LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN"

Transkript

1 LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN I Halsnæs Kommune Forretningsudvalgets beretning for perioden 1. oktober oktober 2013 Landliggersammenslutningen har fortsat 40 foreninger med ca medlemmer. Forretningsudvalgets opgaver er fordelt således: Kirsten Meleschko har som formand primært kontakten til sammenslutningens medlemsforeninger og Halsnæs Kommune. Jørgen Damm Pedersen er næstformand og foreningens web-master Peer Martin Larsen er foreningens kasserer Inge Egeskjold holder os orienteret vedr. Halsnæs Kommune OAK Nielsen er vores repræsentant i Grønt Råd Margit Larsen er forretningsudvalgets sekretær Anette Stæhr deltager som suppleant i FU møderne Forretningsudvalget har holdt 4 møder. Møderne afholdes fortsat i privat regi. Indledningsvis kan siges, at det i forhold til arbejdsopgaver har været et roligt år. Som aftalt ved sidste års delegeretmøde, har Forretningsudvalget derfor primært arbejdet på, at få personlig kontakt til Halsnæs Forsyning A/S og Halsnæs Kommune. Selv om det har været en langsommelig proces, kan vi glæde os over, at det lykkedes at få en god dialog med Halsnæs Kommune ved Borgmester Helge Friis og direktør Svend-Erik Nielsen på et møde den 23. september. Det blev endvidere aftalt, at Landliggersammenslutningen og Halsnæs kommune gerne afholder et årligt kaffemøde for at afklare aktuelle problemstillinger som vi måtte have. Med hensyn til Halsnæs Forsyning A/S, blev det ikke til et møde, men et skriftlig svar på vores skriftlige henvendelse. Vedlagt som bilag 1. Sammendrag af mødet med Halsnæs Kommune den 23. september Med baggrund i de spørgsmål som nogle grundejerforeninger har stillet forretningsudvalget, drøftede vi følgende: 1. Hvilke visioner udviklingsplaner og holdning har kommunen omkring sommerhusområderne i forhold til f.eks.: - lokalplaner - cykelstier - plankeværker contra grøn skel beplantning Kommunen er næsten færdig med lokalplaner for Evetofte området. Det er et meget stort arbejde at lave lokalplaner. Fra kommunens side er der ikke planlagt andre tiltag vedr. lokalplaner for Delegeretmøde 2013 Side 1

2 sommerhus områderne. Vi gør opmærksom på, at vi har arbejdet med et koncept vedr. udformning af lokalplaner som evt. kan være til inspiration for grundejerforeninger. Kommunen er interesseret i vores arbejde, men der aftales ikke noget konkret. Kommunen vil fremover orientere os om nye lokalplaner, som sendes i høring. Kommunen har ikke planer om cykelstier i sommerhusområder, man prioriterer sikre skoleveje. Specifikt ingen cykelsti på Nyvej Vedrørende levende hegn kontra stakitter, kan grundejerforeningerne inddrage det i deres vedtægter eller i forbindelse med en lokalplan. Overordnet har kommunen ingen holdning hertil. 2. Hvilke tanker er der i Kommunen i forhold til kloakering i sommerhusområderne? Kloakeringen ved Hald Strand er netop færdiggjort. Ikke flere planer p.t. I forhold til lovlig nedsivning kontra kloak vil det bero på en individuel vurdering. 3. Hvilke foranstaltninger har kommunen gjort sig i forhold til ulovlig helårsbeboelse? Ifølge Helge Friis anviser Kommunen aldrig borgere til sommerhusbeboelse. Dækadresser kan ikke forfølges. Anmeldelser om ulovlig beboelse undersøges, men ender oftest med påstand mod påstand. Kommunen kan kun gøre noget hvis beboerne er tilmeldt folkeregisteret, men ikke har kommunens godkendelse til at bo i sommerhuset. Her vil politiet evt. blive sat på sagen. 4. Hvad gør kommunen og hvordan kan kommunen være grundejerforeningerne behjælpelige med at handle på nedennævnte? - Rod på grundene - Uindregistrerede campingvogne og biler - Manglende beskæring af træer og buske mod veje - Manglende vedligeholdelse af rabatter som dermed formindsker vejarealet - Veje der ikke bliver vedligeholdt, kommunen som vejmyndighed - Grøfter der ikke vedligeholdes Som udgangspunkt blander kommunen sig ikke i, hvordan der ser ud på grundene. Det kan muligvis komme på tale, hvis der er fare for miljø forurening. Manglende beskæring til private veje kan kommunen påtale som sidste instans. Der prioriteres trafiksikkerhed tilgængelighed, ikke udseende. De fleste veje i sommerhusområderne er private eller privat fællesvej. Som oftest er det den enkelte grundejer som er ansvarlig for vejstykket ud for egen grund, med mindre det er en grundejerforeningsopgave. Hvis det er tinglyst eller beskrevet i vedtægterne, kan en G/F være ansvarlig for vej vedligeholdelsen. Delegeretmøde 2013 Side 2

3 Vi synes, de undsiger sig deres tilsynspligt. Måske er der tolknings muligheder, som de benytter sig af. Vi arbejder videre med emnet. Hvis grundejerforeningerne ønsker at lave en lokalplan, kan man sikre sig mod uindregistrerede biler og campingvogne, store campingvogne og både på grundene. Man kan henvende sig til kommunen, hvis man har mistanke om forurening fra f.eks. gamle køleskabe, biler og andet, der kan lække forurenende materiale. Kommunen vil vurdere hvert enkelt tilfælde. Vi vil undersøge om der i miljøloven er mere præcise rammer. Vedligeholdelse af grøfter henhører under Vandløbsloven og er beskrevet på Landliggersammenslutningens hjemmeside. 5. Har kommunen et brandregulativ for sommerhusområderne? Opmagasinering af kvas og træstammer og grene på egen grund er ikke ulovligt. Jordvolde og lignende kan reguleres af lokalplaner. Man må ikke bare bygge en jordvold. Kommunen tilser sådanne sager. 6. Hvordan lever kommunen op til de eventuelle tinglyste servitutter der er på en del sommerhusgrunde? F.eks. ved tvister eller problemer som f. eks vejvedligeholdelse eller byggelinjer Det mener kommunen ikke, de skal blande sig i. 7. Brugerrepræsentation i Halsnæs Forsyning A/S Er der brugerrepræsentanter i bestyrelsen for Halsnæs Forsyning A/S? Der er netop valgt to brugerrepræsentanter til Vand. Det er ikke obligatorisk, at der er brugerrepræsentanter for Affald. Vedtægter for Halsnæs Forsyning A/S kan ses på deres hjemmeside. I forbindelse med vores drøftelse af den begrænsede tømning i sommermånederne, udtrykte Helge Friis, at det er kommunalbestyrelsen, som beslutter, hvor mange gange der skal tømmes skraldespande f.eks. i sommermånederne. Til næste år vil de blive tømt hver uge i de 3 sommermåneder. Halsnæs Forsyning A/S skal udføre de opgaver, der er besluttet i kommunalbestyrelsen. Af øvrige emner der har haft vor opmærksomhed kan nævnes: Grønt Råd I Grønt Råd gør vi fortsat opmærksom på forholdene for de bløde trafikanter i forhold til specielt cykelstier. Nyvej er efterhånden et fast emne på møderne, ligesom ønsket om at få lavet lokalplaner også fortsat er aktuelt. Hjemmesiden Den nye hjemmeside har nu været i brug i et år. Det er blevet betydelig nemmere for os hurtigt at opdatere den, idet Jørgen Dam Pedersen fra forretningsudvalget har påtaget sig denne opgave. Derudover er den blevet billigere for sammenslutningen nu hvor vi ikke behøver at købe ydelsen. Delegeretmøde 2013 Side 3

4 Henvendelser fra medlemsforeninger Henvendelserne har drejet sig om råd vedr. specifikke ting, men også om forretningsudvalgets holdning samt opfordring til at rejse en sag/emne i kommunen. Hvordan kan en GF håndhæve tinglyste servitutter? Manglende vedligeholdelse af grøfter Renovation i sommermånederne Manglende vedligeholdelse af veje Ulovlig helårsbeboelse Rod på grundene Ovennævnte punkter er, som det fremgår tidligere i beretningen, drøftet med kommunen, og vil fortsat være emner, vi vil holde øje med. Kontaktarrangement i Halsnæs Kommune Hvert år indbyder Halsnæs Byråd til årets kontaktarrangement et netværksarrangemet for kommunens professionelle og strategiske samarbejdspartnere. Her orienterer Borgmester Helge Friis om, hvor kommunen er på vej hen og hvilke udfordringer og udviklingsprojekter der ses i fremtiden. Fra Landliggersammenslutningen deltog OAK Nielsen. Vedtægtsændringer Som en konsekvens af, at det i en hel del år har vist sig vanskeligt at besætte forretningsudvalgets 8 pladser, stiller forretningsudvalget derfor forslag til vedtægtsændring, om at ændre antallet til 6 personer. Yderlige ønsker vi at tilføje, at indkaldelse til delegeretmødet også kan ske pr. , hvilket vil være en besparelse for Landliggersammenslutningen Dette var så min 4. og sidste beretning som formand for Landliggersammenslutningen. Jeg vil gerne takke sammenslutningens foreninger for gode input og tilkendegivelser samt forretningsudvalget for deres engagement og de mange givtige drøftelser af de rejste problemstillinger. Sluttelig vil jeg gerne erindre om, at Landliggersammenslutningen ikke bliver bedre end det medlemmerne gør den til På Forretningsudvalgets vegne Kirsten Meleschko Formand Delegeretmøde 2013 Side 4

5 Bilag 1 Vedlagt forretningsudvalgets beretning 2013 Vedrørende henvendelse til Halsnæs Forsyning A/S Renovation Efter skriftlig henvendelse til Driftschef Finn Ellegaard i Halsnæs Forsyning A/S, fik vi efter lang tids venten samt rykkerskrivelse nedenstående svar fra Jens Peter Nørgaard Affald Miljøkonsulent. Kære Kirsten Meleschko Jeg vil starte med at beklage at vi ikke har fået behandlet din henvendelse tidligere, men jeg skal til gengæld forsøge at råde bod på det nu ved at give en grundigt og udførlig besvarelse på din henvendelse. Jeg er rigtigt glad for at Landliggersammenslutningen behandler netop disse emne, da det jo er emner som vi får henvendelser om hver sommer. Jeg skal forsøge at forklare tingenes sammenhæng så godt som muligt. Ugetømning og lugtgener. Ugetømning blev indført i 2011 som en forsøgsordning for at undgå lugt fra affaldet. Forsøgsordningen blev indført fordi vi i sommeren 2010 oplevede en sommer med nærmest tropelignende temperaturer. Efter sommeren 2011 evaluerede vi ugetømningen og dette fortalte os at det kun var i forbindelse med høje temperaturer over længere tid at der er behov for ugentlig afhentning, og da ugetømning er en meget dyr løsning og miljømæssig ufordelagtig ordning besluttede vi at lade det være en vejrafhængig ordning. Ydermere fik vi henvendelser fra sommerhus ejere som ikke var interesseret i at have ugetømning og de de af følgende konsekvenser på økonomi, miljø, støj og slitage på vejene som dette medførte. Netop slitage på vejene har dette også været en vægtig faktor i vores beslutning. Vejene i sommerhusområderne er ofte sårbare og kørsel med lastbiler repræsenterer et voldsomt øget slid på vejene. En særdeles let huskeregel er at 1 lastbil svarer til sliddet fra personbiler citat Gregers Hildebrand, afdelingsleder i Vejdirektoratet. I sommeren 2012 fik vi et tilsvarende spørgsmål om temperaturer og lugtgener, hvor jeg forklarede hvordan vi griber sagen an i praksis. Jeg tillader mig at gengive mit svar fra dengang. I uge 30 var temperaturen høj, men har siden lørdag den 28. juli været meget lavere, hvorfor lugtgenerne bliver mindre. En kollega og jeg var onsdag den 25. juli på rundtur i både zone 1 og 2 (by og sommerhusområde), hvor vi inspicerede og lugtede til affaldsbeholdere. Vi gjorde det på baggrund af en henvendelse fra en sommerhusgæst, som fandt af det lugtede meget slemt i sommerhusområdet. Delegeretmøde 2013 Side 5

6 På turen var vi ude i flere af sommerhusområderne, hvor vi lettede låget på beholdere og snusede til mange flere uden at opleve voldsomme lugtgener i den forbindelse. Der var således ingen lugtgener udenfor beholderne. Vi åbnede beholdere som både stod i sol og i skygge. Vi talte med en skraldemand som oplevede at visse beholdere var levende, men at det afhang meget af, hvordan folk havde emballeret deres affald. Talte ligeledes med en sommerhusgæst som ikke oplevede nogen som helst lugtgener. Yderligere var vi i Zone 1 (byområde), hvor vi kun åbnede biobeholdere der stod i solen. Her var oplevelsen den samme. Affaldet kunne ikke lugtes udenfor beholderne. Det skal tilføjes at alle de områder vi var ude i havde affaldet stået i 13 dage. Senest var jeg i går, tirsdag den 31. juli på inspektion ude i Liseleje området. Også her var min oplevelse af der ikke var lugt i området, også selvom beholderne i nogle tilfælde var overflydte. Jeg forhørte mig derudover også hos sommerhusgæster som jeg mødte og fik samme svar, at affaldet ikke lugtede i området. Derfor må svaret være at vi følger løbende udviklingen i vejret og foretager stikprøver løbende ude ved affaldsbeholderne, men at der p.t. ikke skønnes behov for ugetømning. Der kan selvfølgelig være enkelte steder, hvor affaldet ikke er emballeret efter vores anvisninger, men generelt er i der ikke problemer af en størrelse der retfærdiggør ugetømning. Du og de øvrige sommerhusejere kan selv gøre meget for at forebygge mide- og lugtgener. Forsyningen anbefaler følgende: Sæt din affaldsbeholder i skygge. Sørg for at binde poser godt til inden du lægger den i affaldsbeholderen. Sæt så vidt muligt posen i beholderen i stedet for at smide den. Derved undgår du at posen går i stykker og affald løber ud i beholderen. Fisk og vådt affald kan pakkes ind i avispapir for at forhindre, at væden kommer i kontakt med det øvrige affald. Ugetømning blev indført som en forsøgsordning for at imødekomme lugt fra affaldet. Vores erfaring fra 2011 fortalte os at det kun var i forbindelse med høje temperaturer i længere tid at der er behov for ugentlig afhentning, og da ugetømning er en meget dyr løsning og miljømæssig ufordelagtig ordning har vi besluttet at lade det være en vejrafhængig ordning. Hvis din affaldsbeholder er blevet beskidt af udløbende affald, kan du med fordel lægge den på jorden og skylle den med haveslangen. Hvis uheldet skulle være ude, og der kommer mider i din beholder, kan du fjerne dem ved at overhælde beholderen indvendigt med kogende vand og luk låget til. Hæld vandet ud efter det er kølet ned. Sommeren 2013 Sommeren 2013 vil forløbe på samme måde som sommeren Vores erfaringer fra 2012, var at antallet af henvendelse var begrænset og vores egne erfaringer fra vores stikprøver ikke giver anledning til at ændre praksis på dette område. Delegeretmøde 2013 Side 6

7 Beholderkapacitet. Med hensyn til affaldsbeholdernes størrelse så er det således, at vi i forbindelse med overgangen til det nye affaldssystem gik fra at have ugetømning af en 110 liters sæk til 14 dages tømning af en 240 liter beholder. Det betyder at beholderkapaciteten er steget fra 110 liter til 120 liter pr. uge. På det område er der ikke sket nogen ændring. Endelig vil jeg tilføje, at det er muligt at købe en ekstra affaldssæk på vores genbrugsstationer for 25 kr., hvis du skønner at kapaciteten er for lille til dine behov. Den kan du stille ved siden af affaldsbeholderen og den vil derefter blive taget med af skraldemændene. Så er der problematikken med udlejningsejendomme, og her har vi tre løsningsmodeller vi kan anbefale. 1. Der er to beholdere knyttet til ejendommen, hvorved der vil være en beholder til hver uge i den 14. dages periode som tømningsfrekvensen. En ekstra beholder koster kr om året. Evt. kan man nøjes med at have den ekstra beholder i sommerperioden hvilket med gebyr for udskiftning af beholder vil beløbe sig til ca. 500 kr om året. Det må så være en del af udgifterne forbundet med at udleje huset. 2. Man kan indkøbe240 liters affaldssække i plast til at fore beholderen med som man så skifter ud i forbindelse med skiftedagen på huset. Man skal dog sørge for at sækken kommer i affaldsbeholderen dagen før afhentning og at affaldsbeholderen ikke bliver overfyldt. 3. Endelig kan man få en 660 liters affaldsbeholder i stedet for de 240 liter man har nu. Det koster kr/år mod kr/år for en 240 liter. Med Venlig hilsen Jens Peter Nørgaard Affald - Miljøkonsulent Tlf.: Direkte Mobil Undalsvej 3, 3300 Frederiksværk Delegeretmøde 2013 Side 7

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

SGH Årsberetning for 2012

SGH Årsberetning for 2012 SGH Årsberetning for 2012 Bestyrelsens beretning for 2012 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Affaldsplan fra 2016 Fibernet

Affaldsplan fra 2016 Fibernet Grundejerforeningen Kristavej Beretningen for 2015 på generalforsamlingen, Påskelørdag, den 4. april 2015 kl. 10.00, afholdt på Grønhøj Strand Camping, Grønhøj. Forinden jeg aflægger beretningen, så kan

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere