se antallet af raske ledsagere m.m., der har haft et værelse i Tager man udgangspunkt i disse tal, og uden at fremskrive disse, vil behovet for værelser være følgende: Patientovernatninger Medindlagte på eget værelse Pårørende og hjælpere m.fl. Nørrebrogade Tage-Hansens gade Skejby I alt Ovenstående tabel viser patienthotellernes egen opgørelse over det samlede antal indlæggelser. Med dette som udgangspunkt kan man beregne, hvilken kapacitet det vil svare til med den generelle forudsætning om 70 % belægning på patienthotelsengene. Speciale Sengedage normerede 2007 PHO senge Pårørende, hjælpere m.fl I dag har pårørende mulighed for overnatning på patienthotellerne såfremt der er ledige senge. Efterspørgslen fra pårørende er større end forbruget. Med sengeafsnittenes fremtidige indretning med en-sengsstuer er det sandsynligt, at en del pårørende vil benytte sig af muligheden for at kunne overnatte i sengestuen hos den indlagte, og at behovet for patienthotelsenge til pårørende som følge vil blive mindre. Det er arbejdsgruppens vurdering, at denne mulighed kun skal tilgodeses såfremt det drejer sig om kritisk syge patienter. Arbejdsgruppen vurderer, at der alligevel vil være behov for et antal senge til pårørende og hjælpere, men har ikke taget stilling til antallet. Et umiddelbart skøn vil være 50 senge til pårørende, hjælpere m.fl. I dag er forbruget svarende til 54 senge, men reelt er der en større efterspørgsel. På baggrund af ovenstående anbefaler arbejdsgruppen, at der projekteres med 50 senge til dette formål. 13 S ide

16 5.4 Brug af patienthotellet til andre formål Arbejdsgruppen har diskuteret muligheden for at anvende patienthotellet til andre formål, selvom det i udgangspunktet ligger uden for arbejdsgruppens kommissorium. Drøftelserne er mundet i følgende overvejelser omkring brugen af patienthotellet og hotelsengene: Vagtværelser til sygehusets personale Midlertidigt ansatte Projektpatienter Fritvalgspatienter fra ind- og udland Rehabilitering af patienter og evt. patientforløb i samarbejde med den kommunale sektor Konferencer Gæsteforelæsere Hotel/vandrehjem i perioder med lav belægning. Sidstnævnte vil dog umiddelbart volde vanskeligheder i forhold til en momsproblematik og andre myndighedskrav. 6. Rumtyper Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i patientkategori 1 og 2, drøftet, hvilke rum, der vil være relevante på et fremtidigt patienthotel. Ovenstående forudsætninger om patientkategorier og øvrige gæster danner udgangspunktet for vurderingerne. I den sammenhæng er det drøftet, at der eventuelt kan være forskel på støtterum på de forskellige etager afhængig af patienttyngde. Rum i alle enheder I det følgende beskrives faciliteter til patienter/pårørende. Faciliteterne vil i rumprogrammet tage udgangspunkt i enheden på 50 senge, som arbejdsgruppen anbefaler som standard enhed. Hotelsenge til patienter Der etableres 3 forskellige typer patientsenge ensengsstuer, handicapvenlige ensengsstuer og familiestuer. Ud fra en betragtning om, at fremtiden byder på flere store og tunge patienter, anbefaler arbejdsgruppen, at et antal værelser indrettes til at håndtere denne patientgruppe. I standard sengeafsnittet har man valgt at 25% af sengestuerne skal kunne håndtere store og tunge patienter. Da hovedparten af patienterne til patienthotellet kommer fra afdelinger som gyn/obs, børn og onkologi vurderer arbejdsgruppen, at det er tilstrækkeligt, hvis 10% af patient hotelsengene kan håndtere store og tunge patienter. Disse hotelsengestuer skal have plads til loftlifte for kørestolsbrugere m.m. 14 S ide

17 Den fremtidige indretning bør inkludere et køleskab på hvert værelse. Der bør være tv og trådløs internetadgang på alle hotelværelser. Toilet/bad Der skal være et toilet/bad til hver hotelseng. 10% af toiletter/bad skal kunne håndtere store og tunge patienter. Undersøgelses- og behandlingsrum Der indrettes et undersøgelses- og behandlingsrum pr. enhed. Der skal være et særligt depot for opbevaring af forbrugsartikler. Indrettes med dagpladser og hvilestole for patienter, der skal have IV-medicin. Depot, medicin Blandt andet depot til medicin (IV bags). Der skal være plads til, at en akutvogn kan køres ud ved behov. Linnedrum til dyner og puder Der skal være opbevaringsmuligheder for dyner og puder. Skyllerum Der skal være et skyllerum. Toilet, personale 1 pr. 15 ansatte. Kontor og printerrum Der afsættes kontor samt kopi og printerrum pr. enhed. Rum fælles for patienthotellet Reception Skal indrettes, så den signalerer en åben og venlig modtagelse. Der skal både være en central og decentral reception pr. enhed. Opholdsrum Det er vigtigt med opholdsrum for gæsterne i patienthotellet. Form og funktion skal indrettes, så de vil blive benyttet af patienterne. Der skal være et mindre opholdsrum på hver etage, og et større fælles opholdsrum. Der afsættes et samlet areal til opholdsrum, der efterfølgende kan opdeles. Det er fra flere sider påpeget, at der er for få aktiviteter til børn i de nuværende patienthoteller. Det foreslås, at dette nytænkes fx med IT faciliteter så som Nintendo Wii, playstation og andre ting, som fungerer som sociale samlingspunkter for børn. Aktivitetsrum 15 S ide

18 Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres hyggenicher, hobbyrum for patienterne og legerum/aktivitetsrum. Der skal etableres legepladser udendørs. Træningsfaciliteter Arbejdsgruppen har i samarbejde med den tværfaglige gruppe vedr. Ergoterapi- og Fysioterapi pointeret vigtigheden af, at træningshuset placeres i nær tilknytning til patienthotellet samt akutblokken svarende til placeringen i konkurrenceforslaget. Lokalet og faciliteter til træning og selvtræning for både patienter og pårørende placeres i træningshuset, som dermed i en stor del af døgnets timer gerne skulle blive et levende og aktivt hus for både patienter, pårørende og personale. Det anbefales dog i indretningen af patienthotellet at der inddrages konceptet om det fysisk aktive sygehus som er nærmere beskrevet i helhedsplane om Ergoterai- og fysioterapi. Bespisning i patienthotellet På Patienthotellet er det vigtigt at have et tilbud til patienter med særlige kostbehov og diæter. Patienterne modtages på Patienthotellet uden forudbestilling fra dag til dag og time til time. Derfor er det vigtigt, at der etableres en kostforsyning, der kan imødekomme dette behov. Samme fleksibilitet skal ydes i relation til kostvejledning ved diæter og småtspisende. Arbejdsgruppen anbefaler bespisning pr. enhed. Patienterne har brug for, at bespisningen sker i nærheden af patienthotellet. Det giver tryghed. Der er brug for ro og nicher, som patienterne kan benytte, når de skal spise. Enkelte patientgrupper, fx neurologiske og onkologiske, har brug for skærmede omgivelser, hvor de i ro og fred kan indtage deres måltider. Vaskeri Der skal indrettes et vaskeri med plads for vaskemaskine og tørretumbler. Bagagerum for opbevaring af kufferter Dette rum placeres i indgangsniveau. Bibliotek Kan indrettes som en del af opholdsrummet. Musikrum Kan indrettes som en del af opholdsrummet. Velværerum med massagestole (pårørende og patienter kan stresse af) Kan i givet fald indrettes som en del af træningsrum/opholdsrum. Møderum For møder mellem personalegrupper. Heri ligger muligheden for fordybningsrum til studerende. 16 S ide

19 Personalerum Der skal være mulighed for at personalet kan opholde sig i personalerummet for pauser og for at spise frokost. Generelle ønsker til indretning af patienthotellet Der ønskes et akvarium i patienthotellet. 7. Logistik og nærhedskrav Arbejdsgruppen anbefaler, også efter ønske fra de kliniske afdelinger, nærhed til fysio-og ergoterapeutiske træningsfaciliteter. Arbejdsgruppen anbefaler at patienthotellets placering i hospitalsbyen tager hensyn til at gæsterne kan bruge de kommercielle funktioner, som måtte forefindes. Arbejdsgruppen anbefaler, at gæster i patienthotellet får mulighed for ophold i udendørsarealer med adgang til bænke, borde og eventuelt grill-faciliteter. 8. Arbejdsgruppens anbefaling Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres et centralt beliggende patienthotel placeret i forum med en kapacitet på 191 værelser. Der er ikke afsat senge til pårørende, hjælpere m.fl. Der bør planlægges med et antal senge til disse. Set i forhold til nutidigt forbrug vurderer arbejdsgruppen, at størrelsesordnen vil ligge på ca. 50 senge. Hotellet opdeles i enheder af ca. 50. Hver enhed placeres på en eller flere etager koncentreret om specielle patientkategorier. Etagerne skal kunne bruges fleksibelt. 9. Arbejdsmiljø Arbejdsgruppen anbefaler, at der ved indretningen af patienthotellet tages hensyn til, at huset også skal fungere for store og tunge patienter. Det skal indtænkes ved indretning og valg af inventar til opholdsrum og adgangsforhold til fællesarealer i øvrigt. Specifikke forhold for hotelsenge til denne patientgruppe er beskrevet under rumtyper (se punkt 6). Arbejdsgruppen anbefaler, at der ikke anvendes gulvtæpper af hensyn til hygiejnen. 10. Arbejdsgruppens kommentarer Arbejdsgruppen har drøftet behovet for fortsat forskning og udvikling inden for patienthotelkonceptet. Arbejdsgruppen anbefaler, at der i forbindelse med DNUprojektet igangsættes aktiviteter, der kan medvirke til at DNU bliver spydspids. 17 S ide

20 11. Bilag - rumprogram Rumliste, DNU Netto kvm. Patienthotel Rumtype Rumbeskrivelse Antal Pr. rum Total Øvrige I hver sengeenhed Hotelværelse en-sengs Hotelværelse en-sengs - fleksibel Familiestue en-sengs - fleksible med dør imellem Toilet/bad patient Toilet/bad patient, fleksibel Depot Vogn Depot linned, dyner og puder Skyllerum Afhængig af patienttypen Undersøgelses- og behandlingsrum Buffet Toilet Toilet Handicap, gæster Fælles for patienthotellet 0 Personale Reception Central Inkl kontorer- regnskab m.m Reception Decentral Inkl kontorer- regnskab m.m Bagagerum Kontor hotelchef Kopifaciliteter Personalerum Toilet personale Toilet handicap, personale Møderum Møder mellem forsk. personalegrupper og fordybning for studerende Patient Medicin IV bags og akutvogn Hvilerum 4 dagpladser for IV medicin Opholdsareal IT for børn, fordybning, sofagrupper, bibliotek, musik, velvære, det fysisk aktive sygehus Opholdsareal pr. enhed Aktivitetsrum legerum /hobbyfaciliteter Vaskeri vaskemaskine og tørretumbler Køkken Størrelse og kvadratmeter fastlægges i køkkengruppen 1 0 SUM S ide

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.2 Standard sengeafsnit Version 1

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.2 Standard sengeafsnit Version 1 Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.2 Standard sengeafsnit Version 1 09.01.2009 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Arbejdsgruppens sammensætning... 3 3. Proces... 4 4. Kommissorium...

Læs mere

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.13 Intensivafdelinger Version 1

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.13 Intensivafdelinger Version 1 Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.13 Intensivafdelinger Version 1 09.01.2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og arbejdsgruppens kommissorium... 1 2. Definition af intensivbehandling...

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Faserne 2011-2012 Brugerinvolvering Hvad er et byggeprogram? Kick off seminar for Byggeprogramfasen, Nyt OUH den 15. september 2011 1 Fokus på de dele

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Underudvalget vedrørende hospitalsområdets møde den 9. september 2008

Underudvalget vedrørende hospitalsområdets møde den 9. september 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende hospitalsområdets møde den 9. september 2008 Sag nr. 3 Emne: Patienthoteller 2 bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 1. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger og delfunktionsprogram Tværgående arbejdsgruppe: 1.6 Fysio- og ergoterapi Version 1

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger og delfunktionsprogram Tværgående arbejdsgruppe: 1.6 Fysio- og ergoterapi Version 1 Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger og delfunktionsprogram Tværgående arbejdsgruppe: 1.6 Fysio- og ergoterapi Version 1 09.01.2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og arbejdsgruppens kommissorium...

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på hele Århus Sygehus.

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, Fleksibel ensengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Der har igennem projekteringen

Læs mere

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord.

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord. Region Midtjylland Direktionen Att.: Søren Bisgaard-Frantzen Petersen København, 29. maj 2011 RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier De store drivkræfter Patient Videnskab Klinisk Oplevet Faglighed Teknologi Organisatorisk Input Innovation Output Kvalitet Bibelske triumfer De døde lever

Læs mere

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anbefalinger ud fra sidste møde i Dialogforum

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Støtteperson. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Støtteperson. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Støtteperson Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Patientinformation om inddragelse af støtteperson Ved patientforløb på sygehuse kan patienter have stor gavn af, at deres pårørende

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, 1- sengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus

Læs mere

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Aarhus Universitetshospital Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Hensigten med denne pjece Med denne pjece vil

Læs mere

journaler journaler journaler

journaler journaler journaler Region Nordjylland - Opgørelse for indlagte patienter som skal have tildelt, Efterår 2013 Sygehus Thy-Mors Indlagte patienter i den almindelige gruppe som skal have tildelt efter 48 timer indenfor 48 timer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus Patientinformation PATIENTHOTELLET - et alternativ til sygehusindlæggelse Velkommen til Vejle Sygehus 1 Patienthotellet Patienthotellet ved Vejle Sygehus tilbyder overnatning til selvhjulpne patienter

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 Rev. aug. 2011 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120H Afdelingens adresse Vejle Sygehus

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Afrapportering vedr. operation og opvågning på Nyt Universitetssygehus Aalborg

Afrapportering vedr. operation og opvågning på Nyt Universitetssygehus Aalborg Region Nordjylland Projektafdelingen Nyt Universitetssygehus Aalborg Den 17. marts 2011 Afrapportering vedr. operation og opvågning på Nyt Universitetssygehus Aalborg 1.0 Indledning Baggrund og formål

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: politik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 21. maj 2012 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Gert Frost Afdeling: Anlægssekretariatet E mail: Gert.Frost@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/32550 Telefon: 76631074 Dato: 4. januar 2013 Uddrag af Funktionsbeskrivelse

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Gastroenterologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Pårørendeinformation Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger Patientforløb Planlægning AC Fuldmægtig Maj-Britt Madsen Direkte +4521169444 majbritt.madsen@rn.dk 04.05.2017 Notat vedr. udeblivelser og aflysninger 1. Indledning I forlængelse af orienteringen til Regionsrådet

Læs mere

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode Cases fra LUP Cases fra LUP Stor andel svar på eller over gennemsnittet - og/eller: Markant positiv udvikling i svarfordeling siden sidste LUP Forskellige temaer, hospitaler og specialer Journalistisk

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Ambulatorium, Undersøgelses- og behandlingsrum - Stor udgave Titel, adresse, region Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus N Region

Læs mere

Konsensusrapport. Patientinventering. Ortopædkirurgisk afdeling O4- Farsø Aalborg Sygehus

Konsensusrapport. Patientinventering. Ortopædkirurgisk afdeling O4- Farsø Aalborg Sygehus Konsensusrapport Patientinventering Ortopædkirurgisk afdeling O4- Aalborg Sygehus 8. juni 2012 Forord Det eksterne inventerings-team repræsenteret af Erik Sandholm, overlæge og virksomhedschef på infektionsklinikken,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Tværgående rapport. Århus Sygehus 2004 - (2001). Indlagte patienter på afdelings- og afsnitsniveau. Kvalitetsafdelingen

Tværgående rapport. Århus Sygehus 2004 - (2001). Indlagte patienter på afdelings- og afsnitsniveau. Kvalitetsafdelingen Tværgående rapport Århus Sygehus 2004 - (2001). Indlagte patienter på afdelings- og afsnitsniveau Kvalitetsafdelingen Tværgående rapport Århus Sygehus 2004 - (2001). Indlagte patienter på afdelings- og

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Rapport om patienthoteller i Region Hovedstaden

Rapport om patienthoteller i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Rapport om patienthoteller i Region Hovedstaden Oktober 2008 INDHOLD 1. Indledning...3 2. Patientkategorier som kan have gavn af patienthotellet...4 3. Kapacitet på regionens patienthoteller...7

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere