Engelsk Engelsk på 4. klassetrin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk Engelsk på 4. klassetrin"

Transkript

1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Supplement til læseplanen for faget Engelsk Engelsk på 4. klassetrin

2 Læseplan for 4. klasse Læseplanen for engelsk i 4. klasse skal ses som en udvidelse af læseplanen for faget engelsk fra 5. klasse til 9./10: klasse. Der henvises derfor til afsnittet om fremmedsprogstilegnelse i denne. Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Emneområderne skal dels være konkrete eksempler fra dagligdagen og dels appellere til elevernes fantasi. Kommunikative færdigheder Eleverne skal arbejde med lytte færdigheder (lærerens fortælling, cd og video) at opbygge et klasseværelsessprog sange, rim og remser at skrive korte tekster, ordkort billedordbøger. Sprog og sprogbrug Der skal først og fremmest arbejdes med ordforråd udtale, intonation og rytme. Sprogtilegnelse Eleverne skal arbejde med at benytte engelsk så meget som muligt gætte kvalificeret i forbindelse med det, de hører og læser. Kultur- og samfundsforhold De emner, der skal behandles, tager udgangspunkt i det nære som fx familie, bolig, tøj, mad, skole, fritid, dyr og højtider. Ved at behandle emner fra dagligdagen får eleverne mulighed for at drage sammenligninger mellem kulturen i engelsktalende lande og egne forhold.

3 Undervisningsvejledning for faget engelsk i 4.klasse Eleverne starter med engelsk i 4. klasse med 2 ugentlige timer. Begynderundervisning. Elevforudsætninger Langt de fleste børn glæder sig til at få engelsk i skolen og er meget motiverede. Mange elever har hørt en del engelsk via TV, musik og computer inden de starter med faget i skolen. Undervisningen i 4. klasse skal bygge på den viden om sprogtilegnelse, som eleverne allerede har fra dansk og tysk samt på deres forhåndskundskaber i engelsk. Principper for undervisningen For at undervisningen i 4. klasse kan opleves som en succes for alle elever, må en række principper være tilgodeset: undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger fra undervisningen i dansk og tysk. at lytte og forstå er fundamenter i begynderundervisningen. undervisningen forgår på engelsk, hvilket vil sige, at læreren taler engelsk, og eleverne forsøger at bruge sproget. Lærerens eget engelsk har en central funktion som sprogmodel for eleverne. For at eleverne skal høre sætningsstrukturer og gloser mange gange, er det utrolig vigtigt, at læreren taler engelsk så meget som muligt. undervisningen forgår i en tryg atmosfære, så eleverne har mod på at forsøge sig med sproget. Elevernes selvtillid i forhold til at tale engelsk styrkes bl.a. gennem hyppige gentagelser af ord og vendinger, rim, remser, sange og rutiner. den enkelte elevs parathed til at udtrykke sig respekteres. Det er vigtigt, at eleverne oplever, at det er naturligt og nødvendigt at lave fejl, når man skal lære at udtrykke sig på engelsk. Selv om eleverne mangler ord og viden om sprogets systematik, skal de til stadighed opfordres til at udtrykke sig på engelsk. Elevernes selvtillid prioriteres højere end kommunikationsfærdighed og sproglig præcision. Der for foretages korrektioner nænsomt. undervisningens indhold bygger på konkrete, dagligdags og virkelighedsnære emneområder. sprog og handling knyttes sammen. Sproget benyttes til at opnå en hensigt, og der arbejdes med konkrete ting. der arbejdes med praktisk musiske aktiviteter, fx i form af sange, rim og remser. der opbygges et klasseværelsessprog som er en vigtig forudsætning for, at eleverne finder det naturligt at benytte sig af engelsk i undervisningen. der skiftes mellem forskellige organisationsformer, så eleverne får mulighed for at gøre personlige erfaringer med sproget sammen med andre. der arbejdes kontinuerligt med udvikling af elevernes læsefærdighed. I arbejdet indgår læsning af enkeltord og læsning af enkle tekster bl.a. med lyd og billedstøtte. læseopgaver før, under og efter læsningen hjælper eleverne med at forstå teksterne.

4 skriftsproget tages i anvendelse fra begyndelsen af forløbet, i første omgang for at støtte sprogtilegnelsen (fx af ord og vendinger), men efterhånden også for at give eleverne muligheder for at udtrykke sig skriftligt på sproget. At lytte er en vigtig aktivitetsform. Der gælder både når det drejer sig om lærerens tale, fortælling og oplæsning og om brug af billedmedier. Den autentiske lyd benyttes i stigende grad til at bringe dagligliv og sprog ind i klasseværelset. Når der benyttes videoprogrammer, får eleverne hjælp til forståelse ved at se på personernes kropssprog og mimik. Forståelse bør prioriteres højest, og derfor bør der tages udgangspunkt i helheder, hvorefter der evt. arbejdes med sætninger, ord og former. Eleverne bør lære sætningsmønstre, der sætter dem i stand til at tale om sig selv og til at stille spørgsmål til hinanden. Eleverne skal til stadighed opmuntres til at gætte, og det er vigtigt, at de ikke bibringes en opfattelse af, at der for hvert dansk ord findes en engelsk og omvendt. Eleverne opmuntres til at anvende og udvikle gættestrategier og viden om, at man ikke behøver at forstå hvert ord for at forstå helheden i en lytte-eller læsetekst. Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af elevernes læsefærdighed. I arbejdet indgår læsning af enkeltord og læsning af enkle tekster. Bl.a. med lyd- og billedstøtte. Elevernes læsefærdighed udvikles fra genkendelse af ord til læsning af enkle tekster. Skrivning kan være afskrivning, fx af enkelte ord i forbindelse med elevernes fremstilling af plancher eller billedbøger. Men eleverne kan også eksperimentere med at skrive små breve, digte, historier og rollespil eller notere kammeraternes svar på forskellige spørgsmål. Her kan metoder fra den tidlige dansk- og tyskundervisning anvendes. For at støtte elevernes kendskab til almindelige ords retstavning arbejdes der fra begyndelsen med ordgenkendelse og afskrift. Ord kan med fordel samles i bundter og trænes gennem skriftlige aktiviteter (fx krydsord), og eleverne kan samle på ord (fx i hjemmelavede billedordbøger). Der bør arbejdes så meget som muligt på engelsk. I starten kan det ske ved, at læreren i størst muligt omfang taler engelsk, men accepterer at eleverne henvender sig på dansk. På den måde udsættes eleverne for den størst mulige mængde af sproget, og de vænnes samtidig til, at der tale engelsk i engelsktimerne. Praktisk musiske aktiviteter. Det praktisk musiske islæt er ikke blot et frikvarter i undervisningen. Det er holdning til undervisningen, som tilgodeser det hele, skabende menneske, involverer alle sanser og giver plads til individuelle tilegnelsesstrategier.

5 De praktisk musiske aktiviteter er her beskrevet ud fra 6 indfaldsvinkler: Krop og sprog Kommunikative lege Kreativ respons Drama Kreativ skrivning Leg med medier Krop og sprog Ikke mindst i 1. forløb af engelskundervisningen bør sprog og handling knyttes sammen. Eleverne skal erfare, at sproget benyttes for at opnå en hensigt, og det styrker forståelsen og sprogtilegnelsen, hvis der arbejdes med konkrete materialer og konkret handling, fx Action songs, hvor eleverne synger og laver bevægelser til sangen Action rhymes, hvor eleverne siger vers i kor med tilhørende bevægelser Danse Lege som indeholder mimik og kropssprog Sanselege og kimsleg. Kommunikative lege Den idé, som kommunikative lege bygger på, kan anvendes i alle forløb. I princippet har alle kommunikative lege indbygget et gap, i form at en forskel i enten udformning, indhold, mening eller holdning. Herved skabes en situation, hvor eleverne er nødt til at kommunikere for at løse opgaven. De fleste kommunikative lege har helt konkrete gaps og egner sig ofte til pararbejde, hvor de to deltagere har forskellige oplæg. Elev A har fx et færdigt billede med figurer og farver, mens elev B mangler farverne. De to elever skal derefter, uden at se hinandens oplæg, kommunikere for at få de to oplæg gjort ens. Efter samme princip kan eleverne arbejde med brikker, der skal lægges i rækkefølge, tegninger, der skal gøre færdige, eller figurer, der skal konstrueres. Oplæggene kan også bestå at to næsten ens billeder, hvor opgaven går ud på at finde forskelle. Kreative respons Når eleverne lytter og læser, kan den hensigtsmæssige lytte-læseproces hjælpes på vej af tasks. Eleven kan forstå, hvad formålet med aktiviteten er og hjælpes på vej med at udvikle strategier for bedre at tilegne sig stoffet. Det er hensigtsmæssigt at støtte arbejdet med tasks FØR, UNDER og EFTER lytning og læsning. Isæt i forbindelse med tasks EFTER lytning og læsning kan der arbejdes med kreativ respons på teksten. Eleven forholder sig til det hørte eller læste og udtrykker sin forsåelse af teksten på en kreativ måde. Eleverne kan individuelt eller parvis Illustrere en situation eller en person fra teksten Lave et cd-cover til de sange eller musiktekster, der atrbejdes med Dramatisere en sang eller en episode fra teksten Interviewe en person fra teksten Skrive en alternativ slutning til teksten Lave en collage over tekstens temaer Lave en tegneserie over tekstens hovedbegivenheder.

6 Drama I begynderundervisningen kan der arbejdes med hånddukker eller med dramatiserede situationer. Udklædning, masker, hånd- eller stangdukker kan give generte elever mere mod på at udtrykke sig. Kreativ skrivning De skriftlige færdigheder skal integreres i alle forløb, lige fra elevernes første eksperimenter med skriftsproget til der i senere forløb arbejdes med enkle former for skriftlig fremstilling. Leg med medier Eleverne møder engelsk gennem medier uden for skolen. De ser tv, lytter til musik og bruger internettet. Også i begynderundervisningen vil man kunne gøre brug af disse medier. Der kan vises videofilm, hvortil der er forskellige opgaver, som eleverne kan arbejde videre med De kan selv indtale små tekster på bånd, og der findes mange internetadresser, som kan bruges i undervisningen bl.a. tongue twisters til klasse. Clasroom language Lige fra den første time bør eleverne lære nyttige udtryk for de små handlinger, der fortages i klassen. Her er derfor en liste over nogle af de almindelig ord og sætninger, som man med stor sandsynlighed får brug for: Beskeder Socialt/kulturelt Opmuntring/ros Sit down/stand up Bless you Very good Make a circle I m sorry, I m late Well done Find a partner Please may I That s great Sit in pairs I m here today Good idea Stop talking He s not here Super Listen He s ill/on holiday Fine Look this way Would you like to..? Wow Give out the.. Pardon me It doesn t matter Take turns Thank you You can do it Choose a boy/girl Do you understand? Copy me, please Close/open the window Just a moment You re right Tidy up What s your name? Switch the light on/off Move back squares Hilsener Be careful If you have a six, have another go Hello Write your name Hi Put the paper in how are you? Try again Spil Good morning Fine, thanks Goodbye Find your.. Whose turn is it? Cheeri Pencils down Is it your turn? See you Let s start Throw the dice Let s play a game Move forward.squares Let s sing a song What s the matter?

7 Om arbejdsformer I begynderundervisningen dannes grundlaget for de arbejds- og samarbejdsformer, som den videre engelskundervisning skal bygge på. Nøgleordet for undervisningen bør være confidence, opbygning af elevernes tro på egne evner og muligheder. Valget af arbejdsform er en vigtig del af dette. Eleverne skal have flest mulige personlige erfaringer med sproget. Kort kan man sige, at hvor den traditionelle lærerstyrede klasseundervisning giver ca. 80% af taletiden til læreren og 20% til eleverne til deling, så bør udgangspunktet i den moderne kommunikative engelskundervisning være, at den enkelte elev er aktiv sprogbruger ca. 80% af undervisningstiden. Dette kan man forsøge at opnå ved at organisere undervisningen som en vekslen mellem fællesarbejde, gruppearbejde, pararbejde, værkstedsarbejde og individuelt arbejde. Navnlig er pararbejdet væsentligt. Det giver tryghed blot at tale med partneren, frem for at alle i klassen ser på og lytter til den, der taler. Klasseundervisningen er ikke altid fremmende for den nødvendig tryghed. Emneområder Valg af emneområder bør som nævnt i læseplanen tage udgangspunk i det nære og genkendelige. Mulige kategorier kan være: The Body, Numbers, The Alphabet, Animals, Transport, Food and Drink, School, Clothes, Shopping, Colours, The Classroom, The Months, Days, Seasons, Time, in the House, Hobbies, Sports, Holidays, Jobs, Weather, Monsters. Endvidere bør der arbejdes med sange, nursery rhymes og tongue-twisters.nye ord, som ikke findes konkret i klassen, kan præsenteres ved hjælp af billedkort, og ordene kan trænes med lege som Memory og billedlotteri, eller eleverne kan lave deres egne billedordbøger og plancher. Man bør også somme tider tage udgangspunkt i nogle gode historier. Her bliver det så ikke kun glosevalget, men sætningsstrukturerne, der bliver det styrende. De fleste emner kan i virkeligheden handles eller gentages forskellige steder i forløbene. Det er ikke så meget emnet, men de tekster, opgaver og arbejdsformer, man vælger, der er afgørende for placeringen. Generelt gælder det dog, at det er hensigtsmæssigt at gå fra det konkrete i begynderfasen til det mere abstrakte i de sidste forløb. Storytelling På deres modersmål kender eleverne en række historier, som de har nydt at høre igen og igen, siden de var små. De er således bekendte med eventyrgenren og har forventninger til, hvordan et eventyr vil udvikle sig, og hvad der vil være det næste skridt i historien. At lytte til historier appellerer til alle sanserne og får billedligt talt eleverne op på tæerne for at forstå handlingen. De bliver præsenteret for et ordforråd i en kontekst og må anstrenge sig lidt for at forstå sammenhængen. De møder hele tiden nye ord og strukturer, der ligger lidt længere fremme i deres sprogudvikling, men dette får dem netop til at udvikle deres ordforråd.

8 Her er en række begrundelser for at bruge historier i begynderundervisningen: historier har en magisk appel til mennesker i alle aldre det er fornøjeligt at lytte til en god historie, og det giver eleverne nogle positive oplevelser i forbindelse med deres fremmedsprogstilegnelse eventyrgenren er kendt i alle kulturer. Eleverne er straks fortrolige med, hvad fx Once upon a time betyder at lytte til historier udvikler elevernes følelser og stimulerer deres fantasi. De lever sig ind i handlingen og i personerne eleverne kan lide at høre de samme historier igen og igen, hvorved deres ordforrådstilegnelse styrkes ved de mange naturlige sproglige gentagelser, både gennem gentagelse af vigtige ord fra historien og gennem sætningsstrukturer. Gennem arbejdet vænnes de ligeledes til at gætte, hvad der vil blive sagt, og hvad der vil ske. Det er en vigtig færdighed og læringsstrategi i fremmedsprogsundervisningen nye ord præsenteres og trænes i en naturlig sproglig sammenhæng elevernes lyttefærdighed og koncentrationsevne udvikles. Det kulturelle aspekt Eleverne har et forhåndskendskab til den engelsktalende verden. Gennem arbejdet med aktiviteter, billeder, lyd, video og tekster kan begynderundervisningen i engelsk give eleverne mulighed for at få en større viden og forståelse af folk og kulturer i engelsktalende lande samt opleve engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel. Eleverne præsenteres for et varieret udbud af engelsksproget børnekultur. Eleverne øver sange, rim og remser, danse, lege og spil samt lytter til og læser fortællinger fra den engelsktalende verden. Herved får de øje på det fremmede og lægger mærke til ligheder og forskelle mellem de engelsktalende lande og deres eget land. Arbejds- og samarbejdsformer I begynderundervisningen lægges grunden til de arbejds- og samarbejdsformer, som skal kendetegne den videre engelskundervisning. Valget af arbejdsform er vigtigt. For at fremme elevernes muligheder for at få personlige erfaringer med sproget organiseres undervisningen som en vekslen mellem fællesarbejde, gruppearbejde, pararbejde, værkstedsarbejde og individuelt arbejde. Navnlig pararbejde er væsentligt. Det giver tryghed blot at tale med partneren. Ordforråd Eleverne skal fra starten tilegne sig nogle gode arbejdsvaner. Derved lærer de at arbejde med ordforrådet og at bruge tid på at bearbejde deres sprog med henblik på at udtrykke sig præcist og varieret. Eleverne skal vænnes til at fordybe sig i stoffet og til, at der skal mange gentagelse og forskellige aktiviteter til, før et ord kan betegnes som tilegnet. Når eleverne starter engelskundervisningen, er der nogle, der allerede forstår en del ord, men det er meget lidt, de selv kan formulere. Undervisningen tager udgangspunkt i de nære emner, og eleverne bør derfor få sproglige inputs på disse områder i form af historier, videofortællinger, rim, remser og sange, således at de oplever sproget i en sammenhæng og ikke som isolerede ord. Eleverne vil receptivt møde mange flere ord, end de forventes at kunne bruge. Input er ikke lig output.

9 Det bliver lærerens opgave at tilrettelægge undervisningen, så eleverne møder de samme ord mange gange, og at disse ord indgår i forskellige aktiviteter. Derved bringes eleverne gradvist til at anvende ordene primært i en mundtlig sammenhæng. Man må ikke glemme, at det for nogle elever er en støtte for hukommelsen også at se og afskrive ordet. Et er blot at kunne genkende et ord, noget andet er at kunne sige, at man har lært et ord. For at man kan sige, at man har lært et ords fulde betydning, kræver det, at man kan få det frem fra hukommelsen kan anvende det aktivt og passivt kan bruge det betydningsmæssigt rigtigt kan udtale det rigtigt kan bruge det grammatisk korrekt kan stave det korrekt kan bruge det i de rigtige situationer For at nå den grad af kendskab til et ord kræves, at man har mødt det mange gange i mange forskellige situationer. Forskellige ordforrådslege Lege med flashcards Flashcards er et vigtigt hjælpemiddel til begynderundervisningen, når man ikke har adgang til rigtige ting. Derved kan man visualisere de ord eller udtryk, eleverne skal lære. Med flashcards kan man lege mimelege, frugtsalat, ordleg på gulvet, gættelege, kimslege og kategoriseringslege. De første skriftlige opgaver Til de første skriftlige opgaver får eleverne opgaveark med både ord og billeder. Eleverne kan endvidere arbejde med wordsearch og classroom research. Der kan bruges mapping i forbindelse med arbejde med et ordforråd fra et emne. chair sofa TV chair mirror bed Sitting-room bedroom The house my room kitchen bed desk computer sink table knife

10 Eleverne kan både løse krydsord og lave krydsord til hinanden. Eleverne kan arbejde med Odd man out. I denne opgavetype skal eleverne begrunde, hvorfor ordene hører sammen eller ikke hører sammen med de øvrige. Eks.: white blue red banana (De første ord hører til colours banana til fruit). Det må gerne være sjovt at lære nye ord. Jo mere motiverede eleverne er for ordforrådsarbejdet, jo større chance er der for, at ordene lagres i deres langtidshukommelse og kan hentes frem, når de skal bruges. Lærerkvalifikationer I begynderundervisningen står lærerens sproglige og pædagogiske kompetencer i centrum. Eleverne har brug for gode sproglige rollemodeller, for lærere, der kan gennemføre undervisningen på engelsk og kan finde alternative veje, så eleverne forstår. Kravet om kompetence skal sikre, at eleverne i læreren får en sproglig rollemodel, der taler et engelsk, som lever op til de væsentlige normer for indfødt sprogbrug, dvs. et naturligt tempo og et relevant ordforråd med engelskklingende udtale og intonation. Læreren bør være bekendt med metoder og materialer, der skal anvendes på dette klassetrin. Det kræver pædagogisk og fagligt mindst lige så meget at undervise i engelsk i 4. klasse som på et højere klassetrin, og man må som lærer være bevidst om, at den læringsstil og det sprogsyn, man benytter, skal være i overensstemmelse med yngre elevers måde at lære på. Da begynderundervisningen er starten på et landsigtet uddannelsesforløb, er det vigtigt, at læreren også er bekendt med fagets efterfølgende forløb og mål.

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole.

Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole. Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole. Undervisningen Der undervises i 3. klasse i engelsk to lektioner om ugen. Jeg stiler mod at gøre min engelskundervisning så kommunikativ og levende

Læs mere

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Indhold Formål for faget engelsk

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

3b engelsk Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål.

3b engelsk Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål. 3b engelsk 2010-11 Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: 1. lære at forstå, tale, læse og skrive engelsk 2. lære udtale,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15

Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15 Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15 Timefordeling: 2 lektioner om ugen, fredage. Elever: 14 elever. Alle elever er tosprogede, derfor indgår dsa vinklen i undervisningen. Mål for undervisningen:

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Engelsk 3. Klasse

Årsplan 2015/2016 Engelsk 3. Klasse Årsplan 2015/2016 Engelsk 3. Klasse Hovedvægten i engelsk undervisningen lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne vil være konkrete,

Læs mere

Årsplan for engelsk i 1. klasse på Voldumegnens Friskole

Årsplan for engelsk i 1. klasse på Voldumegnens Friskole Årsplan for engelsk i 1. klasse på Voldumegnens Friskole Undervisningen Der undervises i 1. klasse i engelsk en lektion om ugen. Undervisningen bliver tilrettelagt, så eleverne eksperimenterer, synger

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan engelsk 3. klasse 2016/17

Årsplan engelsk 3. klasse 2016/17 Årsplan engelsk 3. klasse 2016/17 Hovedvægten i engelskundervisningen lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Vi vil bruge kropssproget og gættelege,

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Engelsk 1. Klasse

Årsplan 2015/2016 Engelsk 1. Klasse Årsplan 2015/2016 Engelsk 1. Klasse Hovedvægten i engelsk undervisningen lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne vil være konkrete,

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Sikring af progression i engelsk mellem 3. og 4. klasse på Skolen ved Bülowsvej.

Sikring af progression i engelsk mellem 3. og 4. klasse på Skolen ved Bülowsvej. Sikring af progression i engelsk mellem 3. og 4. klasse på Skolen ved Bülowsvej. Med udgangspunkt i Fælles mål vil vi beskrive hvordan vi har organiseret undervisningen i 3. & 4. klasse med den hensigt

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Engelsk 4. Klasse

Årsplan 2015/2016 Engelsk 4. Klasse Årsplan 2015/2016 Engelsk 4. Klasse Hovedvægten i engelsk undervisningen lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne vil være konkrete,

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Små engelske bøger vil kunne læses derhjemme på www.superreaders.dk børnenes unilog-in.

Små engelske bøger vil kunne læses derhjemme på www.superreaders.dk børnenes unilog-in. Year Plan- English English 3 h Grade. Når børnene træder ind af døren til klasselokalet, træder de også ind i en engelsk talende verden. Mrs. Potter taler som sagt engelsk, men bruger masser af fagter

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Beskrivelse af forløb: I engelskundervisningens første år lægges vægten på det mundtlige arbejde. Eleverne skal gennem en legende, kreativ og fantasifuld tilgang opbygge ordforråd, kommunikative færdigheder

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for engelsk Klasse: 4A/4B Periode: 2013-2014 Team / lærer: AF Årsplan engelsk 4. A og 4.B. Mål for undervisningen Nedenstående arbejdsplan for skoleåret 2013-14 tager udgangspunkt i formålet for

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Engelsk

It i Fælles mål 2009 - Engelsk It i Fælles mål 2009 - Engelsk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk

Læs mere

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3 Indholdsfortegnelse: Ugeplan...2 Fælles læsning...3 Individuel læsning...3 Grammatik...3 Internet...3 Fælles mål...3 1 Ugeplan Grammatik og It integreres i undervisningen gennem hele forløbet. UGE Emne

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A Piece

Læs mere

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Velkommen tilbage til et nyt år med engelsk! Hermed information om hvad der skal ske i det nye skoleår. Nogle af tingene er genkendelige fra sidste år, men der kommer

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Årsplan 4. klasse Engelsk Trine Persson Trinmål efter 4. klassetrin Kommunikative færdigheder: Skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Læs mere

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Undervisningen tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål for fanget engelsk. Materialer: Vi bruger ikke noget bogsystem i undervisningen. Eleverne får

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Fagplan for faget Engelsk

Fagplan for faget Engelsk FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for faget Engelsk Formål for faget engelsk (J.f. Fælles Mål, UVM) ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formålet med

Læs mere

Årsplan i engelsk for 6. klasse

Årsplan i engelsk for 6. klasse Årsplan i engelsk for 6. klasse Sproget som et anvendeligt kommunikationsmiddel er i centrum. Periode Fokuspunkt/Emne Mål Handleplan Opfølgning/Evaluering August That s it 2 Chapter 1-2 Holidays countries-

Læs mere

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes Årsplan for engelsk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Trinmål efter 4. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Periode Emne/aktivitet

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin.

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. 13. juni 2013 Læreplan for faget engelsk på Faarevejle Friskole Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. Sidst revideret:

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er de Forenklede Fællesmål for faget engelsk. Generel information: Vi bruger Pirana My First English Book samt udleveret

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I Engelsk i 2. Klasse lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde. Jeg vil gennem leg og bevægelse opbygge elevernes sproglige selvtillid. Målet er at emneområderne

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret.

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret. Denne bearbejdelse af Klare Mål er lavet på begrund af word dokumenter fra undervisningsministeriet, og indeholder den samme tekst som de trykte udgaver. Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne

Læs mere

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer Lærer: Ivan Gaseb I engelsk 3. klassen lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne skal dels være konkrete, dagligdags og

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse.

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Årsplan 4. klasse Engelsk 2017/18 Trine Person Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Kommunikative færdigheder: Kunne forstå sætninger,

Læs mere

Årsplan 2015/2016 (2. klasse)

Årsplan 2015/2016 (2. klasse) 1.-4. klasse Årsplan 2015/2016 (2. klasse) Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra danskundervisningen har kunnen, viden og erfaringer med hensyn til kommunikation, sprog og sprogbrug, læringsstrategier

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget engelsk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2006 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid.

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. Fagårsplan 10/11 Fag: engelsk Klasse: 5.a Lærer: MC Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Family/myself, numbers August Arbejde med familien, beskrive sig selv og en ven. Repetere tallene fra 0-100

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

3.kl Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. Skoleåret 2016/17

3.kl Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. Skoleåret 2016/17 3.kl Engelsk Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen Skoleåret 2016/17 Det overordnede formål med engelskundervisningen er, at eleverne tilegner sig sproglig kommunikativ kompetence. Eleverne skal blive

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Del-, slutmål og undervisningsplan for engelsk på Ryparken Lille Skole.

Del-, slutmål og undervisningsplan for engelsk på Ryparken Lille Skole. Del-, slutmål og undervisningsplan for engelsk på Ryparken Lille Skole. Indledning Engelskundervisningen på Ryparken Lille Skole er meget varieret, og vi benytter mange forskellige indfaldsvinkler til

Læs mere

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning Indhold Indledning 3 Trinforløb for basisundervisning 4 Læsning 4 Skrivning 5 Lytning 6 Tale 7 It og medier 8 Innovation og entreprenørskab 9 Indledning

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Mål for forløb Lasst uns Schlittschuh laufen

Mål for forløb Lasst uns Schlittschuh laufen Tysk 5.-6. klasse Forenklede Fælles Mål (færdigheds- og vidensmål) Mundtlig Lytning Eleverne kan forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud fra situation, gestik og mimik Eleverne har viden om det tyske

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. kl. 2012/13. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes tirsdage og torsdage, i alt 4 lektioner ugentligt.

Årsplan for engelsk 6. kl. 2012/13. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes tirsdage og torsdage, i alt 4 lektioner ugentligt. Klassen: 16 elever. 11 piger og 5 drenge. Årsplan for engelsk 6. kl. 2012/13 Afholdelse af timerne: Timerne afholdes tirsdage og torsdage, i alt 4 lektioner ugentligt. Materialer: Vi vil arbejde med systemet

Læs mere

Year Plan- English English 4 h Grade.

Year Plan- English English 4 h Grade. Year Plan- English English 4 h Grade. Når børnene træder ind af døren til klasselokalet, træder de også ind i en engelsk talende verden. Mrs. Birgit Potter taler som sagt engelsk, men bruger masser af

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt.

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013 Klassen: 7 elever. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Materialer: Bogsystemet First Choice for

Læs mere

KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN ENGELSK

KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN ENGELSK 2015-16 1. KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN ENGELSK Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I engelsk i 1. klasse lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Sprogligt fokus (Fase 1) Jeg kan forstå og bruge engelske høflighedsudtryk.

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Sprogligt fokus (Fase 1) Jeg kan forstå og bruge engelske høflighedsudtryk. English every day Eleven kan efterligne hyppige ord og fraser / Eleven har viden om de hyppigste ord og fraser. Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte / Eleven har viden om ordbilleder,

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 15-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere