Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet."

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. oktober 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 22. oktober 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Tine Nielsen, Kent Sandholdt, Kirsten Ægidius, Ester Skovhus Jensen, Morten Høgh, Gitte Nørgaard, Carsten B. Jensen. Afbud: Line Schiellerup, Martin Ljungberg (observatør for de studerende). HB-møde 22. oktober Referat til underskrift Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet. 2. sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag 2.2 Aktivitets- og udviklingspuljen At praksis ændres, så alle selvstændige opkræves det særlige tillæg. At kriterierne for puljen ændres, således at puljen er målrettet fremme af vilkår og muligheder for selvstændige fysioterapivirksomheder. At puljens navn ændres til Erhvervsudviklingspulje for selvstændige. Resumé: Danske Fysioterapeuter råder over Aktivitets- og udviklingspuljen, som har eksisteret siden Puljen er målrettet udvikling af erhvervsområdet for selvstændige fysioterapeuter, og puljen kan benyttes til finansiering af

2 udviklingsprojekter og overenskomstrelaterede aktiviteter og formål på praksisområdet. Puljen, der er på kroner om året, finansieres via. et tillæg til medlemskontingentet på 51 kroner i kvartalet hos de fysioterapeuter, der er tilknyttet sygesikringsoverenskomsten. Ønsket er at foretage ændringer af, hvordan puljen bruges og administreres. Puljen bør fremover kunne bruges til bredere formål, først og fremmest generelt at kunne fremme vilkår og muligheder for selvstændig virksomhed uanset hvilken fysioterapivirksomhed, det drejer sig om. I den forbindelse bør alle selvstændige fysioterapeuter betale til puljen. Endelig bør navnet på puljen ændres til Erhvervspulje for selvstændige. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling Formand Tina Lambrecht åbnede debatten med at foreslå, at hovedbestyrelsen undlod at følge indstillingen og i stedet henlagde beslutningen til repræsentantskabsmødet, da punktet gjaldt en beslutning om kontingentets størrelse. Direktør Jette Frederiksen kunne supplere med, at de foreløbige beregninger fra sekretariatet viser, at foreningen risikerer et kontingenttab på 4,02 millioner kroner, hvis indstillingen til punktet bliver fulgt. Konklusion: Den skriftlige indstilling i punkt 2.2 følges ikke. Hovedbestyrelsen indstiller i stedet, at repræsentantskabet diskuterer, hvordan der bliver skabt flere midler til udvikling og forskning, som kan sikre vækst. 2.3 Bachelorprisen og Kandidatprisen At kommissoriet for Bachelorprisen godkendes At kommissoriet for Kandidatprisen godkendes Resumé: Det foreslås, at kommissoriet for De studerendes Pris ændres, således at artiklerne tilmeldt artikelkonkurrencen bliver bedømt af personer med tilknytning til bacheloruddannelsen, og at prisens navn ændres til Bachelorprisen. 2/16

3 Det foreslås endvidere, at der indstiftes en artikelkonkurrence for nyuddannede kandidatstuderende og at prisen benævnes Kandidatprisen. Ved at have to priser med forskellige målgrupper og navne, vil det samlede uddannelsesfelt inden for fysioterapi bedre blive tilgodeset. Såvel Bachelorprisen som Kandidatprisen bør være på kroner og finansieres via Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling. Bemærkninger fra hovedbestyrelsen: Det blev forslået at der under overrækkelse af prisen kommer til at stå formanden eller et andet medlem af Hovedbestyrelsen, i stedet for formand eller regionsformand, da priserne ikke har et regionalt afsæt. Et andet bestyrelsesmedlem pegede på, at det ikke alene er studerende ved danske universiteter, der kan få kandidatprisen, men også studerende ved udenlandske universiteter. Der blev spurgt til, om man vil kunne få de bedste opgaver fra kandidaterne, da mange af dem formentlig vil prioritere at omsætte deres speciale til en artikel til et videnskabeligt tidsskrift frem for at indlevere den til en artikelkonkurrence. Derved risikerer man at få de dårligste opgaver. Det var der forskellige vurderinger af blandt bestyrelsesmedlemmerne. Konklusion: Indstillingen blev fulgt med tilføjelser i teksten om, at også kandidatstuderende på udenlandske universiteter kan komme i betragtning til Kandidatprisen, at der skal ske en evaluering af priserne efter to år, og at det er formanden eller et HB-medlem, som uddeler priserne. 2.4 Revision af politikker Indstilling Det indstilles, at reviderede versioner af sundhedspolitikken, politik for forskning og professionsudvikling og politik for uddannelse og kompetenceudvikling sættes til debat på repræsentantskabsmødet Resumé 3/16

4 På seneste repræsentantskabsmøde gav hovedbestyrelsen tilsagn om, at Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik skal sættes til debat på repræsentantskabsmødet i På den baggrund har sekretariatet gennemgået de eksisterende politikker og foreslår, at følgende politikker tages op: Sundhedspolitikken skal til debat på repræsentantskabsmødet. Den sættes til den første indledende debat på hovedbestyrelsens seminar i januar Revision af politik for forskning og professionsudvikling. Der er faktuelle fejl i politikken, der bør rettes. Revision af politik for uddannelse og kompetenceudvikling. Politikken bør revideres i forlængelse af hovedbestyrelsens drøftelse, som kan tages på seminaret i januar Det vurderes umiddelbart, at de øvrige politikker kan afvente et senere repræsentantskabsmøde. Det vurderes også, at repræsentantskabsmødet i 2014 får en betydelig dagsorden med såvel vedtægtsændringer som debat om sundhedspolitikken, hvorfor det er begrænset, hvor mange politikker der kan sættes til debat uden at det får konsekvenser for debatternes kvalitet på grund af tidsmangel. Konklusion Indstillingen blev fulgt. 2.5 Hovedbestyrelseskonference 2014 Det indstilles, at hovedbestyrelsen fastlægger emnerne for HB-konferencen i februar Resumé: Hovedbestyrelsen afholder et todages seminar i februar 2014, hvilket giver mulighed for mere grundige drøftelser af aktuelle emner. I de år, hvor der afholdes repræsentantskabsmøde, giver seminaret endvidere mulighed for indledende drøftelser af emner, der forelægges repræsentantskabet. Det foreslås på den baggrund, at sekretariatet forbereder drøftelser af: Vedtægtsændringer Sundhedspolitik Politik for uddannelse og kompetenceudvikling 4/16

5 Overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked i 2015 Bemærkninger fra hovedbestyrelsen Formand Tina Lambrecht foreslog, at uddannelsesleder fra kandidatuddannelsen i fysioterapi fra Syddansk Universitet, Hans Lund, og formand for Rektorkollegiet Erik Knudsen blev inviteret til at holde et oplæg i forbindelse med de drøftelser, der skal være på konferencen om uddannelsesområdet. I den forbindelse bad et bestyrelsesmedlem om, at det bliver klart, hvad det er for perspektiver, de to oplægsholdere skal have for øje i deres oplæg. Et bestyrelsesmedlem foreslog, at der blev diskuteret snit- og samarbejdsflader mellem Danske Fysioterapeuter og De Faglige Selskaber. Der var bred opbakning til, at emnet skal diskuteres i HB, men at det sættes på dagsorden på et ordinært hovedbestyrelsesmøde i stedet for seminaret i februar. Et bestyrelsesmedlem foreslog, at HB diskuterede status for åbenhed og inddragelse på seminaret. Der var ligeledes opbakning til at diskutere punktet, men også at det skal på dagsordenen på et ordinært hovedbestyrelsesmøde. Der var forslag fra et bestyrelsesmedlem om at fremtiden for konfliktvåbenet indgik i drøftelserne om overenskomstforhandlingerne på seminaret. Formand Tina Lambrecht foreslog endelig, at man inviterede Thomas Bjørnshave fra Lægehuset Søndergade i Aars til at fortælle om sine erfaringer med at have en fysioterapeut ansat i klinikken. Konklusion: Indstillingen følges med tydeliggørelse af, at fremtiden for konfliktvåbenet skal indgå i drøftelserne om overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked i Derudover inviteres Hans Lund og Erik Knudsen til at holde oplæg om fremtidens fysioterapeutuddannelse, samt praktiserende læge Thomas Bjørnshave til at fortælle om sine erfaringer med at have en fysioterapeut ansat på klinikken. 2.6 Nyt kommissorium og forretningsorden for UP At udkastet til nyt kommissorium og forretningsorden for UP godkendes. Resumé: 5/16

6 HB har i forbindelse med vedtagelse af ny udvalgsstruktur besluttet, at udvalgene skal gennemgå deres kommissorium med henblik på indstilling til godkendelse i HB. HB besluttede, at sammensætningen af forhandlingsudvalgene skulle være uændret. UP (Udvalg for praksisoverenskomster) besluttede den at indstille et udkast til nyt kommissorium og forretningsorden til godkendelse i HB. UP bemærkede, at den nye struktur betyder, at udvalgets område bliver mere afgrænset, men omvendt giver bedre mulighed for at gå i dybden med overenskomsterne. Hovedbestyrelsens bemærkninger: Et bestyrelsesmedlem opfordrede til, at teksten i kommissoriet og forretningsorden bliver rettet igennem, så den er konsekvent og i overensstemmelse med forholdene i praksisoverenskomsten, som er udvalgets arbejdsområde, og til at kommisorium og forretningsorden samtidig skilles ad. Et bestyrelsesmedlem spurgte til, hvorfor der i udvalget sidder en repræsentant fra praktiserende udenfor overenskomsten, når udvalget alene skal beskæftige sig med praksisoverenskomsten. Formand Tina Lambrecht henviste til, at det følger af den beslutning, som hovedbestyrelsen traf i juni 2013 om ikke at ændre på repræsentationen, før udvalget er blevet evalueret efter at der er indgået ny overenskomst. Et bestyrelsesmedlem foreslog, at ordlyden om, at hovedbestyrelsen kan udpege en anden repræsentant end den til enhver tid siddende formand udgår, da hovedbestyrelsen har den mulighed i en række forhold, og at det derfor ikke specifikt bør være nævnt. Derudover blev der peget på, at to medlemmer af udvalget ikke bør have mulighed for at indkalde til møde, da det koster penge at afholde ekstra møder. Konklusion: Indstillingen følges med tilføjelserne om, at sætningen om at HB kan udpege en anden end formanden slettes i teksten, og at to medlemmer af udvalget ikke kan indkalde til møde. Desuden skal teksten i kommissoriet og forretningsorden rettes igennem, så den er konsekvent og i overensstemmelse med forholdene i praksisoverenskomsten, og kommisorium og forretningsorden skal skilles ad. 6/16

7 2.7 Fysioterapi og fysisk aktivitet i regeringens psykiatrirapport Hovedbestyrelsens tager orienteringen til efterretning Resume: I regeringsgrundlaget fra 2011 står, at regeringen vil prioritere det psykiatriske område, herunder at psykiske sygdomme skal ligestilles med fysiske sygdomme. Mennesker med psykiske sygdomme dør år tidligere end andre borgere. Det skyldes blandt andet en livsstil med rygning, alkohol, usund kost og mangel på motion. I begyndelsen af 2013 udsendte Danske Fysioterapeuter et psykiatriudspil Det er lettere at slippe de negative tanker, når man bruger kroppen, som indeholder fire anbefalinger. Anbefalingerne har foreningen arbejdet på skulle finde vej til det udspil, som regeringens psykiatriudvalg udsendte i efteråret. Det er lykkedes for Danske Fysioterapeuter at sætte aftryk i rapporten. Poul Nyrup Rasmussen, der er formand for Det Sociale Netværk og medlem af regeringens psykiatriudvalg, præsenterer anbefalingerne for hovedbestyrelsen og orienterer om processen. Oplæg v. Poul Nyrup Rasmussen Poul Nyrup Rasmussen takkede for invitationen til dagens møde og for det gode samarbejde, der har været mellem Det Sociale Netværk og Danske Fysioterapeuter i forbindelse med tilblivelsen af psykiatriudvalgets rapport. Psykiatrirapporten er vigtig, fordi den helt overordnet kan bidrage til at flere mennesker kommer tilbage på et godt livsspor. Og dermed bringer dem fra eksklusion til inklusion. Vi ønsker alle grundlæggende at tage vare på vores eget liv. Det gælder også psykisk sårbare. Det er rejsen mod inklusion, som psykiatrirapporten beskriver. Vi taler blandt andet om de mellem og mennesker, der lider af angst eller depression. Når man går ned i tempo, kommer de fysisk skavanker. Det er her, at fysioterapeuterne er vigtige og ved, hvad man kan gøre. Halvdelen af alle førtidspensionister og langtidsledige er psykisk sårbare. Tænk hvis fysioterapeuterne kunne komme tidligere på banen, så kunne vi spare mange penge. Her har vi en fælles opgave at udvikle de værktøjer, som kan bringes i anvendelse. Rapporten har mange ord og stritter i mange retninger. Men den peger på 10 hovedproblemer. 7/16

8 1. Utilstrækkelig fokus på tidlig indsats og rehabilitering 2. Behov for et ligeværdigt, åbent og inkluderende arbejdsmarked og uddannelsessystem 3. Ulighed i sundhed og levetid 4. Begrænset inddragelse af borgere og pårørende som ressourcer i borgernes hjem 5. Utilstrækkelig sammenhæng mellem sektorer og fagområder 6. Begrænset (tvær-)faglig konsensus og tendens til fokus på den medicinske behandling 7. Behov for fokus på kompetencer og efteruddannelse. 8. Manglende brug af evidensbaserede metoder og utilstrækkelig forskning, dokumentation og effektmåling af indsatse. 9. Manglende reduktion i tvangsanvendelse. 10. Mangelfuld planlægning og styring og grundlag for bedre ressourceanvendelse i regioner og kommuner. Her har fysioterapeuter en særlig opgave i forhold til punkt 3 for at bringe sundheden og levealderen op. Svarene på de 10 problemer er at sætte fokus på seks områder: Og det er særligt punkt A., hvor fysioterapeuternes indsats kommer til at ligge. A. Forebyggelse og tidlig indsats B. Styrket sammenhæng i indsatsen C. Høj kvalitet i den faglige indsats D. Inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfundet E. Nedbringelse af tvang F. Bedre styring og ressourceanvendelse Min personlige sammenfatning lyder, at vi bevæger os fra holdningen om, at det er synd for dig til paradigmet om, at din diagnose er en overfrakke. Den inddragelse er helt afgørende for, at du som psykisk sårbar kan komme dig. Spørger man de psykisk sårbare selv, lægger de vægt på, at de har det fysisk godt, et godt netværk og har mulighed for at være i arbejde. Psykiatrirapporten kunne godt være bedre, ikke mindst, hvis der havde været færre repræsentanter fra ministerier og styrelser i udvalget. Men det lykkedes i den sidste periode at få rykket indholdet i rapporten et langt stykke hen ad vejen i den rigtige retning. Eksempelvis er der strammet op på teksterne, så der bl.a. står, at fysisk sygdom, der ofte hænger sammen med psykisk sygdom, skal opspores tidligt og forebygges. Der måtte meget gerne have stået, at der er pligt til at screene 8/16

9 for livsstilssygdomme. Men screening er nævnt, og så er der noget at arbejde videre med. Der står også meget klart, at der bør laves sundhedspolitik på bostederne. Det er ikke formuleret som en anbefaling, men det kan fortolkes sådan. Selv om der ikke følger flere penge med her og nu, bør det være muligt fra 2015 at få tilført psykiatriområdet 350 millioner kroner om året. Så vil der i 2020 være tilført psykiatrien 1.8 milliarder kroner. Det kan være med til at give det løft, som der er brug for. Den store opgave er at få fulgt op på rapporten, så den ikke bare kommer til at ligge på en hylde og samle støv. Her har vi en opgave sammen, for vi tæller mere, hvis vi slår kludene sammen. Hovedbestyrelsens spørgsmål til Poul Nyrup Rasmussen Hvad tænker du om samspillet mellem det socialpsykiatriske område og den øvrige psykiatri? PNR: Det er en af de sværeste opgaver at løse; at få bygget bro mellem de forskellige områder. Psykiatriudvalget anbefaler, at der bliver lavet en borgerens plan, som omfatter det hele. Det kan forhåbentligt blive et nyttigt værktøj. Vi kan snakke om alt det gode, som fysioterapi gør, men hvis vi ikke vise sort på hvidt, at det virker og sparer samfundet penge, kommer vi vel ingen vegne? PNR: Helt enig. Der bør ligge tal, både aggregerede og for den enkelte kommune, der viser effekten. Det kan være med til at bringe fysioterapeuterne fra den nuværende situation til at kunne holde arbejdsgiverne fast på, at vi når de fælles mål. Jeg var til et valgmøde for to uger siden, hvor politikerne snakkede meget om mursten, men meget lidt om indhold. Og så blev psykiatrien ikke nævnt en eneste gang. PNR: Det er til at græde over, men også til at forstå. Lægerne taler eksempelvis meget om, at der bør være en gangbro mellem det somatiske og psykiatriske sygehus, så man let kan komme i kontakt med hinanden. Problemet er bare, at de ikke spørger hinanden om noget som helst. Derfor er det vigtigt, at vi får klare mål for, hvad indsatsen skal være. Heldigvis er der 9/16

10 generelt sket forbedringer, eksempelvis er der ikke et eneste politisk parti, som ikke i dag har et afsnit om det psykiatriske område i deres program. Hvorfor er der så stor ulighed mellem det somatiske og psykiatriske område? PNR: Fordi vi lever i et materialistisk samfund, og at det kan være svært at tage sig af det, som man ikke kan se. Vi har svært ved at beskæftige os med det holistiske, og man kan bare spørge sig selv, hvem der definerer succeskriterierne i samfundet. Jeg havde for nogle år siden et tilbud til psykisk sårbare om, at de kunne gå, lunte eller løbe en tur med mig i Fælledparken hver søndag klokken Her var kun fuglene, træerne og os. En af deltagerne kom helt fra Frederiksværk. Hendes mand kørte hende frem og tilbage, fordi hun var bange for at være sammen med andre. Men efter et stykke tid fik hun det så godt, at hun selv kunne tage toget. Det fortalte hun så til sin læge, og tilføjede, at det nok skyldes løbeturene. Lægen lænede sig hen over bordet og sagde overbærende, at sådan kan vi jo alle få det. Stigmaen er hård. Du snakkede om, at man kunne lave beregninger sammen med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Men vil de ikke blive opfattet som en part? PNR: Ikke mere, end når tænketanker eller andre laver beregninger. Men det er klart, at man skal tænke sig godt om, når man arbejder sammen med andre. 3. Sager til orientering 3.1 Fortrolig sag 3.2 Opfølgning på repræsentantskabsmødet 2012 Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Resumé: På repræsentantskabsmødet i efteråret 2012 blev der truffet en række beslutninger, som hovedbestyrelsen og sekretariatet i fællesskab skal følge op på. Notatet viser i skemaform status på opfølgningen af de enkelte punkter. Konklusion: 10/16

11 Orienteringen blev taget til efterretning 3.3 Orientering fra lederfraktionen Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Resume: Formand Tina Lambrecht gjorde rede for, at hun har diskuteret muligheden for at etablere et lederråd i stedet for at have en fraktion med lederfraktionen. Hun ønskede tilkendegivelser fra hovedbestyrelsen til dette ønske. Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: Næstformand i Lederfraktion og hovedbestyrelsesmedlem Carsten Jensen supplerede Tina Lambrechts redegørelse med en orientering fra de foreløbige og pågående drøftelser i lederfraktionens bestyrelse i forhold til baggrund, perspektiver og proces for køreplan; og herunder om en planlagt drøftelse på fraktionens kommende årsmøde, der afholdes medio november. Flere bestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de synes idéen om et lederråd er værd at arbejde videre med. Konklusion: Orienteringen blev taget til efterretning. 11/16

12 3.4 Webstrategi Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Resumé: Danske Fysioterapeuter ønsker at levere den bedst mulige medlemsservice til sine medlemmer. Det er et projekt i Strategiplan 2014, og det skal også afspejle sig i foreningens hjemmeside. Derfor har Danske Fysioterapeuter formuleret en webstrategi, der har til formål, at: øge medlemstilfredshed forbedre medlemsservice fordre kommunikation mellem medlemmer og foreningen Danske Fysioterapeuter har i dag en velbesøgt side, og med webstrategien ønsker Danske Fysioterapeuter at fastholde de mange besøg, men samtidig gøre siden mere fremkommelig for det enkelte medlem og give medlemmet en oplevelse af, at foreningen har åbent 24/7 og er der, når medlemmet har brug for det. Medlemmet skal fornemme merværdien af at være medlem også på fysio.dk. Konklusion: Orienteringen blev taget til efterretning. 3.5 Budgetopfølgning, 1. halvår 2013 Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Resumé: Resultatet for første halvår 2013 viser et overskud på ca kr. For hele 2013 forventes med den nuværende viden et lille overskud kr. mod et budgetteret underskud på kr. På baggrund af 1. kvartal forventedes et underskud i 2013 på ca kr. Ændringen fra 1. til 2. kvartal skyldes primært en nedjustering af udgifterne til formandsvalg, til drift af hovedbestyrelsen, til de faglige selskaber samt en nedjustering af de forventede udgifter vedr. overenskomsthåndtering og 12/16

13 forhandling. På den anden side er de samlede indtægter også nedjusteret med ca kr. Konklusion: Orienteringen blev taget til efterretning. 13/16

14 4. Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder Taget til efterretning 4.2 Orientering fra møder (30. august 21. oktober 2013) Formand Tina Lambrecht 6/9 møde med lederfraktionen 13/9 møde med Stine Brix, Enhedslisten 13/9 møde med rektorkollegiet fra Professionshøjskolerne 18/9 møde med Erik Knudsen, formand for rektorerne ved UC erne 25/9 Ansættelsessamtaler med ny forhandlingskonsulent til Fag & erhverv 25/9 middag med bestyrelsen ER-WCPT /9 Grønland, generalforsamling, møder med bl.a. den grønlandske formand og næsteformand 2/10 møde med Gunnar Gamborg, Ergoterapeutforeningen 3/10 oplæg ved fysioterapeuter fra Arbejdstilsynet 9/10 møde med Ghita Parry, formand for KOST 10/10 møde med Charan Nelander, direktør i Komitéen for Sundhedsoplysning 14/10 møde med selvstændig uden ydernummer (UP-medlem) 16/10 møde med den Norske Forenings formand og næstformand 14/16

15 5. Eventuelt Et bestyrelsesmedlem henviste til, at HK fremover vil tilbyde deres medlemmer lønsikring, og at det ville være relevant at undersøge, om Danske Fysioterapeuter bør have et lignende tilbud. Direktør Jette Frederiksen tilkendegav, at sekretariatet vil kigge nærmere på muligheden. 6. Evaluering Bemærkninger fra hovedbestyrelsen: Det har været interessant at overvære Poul Nyrup Rasmussens præsentation af psykiatriudvalgets rapport, samt at få at vide, at Danske Fysioterapeuter ikke står alene med dagsordenen om fysisk aktivitet i psykiatrien. Det har været et godt møde, men med for meget småsnak undervejs. God og inspirerende dag, med en god blanding af punkter med diskussion af Fond A, oplæg fra Poul Nyrup og præsentation af webstrategi. Det vil være fint at få taget en snak om, hvordan vi skal bruge orienteringspunkterne på den rigtige måde. Der var intet forklæde og skriftlig fremstilling til punkt 3.3. Selv om der alene er mundtlig fremlæggelse, bør der være et forklæde. Jette Frederiksen Direktør Mikael Mølgaard Referent 15/16

16 Godkendt november 2013 Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Kent Sandholt Lise Hansen Tine Nielsen Carsten B. jensen Esther Skovhus Jensen Gitte Nørgaard Kirsten Ægidius Line Schiellerup Morten Høgh Sanne Jensen 16/16

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 Generalforsamling 2012 BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 1. VALG AF OP TIL FIRE DIRIGENTER OG OP TIL FEM MEDLEMMER AF FORSLAGSARBEJDSGRUPPEN

Læs mere

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hans Henrik Gaardsøe, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen, Eva Glæsner

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005.

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. HBM/25/11/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Region Nordjylland Beretning

Region Nordjylland Beretning Region Nordjylland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland 3 4 6 8 10 12 14 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse Nye muligheder på sygehusene

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere