Redegørelse for forarbejderne til L199 om store solcelleanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for forarbejderne til L199 om store solcelleanlæg"

Transkript

1 28. maj 2013 Redegørelse for forarbejderne til L199 om store solcelleanlæg Fra energiforliget 22. marts 2012 til solcelleaftalen 22. marts 2012 Regeringen og V, DF, EL og K indgår aftale om den danske energipolitik Som led heri aftales gennemført en analyse af modeller for støtte til solenergi, jf. aftalens oversigt over analyser. 27. juni 2012 Med stigende efterspørgsel efter solcelleanlæg kombineret med lempelige regler vil staten få et betydeligt større provenutab end hidtil forventet. På den baggrund besluttes i regeringen, at analyse af modeller for støtte til solenergi under ordningen for små VE-anlæg igangsættes hurtigt med henblik på at udarbejde en ny model for støtte, og at analysen skal foreligge senest ultimo september 2012 og forelægges regeringen med henblik på, at lovforslag sendes i høring umiddelbart efter. Resultatet af analysen skal forelægges energiforligskredsen inden høringen. August oktober 2012 Arbejdsgruppe med KEBMIN, ENS, FM og SKM arbejder på modeller for støtte til solcelleanlæg. Den 8. oktober forelægges regeringen den senere vedtagne støtteordning med 110 øre/kwh for overskudsproduktion, mens et bilag med følsomhedsvurderinger skitserer konsekvenserne af støttesatser på 100, 110, 120 og 130 øre/kwh. En evt. problemstilling vedr. store anlæg nævnes ikke i materialet. 30. oktober 2012 Efter møder samme dag mellem ministeren og ordførerne fra V, SRSF og EL bestiller DEP bl.a. et notat om nye anlæg: Notat om nye anlæg 1. Første del: Dette notat skal beskrive en ny model for nye anlæg som Venstre ser den for sig - med max 10 års tilbagebetalingstid, dvs. ØU-model men med 130 øre/kwh-støtteniveau. Der kan tages udgangspunkt i tabel 2 i råudkastet til solstrategi med udgiftsprofiler for hhv afgifter og ny PSO. Desuden tekst som betrygger LCL i at/hvorfor tilbagebetalingstiden med denne model "kun" regnes til 10 år. 2. Anden del - en kvalitativ beskrivelse af finansieringsmuligheder - FSA fsva. afgifterne og en vurdering af hvorvidt der kan findes penge på kabelhandlingsplanen. OBS INGEN tal og tabeller i denne beskrivelse. Torsdag 1. november Ministeren deltager i samråd i KEB-udvalget om solceller (samrådsspm J stillet af Venstres og EL s ordførere). Samrådet finder sted før offentliggørelsen af regeringens udspil om ændret støtte til solcelleanlæg, og ministerens tale forholder sig derfor ikke konkret til de modellen for 1/21

2 de nye regler, der er på vej. I ministerens baggrundsmateriale indgår det kommende forslag til ændret støtte med en støttesats på 110 øre/kwh. Samme dag sender ENS et cover til DEP, hvoraf det af resuméet fremgår, at: En afregningspris for solcellestrøm, der gør fællesanlæg rentable, kan medføre en meget hurtig udbygning med store solcelleanlæg., mens baggrundsafsnittet informerer om, at: De billigste solcelleanlæg er anlæg etableret på åben mark og med størrelser på mindst 1 MW (svarende til 200 husstandsanlæg). Typisk etableres denne type af anlæg ligesom vindmøller af professionelle projektudviklere, der enten beholder anlægget selv eller sælger det videre til investorer. De 110 øre/kwh, der er foreslået, er for lidt til at gøre fællesejede solcellelav til en god forretning, ligesom aftrapningen med 10 øre årligt går mere ud over fællesejede anlæg end anlæg med nettoafregning af en del af produktionen. Hvis den midlertidige forøgelse af støtten kommer op på 130 øre/kwh, kan tilbagebetalingstiden for et stort markbaseret anlæg komme ned på omkring 8 år primo Derefter stiger tilbagebetalingstiden for nye anlæg, da støtten aftrappes hurtigere end den forventede prisreduktion. For vindmøller kan professionelle investorer på vindgode placeringer typisk opnå tilbagebetalingstider på ca. 6 år. Der er hidtil ikke indregnet udbygning med store anlæg, der ikke nettoafregner, selv ved 130 øre/kwh. Hvis prisen falder mere end forventet, eller projektudviklere og investorer af andre grunde finder, at forrentningen modsvarer risikoen, kan der meget hurtigt etableres et stort antal meget store solcelleanlæg. Denne udvikling er set både i Tyskland og Italien. En tilstrækkeligt høj støtte til at fremme store anlæg kan dermed bevirke en udbygning på flere hundrede MW årligt. Hvis fællesanlæg i boligforeninger eller anlæg etableret af lokale lav skal fremmes, især hvis de også ønskes etableret på tage mv., hvor etableringsomkostningerne er højere end på bar mark, kræver det, at der gives en højere afregning til private anlæg. Hvis der gives samme høje afregning til anlæg etableret af professionelle projektudviklere vil dette desuden kunne resultere i en endnu større udbygning. Udbygningen med store anlæg kan i givet fald evt. begrænses ved en kvoteordning med en maksimal udbygning eller der kan alternativt afholdes udbud, hvor afregningen fastsættes svarende til tilbudsprisen for den ønskede udbygning. Af fra KEBMIN 6. november 2012 fremgår, at ovenstående cover ikke er forelagt ministeren. 2/21

3 Lørdag 3.- søndag 4.- mandag 5. november Skriftlig sag i regeringen over weekenden. Af sagen fremgår under afsnittet løsning: I den fremadrettede model fastsættes støtten til 130 øre/kwh frem for 110 øre/kwh. Den ekstraordinære støtte udfases som hidtil over 5 år ned til 60 øre/kwh. Det indebærer en tilbagebetalingstid for nye anlæg på 10 år, hvilket de politiske partier ligger afgørende vægt på. Dette øger den forventede solcelleudbygning fra 350 MW i 2020 til 510 MW. En evt. problemstilling vedr. store anlæg nævnes fortsat ikke i materialet. Tirsdag 6. november Søndag 11. november Møde i energiforligskredsen, hvor forslag til ændring i støtten til solcelleanlæg præsenteres. I aftaleudkastet, som deles med forligskredsens ordførere, er støttesatsen for salg af overskydende el til nettet 130 øre/kwh, og der indgår ikke nogen grænse ift. store solcelleanlæg. En evt. problemstilling vedr. store anlæg nævnes ikke i materialet, ENS sender til DEP (MAH) et notat om konsekvensvurderinger af forskellige støttesatser for solceller til brug for ministerens forhandlinger. Af notatet fremgår: Solcelleparker Tabel 1 indeholder ikke udbygning med deciderede solcelleparker. Sådanne parker sælger hele produktionen til den fastsatte afregningssats. Udbygningen med denne type anlæg er næsten umulig at forudsige i de scenarier hvor forrentningen nærmer sig almindelige kommercielle afkastkrav. Erfaringer fra udlandet viser, at de professionelle projektudviklere hurtigt kan skifte fra et land til et andet, og at deres beslutninger påvirkes af uforudsete udviklinger i solcellepriser og andre landes støtteordninger. Solcelleparker etableres i store størrelser og erfaringer fra Tyskland viser, at der kan etableres 1000 MW på en enkelt måned. Flere af reaktionerne på regeringens udspil angiver anlægspriser på solcelleparker, der er betydeligt under hvad der hidtil har været forudsat. Dermed kan der allerede ved 130 øre/kwh komme en væsentlig ubudgetteret udbygning med solcelleparker. Efter udmeldingen om 130 øre/kwh i 10 år er ENS bl.a. blevet kontaktet af en projektudvikler, der vil bygge en enkelt solcellepark på 30 MW i Vestjylland. Hvis afregningsprisen sættes til 140 øre/kwh bliver en stor udbygning med solcelleparker betydeligt mere sandsynlig. Størrelsesordenen kan være MW per år. Store solcelleparker medfører ikke tab af afgiftsprovenu, da de ikke nettoafregner. 100 MW solcelleparker til 130 øre/kwh koster ca. 82 mio. kr. årligt i PSO. Med 140 øre/kwh bliver samme tal ca. 90 mio. kr. Da omfanget af solcelleparker er så uforudsigeligt, er det i andre lande almindeligt med et loft over den årlige maksimale nye kapacitet, der kan opnå støtte. På baggrund heraf bedes Energistyrelsen samme dag tænke yderligere over, hvordan man undgår at store solcelleanlæg går amok - fx loft over antallet af anlæg i aftaleteksten. 3/21

4 Vedlagt denne er en forelæggelse for ministeren, hvoraf det fremgår at: Det største udestående ved at øge afregningsprisen til 140 øre er ifølge ENS: "Hvis afregningsprisen sættes til 140 øre/kwh bliver en stor udbygning med solcelleparker betydeligt mere sandsynlig. Størrelsesordenen kan være MW per år" Samme dag godkender ministeren notat fra ENS om Solceller som fællesanlæg i f.eks. boligforeninger og solcelleparker mhp. udsendelse til forligskredsen. I notatet indgår følgende: Solcelleparker De billigste solcelleanlæg er anlæg etableret på bar mark og med størrelser på mindst 1 MW (svarende til 200 husstandsanlæg). Typisk etableres denne type af anlæg ligesom vindmøller af professionelle projektudviklere, der enten beholder anlægget selv eller sælger det videre til investorer. I regeringens oplæg er der ikke indregnet udbygning med sådanne fællesanlæg, der ikke nettoafregner. Det skyldes, at forrentningen af disse anlæg ikke vurderes at leve op til kommercielle afkastkrav, selv ved en afregning på 130 øre/kwh. Hvis prisen falder mere end forventet, eller projektudviklere og investorer af andre grunde finder, at forrentningen modsvarer risikoen, kan der meget hurtigt etableres et stort antal meget store solcelleanlæg. Denne udvikling er set både i Tyskland, Spanien, Tjekkiet og Italien. Alle disse lande har i dag grænser for den maksimale årlige solcelleudbygning, der kan opnå støtte. De professionelle solcelleopstillere scanner løbende forholdene globalt og vil meget hurtigt kunne flytte investeringer til Danmark, hvis forholdene på et tidspunkt vurderes at være mest gunstige her. Erfaringer fra udlandet viser, at der i tilfælde af et gunstigt investeringsvindue kan opstilles 1000 MW solcelleparker om måneden. Der er ikke tale om noget direkte egetforbrug i solcelleparker. Notatet udsendes fra ministersekretariatet til energiforligskredsens ordførere samme dag. Fra solcelleaftalen af 15. november til vedtagelse af L 86 Tirsdag 13. november Onsdag 14. november Ministeren modtager sag til regeringsforelæggelse 14. november. I materialet gives ministeren et bredt mandat til at få lukket en politisk aftale om støtten til solcelleanlæg. Spørgsmål om store solcelleanlæg og evt. stor udbygning indgår ikke i materialet. ENS oversender notat til DEP om loft over solcelleudbygningen. Heri indgår bl.a.: Solcelleparker etableres flere steder i udlandet i store størrelser, og erfaringer fra Tyskland viser, at der kan etableres 1000 MW på en enkelt måned. Flere af reaktionerne på regeringens udspil angiver anlægspriser på solcelleparker, der er betydeligt under, hvad der hidtil har været forudsat. Dermed kan der allerede ved 130 øre/kwh komme en væsentlig ubudgetteret udbygning med solcelleparker. Efter udmeldingen om 130 øre/kwh i 10 år er ENS bl.a. blevet kontaktet af en projektudvikler, der overvejer at bygge en enkelt solcellepark på 30 MW i Vestjylland. 4/21

5 Samt: Løsning Hvis man vil blokere helt for udbygning med solcelleparker, skal den midlertidige forøgelse af støtten til solceller kun gælde anlæg mindre end [400 kw]. Samtidig kan der evt. indføres en skarp overgrænse for den samlede udbygning af anlæg mindre end [400 kw] ved at begrænse støtte til at gælde for de første [25] MW, der nettilsluttes hvert kvartal. Det er således på dette tidspunkt ENS vurdering, at et loft på 400 kw helt vil forhindre store kommercielle anlæg. Notatet forelægges for ministeren, der godkender det om eftermiddagen 15. november. Torsdag 15. november Møde i energiforligskredsen (kl ) med opfølgning på spørgsmål til udkast til solcelleaftalen. Til brug for mødet forelægger DEP en sag for ministeren med mødemateriale, som ministeren godkender 15. november. Heri indgår i forelæggelsen: Med aftaleudkastet foreslås følgende model - under hvert afsnit er indsat begrundelse herfor. [ ] For at undgå store solcelleparker foreslås, at den midlertidige forøgelse af støtten til solceller gælder kun anlæg mindre end 400 kw, og samtidigt kan evt. indføres en skarp overgrænse for den samlede udbygning af anlæg mindre end 400 kw ved at begrænse støtte til at gælde for de første [25] MW, der nettilsluttes hvert kvartal. I sagen indgår også notatet fra ENS Solceller som fællesanlæg i f.eks. boligforeninger og solcelleparker, som ministeren har godkendt 11. november, og som er udsendt til forligskredsen samme dag, jf. ovenfor. Partierne bag energiforliget af 22. marts 2012 indgår samme dag aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg (solcelleaftalen). Ift. store solcelleanlæg indgår det i solcelleaftalen i afsnittet vedrørende nye solcelleanlæg at Solcelleanlæg over 400 kw afregnes efter gældende regler. Ift. afregningsprisen på fællesanlæg vender Enhedslisten efter forligskredsmødet tilbage pr. mail og betinger deres godkendelse af aftalen af, at støtten til fællesanlæg bliver 145 øre/kwh for overskydende el, der sælges til nettet. Fredag 16. november Mandag 19. november ENS fremsender lovforslaget til L 86 til DEP. Sagen forelægges, godkendes af ministeren, og lovforslaget sendes til skriftlig K-udvalgshøring i regeringen. Parallel lovteknisk gennemgang af lovforslaget i JM over weekenden. Lovforslaget indeholder 400 kw-grænsen. Samme dag fremsender Per Clausen fra Enhedslisten forslag om en dispensation fra 400 kw-grænsen for fællesanlæg. Der bestilles svar i ENS. DEP udsender materiale om lovforslaget til ministermøde (standardprocedure). 5/21

6 Af den skriftlige fremsættelsestale til lovforslaget, som også fremsendes til Folketinget ved fremsættelsen, fremgår: Da lovforslaget vil have virkning fra fremsættelsesdagen, haster det med at skabe klarhed over de kommende regler for markedets aktører, og da Folketingets sidste mødedag ligger tidligere end 30 dage fra fremsættelsen, skal jeg anmode om Tingets tilladelse til at dispensere fra 30 dages fristen for 3. behandling efter fremsættelsen. Tirsdag 20. november L 86 fremsættes og sendes i offentlig høring med frist for høringssvar til ENS 26. november. Onsdag 21. november ENS mødes med Rasolar Aps, der fortæller om planerne for et 30 MW solcelleanlæg ved Videbæk i Ringkøbing Skjern kommune og spørger ind til muligheden for indenfor lovens rammer at opstille flere anlæg af 400 kw. Fredag 23. november ENS fremsender sag med notat om vurdering af EL s forslag ift. dispensation fra 400 kw-grænsen for fællesanlæg. I notatet Vurdering af loftet for forhøjet støtte til solcelleanlæg på 400 kw indgår følgende afsnit: Kommercielle anlæg Efter indgåelsen af aftalen om strategi for solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg har Energistyrelsen været i kontakt med en projektudvikler, der påtænker at opføre solceller på et større areal ved Videbæk i Ringkøbing Skjern kommune. I alt påtænkes opført 30 MW, men på grund af loftet vil projektet blive delt op i flere anlæg af maksimalt 400 kw. I modsætning til vindmøller er solcelleanlæg opbygget af mange små moduler, og kan enkelt opsplittes i et vilkårligt antal enkeltanlæg. De enkelte anlæg vil være fysisk adskilt, og kan i givet fald blive ejet af hvert sit selskab og ligge på hver sin matrikel. Da det viser sig at være relativt nemt at omgå loftet, vil det formentlig ikke få stor betydning for udbygningen med solcelleanlæg. Kommunernes sagsbehandling af de nødvendige lokal-planændringer og byggetilladelser (ca. 9 måneder fra projektudvikleren er klar med sit materiale) forventes dog at begrænse udbygningen i Fra 1. januar 2014 reduceres støtten, men vil formentlig fortsat være attraktiv for store solcelleanlæg. Indstilling Det indstilles, at loftet på 400 kw fjernes for så vidt angår fællesanlæg, som i stedet begrænses gennem ministerens afgrænsning af, hvad der anses for fællesanlæg. Det indstilles endvidere, at grænsen indtil videre opretholdes for rene produktionsanlæg, og at udbygningen med store kommercielle anlæg følges nøje. Den endelige tekniske og juridiske vurdering af, om grænsen kan håndhæves er på dette tidspunkt endnu ikke afsluttet i ENS. Derfor indstiller ENS, at grænsen indtil videre opretholdes for rene produktionsanlæg, og at udbygningen med store kommercielle anlæg følges nøje. Notatet forelægges ikke for afdelingschef, departementschef eller ministeren, men indgår som bilag i senere forelæggelse sammen med svar på en række spørgsmål fra Enhedslistens ordfører om fællesanlæg (se 9. december). 6/21

7 Onsdag 28. november Høringssvar og høringsnotat modtages i DEP fra ENS, og forelægges for og godkendes af ministeren. Høringssvar og høringsnotat oversendes samme dag til Folketingets KEB-udvalg. Af høringsnotatets afsnit 5 Loftet på 400 kw fremgår følgende: Dansk Solcelleforening kalder begrænsningen på 400 kw for vilkårlig og ulogisk for boligforeninger, der skulle ønske at etablere et større anlæg. De anbefaler, at der udarbejdes en bekendtgørelse, der fastsætter en række faste kriterier, hvorpå Energinet.dk kan godkende fælles anlæg og andre anlæg større end 400 kw, der har til formål at dække et egetforbrug. Det foreslås endvidere, at den øvre grænse for tagplacerede anlæg fjernes. BL Danmarks Almene Boliger anbefaler desuden en grænse på 4 kw pr. husstand i boligforeningen i stedet for grænsen på 400 kw. Det Økologiske Råd, WWF, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening mener, det er godt, at store anlæg over 400 kw får en lavere sats, da solcelleanlæg hovedsageligt bør etableres på hustage og ikke på markarealer. Energistyrelsens bemærkninger: Grænsen på 400 kw er møntet på at begrænse udbygningen med meget store industrielle sol-celleanlæg, der udelukkende leverer til nettet. Det er hensigten, at der skal fastsættes en nærmere afgrænsning af, hvad der omfattes af kategorien fællesejede anlæg. Klima-, energi- og bygningsministeren vil vende tilbage herom under udvalgsbehandlingen. Torsdag 29. november L 86 er til 1. behandling i Folketinget. Mulighed for omgåelse af 400 kw-grænsen indgår ikke i ministerens tale og nævnes ikke i debatten i salen. I ministerens materiale indgår følgende om kommercielle barmarksanlæg i cover fra ENS: "Kommercielle barmarksanlæg Store solcelleanlæg der etableres på bar mark er langt billigere end små anlæg etableret på hustage. De store anlæg nettoafregner ikke, hvorfor udbygningen ikke påvirker statens provenu. Udgiften til støtte finansieres således udelukkende via PSO. Der er ikke indregnet store anlæg i de økonomiske virkninger af solcelleaftalen. Hvis man ønsker at forhindre etableringen af store anlæg på bar mark kan den midlertidige forøgelse af støtten begrænses til kun at gælde fællesanlæg samt husstandsanlæg og anden ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse efter samme definitioner som hidtil anvendt for årsbaseret nettoafregning. Det vil dog samtidig afskære virksomheder fra den midlertidigt forøgede støtte ligesom kritikken af den gamle afgrænsning vil fortsætte. Alternativt kan støtten differentieres, så anlæg på jorden afregnes til en lavere sats end anlæg på tage. Lavere støtte til anlæg på bar mark må formodes at begrænse udbygningen med disse. Flere i branchen har ytret, at store barmarksanlæg kan etableres til samme afregning som Anholt havvindmøllepark. Ud fra dette argument kan den midlertidigt forhøjede støtte til anlæg på jorden 7/21

8 reduceres til 105 øre/kwh. Støtten til Anholt gives dog i fuldlasttimer svarende til ca. 12 år, mens solcellerne efter aftalen kun støttes i 10 år. 3 Alternativt kan der indføres et fast loft over den årlige støttede solcellekapacitet på eksempelvis 100 MW per år. Hvis der ønskes en begrænset og styret udbygning med store solcelleparker kan der gennemføres udbud parallelt til eller i konkurrence med udbud af havvindmøller. Ændringer i støttesatser eller beslutning om udbud er væsentlige ændringer af den aftalte støttemodel og vil kræve en revurdering af konsekvensen for PSO udgiften og dermed behovet for billiggørelseselementer." Den endelige tekniske og juridiske vurdering af, om grænsen kan håndhæves er på dette tidspunkt endnu ikke afsluttet i ENS. I ministerens beredskab indgår følgende om 400 kw-grænsen: "5. Hvad er et fælles anlæg? Svar: Et fælles anlæg er ikke nærmere defineret i aftalen, men termen sigter mod solcelleanlæg i en boligforening, eller et anlæg ejet i fællesskab af flere elforbrugere. Det vil være en logisk afgrænsning, at anlæggene ikke må være større end svarende til beboernes eller medlemmernes samlede egetforbrug. En sådan afgrænsning kan evt. overvejes at træde i kraft i stedet for loftet på 400 kw. Der vil efter forelæggelse for KEB udvalget blive truffet afgørelse om de nærmere regler for fælles anlæg. 6. Hvorfor har man sat en grænse på 400 kw? Svar: Grænsen på 400 kw er møntet på at begrænse udbygningen med meget store industrielle solcelleanlæg, der udelukkende leverer til nettet. 7. Kan der dispenseres fra 400 kw-grænsen? Svar: Nej, ikke som lovforslaget ser ud. I forhold til fællesanlæg henvises til svar på spm. 5." Mandag 3. december Hulgaard Advokater sender på vegne af Rasolar ApS en forespørgsel til ENS vedr. definition af 400 kw-solcelleanlæg, der spørger ind til muligheden for at opstille mange anlæg samlet. Der spørges om følgende: 1. Hvis flere 399 kwp-solcelleanlæg i fællesskab ejer en fælles transformerstation og transmissionslinje til 150 kv transformerstation, ønsket det oplyst om disse 399 kwpanlæg i relation til prisbestemmelsen i VE-lovens 47, stk. 4 (således som denne vil blive affattet ved en vedtagelse af det verserende lovforslag LF ), vil blive anset som ét samlet anlæg (med en installeret effekt på mere end 400 kw) eller flere enkeltstående anlæg (med en installeret effekt på max. 399 kw)? 2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, bedes det oplyst, hvorledes transmissionen fra hvert enkelt 399 kwp-anlæg til transformatorstationen skal foregå for at anlæggende i relation til VE-lovens 47, stk. 4 anses som separate 399 kwp- 8/21

9 anlæg? Søndag 9. december Tirsdag 11. december Onsdag 12. december Ministeren får forelagt sag om Sol og fællesanlæg svar til Per Clausen om nettoafregning i almene boliger, 400 kw loft og BL s høringssvar, hvor en række spørgsmål til L 86 fra Enhedslisten adresseres. Med i sagen er som bilag nr. 9 til forelæggelsen notatet oversendt fra ENS 23. november (jf. ovenfor). I sagens cover skriver DEP: Energistyrelsen anbefaler, jf. vedlagte notat, at Enhedslistens forslag imødekommes ved, at loftet på 400 kw fjernes for så vidt angår fællesanlæg, som i stedet begrænses gennem ministerens afgrænsning af, hvad der anses for fællesanlæg. Såfremt ministeren tiltræder denne anbefaling, vendes spørgsmålet med forligskredsen på forligskredsmødet 11. december. Omgåelse af 400 kw loftet fremhæves ikke i cover. Ministeren godkender ikke sagen, og bemærker bl.a. at disse notater forvirrer mere end de gavner. Der afholdes møde i energiforligskredsen. Af ministerens mødemateriale fremgår vedr. 400 kw loftet: Mulighed for dispensation for 400 kw loftet: EL har anmodet om, at der i udformningen af lovforslaget om støtte til solcelleanlæg "indføres en mulighed for at fællesanlæg, der er forankret i mange medlemmer kan søge om dispensation fra loftet på de 400 kw. Energistyrelsen anbefaler, at Enhedslistens forslag imødekommes ved, at loftet på 400 kw fjernes for så vidt angår fællesanlæg, som i stedet begrænses gennem ministerens afgrænsning af, hvad der anses for fællesanlæg. Ministeren kan foreslå dette og søge opbakning i kredsen. Hvis der er enighed, vil der blive udformet et ændringsforslag herom, som fremsættes ved andenbehandlingen af L 86. Der er stilles i perioden 21. november til 13. december fra KEB i alt 47 spm til L 86. Spm 1-44 besvares senest 11. december. Derudover 3 stk. 20 spm om samme emne. Spørgsmålene omhandler ikke mulig omgåelse af 400 kw-grænsen. KEB-udvalget afgiver betænkning til L 86. Ministeren mødes bilateralt med Enhedslistens ordfører. Ministeren får forelagt sag med ændringsforslag til L 86 om ophævelse af 400 kw grænsen for fællesanlæg. Sagen indeholder selve ændringsforslaget (lovtekst) samt oversendelsesbrev til KEBudvalget. Af cover fra ENS fremgår: Der er tale om to indholdsmæssige ændringsforslag, hvoraf den ene ændring vedrører ophævelse af krav om installeret effekt på 400 kw eller derunder for fælles solcelleanlæg. Denne anden ændring udskyder det endelige nettilslutningstidspunkt til den 31. december 2013 for anlæg på overgangsordningen i lyset af, at det har vist sig, at den kommunale sagsbehandlingstid i forhold til planlovgivningen kan tage længere tid end oprindelig forudsat. Sagen indeholder ikke materiale om store solcelleanlæg, der ikke er fællesanlæg. 9/21

10 Den endelige tekniske og juridiske vurdering af, om grænsen kan håndhæves er på dette tidspunkt endnu ikke afsluttet i ENS. Ministeren godkender samme dag følgende sager i relation til L 86: 1) Faktaark med beregningseksempler på nye anlæg notatet sendes til forligskredsen 12. november 2) Mødemateriale til bilateralt møde med Venstres ordfører om solceller 3) Notat til orientering om ENS s anbefalinger vedr. udformning af skæringsdato mellem nye og gamle regler. 4) Sag med svar til Konservatives ordfører på spm om beregningseksempler på nye og gamle anlæg (Svar på lignende spm fra Venstres ordfører godkendes dagen efter 13. december). DEP modtager fra ENS udkast til ministerens materiale til 2. behandlingen af L 86. Torsdag 13. december Lars Aagaard, Dansk Energi, sender kl en til Flemming G. Nielsen, kontorchef i ENS, med cc til Anne Højer Simonsen (AHS), KEBMIN, om problemstillingen med store anlæg med følgende ordlyd: Kære Flemming og Anne Et af vores medlemmer er blevet kontaktet af en kunde, der ønsker at etablere et 30MW anlæg, bestående af 75 stk. 400kW separate anlæg for at kunne få 130 øre/kwh. De påtænker derfor at lave 75 separate installationer på samme matrikel. Går dette igennem, forventer de at bygge yderligere fem anlæg. Min jurist har ikke umiddelbart fundet noget, der direkte forhindre det. Men vi er lidt i tvivl om det er en omgåelse af reglerne. Da vi gerne vil give den rette rådgivning af vores medlem til fortolkningen af de kommende regler for sol, så vil jeg gerne have en vurdering fra Energistyrelsen af hvad der er det korrekte svar tilbage til kunden. Forventes det at være en ok model eller vil det blive opfattet som en omgåelse? Venlig hilsen Lars Aagaard AHS vidersender kl Aagaards mail til kontorchef i DEP Martin Hansen (MAH), fuldmægtig i DEP Nina Holst (NINHO), kontorchef i ENS Flemming G. Nielsen (FGN), vicedirektør i ENS Nicolai Zarganis (NZ) og med cc til departementschef Thomas Egebo (TEG) med følgende tekst: Kære ENS Se nedenfor. Jeg foreslår at vi laver beredskab til ministeren herpå til 2. beh. imorgen og evt skriver det ind i hans tale. Det har ikke været meningen, at nedenstående skulle kunne lade sig gøre, så hvis reglerne som vi har lavet dem nu ikke forhindrer det, må vi jo nok tilbyde at lave nogen der gør ;-) Mvh 10/21

11 Anne NZ fra ENS svarer kl til samme kreds af modtagere, som på mail fra AHS: Vi ser på det og er bekendt med problemstillingen. Vi skal dog være varsomme med at love at vi kan lovgive imod det, da det er vanskeligt at forhindre udparcellering, opstilling af separate el-målere mv. ENS har samtidig kl oversendt revideret materiale til ministerens brug ved 2. behandlingen, som er konsekvensrettet ift. nogle udarbejdede faktaark. Materialet forelægges for ministeren. Mailkorrespondancen om mailen fra Aagaard følges ikke op fra DEP med bestilling til ENS på supplerende materiale til 2. behandlingen. I ENS er Aagaards oplysninger ikke nye. ENS har allerede 21. november holdt møde med den konkrete projektudvikler, som refereres i notat oversendt til DEP 23. november og indeholdt i forelæggelse for ministeren med sag 9. december, ligesom selskabets advokat har henvendt sig til ENS 3. december. Den endelige tekniske og juridiske vurdering af, om grænsen kan håndhæves er på dette tidspunkt endnu ikke afsluttet i ENS. Der ændres derfor ikke i tale og beredskab. Aagaards mail deles ikke med ministeren. Øvrigt i relation til L 86: KEBMIN oversender 13. december meddelelse fra ministeren til KEB om L 86 (KEB s bilag 32 til L 86). Meddelelsen omhandler spørgsmål, som har været genstand for drøftelser i energiforligskredsen, nemlig nettoafregning for boligforeninger og almene boliger, nærmere analyse af vilkårene for husstandsvindmøller, samt spørgsmål om opfølgning på udbygningen med solceller fordelt på anlægstyper. Fredag 14. december 2. behandling af L 86 i Folketinget. I ministerens materiale til 2. behandlingen indgår, at man imødekommer høringsparter ift. at fjerne 400 kw loftet for fællesanlæg, hvis størrelse afgrænses på anden vis. Muligheden for omgåelse af 400 kw-grænsen nævnes ikke, men det indgår at "grænsen opretholdes for andre anlæg end fællesanlæg, og udbygningen med store kommercielle anlæg følges nøje". Muligheden for omgåelse af 400 kw-grænsen nævnes ikke i ministerens beredskab eller tale. Ministeren berører derfor ikke spørgsmålet om omgåelse af 400 kwgrænsen, da han tager ordet i salen. Fokus er i debatten er på fællesanlæg, andelsforeninger, lejere mv. samt på husstandsmøller. Muligheden for omgåelse af 400 kw-grænsen nævnes ikke i salen. Ministeren får en forelæggelse om svar på ministerens spm vedr. 400 kw-grænsen Sagen omhandler et spm ministeren har haft til om 400 kw-grænsen er problematisk ift. inverterløsninger. I sagen svares til ministeren: Påstanden om at 400 kw-grænsen er uhensigtmæssig pga de eksisterende inverter- 11/21

12 løsninger er indtil videre kun blevet bragt op en enkelt gang - nemlig ved det omtalte dialogmøde. Da større solcelleanlæg typisk opdeles i moduler svarende til inverterstørrelsen, f.eks. op til 15 kw med Danfoss invertere, er der ikke noget, der betinger en sammenhæng mellem det samlede anlægs størrelse og inverter-størrelse. Energistyrelsen har også haft møde med aktører, som netop påtænker at opsætte 400 kw-anlæg, uden disse aktører på noget tidspunkt har nævnt, at inverterstørrelsen skulle være et problem. Under alle omstændigheder er grænsen for fælles anlæg med ændringsforslaget nu ophævet. Endvidere er der ikke i denne lovbehandling mulighed for at fx. hæve grænsen til 500 kw, som blev nævnt på mødet. Dette både af tidsmæssige årsager, men i endnu højere grad fordi en ændring af denne betingelse vil betyde en forøget udbygning, som der vil skulle findes finansiering og tilsvarende billiggørelse til. Samme dag sender ENS til Erhvervsstyrelsen notifikationsmeddelelse i henhold til EU's informationsprocedure. Mandag 17. december Tirsdag 18. december Onsdag 19. december Torsdag 20. december Svar på KEB s spm 46 og 47 til L 86 oversendes til udvalget. Dermed er alle udvalgets spørgsmål til L 86 besvaret. Energinet.dk sender til ENS udkast til Administrationsgrundlag for Energinet.dks kontrol af bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet 15, stk. 1, nr. 2. Administrationsgrundlaget omhandler administrationen af overgangsordningen i L 86, hvor eksisterende anlæg kan fortsætte på årsbaseret nettoafregning i 20 år. 3. behandling af L 86 i Folketinget. Ministeren modtager ikke revideret materiale forud for behandlingen. Ministeren deltager ikke i 3. behandlingen pga. udlandsrejse. Kulturministeren er fungerende minister og får kopi af samme materiale, som ministeren havde med som til 2. behandlingen 14. december. Ved 3. behandlingen er omdrejningspunktet for debatten håndtering af husstandsmøller og de samlede omkostninger ved energiaftalen og solcelleaftalen. Andre sager relateret til L 86: Ministeren godkender svar til Brancheforeningen for husstandsvindmøller. Ministeren godkender i relation til L 86 sager om: 1) svar til Dansk Vindmølleforening om husstandsvindmøller. 2) svar til Vand og Affald vedr. større solcelleanlæg. Vand og Affald i Svendborg har henvendt sig til ministeren med et forslag om at give adgang til nettoafregning for flere spredte forbrugssteder i et stort solcelleanlæg. Af ministersvaret fremgår: Med forslaget ønsker I adgang til nettoafregning af produktionen fra et centralt solcelleanlæg i forbruget på flere spredte forbrugssteder. Nettoafregning er en adgang til at bruge strøm man selv har produceret uden at blive pålagt afgifter mv. af dette forbrug. I forbindelse med ændringen af nettoafregningsbekendtgørelsen er kravet om beliggenhed på forbrugsstedet erstattet af, at solcelleanlægget enten skal være beliggende på forbrugsstedet eller tilsluttet egen forbrugsinstallation. Man kan dog stadig ikke levere el til elnettet ét sted for at hente det gratis et andet sted. Med en sådan konstruktion er der ikke tale om, at man bruger strøm, man selv har produceret, 12/21

13 og dermed kan der ikke nettoafregnes. 3) svar til Dansk Byggeri. Søndag 23. december Fredag 28. december L 86 stadfæstes af Dronningen Loven offentliggøres som lov nr om ændring af VE-loven. Fra vedtagelse af L 86 til fremsættelse L marts Januar Tirsdag 8. januar Fredag 11. januar Der forelægges en række svar på henvendelser og materiale til ministerinterview og virksomhedsbesøg m.m. og der laves oplæg om husstandsmøller. ENS sender til DEP revideret notat vedr. husstandsmøller ENS sender svar til Energinet.dk på tolkningsspørgsmål vedr. solcellereglerne i BEK 1068 af og L 86 af Ingen af spørgsmålene vedrører 400 kw grænsen. Samme dag beder MBBL om bidrag fra ENS til arbejdsgruppen vedr. øget brug af vedvarende energi i det almene byggeri med henblik på færdiggørelse af afrapporteringen. Mandag 14. januar Tirsdag 15. januar Torsdag 17. januar AHS gensender Aagaards mail af 13. december til MAH med teksten: Hej Martin Kan du i al stilfærdighed finde ud af, om der er et problem ift 'serie'anlæg' eller ej. Jeg tror ikke jeg/vi har fået et svar på det+ tak Mvh Anne MAH videresender til sagsbehandler NINHO med beskeden: Vil du kikke på dette ved lejlighed. Dansk Energi sender mail med spørgsmål om afregning af solcellekunder. Sagsbehandler NINHO bestiller sag fra ENS, der belyser problemstillingen med omgåelse af 400 kw-grænsen med følgende ordlyd: Jeg skal hermed bestille en sag om muligheden for støre (fx 30 MW) kommercielle solcelleanlæg under de nye regler. Sagen skal indeholde følgende 1) en vurdering af hvorvidt store, kommercielle anlæg kan få de 130 øre/kwh 2) hvis ja, en vurdering af hvor mange, om nogen af sådanne projekter der vil kunne forventes 3) et bud på hvordan der evt. kan sættes en stopper for dette ved en ændring af reglerne el.lign. Frist til dep: torsdag den 24. januar. Se desuden t.o. Annes mailkorrespondence med Lars Aagaard nedenfor om sagen. 13/21

14 [dvs. mail fra Aagaard til AHS af 13. december] Torsdag 24. januar ENS har afsluttet teknisk og juridisk vurdering af, om 400 kw grænsen kan håndhæves og må konkludere, at grænsen kan omgås. I den konkrete udformning, der foreslås af Rasolar, vil der være tale om ét stort anlæg, der ikke kan modtage den forhøjede afregning. Den tekniske og juridiske vurdering viser dog, at såfremt anlæggene tilsluttes til elnettet enkeltvis vil de være at betragte som separate anlæg, der hver i sær skal vurderes i forhold til 400 kwgrænsen. ENS leverer sag til DEP, der bekræfter at 400 kw grænsen kan omgås samt giver bud på mulig løsning. Det fremgår af sagen at: Med den nye støtteordning til solceller afregnes solcellestrøm med 130 øre/kwh i 10 år. For at undgå store kommercielle solcelleparker er støtten begrænset til at gælde for anlæg på maksimalt 400 kw. Store solcelleanlæg etableret på bar mark er betydeligt billigere end tagmonterede anlæg (ca. halv pris i forhold til husstandsanlæg), hvorfor 130 øre/kwh vil give projekterne meget store overskud. En konkret henvendelse fra en projektudvikler viser tydeligt, at grænsen på 400 kw kan omgås ved at opdele et stort anlæg i flere mindre anlæg, der adskilles både fysisk og ejermæssigt. Det konkrete projekt omfatter anlæg á 399 kw med en samlet effekt på 30 MW. Sådanne projekter kan medføre en stor ubudgetteret udbygning med solceller, som det vil være hensigtsmæssigt at imødegå, før udbygningen når de 500 MW, der efter solcelleaftalen udløser en revurdering af støtteniveauet. Hvis der etableres flere anlæg á 30 MW kan der blive tale om en hurtig overskridelse af de 500 MW, som udløser forhandling. Det seneste skøn over anlæg, der er og vil blive etableret under gammel ordning, er på 430 MW. Så med flere planlagte projekter á 30 MW er risikoen for at overskride 500 MW nærliggende. Og dermed bør der optages forhandling nu. Problemstillingen og to varianter af et muligt indgreb er mere uddybende beskrevet i vedlagte notat, der kan udleveres til energiordførerne. Det skitserede indgreb kan gennemføres hurtigt som en del af den lov om ændring af støtten til vindmøller, der forventes fremsat primo februar. Det foreslåede indgreb, der indeholder en ophævelse af 400 kw grænsen, løser samtidig problemet med det store anlæg på en idrætshal i Fredericia Kommune. Som ministeren har besluttet, bør der ikke sendes svar til Fredericias borgmester, før denne sag er afklaret. For at kunne ændre reglerne, inden nogen når at investere store beløb i tillid til de vedtagne regler, bør ministeren hurtigst muligt tage initiativ til at ændre solcelleaftalen på en måde, der reducerer støtten til anlæg på bar mark. Det bemærkes, at en projektudvikler (Rasolar) og Dansk Energi har spurgt, hvordan grænsen på 400 kw skal fortolkes. ENS vil snart være nødt til at oply-se, at de planlagte anlæg lovligt kan etableres. Det vil være bedst, at der forin-den er taget stilling til et lovindgreb. Af vedlagte notat fremgår: Løsning 14/21

15 Det indstilles, at man som i Tyskland skelner mellem anlæg på tage og anlæg etableret på jorden. For anlæg etableret på jorden kan den midlertidigt forhøjede støtte enten helt ophæves, eller den kan reduceres til et lavere niveau. Samtidig kan den eksisterende grænse på 400 kw pr. anlæg fjernes. Mandag 28. januar Torsdag 31. januar DEP anmoder ENS om at revidere sagen, så det klart fremgår, hvilken model der indstilles i forbindelse med en ændring af lovgivningen. ENS leverer revideret sag 31. januar, og sagen forelægges samme dag. Følgende fremgår af den reviderede sag: Løsning: Det indstilles, at man som i Tyskland skelner mellem anlæg på tage og anlæg etableret på jorden. For anlæg etableret på jorden kan den midlertidigt forhøjede støtte enten helt ophæves, eller den kan reduceres til et lavere niveau. Med en reduceret sats på 90 øre/kwh kan der formentlig opnås en betydelig udbygning til støtteomkostninger, der er lavere end til biogas, de senest udbudte havvindmøller og andre typer solcelleanlæg. Fredag 1. februar Ministeren modtager og godkender sagen med forslag til løsning på problemet med store solcelleanlæg og omgåelse af 400 kw-grænsen. Departementschefen noterer på sagen: Jeg synes vi hurtigst muligt skal finde en løsning med FM. Alle bør have en interesse i at undgå et offentligt forløb a la forløbet forud for sol-aftalen. Ministeren noterer på sagen: Enig i behov for hurtig aktion og det formålstjenstlige i, hvis vi kan få flex mandat til forhandlinger. Kunne faktisk godt være forligskreds var med på en lavere sats. Ville være fantastisk godt, hvis vi i samme ombæring kunne få håndteret de almennyttige, herunder om de skal afregnes med til 130 eller 145 øre. Afhænger også af den tilslutningsafgift og ekstra tarif, som DE overvejer på både små og store anlæg, hvilket vi bør bede om en status på. Ringer meget gerne SKM for at få dem til at rykke, alle har en interesse i hurtig afklaring og kun én lovproces. Under alle omstændigheder vil jeg gerne have ændret to ting i notat: 1. fjern afsnit om de cirka 430 MW, da vi ikke kender konsolideret tal endnu. Vi kan evt. mundtlig tilkendegive niveauet hvis det vurderes hensigtsmæssigt. 2. I nedenstående afsnit vil jeg gerne have fjernet der skal dækkes ved billigggørelse andre steder på energiområdet. Det er der ikke truffet nogen beslutning om. ( Finansiering. Uden indgreb må der forventes et stort ubudgetteret træk på PSO-udgifterne, der skal dækkes ved billiggørelser andre steder på energiområdet. Da udbygningen vil være præget af en vis ketchupeffekt, er niveauet meget svært at forudsige. ) 15/21

16 Mandag 4. februar Tirsdag 5. februar Ministeren godkender forslag til dagsorden til møde 7. februar med regeringsordførerne. Heraf fremgår vedr. dagsordenpunktet solceller, at ministeren kan: evt. lufte problematikken omkring store anlæg på bar mark, (jf. også separat forelagt sag herom, KERMIT akt id ) og herunder evt. en varsling om den forventede udbygning under overgangsordningen. DEP sender bestilling til ENS om revidering af notat om indgreb over for store solcelleanlæg, idet der ønskes: uddybning af afsnittet om økonomiske konsekvenser - nemlig et afsnit om hvorvidt en udbygning på tagene af offentlige bygninger og større virksomheder allerede er indregnet i forudsætningerne for solcelleaftalen? Som opfølgning på ministerens kommentar på sagen af 1. februar får og godkender ministeren sag om individuel nettoafregning for solceller i det almene byggeri, støtteniveau, tariffering og timing mv., hvoraf det fremgår under afsnit om timing: Timing Om en løsning af sagerne vedr. hhv. store anlæg og alment byggeri kan følges ad i ministerens snakke med forligskredsen afhænger af, hvor hurtigt de hver især kan blive løst ifht. FM m.fl. Det kan der desværre ikke siges noget mere håndfast om på nuværende tidspunkt. Men sagen om de store anlæg haster pga. det eksisterende smuthul i lovgivningen så meget, at den ikke bør forsinkes af sagen om de almennyttige boliger, hvis det bliver aktuelt. Torsdag 7. februar ENS fremsender revideret notat til DEP, som genforelægges. Ministeren returnerer sagen med følgende bemærkninger: Vil gerne lige være klar på to ting: Dækker nedenstående formulering over, at landsbyer og solceller fortsat Kan få 130 øre? Hvis ja, så er det jo en ret høj pris, hvis det kun koster det halve af på tag. Hvis nej, tror jeg vi får bøvl med forligskreds, hvis den type anlæg kun får 60 øre. Hvilket fører til et andet spørgsmål: skal vi spille ud med 60 øre men bede om mandat til at gå lidt højere, hvis vi bliver presset, så vi ikke skal tilbage igen? øre for ikke generende sol på barmark er jo samme pris som kystnære møller så hvis det kan flyve vel ok? Og en del billigere end havvind... Gerne hurtig afklaring, så vi kan komme i STG ( Fællesanlæg for eksempelvis en landsby eller et solcellelaug er afgrænset på anden måde (begrænset kapacitet pr. andelshaver og krav om at andelshaverne bor i lokalområdet) og vil derfor fortsat kunne etableres på jorden ). DEP påbegynder samme dag drøftelser med FM om ændringen vedrørende de store anlæg, herunder afklaring af om ændringen kræver forelæggelse for regeringens økonomiudvalg, da konstitueret kontorchef Marie Hindhede (MAHIN) samme dag fremsender det reviderede notat til kontorchef i FM med beskeden: Jeg sender her et bud på papir om håndtering af store solcelleanlæg. Jeg håber vi kan nå at tale om det inden vinterferien sætter ind. NB - papiret her er med forbehold for godkendelse i toppen af mit hus, men vi vil 16/21

17 Fredag 22. februar Lørdag 23. februar gerne i dialog med jer om indholdet mhp. en hurtig videre proces. Ministeren godkender om aftenen sagen om løsning på omgåelse af 400 kw grænsen, inkl. notat til udsendelse til forligkredsen. Ministeren godkender revideret materiale om sagen, hvori notatet er revideret. Det fremgår af sagen, at: der er indsat en undtagelse om at anlæg op til 6 kw pr. bolig (eller pr. 100 m2 i en bygning), som er tilsluttet boligens (eller bygningens) forbrugsinstallation, og som etableres på jorden, kan afregnes med det midlertidigt forhøjede pristillæg. Dette sker for, at skelnen mellem anlæg på tage og på jord ikke rammer den almindelige parcelhusejer, som ønsker at placere et anlæg i sin baghave, hvis fx taget vender forkert. Af notat til forligskredsen fremgår bl.a.: Løsning Det indstilles, at man som i Tyskland skelner mellem anlæg på tage og anlæg etableret på jorden, og at den midlertidigt forhøjede støtte ophæves for anlæg etableret på jorden. Dog kan anlæg op til 6 kw pr. bolig (eller pr. 100 m2 i en bygning), som er tilsluttet boligens (eller bygningens) forbrugsinstallation, og som etableres på jorden, afregnes med det midlertidigt forhøjede pristillæg. Samtidig fjernes den eksisterende grænse på 400 kw pr. anlæg, hvorved det undgås, at 400 kw grænsen forhindrer store projekter på taget af offentlige bygninger eller større virksomheder. Uddybning af løsningsmodel Undtagelsen af jordbaserede anlæg op til 6 kw pr. bolig svarer til den effektgrænse, der gjaldt i den tidligere årsbaserede nettoafregningsmodel. Denne 6 kw grænse kan ikke omgås på samme måde som 400 kw grænsen, fordi anlægget kun må være op til 6 kw pr. bolig og anlægget samtidig skal tilsluttes boligens forbrugsinstallation. Anlæg, bortset fra fællesanlæg og anlæg op til 6 kw pr bolig som er tilsluttet boligens forbrugsinstallation, der etableres på jorden, kan helt afskæres fra den midlertidigt forhøjede støtte, og dermed afregnes med 60 øre/kwh i 10 år. Det vil formentlig medføre, at der ikke opføres et eneste stort solcelleanlæg på bar mark de nærmeste år. Side 3 Hvis den aktuelle prisudvikling på solcelleanlæg fortsætter, kan der dog selv med 60 øre/kwh stadig komme en væsentlig udbygning efter 2015, men inden Med 60 øre/kwh i 10 år bliver støtteomkostningen nogenlunde det samme som for landvind. Hvis solceller kommer så langt ned i pris, bliver de blandt de billigste kilder til VE og bør indgå i strategierne på samme måde som landvind. Dette kan indgå i revurderingen af støttesatserne i Søndag 24. februar Forligskredsen orienteres pr. mail fra ministersekretariatet om problemstillingen med mailtekst fra ministeren samt notat med bud på løsning. Af ministerens mail til ordførerne fremgår: "Kære ordførere 17/21

18 Der har efter solcellelovens vedtagelse vist sig at være et uforudset hul i lovgivningen. Grænsen på 400 kw kan omgås ved at opdele et stort anlæg i flere mindre anlæg, der adskilles både fysisk og ejermæssigt. Afregningssatsen blev begrænset til anlæg op til 400 kw for at begrænse udbygningen med store produktionsanlæg, der ikke har som hovedformål at levere el til ejeren, men det har altså vist sig, at grænsen ikke kan håndhæves i praksis. Jeg vil derfor foreslå, at man som i Tyskland skelner mellem anlæg etableret på tage og anlæg etableret på jorden, og at den midlertidigt forhøjede støtte på 130 øre/kwh ophæves for anlæg etableret på jorden (dvs. anlæg på jord kan få den hidtidige støtte på 60 øre/kwh). Dog kan anlæg op til 6 kw pr. bolig (eller pr 100 m2 i en bygning), som er tilsluttet boligens (eller bygningens) forbrugsinstallation, og som etableres på jorden afregnes med det midlertidigt forhøjede pristillæg på 130 øre/kwh. Fælles anlæg (fx en landsby eller et solcellelaug) er afgrænset på anden måde og vil derfor fortsat kunne etableres på jorden og modtage den særligt høje støttesats på 145 øre/kwh. I vedlagte notat redegøres nærmere for situationen og den løsningsmodel, som jeg foreslår snarest bliver fremsat i et lovforslag af den type, som sendes i høring samtidig med fremsættelsen. Sagen haster, hvis en større udbygning med kommercielle solcelleparker skal undgås, og bør behandles fortroligt for at undgå strategisk ageren blandt aktørerne frem mod fremsættelsen af lovforslaget. Venlig hilsen Martin" Tirsdag 26. februar Møde i energiforligskredsen, hvor sagen drøftes. Det udsendte notat blev på mødet fulgt op af et udkast til en aftale (udleveret på mødet). Sagsbehandler NINHO sender opsummering af mødet 28. februar til ENS (Rasmus Zink Sørensen, Karen Ørsted Pedersen, Henrik Lawaetz med cc til Flemming G. Nielsen, hvoraf det fremgår: Forligskredsen gav ministeren opbakning til hurtigst muligt at udarbejde lovforslag på baggrund af drøftelsen: enighed om at forhindre storskala barmarksanlæg skal skelne mellem anlæg der sættes op på tage og på jord 6kW pr. bolig i landbylaug efter samme model som er gældende for almennyttige boliger. Heraf følger også, at hvis der gives mulighed for at kunne nettoafregne for al forbrug, sænkes støtten til 130 øre fra den forhøjede støttesats (145 øre) Forligskredsen bad yderligere ministeren afklare støttesatsen til landsbylaug som sætter anlæg op på jord. Det var forligskredsens vurdering, at en støtte på 145 øre selv for anlæg, der ikke kan nettoafregne vil være for højt sat, hvis anlæggene bliver 18/21

19 placeret på barmark. Samme dag sender ENS udkast til DEP til svar til Hulgaard Advokater vedr. definition af 400 kw grænsen for solcelleanlæg. Søndag 3. marts Fredag 8. marts Ministeren godkender betinget sag fra ENS om svar til Hulgaard Advokaterne med følgende spørgsmål til sagen: Nærmer det sig ikke vildledning, hvis vi i denne uge svarer med henvisning til dette brev, og i næste uge ændrer lovgivning. Måske allerede denne uge? Ville foretrække at få lov fremsat så hurtigt som overhovedet muligt, gerne inden for få dage, og svar afstemt i overenstemmelse hermed. Vurderes det lovstridigt ikke at svare her og nu, må I sende brevet som det er, men stadig sørge for at få fremsat forslag i indeværende uge og så sende opfølgende brev, der redegør for den nye lovgivning. ENS sender om aftenen følgende svar ift. ministerens spørgsmål til brevet til Hulgaard Advokaterne, som forelægges ministeren: Vi mener, det er rigtigst at svare Hulgaard Advokater, da sagen nu er belyst, og da indholdet i svaret refereres i det notat om mulige indgreb overfor store solcelleanlæg, som vil blive uddelt til forligskredsen snart. Det vil være uheldigt ikke at sende svaret samtidig til Hulgaard Advokater. Til ministerens spørgsmål, om det ikke er vildledning, må siges nej. Vi er forpligtet til at svare på gældende lovs grundlag. At vi forbereder et indgreb hverken kan eller bør vi røbe. Ordningen er jo ikke EU-godkendt, så firmaet løber en risiko ved at disponere, inden loven er sat i kraft. På den anden side - hvis firmaet når at disponere, inden et lovindgreb kommer med baggrund i vores udtalelse kan det blive nødvendigt at lave en overgangsordning, så de får lov til at afregne med de 130 øre pr. kwh. Mandag 11. marts DEP meddeler, at ministeren har godkendt, at brevet til Hulgaard Advokaterne kan sendes. Energistyrelsen sender svar på Hulgaard Advokaternes brev af 3. december Af Energistyrelsens svar fremgår bl.a.: Indledningsvis skal Energistyrelsen oplyse, at det vil være Energinet.dk, som vil skulle træffe afgørelse som 1. instans myndighed om berettigelsen til at modtage det nye pristillæg til solcelleanlæg efter VE-lovens 47, stk. 4, nr. 1, som vedtaget ved lov nr af 23. december 2012, men endnu ikke trådt i kraft. Besvarelsen af dine spørgsmål er derfor alene af vejledende karakter ud fra en generel fortolkning af 47, stk. 4. Umiddelbart er det Energistyrelsens vurdering, at flere anlæg, som er fysisk og ejerskabsmæssigt adskilte, skal være individuelt tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet for at blive anset for at være et enkeltstående solcelleanlæg i VElovens 47, stk. 4, nr. 1 s forstand, som er vedtaget ved lov nr af 23. december, men endnu ikke er trådt i kraft. Dette vurderes ikke at være tilfældet, hvis ejerne af de enkelte solcelleanlæg etablerer en fælles ejet nettilslutningsløsning med transformerstation og transmissionslinje. Med denne konstruktion bliver der tale om tilslutning til det kollektive elnet af et stort samlet solcelleanlæg, som vil have en installeret effekt, der overstiger den påkrævede kapacitetsgrænse efter 47, stk. 4, nr. 1. Det skal bemærkes, at den forhøjede støttesats efter 47, stk. 4, nr. 1, i lov nr af 23. december 2012, alene er 19/21

20 tiltænkt solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kw eller derunder, mens der ikke er foreslået ændringer af størrelsen af støtten til solcelleanlæg med en installeret effekt på over 400 kw. På dette grundlag finder Energistyrelsen ikke, at der kan være tale om flere anlæg. Det betyder omvendt, at hvis der skal være tale om enkeltstående solcelleanlæg, så skal de være tilsluttet det kollektive elnet enkeltvist. Onsdag 13. marts Tirsdag 19. marts Revideret udkast til aftale mv. forelægges ministeren. Ministeren får forelagt og godkender høringsliste og høringsbrev til udsendelse. Tilsagn fra forligskredsen til tillægsaftale om solceller af 19. marts. Onsdag 20. marts L 199 om store solcelleanlæg fremsættes og sendes i offentlig høring med frist 10. april. Torsdag 25. april Tirsdag 30. april Onsdag 22. maj Flere høringssvar efterlyser en overgangsordning for solcelleanlæg på jorden, der er købt i tiltro til de vedtagne regler. Af høringsnotatet fremgår, at: Energistyrelsens bemærkninger: Ud over de oven for refererede høringssvar har Energistyrelsen og Energinet.dk modtaget yderligere et antal henvendelser om planlagte solcelleanlæg, hvor der er indgået betydelige økonomiske forpligtigelser i tillid til støttereglerne vedtaget med lov nr af 23. december 2012, men hvor anlæggene endnu ikke er nettilsluttede. Klima-, energi- og bygningsministeren vil på den baggrund drøfte spørgsmålet om en overgangsordning med forligsparterne forud for 2. behandlingen af lovforslaget. 1. behandling af L 199 i Folketinget. Ministeren sender ændringsforslag til L 199 til KEB-udvalget, som indeholder en overgangsordning for solcelleanlæg på jorden, en justering af overgangsordningen i L 86 og en udvidelse af adgangen til den midlertidigt forhøjede støtte efter L 199 til både at omfatte anlæg på taget af bygninger og anlæg integreret i bygninger. Borgerhenvendelser: I perioden 1. august til 20. marts modtager og besvarer Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement mere end 850 henvendelser fra borgere og virksomheder om støtte til solceller og husstandsvindmøller. Hovedparten af henvendelserne besvares via enheden KlimaEnergi-Info, der håndterer ministeriets borgerhenvendelser. På hver henvendelse oprettes én sag. Opfølgende henvendelser og videre korrespondance journaliseres på denne sag. Derfor overstiger det samlede antal henvendelser 850. Henvendelserne kan inddeles i følgende emner (ca. tal): Spørgsmål til og kritik af overgangsordning og skæringsdato i L % Kritiske kommentarer og forslag til støtten til solceller 25 % Generelle spørgsmål om støtteordninger til private solcelleanlæg 16 % Spørgsmål til nye regler for husstandsmøller 4 % Spørgsmål om fællesanlæg 4 % 20/21

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Lad mig igen takke spørgerne for, at der nu er mulighed for at klargøre denne sag yderligere.

Lad mig igen takke spørgerne for, at der nu er mulighed for at klargøre denne sag yderligere. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 40 Offentligt Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål B om solceller i Folketingets Klima-, Energi og Bygningspolitiske

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Solcellestatistik oktober 2016 1. Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 4. december

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 30. januar 2015 Forsyning Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 18. marts 2016 JKO/JKO Under henvisning til din henvendelse af 20. januar 2016 om udvidelse

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på MW under overgangsordning fra 2015

Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på MW under overgangsordning fra 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 17 Offentligt Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på 1.660 MW under overgangsordning fra

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx Halstedhus Efterskole Halstedhus Vej 2 4900 Nakskov Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx 29. september 2015 xbkr/xbkr

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Bertel Rasmussen Advokater Att.: J. Bertel Rasmussen Bredgade 30 1260 København K Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 25. april 2016 LHT/LHT

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere H Ø RI NGSNO T AT 19. januar 2015 Forsyning Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Et udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Uopfordret høringssvar vedrørende nye regler for solceller. ==== Kære minister. Som følge af de nye regler for solcelleanlæg

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Solcellestatistik juli 2016 Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 5.oktober 2016 J nr. 2014-1453 TKB/LSR 1. Introduktion

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Advokatfirmaet Advodan, Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Mission, Vision & Strategi. 4. Marts 2014

Mission, Vision & Strategi. 4. Marts 2014 4. Marts 2014 Introduktion Dansk Solcelleforening er en interesseorganisation der arbejder for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark Brancheforeningen omfatter virksomheder, institutioner

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015. Til: Klager Advokaten Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Bygningsintegrerede solcelleanlæg

Bygningsintegrerede solcelleanlæg Bygningsintegrerede solcelleanlæg Status og udfordringer Martin Risum Bøndergaard Workshop: Bygningsintegreret Solenergi Teknologisk Institut 2.10.2012 Rapport Rapport i samarbejde med VE-Byg Kortlægning

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax El-Huset Skærbæk ApS Att.: Aut. elinstallatør [XXX] Storegade 31 6780 Skærbæk Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato 17. marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

2014/1 BTL 163 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 30. april 2015.

2014/1 BTL 163 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 30. april 2015. 2014/1 BTL 163 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 30. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 23 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget. Til: Dato:

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 23 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget. Til: Dato: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 Materiale fra Dansk Solcelleforenings foretræde vedrørende L 86 den 6. december 2012 Vedlagt omdeles talepapirer og andet

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Solcellepark

Læs mere