Favrskov Forsyning A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Forsyning A/S"

Transkript

1 Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra

2 INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT Budgetopfølgning ÅBENT Udbud af forsikring ÅBENT Mødekalender 2013 for - ÅBENT Orientering til bestyrelsen december ÅBENT 39 Underskriftsark 41 32

3 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT Tidl. politisk behandling Bestyrelsesmødet 10. september 2012 Forventet sagsgang Bestyrelsesmødet Lovgrundlag Sagsnr Sagsbehandler DPJMH SAGENS INDHOLD Bestyrelsen for besluttede på sit møde 10. september 2012 at forlænge aftalen om ledelseskonstruktionen mellem Favrskov Forsyning A/S og Favrskov Kommune fra 1. august 2012 til 31. juli 2013, hvor forsyningsselskabets direktør Richard Malmose går på pension. Bestyrelsen besluttede samtidigt, at stillingen som direktør for Favrskov Forsyning A/S opslås eksternt med henblik på tiltræden 1. august 2013, og at der i samarbejde med Favrskov Kommunes kommunaldirektør og HR-afdeling tilrettelægges en ansættelsesproces i overensstemmelse hermed. Formanden for bestyrelsen blev bemyndiget til at indgå aftale med et eksternt rekrutteringsfirma om at medvirke ved rekrutteringen. Endelig blev det besluttet at nedsætte et ansættelsesudvalg bestående af den samlede bestyrelse suppleret med en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant, og at bestyrelsesformanden blev udpeget som formand for ansættelsesudvalget. VURDERING Bestyrelsesformanden har efterfølgende i samarbejde med Favrskov Kommunes kommunaldirektør inviteret 4 konsulentfirmaer til at afgive tilbud på opgaven. Valg af konsulentfirma vil ske ud fra en helhedsvurdering af de indkomne tilbud, hvor der særligt lægges vægt på pris, testværktøj, erfaringer med ansættelser i tilsvarende stillinger og opfølgning på ansættelsen. Der er udarbejdet udkast til tidsplan for rekrutteringsprocessen. Af tidsplanen fremgår det, at job- og personprofilen samt stillingsopslag vil blive endelig godkendt af ansættelsesudvalget. På bestyrelsesmødet vil der være en indledende drøftelse af input til job- og personprofilen. Endvidere kan det oplyses, at økonomichef Thomas Sørensen er udpeget som ledelsesrepræsentant, og pladsmand Claus Halvorsen er udpeget som medarbejderrepræsentant til ansættelsesudvalget. 33

4 ØKONOMISKE KONSEKVENSER De samlede udgifter til annoncering og konsulentbistand mv. vedrørende opslag og ansættelse af ny direktør for Favrskov Forsyning anslås til at udgøre ca kr. INDSTILLING Formanden indstiller til bestyrelsen: 1. At bestyrelsen godkender tidsplan for ansættelse af ny direktør for Favrskov Forsyning A/S. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Tidsplan for ansættelse af direktør for Favrskov Forsyning A/S

5 15. - Budgetopfølgning ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for Sagsnr Sagsbehandler DPTHOS SAGENS INDHOLD Ledelsen redegør i henhold til selskabets forretningsorden overfor bestyrelsen for selskabets økonomiske forhold. VURDERING Budgetopfølgningen for perioden 1. januar 31. oktober 2012 viser, at der er et lille mindreforbrug i forhold til periodens budget. Omkostningerne i fordeles mellem Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S ud fra den efterspurgte mængde af personale- og administrationsomkostninger. Perioderegnskabet i opgøres derfor til 0 kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i selskabets budget. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag - Budgetopfølgning pr

6 16. Udbud af forsikring ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Sagsnr Sagsbehandler DPTHOS SAGENS INDHOLD Favrskov Forsynings forsikringer ophører Selskabet har i samarbejde med selskabets forsikringsmægler Contea holdt udbud på forsikringer i efteråret På baggrund af det gennemførte udbud har Contea udarbejdet vedhæftede beslutningsoplæg. Af de beskrevne delaftaler har Favrskov Forsyning i dag tegnet forsikring svarende til delaftale 1 5. VURDERING Udbuddet er opdelt i 7 delaftaler, hvor forsikringsselskaberne har kunnet byde på én eller flere forsikringsaftaler. I alt har 6 selskaber valgt at byde på én eller flere aftaler. Delaftalerne er: Delaftale 1: Bygnings- og løsøreforsikring Delaftale 2: Entrepriseforsikring Delaftale 3: Erhvervs- og produktansvarsforsikring Delaftale 4: Bestyrelses- og direktionsansvar Delaftale 5: Autoforsikring Delaftale 6: Kriminalitetsforsikring Delaftale 7: Miljøskadeforsikring De bydende selskaber har kunnet afgive tilbud på 3- eller 5-årige aftaler med høj eller lav selvrisiko. Det er administrationens vurdering, at de bedste tilbud er opnået ved 5-årige aftaler med lav selvrisiko. Administrationen har på baggrund af udbuddet valgt de økonomisk mest fordelagtige tilbud på delaftale 1-5. Kriminalitets- og miljøskadeforsikringer besluttes af bestyrelsen. Kriminalitetsforsikringen dækker hvis en ansat bedriver økonomisk kriminalitet mod koncernen. Forsikringen dækker ved strafbare handlinger begået af en ansat evt. i samarbejde med en 3. part, når handlingen påfører virksomheden et økonomisk tab eller forpligter virksomheden i forhold til tredjemands formuetab. Miljøskadeforsikringen dækker ved skader mod miljøet, der medfører en betydelig negativ påvirkning af den økologiske, kemiske eller kvantitative tilstand i for ek- 36

7 sempel vandmiljøet. Det skønnes, at der i Danmark vil være 5-15 miljøskader årligt. Affalds- og forsyningsselskaber vurderes at være særligt eksponerede for miljøskader. Der er ikke foretaget en konkret risikovurdering gældende for Favrskov Forsyning. Der er modtaget tilbud fra én tilbudsgiver, hvor miljøskadeforsikring med en dækningssum på 10 mio. kr. og en selvrisiko på kr. I tilbuddet er der afgivet en præmieindikation på kr. om året. ØKONOMISKE KONSEKVENSER I forhold til de nuværende forsikringsaftaler er der ved udbuddet opnået en besparelse på ca. 30 %. Den årlige forsikringspræmie udgør herefter kr. ekskl. kriminalitets- og miljøskadeforsikring. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At indgåelsen af forsikringsaftaler delaftale 1-5 tages til efterretning. 2. Ar bestyrelsen drøfter og beslutter eventuel tegning af kriminalitets- og/eller miljøskadeforsikring. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt, idet der ikke tegnes en kriminalitetsforsikring. Mht. miljøskade udarbejdes en risikovurdering af administrationen, inden der tages endelig stilling til, om der skal tegnes en forsikring. Bilag Beslutningsoplæg fra Contea (Dahlberg) Beslutningsnotat - forsikringsudbud

8 17. Mødekalender 2013 for - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD I 2012 har der været afsat 5 møder i samt de 2 datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S. Det er administrationens opfattelse, at det har været et passende niveau. Der foreslås følgende datoer for møder i 2013: Mandag den 4. februar 2013 Mandag den 15. april 2013 Mandag den 10. juni 2013 med mulighed for en faglig tur Mandag den 9. september 2013 Fredag 13. december Mødetid kl For mødet i december fastsættes det nøjagtige tidspunktet senere. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At mødekalenderen godkendes. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. En eventuel tur bør først planlægges i efteråret. Mødet i juni flyttes til den 26. juni. 38

9 18. Orientering til bestyrelsen december ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD Punkter til orientering: Forsyningskalender Der er udarbejdet en ny kalender, som bliver husstandsomdelt i januar I kalenderen er der særligt fokus på information omkring genbrugsbeholderen. Status på projekter Grundfør Ulstrup Vadsted Rigtrup, Røved Byggemodninger (Holmebakken, Voldby, Bassiner Renseanlæg Asbest på genbrugspladser RenoSyd er i gang med at udarbejde en rapport omkring modtagelse af asbest på genbrugspladser og deponi. Rapporten afventes. Samtidig ønsker Favrskov Forsyning at belyse mulighederne for at modtage asbest på flere stationer f.eks. på samme måde, som man modtager asbest i Fredericia (i bigsacks). Houlbjerg kloak indskærpelse til Favrskov Spildevand A/S Orientering om sagen Virksomhedsplan 2013 Udbud af revisionsopgaven Orientering om forsyningsturen den 7. november INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At punkterne tages til efterretning. 39

10 BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. 40

11 Underskriftsark Nikolaj Per Schøler Michael P. Tersbøl Kurt Andreassen Joachim Laursen Kim Petersen 41

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 12. august 2010 Tid: Kl. 9.15-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (konst. formand) Jesper Gad Christensen Jens Elkjær (næstformand) Carsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere