3. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale sal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale sal"

Transkript

1 REFERAT Emne 3. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom Mødedato Onsdag den 15. december 2010 kl Sted Deltagere Afbud, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale sal Lone de Neergaard, (formand) Marlene Bagger, Danske Patienter Jette Bay, Danske Patienter Lars Rytter, Dansk Selskab for Almen Medicin Pia Glyngdal, Dansk Psykiatrisk Selskab Birthe Hellquist Dahl, Dansk Sygepleje Selskab Dorte Høst, Danske Fysioterapeuter Helene Robdrup, Ergoterapeutforeningen Birgitte Kvist, Frederikshavn Kommune Anne Skjoldan, Gladsaxe Kommune Pouline Gringer, Stevens Kommune Susanne Rystok, Ringkøbing-Skjern Kommune Anette Kring, Vejle Kommune Anne Frölich, Region Hovedstaden Birthe Haahr, Region Midtjylland (deltog i stedet for Lisbeth Kallestrup) Britta Ortiz, Region Sjælland Mette U. Nors, Region Syddanmark (deltog i stedet for Karina Andersen) Peter Vedsted, Forskningsenheden for Almen Praksis Jean Hald Jensen, Lars Buch Hansen, Steen Dalsgård Jespersen, Jette Blands, Susanne Vest, Arne Kverneland, Dansk Selskab for Intern Medicin Tine Juel Christensen, Dansk Socialrådgiverforening Ole Bertram Andersen, Region Nordjylland j.nr /7/LBH Sundhedsplanlægning Islands Brygge København S Tlf Fax E-post Dir. tlf E-post 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 2. Kort status for s arbejde med den forstærkede indsats for kronisk sygdom

2 Sagsfremstilling I forhold til den forstærkede indsats for patienter med kronisk sygdom har en række opgaver i budgetperioden , som er samlet i projektprogrammet Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom, der har seks hovedleverancer: Side 2 - Leverance 1: En videreudviklet generisk model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom, der kan anvendes ved udarbejdelse af forløbsprogrammer for forskellige typer af kroniske sygdomsområder, og som sikrer hensigtsmæssige forløb for patienter med flere samtidige sygdomme. - Leverance 2: Grundlag for landsdækkende videndeling vedrørende indsatser på kronikerområdet. - Leverance 3: Monitoreringsmodel til evaluering og monitorering af regioner og kommuners indsats på kronikerområdet. - Leverance 4: En vejledning for udbredelse af egenbehandling som behandlingsprincip. - Leverance 5: En vejledning, der understøtter kvalitetssikring af patientuddannelse. - Leverance 6: Afsluttende samlet evaluering af gennemførte tiltag under puljen vedrørende kronisk sygdom. vil på mødet give en aktuel status for fremdriften i projektprogrammet. Referat orienterede om status på de enkelte delleverancer under projektprogrammet. Overordnet forløber de enkelte delleverancer efter den fastsatte tidsplan, dog er udviklingen af en monitoreringsmodel blevet forsinket som følge af, at apotekerloven ikke giver adgang til at trække data fra lægemiddelsstatistikregistret. Det forventes, at en lovændring i foråret 2011 vil give s adgang til de nævnte data. Som led i den landsdækkende videndeling forventer medio januar 2011 at udsende et første elektronisk nyhedsbrev omkring kronisk sygdom til abonnenter af nyheder indenfor kronisk sygdom på sundhedsstyrelsens hjemmeside - En blogfunktion om kronisk sygdom på s hjemmeside forventes ligeledes klar til brug medio januar Der var i referencegruppens en drøftelse af en landsdækkende koordinering af forløbsprogrammer som alternativ til som situationen er i dag at der regionalt udvikles forskellige forløbsprogrammer for de samme sygdomsområder. Der var overvejende enighed om, at det i alle sektorer vil være hensigtsmæssigt at arbejde i retning af en større grad af koordinering. Der var i referencegruppen enighed om, at der også i forhold til monitorering

3 er behov for en koordinering af de indsatser, der er forankret i henholdsvis og i de enkelte regioner. orienterede om, at et skema til midtvejsevaluering forventes udsendt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden jul med svarfrist 1. maj På et kommende møde i referencegruppen vil et oplæg til slutevaluering blive drøftet. Side 3 bemærkede, at der vil blive udarbejdet et statuspapir for delleverancerne i projektprogrammet for kronisk sygdom. Statuspapiret vil blive sendt til Styre- og Referencegruppen for kronisk sygdom samt blive publiceret på sst.dk i januar Oplæg til kriterier, der skal anvendes ved beslutning om udarbejdelse af forløbsprogrammer for kroniske sygdomme. Sagsfremstilling På møder i henholdsvis Styregruppen for kronisk sygdom ( ) og Referencegruppen for kronisk sygdom ( ) blev det aftalt, at skal udarbejde et oplæg til kriterier, der skal anvendes ved beslutning om udarbejdelse af forløbsprogrammer for kroniske sygdomme. skal herunder også komme med et udspil til, hvad de kommende sygdomsområder kan blive. har udarbejdet et oplæg til notat, som indledningsvist indeholder en beskrivelse af definitionerne på henholdsvis kronisk sygdom og et forløbsprogram. Dernæst præsenteres forslag til nogle kriterier, der samlet set kan ligge til grund for udvælgelse af kroniske sygdomme/tilstande indenfor såvel det somatiske som psykiatriske område, hvor det skønnes relevant at udarbejde et forløbsprogram. foreslår/anbefaler, at beslutningen om udarbejdelsen af et forløbsprogram beror på en samlet vurdering, hvori der indgår forhold vedrørende volumen, alvorlighed, tværsektoriel involvering og økonomi. Afslutningsvist gives et bud på en uprioriteret liste over kroniske sygdomme/tilstande, hvor det skønnes relevant at udarbejde forløbsprogrammer. ønsker at drøfte oplægget i Referencegruppen for kronisk sygdom med henblik på at få en bred sundhedsfaglig dialog om kriterierne, og om anvendelsen af disse til udvælgelse af relevante sygdomsområder. Bilag: 1: Notat Oplæg til kriterier, der skal anvendes ved beslutning om udarbejdelse af forløbsprogrammer for kroniske sygdomme. Referat Referencegruppen drøftede det fremsendte oplæg til kriterier for udarbejdelse af forløbsprogrammer. bemærkede, at oplægget bygger på en regional besøgsrunde i sommeren 2010 samt tidligere drøftelser i styregruppen og referencegruppen for kronisk sygdom.

4 Vedr. definition af kronisk sygdom: Der blev fra flere sider udtrykt tilfredshed med, at den foreslåede definition af kronisk sygdom sygdom, der har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende er enkel og overordnet. Der var i referencegruppen et ønske om, at også behovet for en socialfaglig indsats i forbindelse med kronisk sygdom bliver tydeliggjort. Det blev aftalt, at i forbindelse med revisionen af den generiske model for forløbsprogrammer vil komme med oplæg til hvordan, definitionen af forløbsprogrammer kan imødekomme dette. Side 4 Det blev bemærket, at kriteriet sygdommen har blivende følger fra s generiske model (2008) ikke harmonerer med kommentarerne til definitionen af kronisk sygdom i notatet, hvor der står, at varigheden kan være livslang eller kortere. Det blev bemærket, at der ikke i alle kroniske sygdomsforløb er behov for rehabilitering. Der var i referencegruppen en kort drøftelse af hvorvidt, der i definitionen af kronisk sygdom skal stå, at sygdommen kan være selvvurderet. Der var en umiddelbar opfattelse af, at det ikke er hensigtsmæssigt i forbindelse med forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Vedr. kriterier: Det blev foreslået, at der i kriterierne for udvælgelse af et sygdomsområde som relevant for et forløbsprogram indgår kriteriet potentielt alvorlig sygdom i stedet for alvorlig sygdom. Der var ønske om at inddrage et kriterium om, at et forløbsprogram forventes at have en generel positiv effekt på sundhedsområdet. Ligesom forløbsprogrammet også skal have en forventet positiv effekt på den samlede kvalitet af indsatsen. Referencegruppen havde en kort drøftelse af s uprioriterede og ikke-udtømmende liste over kroniske sygdomme/tilstande, hvor det skønnes relevant at udarbejde et forløbsprogram. Der var i referencegruppen forslag om at udvide depression med bipolar lidelse og at medtage hjerteinsufficiens og et overordnet forløbsprogram for progredierende sygdomme. Ligeledes blev det foreslået, at erstatte lænderygsmerter med smerter i bevægeapparatet samt at astma og kontakteksem samles under betegnelsen allergi. Vigtigheden af multimorbiditetsproblemstillinger blev påpeget. Der var en kort drøftelse af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udarbejde forløbsprogrammer for overordnede grupper af sygdomme/tilstande. Nogle finder, at det giver god mening, og andre er bekymrede for, om det er uhensigtsmæssigt.

5 vil på baggrund af de mange kommentarer revidere oplæget til kriterier for udarbejdelse af forløbsprogrammer. Det reviderede udkast vil sammen med definitionen af forløbsprogrammer blive diskuteret på det kommende møde i referencegruppen. 4. Orientering om arbejdet med udarbejdelse af et fagligt oplæg til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient Side 5 Sagsfremstilling Der er under nedsat en styregruppe for den ældre medicinske patient, som har fået til opgave at udarbejde et fagligt oplæg til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. For at det faglige oplæg kan basere sig på den nyeste faglige viden og erfaring, har nedsat fire arbejdsgrupper med deltagere fra relevante faglige miljøer, foreninger, organisationer og myndigheder. Arbejdsgruppernes opgave er at komme med input ud fra evidens og erfaring på området såvel dansk som udenlandsk. varetager sekretariatsfunktionen og er ansvarlig for udarbejdelsen af det faglige oplæg til den nationale handlingsplan. Arbejdet blev indledt med et heldagsmøde i alle arbejdsgrupperne den 14. oktober 2010, hvor opgaven var at udpege hovedudfordringer i forløbet for den ældre medicinske patient indenfor de fire arbejdsgruppers temaer henholdsvis: 1) Forebyggelse og sundhedsfremme, 2) Tidlig opsporing af sygdom og diagnostik/udredning, 3) Det rette tilbud ved behov for iværksættelse af behandling og pleje samt den efterfølgende indsats, 4) Sammenhæng på tværs af patientforløbet. Med udgangspunkt i de valgte hovedudfordringer har arbejdsgrupperne primo december drøftet og beskrevet løsninger på udfordringerne. Efterfølgende udarbejdes udkast til det faglige oplæg til en national handlingsplan, som planlægges klar til drøftelse på møde i Styregruppen for Den ældre medicinske patient den 20. januar Det faglige oplæg forventes sendt i ekstern høring i februar Referat orienterede kort om arbejdet med det sundhedsfaglige oplæg til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen forventes at blive sendt i høring primo februar og derefter overgå til en politisk proces primo april. 5. Forslag om drøftelse af strategiske temaer af relevans for videreudviklingen af indsatser overfor kronisk sygdom

6 Sagsfremstilling I referencegruppens kommissorium 1 står der: Referencegruppen skal være rammen for en bred tværfaglig og tværsektoriel sundhedsfaglig dialog med det formål at understøtte udvikling i kvalitet og sammenhæng i indsatsen for patienter med kronisk sygdom. Referencegruppen for Kronisk Sygdom skal i den forbindelse: Side 6 rådgive s Team for kronisk sygdom vedrørende det sundhedsfaglige indhold af indsatserne overfor kronisk sygdom rådgive s Team for kronisk sygdom vedrørende organisatoriske aspekter omkring indsatserne overfor kronisk sygdom rådgive om og bidrage til løbende videreudvikling af s generiske forløbsprogram for kronisk sygdom rådgive om og bidrage til udvikling af vejledning for systematisk udbredelse af egenbehandling som behandlingsprincip rådgive om og bidrage til s vejledning af regioner og kommuner om kvalitetssikring og udvikling af patientuddannelse Med henblik på at understøtte referencegruppens mulighed for dialog om strategiske temaer, som er relevante for videreudviklingen af indsatser overfor kronisk sygdom, foreslår, at der afsættes tid (fx ½ time) til et fast punkt på dagsorden, som kunne hedde strategisk tema. Punktet giver mulighed for et kort oplæg og efterfølgende drøftelse af strategisk tema. Oplægsholdere kan være medlemmer af referencegruppen eller eksterne. Referat Der var opbakning til forslaget om, at afsætte tid på møderne i referencegruppen til oplæg og drøftelse af strategiske temaer, og der var en række forslag til fremtidige temaer. Det blev foreslået at udvide møderne i referencegruppen til tre timer i de tilfælde, hvor der er et strategisk tema på dagsordenen. Der var enighed om fremover at gøre øget brug af skriftlig orientering for at frigøre tid til øvrige drøftelser på møderne. 6. Gensidig orientering orienterede om, at Else Smith er blevet udnævnt til administrerende direktør for. orienterede om, at der som led i Kræftplan III er afsat midler til udarbejdelse af et overordnet forløbsprogram for kræft. Dette arbejde vil blive koordineret med arbejdet med forløbsprogrammer for kronisk sygdom. 1 Kommissorium for s Referencegruppe for kronisk sygdom maj 2010.

7 DSAM orienterede om, at DAK-E er blevet delvist nedlagt i forlængelse af overenskomstforhandlingerne mellem RLTN og de praktiserende læger. Arbejdet med datafangst fortsætter. 7. Næste møder Næste møde i Referencegruppen for kronisk sygdom afholdes i torsdag den 24. marts 2011 kl Side 7 Forslag til datoer for afholdelse af møder i Referencegruppen for kronisk sygdom i resten af 2011: Torsdag den 30. juni 2011 kl Onsdag den 28. september 2011 kl Tirsdag den 13. december 2011 kl Referat: Det blev besluttet at ændre mødet d. 30. juni 2011 til medio juni. På næste møde i referencegruppen vil forløbsprogram-begrebet blive diskuteret, sammen med et revideret udkast til kriterier for udarbejdelse af forløbsprogrammer. 9. Eventuelt Der var ingen bemærkninger.

8 Bilag 1 OPLÆG TIL KRITERIER, DER SKAL ANVENDES VED BESLUTNING OM UDARBEJDELSE AF FORLØBSPROGRAMMER FOR KRONISK SYGDOMME Dette notat er udarbejdet i henhold til beslutning på møder i styregruppen for kronisk sygdom ( ) og referencegruppen for kronisk sygdom ( ), hvor det blev aftalt, at skal udarbejde et oplæg til kriterier, der skal anvendes ved beslutning om udarbejdelse af forløbsprogrammer for kroniske sygdomme. blev desuden bedt om at komme med et udspil til hvilke sygdomsområder samt rækkefølge for udarbejdelsen af forløbsprogrammer på specifikke sygdomsområder/diagnoser. Der er i flere sammenhænge blevet peget på risikoen for, at diagnosespecifikke forløbsprogrammer kan medvirke til at fragmentere indsatser for patienter med flere samtidige sygdomme. vil gerne understrege, at der i arbejdet med revision af den generiske model for forløbsprogrammer vil være et særligt fokus på håndtering af indsatser og behov, der går på tværs af diagnoser herunder komorbiditet. 2. december 2010 j.nr /8/JHJ Sundhedsplanlægning Islands Brygge København S Tlf Fax E-post Dir. tlf E-post Notatet indeholder først en beskrivelse af definitionerne på henholdsvis kronisk sygdom og et forløbsprogram. Dernæst præsenteres forslag til kriterier for udvælgelse, og derefter opstilles i bilag 1 bedste bud på en uprioriteret liste over kroniske sygdomme/tilstande, hvor det skønnes relevant at udarbejde forløbsprogrammer. Definition af kronisk sygdom Der er i mange sammenhænge og især til brug for identificering og monitorering af populationen med kronisk sygdom behov for en definition af kronisk sygdom. læner sig op ad eksisterende definitioner og har valgt følgende forslag til en meget overordnet og rummelig definition af kronisk sygdom 1, Kronisk sygdom defineres som: Sygdom, der har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende 2 Definitionen er som nævnt meget overordnet, og der skal derfor knyttes følgende kommentarer til definitionen: a) Definitionen skal afgrænses formålsbestemt til den konkrete anvendelse. 1 Definitionen med kommentarerne ligger klar til intern høring i og i styregruppen samt til ekstern høring/ orientering. 2 Jf. UDKAST NOTAT - Kriterier for udarbejdelse af forløbsprogrammer

9 Bilag 1 b) Med sygdom forstås her tilstand hos et individ, der vurderes som værende en negativ følge af fysisk eller mental forstyrrelse hos individet jf. Sundhedsvæsenets Begrebsbase ( c) Kronisk sygdom er overordnet set et rummeligt begreb, hvor de negative følger af sygdommen kan være af fysisk, psykisk og social karakter. Sygdommen kan være vurderet af sundhedsprofessionelle eller selvvurderet, og varigheden kan være livslang eller kortere (dog ofte fastsat til minimum seks måneder). Disse forhold må således afgrænses nærmere på en meningsfuld måde i den konkrete sammenhæng. Side 2 2. december 2010 har i publikationen fra : Forløbsprogrammer for kronisk sygdom Generisk model skrevet følgende om kronisk sygdom: Forløbet af kronisk sygdom omfatter det samlede livsvarige forløb fra sygdommens begyndelse, der defineres som den første kontakt med sundhedsvæsenet, der fører til udredning og konstatering af diagnosen. Kronisk sygdom er bl.a. karakteriseret ved følgende: - Tilstanden er vedvarende og fører ubehandlet til dårligere livskvalitet og/eller tidligere død - Jo tidligere sygdommen opspores, jo større muligheder er der for at bedre prognosen og forebygge forværring (proaktiv indsats) - Sygdommen har blivende følger - Der er behov for langvarig behandling eller pleje. - Der er behov for rehabilitering Definition af et forløbsprogram Det er væsentligt at sikre en høj kvalitet af indsatsen overfor for patienter med kronisk sygdom, og at de enkelte tiltag i den samlede indsats organiseres på en hensigtsmæssig måde både på det patientnære niveau og på det organisatoriske niveau. Forløbsprogrammer omfatter den samlede sundhedsfaglige indsats overfor en given kronisk sygdom inklusive kvalitetsmonitorering og implementering. Arbejdet med forløbsprogrammer for kronisk sygdom i Danmark tager udgangspunkt i følgende definition af et forløbsprogram jævnfør den generiske model fra : Et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats for en given kronisk tilstand, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter. Formålet med forløbsprogrammer er at sikre patienter med kronisk sygdom en behandlings- og omsorgsindsats, som er i overensstemmelse med den vi- 3 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom - Generisk model ( 2008) UDKAST NOTAT - Kriterier for udarbejdelse af forløbsprogrammer

10 Bilag 1 denskabelige evidens og patientens præferencer. Samtidig er det en del af formålet at inddrage ressourcemæssige overvejelser, samt at opnå en høj kvalitet og sammenhæng mellem forskellige indsatser såvel i som på tværs af sektorer. Læs mere i Forløbsprogrammer for kronisk sygdom Generisk model: Side 3 2. december 2010 Forslag til kriterier for udvælgelse Der findes en lang række somatiske og psykiske sygdomme/tilstande med et kronisk forløb, hvor det giver god mening at udarbejde forløbsprogrammer. Det betyder dog ikke, at der nødvendigvis må udarbejdes forløbsprogrammer for alle kroniske sygdomme/tilstande. Samtidig viser de hidtidige erfaringer i Danmark med udviklingen af forløbsprogrammer for specifikke sygdomme, at det ikke er en simpel opgave. Der ligger et stort arbejde i at udvikle og ikke mindst i at implementere forløbsprogrammerne. Der efterspørges derfor nogle kriterier, som kan anvendes i forbindelse med beslutning om hvilke kroniske sygdomme/tilstande, der skal udarbejdes forløbsprogrammer for. har været i dialog med en række af de personer fra region, sygehusvæsen, kommune og almen praksis, som har været eller er dybt involveret i arbejdet med at udarbejde forløbsprogrammer for kronisk sygdomme i de enkelte regioner. Der bliver samstemmende peget på, at forhold vedr. volumen, alvorlighed, tværsektoriel involvering og økonomi bør indgå i beslutningsgrundlaget for udvælgelse af sygdomme/tilstande til udarbejdelse af et forløbsprogram. På baggrund af ovenstående kan der indkredses nogle kriterier, der samlet set kan ligge til grund for udvælgelse af kroniske sygdomme/tilstande indenfor såvel det somatiske som psykiatriske område, hvor det skønnes relevant at udarbejde et forløbsprogram. foreslår/anbefaler derfor, at beslutningen om udarbejdelsen af et forløbsprogram beror på en samlet vurdering, hvori der kan indgå følgende forhold: Veldefineret sygdomsområde og Stort volumen, dvs. der skal være et relativt stort antal patienter i sygdomsgruppen og Alvorlig sygdom og/eller følger af sygdom og Stor indsats fra alle tre sektorer - almen praksis, sygehus og kommune og Optimering af den samlede indsats forventes at optimere ressourceforbruget på området. UDKAST NOTAT - Kriterier for udarbejdelse af forløbsprogrammer

11 Bilag 1 BILAG 1. Kroniske sygdomme/tilstande hvor det skønnes relevant at udarbejde et forløbsprogram ikke udtømmende og ikke prioriteret Side 4 2. december 2010 Med udgangspunkt i definitionen af kronisk sygdom og formålet med forløbsprogrammer samt ovenstående forslag til kriterier har s team for kronisk sygdom forsøgt at give vores bedste bud på kroniske sygdomme/tilstande, hvor det skønnes relevant at udarbejde et forløbsprogram. Listen er ikke er udtømmende, og på det foreliggende grundlag skønnes det ikke muligt at lave en meningsfuld prioritering. Demens Diabetes Apopleksi Iskæmiske hjerte-karsygdomme Hjerte-/karsygdomme Claudicatio intermittens Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Skizofreni Depression Knogleskørhed (osteoporose) Muskelskelet lidelser Lænderygsmerter Kroniske smerter Leddegigt Kræft (overordnet) Astma Kontakteksem UDKAST NOTAT - Kriterier for udarbejdelse af forløbsprogrammer

3. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom. S, mødelokale 501 5. sal

3. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom. S, mødelokale 501 5. sal REFERAT Emne 3. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom Mødedato Onsdag den 15. december 2010 kl. 10.30-12.30 Sted Deltagere Afbud, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale 501 5. sal Lone de

Læs mere

4. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom

4. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom REFERAT Emne 4. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom Mødedato Torsdag den 24. marts 2011 kl. 10.30-12.30 Sted Deltagere Afbud Jean Hald Jensen, (formand) Anne Frølich, Region Hovedstaden Anne Skjoldan,

Læs mere

7. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom

7. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom R E F E R A T Emne 7. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 kl. 12.00-15.00 Sted Deltagere Jean Hald Jensen, (formand) Eva Mittag, Danske Patienter Jette Bay, Danske

Læs mere

10. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom

10. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom R E F E R A T Emne 10. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom Mødedato 25. oktober 2012 kl. 12.00-15.00 Sted Deltagere Afbud Jean Hald Jensen, (formand) Eva Mittag, Danske Patienter Jette Bay, Danske

Læs mere

6. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom. Islands Brygge 67, 2300 København S

6. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom. Islands Brygge 67, 2300 København S REFERAT Emne 6. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom Mødedato Mandag den 5. september 2011 kl. 12.00-15.00 Sted Deltagere Afbud Islands Brygge 67, 2300 København S Jean Hald Jensen, (formand) Eva

Læs mere

4. møde i Styregruppen for Den ældre medicinske patient

4. møde i Styregruppen for Den ældre medicinske patient R E F E R A T Emne 4. møde i Styregruppen for Den ældre medicinske patient Mødedato Torsdag den 20. januar 2011 kl. 12.00 14.00 Sted Deltagere Afbud, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale 501

Læs mere

Det er formålet med projektet, at Sundhedsstyrelsen medvirker til den forstærkede indsats for kronisk sygdom, herunder at:

Det er formålet med projektet, at Sundhedsstyrelsen medvirker til den forstærkede indsats for kronisk sygdom, herunder at: N O T A T STATUS PR. 31. DECEMBER 2010 VEDR. SUNDHEDSSTYRELSENS PROJEKT SOM LED I FORSTÆRKET INDSATS FOR PATIENTER MED KRONISK SYGDOM Introduktion I dette notat redegøres for status pr. 31. december 2010

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

17. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe

17. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe R E F E R A T Emne 17. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe Mødedato 17. december 2009 Sted s mødelokale 501 Deltagere Lone de Neergaard (formand), Mikkel Grimmeshave, Region Nordjylland Tove Nilsson,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 13-02-2017 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

8. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom

8. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom R E F E R A T Emne 8. møde i Referencegruppen for kronisk sygdom Mødedato Onsdag den 7. juni 2012 kl. 12.00-14.00 Sted Deltagere Afbud Jean Hald Jensen, (formand) Eva Mittag, Danske Patienter Jette Bay,

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

fokus på kronikerindsatsen

fokus på kronikerindsatsen 1. årgang - nr. 2-14. juni 2011 fokus på kronikerindsatsen Undersøgelsen er baseret på interviews foretaget på hospitalsambulatorier og almen praksis på Sjælland og Fyn. Undersøgelsesrapporten kommer på

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Nogle projektaktiviteter rækker ind i 2013 af hensyn til færdiggørelsen af den afsluttende rapportering fra puljeprojekterne kv kv.

Nogle projektaktiviteter rækker ind i 2013 af hensyn til færdiggørelsen af den afsluttende rapportering fra puljeprojekterne kv kv. N O T A T STATUS PR. 31. DECEMBER 2011 SUNDHEDSSTYRELSENS PROJEKT SOM LED I FORSTÆRKET INDSATS FOR PATIENTER MED KRONISK SYGDOM Introduktion I dette notat redegøres for status på s projekt som led i forstærket

Læs mere

8. møde i Styregruppen for Den ældre medicinske patient

8. møde i Styregruppen for Den ældre medicinske patient REFERAT Emne 8. møde i Styregruppen for Den ældre medicinske patient Mødedato Fredag den 27. april 2012 kl. 12.00 14.30 Sted, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale 501 5. sal Deltagere Jean Hald

Læs mere

Janne Friis Andersen, Niels Moth Christiansen Christina Vestergaard, Dorte Johansen, Charlotte Erland

Janne Friis Andersen, Niels Moth Christiansen Christina Vestergaard, Dorte Johansen, Charlotte Erland R E F E R A T Emne Hjertefølgegruppemøde Mødedato Tirsdag den 26. oktober 2010, kl. 10.00 12.00 Sted, mødelokale 501 Deltagere Hjertefølgegruppen: Else Smith (formand), Lone de Neergaard, Christian Skov

Læs mere

Den justerede Nordjyske Kronikermodel

Den justerede Nordjyske Kronikermodel Den justerede Nordjyske Kronikermodel Forudsætningerne Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 31. august den justerede Nordjyske Kronikermodel. Uændrede forudsætninger for det tværsektorielle

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabilitering af patienter med prostatakræft Baggrund og formål Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 29-09-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. finanslovsaftalen for 2015. Initiativet

Læs mere

15. møde i Styregruppen for kronisk sygdom

15. møde i Styregruppen for kronisk sygdom R E F E R A T Emne 15. møde i Styregruppen for kronisk sygdom Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 kl. 12.00-14.00 Sted Deltagere Afbud Sundhedsstyrelsen Steen Dalsgård Jespersen, Sundhedsstyrelsen (formand)

Læs mere

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Seminar for DS-ILPS mandag den 12. marts 2018 Lene Olesen og Elisabeth Skibsted, Sundhedsstyrelsen Agenda Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Baggrund og formål Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

9. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

9. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Referat Emne 9. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient 14-11-2012 j.nr.4-1611-8/1/ LJO Mødedato Torsdag den 4. oktober 2012 kl. 10.00 12.00 Sted, mødelokale 501 (indgang 2, Islands Brygge

Læs mere

1. møde i følgegruppen vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen

1. møde i følgegruppen vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen R E F E R A T Emne 1. møde i følgegruppen vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen Mødedato 24. februar 2014 kl. 13.30-15.00

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Kronisk sygdom og patientuddannelse

Kronisk sygdom og patientuddannelse Kronisk sygdom og patientuddannelse Temamøde om patientuddannelse Region Syddanmark 9. september 2010 Jette Blands læge, MPH Team for kronisk sygdom Center for Forebyggelse Disposition Kronisk sygdom projektet

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

MedComs kronikerprojekt

MedComs kronikerprojekt MedComs kronikerprojekt Understøttelse af forløbsprogrammer. Fælles Kroniker Data Introduktion og Datasæt for sygdomme I testperioden Ålborg 19.3.2012 sjj@medcom.dk Arbejdsplan Version 0 udvikles til Version

Læs mere

Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar

Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar Birgitte Holm Andersen Regionalt Sundhedssamarbejde Folkesundhed og kronikerindsats www.regionmidtjylland.dk Kroniske udfordringer! Udviklingen i sygdomsmønstret

Læs mere

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser N O T A T Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser Der har gennem de senere år været stigende fokus på det sammenhængende patientforløb i form af forløbsprogrammer og pakkeforløb

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

21. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning

21. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning R E F E R A T Emne 21. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 27. januar 2011 kl. 13.00-16.00 Sted s Mødelokale 501 Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S. Deltagere

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens

Kommissorium for udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens OPDATERET KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens Baggrund og formål Undersøgelser

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes Baggrund og formål I Danmark udgør type 2-diabetes 80-85 % af de

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland. Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt

Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland. Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt Temagruppens sammensætning Delt formandsskab og sekretariatsfunktion mellem region og kommuner:

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet Baggrund og formål Håndtering af patienter

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

1. møde i Arbejdsgruppen vedrørende forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser

1. møde i Arbejdsgruppen vedrørende forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser R E F E R A T Emne 1. møde i Arbejdsgruppen vedrørende forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser Mødedato Onsdag den 15. marts 2017 kl. 10.00-13.00 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen om forebyggelse DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Tid: Fredag

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Den kroniske patient i Region Sjælland

Den kroniske patient i Region Sjælland NOTAT Den kroniske patient i Indledning Ca. en tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske sygdomme. Mange lider af en kronisk sygdom uden at vide det. Kroniske sygdomme og følgesygdomme

Læs mere

Møde i Følgegruppen vedr. værktøjer til tidlig opsporing af sygdom hos den ældre medicinske patient

Møde i Følgegruppen vedr. værktøjer til tidlig opsporing af sygdom hos den ældre medicinske patient R E F E R A T Emne Møde i Følgegruppen vedr. værktøjer til tidlig opsporing af sygdom hos den ældre medicinske patient Mødedato Fredag den 30. november 2012 kl. 12.30-14.30 Sted, mødelokale 501 (Indgang

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe om udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser i Region Syddanmark

Kommissorium for arbejdsgruppe om udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser i Region Syddanmark - Revideret den 19. november 2018 Kommissorium for arbejdsgruppe om udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser i Region Syddanmark Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2018 nye anbefalinger

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Fagligt forum for regionalt forebyggelse

Fagligt forum for regionalt forebyggelse D A G S O R D E N Emne Fagligt forum for regionalt forebyggelse Mødedato 13. december kl. 10-14 Sted, mødelokale 502 Deltagere Margit Rasmussen, Charlotte Larsen, Helle Hilding Nørkjær, Lene Schak-Nielsen,

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering TASK FORCE FOR KRÆFTOMRÅDET Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for Kræftområdet 29. maj 2008 kl. 17.30 20.00 i Regionernes Hus 1. Meddelelser og orientering 1) Sundhedsstyrelsens initiativer vedr.:

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Referat. Almen praksis-området - hvad kan vi gøre for at komme videre?

Referat. Almen praksis-området - hvad kan vi gøre for at komme videre? Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Mandag den 19/10 2015 kl. 08.00-10.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 4 Deltagere: Bente Graversen, Rikke Albrektsen, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Regionsrådet har derfor vedtaget en vision og mål for denne indsats.

Regionsrådet har derfor vedtaget en vision og mål for denne indsats. Politik for mennesker med længerevarende sygdom Gruppen af borgere/patienter med kroniske lidelser omfatter store dele af befolkningen i alle aldersgrupper 1. Således vurderer Sundhedsstyrelsen, at mere

Læs mere