Titel Cytologi, HPV test og opfølgning efter total og subtotal hysterektomi på ikke-malign indikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel Cytologi, HPV test og opfølgning efter total og subtotal hysterektomi på ikke-malign indikation"

Transkript

1 Titel Cytologi, HPV test og opfølgning efter total og subtotal hysterektomi på ikke-malign indikation Forfattere: Arbejdsgruppens medlemmer anføres alfabetisk efter efternavn. Navn: Stilling: Arbejdssted: Lea Laird Andersen reservelæge (hoveduddannelse H1) Gyn.obst.afd, Herlev Hospital Charlotte Søgaard Overlæge Gyn.obst.afd, Aalborg Sygehus Lise Grupe Larsen Overlæge Pat.afd, Region Sjælland Per Istre Reservelæge Gyn.obst.afd, Holbæk Sygehus Gitte Bennich Overlæge Gyn.obst.afd., Roskilde Sygehus Helga Gimbel Overlæge Gyn.obst.afd, Nykøbing Falster Sygehus (Tovholder) COI for arbejdsgruppens medlemmer: Se appendiks 1 Korrespondance: Helga Gimbel, Status Første udkast: 15/6-16 Diskuteret af Sandbjerg/Hindsgavl/DGCG/DSFM/DFS dato: 16-17/9-16 Korrigeret udkast dato: 24/10-16 Endelig guideline dato: 26/10-16 Guideline skal revideres seneste dato: 2019 Externt review: Guideline gennemgået af Overlæge Marianne Waldstrøm og Overlæge Erik Søgaard-Andersen forud for plenar-gennemgang på guidelinemødet 17-18/9-16. COI for referees: Se appendiks 1 Indholdsfortegnelse: Kliniske rekommandationer: side 2 Forkortelser: side 3 Indledning: side 3 Litteratursøgningsmetode: side 4 PICO 1 (Skal kvinder, der har fået foretaget subtotal hysterektomi have lavet cervixcytologi efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2012 for ikke hysterektomerede kvinder?) side 4 PICO 2 (Skal kvinder, der har fået foretaget total hysterektomi, hvor der ikke er dysplasi i hysterektomipræparatet, men som har haft CIN/HPV (højrisiko) tidligere, have lavet cytologi og/eller HPV test efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2012 for ikke hysterektomerede kvinder?) side 5 PICO 3 (Skal kvinder, der har fået foretaget total hysterektomi og som har fulgt Sundhedsstyrelsens screeningsprogram for cervixcancer, have foretaget cytologi/ HPV test fra vaginaltoppen?) side 6 1

2 PICO 4 (Skal kvinder, der har fået foretaget total hysterektomi og som har persisterende cervikal dysplasi/pga persisterende cervikal dysplasi, have foretaget cytologi/hpv test fra vaginaltoppen?) side 7 PICO 5 (Skal kvinder, der har fået foretaget total hysterektomi og som ikke har fulgt SSTs screeningsprogram, have lavet cytologi/hpv test fra vaginalaltoppen?) side 8 Appendiks 2: Fokuserede spørgsmål side 10 Appendiks 3: Patientinformation side 14 Appendix 4: Flow chart side 15 Referencer side 16 Appendiks 1: COI for forfattere og reviewere side 17 Resume af kliniske rekommandationer: Det anbefales, at kvinder, der fortsat har deres cervix efter hysterektomi, screenes efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for screening for livmoderhalskræft 2012: shx B Kvinder, der får foretaget total hysterektomi på benign indikation (undtaget pga cervikal dysplasi og uanset tidligere cytologi- og HPV-fund) bør følges med cytologi og HPV test i henhold til svar på patoanatomisk undersøgelse af hysterektomipræparatet. Forekommer der ikke præmaligne eller maligne forandringer i svaret på den patoanatomiske undersøgelse af hysterektomipræparatet, bør kvinderne ikke have foretaget cytologi og HPV test fra vaginaltoppen efter hysterektomi. Forekommer der præmaligne forandringer i svaret på den patoanatomiske undersøgelse af hysterektomipræparatet, bør kvinderne have foretaget cytologi og HPV test fra vaginaltoppen 6 måneder efter hysterektomien. D Hvis svaret på cytologi og HPV test begge er negative, afsluttes screening af kvinden for cervixcancer. Hvis svaret på cytologi og/eller HPV test er positive, foretages evt. yderligere udredning herunder biopsi og histologi ved suspicio. Det anbefales at følge kvinder, der får foretaget total hysterektomi pga cervikal dysplasi på følgende måde: Alle kvinder undersøges med cytologi og HPV test fra vaginaltoppen 6 måneder efter hysterektomien uanset svaret på den histopatologiske undersøgelse af ved hysterektomi. D Hvis svaret på cytologi og HPV test begge er negative, afsluttes screeningen af 2

3 kvinden for cervixcancer. Hvis svaret på cytologi og/eller HPV test er positive, foretages evt. yderligere udredning herunder biopsi og histologi ved suspicio. Det anbefales, at patologerne informeres om indgrebets omfang (total eller subtotal hysterektomi) på hysterektomipræparatets rekvisition, for at afmelding af screening kan foregå jvf anbefalingerne ovenfor. D Det anbefales, at kvinden informeres skriftligt om hysterektomiens omfang (total eller subtotal) og informeres om videre forløb efter operationen (afmelding af screening eller screening om 6 måneder). D Forkortelser: HPV: Humant Papilomavirus SST: Sundhedsstyrelsen VAIN: Vaginal intracellulær neoplasi Indledning: Baggrund: Screening har generelt til formål at opspore skjult sygdom, så tidlig behandling kan iværksættes. Forudsætningen for, at screening er vellykket, er, at sygdommen kan diagnosticeres og behandles tidligt i forløbet. Derudover skal der være en screeningstest, som har tilstrækkelig sikkerhed, og hvis omkostninger og gener står i rimeligt forhold til de problemer, screeningsprogrammet skal løse. Screening for livmoderhalskræft har til formål at nedsætte forekomst og dødelighed af livmoderhalskræft ved at opspore og behandle sygdommens forstadier, inden de eventuelt udvikler sig til kræft. Desuden er det formålet at sikre ensartet praksis i regionerne 1. I Danmark er forekomsten af livmoderhalskræft højere end i lande, vi sædvanligvis sammenligner os med. Desuden er forekomsten fortsat høj i aldersgrupperne over 65 år, hvor man ikke altid finder positiv HPV test 2. Der findes udenlandske tværsnitsundersøgelser , der beskriver incidensen af vaginalcancer efter hysterektomi på benign indikation. Incidensen for vaginalcancer i USA i 2008 opgives til at være 0.18 pr for carcinoma in situ og 0.69 for invasiv cancer 7. Studiet beskriver dog ikke, om vaginalcanceren er opstået med eller uden intakt uterus. Et studie publiceret i 2013 x angiver en detektionsrate på 0.46% for abnorm vaginal smear hos patienter hysterektomeret på benign indikation. Ud af 997 kvinder fandt man hos 5 abnorme celleprøver, alle biopsiverificerede. Der blev ikke fundet cancertilfælde. En lignende lav prævalens ( %) blev fundet i 1996 af Pearce et al 11 hos den samme patientgruppe, altså kvinder hysterektomeret på benign indikation. Over en tre-årig periode fra havde de analyseret 9610 smears fra 5682 kvinder. 104 smear, fra 79 kvinder var abnorme. De fordelte sig som følger: 52 ASCUS (0.5 %), 44 LSIL (0.5 %), 6 HSIL (0.1 %), 2 CIS (0.02 %). Hos fem kvinder viste 3

4 biopsi CIN I eller II, men der blev ikke fundet cancertilfælde. En større metaanalyse Stokes- Lampard et al 4 sammenlignede i 2006 data fra fem studier. Ud af 6543 kvinder havde 1.8 % abnorm smear, 0.12 % havde abnorm biopsi, ingen af dem endte med en cancerdiagnose. Sundhedsstyrelsen anbefaler screening af kvinder for cervixcancer efter en bestemt algoritme 1. I disse anbefalinger er ikke inkluderet anbefalinger for kvinder, der har fået foretaget hysterektomi uanset om der er tale om total eller subtotal på benign indikation. En nyere undersøgelse 8 fra 2015 af screening efter hysterektomi på benign indikation fandt, at screening efter subtotal hysterektomi blev foretaget suboptimalt, mens nogle kvinder blev screenet unødvendigt efter total hysterektomi. Da der således er usikkerhed omkring screening efter hysterektomi på benign indikation, ønskes der guideline på området, for at man kan optimere/ensrette forholdene for de kvinder, hvor screening må anbefales og samtidig undgå overflødige screeninger. Definitioner: Ikke-malign hysterektomi betyder hysterektomi på benign indikation samt indikationen CIN. Afgrænsning af emnet: Emnet afgrænses til situationer beskrevet under de enkelte PICOs. Litteratur søgningsmetode: Litteratursøgning afsluttet dato: ¼-16 Databaser der er søgt i: Cochrane Database, Pubmed, EMBASE mhp litteratur. Google efter guidelines, via amerikansk, canadisk, australsk/new Zealandsk, norsk og svensk selskab for obstetrik og gynækologi mht guidelines. Søgetermer: hysterectomy, subtotal, total, cervical cytology, vaginal vault, smear, cytology, cervix cancer, vaginal cancer. follow-up Søgestreng: ( vault smear OR vaginal vault smear OR cervical vault smear ) AND ( Hysterectomy ) AND ( Follow up ) Tidsperiode: Indtil april 2016 Sprogområde: Engelsk, nordiske sprog. Evidensgradering: Oxford version Marts Emneopdelt gennemgang PICO 1: Skal kvinder, der har fået lavet subtotal hysterektomi have lavet cervixcytologi efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2012 for ikke hysterektomerede kvinder? Kvalitet af evidens: Der fandtes ingen randomiserede undersøgelser, der sammenlignede screening versus ingen screening efter subtotal hysterektomi. Der fandtes et sammenlignende studie 9 samt et tværsnitsstudie 10. 4

5 Evidensen: Studierne viste, at kvinder, der har bevaret deres cervix efter hysterektomi, fortsat er i risiko for at udvikle cervix cancer. Ekstrapolation fra anbefaling for kvinder med intakt uterus er derfor foretaget. Balance mellem gavnlige og skadelige effekter: Screening af denne gruppe vil diagnosticere cervix stumpcancer på et tidligt stadie ligesom cervix cancer hos kvinder med intakt uterus. Det sammenlignende svenske studie fandt dog, at cervix stump cancer blev diagnosticeret på et senere stadie end cervix cancer i intakt uterus og dette gav dårligere prognose 4. I diskussionen spekulerer de i, om den forsinkede diagnose blandt subtotalt hysterektomerede kvinder skyldes, at flere af dem ikke har deltaget i screeningsprogrammer. 80% af cervix stump cancerne blev diagnosticeret pga. symptomer. I tværsnitsstudiet 5 var incidensen af cervixcancer hos subtotalt hysterektomerede kvinder (1-3%) dog sammenlignelig med incidencen af cervix cancer hos kvinder med intakt uterus v. Fraset gener ved en gynækologisk undersøgelse er der ikke påvist andre skadelige effekter ved screening for cervix cancer efter subtotal hysterektomi end ved screening ved intakt uterus. Værdier og preferencer: Hvis der er givet relevant information forud for hysterektomi om, at man anbefaler fortsat screening efter subtotal hysterektomi, vil kvinder der ikke ønsker screening formentlig vælge total hysterektomi. Man må derfor tænke at kvinder der har valgt subtotal hysterektomi ikke har noget imod screening. Resume af evidens Kvinder, der har fået foretaget subtotal hysterektomi er fortsat i risiko for at få cervix-cancer som svarer til baggrundsbefolkningen (382 kvinder årligt svarende til 11/ kvinder årligt). Evidensgrad 3b Kliniske rekommandationer Kvinder der fortsat har deres cervix skal screenes efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for cervix screening af ikke hysterektomerede kvinder fra 2012: SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT. shx Styrke B PICO 2: Skal kvinder, der har fået lavet total hysterektomi, hvor der ikke er dysplasi i hysterektomipræperatet, men som har haft CIN/HPV (højrisiko) tidligere, have lavet cytologi og/eller HPV test efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2012 for ikke hysterektomerede kvinder? Kvalitet af evidens: Der fandtes ingen randomiserede eller non-randomiserede studier der sammenligner screening vs ingen screening. Der fandtes en engelsk guideline 11 baseret på ekspert vurdering. Evidensen: Den engelske guideline opdeler problemstillingen i to scenarier: 1) Hvis der har været 10 års med normale screeninger, skal der ikke foretages yderligere screening efter hysterektomi. 2) hvis der har været mindre end 10 års screening, anbefales en cervix cytologi 6 måneder efter 5

6 hysterektomi. Balance mellem gavnlige og skadelige virkninger: På den ene side vil man gerne opdage evt cytologiske forandringer i vaginaltoppen tidligt, således at behandling kan være mulig. Prævalensen for vaginalcancer efter total hysterektomi er imidlertid meget lav 12, hvorfor screening ikke synes nødvendig. Resume af evidens I udenlandske guidelines anbefales det, at kvinder, der har fået foretaget total hysterektomi på benign indikation, hvor der ikke er dysplasi af cervix uteri i hysterektomipræparatet, men som har haft CIN/HPV (højrisiko) for mere end 10 år siden og siden da normal cervix cytologi, ikke bør have foretaget cytologi fra vaginaltoppen. I udenlandske guidelines anbefales det, at kvinder, der har fået foretaget total hysterektomi på benign indikation, hvor der ikke er dysplasi af cervix uteri i hysterektomipræparatet, men som har haft CIN/HPV (højrisiko) for mindre end 10 år siden eller mindre en 10 års normal cervix cytologi, skal have foretaget cytologi fra vaginaltoppen 6 måneder efter hysterektomi én gang. Kliniske rekommandationer Kvinder, der har fået foretaget total hysterektomi på benign indikation, hvor der ikke er dysplasi af cervix uteri i hysterektomipræparatet, men som tidligere har haft CIN/HPV (højrisiko), anbefales ikke yderligere screening efter hysterektomi. Evidensgrad 5 5 Styrke D PICO 3: Skal kvinder, der har fået foretaget total hysterektomi og som har fulgt Sundhedsstyrelsens screeningsprogram for cervixcancer uden fund af celleforandringer, have foretaget cytologi/hpv test fra vaginaltoppen? Evidens: Kvalitet af evidens: Det findes ingen randomiserede eller non-randomiserede studier der sammenligner kvinder som har fulgt screening for cervix cancer mod dem der ikke har fulgt screening efter hysterektomi. Der findes en amerikansk 6, en engelsk 11 og en australsk 12 guideline på området baseret på ekspertvurderinger. Evidensen: Alle tre guidelines 6,11, 12 er enige om, at opfølgende cytology/hpv test fra vaginaltoppen efter hysterektomi på benign indication ikke anbefales. Balance mellem skadelig og gavnlig effekt: Unødvendig opfølgning kan skabe bekymring og meningsløse ambulante besøg for patienten samt forbruge ressurcer. Resume af evidens I udenlandske guidelines anbefales det ikke, at kvinder, der har fået foretaget total hysterektomi og som har kendt screeningsstatus, får foretaget cytologi fra vaginaltoppen efter hysterektomi. Evidensgrad 5 6

7 Kliniske rekommandationer Kvinder, der får foretaget total hysterektomi og som har fulgt Sundhedsstyrelsens screeningsprogram for livmoderhalskræft uden fund af celleforandringer, anbefales ingen yderligere screening efter hysterektomien. Styrke D PICO 4: Skal kvinder, der har fået foretaget total hysterektomi og som har persisterende dysplasi/pga persisterende cervikal dysplasi, have foretaget cytologi/hpv test fra vaginaltoppen? Evidens: Kvalitet af evidens: Der foreligger ingen randomiserede eller non-randomiserede undersøgelser til at afklare spørgsmålet. Et systematisk review fra har gennemgået litteraturen. Til afdækning af PICO-spørgsmålet var der seks studier Alle 6 var prævalensstudier, hvoraf tre var retrospektive. Alle studierne er af ældre dato og publiceret over en 40 årig periode. Endvidere findes problematikken behandlet i en engelsk 11 og en australsk 12 guideline. Evidensen: Tre af studierne inkluderer udover CINIII også CINI og CINII. Data fra de seks studier er poolet og analyseret, hvilket viser følgende: Ved CINI og CINII havde 3,1% en abnorm vaginalcytologi, 1,3% en abnorm histologi ved biopsi. Der blev ikke fundet nogen cancertilfælde. Ved CINIII havde 14,1% en abnorm vaginalcytologi, 1,7% en abnorm histologi ved biopsi og én havde vaginalcancer (0,03%). Desværre havde studierne med follow-up efter CINIII alle metodologiske- eller rapporteringsfejl. Det ene rapporterede tilfælde af vaginalcancer blev diagnosticeret inden for de første to år efter hysterektomien. En engelsk guideline 11 anbefaler følgende: hvis der er frie resektionsrande ved den patoanatomiske undersøgelse af hysterektomipræparatet for CIN, anbefales cytologi fra vaginaltoppen efter 6 og 18 mdr postoperativt. hvis der ikke er frie resektionsrande ved den patoanatomiske undersøgelse af hysterektomipræparatet for CIN eller usikkert frie resektionsrande, anbefales det, at følge kvinderne, som havde de fortsat en cervix. Den australske guideline 12 anbefaler følgende: hvis der er frie resektionsrande ved den patoanatomiske undersøgelse af hysterektomipræparatet for CIN, anbefales cytologi fra vaginaltoppen årligt i 5 år, derefter som i screeningsprogrammet. Guideline tager ikke stilling til problematikken hos kvinder, der ikke har frie rande ved den patoanatomiske undersøgelse af hysterektomipræparatet. Resume af evidens Prævalenssstudier af VAIN efter hysterektomi pga persisterende cervikal dysplasi viser en forekomst efter hysterektomi på 3,1-14,1% afhængig af CIN-gradering. Udenlandske guidelines anbefaler opfølgning af kvinder, der er blevet hysterektomeret pga cervikale dysplastiske forandringer med frie resektionsrande med varierende opfølgningstid. En udenlandsk guideline anbefaler opfølgning af kvinder, der er blevet hysterektomeret pga cervikale dysplastiske forandringer uden frie resektionsrande, som om de fortsat havde cervix uteri. Evidensgrad 2b 5 5 7

8 Kliniske rekommandationer Det anbefales at følge kvinder, der får foretaget total hysterektomi pga cervikal dysplasi på følgende måde: Alle kvinder undersøges med cytologi og HPV test fra vaginaltoppen 6 måneder efter hysterektomien uanset svaret på den histopatologiske undersøgelse ved hysterektomi. Hvis svaret på cytologi og HPV test begge er negative, afsluttes screening af kvinden for cervixcancer. Styrke D Hvis svaret på cytologi og/eller HPV test er positive, foretages evt. yderligere udredning herunder biopsi og histologi ved suspicio. PICO 5: Skal kvinder, der har fået lavet total hysterektomi og som ikke har fulgt SSTs screeningsprogram, have lavet cytologi/hpv test fra vaginaltoppen? Evidens: Kvalitet af evidens: Der findes ingen randomiserede eller non-randomiserede undersøgelser der sammenligner screening versus ingen screening efter total hysterektomi hos kvinder, der ikke har fulgt screeningsprogrammet. Der findes en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen angående Screening for cervixcancer 1, men problemstillingen er ikke behandlet. I en guideline fra Australien og New Zealand 20 og én fra England 6 behandles problematikken. Begge er baseret på ekspertvurdering. Evidensen: Den australske guideline anbefaler screening i forhold til, hvad patologi af hysterektomipræparatet viser. Hvis der ikke er præmaligne eller maligne forandringer i præparatet, skal kvinderne ikke screenes yderligere. Hvis der foreligger cervixpatologi i hysterektomipræparatet, skal kvinderne screenes som efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Den engelske guideline anbefaler een celleprøve 6mdr efter hysterektomi, hvis der har været mindre end 10års screening forud for hysterektomien. Balance mellem gavnlige og skadelige effekter: På den ene side vil man gerne opdage evt cytologiske forandringer i vaginaltoppen tidligt, således at behandling kan være mulig. På den anden side er prævalensen for vaginalcancer efter hysterektomi imidlertid meget lav 12, hvorfor screening ikke synes nødvendig. Ud over dette findes der de kendte gavnlige og skadelige effekter af et screeningsprogram. Værdier og preferencer: Man kunne forestille sig, at denne gruppe af kvinder, der ikke tidligere har fulgt screeningsprogrammet, vil have generel eller specifik modstand mod screening. Man vurderer derfor, at denne gruppe kvinder ikke vil ønske fortsat screening. Resume af evidens Evidensgrad 8

9 Udenlandske guidelines anbefaler at screene kvinder, der har fået foretaget total hysterektomi og som ikke har tidligere kendt screeningsstatus, efter retningslinjer rettet mod udfald af patologibeskrivelsen af hysterektomipræparatet evt med tillæg af en enkelt cytologi 6 måneder efter hysterektomi. 5 Kliniske rekommandationer Kvinder, der får foretaget total hysterektomi, som ikke har fulgt Sundhedsstyrelsens screeningsprogram for cervixcancer, bør følges med cytologi i henhold til svar på patoanatomisk undersøgelse af hysterektomipræparatet: Styrke Hvis der ikke findes præmaligne eller maligne forandringer ved den patoanatomiske undersøgelse af hysterektomipræparatet, bør kvinden afsluttes uden yderligere screening. Hvis der findes præmaligne forandringer ved den patoanatomiske undersøgelse af hysterektomipræparatet, bør kvinden følges med cytologi og HPV test fra vaginaltoppen 6 måneder efter hysterektomien. D Hvis svaret på cytologi og HPV test begge er negative 6 måneder efter hysterektomien, afsluttes screening af kvinden for cervixcancer. Hvis svaret på cytologi og/eller HPV test er positive, foretages evt. yderligere udredning herunder biopsi og histologi ved suspicio. Implementering: Det anbefales, at retningslinjer for opfølgning af kvinder, der har fået foretaget hysterektomi, mht cytologi fra cervix/vaginaltoppen indarbejdes i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Monitorering: Det anbefales, at antallet af kvinder, der får foretaget cytologi og HPV test efter hysterektomi følges nationalt via Patobank. Appendikser: Appendiks 1: COI for forfattere og reviewere Appendiks 2: PICO spørgsmål. 9

10 Appendix 2 Fokuserede spørgsmål PICO 1 Skal kvinder, der har fået lavet subtotal hysterektomi have lavet cervixcytologi efter SSTs screeningsprogram? Tovholdere: Lea Laird Andersen Population (population) Kvinder, der er blevet subtotal hysterektomeret. Intervention Cytologi i henhold til Sundhedsstyrelsen anbefalinger for screening for livmoderhalskræft 2012 Comparison (sammenligning) Ingen cytologi fra cervix uteri Outcomes Tidsramme Kritisk/Vigtigt Cervixcancer 20 år Kritisk Død 20 år Kritisk Dysplasia cervicis uteri 20 år vigtigt Ulejlighed med cytologitagning? vigtigt Bekymring? vigtigt 10

11 PICO 2 Skal kvinder, der har fået lavet total hysterektomi og som har haft CIN/HPV tidligere have lavet cytologi efter SSTs screeningsprogram? Tovholdere: Lise Grupe Larsen Population (population) Kvinder, der er blevet totalt hysterektomeret med tidligere HPV/CIN Intervention Cytologi i henhold til Sundhedsstyrelsen anbefalinger for screening for livmoderhalskræft 2012 Comparison (sammenligning) Ingen cytologi fra cervix uteri Outcomes Tidsramme Kritisk/Vigtigt Vaginaltopscancer 20 år Kritisk Død 20 år Kritisk Dysplasi af vaginaltoppen 20 år vigtigt Ulejlighed med cytologitagning? vigtigt Bekymring? vigtigt Vulvacancer 20 år kritisk PICO3 Skal kvinder, der har fået lavet total hysterektomi og som ikke har fuldt SSTs screeningsprogram, have lavet cytologi fra vaginaltoppen? Tovholdere: Helga Gimbel Population (population) Kvinder, der er blevet totalt hysterektomeret og ikke fuldt SSTs screeningsprogram - ingen eller få. Intervention Cytologi i henhold til Sundhedsstyrelsen anbefaliner for screening for livmoderhalskræft 2012 Comparison (sammenligning) Ingen cytologi fra cervix uteri 11

12 Outcomes Tidsramme Kritisk/Vigtigt Vaginaltopscancer 20 år Kritisk Død 20 år Kritisk Dysplasi af vaginaltoppen 20 år vigtigt Ulejlighed med cytologitagning? vigtigt Bekymring? vigtigt Vulvacancer 20 år kritisk PICO 4 Skal kvinder, der har fået foretaget total hysterektomi og som har fuldt SSTs screeningsprogram for cervixcancer, have foretaget cytlogi fra vaginaltoppen? Tovholdere: Per Istre Population (population) Kvinder, der er blevet totalt hysterektomeret som har fuldt screeningsprogrammet Intervention Cytologi i henhold til Sundhedsstyrelsen anbefalinger for screening for livmoderhalskræft 2012 Comparison (sammenligning) Ingen cytologi fra cervix uteri Outcomes Tidsramme Kritisk/Vigtigt Vaginaltopscancer 20 år Kritisk Død 20 år Kritisk Dysplasi af vaginaltoppen 20 år vigtigt Ulejlighed med cytologitagning? vigtigt Bekymring? vigtigt Vulvacancer 20 år kritisk 12

13 PICO 5 Skal kvinder, der har fået foretaget total hysterektomi og som har persisterende dysplasi/pga persisterende dysplasi, have foretaget cytologi fra vaginaltoppen? Tovholdere: Gitte Bennich Population (population) Kvinder, der er blevet totalt hysterektomeret med persisterende dysplasi Intervention Cytologi i henhold til Sundhedsstyrelsen anbefalinger for screening for livmoderhalskræft 2012 Comparison (sammenligning) Ingen cytologi fra cervix uteri Outcomes Tidsramme Kritisk/Vigtigt Vaginaltopscancer 20 år Kritisk Død 20 år Kritisk Dysplasi af vaginaltoppen 20 år vigtigt Ulejlighed med cytologitagning? vigtigt Bekymring? vigtigt Vulvacancer 20 år kritisk 13

14 Patientinformation efter fjernelse af livmoderen Ved operation d. / 20 fik du fjernet livmoderkroppen. Vi anbefaler, at du fortsat følger screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. Du vil blive indkaldt til dette via folkeundersøgelserne. Ved operation d. / 20 fik du fjernet hele livmoderen. Undersøgelser af din livmoder efter operationen har vist, at du ikke havde celleforandringer i livmoderhalsen. Vi anbefaler derfor, at du ikke mere får foretaget celleprøve for livmoderhalskræft. Ved operation d. / 20 fik du fjernet hele livmoderen. Undersøgelser af din livmoder efter operationen har vist, at du havde celleforandringer i livmoderhalsen. Vi anbefaler derfor, at du får foretaget celleprøve fra toppen af skeden om 6 måneder. Ved operation d. / 20 fik du fjernet hele livmoderen p gr a celleforandringer i livmoderhalsen. Undersøgelser af din livmoder efter operationen har bekræftet, at du havde celleforandringer i livmoderhalsen. Vi anbefaler derfor, at du får foretaget celleprøve fra toppen af skeden om 6 måneder. 14

15 Cytologi, HPV test og opfølgning efter total og subtotal hysterektomi på ikke-malign indikation. Flow chart Subtotal hysterektomi Total hysterektomi Cytologi og HPV efter retningslinjer fra 2012 Indikation: Ikke dysplasi Hysterektomipræparat: Ingen dysplasi i cervix uteri Hysterektomipræparat: Dysplasi i cervix uteri Indikation: Dysplasi Screening afsluttes efter hysterektomi Cytologi og HPV test fra vaginaltoppen 6 mdr efter hysterektomi Cytologi og HPV test negative: Screening afsluttes Hvis svaret på cytologi og/eller HPV test er positive, foretages evt. yderligere udredning herunder biopsi og histologi ved suspicio. 15

16 Referencer 1 Screening for livmoderhalskræft anbefalinger Sundhedsstyrelsen, Hammer A, Mejlgaard E, Gravitt P, Høgdall E, Christiansen P, Steiniche T, and Blaakær J.HPV genotype distribution in older Danish women undergoing surgery due to cervical cancer. Acta Obstet Gynecol Scand Aug 24. doi: /aogs Gupta, S., Sodhani, P., Singh, V. and Sehgal, A. Role of vault cytology in follow-up of hysterectomized women: Results and inferences from a low resource setting. Diagn. Cytopathol. 2013;41: Katherine F. Pearce, M.D., Hope K. Haefner, M.D., Syeda F. Sarwar, M.D., and Thomas E. Nolan, M.D. Cytopathological findings on vaginal papaniculaou smears after hysterectomy for benign gynecologic disease. N Engl J Med 1996;335: Stokes-Lampard, H., Wilson, S., Waddell, C., Ryan, A., Holder, R. and Kehoe, S. Systematic review: Vaginal vault smears after hysterectomy for reasons other than malignancy: a systematic review of the literature. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2006;113: Saslow D, Solomon D, Lawson HW, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer. CA: a cancer journal for clinicians. 2012;62(3): Wu, X., Matanoski, G., Chen, V. W., Saraiya, M., Coughlin, S. S., King, J. B. and Tao, X.-G. Descriptive epidemiology of vaginal cancer incidence and survival by race, ethnicity, and age in the United States. Cancer, 2008;113: Andersen LL, Møller LMA, Gimbel H. Low adherence to screening for cervical cancer after subtotal hysterectomy. Dan Med J 2015; 62/12 9 Hellström AC, Hellman K, Pettersson BF, Andersson S. Carcinoma of the cervical stump: fifty years of experience. Oncol Rep 2011; 25: Hannoun-Lévi JM, Peiffert D, Hoffstetter S, Luporsi E, Bey P, Pernot M. Carcinoma of the cervical stump: retrospective analysis of 77 cases. Radiother Oncol May;43(2): Khan MJ, Massad S, Kinney W, Gold M, Mayeaux Jr EJ, Darragh TM, Castle PE, Chelmow, Lawson HW, Huh WK. A common clinical dilemma: Management of abnormal vaginal cytology and human papillomavirus test results. Gynecologic Oncology 141 (2016) Stokes-Lampard, H., Wilson, S., Waddell, C., Ryan, A., Holder, R. and Kehoe, S. Systematic review: Vaginal vault smears after hysterectomy for reasons other than malignancy: a systematic review of the literature. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2006;113: Berget A, Gyldensted M, Skaarup P, Szczepanski K. Clinical consequen ces in patients with suspect cell findings on initial vaginal cytology.danish Med Bull 1972;19: Boyes DA, Worth AJ. The results of treatment of 4389 cases of pre-clinical cervical squamous carcinoma. J Obstet Gynaecol Br Commonw 1970;77: Fawdry RD. Carcinoma-in-situ of the cervix: is post-hysterectomy cytology worthwhile? Br J Obstet Gynaecol 1984;91: Gemmell J, Holmes DM, Duncan ID. How frequently need vaginal smears be taken after hysterectomy for cervical intraepithelial neoplasia? Br J Obstet Gynaecol 1990;97: Kalogirou D, Antoniou G, Karakitsos P, Botsis D, Papadimitriou A, Giannikos L. Vaginal intraepithelial neoplasia (VAIN) following hysterectomy in patients treated for carcinoma in situ of the cervix. Eur J Gynaecol Oncol 1997;18: Michalkiewicz W, Prxybora LA, Simm S, Wolna M. Recurrence and Therapeutic problems in cervical dysplasia and in situ cancer. Cancer 1963;16: Cytological follow-up after hysterectomy. Developed and reviewed by the Women s Health Committee and approved by the RANZCOG Board and Council. (The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists). 16

17 Interesseerklæring Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Charlotte Søgaard Dato Arbejdsplads Kvindesygdomme og Fødsler Aarhus Universitetshospital 1.3 Post / udvalg Gyn Guideline 2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en eller flere 2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen eller lignende i en eller flere 2.3 Har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere 2.4 Har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.5 Har et eller flere patenter indenfor områder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, fx advisory board, med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde? 2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige instanser, herunder Sundhedsstyrelsen med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde? 2.8 Øvrige omstændigheder, som kan vække tvivl om min upartiskhed, (fx familiær tilknytning)? JA NEJ Versionsdato: 5. marts 2016

18 Interesseerklæring Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Erik Søgaard-Andersen Dato Arbejdsplads Aalborg Universitetshospital 1.3 Post / udvalg Guidelinegruppe 2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en eller flere 2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen eller lignende i en eller flere 2.3 Har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere virksomheder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.4 Har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.5 Har et eller flere patenter indenfor områder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, fx advisory board, med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde? 2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige instanser, herunder Sundhedsstyrelsen med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde? 2.8 Øvrige omstændigheder, som kan vække tvivl om min upartiskhed, (fx familiær tilknytning)? JA NEJ Versionsdato: 5. marts 2016

19 Interesseerklæring Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Helga Gimbel Dato 16/ Arbejdsplads Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus 1.3 Post / udvalg 2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en eller flere 2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen eller lignende i en eller flere 2.3 Har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere virksomheder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.4 Har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.5 Har et eller flere patenter indenfor områder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, fx advisory board, med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde? 2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige instanser, herunder Sundhedsstyrelsen med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde? 2.8 Øvrige omstændigheder, som kan vække tvivl om min upartiskhed, (fx familiær tilknytning)? JA NEJ X x Allergan Versionsdato: 5. marts 2016

20 Interesseerklæring Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Lea Laird Andersen Dato 22/ Arbejdsplads gyn/obs Herlev 1.3 Post / udvalg smear efter hysterektomi 2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en eller flere 2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen eller lignende i en eller flere 2.3 Har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere virksomheder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.4 Har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.5 Har et eller flere patenter indenfor områder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, fx advisory board, med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde? 2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige instanser, herunder Sundhedsstyrelsen med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde? 2.8 Øvrige omstændigheder, som kan vække tvivl om min upartiskhed, (fx familiær tilknytning)? JA NEJ Versionsdato: 5. marts 2016

21 Interesseerklæring Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Lise Grupe Larsen Dato 26. april Arbejdsplads Patologiafdelingen, Region Sjælland, afsnit Næstved 1.3 Post / udvalg Guideline: Cytologi, HPV test og opfølgning efter total og subtotal hysterektomi på ikke-malign indikation 2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en eller flere 2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen eller lignende i en eller flere 2.3 Har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere virksomheder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.4 Har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.5 Har et eller flere patenter indenfor områder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, fx advisory board, med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde? 2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige instanser, herunder Sundhedsstyrelsen med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde? 2.8 Øvrige omstændigheder, som kan vække tvivl om min upartiskhed, (fx familiær tilknytning)? JA NEJ Versionsdato: 5. marts 2016

22

23 Interesseerklæring Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Per Istre Dato 28/04/ Arbejdsplads Holbæk, Gyn/Obs 1.3 Post / udvalg Reservelæge 2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en eller flere 2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen eller lignende i en eller flere 2.3 Har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere virksomheder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.4 Har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.5 Har et eller flere patenter indenfor områder, der udvikler eller sælger produkter med relation til 2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, fx advisory board, med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde? 2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige instanser, herunder Sundhedsstyrelsen med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde? 2.8 Øvrige omstændigheder, som kan vække tvivl om min upartiskhed, (fx familiær tilknytning)? JA NEJ Versionsdato: 5. marts 2016

Titel Cytologi, HPV test og opfølgning efter total og subtotal hysterektomi på ikke-malign indikation

Titel Cytologi, HPV test og opfølgning efter total og subtotal hysterektomi på ikke-malign indikation Titel Cytologi, HPV test og opfølgning efter total og subtotal hysterektomi på ikke-malign indikation Forfattere: Arbejdsgruppens medlemmer anføres alfabetisk efter efternavn. Navn: Stilling: Arbejdssted:

Læs mere

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål?

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål? HPV-infektion Dysplasi Cervixcancer HPV vaccination Danny Svane, Overlæge PhD Gynækologisk afdeling D Odense Universitetshospital HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination.

Læs mere

Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer

Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer 842 KVALITETSSIKRING Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer Lone Kjeld Petersen, Isa Niemann, Ole Ingeman Hansen, Jakob Dinesen, Hans Svanholm, Ulrik Baandrup & Marianne

Læs mere

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US?

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Årsmøde i Dansk Cytologiforening 2013 Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Dorthe Ejersbo & Doris Schledermann Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Læs mere

Herlev, den 3.12.09. Teoretisk specialespecifikt kursus vedr. cervixcytologi og histologi Februar 2010. Kære kursister.

Herlev, den 3.12.09. Teoretisk specialespecifikt kursus vedr. cervixcytologi og histologi Februar 2010. Kære kursister. Herlev, den 3.12.09. Teoretisk specialespecifikt kursus vedr. cervixcytologi og histologi Februar 2010. Kære kursister. Hermed kursuskasse med 15 cases. Der er 8 cervixcytologiske prøver (8 konventionelle

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Vancouver - oktober 2012 Hvert minut får en kvinde stillet diagnosen CIN Hver time får en kvinde stillet diagnosen cervixcancer

Læs mere

Flow charts - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Flow charts - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Flow charts - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Figur 1. Flow chart - søgning efter kliniske retningslinjer og guidelines. (n = 269) (n = 235) (n = 34) (n = 34) Ikke tilgængelig:

Læs mere

Interesseerklæring for medlemmer af guidelinegrupper under DSOG

Interesseerklæring for medlemmer af guidelinegrupper under DSOG Interesseerklæring for medlemmer af guidelinegrupper under DSOG 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn 1.2 Arbejdsplads 1.3 Guideline Camilla Skovvang Borg Kvindeafdelingen, Regionshospitalet Viborg Entry teknikker

Læs mere

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK INSTITUTE OF REGIONAL HEALTH RESEARCH Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy Follow-up of a randomized clinical trial and an observational study

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Bilag 1. Indikatorbeskrivelse Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, opdateret 11-2-2015.

Bilag 1. Indikatorbeskrivelse Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, opdateret 11-2-2015. Bilag 1. Indikatorbeskrivelse Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, opdateret 11-2-2015. I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN KLASSIFIKATION Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN klassifikation Ved diagnostik af vævsprøver fra livmoderhalsen med forstadier til kræft i pladeepitelet anvendes på verdensplan 2 klassifikationssystemer

Læs mere

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011 Cytodiagnostik for yngre læger Programmet og tjeklisten er udarbejdet med udgangspunkt i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi og den beskriver minimumskravene. Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL) Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske

Læs mere

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 bliver opgjort årligt af Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Interesseerklaerino for medlemmer af guidelinegrupper under DSOG 1.0 Personoplysn i nger 1.1 Navn 1.2 Arbejdsplads 1.3 Guideline VCOS> 2.1 Har klinisk hovedvirke inden for omradet 2.2 Har lavet forskning

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Teknologi og patientperspektiv

Teknologi og patientperspektiv Teknologi og patientperspektiv Overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen, KBH. Amt Overlæge Marianne Lidang Patologiafdelingen, Århus Amt Beskrivelse af teknikken Konklusion af MTV rapporter og oversigtsartikler

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 skal indhentes til Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL)

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Cytologisk årsmøde 2-3 marts 2012, Odense Marianne Waldstrøm Specialechef, ledende

Læs mere

Screening for livmoderhalskræft 2011 Anbefalinger - UDKAST. Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen Sygehus Syd Klinisk patologi afsnit Næstved

Screening for livmoderhalskræft 2011 Anbefalinger - UDKAST. Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen Sygehus Syd Klinisk patologi afsnit Næstved Screening for livmoderhalskræft 2011 Anbefalinger - UDKAST Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen Sygehus Syd Klinisk patologi afsnit Næstved Baggrund for nye anbefalinger Hastig udvikling inden for HPV-området

Læs mere

Konisation øger risikoen for præterm fødsel

Konisation øger risikoen for præterm fødsel Gynækologi Konisation øger risikoen for præterm fødsel Af Lone Kjeld Petersen, Rikke Bek Helmig & Gitte Ørtoft Biografi Lone Kjeld Petersen er overlæge, dr.med. på Aarhus Universitetshospital, Skejby,

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft

HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft Undervisere: Jesper Mehlsen, overlæge og forskningschef, Synkopecentret, Hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg & Frederiksberg

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Cytologiforening Maj 2011

Høringssvar fra Dansk Cytologiforening Maj 2011 Dansk Cytologiforening v. formand Dorthe Ejersbo Afdeling for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Høringssvar vedr. screening for livmoderhalskræft 30. maj 2011 Der foreligger overordnet nye veldokumenterede

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Forskel i smearhistorik hos kvinder

Forskel i smearhistorik hos kvinder Forskel i smearhistorik hos kvinder Forskel i smearhistorik med hensyn til endocervikale status hos kvinder med og uden cervikalt adenokarcinom Cilierede Cylinder epitelceller 1 Metaplastisk pladeepitel

Læs mere

Celleforandringer i livmoderhalsen

Celleforandringer i livmoderhalsen Celleforandringer i livmoderhalsen Indhold 3 Indledning 4 Hvad er celleforandringer? 7 Hvad er årsagen til livmoderhalskræft? 10 Hvordan undersøger man for celleforandringer? 13 Hvordan behandles celleforandringer?

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 ASC-US og ASC-H Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer i Danmark Pladeepitelcelleforandringer

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Celleforandringer i livmoderhalsen

Celleforandringer i livmoderhalsen Celleforandringer i livmoderhalsen Indhold 3 Indledning 4 Hvad er celleforandringer? 7 Hvad er årsagen til livmoderhalskræft? 10 Hvordan undersøger man for celleforandringer? 13 Hvordan behandles celleforandringer?

Læs mere

Screening for cervixcancer

Screening for cervixcancer Screening Screening for cervixcancer Succes eller overbehandling? Af Lone Kjeld Petersen Smear er en del af det daglige program i de fleste praksis. Det er en rutineundersøgelse, der sjældent stilles spørgsmålstegn

Læs mere

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalingerne er udarbejdet i arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

Nyt vedrørende Screening for. livmoderhals kræft. Dialogmøde 4. Maj Ledende overlæge Marianne Waldstøm Patologi, Sygehus Lillebælt

Nyt vedrørende Screening for. livmoderhals kræft. Dialogmøde 4. Maj Ledende overlæge Marianne Waldstøm Patologi, Sygehus Lillebælt Nyt vedrørende Screening for livmoderhals kræft Dialogmøde 4. Maj 2017 Ledende overlæge Marianne Waldstøm Patologi, Sygehus Lillebælt HPV screen Denmark Baggrund og rationale Screening i Danmark i mere

Læs mere

Den seksuelle og reproduktive sundhed

Den seksuelle og reproduktive sundhed Den seksuelle og reproduktive sundhed Seksuel trivsel Ønskebørn Ingen sexsygdomme Seksuel trivsel Udnytte seksuallivets muligheder til at få et rigere liv i overensstemmelse med lyst og behov og i respekt

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Kodevejledning for cervixcancer

Kodevejledning for cervixcancer Kodevejledning for cervixcancer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning Alle patoanatomiske

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

biografi: marianne lidangs adresse:

biografi: marianne lidangs adresse: Marianne Lidang & Beth Bjerregaard SCREENING FOR CANCER COLLI UTERI 1171 Screening for livmoderhalskræft Er den ny væskebaserede teknik bedre end den konventionelle udstrygningsteknik til præparation af

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2013 19. september 2014 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for på benign indikation søgning på Guidelines Kontakt projektgruppe Sigurd Beier Sloth /Christina Debes Helm, SST Kontakt søgespecialist

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Celleforandringer i livmoderhalsen

Celleforandringer i livmoderhalsen Celleforandringer i livmoderhalsen Indhold 3 Indledning 4 Hvad er celleforandringer? 6 Hvad er årsagen til celleforandringer? 8 Hvordan undersøger man for celleforandringer? 11 Hvordan behandles celleforandringer?

Læs mere

Møde vedr. opfølgning på screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

Møde vedr. opfølgning på screeningsprogrammet for livmoderhalskræft R E F E R A T Emne Møde vedr. opfølgning på screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Mødedato 10. november 2014 kl. 13.30-15.30 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S,

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Livmoderhalskræftscreening Region Hovedstaden

Livmoderhalskræftscreening Region Hovedstaden Nye tiltag i Livmoderhalskræftscreening Region Hovedstaden Jesper Bonde, PhD, Dipl.Med.Sci. Seniorforsker, Laboratorieleder Molekylærpatologi enheden Hvidovre Hospital HPV Classification HPV, Human Papillomavirus

Læs mere

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Overblik Kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Konkret

Læs mere

distribution of diagnoses, Quality assurance and follow-up

distribution of diagnoses, Quality assurance and follow-up 15. September 2014/BB Revised 3. november. 2014 (HS) Revised 13. November 2014 (HS) Revised 20. November 2014 (HS) Cervical cytology distribution of diagnoses, Quality assurance and follow-up 1. Distribution

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Normale celler og prøvens egnethed Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Celleforandringer i livmoderhalsen

Celleforandringer i livmoderhalsen Celleforandringer i livmoderhalsen Indhold 3 Indledning 4 Hvad er celleforandringer? 6 Hvad er årsagen til celleforandringer? 8 Hvordan undersøger man for celleforandringer? 11 Hvordan behandles celleforandringer?

Læs mere

Screening for cervixcancer hos kvinder over 65 år vil formentlig nedsætte incidensen og mortaliteten

Screening for cervixcancer hos kvinder over 65 år vil formentlig nedsætte incidensen og mortaliteten 2 Screening for cervixcancer hos kvinder over 65 år vil formentlig nedsætte incidensen og mortaliteten,anne Hammer 1, Katrine Fuglsang 1, Kristine Høgsbjerg 2 & Jan Blaakær 1 STATUSARTIKEL 1) Gynækologisk

Læs mere

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Figur 1. Evidensprofil Fokuseret spørgsmål 1 (PICO 1). Subtotal eller total hysterektomi ved benign sygdom. Population:

Læs mere

Lone Kjeld Petersen, overlæge, dr med Gynækologisk afdeling, Skejby Sygehus, 8200 Århus N. Email: lonpeers@rm.dk

Lone Kjeld Petersen, overlæge, dr med Gynækologisk afdeling, Skejby Sygehus, 8200 Århus N. Email: lonpeers@rm.dk Titel Udredning, behandling og kontrol af cervikal dysplasi, Forfattere Bugge Nøhr, Dorete Frydshou, Henriette Strøm Kahn, Karsten Nielsen, Katrine Fuglsang, Kristina Hansen, Lone Kjeld Petersen, Mai-britt

Læs mere

wewr Human PapillomaVirus

wewr Human PapillomaVirus Human PapillomaVirus wewr Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 128 Offentligt >15 onkogene typer (high-risk). HPV 16 og HPV 18 er årsag til hovedparten af cervix cancere Ikke-onkogene typer

Læs mere

Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi

Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning

Læs mere

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409)

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409) Flowchart. Søgning efter retningslinjer (n = 409) (n = 409) (n = 303) (n = 106) Inkluderede retningslinjer (n = 106) Forkert spørgsmål: (n=3) Forkerte outcomes: (n=4) Grundet Agree-II vurdering: (n=1)

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau >50 % >40 % >20 %

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau >50 % >40 % >20 % Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 skal opgøres årligt af Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 skal opgøres årligt af Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Papillomviridae (familias) Papillomvirus (genus)

Papillomviridae (familias) Papillomvirus (genus) HPV sygdom hos mænd Papillomviridae (familias) Papillomvirus (genus) 130 typer. Highrisk HPV (hrhpv): onkogene typer: cervix-, vagina-, vulva-, anal-, peniscancer oral-, oropharynx-, larynxcancer. Lowrisk

Læs mere

Implementering af NKR. Claus Munk Jensen Ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital

Implementering af NKR. Claus Munk Jensen Ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital Implementering af NKR Claus Munk Jensen Ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital Formål At give den enkelte patient den rette behandling - på rette tid. Hvordan? Kliniske vejledninger

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for fedmekirurgi Baggrund og formål Der har i Danmark været en kraftig udvikling i antallet af personer med svær overvægt i løbet af de

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Hvilke HPV tests siger evidensen, at vi skal anvende?

Hvilke HPV tests siger evidensen, at vi skal anvende? Dansk Cytologiforenings Årsmøde Odense, 8. marts 2014 Hvilke HPV tests siger evidensen, at vi skal anvende? Elsebeth Lynge, Matejka Rebolj, Sarah Preisler, Ditte Ejegod, Carsten Rygaard og Jesper Bonde

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2014

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2014 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2014 Juni 2015 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Screening for livmoderhalskræft

Screening for livmoderhalskræft Screening Screening for livmoderhalskræft Nye retningslinjer og deres betydning for almen praksis Af Flemming Bro og Berit Andersen Biografi Flemming Bro er praktiserede læge og forskningsleder ved Forskningsenheden

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Dansk Selskab for Fysioterapi 11. juni 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

ICH Guideline fra European Stroke Organisation

ICH Guideline fra European Stroke Organisation ICH Guideline fra European Stroke Organisation Hanne Christensen, professor, overlæge, dr.med., FESO Tilknytning (seneste 2 år) Medlem af ESO s guideline udvalg, medforfatter på flere guidelines Formand

Læs mere

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci Repræsentant Misan Stehouwer Jordemoder Lena Mariann Eriksen Jordemoder Anne-Mette Schroll Jordemoder Christina Rørbye

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen.

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen.

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. OBS: Blanket skal udfyldes elektronisk for at undgå signaturkopiering 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Hans Christian

Læs mere