LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978"

Transkript

1 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

2 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE BYGN I NGSVÆS E NËT GENTOFTE KbMMÜNE 1978 ~ ~ ~ ~ / \ 6k 4 / ~\ ~\ 4 4 ~r\ ~ I Fc ~ (3c~ ~ 4 \~ ~ 23~S.y~Q ~ 4 t 0~ ~ ~ ~.I...~::» ~ \\ ~ ~ LJ:J ~ ~t$plj ~ ~ 4/ i A~ ~- ~ cjçj#~ L 4i:z~, ~ f 4 ~L- i ~ ~ / Q~! /~-~ N ~ ~ ~ ~ ~ri ~4~-\>\~-~ <N~>~ ~/~/~:,~./ >~/ ~ ~ U ~ Ti ~I-~/ I4~~4~>~ ~

3 1 INDHOLD REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalpianens formål 3 15 rammer 3 Fredningskendelser 4 Lokaiplanens retsvirkninger 4 1 LOKALPLANENS FORMÅL 5 2 LOKALPLANOMRÅDET 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 4 UDSTYKNINGER 5 VEJ-.. OG STIFORHOLD 6 LEDNINGSANLÆQ BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8 ~ 9 UBEBYGGEDE AREALER GRUNDEJERFORENING TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER OPHÆVELSE AF SERVITUTTER ~ 13: OPHÆVEL~EAF BYPLANVEDTÆGT 9 VEDTAGELSESPÅTEGN ING b

4

5 3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE. LOKALPLANENS. Formålet med udarbejdelse af lokaiplanen ér at skabe mulighed for opførelse af fritliggende, individuelt opførte parcelhuse og dermed sikré en fortsættelse af den udvikling, som allerede har fundet sted på de tilstødende områder. Området. Den retningsgivende udstykningsplan omfatter 25 parceller med en størrelse af 8oo 970 id. Hovedparten af udstykningen indbefatter den tidligere park i tilknytning til ejendommen Bernstorffshøj. Området har siden 1949 i henhold til byplan 8 for forskellige områder i Gentofte komrnûne været udlagt til villabebyggelse. Trafikbetjening. Adgangen til parcellerne vil finde sted fra blinde veje med tilkørsel fra Vældegårdsvej ad Ved Sbots haven. Vejene vil eventuelt kunne anlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i færdselsbovens 40. Det lukkede vejsystem er med en sti forbundet med Vældegårdsvej. Bebyggelsen. Området vil blive bebygget med åben, lav villabebyg gelse, hvor havernes træbeplantning og de levende hegn vil være dominerende for området. Derfor er der bortset fra bestemmelser om bebyggel sens højde og placering på grunden ikke fastsat detaillerede bestemmelser om bebyggelsens udformning eller materialevalg. I tvivlstilfælde overlades afgørelsen til kommunalbestyrelsens skøn. 15-RAMMER. Lokalplanen for det omhandlede område skal i følge 15 rammerne (område 17) sikre følgende:

6 at områdernes anvendelse fastlægges til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. at der ikke ved bebyggelse af et ubebygget areal åbnes mulighed for, at bebyggelsesprocenten for det pågældende areal under et overstiger 25, eller at der ikke åbnes mulighed for, at bëbyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom overstiger 25. at der ikke åbnes mulighed for opførelse af tofami liehuse på grunde mindre end looo id. at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager. FREDNINGSKENDELSER. Der er pålagt en fredningskendelse tinglyst den 26. april 1939 på gravhøjen Brødrehøj på matrikel nr. 22 ~, Gentofte by, Jægersborg sogn. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpianen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebyggés og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalpianen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser af lokalpianens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 2. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitut ter, der er uforenelig med lokalpianen, fortrænges af denne 3. Lokaiplanforslaget indeholder herudover i 12 og 13 en bestemmelse om, at de i paragrafferne nævnte servitutter og planer ophæves.

7 5 LOKALPLAN NR. 23 FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE. I henhold til lov om kommuneplanlægning (16v nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL. stk.l. at skabe mulighed for opførelse af åben lav villa bebyggelse. stk.2. at området udbygges i overensstemmelse med den ud vikling, der allerede har fundetsted i de tilstødende viilaområder. 2 LOKALPLANOMRÅDET. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort bilag og omfatter, følgende matr. nr.: 22 a, 22 c, 22 f, 22 g, 22 de, 22 hz, 22 ic, samt dele af matr. nr. 22 b og 22 dkgentofte by, Jægersborg sogn og en del afmatr. nr 1 aa Bernstorff by, Jægersborg sogn, samt alle parceller, der efter den 1. september 1977 udstykkes indenfor det af lokal planen omfattede område. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE. stk.l. Området må kun anvendes til boligformål, og bebyggelse må kun opføres som åben lav boligbebyggelse. stk.2. På~hver ejendom må kun opføres ~n beboelsesbygning med tilhørende udhus og garage til bolig for ~n familie. Dog må den eksisterende bebyggelse Bern storffshøj på parcel nr. 1, jf. vedhæftede kortbi lag bényttes til bolig for indtil 2 familier. stk.3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres ibeboelsesområder under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den på gældende ejendom, at virksomheden kun optager ¼og højst 3o nf af ejendommens etageareal,

8 6 at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (ej heller ved skiltning eller lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes. at virksomheden ikke medfører ulempe for de ombo ende, at der på ejendommen indrettes et parkeringsareal, som efter bygningsmyndighedens skøn er tilstrækkeligt til det behov, der er en følge af virksomheden. Ejendommen må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. stk.4. Indenfor området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 3o n~bebygget areal og ikke er højere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. ~ 4 UDSTYKNINGER. stk.l. Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse med den på vedhæftede kortbilag viste udstykningsplan. stk.2. Grunde må ikke udstykkes med mindre størrelse end 8oo m 2 eller med en mindre bredde end 2o m. stk.3. Det 6 m brede areal mellem parcel 6 og matr. nr.22 hz Gentofte by, Jægersborg sogn udlægges som adgangsareal for eventuelle parceller af matr. nr. 22 dk Gentofte by, Jægersborg sogn. stk.4. I tilfælde af, at bebyggelsen Bernstorffshøj parcel nr. 1 nedrives, kan denne parcel udstykkes i indtil 4 parceller. Udstykning og bebyggelse af par céllerne skal ske under iagttagelse af de foran angivne retningslinier. 5 VEJ- OG STIFORHOLD. stk.l. Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med en beliggenhed som vist på vedhæftede kortbilag~ Vejen A-B i en bredde af lo m Vejen C D i en bredde af b m Stien a b i en bredde af 3 m., Vejen C D afsluttes méd vendepladser med en bredde af 14 m som vist på vedhæftede kortbilag.

9 7-- stk.2. Ved vejtilslutninger skal hjørnerne på parcellerne 1, 4 og 15 afskærmes med 5 m som vist på vedhæftede kortbilag. stk.3. Vejene A B og C D skal udformes på en sådan måde, at de kan godkendes af kommunalbestyrelsen. stk.4. Der må kun etableres én overkørsel til vej for hver grund. Overkørsel til parcellerne 14 og 19 fra vældegårdsvej skal placeres langs parcellernes nord skel. stk.5. Stien a b skal anlægges senest ved bebyggélse af parcellerne 13 og 19 Stien forbeholdes gående færdsel uden adgang for cykel og knallertkørsel. Byggelinier stk.6. Langs Vældegårdsvej pålægges en byggelinie 4 m fra vejskel, beliggende som vist på vedhæftede kortbi lag. stk.7. Der pålægges en byggelinie på 10 m fra områdets syd skel på parcellerne nr som vist på vedhæftede kortbilag. stk.8. Mod Bernstorffsparken pålægges en byggelinie på 2 m, som vist på vedhæftede kortbilag. 6 LEDNINGSANLÆG. stk.l. El ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, menmå alene udføres som jordkabler. stk.2. Det vedhæftede kortbilag med krydssignatur viste led ningsareal udlægges som areal for forsynings og spildevandsledninger. Iøvrigt henvises til den på matr. nr. 22 ic og 22 hz Gentofte by, Jægersborg sogn den 15. august l97o tinglyste afløbsdeklaration. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. stk.l. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. stk.2. Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage, og ingen del af bygningen må gives en højde, der overstiger 8,5 m over naturligt terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. stk.3. En eventuel kælder må ikke have loftet beliggende mere end o,5o m over terræn.

10 8 Stk.4f Bygningshøjden må ikke overstige 3,8o m målt fra na turbigt terræn til skæring mellem tag og murflade i facadesiden. stk.5. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke over stige 5~0 stk.6. Bygningerne skal opføres således, at enten gavl eller facade ligger parallelt med et af skellene i parcel lens bængderetning. På parcellerne 12, 13 og 14 kan bygninger dog opføres parallelt med parceblérnes skel mod nord. Tvivlstilfælde afgøres af kommunalbestyrelsen. stk.7. Beboelsesbygninger må ikke placeres nærmere naboskeb og vejskel end 2,5 m. stk.8. For huse med udnyttet tagetage, som har balkon, altan eller lignende i tagetagen, skal disse have en afstand af mindst 5 m til naboskel. stk.9. Garager, carporte og udhuse må ikke placeres nærmere vejskel end 5 m. 8 BEBYGGELSENS YDRE FRËMTRÆDEN. stk.l. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. stk.2. Til udvendigebygningssider samt tagfiader må ikke anvendes materiale, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 9 UBEBYGGEDE AREALER. - stk.b. Parceibernes ubebyggede arealer, som ikke benyttes til gårdsplads eller lignende, skal anlægges og ved ligeholdes som have. stk.2. Hegn i naboskel og skel mod vej og sti må kun etable res som lévende hegn med en maksimal højde på l,8o m. stk.3. Belysning af veje og andre færdselsareaber må kun udføres efter aftale med kommunalbestyrelsen. stk.4. Der må ikke haves oplag på grunden. b GRUNDEJERFORENING. stk.1. Der skab oprettes en grundejerforening med medbems pligt for sàmtlige ejere af gründe, der efter den 5. oktober 1977 udstykkes indenfor lokaipbanens område.

11 9 Grundejerforeningen skal bl.a. forestå etablering, drift og vedligeholdelse af de af planen omfattede veje og stier.. stk.2. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 11 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER. I henhold til Fredningsnævnets kendelse af 11. januar 1978 skal placering af ny bebyggelse på det i planen anførte matr. nr. 22 c og på parcebler, der grænser op til denne ejendom samt på paràellerne 15, 16 og 19, forinden der kan meddeles byggetilladelse, forelægges nævnet til godkendelse. 12 OPHÆVÉLSE AF SERVITUTTER. De under: 1. oktober september o. november 1935 tinglyste servitutter på matr. nr. 22 c, 22 g, 22 de, 22 ic, 22 hz og 22 dk Gentofte by, Jægersborg sogn vedrørende bebyggelse m.m. ophæves, for så vidt angår det af planen omfattede område. 13 OPHÆVELSE-AF BYPLANVEDTÆGT. Den under 3o. december 1949 tinglyste byplänvedtægt nr. 8 for forskellige områder i Gentofte kommune ophæves, for så vidt angår matr. nr. 22 a, 22 c, 22 f, 22 g, 22 de, 22 hz, 22 ic Gentofte by, Jægersborg sogn samt dele af matr. nr. 22 b og 22 dk af Gentofte by, Jægersborg sogn.

12 -b- VEDTAGELSESPÅTEGN ING. Således vedtaget af Gentofte kommunalbestyrelse den 27. september k~ u~ &~û~4 Axel Beider I henhold til 27 i lov om kommuneplaner godkendes foranstående bokalplan endeligt. Gentofte kommunalbestyrelse den 18. april I~dt;m~I( Axel Beider Å~/~ ~, Nærværende lokalplan begæres herved tinglyst i hen hold til bov om kommuneplanlægning, lov nr. 287 af 26. juni 1975 på de af planen omfattede ejendomme. Endvidere begæres i henhold til samme bov de i 12 og 13 omtalte servitutter og planer aflyst, for så vidt angår de af planen omfattede ejendomme. Åxel (/vâ Beider /Gunnar v Rasmussen Tinglyst den 6. juli 1978.

13 0 0 z I- 0 ni 0 0 cn cc ni 1.~ a DER BEVARES s - ~OR ~ 0MG~RDS~1EJ SYD FOR VED v1et~ pj~rtl ~ 1(r~,~AMuHE BYGHH~ ~ ~ DEB sunde 5~(ELDER BOR ~ ~ ~- ~EDN%NGSAR~P~L

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 DEN GRØNNE KILE I HILLERØD ØST GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan for det

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere