Fællesskaber, der rækker ud over skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesskaber, der rækker ud over skolen"

Transkript

1 Fællesskaber, der rækker ud over skolen Af Jørn Nielsen, psykolog Spørgsmålet om den inkluderende skole har været på dagsordenen i efterhånden flere år. Mange steder er der satset stort med undervisningsforløb, kompetenceudviklingsprojekter, værdiskabende debatfora, ansættelse af personale med særlige inkluderende funktioner m.v. og samtidig må man sige, at succesen har været begrænset: vi ser i dag, at antallet af børn, der segregeres til specialundervisning og specialpædagogiske foranstaltninger er stigende, at udgifterne til samme placeringer er stigende, at det almindelige område kommer under pres både fagligt og økonomisk og at et stort antal børn og unge ikke trives og ikke får det lærings- og udviklingsudbytte, der er ønskeligt. Således ser vi, at spredningen mellem de børn og unge, der klarer sig bedst og de, som klarer sig dårligst og derved befinder sig i udsatte og sårbare positioner er markant (Nordahl, 2009). Hvorledes skal vi forstå denne situation og hvad er svaret på dette? Der er givetvis mange faktorer også indenfor rammerne af skolen og den pædagogiske verden, der spiller ind. Men her skal der argumenteres for, at en væsentlig del af svaret skal findes i forhold, der rækker ud over skolen og som i sidste ende er udtryk for samfundsmæssige og kulturelle forhold Den norske professor i socialpsykologi Tor-Johan Ekeland (2007) argumenterer for, at vi i dag lever i en tid, hvor der er stort fokus på individets udvikling. Dette store fokus på den enkeltes realisering af potentialer indebærer, at individet bliver ansvarligt for egen udvikling, for egen adfærd og for skabelsen af egen identitet og mening med tilværelsen. Betydningen heraf er, at jeg kommer i centrum, ikke vi. Afstanden mellem personlig succes og fiasko bliver kort: opfylder man ikke de kulturelt dannede forventninger er der stor risiko for en bedømmelse af, at individet ikke har slået til. I vores moderne tid fører en sådan individbaseret diskurs ofte til, at individet beskrives i patologiske termer; at social patologi beskrives som individuel patologi (ibid). 30

2 Et stort antal børn og unge trives ikke og får ikke det lærings- og udviklingsudbytte, der er ønskeligt Jørn Nielsen er ph.d. og klinisk psykolog i Vejle Mere individualitet end fællesskab Ekeland påpeger, at modernitetens stærke fokus på individets selvrealisering sker på bekostning af nedsmeltningen af nogle af vores traditionelle fællesskaber. En kulturel udmatning af meningsbærende og regulerende fællesskaber betyder usikker socialisering, usikker tilknytning og usikkerhed på egen identitet og kompetence. Paradoksalt er vi således havnet i en situation, hvor idealiseringen af individet kommer til at fortrænge, at vi grundlæggende og helt afgørende er afhængige af hinanden og hinandens fællesskab. Gælder dette også for folkeskolen og for spørgsmålet om inklusion? Tilsyneladende ja. I en undersøgelse foretaget af Gallup og offentliggjort i Berlingske Tidende d. 18. oktober 2010 fremgår det, at 62 % af de adspurgte forældre til børn under 16 år ikke synes, at det er en god idé at børn med specielle behov undervises i den almindelige folkeskole i stedet for i specialskoler. Selv om der givetvis kan sættes flere spørgsmålstegn ved undersøgelsens design og måder at spørge på, er det vigtigt at forholde sig til den klare tendens, at mange forældre vil opleve, at deres egne børn vil miste ved at blive undervist sammen med børn med og i forskellige former for vanskeligheder. Undersøgelsens resultater kan givetvis tolkes på forskellig vis, og i avisen fremstilles resultatet af professor Niels Egelund som udtryk for forældres egoisme. For mig er dette en (for) hurtig konklusion, og samtidig er konklusionen udtryk for netop en individorienteret tænkning: problemet placeres i de enkelte forældres indstillinger. Folkeskolen kan skabe fællesskaber Jeg ønsker her at argumentere for en helt anden måde at forstå tendensen på. Resultatet af undersøgelsen kan forstås som et udtryk for netop en af samtidens kulturelle nedsmeltninger af fællesskaber. Således kan modviljen mod inkluderingen af børn med særlige vanskeligheder i den almindelige folkeskole ses som et udtryk for fravær af fællesskabsfølelse, som et udtryk for et for svagt udbygget samarbejde om skolen for alle og som et udtryk for en oplevelse af, at den almindelige folkeskole er under pres og ikke i stand til at løfte de mange opgaver. Findes der ikke et perspektiverende svar på fraværet af fællesskab og afmagtsfølelsen vil vi se en styrket tendens til individualisering, segregering og flugt til privatskoler (hvilket en liberalistisk indstillet regering givetvis ikke vil begræde). Et perspektiverende svar går i en helt anden retning end en kritik af forældres individorienterede fokus. Det skal findes i et kryds-felt mellem tidens kultur, den førte politik og de økonomiske rammer samt en foretrukken faglighed. Svaret peger på en massiv og helhjertet indsats i retning af at få etableret fællesskaber, der rækker ud over folkeskolen, dvs. fællesskaber, der består af pædagogisk personale, professionelle hjælpere, den samlede forældrekreds og børn 31

3 En individbaseret diskurs fører ofte til, at social patologi beskrives som individuel i lokalområdet. Det peger på en diskurs, hvor vi i langt højere grad end det vi ser i dag, søger at tage vare på de mest udsatte og sårbare individer i vores samtid, og hvor vi samtidig ser, at disse individer som en del af os alle også beriger vores tilværelse. Svaret vil lægge op til dannelsen af en (inkluderende) kultur, hvor der skabes bevægelser, så forældre, børn, professionelle, medier m.m. ser skolen som samlende og udviklende fællesskab i en fragmenteret tid som øveplads for det videre liv, hvor forskelle er en berigelse. Denne vision udtrykkes bl.a. af Bøttger-Rasmussen (2009), Institut for Fremtidsforskning, der argumenterer for, at I fremtiden bliver skolen det samlende fællesskab i samfundet. Vi bliver mere fragmenterede, men folkeskolen er vi fælles om. Hvis dette lykkes, vil der være skabt en modforestilling til det dominerende individorienterede fokus, og der vil i højere grad være taget vare på, at al læring, udvikling og bevægelse finder sted i samvær med andre, og at det at lykkes, også som individ, er et fælles anliggende. Fokus vil skifte fra overvejende at være på I-dentity til at være på udviklingen af en stærkere We-dentity (Nielsen, 2004, 2008). Bekymringskultur skaber social kontrol Det vil her være på sin plads at fremhæve, at ovenstående scenarier er tænkt som visioner om en foretrukken pædagogisk og kulturel diskurs. Der er tale om et opgør med stærke kræfter i vores samtid; eksempelvis kræfter der understøtter konkurrence, kræfter der øger fokus på de individuelle præstationer (både hos børn og voksne) og et normalitetsbegreb, der indsnævres. Hertil kommer, at vi i dag ser en faglig bekymringskultur (se Hertz, 2008), der i sidste ende kan føre til en moderne form for social kontrol og disciplinering af de mest udsatte i vores samfund, og hvor det specielle er i risiko for at blive placeret i særlige foranstaltninger, der overvejende bygger på kompenserende tiltag (Nielsen og Hertz, 2010). Samtidig er der tale om fremtidsscenarier, der ikke ligger længere væk, end at de første skridt i sådan et kulturforandrende arbejde kan starte umiddelbart. Bevidstheden om, at vi i dag lever i en kultur, der i sidste ende fremmer individualisering og segregering kan mødes med modforestillinger, hvor opmærksomheden rækker ud over de individuelle hensyn, og hvor der tages vare på forskellene blandt os. Indsatsen overfor børn og unge med specielle sårbarheder og dermed særlige invitationer kan blive mødt med et inkluderende og solidarisk værdisæt og med en allerede udviklet faglighed, der på den ene side tager alvoren alvorligt og på den anden side arbejder på at fremme udviklingsmulighederne. Problemer kan løses i fællesskab Etableringen af fællesskaber, der rækker ud over skolen, skal efter min vurdering udvikle sig omkring især fire vigtige spørgsmål. Disse spørgsmål kan opstilles som kultur- og værdiskabende temaer på skolens hjemmesider, på debatmøder, på forældremøder og ved håndteringen af konkrete situationer, der vedrører dannelsen af et udviklende læringsmiljø. Rækker forældres og personales ansvar ud over det enkelte barns trivsel? Forældre ønsker naturligvis at ens eget barn skal klare sig godt og have gode udviklingsmuligheder. Men her argumenteres for, at hvis barnets kammerater af en eller anden grund befinder 32

4 Mange forældre vil opleve, at deres egne børn vil miste ved at blive undervist sammen med børn med vanskeligheder sig i vanskeligheder og evt. ikke trives, har alle et ansvar og en opgave for at deltage i udviklingen og etablere hverdagserfaringer, der bidrager til udviklingen til gavn for alle. Hvad er det dominerende syn på børn i vanskeligheder? Her argumenteres for en foretrukken tilgang, der bevæger sig væk fra at forstå børn i udsatte positioner som en særlig gruppe adskilt fra os andre og ud fra problemmættede beskrivelser til i stedet at forstå også børn med særlige problemstillinger som en del af os alle, som børn, der har noget særligt på hjerte som vi alle skal tage vare på og dermed som en berigelse for os alle. skaber visioner for læringsmiljøet, og dialoger, der fremmer aktørernes handlemuligheder i særlige situationer. Har vi tilstrækkelig faglighed til at løfte opgaven? I de afgørende fællesskaber er det centralt at forholde sig til, om indsatsen overfor de særlige opgaver og invitationer bygger på en foretrukken faglighed, der fremmer en udvikling til gavn for alle. En sådan faglighed vil især finde sine rødder i moderne hjerneforskning, i resilienceforskningen, i forskningen om recovery og i forskningen om beskyttende faktorer omsat til en praksis, der vægter de kontekstuelle og relationelle forhold (for en mere uddybende gennemgang af denne type forskning, se Hertz, 2008). Har vi tilstrækkeligt kendskab og beredskab? I dag ser vi alt for ofte, at samarbejdet om særlige problemstillinger starter for sent, dvs. først når problemerne har vokset sig store og vanskelige. Et stærkt fællesskab baserer sig på et udstrakt kendskab til hinanden og tilstedeværelsen af beredskaber, der gør deltagerne i stand til proaktivt at samarbejde om udviklende hverdagserfaringer. Et sådant kendskab og beredskab etableres bl.a. ved dialoger om spørgsmål, der vedrører dannelse, dialoger om temaer, der En sådan faglighed vil vægte integrationen af de udviklingsmæssige aspekter i pædagogikken og psykologien og vil således være vægtige modsvar til den dominerende faglige diskurs, der i dag præger feltet med problemmættede, individorienterede og kategoriserende beskrivelser. Individer er afhængige af hinanden Skal skolen og forældrene i praksis søge at fremme en inkluderende kultur på ovenstående bag- 33

5 I fremtiden bliver skolen det samlende fællesskab i samfundet 34 grund vil det være væsentligt på det helt praktiske plan at tage vare på følgende forhold: Kontakt: opgaven med at skabe en udstrakt og kontinuerlig kontakt påhviler både de professionelle og forældre. Tidligt skal der skabes en praksis, hvor det at kontakte hinanden med henblik på at etablere et samarbejde om at skabe det bedste udviklings- og læringsmiljø for børnene er en naturlig del af det at have et barn i skolen. Åbenhed: i de eksisterende regelsæt er der ikke noget til hindring for, at opgaven også omkring enkelte elevers deltagelse i fællesskabet kan drøftes i åbenhed, når tilladelsen fra forældrene er givet. Øvelsen bliver at skaffe denne tilladelse, hvilket klart lettest gøres, når hensigten er at skabe et undervisningsmiljø til gavn for alle. Etik: åbenhed forpligter, og derfor vil samarbejdsprocesserne skulle styres efter etiske principper, hvor de enkeltes integritet respekteres, og hvor dialogen bygger på at fremme de mest udviklende ideer og de mest nyttige færdigheder hos alle. Beredskab og handleplaner: hensigten om at fremme det mest udviklende læringsmiljø indebærer, at der helt konkret og i den daglige praksis skal arbejdes med at skabe udviklende hverdagserfaringer. Dette indebærer konkrete og operationaliserbare tiltag for både forældres, professionelles og børnenes vedkommende. Fokus: de mest udviklende genstandsområder for fællesskabet er de temaer, der vedrører dannelse og de aldersspecifikke temaer. I forhold til konkrete problemstillinger og skabelsen af det gode læringsmiljø vil en klart formuleret vision være den bedste kontekst også for behandlingen af vanskeligheder, konflikter og samspilsproblemer. Inklusion handler således ikke primært om formelle placeringer af børn i den ene eller anden sammenhæng. Det handler primært om, hvorledes vi som samfund, som skole, som behandlere og som medmennesker møder og behandler hinanden. Og det handler om i praksis at etablere en diskurs, der bygger på, at vi som individer er afhængige af hinanden og derfor er forpligtede til at tage vare på relationerne til hinanden. Litteratur: Bøttger-Rasmussen, N. (2009). Folkeskolen som det samlende fællesskab; interview i: Kolon nr 1., s. 37. Ekeland, T.-J. (2007). Psykoterapi ein kulturkritikk. I: Matrix. Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi, 2,. s Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag. Hertz, S. (2008). Børne- og ungdomspsykiatri nye perspektiver og uanede muligheder. København, Akademisk Forlag. Nielsen, J. (2004). Problemadfærd. Børns og unges udfordringer til fællesskabet. København: Hans Reitzels Forlag. Nielsen, J., (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s Kbh.: Frydenlund). Nielsen, J. og Hertz, S. Den foretrukne viden, i: PsykologNyt, nr. 18., s Kbh. Dansk psykologforening.

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel?

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Tema om forældreinddragelse i skolens virkefelt - ud fra et konkret projekt i samarbejde mellem Hillerød kommune og PsykCentrum Af Søren

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE 1 INDLEDNING Du har nu taget fat på at læse en guide, med bud på, hvordan man

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Over muren. Inkluderende undervisning eksempler på en praksis. Undersøgelse af et vellykket skoleforløb for en blind pige og hendes klassekammerater

Over muren. Inkluderende undervisning eksempler på en praksis. Undersøgelse af et vellykket skoleforløb for en blind pige og hendes klassekammerater Over muren Inkluderende undervisning eksempler på en praksis Undersøgelse af et vellykket skoleforløb for en blind pige og hendes klassekammerater Else Malini Hans Nørgaard Susan Tetler 1 Kolofon: Forfattere:

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere