Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler"

Transkript

1 Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen Redigeret af Lis Pøhler

2 Indholdsfortegnelse Forord Medikaliseringen af problemer i skolen Diagnosens pædagogiske betydning og konsekvenser for praksis Udfordringen for den specialpædagogiske profession Indledning At skille sig ud fra de andre Udviklingstendenser i lovgivningen Grænsesætningen mellem det normale og det afvigende Professionalisering af udskillelsen Psykologisk orienterede diagnoser i folkeskolen Intelligenstest På vej mod psykiatriske diagnoser Bag om de psykiatriske børnediagnoser Ordblindhed en udviklingsforstyrrelse? DAMP en svensk opfindelse ADHD en amerikansk og demokratisk valgt diagnose Hyperkinetiske forstyrrelser diagnosen ingen bruger Autisme en ny betegnelse for velkendte fænomener Kort sammenfatning af diagnoser Diagnosemarkedet De enkelte aktører på markedet Diagnoser i et social-psykologisk orienteret perspektiv Fokus på biologien Hvad er årsag, og hvad er virkning? En social-psykologisk orienteret forståelse og forklaring

3 Mennesket er, hvad dets sociale relationer er Kort præsentation af Maslows teori En kvalitativ undersøgelse med udgangspunkt i Maslow Elevernes hverdagsliv har vendt Maslow på hovedet Definitionsmagten og bevisbyrden Skolens fokus på hverdagslivets betydning Barnets hverdagsliv som omdrejningspunkt Forældresamarbejde At afdække elevernes undervisningsbehov Respekt for privat- og familielivet Diagnosen vildvej eller udvej? Om forfatteren Referencer Stikord

4 Forord Af Susan Tetler Medikaliseringen af problemer i skolen De seneste årtiers teknologiske udvikling har i den grad sat skub i hjerneforskningen og den neurologiske kundskabsudvikling, at medicinske/ biologiske diagnoser er kommet til at spille en helt central rolle for udviklingen af skolens specialundervisning. Som ét eksempel på denne dominans kan nævnes, at den svenske faglitteratur inden for neuropædagogik og tilgrænsende områder for 85 % vedkommende handler om diagnoser og differentialdiagnoser, mens kun 15 % belyser pædagogiske foranstaltninger (Björck-Åkesson 2001). Paradoksalt nok forløber denne udvikling parallelt med, at der inden for det specialpædagogiske fagområde gøres op med opfattelsen af, at det enkelte barn er problembæreren, og at afvigelse således kan forstås som udelukkende et resultat af en individuel patologi. Under indflydelse af internationale hensigtserklæringer rettes fokus snarere mod de omgivelser, som det enkelte barn er en del af, ud fra en opfattelse af, at problemer må forstås som opstået i netop dette møde mellem barnet og dets omgivelser. Disse modsigelsesfulde tendenser rejser flere spørgsmål. For det første, hvad det er for bagvedliggende interesser, der influerer så stærkt på denne udvikling. Et andet spørgsmål handler om, hvilken pædagogisk betydning diagnosen har for skolens arbejde, og hvilke konsekvenser det synes at få for indhold og organisering af de iværksatte foranstaltninger. Og endelig er der grund til at reflektere over, hvordan den specialpædagogiske profession kan kvalificeres med henblik på at forholde sig kritisk-konstruktivt til denne udvikling. Der er flere årsager til, at diagnoser er så eftertragtede, og at problemer i skolen har en tendens til at blive medikaliserede. Således er der klare interesseoverensstemmelser mellem centrale aktører på det specialpædagogiske område. Det medicinsk/biologiske kompleks har mange økonomiske interesser i at fremme den genetiske forskning, FORORD 7

5 ligesom skolens forvaltning i diagnosen har fået et administrativt godt redskab, idet den fra et organisationsteoretisk perspektiv kan fungere som bufferskabende strategi, dels ved at give tilgang til ressourcerne, dels ved at sætte grænser for denne tilgang og det ud fra en antagelse om, at de anvendte kriterier er objektive og retfærdige. Også mange forældre er positivt indstillede og aktive i bestræbelserne på at få sat en diagnose på deres barns problem, idet diagnosen giver dem en form for værdighed og bedre status. Ikke mindst friholder diagnosen dem for ansvar for problemet. Samtidig genererer diagnosens forankring i det medicinske videnskompleks en optimisme, fordi den dermed giver løfter om, at vi kan få bugt med problemerne med den rette behandling, hvilket igen kan føre til selvopfyldende effekter. Tilsvarende har de pædagogisk professionelle en interesse i at få et barn diagnosticeret, fordi det alt andet lige giver bedre muligheder for at få tilført flere ressourcer til deres pædagogiske arbejde. Diagnosens pædagogiske betydning og konsekvenser for praksis Diagnosen kan i en specialpædagogisk sammenhæng forstås som en årsagsbeskrivelse, som i skolen skal omsættes til pædagogisk handling, men det går ikke at udlede den pædagogiske handling af diagnosen, fordi skolen er et socialt system, som ikke kan kontrolleres. Ligeledes viser det sig nødvendigt at skabe et pædagogisk/professionelt sprog i stedet for det medicinske sprog, som ikke passer ind i skolens kulturgrundlag. På den måde står vi i et dilemma: Vi er fanget ind i en (medicinsk orienteret) kundskabstradition, som ikke er forenelig med de principper om nærhed og mindsteindgreb, som specialpædagogiske indsatser har været forpligtede på siden En hyppig brug af diagnoser til børn, som befinder sig i komplicerede læringssituationer, kan samtidig ses som en individualisering af sociale problemer fx i de tilfælde, hvor en udadreagerende adfærd søges socialt kontrolleret/disciplineret via medicinering. Individbundne årsagsforklaringer kan således være med til at spærre for en erkendelse af, hvilken andel omgivelserne har heri (fx familiebaggrunden). Også skolen kan have vanskeligt ved at få øje på hvilke ændringer i dens egen organisation og kultur, der nødvendigvis må foretages, for at rumme den aktuelle variationsbredde af elever. Endvidere er der en risiko for, at vi overser den al- 8 BARNET BAG DIAGNOSEN

6 mene kompetence i det pædagogiske miljø, når ekspertrollen bliver så dominerende. Endelig må vi nøje overveje, hvad det betyder for et barns selvudvikling og selvbillede, at det på et tidligt tidspunkt i livet får påhæftet en diagnose, fx ADHD. For uanset diagnosens positive sider, så afsiges der en moralsk dom ved at stille en medicinsk diagnose, fordi den dybest set er et udtryk for noget uønsket, noget defekt. Ikke mindst fosterdiagnostikken og dens afledte konsekvenser er et tydeligt eksempel på dette. Udfordringen for den specialpædagogiske profession Den biologisk/medicinske forståelsesramme, som den aktuelle brug af diagnoser er forankret i, sætter tilsvarende den specialpædagogiske profession under pres. Det er derfor vigtigt at forholde sig reflekteret og kritisk-konstruktivt til den øgede medikalisering af problemer i skolen. Kritisk-konstruktivt med henblik på at vurdere den konkrete anvendelse af medicinske diagnoser og differentialdiagnoser og dens tilsigtede og utilsigtede virkninger af en udstrakt og (for?) rummelig brug af dem. Og reflekteret med henblik på at udvikle et pædagogisk/professionelt sprog, der er i stand til at tilbyde andre forståelsesrammer, så problemer i skolen kan italesættes på en sådan måde, at der kan handles adækvat i forhold til dem. Diagnose er græsk og betyder oprindelig erkendelse/viden, og naturligvis har også den specialpædagogiske profession behov for indsigt i og viden om, hvad problemer i skolen handler om for at kunne håndtere dem pædagogisk. Problemet i den aktuelle situation er imidlertid, at de anvendte forklaringsrammer er for ensidige til at begribe de komplekse problemstillinger, som børn og unge i dag geråder ud i. Og når den pædagogiske behandling (og metode) samtidig har en tendens til så at sige at udspringe af diagnosen, er der alvorlig fare for, at for mange børn og unge i dag fejldiagnosticeres og dermed fejlbehandles. Derfor er det vigtigt for kvaliteten af det specialpædagogiske arbejde, at professionen involverer sig i diskussionen om den hyppige brug af diagnoser og deres betydning for det specialpædagogiske arbejde. Og frem for alt på en måde, som åbner for mere nuancerede forståelser af, hvad der kan forårsage problemer for nutidens børn og unge. Barnet bag diagnosen er et velkomment bidrag i denne debat. Med udgangspunkt i Maslows behov- FORORD 9

7 steori argumenterer den bl.a. for, at hvis ikke de grundlæggende fysiologiske behov (mad, drikke, ilt, søvn og hvile) er dækket, kan det resultere i psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser, og at der derfor er god grund til for skolen at være opmærksom på, hvordan elevernes hverdagsliv tager sig ud. Dette er ét bud på en forståelse af, hvad der i skolen skaber uro- og ukoncentrationsproblemer. Der er også en hel vifte af andre forklaringsrammer, som det er vigtigt at inddrage. For set fra en specialpædagogisk professionsvinkel er der ingen på forhånd rigtige eller forkerte forståelser. Det afhænger helt af det konkrete barn i den givne situation. Susan Tetler Leder af forskningsprogrammet Socialpædagogik/Specialpædagogik Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet November BARNET BAG DIAGNOSEN

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Udredning i kontekst - af Jørn Nielsen

Udredning i kontekst - af Jørn Nielsen Nielsen, J. (2012). Udredning i kontekst Udredninger i vor tid, i: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 5, s. 180-190. Kbh: Dansk Psykologisk Forlag. Udredning i kontekst - af Jørn Nielsen Abstract Udredninger

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Menneskesyn og empowerment i den vidtgående specialundervisning

Menneskesyn og empowerment i den vidtgående specialundervisning Menneskesyn og empowerment i den vidtgående specialundervisning Afgangsprojekt Diplom i specialpædagogik UCC Studerende: Helene Røssel Vejleder: Ida Mundt Afleveringsdato: 21.05.2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Én for alle alle for én

Én for alle alle for én Én for alle alle for én - pædagoge ns arbejde med børnefællesskaber i børnehaven Navn: Mie Louise Egeskov Studienummer: 22111510 Vejleder: Mie Thulesen Censor: Susanne Kantsø Bachelorperiode: 20. april

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse

LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse Redaktører: Ole Hansen og Thomas Nordahl Bidragydere: Niels Egelund, Ole Hansen, Marianne Jelved, Thomas Nordahl, Bengt Persson, Lars Qvortrup, Ine Eriksen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hvordan bliver man social?

Hvordan bliver man social? Af Carsten Hegnsvad seminarielærer Hvordan bliver man social? Et af de store spørgsmål, der aktuelt rejses i forskellige pædagogiske sammenhænge, er hvordan man lærer at være social. Ofte rejses spørgsmålet

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

INDLEDNING 3 Motivation. 3 Problemformulering.. 5 Læsevejledning. 5 Begrebsafklaring & afgrænsning.. 8

INDLEDNING 3 Motivation. 3 Problemformulering.. 5 Læsevejledning. 5 Begrebsafklaring & afgrænsning.. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 Motivation. 3 Problemformulering.. 5 Læsevejledning. 5 Begrebsafklaring & afgrænsning.. 8 ÉT BEGREB MANGE BETYDNINGER. 10 Social arv - et historisk tilbageblik... 10 Kritik

Læs mere

På kanten af det normale

På kanten af det normale På kanten af det normale En undersøgelse af den sociale integration af unge med Aspergers syndrom Socialvidenskabeligt speciale 2006 Roskilde Universitetscenter Anne van der Sterren Rovsing Trine Skov

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Sag: 13/34766 Rubrik Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Teoretisk grundlag og pædagogisk praksis Godkendt af byrådet 2013 1/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 1.1 Baggrund... 3 1.2 Viden om patientuddannelser...

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Bachelorprojekt specialpædagogik maj 2015 -Ina Sif Erland Nielsen

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Bachelorprojekt specialpædagogik maj 2015 -Ina Sif Erland Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Problemformulering 2 Læsevejledning 3 Emneafgrænsning 3 Videnskabsteoretisk perspektiv 4 Metodeafsnit 5 o Introduktion til empiri 5 o Empiri uddrag af et interview 6 Teoriapparat

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Den øgede diagnosticeringstendens i senmoderniteten

Den øgede diagnosticeringstendens i senmoderniteten Den øgede diagnosticeringstendens i senmoderniteten - Den pædagogiske magt, det diagnosticerede barns identitet og kompetenceudvikling. Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Bachelorrapport 2013 Emne: Diagnosticeringstendens

Læs mere

Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed

Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed KVIS-programmet 2005 og 2006 Ole Hansen KVIS-programmet 2007 Version 25. marts 2007 Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet Copyright: Ole Hansen

Læs mere

Ledelse af institutioner i forandring

Ledelse af institutioner i forandring Ledelse af institutioner i forandring Ud fra et systemteoretisk perspektiv giver artiklen et bud på, hvordan der kan tænkes ledelse inden for institutionsverdenen. Tankerne begrænser sig dog ikke til dag-

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Fællesskaber, der rækker ud over skolen

Fællesskaber, der rækker ud over skolen Fællesskaber, der rækker ud over skolen Af Jørn Nielsen, psykolog Spørgsmålet om den inkluderende skole har været på dagsordenen i efterhånden flere år. Mange steder er der satset stort med undervisningsforløb,

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

1.INDLEDNING... 2 4.1 KONKLUSION... 34 4.2 KRITIK AF METODEVALG... 35 5. LITTERATURLISTE... 37

1.INDLEDNING... 2 4.1 KONKLUSION... 34 4.2 KRITIK AF METODEVALG... 35 5. LITTERATURLISTE... 37 Indholdsfortegnelse 1.INDLEDNING... 2 1.2 EMNEBEGRUNDELSE... 2 1.3 PROBLEMFORMULERING... 3 1.4 FORMÅLET FOR OPGAVEN... 3 1.5 METODE... 4 1.6 OPGAVENS TEORETISKE FUNDAMENT... 4 1.7 EMNEAFGRÆNSNING... 5

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere