Inklusion og eksklusion en kulturel og faglig kritik med udviklende perspektiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion og eksklusion en kulturel og faglig kritik med udviklende perspektiver"

Transkript

1 Nielsen, J. (2011). Inklusion og eksklusion en kulturel og faglig kritik med udviklende perspektiver, i: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 3, s Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag) Abstract Jørn Nielsen: Inklusion og eksklusion. en kulturel og faglig kritik med udviklende perspektiver. Inklusion har været på dagsordenen i mange år. Der er satset stort men med begrænset succes. Artiklen diskuterer nogle af de overordnede kulturelle og faglige diskurser, der er med til at forklare denne situation. Der lægges særlig vægt på tendensen til at individualisere og patologisere hverdagslivet, på den dominerende faglige diskurs og på skolers og daginstitutioners koder. Ud fra denne kritik gives et inkluderende perspektiv, der bygger på etablering af fællesskaber, der rækker ud over skolen, på en foretrukken faglighed baseret på det endnu ikke udviklede og på implementeringen heraf i pædagogisk praksis. Inklusion og eksklusion en kulturel og faglig kritik med udviklende perspektiver af Jørn Nielsen Inklusion er også at undgå eksklusion. I forståelsen af eksklusionen ligger nogle af vejene til inklusion. En kritisk analyse af eksklusionens dynamik synes i vores tid påkrævet, ikke mindst i lyset af, at der gennem efterhånden mange år i den pædagogiske verden er satset stort på inklusion med begrænset succes. Inklusion som begreb og guideline for praksis har været på dagsordenen landet over og har sat sit præg på formulerede børnepolitikker, institutioners og skolers virksomhedsplaner, uddannelsesforløb, værdiskabende debatfora, normeringer m.v. Og på trods af den store opmærksomhed ser vi i dag et stigende antal børn henvist til særlige foranstaltninger, udgiften hertil vokser og børn henvises, undersøges, diagnosticeres og medicineres i et omfang, vi ikke tidligere har set. Mange af de tiltag, der er satset stort på har fundet sted indenfor den pædagogiske praksis; livet i skoler og daginstitutioner, og været rettet mod udviklingen heraf. Der er udviklet viden og forståelse af virksomme, inkluderende pædagogiske tiltag. Men når vi alligevel i dag ser en begrænset succes i forhold til intentionen om inklusion må dette paradoks nødvendigvis kalde på ny forståelse. Analysen må nødvendigvis udvides til også at omfatte forhold, der ligger ud over den pædagogiske praksis. Det bliver nødvendigt at forstå og forholde sig til nogle af de afgørende diskurser, paradokset om den store satsning og den begrænsede succes skal ses i lyset af. Forståelsen af disse diskurser giver os et nyttigt perspektiv og grundlag for nytænkning, der kan bringe os videre. I denne artikel påpeges tre afgørende og indbyrdes forbundne forhold: - individualisering og patologisering af hverdagslivet - den dominerende faglige diskurs - skolers og daginstitutioners koder Individualisering og patologisering af hverdagslivet Andelen af børn og unge, der ud fra deres adfærdsmæssige og funktionelle fremtræden diagnosticeres og beskrives ud fra forståelsen af individuelle deficits er i de senere år både internationalt og herhjemme vokset markant. Denne måde at betragte forstyrrelser på er af relativ nyere dato og har især haft sin vækst i senmoderniteten, hvor forestillingen om udvikling af selvkontrol og selvrealisering står stærkt. Lever et individ ikke op til disse forestillinger udredes vanskelighederne af eksperter og forstås som individuelle problemer og deficits. Med andre ord: uro, svigtende opmærksomhed, mangelfuld tilpasning m.v. patologiseres. Patologisering betyder her, at hvad der tidligere er opfattet som almindelige problemer, livstemaer, livsstile eller simple 1

2 afvigelser fra en norm bliver gjort til forstyrrelser eller psykiske lidelser, der skal behandles medicinsk, psykoterapeutisk eller vha. foranstaltninger (Brinkmann, 2010). Når man fokuserer på noget, er der en risiko for at andet marginaliseres. I den dominerende forståelse, der her kort er fremhævet, gives der meget lidt opmærksomhed på, at uro kan være et udtryk for eksempelvis utilfredshed og kedsomhed overfor den situation man befinder sig, der spekuleres ikke over, at opmærksomhed er opmærksomhed i forhold til noget (som måske ikke giver mening), man er aktiv i noget og impulsiv i forhold til nogen eller noget (som måske er udtryk for en alternativ motivation). Mangelfuld tilpasning kan således være udtryk for et oprør mod diskurser, der opleves undertrykkende. Med andre ord: der findes ikke afvigelser med mindre nogen finder det afvigende. I biologien findes der ikke afvigelser, problemer, diagnoser el. l. I biologien findes kun variationer. Alle informationer, der gives til diagnoserne er nogens vurderinger af adfærd, følelser, tanker m.v. Afvigelserne er derfor altid kulturelt bestemte afvigelser og siger derfor ikke noget om individet alene men også noget om de sociale og kulturelle konstruktioner og opfattelser, der fører frem til vurderingerne og kategorierne. Skal man derfor forstå den situation, der fører til kategorisering og senere eventuel segregering/eksklusion må man derfor udvide fokus på individet til at omfatte individet i kontekst, ikke mindst den sociale og kulturelle kontekst. Denne opmærksomhed får kun ringe betydning i kraft af vor tids individuelt baserede og patologiserende kultur og af den foretrukne og dominerende faglighed. Derved bliver kulturen og fagligheden en meget lidt synlig men meget styrende og derved magtudøvende praksis; en form for governmentality, hvor styringen af individet iklædes faglige termer og hensynet til børn med særlige behov for særlig støtte og særlige foranstaltninger (Nielsen og Jørgensen (2010), Ekeland (2007)). I vores tid er individualisering en fremherskende ideologi, og deraf følger et stort fokus på den enkeltes selvrealisering (ibid.). Et vigtigt træk ved individualiseringen som moderne fremherskende ideologi er, at sundhed og helse bliver et livsorienterende mål i sig selv (Brinkmann (2010), Ekeland (2006)). De store spørgsmål i vores tid handler bl.a. om at være sund og fit; Kroppen skal være trimmet og velfungerende, hvilket bygger på en implicit biologisme i den almindelige kultur og livsopfattelse. Det enkelte, velfungerende individ skal opnå sine mål og er ansvarlig både for sin adfærd og for meningsdannelsen i tilværelsen generelt. Derved opnås, at tidligere udvendig social kontrol flyttes ind i den enkelte som selvkontrol: Problemer bliver derved udtryk for individuelle mangler hvorved fokus flyttes langt væk fra de relationer og sociale sammenhænge, individet optræder i. Når noget går galt, er der psykologiske forklaringer på vanskelighederne psykologiske forklaringer som igen bygger på forklaringsmodeller om biologiske deficits. I sidste ende fører dette til en moderne form for social kontrol og disciplinering af de mest udsatte i vores samfund, og hvor det specielle er i risiko for at blive placeret i særlige foranstaltninger, der overvejende bygger på kompenserende tiltag (Nielsen og Hertz, 2010). Baggrunden for fremkomsten af individualiseringen er bl.a., at nogle af de traditionelle, identitetsog meningsgivende fællesskaber er under nedsmeltning (lokalmiljøet, arbejdspladsen, kirken, familien og: skolen og daginstitutioner). På denne baggrund er mange menneskers inklusiv børns - identitet snævert knyttet til det at lykkes og til det at kunne leve op til forventninger. Identiteten var tidligere givet i kraft af tilhørsforholdet til nationalitet, klasse, kultur, lokalsamfund, skoleklasse, traditioner m.v. I dag er identiteten blevet en opgave, der skal løses for at blive 2

3 realiseret. Klarer du det ikke, er identiteten truet. Du er fritstillet til at skabe dig selv, men mislykkes du har du dig selv at takke (Ekeland, 2007, s. 111; min oversættelse) Denne ideologi kan medføre en samfundsmæssig hypersensitivitet overfor adfærdsformer, træk og egenskaber, der truer sundheden og driftigheden. Det sunde individ skal i realiseringen af sine potentialer kunne leve op til krav om fleksibilitet og omstilling. Fejler individet i sine forsøg på at leve op til forventningerne bidrager det til en bekymrings- og behandlerkultur: afvigelser skal undersøges, behandles og foranstaltes (Brinkmann (2010), Ekeland, (2007)). Mange af de såkaldt individuelle patologier skal i dette lys i høj grad forstås også som sociale og kulturelle patologier; dybest set baseret på frygt for ikke at slå til. Opleves den enkelte ikke at slå til, eller hvis denne opfattelse internaliseres som den enkeltes egen oplevelse af ikke at have leveret varen, ser vi fremkomsten af negative og uhensigtsmæssige identitetskonklusioner en væsentlig del af baggrunden for problemadfærd. Når social patologi forstås og behandles som individuel patologi skal denne undersøges af eksperter, hvis udredning bliver grundlag for foranstaltninger. Disse udredninger og kategoriseringer får en meget stor indflydelse på eksempelvis visitation til foranstaltninger, og den store indflydelse i praksis bliver legitimeret gennem at lægge vægt på en teknisk og instrumentel viden en foretrukken faglig viden, der omtales nedenfor (Ekeland, 2006). Vi ser det på børne- og ungeområdet som en del af en større kulturel bevægelse, hvor store dele af hverdagslivet patologiseres. Der er således tale om stærke sociale og kulturelle kræfter, der siger, at adfærd, der ikke lever op til bestemte forventninger udpeges som individuelle forstyrrelser eller lidelser. Et eksempel herpå ses i væksten i antallet af diagnoser, der har fundet sted i de senere år. (Rose, 2010). Der er mange deltagere i denne bevægelse strækkende sig fra populær og dagligdags omtale over interesseorganisationer, fagpersoner som pædagogisk personale, psykologer og psykiatere til medicinalindustri og forskere. Den sidste gruppe deltager bl.a. ved, at stort set al forskning i individuelle og diagnostiske kategorier enten kun kortfattet omtaler eller kun i ringe omfang tillægger sociale, kulturelle og samfundsmæssige forhold betydning. Dette på trods af, at mange af de diagnostiske kriterier og klassifikationer er udtryk for afvigelser og forstyrrelser i forhold til netop sociale og kulturelle normer. Stigningen er et udtryk for en kompleks kulturel tendens til at kategorisere adfærd, mentale tilstande og oplevelser som individuel, psykisk lidelse, der skal foranstaltes og behandles og bidrager således til den sete eksklusion. En eksklusion (segregering), hvis effekt er tvivlsom og som helt klart indebærer en risiko for en oplevet adskillelse mellem dem og os og med risiko for utilsigtede konsekvenser for identitetsudviklingen, for oplevelsen af en social devaluering (Pedersen, 2009). Den dominerende faglige diskurs Fagligt ses, at undersøgelser af enkeltindivider med problemadfærd og en fremtrædelse, der ikke lever op til normerne og forskning indenfor de kategoriale og diagnostiske grupper finder sted ud fra en foretrukken viden, der bygger på en endimensionel forståelsesramme af, at vanskelighederne er individuelle og oftest forankret i biologiske, dvs. neuropsykologiske og genetiske forhold. Biologien ser ud til at være blevet master science (Ekeland, 2006). Dette medfører en vægtlægning af individuelle, biologiske (især neurobiologiske og genetiske) forklaringsmodeller på problemadfærd, uden der sættes væsentlige spørgsmålstegn ved hele den ætiologiske opfattelse af forholdet mellem fænotype og genotype, og uden det problematiseres, hvorledes de biologiske og 3

4 genetiske dispositioner hos et individ er påvirkelige af sociale og relationelle forhold. Den foretrukne faglige tilgang risikerer derved at bidrage til en form for reduktionisme, hvor opmærksomheden og nysgerrigheden på de kulturelle, sociale, kontekstuelle og relationelle forholds indvirkende og meningsdannende indflydelse begrænse (Hertz (2010), Hertz og Nielsen (2010)). I denne sammenhæng er det vigtigt at slå fast, at jeg her ikke ønsker at kritisere biologisk og neurologisk videnskab i sig selv. Men jeg ønsker at sætte et kritisk lys på den status, biologien har fået og på den ensidige forståelse af biologiske forhold som essentielle; dvs. forståelsen af biologien som noget statisk/uforanderligt; som noget der eksisterer uafhængigt af de sociale, kontekstuelle og relationelle forhold. En kritisk analyse af hele biologien som master science sætter spørgsmålstegn ved sammenhængen mellem biokemi (f.eks. signalstoffer), adfærd og personlighed. Sammenhængen er fjern, indirekte og ikke-kausal (Ekeland, 2006). Mennesket skaber sig selv, sin selvforståelse, sine intentioner, sine handlinger i et samspil mellem biologien (herunder indenfor aktuelle udviklingsmæssige begrænsninger) og omgivelserne. Mennesket er derfor et institutionsstærkt væsen; intentionaliteten har ikke sæde i og kan ikke spores tilbage til hjernen, den udvikles mellem biologierne, dvs. mellem mennesker. Dette bygger bl.a. på forskning, der fremhæver at arvemassen og hjernen har en plastisk anatomi, er påvirkelig af sociale erfaringer og relationelle forhold. Derfor kan man ikke slutte kausalt og deterministisk fra beskrivelsen af et fænomen på et biologisk niveau til et adfærdsmæssigt og personlighedsmæssigt niveau. Sammenhængen mellem biologi, gener og neurologi og adfærd og personlighed er ikke enkel og kausal. I forhold til mere populære og hverdagsagtige beskrivelser ses, at den snævre biologisk orienterede form for faglighed slår igennem på den måde, at beskrivelsen af vanskelighederne som individuelle, biologiske betingede vanskeligheder får en legitimerende og socialt mere acceptabel effekt: individet fejler noget, ingen har fejlet, man er ramt af og ingen kan gøre for det men vi har krav på hjælp og støttende foranstaltninger. Målet er at afhjælpe uønsket adfærd og bringe barnet til at fungere mere i overensstemmelse med de sociale, kulturelle og samfundsmæssige forestillinger om det almindelige. Hvad der imidlertid ikke stilles spørgsmål ved ud fra den endimensionelle forståelse er, hvorvidt de gældende forventninger er med til at indsnævre normalitetsbegrebet, er med til at ekskludere en gruppe børn og cementere opfattelsen af, at forventningerne og de sociale rammer ikke er til diskussion. Denne tendens er beskrevet i en svensk undersøgelse (Hörne og Säljö, 2003), hvor det beskrives at læreres refleksioner ved konferencer om børn med problematisk adfærd tillægges den konkrete kontekst for barnets adfærd mindre betydning og i forlængelse heraf forstår barnets adfærd som et resultat af noget i eleven. Dette noget forstås efterfølgende overvejende som en individuel, ofte organisk deficit, mens sociale og kontekstuelle forholds betydning for den problematiske adfærd ikke forstås som vigtige og rigtige problemer. Endvidere bliver problemer med børnenes adfærd forstået som børns vanskeligheder med læreprocesser og tilpasning, ikke som noget der kan ses i lyset af skolens organisering og undervisning. Endelig viser undersøgelsen, at betydningen af samarbejdet mellem skole og hjem ikke inddrages, og at forholdet mellem de forskellige opdragelses- og socialiseringsformer ikke vægtes i nævneværdig grad. Det, som er i risiko for at blive overset, ikke på grund af uopmærksomhed men på grund af en dominerende moderne diskurs og foretrukken faglighed er, at afvigelser som grundlag for kategorisering og senere foranstaltning finder altid sted og opleves problematisk af nogen og i en 4

5 given kontekst. Ved at betragte og beskrive afvigelserne som psykiske lidelser eller sygdomme bidrager denne monokausale forståelse til at normalitetsopfattelsen indsnævres ikke mindst på baggrund af, at forventningerne fra politisk og kulturel side overtages og kommer til at stå som ureflekterede sandheder. Og den kommer i sig selv til at bidrage til eksklusion. Skolers og daginstitutioners koder Som nævnt tidligere er såkaldte afvigelser altid normative; dvs. afvigelser i forhold til noget og vurderet af nogen. Den såkaldte afvigelse indeholder derfor altid information om forholdet mellem individet eller grupper og så omgivelsernes måde at møde, håndtere og forholde sig til individet og grupperne i vanskeligheder. Og der er god grund til at se på de både sagte og usagte forventninger til børn og unge i dag. Generelt skal børn og unge leve op til en række krav og funktionelle forventninger, eksempelvis at kunne forvalte forholdet mellem selvstændighed og tilpasning, at kunne skifte fra en arena til en anden og at kunne forholde sig refleksivt. På en række områder er der sket en øget funktionalisering af eksempelvis tilværelsen i folkeskolen, således at der i dag er øgede krav om at børnene præsterer og tilegner sig traditionelle boglige færdigheder. I kølvandet heraf ses øget konkurrence og individualisering, og det faglige niveau ses forsøgt øget ved at indføre nationale tests. Endelig ses vægtlægning af fleksibilitet og metakognitive færdigheder, bl.a. ved at det forventes, at eleverne skal kunne klare skift af lokaler, af voksne, af kammerater og af aktiviteter. De forventes at kunne fungere selvstændigt, tage initiativer og at kunne (selv)forvalte deres aktiviteter og indlæring. De skal kunne danne sig et overblik også over situationer uden given struktur og mening, og det forventes, at de skal kunne udvikle og anvende sociale færdigheder i forhold til gruppearbejde, planlægning og indfrielse af implicit viden og usagte forventninger. Endelig skal de kunne vælge, beslutte og udføre på selvstændig vis. Disse forventninger og koder formaliseres som normalitetsbegreb? allerede før skolealderen. I Dagtilbudsloven fra 2007 ses, at aktiviteterne i daginstitutionerne skal tilgodese og styrke en række personlige og individuelle kompetencer som den alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener og kulturelle udtryksformer (se Pedersen, 2009) Spørgsmålet er, om afvigerne bliver de, som ikke udviser disse kompetencer? Hvis svaret er ja (hvilket meget tyder på) - hvad er det, vi ikke fokuserer på? Overser vi, at selve vores institutionelle og kulturelle forventninger skaber afvigere, som så undersøges og beskrives individuelt som grundlag for iværksættelse af foranstaltninger, behandling og eksklusion? Disse koder har sammen med forvaltningsmæssige og lovgivningsmæssige rammer medvirket til, at vi i dag ser et specialregime (Pedersen, 2009) forstået som en adskillelse mellem det almindelige og det specielle område. Børn med beskrevne særlige problemstillinger (behov) skal undervises i særlige foranstaltninger og af personale med specialpædagogiske kompetencer og med særlige ressourcer. Selve denne organisationsform har vundet indpas gennem flere år, understøttet af de kulturelle og faglige foretrukne diskurser, og har medvirket til eksklusionen. Perspektiv Som nævnt indledningsvis: forståelsen af disse overordnede rammer for eksklusionen indeholder samtidig vejen til mere inkluderende tilgange. Inklusion på denne baggrund forstås her som fysisk tilstedeværelse, interaktion og gensidig berigelse som modvægt til en oplagt risiko for 5

6 pseudoinklusion eller tålt ophold. Inklusion kan baggrund af de dominerende sociale og faglige diskurser have vanskelige betingelser vejen kan findes i modsvarene til betingelserne. Og her er der ikke tale om simple metodiske eller programbaserede tilgange, men først og fremmest om udvikling af modsvar til individualiseringen og patologiseringen af hverdagstilstande og adfærdsmæssige problemstillinger. Dette kræver opmærksomhed og indsats på mange samfundsmæssige og kulturelle niveauer, og det kræver udvikling og implementering af en anderledes foretrukken faglighed. Her skal nogle af de afgørende principper fremhæves. Når nogle af de ekskluderende mekanismer findes i kulturel og faglig individualisering og patologisering må modsvarene findes i etablering af fællesskaber og på konkret udvikling af en faglighed, der forstår børnenes særlige forhold som grundlag for den videre udvikling. Etablering af fællesskaber Inklusion drejer sig også om den måde vi alle og som samfund tager vare på de mest udsatte grupper. Derfor er det afgørende, at inklusion forstås som et begreb, der har fokus på udvikling og læring gennem alles aktive deltagelse, hvor forskellighed er en berigelse og en læringsbetingelse. Dette indebærer en opfattelse af inklusion som en kultur, hvor bl.a. skolen bliver et samlende fællesskab, hvor der skabes bevægelser, så forældre, børn, professionelle, medier m.m. ser skolen som samlende og udviklende fællesskab i en fragmenteret tid som øveplads for det videre liv, hvor forskelle er en berigelse (Bøttger-Rasmussen (2009). Derved bliver inklusion placeret i en sproglig kontekst defineret ved centrale begreber som aktiv deltagelse, fælles dannelse og læring, etik m.v. Ekeland (2007) påpeger, at modernitetens stærke fokus på individets selvrealisering sker på bekostning af nedsmeltningen af nogle af vores traditionelle fællesskaber. Vi er havnet i en situation, hvor individualiseringen paradoksalt står overfor, at vi grundlæggende og helt afgørende er afhængige af hinanden og hinandens fællesskab. Gælder dette også for folkeskolen og for spørgsmålet om inklusion? Tilsyneladende ja. I en undersøgelse foretaget af Gallup og offentliggjort i Berlingske Tidende d. 18. oktober 2010 fremgår det, at 62 % af de adspurgte forældre til børn under 16 år ikke synes, at det er en god idé at børn med specielle behov undervises i den almindelige folkeskole i stedet for i specialskoler. Selv om der givetvis kan sættes flere spørgsmålstegn ved undersøgelsens design og måder at spørge på, er det vigtigt at forholde sig til den klare tendens, at mange forældre vil opleve, at deres egne børn vil miste ved at blive undervist sammen med børn med og i forskellige former for vanskeligheder. Undersøgelsens resultater kan forstås som et udtryk for samtidens kulturelle nedsmeltninger af fællesskaber. Modviljen mod inkluderingen af børn med særlige vanskeligheder i det almindelige område ses som et udtryk for fravær af fællesskabsfølelse. Findes der ikke et perspektiverende svar på fraværet af fællesskab og afmagtsfølelsen vil vi se en styrket tendens til individualisering, segregering og flugt til privatskoler. En af de oplagte risici ved den stærke individualisering er, at ansvaret for ændringer og udvikling i sidste ende kommer til at ligge hos barnet (Pedersen, 2009). Modsvaret her vil være, at ansvaret for at lykkes, også som individ er fælles. Svaret peger på nødvendigheden af at få etableret fællesskaber, der rækker ud over folkeskolen, dvs. fællesskaber, der består af pædagogisk personale, professionelle hjælpere, den samlede forældrekreds og børn i lokalområdet. Det peger på en diskurs, hvor vi i langt højere grad end det vi ser i dag søger at tage vare på de mest udsatte og sårbare individer i vores samtid, og hvor vi 6

7 samtidig ser, at disse individer som en del af os alle også beriger vores tilværelse. Fokus vil skifte fra overvejende at være på I-dentity til at være på udviklingen af en stærkere We-dentity (Nielsen, 2004, 2008). Etableringen af fællesskaber, der rækker ud over skolen, skal efter min vurdering udvikle sig omkring især tre vigtige spørgsmål. Disse spørgsmål kan opstilles som kultur- og værdiskabende temaer (se i øvrigt Nielsen, 2010). Rækker forældres og personales ansvar ud over det enkelte barns trivsel? Forældre ønsker naturligvis at ens eget barn skal klare sig godt og have gode udviklingsmuligheder. Spørgsmålet sætter fokus på, at hvis barnets kammerater af en eller anden grund befinder sig i vanskeligheder og evt. ikke trives har alle et ansvar og en opgave for at deltage i udviklingen og etablere udviklende hverdagserfaringer til gavn for alle. Hvad er det dominerende syn på børn i vanskeligheder? Her argumenteres for en foretrukken tilgang, der bevæger sig væk fra at forstå børn i udsatte positioner som en særlig gruppe adskilt fra andre til at forstå også børn med særlige problemstillinger som en del af os alle, som børn, der har noget særligt på hjerte som vi alle skal tage vare på og dermed som en berigelse for os alle. Har vi tilstrækkeligt kendskab og beredskab? I dag ser vi alt for ofte, at samarbejdet om særlige problemstillinger starter for sent, dvs. først når problemerne har vokset sig store og vanskelige. Et stærkt fællesskab baserer sig på et udstrakt kendskab til hinanden og tilstedeværelsen af beredskaber, der gør deltagerne i stand til proaktivt at samarbejde om udviklende hverdagserfaringer. Med beredskaber tænkes ikke kun på holdninger og værdier men også etableringen af helt konkrete og praktiske tiltag, der kan fremme fællesskabsfølelsen hos både børn og voksne. Derved kommer vi langt ud over forestillingen om, at vi skal bakke hinanden op og frem til, at samarbejdet handler om at berige og udvikle hinanden. For alle aktører gælder, at en parathed til i kontakten med andre at ændre egen praksis kommer i fokus. Den sidste del vil være et potent modsvar til, at en af de ekskluderende faktorer i daginstitutioner og skoler er manglende og uhensigtsmæssigt samarbejde mellem professionelle og forældre (Pedersen, 2009). Derfor bliver det helt afgørende, at de forskelle der altid vil være mellem opdragelses- og socialiseringsformer i hhv. skole og daginstitutioner og hjemmet er berigende og udviklende og ikke som det desværre ofte ses er for store. Det er helt afgørende få disse for barnet så vigtige arenaer til at berige hinanden. En foretrukken, inkluderende faglighed En faglighed, der bygger på nuancerede og udviklingsorienterede grundantagelser arbejder ud fra forståelsen af, at en hvilken som helst handling kan beskrives på et uendeligt antal måder, og at grundlaget for at beskrive en handling på en bestemt måde ikke er empirisk men et netværk af fortolkninger. Det vil derfor være problematisk at udpege en som den rigtige (Gergen, 1997). Den store opgave fagligt set bliver derfor ikke at afdække mening, men at skabe mening gennem fokusering på udviklingsmuligheder, der ikke nødvendigvis har et aktuelt empirisk grundlag, men som har sit grundlag i imaginationen, i forestillingen om det endnu ikke udviklede ( De uanede muligheder ; Hertz (2008)). 7

8 Fokuseringen på det endnu ikke udviklede bygger på en moderne bio-psyko-social forståelse og på den grundlæggende opfattelse af, at mennesket er intentionelt. Denne intentionalitet ligger mellem mennesker, dvs. ikke i den enkeltes biologi men i det sociale samspil. At være menneske vil derfor grundlæggende set være at være medmenneske. Et medmenneske forstås her som et moralsk ansvarligt væsen, der indgår i forpligtende samspil med sine omgivelser. En inkluderende faglighed bygger derfor på en bevarelse af mennesket som afgørende mere og andet end dets diagnose, det bygger på forståelse af mennesket som medmenneske og på andre som medlidende i betydningen af at have forståelse for den anden og for den komplekse livssituation, der har indflydelse på lidelsen og især for de intentioner og muligheder, problemstillingen også indeholder. Det skal for tydelighedens skyld fremhæves, at en sådan medmenneskelig forståelse ikke lægger op til en passiv og accepterende form for rummelighed, der i sidste kan være med til at afmontere forestillingerne om den nødvendige og fælles forpligtende indsats. Tværtimod; der lægges op til, at alle aktører bidrager med at få øje på de bevægelser, der tyder på, at noget udvikler sig. Der lægges op til, at der jævnligt gøres status for at vurdere, om indsatsen konkret og i tilstrækkelig grad tager højde for alvoren og i tilstrækkelig grad er tilrettelagt, så der skabes de bedste betingelser for at intentionerne opfyldes. En sådan faglighed arbejder med komplekse og komplementære forståelsesformer. En faglig tilgang, der retter sig mod det endnu ikke udviklede orienterer sig mod erfaringer, der ikke er gjort endnu. Tankegangen er her, at det, som børn i vanskeligheder i videst udstrækning inviterer til, er udviklende hverdagserfaringer. I forhold til visitationsprocedurer vil perspektivet være, at børn ikke længere alene visiteres til foranstaltninger, men i langt højere grad til udviklende erfaringer. I forhold til praksis bliver det helt afgørende spørgsmål: hvilke erfaringer og kontekster skal etableres? Svaret ligger i høj grad i en forståelse af det særlige og det specielle, der kendetegner barnets og den unges situation. I det specielle, i de oplevede vanskeligheder, ligger samtidig fraværende men implicit mulighederne for at forstå barnets intentioner, og der ligger vejen til de erfaringer, der skal ligge indenfor den nærmest mulige udviklingszone for at fremme udviklingen. Implicit heri ligger, at vanskeligheder, der traditionelt beskrives som deficits, forstås som det bedst mulige, barnet under de givne omstændigheder har kunnet udvikle. De oplevede fremtrædelsesformer er responser på omstændigheder og indeholder samtidig invitationer til videre udvikling. På denne måde tages alvoren alvorligt og forstås, mens der på den anden side arbejdes med at finde veje til udviklingen. Konkret vil dette betyde, at et fagligt udviklende svar på invitationerne i børns vanskeligheder kan være forestillingen om, at barnet kan eller kan komme til at kunne udvikle sig. Dette følges op med tilpasse forstyrrelser, overskridende erfaringer, tilpasse krav og forventninger, succesoplevelser og insisterende omsorg for at skabe grundlaget for udvikling af ny identitet. I en sådan faglighed smides forsigtigheden, der ofte fører til beskyttelse og kompensation, overbord til fordel for en insisterende nysgerrighed på hvilke samværsformer, erfaringer, krav og forventninger, der rykker. I en sådan faglighed ses det særlige ikke adskilt fra det almindelige. Derved skabes fundament for, at special- og almenpædagogik bliver tæt integreret. Ikke den specialpædagogik, der primært fokuserer på kompensation for vanskeligheder, men den som bygger på forestillingen om det endnu ikke udviklede. 8

9 Denne form for faglighed bygger på en (transdisciplinær) forståelse af de muligheder, der ud fra en moderne bio-psyko-social forståelse ligger i at lade nysgerrigheden mere end traditionelle discipliner være styrende. Forskellige metaforståelser samtænkes på kreativ, kontekstuel og forbindende vis, og undersøgelser ses som kreative processer, hvor relevante aktører forbinder det statiske (rigor) med muligheder (imagination) (Montuori, 2005). Det skal her nævnes, at ikke mindst forskningen indenfor moderne neurologi understøtter ovenstående (se eks. Hertz, 2010). Ikke mindst PPR kan komme til at spille en central rolle i satsningen på at udvikle specialpædagogikken (Nielsen, 2009). Styrkes tænkningen her, vil grundlaget for at bygge bro mellem den udviklende specialpædagogiske tænkning og øve indflydelse på normalområdet være størst. PPR vil således spille en rolle både i forhold til styrkelse af den overordnede faglige forståelse og udviklende tænkning, men også i forhold til de helt konkrete opgaver med i substansen at få beskrevet, understøttet og etableret udviklende hverdagserfaringer. Implementering i pædagogisk praksis I forhold til skolers og daginstitutioner vil en inkluderende praksis bygge på at det at skabe udviklende fællesskaber er en fælles opgave for hele institutionen. Og helt overordnet vil det betyde, at det individuelle fokus på individuelle og essentielt forståede mangler (også som dette giver sig udtryk i mange individuelle handleplaner), suppleres eller udskiftes med fokus på fællesskab om noget. Eller således udtrykt: fokus på skabelse af det fraværende og ønskede i det daglige og nærværende. Det er en pædagogisk opgave at tage ansvar for relationer og for aktiviteter og at gøre dette med behørig inddragelse af børnefællesskaber, børns stemme og udvikling af børns sociale ansvar. Ingen vælger eksklusion. Alle adfærds- og kontaktforsøg har gode hensigter, Pædagogisk arbejde handler om at være ude på noget og om at ville noget. Pedersen (2008) peger på en række centrale karakteristika som proaktiv støtte til børnefællesskaber, etablering af en hverdag der bygger på differentierede fællesskaber med gruppestrukturer så alle børn får mulighed for at indgå i sociale tilhørsforhold, og hvor deltagelse anerkendes som værdifuldt. Fællesskab er fællesskab om udviklende aktiviteter og samværsformer. Det faglige fokus lægges på relationen mellem barn og dets kontekst, og det vægtes højt, at alle børn udvikler socialt ansvar, og skolen og institutioner indgår i dialog og samspil med lokalområdet. For at dette kan lade sig gøre, må skoler og daginstitutioner udvikle en selvforståelse, der i høj bygger på den omtalte faglighed, og som også betragter sig selv som en dynamisk, lærende organisation. Dette gælder ikke mindst forståelsen af de koder, der kendetegner skolen, institutionen og den daglige praksis. Koder og forventninger, som i sig selv kan virke ekskluderende og skabe afvigere, men som også kan tilpasses og udmøntes i praksis på en måde, så både børnene og de voksne oplever at kunne lykkes. I samspil med forældre, lokale omgivelser og med støtte fra især PPR må selvrefleksionen, evaluering som fremadrettet læring og erkendelse af egen rolle som central aktør stå forrest i bevidstheden. Inklusion handler således ikke primært om formelle placeringer af børn i den ene eller anden sammenhæng. Det handler primært om, hvorledes vi som samfund, som skole, som behandlere og som medmennesker møder og behandler hinanden. Og det handler om i praksis at etablere en 9

10 diskurs, der bygger på, at vi som individer er afhængige af hinanden og derfor er forpligtede til at tage vare på relationerne til hinanden. Jørn Nielsen: Inklusion og eksklusion. en kulturel og faglig kritik med udviklende perspektiver. English summary: Inclusion vs. exclusion has got a lot of professional, political and cultural attention for quite some years. In different ways has attempts been established in order to provide a more inclusive educational system with minor success. This article discusses some of the current cultural and professional preferred understandings as background for the expansive exclusion of children, we are seeing. The cultural focus on individualism and the professional focus on deficits and categories are suggested to be met with focus on common efforts on developing abilities and identities not yet seen. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d.; privatpraktiserende psykolog, Vejle. Træffes Litteratur Brinkmann, S. (2010). Patologiseringstesen: diagnoser og patologier før og nu, I: Brinkmann, S. (red) (2010). Det diagnosticerede liv sygdom uden grænser. Kap. 1. Århus: Klim. Bøttger-Rasmussen, N. (2009). Folkeskolen som det samlende fællesskab; interview i: Kolon nr 1., s. 37. Ekeland, T.-J. (2006). Biologi som ideologi. I: Vardøger, 30, s Trondheim Ekeland, T.-J. (2007). Psykoterapi ein kulturkritikk. I: Matrix. Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 2, s Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag. Gergen, K. (1997). Virkelighed og relationer. København: Dansk Psykologisk Forlag. Hertz, S. (2008) Børne- og ungdomspsykiatri nye perspektiver og uanede muligheder. København, Akademisk Forlag. Hertz, S. (2010). There is a crack in everything, that s how the light gets in. I: I: Brinkmann, S. (red) (2010). Det diagnosticerede liv sygdom uden grænser. Kap. 4. Århus: Klim. Hertz, S. (2010). ADHD selve diagnosen forstyrrer vores nysgerrighed. I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 4., s Kbh.: Skolepsykologi. Hörne, E. og Säljö, R. (2003). There is something about Julia : Symptoms, Categories and the Process of involving Attention Deficit Hyperactivity Disorder in the Swedish School: A case study, I: Journal of Language, Identity and Education, 3 (1), s Montuori, A. (2005): Gregory Bateson and the Promise of Transdisciplinarity. I: Cybernetics & Human Knowing. A journal of second-order cybernetics autopoiesis and cyber-semiotics. Volume 12, no 1-2, pp Exeter, UK: Imprint Academic. Nielsen, J. (2004). Problemadfærd. Børns og unges udfordringer til fællesskabet. København: Hans Reitzels Forlag. Nielsen, J., (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s Kbh.: Frydenlund). Nielsen, J. (2009). PPR s rolle i den inkluderende skole, i: Alenkjær, R. (red)(2009): Den inkluderende skole i et ledelsesperspektiv, s Kbh.: Frydenlund Nielsen, J. (2010). Fællesskaber, der rækker ud over skolen, i: Liv i skolen, nr. 4., s Århus: Via University College. 10

11 Nielsen, J. og Hertz, S. (2010). Den foretrukne viden, i: Psykolog Nyt, nr. 18., s Kbh.: Dansk Psykologforening Nielsen, K. og Jørgensen, C.R. (2010). Patologisering af uro? I: Brinkmann, S. (red) (2010). Det diagnosticerede liv sygdom uden grænser. kap. 9. Århus: Klim. Pedersen, C. (red). et. al. (2009). Inklusionens pædagogik Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. København: Hans Reitzels Forlag. Rose, N. (2010). Psykiatri uden grænser? De psykiatriske diagnosers ekspanderende domæne, I: Brinkmann, S. (red) (2010). Det diagnosticerede liv sygdom uden grænser. Kap. 2. Århus: Klim. 11

Fællesskaber, der rækker ud over skolen

Fællesskaber, der rækker ud over skolen Fællesskaber, der rækker ud over skolen Af Jørn Nielsen, psykolog Spørgsmålet om den inkluderende skole har været på dagsordenen i efterhånden flere år. Mange steder er der satset stort med undervisningsforløb,

Læs mere

Nielsen, J. (2011). Specialpædagogik mellem betingelser og relationer, i: Specialpædagogik teori og praksis, s. 56-70.Århus: Kvan

Nielsen, J. (2011). Specialpædagogik mellem betingelser og relationer, i: Specialpædagogik teori og praksis, s. 56-70.Århus: Kvan Nielsen, J. (2011). Specialpædagogik mellem betingelser og relationer, i: Specialpædagogik teori og praksis, s. 56-70.Århus: Kvan Specialpædagogik mellem betingelser og relationer af Jørn Nielsen Abstrakt:

Læs mere

AKT: it isn t dead but it smells funny af Jørn Nielsen

AKT: it isn t dead but it smells funny af Jørn Nielsen (Kognition og Pædagogik, nr 8, august 2011, s. 6-15) AKT: it isn t dead but it smells funny af Jørn Nielsen Abstrakt: AKT-begrebet lancerede i 2000 relationelle, kontekstuelle og udviklingsorienterede

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

Udredning i kontekst - af Jørn Nielsen

Udredning i kontekst - af Jørn Nielsen Nielsen, J. (2012). Udredning i kontekst Udredninger i vor tid, i: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 5, s. 180-190. Kbh: Dansk Psykologisk Forlag. Udredning i kontekst - af Jørn Nielsen Abstract Udredninger

Læs mere

Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Case Inklusion Individet - med eller uden diagnose...

Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Case Inklusion Individet - med eller uden diagnose... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Afgrænsning... 3 Metode... 3 Case... 3 Inklusion... 4 Individet - med eller uden diagnose... 4 Narrativt perspektiv... 5 Kritisk psykologisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

FABU i Rødovre 06.05.2014 Børne- og ungdomspsykiatrien i et fremtidsperspektiv.

FABU i Rødovre 06.05.2014 Børne- og ungdomspsykiatrien i et fremtidsperspektiv. FABU i Rødovre 06.05.2014 Børne- og ungdomspsykiatrien i et fremtidsperspektiv. Vi tror, vi tænker vores egne tanker, men vi tænker vores kulturs tanker. Krishnamurti i Bateson, 2011 Forskelle som ledestjerne

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 AKT-vanskeligheder set i et samfundsmæssigt perspektiv 1 Indledning

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Den foretrukne viden. Værdineutral? Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Den foretrukne viden. Værdineutral? Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Den foretrukne viden Den positivistiske forskning har tilsyneladende taget patent på begrebet evidensbaseret praksis. En psykolog og en børne- og ungdomspsykiater tilbyder andre konstruktioner om ADHD,

Læs mere

Fra recovery til discovery

Fra recovery til discovery 334 Universitetsforlaget FAGARTIKKEL Fra recovery til discovery børns og unges udvikling som et fælles anliggende Søren Hertz & Jørn Nielsen hertz@psykcentrum.dk jn@kliniskpsyk.dk Børn og unge er i konstant

Læs mere

Pædagogik i udsatte boligområder. Konference, DPU, 9. juni 2015

Pædagogik i udsatte boligområder. Konference, DPU, 9. juni 2015 Pædagogik i udsatte boligområder Konference, DPU, 9. juni 2015 Kultur, fattigdom eller eksklusion? Spørgsmålet stilles, fordi vi tit hører, at problemer i daginstitutionen skyldes kulturforskelle I kort

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen Redigeret af Lis Pøhler Indholdsfortegnelse Forord............................................................ 7 Medikaliseringen af problemer i skolen.............................

Læs mere

Inklusion - begreb og opgave

Inklusion - begreb og opgave Inklusion - begreb og opgave Danske Fysioterapeuters Fagkongres 5.-7. marts 2015 Karen Sørensen Fysioterapeut, PD specialpædagogik og psykologi, cand.pæd.pæd.psyk Inkluderet.dk Børn falder ud men af hvad?

Læs mere

Søren Hertz Børne- og ungdomspsykiater

Søren Hertz Børne- og ungdomspsykiater ICDP Konference 06.10.2016 Udsatte børn og unge som gaver til omgivelserne Mistrivsel som invitation til ny-orientering Berørt og bevæget vores egen sensitivitet Det mentale lever i det sociale. Symptomer

Læs mere

Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann

Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann Goddag, mit navn er og jeg arbejder.. Hvad optager dig lige nu hvad forventer du at få med her fra? Summepause Inklusion? Hvad tænker I? Inklusion Bevægelser

Læs mere

INKLUSION OG EKSKLUSION

INKLUSION OG EKSKLUSION INKLUSION OG EKSKLUSION INTRODUKTION Inklusion i relation til bogens perspektiv Eksklusion i relation til bogens perspektiv PRÆSENTATION Lektor i specialpædagogik og inklusion på Dansk institut for Pædagogik

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Fra recovery til discovery

Fra recovery til discovery Søren Hertz, Jørn Nielsen, 2011 Fra recovery til discovery. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid (8): 4, 334-44. Fra recovery til discovery børns og unges udvikling som et fælles anliggende Af: Søren Hertz

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

De kommunale muligheder

De kommunale muligheder De kommunale muligheder Børn og unge med psykiske problemer kommunale løsningsmuligheder KL har gennemført i alt 11 telefoninterviews med de 7 deltagende kommuner i projektet, for at klarlægge, hvordan

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Spor der skaber aftryk 29.10.2015 Udsatte børn og unge som gaver til deres omgivelser hvordan bevarer vi vores nysgerrighed?

Spor der skaber aftryk 29.10.2015 Udsatte børn og unge som gaver til deres omgivelser hvordan bevarer vi vores nysgerrighed? Spor der skaber aftryk 29.10.2015 Udsatte børn og unge som gaver til deres omgivelser hvordan bevarer vi vores nysgerrighed? Det mentale lever i det sociale. Symptomer og problemadfærd er blot overlevelsesstrategier

Læs mere

Børnefællesskaber som del af noget større og som et svar på individorienterede løsninger

Børnefællesskaber som del af noget større og som et svar på individorienterede løsninger Kapitel 25 Børnefællesskaber som del af noget større og som et svar på individorienterede løsninger Jørn Nielsen På trods af betydelig viden om, at al udvikling finder sted i samvær med andre, ses i dag

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Artiklen har tidligere været trykt i Vera No 47 JUNI 2009. Diagnoser og afmagt. Fænomenet diagnose kan ses som et udvalgt øjebliksbillede.

Artiklen har tidligere været trykt i Vera No 47 JUNI 2009. Diagnoser og afmagt. Fænomenet diagnose kan ses som et udvalgt øjebliksbillede. Artiklen har tidligere været trykt i Vera No 47 JUNI 2009. Af Søren Hertz Diagnoser og afmagt Fænomenet diagnose kan ses som et udvalgt øjebliksbillede. Lige nu arbejdes der ihærdigt på, at 2 til 3% af

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Den inkluderende pædagogik. Nielsen i Alenkær, 2009, s. 88. - Fællesskabet og den sociale konteksts betydning for elevens. alsidige udvikling

Den inkluderende pædagogik. Nielsen i Alenkær, 2009, s. 88. - Fællesskabet og den sociale konteksts betydning for elevens. alsidige udvikling Den inkluderende pædagogik - Fællesskabet og den sociale konteksts betydning for elevens alsidige udvikling Nielsen i Alenkær, 2009, s. 88 Den ekskluderende skole Eksklusion: At man fratager nogen deres

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

PPR s rolle i den inkluderende skole - Af Jørn Nielsen

PPR s rolle i den inkluderende skole - Af Jørn Nielsen (Nielsen, J. (2009). PPR s rolle i den inkluderende skole, I: Alenkjær, R. (red)(2009): Den inkluderende skole i et ledelsesperspektiv. Kbh.: Frydenlund). PPR s rolle i den inkluderende skole - Af Jørn

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Det dobbelte fokus- og ansvarsområde i relation til børn og unge i vanskeligheder

Det dobbelte fokus- og ansvarsområde i relation til børn og unge i vanskeligheder Det dobbelte fokus- og ansvarsområde i relation til børn og unge i vanskeligheder Af Søren Hertz og Jørn Nielsen Arbejdet med børn og unge i vanskeligheder har altid optaget pædagoger, lærere, psykologer,

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Vi tror, vi tænker vores egne tanker, men vi tænker vores kulturs tanker. Krishnamurti i Bateson, 2011

Vi tror, vi tænker vores egne tanker, men vi tænker vores kulturs tanker. Krishnamurti i Bateson, 2011 Platangården Socialpsykiatri 06.04.2016 Anbragte børn som gaver til deres omgivelser et insisterende udviklingsperspektiv institutionen som del af noget større Vi tror, vi tænker vores egne tanker, men

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole

Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 17. november 2011 Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole Pædagogiske udfald PÆDAGOG: Vi har længe haft fokus på de børn, der falder ud af fællesskabet

Læs mere

PPR-PsykoLog. Den narrative

PPR-PsykoLog. Den narrative Psykologernes praksisfelter er i konstant udvikling. med PPr som eksempel beskrives her temaerne fra den traditionelle via den systemiske til den narrative tilgang. Den narrative PPR-PsykoLog Udvikling

Læs mere

Sociale Fællesskabers Organisering - SFO og samarbejdet med forældre og andre vigtige voksne

Sociale Fællesskabers Organisering - SFO og samarbejdet med forældre og andre vigtige voksne Nielsen, J. (2009.) Sociale Fællesskabers Organisering - SFO og samarbejdet med forældre og andre vigtige voksne, i: Harder, S. M. og Petersen, M-B. H. (Red). SFO- en del af skolens virksomhed, s. 47-58.

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Fra integration til inklusion

Fra integration til inklusion Fra integration til inklusion Janne Hedegaard Hansen Ph.d., lektor, Institut for læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet at tosprogede småbørn understøttes i deres udvikling

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

ALLERØD KOMMUNE INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I ALLERØD KOMMUNE INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en spulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb for

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

At positionere sig som vejleder

At positionere sig som vejleder At positionere sig som vejleder At udvide feltet af mulige historier Dagens Program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.30: Oplæg At udvide feltet af mulige historier med øvelser undervejs.

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Forældreinddragelse - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på forældresamarbejdet?...3 Relationen

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Inkluderende specialpædagogik som konstruktiv selvmodsigelse

Inkluderende specialpædagogik som konstruktiv selvmodsigelse Inkluderende specialpædagogik som konstruktiv selvmodsigelse Susan Tetler Forelæsning på DPU, AU Onsdag d. 2. februar 2011 INKLUSION som begreb Fra ide(ologi) til virkelighed Fra forskning, som lægger

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Rummelighed er der plads til alle?

Rummelighed er der plads til alle? Hotel Marselis d. 29 marts - 2012 Rummelighed er der plads til alle? - DEBATTEN OM INKLUSION OG RUMMELIGHED HAR STÅET PÅ I 13 ÅR HVAD ER DER KOMMET UD AF DET? - FORSØGER VI AT LØSE DE PROBLEMER VI HAR

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Haderslev-reformen. Opvækst - udvikling. Dagpasning - skole. Sundhed - fritid og. Fremskudt indsats. børne-, junior- og ungeuniverser.

Haderslev-reformen. Opvækst - udvikling. Dagpasning - skole. Sundhed - fritid og. Fremskudt indsats. børne-, junior- og ungeuniverser. 1 Per Schultz Jørgensen, sept. 2010 Kort udgave Haderslev-reformen Opvækst - udvikling Dagpasning - skole Sundhed - fritid og Fremskudt indsats i børne-, junior- og ungeuniverser Udarbejdet for Børne-

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning

Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Lene Tanggaard, Cand.psych., Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Baggrund forskningsprojekt i samarbejde med Klaus Nielsen,

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Det vil jeg komme ind på Definition af begrebet inklusion Inklusion i en fritidskontekst Fordele ved en inkluderende tilgang Arbejdspunkter i en

Læs mere