Budgetmøde søndag d. 22. november 2009 kl i Odense.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetmøde søndag d. 22. november 2009 kl. 13.00 i Odense."

Transkript

1 Bestyrelsen 30. oktober 2009 TKL/ CL Til DSqF s Repræsentantskab, Appeludvalg, m.m. Hermed indkaldes jf. vedtægternes bestemmelser til: Budgetmøde søndag d. 22. november 2009 kl i Odense. Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, st.tv. DK-5200 Odense V Tel Fax Giro Mødet afholdes på Idrættens Hus, Stadionvej 50 opg. F, 5200 Odense V Der vil blive serveret let frokost fra til DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af virksomhedsplan, strategi og budget for det kommende år 3. Beslutning om næste års budgetmøde dato og sted. 4. Eventuelt. Opmærksomheden henledes på: - Jf. vedtægternes 4 Repræsentantskabet består dels af op til to repræsentanter fra hver medlemsklub, som skal være registreret som aktive medlemmer, og dels af DSqF s bestyrelsesmedlemmer. Hver klub har 2 stemmer. En klub kan kun give stemmefuldmagt til egne medlemmer. Stemmeret er endvidere betinget af navneanmeldelse som sker senest inden starten af repræsentantskabsmødet. Desuden har bestyrelsen 1 stemme hver. Denne stemme kan ikke overdrages ved fuldmagt. Tilmeldte medlemmer af repræsentantskabet har tale- og stemmeret på repræsentantskabsmøderne. For at være stemmeberettiget skal en klubs skriftlige anmeldelse af repræsentanter være forbundets sekretariat i hænde senest 5 dage inden mødets afholdelse. Stemmeret er endvidere betinget af at navneanmeldelsen sker skriftligt senest ved registreringen af de fremmødte stemmer ved indledningen af repræsentantskabsmødet. Ud over bestyrelse og medlemmer af repræsentantskabet har Dansk Squash Forbunds daglige ledelse, revisorer, medlemmer af de af bestyrelsen godkendte projektgrupper, æresmedlemmer, samt to repræsentanter for elitespillerne (valgt på et spillermøde) ret til at deltage i repræsentantskabs-møderne med taleret, men uden stemmeret. Repræsentantskabet kan tillade andre at overvære møderne, men disse personer har ikke tale- og stemmeret. Dog kan repræsentantskabet rådspørge disse om sager, som kommer frem på mødet. - Repræsentanter har jf. 6 kun stemmeret, såfremt klubben ikke er i restance til forbundet.

2 Bestyrelsen 30. oktober 2009 TKL/ CL Der er indkommet nedenstående forslag fra Herlev/Hjorten Squash: Mulighed for reduktion af forbundets fastansatte personale. Som grundlag for behandlingen anmodes bestyrelsen om at udarbejde en oversigt over forbundets ansatte og de årlige udgifter hertil, som præsenteres for repræsentantskabet. I forbindelse med ovenstående oversigt ønskes ligeledes opgave- og ansvarsbeskrivelser. Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, st.tv. DK-5200 Odense V Tel Fax Giro Motivation: Henset til de seneste års stramme økonomi og den kommende tids forventede reduktion i Team Danmark støtten, kunne det være hensigtsmæssigt at overveje nødvendigheden af det nuværende omfang af forbundets ansatte. Tilmelding af deltagere til budgetmødet gøres online på senest tirsdag d. 17 november Med venlig hilsen Tom Kjærbye Larsen

3 Dansk Squash Forbund, den 30. Oktober 2009 Budgetoplæg for 2010 Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, st.tv. DK-5200 Odense V Tel Fax Budgetlægningen for 2010 har om muligt - været endnu vanskeligere end sædvanligt. Som bekendt har Team Danmark alvorlige økonomiske problemer, og det har smittet af på en række forbund, heriblandt squashforbundet, der har mistet al støtte til vort elitearbejde. Såfremt vi fortsat ønsker at styrke eliteudviklingen, er vi derfor nødt til at finde den nødvendige økonomi inden for egne midler. Det afspejles i budgetforslaget, hvor bestyrelsen har lagt op til et fortsat engagement med landstræneren og fortsat støtte for vore bedste spillere til udvikling og deltagelse i turneringer i udlandet. Baggrunden for budgetoplægget er forbundets virksomhedsplan, der er opdateret og vedhæftet dette materiale. I virksomhedsplanen der skal vedtages af repræsentantskabet er redegjort for de områder, hvor den nuværende bestyrelse ønsker at gøre en indsats i de kommende år, og intentionerne i virksomhedsplanen skal derfor nødvendigvis udmøntes i det foreliggende budgetforslag. Ved sidste års budgetmøde gav klubberne tilslutning til en mærkbar kontingentforhøjelse til forbundet. Budgetforhøjelsen er anvendt til iværksættelse af et såkaldt forberedelsesprojekt, der er et fireårigt samarbejde mellem DSqF og DIF/Team Danmark efter princippet krone til krone (DSqF skal bidrage med samme beløb som DIF/TD). Ved dialog med DIF og Team Danmark er givet tilsagn om, at man fra de 2 organisationer er indstillet på at leve op til denne fireårige aftale under forudsætning af, at DSqF tilsvarende leverer vores del af aftalen. Forberedelsesprojektet er i vid udstrækning orienteret mod en styrkelse af klubbernes liv, uddannelse af trænere og ledere samt et tættere samarbejde mellem klubber og forbund. Da netop dette samarbejde er en af bestyrelsens mærkesager, vil det gøre meget ondt, såfremt der ikke er opbakning til at fortsætte projektet. I budgetudkastet, der forelægges repræsentantskabet, er det forudsat, at kontingentet til DSqF fastholdes således som vedtaget sidste år. Bestyrelsen er vidende om, at nogle klubber også har ondt i økonomien, men det er vores opfattelse, at det er en nødvendig forudsætning for squashsportens fortsatte udvikling herhjemme, at der er et tilstrækkeligt øko-

4 nomisk råderum til at iværksætte initiativer til fremme af bredde- og elitearbejdet og til styrkelse af vore klubber. Det er netop det, der kan ske via forberedelsesprojektet, og her er DSqF forpligtet til at levere 50% af det økonomiske grundlag. Der er derfor ikke plads til at regulere kontingentet i nedadgående retning. Som det fremgår af budgetoplægget optræder en ny post i det samlede budget nemlig en besparelsespulje. I lighed med masser af andre virksomheder og organisationer herhjemme har bestyrelsen besluttet at lægge en 5% besparelse på de driftsposter, der ikke er bundet af andre aftaler (kontrakter, overenskomster o.l.). Hensigten med denne besparelsespulje er at skabe en økonomisk buffer, der kan anvendes ved eventuelle akutte problemer eller til en måske fremtidig kontingentnedsættelse. Vi finder, at det kan være sundt at skulle leve op til en sådan besparelse og det skal ligeledes opfattes som et signal om, at vi i DSqF erkender de økonomiske problemer og ønsker at stramme op om en ansvarlig økonomisk politik. Der er fra Herlev/Hjorten fremsendt forslag til behandling på repræsentantskabsmødet (Forslaget er vedhæftet denne udsendelse). Der ønskes en redegørelse for behovet og omfanget af forbundets lønnede medarbejdere. Denne redegørelse vil blive præsenteret i detaljer på selve budgetmødet, men her følger en kortfattet oversigt over de ønskede oplysninger: Carsten Lausten, idrætskoordinator og kontorleder Elzbieta Lidwin, kontormedarbejder og bogholder Bonnie Barr, breddekonsulent Fransesco Busi, landstræner Herudover har Andreas Lambert i løbet af 2009 været lønnet medarbejder i forbindelse med forberedelsesprojektet. Denne projektbaserede udgift er ikke medregnet i forbundets faste lønudgifter. De samlede faste lønudgifter udgør på årsbasis: kr. DSqF modtager i løntilskud fra DIF/TD: kr. Der gøres opmærksom på, at der i ovennævnte oversigt er taget hensyn til, at dele af lønningerne afholdes via forberedelsesprojektet og dermed får 50% tilskud. Uden forberedelsesprojektet ville lønningsudgifterne derfor være reelt højere. På gensyn til budgetmødet. Med venlig hilsen Formand DSqf

5 Klubber Post Budget 2009 Budget 2010 Breddekonsulent løn Note 1 Breddekonsulent drift Note 2 Lederuddannelse Praksis Note 3 Træneruddannelse Praksis Note 4 Realisering, klubudvikling Note 5 Yde-Yde Note 6 Klubprojekter Ambulancetjeneste Note 7 Kvindeprojekter Note 8 Opstart af klubber Note 9 Belønninger Note 10 Squashskolen Trænerworkshop Ialt Samlet årsresultat Note 1: Lønudgiften fordeles mellem "Klubber" og Forberedelsesprojektet, se faneblad "Lønfordeling" Note 2: Befordring, telefon, IT, efteruddannelse Note 3: 6-12 ledere på kursus hvert år Note 4: To 1. del kurser á 5000 i 09 - se forberedelsesprojektet Note 5: Klubbesøg m.m. Note 6: Projekter hvor forbundet yder klubberne støtte til konkrete projekter Note 7: Hastehjælp til nødstedte klubber, som henvender sig Note 8: Rekrutterings- og fastholdelsesprojekter for kvinder Note 9: Startpakke med trænerkursus, juniorkursus og simpelt regelkursus Note 10: 3 stk. kurser som udlodning til klubber/ledere der har gjort noget ekstra godt i sæsonen

6 Forberedelsesprojekt Post Budget 2009 Budget 2010 Tovholder Note 1 Konsulent træner Note 2 Udvikling lederkurser Note 3 Udvikling trænerkurser Note 4 Afholdelse trænerkurser Note 5 Materiale Klubudvikling/Mønsterklubber Note 6 Træner uddannelse Note 7 Bredde/Trænerudvikling klub/regional Elite (udarbejdelse af elitestrategi) Note 8 Lønandel adm Note 9 Forberedelsesprojekt i alt DIF/TD andel DSqF andel (50%) Samlet årsresultat Note 1: Halvtidsansættelse Note 2: Udgiften fordelt mellem landstræner og breddekonsulent, se faneblad "Lønfordeling" Note 3: Udgiften fordelt mellem breddekonsulent og ekstern bistand, se faneblad "Lønfordeling" Note 4: Udgiften fordelt mellem breddekonsulent og landstræner, se faneblad "Lønfordeling" Note 5: Udgiften fordelt mellem landstræner og ekstern bistand, se faneblad "Lønfordeling" Note 6: Udgiften fordelt mellem breddekonsulent og Idrætskonsulent, se faneblad "Lønfordeling" Note 7: Landstræner uddanner Note 8: Udgiften fordelt mellem landstræner og ekstern bistand, se faneblad "Lønfordeling" Note 9: Idrætskonsulenten

7 Talentudvikling Post Budget 2009 Budget 2010 Regionaltrænere/assistenttræner Note 1 Juniorcamps Note 2 Juniortræningssamlinger Note 3 Træner workshops Note 4 Ialt Samlet årsresultat Note 1: 5 regionaltrænere Note 2: 2 camps pr. år Note 3: 1 samling pr. år Note 4: Se faneblad "Klubber"

8 Elite Post Budget 2009 Budget 2010 Landstræner løn Note 1 Landstræner drift Løn idrætskoordinator Note 2 PSA/WISPA, national Closed, Danish Junior Open Udenlandske turneringer (Line) Note 3 Pulje til realisering elitestrategi (efter april 2010) Note 4 Pulje til turneringsdeltagelse elitespillere TD projekt Note 5 Træningssamlinger og mesterskaber Note 6 Udenlandsk turneringsdeltagelse juniorer Ialt Samlet årsresultat Note 1: Lønudgiften fordeles mellem "Elite" og Forberedelsesprojektet, se faneblad "Lønfordeling" Note 2: Lønudgiften fordeles mellem "Elite", Administration og Forberedelsesprojektet, se faneblad "Lønfordeling" Note 3: Er inkluderet i "Realisering af elitestrategi) Note 4: Da Team DK tilskuddet er bortfaldet - og etgrundlæggende arbejde om en ny elitestrategi er påbegyndt med ekstern rådgiver er beløbene til turneringsdeltagelse ikke øremærket endnu - afventer den endelige strategi, som vedtages af repræsentantskabet. Dog afsættes et beløb til e Dog afsættes et beløb til elitespillere i vintersæsonen. Note 5: TD-støttet bortfaldet Note 6: Beløbet omfatter internationale mesterskaber for juniorer og seniorer samt international turneringsdeltagelse for juniorer (er nu opsplittet)

9 Turneringer Post Budget 2009 Budget 2010 JGP Note 1 DJO Challenger Note 2 Slutspil Danm.turn Note 3 Rejsegodtgørelse danm.turn Dommeruddannelse/dommergodtgørelse Turneringsprogramsudvikling Note 4 Dk mesterskab ind. og double Note 5 Ialt Samlet årsresultat Note 1: 6+DM á Note 2: 7 á pulje Note 3: Tilskud til arrangør af medaljeslutspil Note 4: Vedligehold af kampprogrammel Note 5: Forbundsstøttede prispenge til vinderne samt støtte til arrangører

10 Administration Post Budget 2009 Budget 2010 Drift Note 1 Ansatte (Carsten Lausten) Note 2 Ansatte (Ela Lidwin + Carsten Lausten) Note 3 Bestyrelse/Repræsentantskab Note 4 Sponsorarbejde Udstyr Note 5 DIF IT-brugerbetaling Note 6 Telefongodtgørelse - bestyrelsen Note 7 Ialt Samlet årsresultat Note 1: Husleje, forsikringer, kontingenter til DIF og internationalt m.m. Note 2: Lønudgiften fordeles mellem "Elite", Administration og Forberedelsesprojektet, se faneblad "Lønfordeling" Note 3: Odense kommune dækker 75% af lønudgiften Note 4: 10 møder á 5000 inkl rejse og repmøder Note 5: Kontoret har fået ny server i mest vedligeholdelsesudgifter i 2010 Note 6: DIF indfører brugerbetaling fra 2010 Note 7: Bestyrelsesmedlemmerne har hidtil ikke fået kompensation for benyttelse af privat telefon. Det er ikke rimeligt

11 Markedsføring Post Budget 2009 Budget 2010 Hjemmeside Note 1 Presse Note 2 Promotion Note 3 SMS tjenester Note 4 Events Note 5 Ialt Samlet årsresultat Note 1: Drift af hjemeside Note 2: DIF's pressetjeneste Press2Go Note 3: Promotion og Events er delt ca. 50/50 Note 4: Engangsudgift i 2009, derefter ca tusinde omåret for service, og ca 2000kr i underskud på indholdstakseret SMS service Note 5: Promotion og Events er delt ca. 50/50 SMS Tjeneste Oprettelselsudgift SMS Tjeneste (TDC) SMS Tjeneste (Kovaltsenko) SMS'er Engangsudgifg ca. 3000kr 12*150 kr. 12*200 kr SMS'er på måned Interaktiv SMS Service Oprettelse Engangsudgift - max 10000kr formentlig nærmere 5000 Afsender på SMS (TDC) SMS'er Evt indholdstakseret SMS'er 12*150kr Det er et krav fra TDC at der skal være navn på afsenderen hvis der skal kunne svares - hvis ikke dette modul købes kommer sms'en fra et firecifet tlf. Nummer f.eks spillere der modtager SMS'er om f.eks. Turneringer 35 melder sig til over sms og betaler ca. 5kr per tilmelding

12 Indtægter Post Budget 2009 Budget 2010 Kontingent Note 1 Kontingentforhøjelse (40kr) Danmarksturnering Spillerlicenser Hvilende klubber 0 0 Klubkontingent grundpakke 0 0 Tilslutningspakke pr. stk. 0 0 Elitepakke min 7 klubber 0 0 DIF fordelingsnøgle Note 2 TD Bøder 0 0 Egenbetaling Note 3 Sponsorer Note 4 DIF løntilskud (breddekonsulent) DIF aktivitetstilskud DIF forberedelsesprojekt (50%) Undervisningsministeriet Deltagerbetaling uddannelse Ialt Resultat Note 1: Forudsætninger: 900 medl. u/ >18 år Note 2: Tallet er opgivet af DIF Note 3: Juniorernes betaling for deltagelse i udenlandske turneringer Note 4: Der skal kunne findes sponsorer

13 Samlet Udgiftsposter Budget 2009 Budget 2010 Klubber Forberedelsesprojekt Talentudvikling Elite Turneringer Administration Markedsføring Besparelsespulje Delsum Indtægter Samlet årsresultat

14 Kluborienterede budgetposter Budget Konto Beløb Klubber Lederuddannelse Praksis Træneruddannelse Praksis Realisering, klubudvikling Yde-Yde Klubprojekter Ambulancetjeneste Kvindeprojekter Opstart af klubber Belønninger Squashskolen Trænerworkshop Forberedelsesprojekt Udvikling lederkurser Udvikling trænerkurser Afholdelse trænerkurser Materiale Klubudvikling/Mønsterklubber Træner uddannelse Bredde/Trænerudvikling klub/regional Talentudvikling Juniorcamps Juniortræningssamlinger Turneringer JGP DJO Slutspil Danm.turn Dommeruddannelse/dommergodtgørelse Turneringsprogramsudvikling Dk mesterskab ind. og double

15

16 INDLEDNING... 3 FAKTA OM DANSK SQUASH FORBUND (DSQF)... 4 DSQF S MISSION... 4 DSQF S VISION... 4 DSQF S VÆRDIGRUNDLAG... 4 Troværdighed... 5 Nytænkning... 5 Viden... 5 Etik... 5 DSQF S IDRÆTSPOLITIK... 5 MEDLEMMER... 5 KLUBBER... 6 ORGANISATION... 7 ROLLER OG ANSVAR... 9 REPRÆSENTANTSKABET... 9 APPELUDVALG... 9 KRITISKE REVISORER... 9 BESTYRELSEN SEKRETARIATET BESTYRELSENS OG SEKRETARIATETS OPGAVER OG ANSVARSFORDELING PROJEKTGRUPPERNE REKRUTTERING TIL PROJEKTER Hvad gør DSqF i relation til klubberne? Hvad gør klubberne i relation til DSqF? INDTÆGTER OG UDGIFTER UDVIKLING OG AKTUELLE UDFORDRINGER UDVIKLING UDFORDRINGER KORT- OG LANGSIGTEDE MÅL FORBEREDELSESPROJEKTET INDSATSOMRÅDER UNGDOM, KLUBBER, OG BREDDETURNERINGER Succeskriterier og tidshorisont TALENTUDVIKLING OG ELITEARBEJDE MED KVALITET Succeskriterier og tidshorisont OPFØLGNING IMPLEMENTERING Virksomhedsplan 2010 ver

17 Indledning Virksomhedsplan-2010 bygger videre på de tiltag, der blev beskrevet i Virksomhedsplan Planen fokuserer specielt på en klar fordeling af kompetencer og opgaver mellem bestyrelse og forbundskontoret samt klubbernes muligheder for involvering og medindflydelse, f.eks. via Forberedelsesprojektet. Virksomhedsplanen lægger fortsat vægt på en professionalisering af forbundets drift således at: Flere opgaver og større kompetence er placeret hos de ansatte Mange opgaver løses på forbundskontoret og i relevante projektgrupper Der skal arbejdes i retning af, at visse fortløbende forbundsopgaver løses mest hensigtsmæssigt via stående udvalg, f.eks. Regeladministrationsudvalget. Alle større opgaver har et bestyrelsesmedlem tilknyttet som politisk ansvarlig Repræsentantskabet fastsætter retningslinjer for forbundets vision og fremadrettede idrætspolitik. Virksomhedsplanens formål er at sikre et velfungerende samarbejde mellem klubber, repræsentantskab, bestyrelse og forbundskontor. Virksomhedsplan 2010 ver

18 Fakta om Dansk Squash Forbund (DSqF) Dansk Squash Forbund er det samlende organ for de danske squashklubber og er stiftet d. 15. januar Forbundet er medlem af European Squash Federation (ESF) og af World Squash Federation (WSF). DSqF s mission DSqF er en interesseorganisation for squashklubber i Danmark, der har til formål at: varetage medlemsklubbernes interesser sørge for squashsportens udvikling og udbredelse i Danmark behandle squashsportens fælles anliggender i Danmark fremme og koordinere dansk squash i internationale sammenhænge Tilsvarende gælder for ricochet. DSqF s vision Dansk Squash Forbund er en idrætsorganisation for alle medlemsklubber og har et kvalitetstilbud - uanset niveau Dansk Squash Forbund har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste europæiske nationer på såvel ungdoms- som seniorplan Dansk Squash Forbund ønsker at alle i Danmark skal have et kendskab til squashsporten, og mulighed for at dyrke sporten indenfor kort afstand Dansk Squash Forbund er en synlig og tilgængelig idrætsorganisation for alle samarbejdspartnere Dansk Squash Forbund arbejder målrettet for at fastholde og rekruttere flere medlemmer DSqF s værdigrundlag Vi er en organisation, der arbejder mest effektivt i et fællesskab baseret på tillid, anerkendelse, delegering og højt informationsniveau samt vidensdeling der omsætter nye ideer til ny praksis gennem positiv tænkning, samarbejde, faglig nysgerrighed og mod der har et stærkt fællesskab, baseret på hjælpsomhed, engagement, lydhørhed, initiativ og information Værdisættet for Dansk Squash Forbund består af nedenstående 4 værdier, som kendetegner alle led i organisationen: spillere, klubber og forbund. Virksomhedsplan 2010 ver

19 Troværdighed Synliggørelse Åbenhed Konsekvens Kommunikation Nytænkning Lære af andre - Sparring - Læring Proaktivitet Innovation Viden Analyse Baggrund Ressourcer Etik Respekt Ligeværd DSqF s værdisæt er konkretiseret i et regelsæt, der tydeliggør for alle aktører, hvad der forventes af medlemmer af forbundet enkeltpersoner såvel som klubber. DSqF s idrætspolitik Der gælder følgende principper for DSqF s idrætsarbejde: elite og bredde skal ligeværdigt understøttes i DSqF s aktivitetsprogram, idet DSqF erkender, at eliten er det element, der fremmer squash kvalitetsmæssigt stærkest. DSqF ønsker fortsat at fremme elitearbejdet gennem rådighed over en landstræner. Forbundets elitearbejde skal baseres på en formuleret elitestrategi, der er vedtaget af repræsentantskabet. bredden er den basale forudsætning for en stærk elite i dansk squash, og DSqF samarbejder med Danmarks Idræts Forbund om et kvalificeret breddearbejde. DSqF s intention er at støtte breddearbejdet såvel lokalt som centralt og yde støtte i form af konsulentydelser til klubberne. uddannelse er for DSqF en afgørende forudsætning for styrkelse af eliten og bredden. DSQF sikrer gennem sin sekretariatsfunktion en koordinering af kursusudbuddet og understøtter kursusvirksomheden administrativt og pædagogisk. DSqF anvender i vidt omfang frivillige som instruktører og til udvikling af kurser i samarbejde med forbundets breddekonsulent. Endvidere anvendes erfaringer og viden fra andre nationer som f.eks. England. aktiviteter, herunder faste turneringer, samlinger og information er afgørende fundamenter i DSqF s idrætspolitik. DSqF s idrætsmæssige aktiviteter fastlægges i DSqF s bestyrelse, understøttes af DSqF s sekretariat samt relevante projektgrupper, som involverer anvendelse af frivillige i det omfang, det er praktisk og kvalitetsmæssigt muligt. sekretariatet er den administrative forankring for DSqF s landsdækkende idrætsaktiviteter. resultater, såvel internationalt som nationalt, er forudsætninger og målsætningen for DSqF s idrætsarbejde og nøgleordet i relation til elitesatsningen. Medlemmer DSqF har pr. 1. februar 2009: registrerede medlemmer, heraf er1581 under 25 år. Det samlede antal kvindelige squashspillere er Virksomhedsplan 2010 ver

20 Klubber DSqF har 39 medlemsklubber, som geografisk fordeler sig således: Virksomhedsplan 2010 ver

21 Samarbejdspartnere DSqF samarbejder via medlemskaberne af hhv. ESF og WSF med en række øvrige nationale squashforbund. En særlig kontakt har DSqF med det svenske squashforbund, hvor der især på ungdoms-, træner- og uddannelsesområdet er et fint samarbejde i Øresundsregionen. På det nationale plan er DSqF som specialforbund medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF), der via økonomisk støtte fra tipsmidlerne er det økonomiske fundament for DSqF s virksomhed. DSqF modtager årligt omkring 1,7 mil. kr. fra DIF. Udover den økonomiske støtte benytter DSqF sig i vid udstrækning af den rådgivning, der ydes af DIF s konsulentstab, ligesom DSqF er koblet på DIF s økonomisystem, således at den bogføring, der finder sted på forbundskontoret, inddateres via terminalopkobling til DIF s server. DSqF er ikke et Team Danmarks satsningsforbund, og den hidtidige individuelle spillerstøtte er bortfaldet med udgangen af TD yder dog sammen med DIF - støtte til forbundets forberedelsesprojekt, ligesom der ydes professionel rådgivning til DSqF s elitearbejde. Organisation Antallet af projektgrupper varierer. Virksomhedsplan 2010 ver

22 Bemærkninger til organisationen: Bestyrelsen skal bestå af 3-7 medlemmer specifikke opgaver løbende og gentagne driftsopgaver kan løses af selvkørende projektgrupper som udpeges af bestyrelsen, der ligeledes forestår den praktiske koordinering af projekterne. forbundets professionelle ansatte tildeles ansvar og beslutningskompetencer efter nærmere beslutning i bestyrelsen. bestyrelsen udarbejder forslag til langsigtede målsætninger og sikrer disses gennemførelse i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet er ansvarlig for at fastlægge forbundets visioner og de strategiske målsætninger. Virksomhedsplan 2010 ver

23 Roller og ansvar Roller og ansvar er fordelt således: Repræsentantskabet Som består af repræsentanter fra medlemsklubberne og bestyrelsen er DSqF s øverste myndighed og ansvarlig for at vælge medlemmer til DSqF s bestyrelse, godkende DSqF s virksomhedsplan, budget, samt turneringsadministration og regler. Repræsentantskabet er sammen med bestyrelsen ansvarlig for at godkende de fremadrettede strategier for dansk squash. Appeludvalg Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DSqF s love, regler, reglementer m.v. Appeludvalget er ankeinstans for sager behandlet i DSqF s øvrige instanser. Enhver person, klub eller organisation under DSqF kan indberette sager til Appeludvalget, hvis der forinden er truffet afgørelse af anden DSqF-instans. Kritiske revisorer De 2 kritiske revisorer, som vælges direkte af repræsentantskabet, har til opgave at kontrollere, at forbundets midler anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der er besluttet af repræsentantskabet ved budgettets vedtagelse. De kritiske revisorer får lejlighed til at gennemgå samtlige regnskabsbilag, når den tekniske revisor har Virksomhedsplan 2010 ver

24 afsluttet sit arbejde. Normalt vil der i forbindelse med gennemgangen være lejlighed til at stille opklarende spørgsmål til repræsentanter fra bestyrelse eller administration. De kritiske revisorers bemærkninger til det forløbne år fremgår af en rapport, der udsendes til klubberne sammen med regnskab og øvrigt materiale op til forårets repræsentantskabsmøde. Der er desuden tradition for, at de kritiske revisorer fremlægger materialet på selve repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen Bestyrelsen er ansvarlig for at hjælpe repræsentantskabet med at formulere de langsigtede planer for dansk squash og beslutte, hvordan disse planer skal realiseres. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde og opdatere DSqF s virksomhedsplan samt budgettet. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder jvf. Forretningsorden for Dansk Squash Forbunds bestyrelse. Bestyrelsen er repræsenteret i alle projektgrupper, og godkender de enkelte projektgruppers projektbeskrivelse og evt. budgetramme. Bestyrelsen har kontakten til sekretariatet og er med til at fastsætte sekretariatets arbejdsopgaver og ansvar og skal være med til at sikre, at regler for evt. tvivlsspørgsmål er afklarede eller bliver afklarede, så sekretariatet kan agere overfor disse på egen hånd ud fra klare beslutninger/regler. Sekretariatet Har ansvaret for de daglige operationelle opgaver som: Rådgive klubberne på bredde-, regel-, turnerings- og foreningsområdet Daglig behandle af eller afgøre tvivlsspørgsmål vedr. regelsæt, turneringer, ranglister etc. ud fra regelsæt, beslutningsnotater, målsætninger, bestyrelsesbeslutninger Udvikle og arrangere kurser, f.eks. træner- og regelkurser Støtte om og være med til organisere arbejdet vedr. talentudviklingen og elitearbejdet Have dag til dag kontakten med og støtte op om landstrænerens arbejde Organisere og vedligeholde forbundshjemmesiden Varetage styringen af DSqF s økonomi og administrere tilskud fra DIF Være med til at skabe sponsorindtægter Være med til at markedsføre dansk squash Holde kontakten til relevante nationale og internationale organisationer Sekretariatet deltager normalt i bestyrelsesmøderne og er ansvarlige for at orientere bestyrelsen om relevante problemstillinger i det daglige arbejde samt påpege overfor bestyrelsen, hvis der er områder, hvor regler ikke er klare eller beskrevet, eller hvis strategier ikke kan føres ud i livet. Virksomhedsplan 2010 ver

25 Bestyrelsens og sekretariatets opgaver og ansvarsfordeling Ovennævnte opgaver, der som udgangspunkt løses af forbundskontoret, tilknyttes hver for sig et bestyrelsesmedlem, der kan bistå medarbejderne med faglig sparring og beslutningskompetence. Projektgrupper / Udvalg Et projekt er en tidsafgrænset, veldefineret opgave med et veldefineret mål. Ethvert medlem, klub eller bestyrelsen har ret til at foreslå et nyt projekt. Bestyrelsen godkender projekterne og udpeger et bestyrelsesmedlem (evt. en medarbejder fra sekretariatet) som projektdeltager. Projektgruppen udpeger en ansvarlig projektleder. Projektgruppen arbejder indenfor de rammer, der er fastsat i projektbeskrivelsen. Evt. uenigheder i gruppen forelægges bestyrelsen som kan optræde som mægler eller, hvis mægling ikke er mulig, kan tage en endelig beslutning. Hvis DSqF finder, at projektet bør gennemføres, og DSqF som følge heraf vil stille de nødvendige - og rimelige - ressourcer til rådighed, vil projektet blive startet. Bestyrelsen fastlægger generelle regler for projektgruppernes arbejde - herunder de budgetmæssige rammer. Bestyrelsens repræsentant i projektgruppen orienterer løbende (på bestyrelsesmøderne) bestyrelsen om projektets fremdrift. Et udvalg har i princippet samme funktion og kompetence som en projektgruppe, men udvalgene udpeges til løsning af vedvarende opgaver, f.eks. administration af turneringsregler (Regeladministrationsudvalget). Rekruttering til projekter Ethvert medlem, klub eller bestyrelsen har ret til at foreslå deltagere til et projekt. Projekter vil blive offentliggjort på DSqF s hjemmeside, ligesom der samme sted vil blive annonceret efter projektmedlemmer. En projektgruppe bør bestå af 3 til 8 medlemmer. Hvad gør DSqF i relation til klubberne? Forbundskontoret servicerer medlemsklubberne efter deres behov og ønsker, herunder Rådgiver klubberne på bredde-, regel-, turnerings- og foreningsområdet Udvikler og arrangerer kurser og turneringer Driver Udvikler på IT-området Skaber sponsorindtægter Holder kontakten til relevante nationale og internationale organisationer Virksomhedsplan 2010 ver

26 Hvad gør klubberne i relation til DSqF? Klubberne organiserer squashaktiviteter og servicerer det enkelte medlem, herunder: Påvirker udviklingen af DSqF gennem repræsentantskabet og generel feedback Ajourfører medlemsregistre mm. Behandler klubmeddelelser fra DSqF Samarbejder om at planlægge og gennemføre DSqF-turneringer Har kontakten til lokale myndigheder og organisationer Markedsfører squash lokalt Indtægter og udgifter DSqF s indtægter og udgifter fremgår af forbundets årsregnskab, som fremlægges til godkendelse ved det årlige repræsentantskabsmøde i april måned. De planlagte indtægter og udgifter for følgende år fremgår af bestyrelsens budgetoplæg, der behandles på det årlige budgetmøde i november måned. Budgetoplæggets grundlag er de opstillede indsatsområder, der baserer sig på virksomhedsplanens kort- og langsigtede målsætninger. Udvikling og aktuelle udfordringer Udvikling Der er i øjeblikket behov for at øge udviklingen i dansk squash. Antallet af squashbaner er ganske vist stigende med en årlig vækstrate på 6-8 baner, men denne vækst sker dog uden for DSqF s regi, idet de nye baner typisk bliver anlagt af private fitnesskæder. I de seneste år er antallet af klubber i forbundet faldet til 38. Nedgangen begrundes i såvel klublukninger som sammenlægning af klubber. Efter nogle år med vigende medlemstal er DSqF tilsyneladende atter på vej frem. Denne positive udvikling skal fortsættes, blandt andet ved hjælp af det igangværende forberedelsesprojekt. Som en konsekvens af de økonomiske problemer hos Team Danmark og DIF er den hidtidige støtte til Kristian Frost og Caspar Grauballe bortfaldet med udgangen af DIF/TD har dog bevilget DSqF støtte til et såkaldt forberedelsesprojekt, der er målrettet mod såvel klubber som bredde og elite. Indirekte er projektet med til at sikre landstrænerengagementet. I det forløbne år har DSqF ikke opnået topresultater på internationalt plan, men landets bedste kvindelige spiller, Line Hansen, er fortsat blandt de 30 bedste i verden. På herresiden er Kristian Frost støt på vej mod Top-100. Virksomhedsplan 2010 ver

27 Udfordringer Udfordringer for Dansk Squash Forbund er: At sikre fastholdelse og rekruttering af især ungdomsspillere, trænere og ledere i klubberne og hjælpe nye som gamle klubber med foreningsarbejdet for herigennem at sikre nye som gamle klubbers beståen. At forøge deltagerantallet i seniorturneringerne At sikre, at det er muligt både organisatorisk og økonomisk at gennemføre det arbejde, der er igangsat via et DIF/TD-støttet forberedelsesprojekt. Kort- og langsigtede mål Der er næppe tvivl om, at forbundet også i de kommende år må se i øjnene, at de økonomiske ressourcer begrænses yderligere. Hvis vi alligevel vil tilstræbe at opnå tilfredsstillende resultater af forbundets og dermed klubbernes virksomhed, vil det være nødvendigt at foretage en tidsmæssig prioritering blandt de mange ønsker og målsætninger uanset hvor vigtige de hver for sig måtte være. På såvel kort som på lang sigt vil udviklingen i dansk squash basere sig på det forberedelsesprojekt, der er igangsat i samarbejde med DIF/TD. Forberedelsesprojektet DSqF ønsker at skabe velfungerende eliteklubber, som i samarbejde med forbundet kan være med til at løfte talentudviklingen, rekrutteringsindsatsen og elitearbejdet i dansk squash. Disse klubber skal fungere som mønsterklubber, der sætter standarden for, hvordan en squashklub i Danmark kan fungere både på det organisatoriske, økonomiske og sportslige plan. I forlængelse af dette ønsker DSqF at forbedre uddannelsen af trænere og ledere på klub- og forbundsniveau. DSqF anser uddannelsen af trænere og ledere som en integreret del af det overordnede udviklingsarbejde som både klubber og forbund skal arbejde hen i mod. For at sikre fremtidens elite, skal klubberne kunne varetage både organisatoriske, økonomiske og sportslige ambitioner, og DSqF skal i samarbejde med klubberne sætte fokus på træner- og lederuddannelse herunder udvikling af disse samt klubudvikling. Budgetforslaget for 2010 er formuleret med udgangspunkt i indsatsområderne i forberedelsesprojektet. Virksomhedsplan 2010 ver

28 Indsatsområder Ungdom, klubber, og breddeturneringer Blandt de konkrete tiltag er : Fastholdelse, og måske udvidelse, af squashskolen - så den vokser både deltagermæssigt og tidsmæssigt Juniorcampen - et tilbagevendende fast årligt arrangement Bedre samarbejde mellem skoler, SFO er og lokale squashklubber, med henblik på at rekruttere nye spillere En ambulancetjeneste til klubber generelt (et let overskueligt værk hvori klubberne kan finde de nødvendige svar på de fleste juridiske, politiske og økonomiske spørgsmål (og eventuelt hvor de kan søge yderligere hjælp) Vejlede nye og gamle klubber: o i forbindelse med opstart f.eks. lederkurser for nye foreningsledere o i forbindelse med medlemsrekruttering o med fastholdelse af medlemmer o med markedsføring o evt. andre specielle indsatsområder, eksempelvis rekruttering af kvinder til squash Dette udspil til satsningspunkter inden for bredden skulle gerne afspejle, at forbundet opfattes som en helhed, hvor der ikke er langt fra top til bund, fra bredde til elite. Tingene hænger sammen, og eksempelvis flere ungdomsspillere skulle gerne på sigt udmønte sig i forbedringer på flere måder, med flere potentielle trænere, ledere og elitespillere. Succeskriterier og tidshorisont Afholdelse af mindst 5 squashskoler pr. år med et stigende deltagerantal år for år samt en afledt medlemsfremgang. Fastholdelse af juniorspillere også efter overgang til ungsenior. 2 eller flere årlige skole/sfo/klub projekter - rekruttering af 1-3 squashspillere fra de skoler/sfo er, der deltager i projektet. Talentudvikling og elitearbejde med kvalitet Blandt de konkrete tiltag er: Vedtagelse af elite- og talentstrategi (Repræsentantskabsmøde forår 2010) Træningskoordinering og netværksdannelse udbygges, evt. ved internationalt samarbejde Talent- og elitetræning og -udvikling fastholdes Speciel fokus på at udvikle talenter og elitespillere på damesiden Deltagelse i nationale / internationale turneringer fastholdes evt. udvides Hovedformålet med dette indsatsområde er at fastholde den igangværende positive udvikling på talent- og eliteområdet og fastholde engagementet med landstræneren. Virksomhedsplan 2010 ver

29 Succeskriterier og tidshorisont Fastholdelse og forbedring af de gode resultater ved EM og individuelt på herresiden. Fastholdelse og forbedring af talent- og elitetræningen. Indsatsen på pigesiden begynder at vise sig i resultater ved internationale turneringer senest i Der afholdes orienteringsmøder med talent- og elitetrænere samt ledere 1-2 gange årligt for at koordinere indsatsen. Opfølgning Virksomhedsplanen følges op hvert år primo maj af bestyrelsen. Der laves en status på de aktuelle mål og strategier og det vurderes, om der skal ændres strategi i de tilfælde, hvor målene ikke kan nås. Ved denne evaluering indgår klubbernes bemærkninger og forslag på det ordinære repræsentantskabsmøde i april. Et udkast til den nye virksomhedsplan bør fremlægges bestyrelsen i september måned, således at den efter eventuelle regionale dialogmøder - kan godkendes af bestyrelsen senest i oktober. Dermed kan budgetterne tilpasses de nye mål og strategier. Implementering Bestyrelsen er ansvarlig for den konkrete implementering af de foranstaltninger, der er resultatet af den vedtagne virksomhedsplan. I praksis kan bestyrelsen uddelegere implementeringen til forbundets ansatte og/eller til nedsatte projektgrupper. Virksomhedsplan 2010 ver

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

Virksomhedsplan 2010 ver. 1.2 27.10.2009 2

Virksomhedsplan 2010 ver. 1.2 27.10.2009 2 INDLEDNING... 3 FAKTA OM DANSK SQUASH FORBUND (DSQF)... 4 DSQF S MISSION... 4 DSQF S VISION... 4 DSQF S VÆRDIGRUNDLAG... 4 Troværdighed... 5 Nytænkning... 5 Viden... 5 Etik... 5 DSQF S IDRÆTSPOLITIK...

Læs mere

Virksomhedsplan 2014-2015 Ver. 3, oktober 2014 2

Virksomhedsplan 2014-2015 Ver. 3, oktober 2014 2 INDLEDNING... 3 FAKTA OM DANSK SQUASH FORBUND (DSQF)... 4 DSQF S MISSION... 4 DSQF S VISION... 4 DSQF S VÆRDIGRUNDLAG... 4 Troværdighed... 4 Nytænkning... 4 Viden... 4 Etik... 4 DSQF S IDRÆTSPOLITIK...

Læs mere

INDLEDNING... 3 FAKTA OM DANSK SQUASH FORBUND (DSQF)...

INDLEDNING... 3 FAKTA OM DANSK SQUASH FORBUND (DSQF)... INDLEDNING... 3 FAKTA OM DANSK SQUASH FORBUND (DSQF)... 4 DSQF S MISSION...4 DSQF S VISION...4 DSQF S VÆRDIGRUNDLAG...4 Troværdighed... 4 Nytænkning... 4 Viden... 4 Etik... 4 DSQF S IDRÆTSPOLITIK...5 ORGANISATION...6

Læs mere

Virksomhedsplan

Virksomhedsplan INDLEDNING 3 FAKTA OM DANSK SQUASH FORBUND (DSQF) 4 DSQF S MISSION 4 DSQF S VISION 4 DSQF S VÆRDIGRUNDLAG 4 Troværdighed 5 Nytænkning 5 Viden 5 Etik 5 DSQF S IDRÆTSPOLITIK 5 MEDLEMMER 5 KLUBBER 6 ORGANISATION

Læs mere

Materiale til budgetmødet søndag 23. november 2008 kl. 13.00 i Odense med formøde kl. 10.30

Materiale til budgetmødet søndag 23. november 2008 kl. 13.00 i Odense med formøde kl. 10.30 Formanden, 31. oktober 2008 Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, st. tv. DK-5200 Odense V Tel. +45 66 19 08 22 Fax +45 66 13 01 98 Giro 7 35 55 56 Materiale til budgetmødet søndag 23. november 2008 kl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Dagsorden: 1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 2. Generelle sager Status på virksomhedsplanen Hvordan

Læs mere

Budgetforslag 2014 i overskrifter

Budgetforslag 2014 i overskrifter INDTÆGTER DIF 1010 Ordinært tilskud -1.488.880-1.580.000-1.576.084 1020 Udviklingskonsulent -170.000-170.000-127.500 1030 DIF-projekter 1040 Øvrige DIF tilskud -33.000 1099 TILSKUD DIF I ALT -1.691.880-1.750.000-1.703.584

Læs mere

Budgetforslag 2015 med budgettal og balance for 2014 Budgetforslag 2015

Budgetforslag 2015 med budgettal og balance for 2014 Budgetforslag 2015 INDTÆGTER DIF 1010 Ordinært tilskud -1.348.838,00-1.488.880,00-1.145.247,00 1020 Udviklingskonsulent -170.000,00-170.000,00-85.000,00 1030 DIF-projekter 0,00 0,00 0,00 1040 Øvrige DIF tilskud -33.000,00-33.000,00-11.063,00

Læs mere

Budgetforslag detaljeret

Budgetforslag detaljeret - detaljeret pulje INDTÆGTER DIF 1010 Ordinært tilskud -1.580.000-1.580.000-1.823.906-1.823.906-1.823.906 1020 Udviklingskonsulent -170.000-170.000-170.000-98.700-98.700 1030 DIF-projekter 1040 Øvrige

Læs mere

Dansk Squash Forbund

Dansk Squash Forbund Dansk Squash Forbund DSQF Budget 2012 01012012 Forespørgelsesinformation LS1 regnskab, v. 1.22, DIF/kø 011203 Firmanummer 47000000 Regnskabsår 01-01-2012 Periodenummer 2 Budgetperiodenummer 2 Bærerinterval

Læs mere

1) Videre professionalisering 2) Aftale dato for seminar i august 3) Facilitator deltagelse fra DIF 4) Punkter dagsorden /temaer deadline fastsættes:

1) Videre professionalisering 2) Aftale dato for seminar i august 3) Facilitator deltagelse fra DIF 4) Punkter dagsorden /temaer deadline fastsættes: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. juni 2007 kl. 15.30 på forbundskontoret i Odense. Dagsorden: 1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 2. Generelle sager a. Status på virksomhedsplanen 3. Enkeltsager

Læs mere

Bestyrelse og administration

Bestyrelse og administration ver. 2.0 26-10-2006 Bestyrelse og administration oktober 2006 Budget 2007 Indtægter 1011 Ordinært tilskud -1.400.000-1.530.787-1.500.000 1014 Revisionstilskud -25.000-25.000-25.000 1015 Øvrige tilskud

Læs mere

Vi skal sikre et forbund, der har: Visioner Værdier Troværdighed Forandringsvilje og evne

Vi skal sikre et forbund, der har: Visioner Værdier Troværdighed Forandringsvilje og evne Vi skal sikre et forbund, der har: Visioner Værdier Troværdighed Forandringsvilje og evne INDLEDNING... 3 FAKTA OM DANSK SQUASH FORBUND (DSQF)... 4 DSQF S MISSION... 4 DSQF S VISION... 4 DSQF S VÆRDIGRUNDLAG...

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

DSqF økonomi 2015 og 2016 Udkast/tkl

DSqF økonomi 2015 og 2016 Udkast/tkl Kolonne1 onn e2 Kolonne3 Kolonne32 Kolonne322 Kolonne323 Kolonne324 Kolonne325 Kolonne5 Kolonne4 Kolonne42 INDTÆGTER Budgetforslag 2016 Tom + Mogens Bemærkning Forbrug ultimo oktober 2015 Estimeret rest

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Referat af DSqF s bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. maj 2006 kl. 17.00

Referat af DSqF s bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. maj 2006 kl. 17.00 Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, st. tv. DK-5200 Odense V Tel. +45 66 19 08 22 Fax +45 66 13 01 98 Giro 7 35 55 56 Referat af DSqF s bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. maj 2006 kl. 17.00 Dagsorden: 1. Bemærkninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Dansk Squash Forbund

Dansk Squash Forbund Dansk Squash Forbund DSQF Budget 2012 01012012 Forespørgelsesinformation LS1 regnskab, v. 1.22, DIF/kø 011203 Firmanummer 47000000 Regnskabsår 01-01-2012 Periodenummer 11 Budgetperiodenummer 12 Bærerinterval

Læs mere

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København.

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København. Vedtægter for Center for Konfliktløsning 1. Oprettelse Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København. 2. Foreningens virke og formål Foreningen er i sit virke

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Vedtægter Dansk Vægtløftnings-Forbund 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 2 Formål DVFs formål er at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Indledning fra bestyrelsen Tom Kjærbye

Indledning fra bestyrelsen Tom Kjærbye Indledning fra bestyrelsen Tom Kjærbye Vi nærmer os afslutningen på året 2010, som på mange måder har været præget af økonomisk turbulens ikke alene i det internationale og danske samfund men også i den

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid):

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): s- Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): Direktøren har det overordnede ansvar for DOF s drift og den løbende udvikling af forbundet i tæt samarbejde med udvalg, projektgrupper og frivillige medarbejdere

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Sponz MTB

Vedtægter for Sponz MTB 1 Navn/hjemsted Vedtægter for Sponz MTB Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og underkastet deres love og regler.) 2 Kerneområder Bredde mountainbike

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Eksisterende bestemmelser Foreslåede ændringer Begrundelse. Dansk Missionsråds formål er at fremme medlemmernes interesser, fungere som

Eksisterende bestemmelser Foreslåede ændringer Begrundelse. Dansk Missionsråds formål er at fremme medlemmernes interesser, fungere som Forslag til ændring af VEDTÆGTER for Dansk Missionsråd Danish Mission Council Eksisterende bestemmelser Foreslåede ændringer Begrundelse 4 Formål formål er at fremme medlemmernes interesser og virke som

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Dette notat er en beskrivelse af, hvordan Fonden for Entreprenørskab imødekommer fondsloven og rammene for anbefalinger for god fondsledelse: 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere