Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet."

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. oktober 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 22. oktober 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Tine Nielsen, Kent Sandholdt, Kirsten Ægidius, Ester Skovhus Jensen, Morten Høgh, Gitte Nørgaard, Carsten B. Jensen. Afbud: Line Schiellerup, Martin Ljungberg (observatør for de studerende). HB-møde 22. oktober Referat til underskrift Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet. 2. sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag 2.2 Aktivitets- og udviklingspuljen At praksis ændres, så alle selvstændige opkræves det særlige tillæg. At kriterierne for puljen ændres, således at puljen er målrettet fremme af vilkår og muligheder for selvstændige fysioterapivirksomheder. At puljens navn ændres til Erhvervsudviklingspulje for selvstændige. Resumé: Danske Fysioterapeuter råder over Aktivitets- og udviklingspuljen, som har eksisteret siden Puljen er målrettet udvikling af erhvervsområdet for selvstændige fysioterapeuter, og puljen kan benyttes til finansiering af

2 udviklingsprojekter og overenskomstrelaterede aktiviteter og formål på praksisområdet. Puljen, der er på kroner om året, finansieres via. et tillæg til medlemskontingentet på 51 kroner i kvartalet hos de fysioterapeuter, der er tilknyttet sygesikringsoverenskomsten. Ønsket er at foretage ændringer af, hvordan puljen bruges og administreres. Puljen bør fremover kunne bruges til bredere formål, først og fremmest generelt at kunne fremme vilkår og muligheder for selvstændig virksomhed uanset hvilken fysioterapivirksomhed, det drejer sig om. I den forbindelse bør alle selvstændige fysioterapeuter betale til puljen. Endelig bør navnet på puljen ændres til Erhvervspulje for selvstændige. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Formand Tina Lambrecht åbnede debatten med at foreslå, at hovedbestyrelsen undlod at følge indstillingen og i stedet henlagde beslutningen til repræsentantskabsmødet, da punktet gjaldt en beslutning om kontingentets størrelse. Direktør Jette Frederiksen kunne supplere med, at de foreløbige beregninger fra sekretariatet viser, at foreningen risikerer et kontingenttab på 4,02 millioner kroner, hvis indstillingen til punktet bliver fulgt. Konklusion: Den skriftlige indstilling i punkt 2.2 følges ikke. Hovedbestyrelsen indstiller i stedet, at repræsentantskabet diskuterer, hvordan der bliver skabt flere midler til udvikling og forskning, som kan sikre vækst. 2.3 Bachelorprisen og Kandidatprisen At kommissoriet for Bachelorprisen godkendes At kommissoriet for Kandidatprisen godkendes Resumé: Det foreslås, at kommissoriet for De studerendes Pris ændres, således at artiklerne tilmeldt artikelkonkurrencen bliver bedømt af personer med tilknytning til bacheloruddannelsen, og at prisens navn ændres til Bachelorprisen. 2/16

3 Det foreslås endvidere, at der indstiftes en artikelkonkurrence for nyuddannede kandidatstuderende og at prisen benævnes Kandidatprisen. Ved at have to priser med forskellige målgrupper og navne, vil det samlede uddannelsesfelt inden for fysioterapi bedre blive tilgodeset. Såvel Bachelorprisen som Kandidatprisen bør være på kroner og finansieres via Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling. Bemærkninger fra hovedbestyrelsen: Det blev forslået at der under overrækkelse af prisen kommer til at stå formanden eller et andet medlem af Hovedbestyrelsen, i stedet for formand eller regionsformand, da priserne ikke har et regionalt afsæt. Et andet bestyrelsesmedlem pegede på, at det ikke alene er studerende ved danske universiteter, der kan få kandidatprisen, men også studerende ved udenlandske universiteter. Der blev spurgt til, om man vil kunne få de bedste opgaver fra kandidaterne, da mange af dem formentlig vil prioritere at omsætte deres speciale til en artikel til et videnskabeligt tidsskrift frem for at indlevere den til en artikelkonkurrence. Derved risikerer man at få de dårligste opgaver. Det var der forskellige vurderinger af blandt bestyrelsesmedlemmerne. Konklusion: Indstillingen blev fulgt med tilføjelser i teksten om, at også kandidatstuderende på udenlandske universiteter kan komme i betragtning til Kandidatprisen, at der skal ske en evaluering af priserne efter to år, og at det er formanden eller et HB-medlem, som uddeler priserne. 2.4 Revision af politikker Indstilling Det indstilles, at reviderede versioner af sundhedspolitikken, politik for forskning og professionsudvikling og politik for uddannelse og kompetenceudvikling sættes til debat på repræsentantskabsmødet Resumé 3/16

4 På seneste repræsentantskabsmøde gav hovedbestyrelsen tilsagn om, at Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik skal sættes til debat på repræsentantskabsmødet i På den baggrund har sekretariatet gennemgået de eksisterende politikker og foreslår, at følgende politikker tages op: Sundhedspolitikken skal til debat på repræsentantskabsmødet. Den sættes til den første indledende debat på hovedbestyrelsens seminar i januar Revision af politik for forskning og professionsudvikling. Der er faktuelle fejl i politikken, der bør rettes. Revision af politik for uddannelse og kompetenceudvikling. Politikken bør revideres i forlængelse af hovedbestyrelsens drøftelse, som kan tages på seminaret i januar Det vurderes umiddelbart, at de øvrige politikker kan afvente et senere repræsentantskabsmøde. Det vurderes også, at repræsentantskabsmødet i 2014 får en betydelig dagsorden med såvel vedtægtsændringer som debat om sundhedspolitikken, hvorfor det er begrænset, hvor mange politikker der kan sættes til debat uden at det får konsekvenser for debatternes kvalitet på grund af tidsmangel. Konklusion Indstillingen blev fulgt. 2.5 Hovedbestyrelseskonference 2014 Det indstilles, at hovedbestyrelsen fastlægger emnerne for HB-konferencen i februar Resumé: Hovedbestyrelsen afholder et todages seminar i februar 2014, hvilket giver mulighed for mere grundige drøftelser af aktuelle emner. I de år, hvor der afholdes repræsentantskabsmøde, giver seminaret endvidere mulighed for indledende drøftelser af emner, der forelægges repræsentantskabet. Det foreslås på den baggrund, at sekretariatet forbereder drøftelser af: Vedtægtsændringer Sundhedspolitik Politik for uddannelse og kompetenceudvikling 4/16

5 Overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked i 2015 Bemærkninger fra hovedbestyrelsen Formand Tina Lambrecht foreslog, at uddannelsesleder fra kandidatuddannelsen i fysioterapi fra Syddansk Universitet, Hans Lund, og formand for Rektorkollegiet Erik Knudsen blev inviteret til at holde et oplæg i forbindelse med de drøftelser, der skal være på konferencen om uddannelsesområdet. I den forbindelse bad et bestyrelsesmedlem om, at det bliver klart, hvad det er for perspektiver, de to oplægsholdere skal have for øje i deres oplæg. Et bestyrelsesmedlem foreslog, at der blev diskuteret snit- og samarbejdsflader mellem Danske Fysioterapeuter og De Faglige Selskaber. Der var bred opbakning til, at emnet skal diskuteres i HB, men at det sættes på dagsorden på et ordinært hovedbestyrelsesmøde i stedet for seminaret i februar. Et bestyrelsesmedlem foreslog, at HB diskuterede status for åbenhed og inddragelse på seminaret. Der var ligeledes opbakning til at diskutere punktet, men også at det skal på dagsordenen på et ordinært hovedbestyrelsesmøde. Der var forslag fra et bestyrelsesmedlem om at fremtiden for konfliktvåbenet indgik i drøftelserne om overenskomstforhandlingerne på seminaret. Formand Tina Lambrecht foreslog endelig, at man inviterede Thomas Bjørnshave fra Lægehuset Søndergade i Aars til at fortælle om sine erfaringer med at have en fysioterapeut ansat i klinikken. Konklusion: Indstillingen følges med tydeliggørelse af, at fremtiden for konfliktvåbenet skal indgå i drøftelserne om overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked i Derudover inviteres Hans Lund og Erik Knudsen til at holde oplæg om fremtidens fysioterapeutuddannelse, samt praktiserende læge Thomas Bjørnshave til at fortælle om sine erfaringer med at have en fysioterapeut ansat på klinikken. 2.6 Nyt kommissorium og forretningsorden for UP At udkastet til nyt kommissorium og forretningsorden for UP godkendes. Resumé: 5/16

6 HB har i forbindelse med vedtagelse af ny udvalgsstruktur besluttet, at udvalgene skal gennemgå deres kommissorium med henblik på indstilling til godkendelse i HB. HB besluttede, at sammensætningen af forhandlingsudvalgene skulle være uændret. UP (Udvalg for praksisoverenskomster) besluttede den at indstille et udkast til nyt kommissorium og forretningsorden til godkendelse i HB. UP bemærkede, at den nye struktur betyder, at udvalgets område bliver mere afgrænset, men omvendt giver bedre mulighed for at gå i dybden med overenskomsterne. Hovedbestyrelsens bemærkninger: Et bestyrelsesmedlem opfordrede til, at teksten i kommissoriet og forretningsorden bliver rettet igennem, så den er konsekvent og i overensstemmelse med forholdene i praksisoverenskomsten, som er udvalgets arbejdsområde, og til at kommisorium og forretningsorden samtidig skilles ad. Et bestyrelsesmedlem spurgte til, hvorfor der i udvalget sidder en repræsentant fra praktiserende udenfor overenskomsten, når udvalget alene skal beskæftige sig med praksisoverenskomsten. Formand Tina Lambrecht henviste til, at det følger af den beslutning, som hovedbestyrelsen traf i juni 2013 om ikke at ændre på repræsentationen, før udvalget er blevet evalueret efter at der er indgået ny overenskomst. Et bestyrelsesmedlem foreslog, at ordlyden om, at hovedbestyrelsen kan udpege en anden repræsentant end den til enhver tid siddende formand udgår, da hovedbestyrelsen har den mulighed i en række forhold, og at det derfor ikke specifikt bør være nævnt. Derudover blev der peget på, at to medlemmer af udvalget ikke bør have mulighed for at indkalde til møde, da det koster penge at afholde ekstra møder. Konklusion: Indstillingen følges med tilføjelserne om, at sætningen om at HB kan udpege en anden end formanden slettes i teksten, og at to medlemmer af udvalget ikke kan indkalde til møde. Desuden skal teksten i kommissoriet og forretningsorden rettes igennem, så den er konsekvent og i overensstemmelse med forholdene i praksisoverenskomsten, og kommisorium og forretningsorden skal skilles ad. 6/16

7 2.7 Fysioterapi og fysisk aktivitet i regeringens psykiatrirapport Hovedbestyrelsens tager orienteringen til efterretning Resume: I regeringsgrundlaget fra 2011 står, at regeringen vil prioritere det psykiatriske område, herunder at psykiske sygdomme skal ligestilles med fysiske sygdomme. Mennesker med psykiske sygdomme dør år tidligere end andre borgere. Det skyldes blandt andet en livsstil med rygning, alkohol, usund kost og mangel på motion. I begyndelsen af 2013 udsendte Danske Fysioterapeuter et psykiatriudspil Det er lettere at slippe de negative tanker, når man bruger kroppen, som indeholder fire anbefalinger. Anbefalingerne har foreningen arbejdet på skulle finde vej til det udspil, som regeringens psykiatriudvalg udsendte i efteråret. Det er lykkedes for Danske Fysioterapeuter at sætte aftryk i rapporten. Poul Nyrup Rasmussen, der er formand for Det Sociale Netværk og medlem af regeringens psykiatriudvalg, præsenterer anbefalingerne for hovedbestyrelsen og orienterer om processen. Oplæg v. Poul Nyrup Rasmussen Poul Nyrup Rasmussen takkede for invitationen til dagens møde og for det gode samarbejde, der har været mellem Det Sociale Netværk og Danske Fysioterapeuter i forbindelse med tilblivelsen af psykiatriudvalgets rapport. Psykiatrirapporten er vigtig, fordi den helt overordnet kan bidrage til at flere mennesker kommer tilbage på et godt livsspor. Og dermed bringer dem fra eksklusion til inklusion. Vi ønsker alle grundlæggende at tage vare på vores eget liv. Det gælder også psykisk sårbare. Det er rejsen mod inklusion, som psykiatrirapporten beskriver. Vi taler blandt andet om de mellem og mennesker, der lider af angst eller depression. Når man går ned i tempo, kommer de fysisk skavanker. Det er her, at fysioterapeuterne er vigtige og ved, hvad man kan gøre. Halvdelen af alle førtidspensionister og langtidsledige er psykisk sårbare. Tænk hvis fysioterapeuterne kunne komme tidligere på banen, så kunne vi spare mange penge. Her har vi en fælles opgave at udvikle de værktøjer, som kan bringes i anvendelse. Rapporten har mange ord og stritter i mange retninger. Men den peger på 10 hovedproblemer. 7/16

8 1. Utilstrækkelig fokus på tidlig indsats og rehabilitering 2. Behov for et ligeværdigt, åbent og inkluderende arbejdsmarked og uddannelsessystem 3. Ulighed i sundhed og levetid 4. Begrænset inddragelse af borgere og pårørende som ressourcer i borgernes hjem 5. Utilstrækkelig sammenhæng mellem sektorer og fagområder 6. Begrænset (tvær-)faglig konsensus og tendens til fokus på den medicinske behandling 7. Behov for fokus på kompetencer og efteruddannelse. 8. Manglende brug af evidensbaserede metoder og utilstrækkelig forskning, dokumentation og effektmåling af indsatse. 9. Manglende reduktion i tvangsanvendelse. 10. Mangelfuld planlægning og styring og grundlag for bedre ressourceanvendelse i regioner og kommuner. Her har fysioterapeuter en særlig opgave i forhold til punkt 3 for at bringe sundheden og levealderen op. Svarene på de 10 problemer er at sætte fokus på seks områder: Og det er særligt punkt A., hvor fysioterapeuternes indsats kommer til at ligge. A. Forebyggelse og tidlig indsats B. Styrket sammenhæng i indsatsen C. Høj kvalitet i den faglige indsats D. Inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfundet E. Nedbringelse af tvang F. Bedre styring og ressourceanvendelse Min personlige sammenfatning lyder, at vi bevæger os fra holdningen om, at det er synd for dig til paradigmet om, at din diagnose er en overfrakke. Den inddragelse er helt afgørende for, at du som psykisk sårbar kan komme dig. Spørger man de psykisk sårbare selv, lægger de vægt på, at de har det fysisk godt, et godt netværk og har mulighed for at være i arbejde. Psykiatrirapporten kunne godt være bedre, ikke mindst, hvis der havde været færre repræsentanter fra ministerier og styrelser i udvalget. Men det lykkedes i den sidste periode at få rykket indholdet i rapporten et langt stykke hen ad vejen i den rigtige retning. Eksempelvis er der strammet op på teksterne, så der bl.a. står, at fysisk sygdom, der ofte hænger sammen med psykisk sygdom, skal opspores tidligt og forebygges. Der måtte meget gerne have stået, at der er pligt til at screene 8/16

9 for livsstilssygdomme. Men screening er nævnt, og så er der noget at arbejde videre med. Der står også meget klart, at der bør laves sundhedspolitik på bostederne. Det er ikke formuleret som en anbefaling, men det kan fortolkes sådan. Selv om der ikke følger flere penge med her og nu, bør det være muligt fra 2015 at få tilført psykiatriområdet 350 millioner kroner om året. Så vil der i 2020 være tilført psykiatrien 1.8 milliarder kroner. Det kan være med til at give det løft, som der er brug for. Den store opgave er at få fulgt op på rapporten, så den ikke bare kommer til at ligge på en hylde og samle støv. Her har vi en opgave sammen, for vi tæller mere, hvis vi slår kludene sammen. Hovedbestyrelsens spørgsmål til Poul Nyrup Rasmussen Hvad tænker du om samspillet mellem det socialpsykiatriske område og den øvrige psykiatri? PNR: Det er en af de sværeste opgaver at løse; at få bygget bro mellem de forskellige områder. Psykiatriudvalget anbefaler, at der bliver lavet en borgerens plan, som omfatter det hele. Det kan forhåbentligt blive et nyttigt værktøj. Vi kan snakke om alt det gode, som fysioterapi gør, men hvis vi ikke vise sort på hvidt, at det virker og sparer samfundet penge, kommer vi vel ingen vegne? PNR: Helt enig. Der bør ligge tal, både aggregerede og for den enkelte kommune, der viser effekten. Det kan være med til at bringe fysioterapeuterne fra den nuværende situation til at kunne holde arbejdsgiverne fast på, at vi når de fælles mål. Jeg var til et valgmøde for to uger siden, hvor politikerne snakkede meget om mursten, men meget lidt om indhold. Og så blev psykiatrien ikke nævnt en eneste gang. PNR: Det er til at græde over, men også til at forstå. Lægerne taler eksempelvis meget om, at der bør være en gangbro mellem det somatiske og psykiatriske sygehus, så man let kan komme i kontakt med hinanden. Problemet er bare, at de ikke spørger hinanden om noget som helst. Derfor er det vigtigt, at vi får klare mål for, hvad indsatsen skal være. Heldigvis er der 9/16

10 generelt sket forbedringer, eksempelvis er der ikke et eneste politisk parti, som ikke i dag har et afsnit om det psykiatriske område i deres program. Hvorfor er der så stor ulighed mellem det somatiske og psykiatriske område? PNR: Fordi vi lever i et materialistisk samfund, og at det kan være svært at tage sig af det, som man ikke kan se. Vi har svært ved at beskæftige os med det holistiske, og man kan bare spørge sig selv, hvem der definerer succeskriterierne i samfundet. Jeg havde for nogle år siden et tilbud til psykisk sårbare om, at de kunne gå, lunte eller løbe en tur med mig i Fælledparken hver søndag klokken Her var kun fuglene, træerne og os. En af deltagerne kom helt fra Frederiksværk. Hendes mand kørte hende frem og tilbage, fordi hun var bange for at være sammen med andre. Men efter et stykke tid fik hun det så godt, at hun selv kunne tage toget. Det fortalte hun så til sin læge, og tilføjede, at det nok skyldes løbeturene. Lægen lænede sig hen over bordet og sagde overbærende, at sådan kan vi jo alle få det. Stigmaen er hård. Du snakkede om, at man kunne lave beregninger sammen med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Men vil de ikke blive opfattet som en part? PNR: Ikke mere, end når tænketanker eller andre laver beregninger. Men det er klart, at man skal tænke sig godt om, når man arbejder sammen med andre. 3. Sager til orientering 3.1 Fortrolig sag 3.2 Opfølgning på repræsentantskabsmødet 2012 Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Resumé: På repræsentantskabsmødet i efteråret 2012 blev der truffet en række beslutninger, som hovedbestyrelsen og sekretariatet i fællesskab skal følge op på. Notatet viser i skemaform status på opfølgningen af de enkelte punkter. Konklusion: 10/16

11 Orienteringen blev taget til efterretning 3.3 Orientering fra lederfraktionen Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Resume: Formand Tina Lambrecht gjorde rede for, at hun har diskuteret muligheden for at etablere et lederråd i stedet for at have en fraktion med lederfraktionen. Hun ønskede tilkendegivelser fra hovedbestyrelsen til dette ønske. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: Næstformand i Lederfraktion og hovedbestyrelsesmedlem Carsten Jensen supplerede Tina Lambrechts redegørelse med en orientering fra de foreløbige og pågående drøftelser i lederfraktionens bestyrelse i forhold til baggrund, perspektiver og proces for køreplan; og herunder om en planlagt drøftelse på fraktionens kommende årsmøde, der afholdes medio november. Flere bestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de synes idéen om et lederråd er værd at arbejde videre med. Konklusion: Orienteringen blev taget til efterretning. 11/16

12 3.4 Webstrategi Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Resumé: Danske Fysioterapeuter ønsker at levere den bedst mulige medlemsservice til sine medlemmer. Det er et projekt i Strategiplan 2014, og det skal også afspejle sig i foreningens hjemmeside. Derfor har Danske Fysioterapeuter formuleret en webstrategi, der har til formål, at: øge medlemstilfredshed forbedre medlemsservice fordre kommunikation mellem medlemmer og foreningen Danske Fysioterapeuter har i dag en velbesøgt side, og med webstrategien ønsker Danske Fysioterapeuter at fastholde de mange besøg, men samtidig gøre siden mere fremkommelig for det enkelte medlem og give medlemmet en oplevelse af, at foreningen har åbent 24/7 og er der, når medlemmet har brug for det. Medlemmet skal fornemme merværdien af at være medlem også på fysio.dk. Konklusion: Orienteringen blev taget til efterretning. 3.5 Budgetopfølgning, 1. halvår 2013 Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Resumé: Resultatet for første halvår 2013 viser et overskud på ca kr. For hele 2013 forventes med den nuværende viden et lille overskud kr. mod et budgetteret underskud på kr. På baggrund af 1. kvartal forventedes et underskud i 2013 på ca kr. Ændringen fra 1. til 2. kvartal skyldes primært en nedjustering af udgifterne til formandsvalg, til drift af hovedbestyrelsen, til de faglige selskaber samt en nedjustering af de forventede udgifter vedr. overenskomsthåndtering og 12/16

13 forhandling. På den anden side er de samlede indtægter også nedjusteret med ca kr. Konklusion: Orienteringen blev taget til efterretning. 13/16

14 4. Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder Taget til efterretning 4.2 Orientering fra møder (30. august 21. oktober 2013) Formand Tina Lambrecht 6/9 møde med lederfraktionen 13/9 møde med Stine Brix, Enhedslisten 13/9 møde med rektorkollegiet fra Professionshøjskolerne 18/9 møde med Erik Knudsen, formand for rektorerne ved UC erne 25/9 Ansættelsessamtaler med ny forhandlingskonsulent til Fag & erhverv 25/9 middag med bestyrelsen ER-WCPT /9 Grønland, generalforsamling, møder med bl.a. den grønlandske formand og næsteformand 2/10 møde med Gunnar Gamborg, Ergoterapeutforeningen 3/10 oplæg ved fysioterapeuter fra Arbejdstilsynet 9/10 møde med Ghita Parry, formand for KOST 10/10 møde med Charan Nelander, direktør i Komitéen for Sundhedsoplysning 14/10 møde med selvstændig uden ydernummer (UP-medlem) 16/10 møde med den Norske Forenings formand og næstformand 14/16

15 5. Eventuelt Et bestyrelsesmedlem henviste til, at HK fremover vil tilbyde deres medlemmer lønsikring, og at det ville være relevant at undersøge, om Danske Fysioterapeuter bør have et lignende tilbud. Direktør Jette Frederiksen tilkendegav, at sekretariatet vil kigge nærmere på muligheden. 6. Evaluering Bemærkninger fra hovedbestyrelsen: Det har været interessant at overvære Poul Nyrup Rasmussens præsentation af psykiatriudvalgets rapport, samt at få at vide, at Danske Fysioterapeuter ikke står alene med dagsordenen om fysisk aktivitet i psykiatrien. Det har været et godt møde, men med for meget småsnak undervejs. God og inspirerende dag, med en god blanding af punkter med diskussion af Fond A, oplæg fra Poul Nyrup og præsentation af webstrategi. Det vil være fint at få taget en snak om, hvordan vi skal bruge orienteringspunkterne på den rigtige måde. Der var intet forklæde og skriftlig fremstilling til punkt 3.3. Selv om der alene er mundtlig fremlæggelse, bør der være et forklæde. Jette Frederiksen Direktør Mikael Mølgaard Referent 15/16

16 Godkendt november 2013 Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Kent Sandholt Lise Hansen Tine Nielsen Carsten B. jensen Esther Skovhus Jensen Gitte Nørgaard Kirsten Ægidius Line Schiellerup Morten Høgh Sanne Jensen 16/16

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet.

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 24. januar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 24. januar 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. 21. september 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 10. oktober 2016 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

HB-referat. Hovedbestyrelsesmøde d februar Dagsorden Referat fra HBM d. 10/ til godkendelse

HB-referat. Hovedbestyrelsesmøde d februar Dagsorden Referat fra HBM d. 10/ til godkendelse Hovedbestyrelsesmøde d. 3.-5. februar 2014 Dagsorden 1 1. Referat fra HBM d. 10/12 2013 til godkendelse 2. Sager til diskussion/beslutning 2 2.1 Udvalget for lønmodtageroverenskomster 2.2 Ydernummersystemet

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. april 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 11. maj 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 21. oktober 2015 For referat: Udarbejdelse: Susanne Laugesen Oktober

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden Sundhedstopmøde i Region Sjælland På vej mod Sundhedsaftalen 2015-2018 Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden 1 Tænk hvis det

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012.

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således: Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012. Sted: Nyborg Strand Hotel

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

Tidspunkt : Onsdag den 14. december 2016 kl. 17 Med efterfølgende middag

Tidspunkt : Onsdag den 14. december 2016 kl. 17 Med efterfølgende middag BESTYRELSESMØDE NR. 10 2016 DAGSORDEN Den 22. december 2016 Tidspunkt : Onsdag den 14. december 2016 kl. 17 Med efterfølgende middag Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Bestyrelsen, dele af sekretariatet.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM april Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM april Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 19. maj 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 3. juni 2016 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tine Nielsen,

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2014 Dagsorden 1. Underskrivning af mødereferat HBM maj 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fremtidens hovedorganisation

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anne-Mette Holm Sørensen Karsten Uno Petersen Anette Byriel Andersen

Læs mere

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december 2014 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 19. december 2014 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, formand

Læs mere

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen.

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, region Syddanmark Dato for møde: 13.03 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 18. 03 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley, Helle

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den , kl

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den , kl 2.1.13, ES/Bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den 13.12.2012, kl. 13-17.30 Mødet blev afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. 17. februar 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding Referat Deltagere: Morten

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun. Afbud: Sandra Kollerup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2017

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2017 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 1. November 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 13. november 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 31. januar 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 13. februar 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munch, Annemarie Svenningsen,

Læs mere

, kl

, kl Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Syddanmark Dato for møde: 3.6. 2013, kl. 13-17.30 For referat: Dato: Esther Skovhus 10.6. 13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Mødet blev afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, 6000 Kolding.

Mødet blev afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 27.08. 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 2.09.2012 Deltagere: Zanny Bowley, Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. 28. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 29. januar 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard Februar 2015 Deltagere: Tina Lambrecht, Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere