Favrskov Spildevand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Spildevand A/S"

Transkript

1 Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra

2 INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side 9. Budgetopfølgning juli Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT Kloakfornyelse - investeringsbehov - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT Budget Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT Spildevandstakster ÅBENT Renseanlæg - Kontrakt om slamhåndtering med Thorsø Miljø- og Biogas - ÅBENT 32 Underskriftsark 35 23

3 9. Budgetopfølgning juli Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 10. september 2012 Lovgrundlag Forretningsorden Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr Sagsbehandler DPTHOS SAGENS INDHOLD I henhold til forretningsordenen for Favrskov Spildevand A/S fremlægger direktionen på bestyrelsesmødet en redegørelse for selskabets økonomiske forhold og for selskabets likviditet. Efter aftale med bestyrelsen fremlægges budgetopfølgning pr. seneste afsluttede månedsregnskab. Nærværende budgetopfølgning dækker således perioden 1. januar 31. juli VURDERING Periodens resultat viser et nettoforbrug på 7,1 mio. kr., som er 2,9 mio. kr. højere end budgetteret. Budgetafvigelsen skyldes alene en lavere omsætning end budgetteret. I lighed med seneste fremlagte budgetopfølgning forventes der i 2012 en mindre omsætning på 1,5 mio. kr. som følge af faldende vandforbrug. Som konsekvens heraf er der tidligere truffet beslutning om at reducere i årets investeringer. Indtægten fra tilslutningsbidrag er ligeledes mindre end budgetteret. Det er forventningen, at årets omsætning på tilslutningsbidrag vil svare til den budgetterede omsætning på 7,1 mio. kr., og at afvigelsen på nuværende tidspunkt udtrykker, at tilslutningsbidragene ikke fordeles jævnt hen over regnskabsåret, som det er forventet i budgettet. Omkostningerne følger budgettet, herunder de prisloftsregulerede omkostninger, som senere indgår i benchmarking og danner grundlag for krav om effektiviseringer i selskabets driftsomkostninger. Favrskov Spildevand A/S har pr et indestående på 16,0 mio. kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Budgetopfølgningen giver ikke anledning til økonomiske ændringer. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 24

4 1. At budgetopfølgningen pr tages til efterretning. BESLUTNING Favrskov Spildevand A/S, 10. september 2012: Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Favrskov Spildevand A/S - Redegørelse for selskabets økonomiske forhold pr

5 10. Kloakfornyelse - investeringsbehov - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 10. september 2012 Lovgrundlag Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr Sagsbehandler DPTHOS SAGENS INDHOLD Favrskov Spildevands ledningsnet består af 827 km. regn- og spildevandsledninger, som repræsenterer værdi på mio. kr. Udskiftning af nedslidte ledninger, klimaforandringer og miljøkrav stiller krav til, at der løbende reinvesteres i nye ledninger, at ledninger dimensioneres til større mængder af regnvand, og at regnvand separeres fra spildevand. Analysen giver et økonomisk billede af, hvordan investeringerne over 75 år udvikler sig, hvis kloaknettets standard skal opretholdes, og de nødvendige investeringer i tilpasning af nettet skal foretages. VURDERING Den økonomiske analyse viser, at der for at vedligeholde den allerede separerede del af kloaknettet skal reinvesteres 29,0 mio. kr. årligt. Hertil kommer årlige investeringer på 8,8 mio. kr. til investeringer i klimatilpasninger. Klimatilpasningerne vil blandt andet ske ved separering af regn- og spildevand i de ledninger, hvor vandet i dag afledes i fællesledninger. Investeringsbehovet bliver dermed 37,8 mio. kr., når man betragter investeringsbehovet over en 75-årig periode. Til sammenligning er der afsat 28 mio. kr. til kloaksanering og separering i budget Investeringerne er dermed ikke tilstrækkelige til økonomisk set at vedligeholde anlæggene. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En forhøjelse af anlægsbudgettet skal finansieres gennem takststigninger, ved lånefinansiering eller ved en kombination af begge. Finansieringsforslag vil indgå ved fremlæggelse af forslag til Budget INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At der på grundlag af notatet udarbejdes en langsigtet investeringsplan. 2. At investeringsplanen vedtages sammen med Budget BESLUTNING 26

6 Favrskov Spildevand A/S, 10. september 2012: Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Kloakfornyelse og klimatilpasning - Investeringsbehov

7 11. Budget Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 10. september 2012 Lovgrundlag Forretningsorden for Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr Sagsbehandler DPTHOS SAGENS INDHOLD Administrationen har udarbejdet et forslag til Budget 2013 for Favrskov Spildevand A/S. Spildevandsområdets samlede indtægter udgør ca. 80,9 mio. kr. og omkostningerne udgør 74,0 mio. kr. Der udføres anlæg for 53,0 mio. kr. Behovet for investeringer er beskrevet i Investeringsplan Favrskov Spildevand A/S. Budgetforslaget er udarbejdet med forbehold for fastsættelsen af selskabets prisloft Der kan således blive behov for justeringer, når prisloftet er fastsat af Forsyningssekretariatet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER I budgettet indgår en investering i anlæg på 53 mio. kr./år med en finansiering udelukkende over taksterne. I sagen vedrørende kloakfornyelse, klimatilpasning og investeringsbehov er der redegjort for behovet for den foreslåede årlige investering dels i forhold til behovet for klimatilpasning og dels i forhold til behovet for sanering. I bilaget i denne sag vedrørende Investeringsplan Favrskov Spildevand A/S er der anført en alternativ mulighed for finansiering i form af yderligere låneoptagelse. Det anbefales, at den foreslåede årlige investering vedtages blandt andet med baggrund i aftalen mellem Regeringen og KL om investering i klimatilpasning. Endvidere anbefales det, at investeringen finansieres som foreslået over taksterne. Finansiering ved låneoptagelse er en meget kortsigtet løsning, som blot udskyder behovet for takststigning. Fastsættelse af takster behandles i særskilt punkt på bestyrelsesmødets dagsorden. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At Budget 2013 for Favrskov Spildevand A/S godkendes. 28

8 BESLUTNING Favrskov Spildevand A/S, 10. september 2012: Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Budget 2013 for Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S - Budget Kontospecifikation Investeringsplan Favrskov Spildevand A/S

9 12. Spildevandstakster ÅBENT Tidl. politisk behandling Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr Sagsbehandler DPTHOS Forventet sagsgang Lovgrundlag Bestyrelsesmøde 10. september 2012 Favrskov Kommune Forretningsorden for Favrskov Spildevand A/S SAGENS INDHOLD Der er udarbejdet forslag til takster for 2013, som fremgår af bilaget. Af takstbladet fremgår desuden de gældende takster for Taksterne skal godkendes af bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S, og herefter af Favrskov Kommune. Samtidig skal taksterne overholde det prisloft, som bliver endeligt udmeldt af forsyningssekretariatet i efteråret Vandafledning og tilslutningsbidrag I vandsektorloven og i tilhørende bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om, at det statslige forsyningssekretariat udmelder et prisloft for alle vandselskaber. Prisloftet regulerer et vandselskabs maksimale indtægter og dermed en begrænsning på de vandafledningsbidrag, vejafvandingsbidrag og tilslutningsbidrag selskabet kan opkræve hos forbrugerne. Under forudsætning af at det forelagte Budget 2013 kan rummes indenfor selskabets prisloft 2013, foreslås det variable bidrag for vandafledning fastsat til 42,50 kr./m 3 inkl. moms. Til sammenligning var taksten i ,87 kr./m 3. Den faste afgift pr. spildevandsstik reguleres ligeledes, så taksten i 2013 udgør 625 kr. inkl. moms (546 kr. i 2012). Tilslutningsbidraget reguleres i henhold til Betalingsloven. Heraf følger, at tilslutningsbidraget fastsættes til kr. i 1997 og fremskrives efter Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder med forrige års indekstal for 2. kvartal. Tilslutningsbidraget fastsættes i 2013 til kr. inkl. moms. For tømningsordningen fastsættes taksten til 550 kr./tank op til 3 m 3 (545 kr. i 2012). Tillægget for tanke over 3 m 3 fastsættes til 86 kr. /m 3 inkl. moms og gebyret ved forgæves kørsel til 169 kr. (167 kr. i 2012). Rykkergebyrer foreslås fastsat som beskrevet i Betalingsvedtægten for Favrskov Spildevand med 100 kr. i gebyr ved udsendelse af rykkere og rentepåligning med Danmarks Nationalbanks udlånsrente + 7 %. 30

10 INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At de foreslåede takster for 2013 godkendes og sendes til godkendelse i Favrskov Kommune, når endeligt prisloft er udmeldt. Taksterne godkendes under forudsætning af, at taksterne overholder prisloft BESLUTNING Favrskov Spildevand A/S, 10. september 2012: Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Favrskov Spildevand A/S - Takstoversigt

11 13. Renseanlæg - Kontrakt om slamhåndtering med Thorsø Miljø- og Biogas - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 10. september 2012 Lovgrundlag Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr Sagsbehandler DPTHAN SAGENS INDHOLD Slammet fra Drøsbro og Ulstrup Renseanlæg forafvandes i dag til maksimalt 8 % TS (tørstof) og køres til Thorsø Miljø- og Biogasanlæg for sluthåndtering. Aftalen med biogasanlægget er indgået den 1. juli 2004 og er gældende frem til den 1. juli Thorsø Miljø- og Biogasanlæg og Favrskov Spildevand har på to møder i 2012 drøftet mulighederne for en videreførelse af kontrakten efter den 1. juli Thorsø Miljø- og Biogasanlæg har her oplyst følgende ønsker/kriterier for at fortsætte samarbejdet: 1. Der skal afregnes til minimum nuværende prisniveau. Ved forøgelse af tørstof over 8 % TS skal biogasanlægget kompenseres forholdsmæssigt herfor. 2. Slammængden fra Favrskov Spildevand skal minimum fordobles. 3. Kontraktperiode skal minimum være 5 til 10 år. Thorsø Miljø- og Biogasanlæg har endvidere oplyst følgende: "Thorsø Miljø- og Biogasanlæg er blevet kontaktet af økologiske landbrug som ønsker medlemskab. På grund af krav til økologiske landbrug blokeres dette på nuværende tidspunkt af, at biogasanlægget modtager spildevandsslam. Thorsø Miljøog Biogasanlæg ser derfor en fordel i snarest at afklare samarbejdet med Favrskov Spildevand og i givet fald også afslutte samarbejdet med Favrskov Spildevand. Thorsø Miljø- og Biogasanlæg vil således ikke se et ophør af samarbejdet som problematisk, da man har andre mulige samarbejdspartnere." VURDERING Bortskaffelse af slammet koster i dag 162 kr./tons slam til Thorsø Miljø- og Biogasanlæg. Slammet må i dag maksimalt afvandes til 8 % TS. Prisen pr. tons tørstof er således kr./tons TS. Til sammenligning koster bortskaffelse af slam fra Hammel Renseanlæg i dag 285 kr./tons slam. Her er tørstoffet dog 19 % TS, hvilket svarer til en udgift på samlet kr./tons TS. 32

12 Selvom udgiften pr. tons slam er billigst ved Drøsbro og Ulstrup Renseanlæg bevirker det lave tørstof, at den reelle pris målt som kr. pr. tons tørstof bliver dyrere end ved anlæg, hvor der slutafvandes til mere end 8 % TS. Favrskov Spildevand har ud fra tilbagemeldingerne fra Thorsø Miljø- og Biogasanlæg vurderet forskellige scenarier for den fremtidige slamhåndtering i området. På baggrund af en overslagsmæssig vurdering af anlægs- og driftsudgifter kan det konkluderes, at det ved aftaleperioder/driftsperioder på 5 til 10 års varighed er økonomisk mest attraktivt ikke at videreføre aftale med Thorsø Miljø- og Biogasanlæg efter den 1. juli Der henvises til bilag for en nærmere beskrivelse af den økonomiske vurdering. Favrskov Forsyning er underlagt gældende lovgivning for spildevandsområdet, som angiver, at alle større anlægs- og driftsopgaver skal konkurrenceudsættes. Ved videreførelse af aftalen med Thorsø Miljø- og Biogasanlæg sikres ikke konkurrenceudsættelse. Ligeledes kan det ved forlængelse af aftalen ikke sikres, at der kan opnås en aftale, som økonomisk tilsvarer det, der kunne forventes ved en konkurrenceudsættelse. INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION Evaluering af den nutidige og eventuelle fremtidige aftale er foretaget i samarbejde med Thorsø Miljø- og Biogasanlæg på 2 afholdte møder i henholdsvis april og juni ØKONOMISKE KONSEKVENSER Anlægstiltag ved de enkelte renseanlæg som følge af den valgte fremtidige slamhåndtering i området indarbejdes i budgettet for Favrskov Spildevand A/S til udførelse i de kommende år. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At den gældende aftale med Thorsø Miljø- og Biogasanlæg videreføres frem til slutdato 1. juli At der ikke indgås aftale med Thorsø Miljø- og Biogasanlæg efter 1. juli BESLUTNING Favrskov Spildevand A/S, 10. september 2012: Fraværende: Ingen Godkendt. 33

13 Bilag Notat vedrørende slamhåndtering af slam fra Drøsbro og Ulstrup Renseanlæg

14 Underskriftsark Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Nikolaj Per Schøler Michael P. Tersbøl Kurt Andreassen Joachim Laursen Kim Petersen 35

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT 33 15. - Budgetopfølgning 31.10.2012 - ÅBENT

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Pedersen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 15. februar 2013 Sag 12/06008 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Overordnede linjer i Budget 2015 1. Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3. Varde Forsyningsservice A/S: 4. Varde Vandforsyning A/S: 8

Overordnede linjer i Budget 2015 1. Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3. Varde Forsyningsservice A/S: 4. Varde Vandforsyning A/S: 8 Budget 2015 Indholdsfortegnelse Side Overordnede linjer i Budget 2015 1 Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3 Varde Forsyningsservice A/S: 4 Varde Vandforsyning A/S: 8 Varde Kloak og Spildevand A/S:

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 171. Budget 2010-2013 - Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune 415 172. Kulturstærke børn i Vesthimmerland

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 30. oktober 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 18:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere