MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010"

Transkript

1 MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Forlænget produktgaranti Sektion C Event afbestillingsforsikring 1

2 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B OG C Police nr Forsikringsgiver Forsikringsgiver er 2.0 Anmeldelse af skade Skader anmeldes til: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge København V CVR nr ForsikringsRådgiverne Søndre Alle Køge Telefon: (+45) Mail: Skadeanmeldelsesblanket findes på adressen: Skadeblanketten, inklusiv de i blanketten nævnte bilag, sendes til ForsikringsRådgiverne. 3.0 Dobbeltforsikring Hvis de interesser, der er omfattet af nærværende forsikring, også dækkes af andre forsikringer, som udelukker dobbeltforsikring, gælder et sådant forbehold begge forsikringspolicer. Ansvaret deles i så tilfælde mellem policerne i henhold til bestemmelserne i de to eller flere policer. Sikrede er dog ikke berettiget til en højere erstatning fra to forsikringsgivere i fællesskab, end sikrede ville have opnået, hvis der alene havde været et forsikringsselskab. Hvis det erstatningspligtige beløb overstiger forsikringssummen i den enkelte police, men ligger inden for policernes samlede forsikringssum, deles erstatningspligten mellem forsikringsselskaberne i forhold til de respektive forsikringssummer. 4.0 Force majeure Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder som følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes bevidst militær nedkæmpning af førnævnte situationer ikke være dækket. 5.0 Forsikringsaftaleloven For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler, i det omfang denne ikke er fraveget i betingelserne. 6.0 Ankenævn for forsikring CHARTIS er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Dersom der opstår uenighed mellem sikrede og CHARTIS om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til CHARTIS ikke fører til et tilfredsstillende resultat for sikrede, kan den sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon: (+45) Ved indgivelse af klage rekvireres et særligt klageskema, der kan fås ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefon: (+45) Lovvalg Forsikringen er underlagt dansk ret. 2

3 SEKTION B FORLÆNGET PRODUKTGARANTI 1.0 Hvem dækker forsikringen? Indehavere af et gyldigt MasterCard Silver udstedt af sikredes pengeinstitut til personligt brug. 2.0 Hvad dækker forsikringen? 2.1 Dækning Forsikringen dækker funktionsfejl, hvilket vil sige indefra kommende skader Forsikringen dækker udvalgt forbrugerelektronik (hi-fi, TV, spillekonsoller, kameraer, videokameraer, DVD, computere, GPS o.l. (jf. dog punkt og undtagelser punkt 3.1), som er placeret i Danmark 1 (egen bolig eller sommerhus), og hvor købsprisen overstiger 500 kr. (inkl. moms, men ekskl. omkostninger til levering) på den betingelse, at købet i sin helhed er foretaget med sikredes kort Forsikringen dækker alene nye genstande, som er købt med sikredes MasterCard Silver hos en momsregistreret eller tilsvarende registreret forhandler i Danmark 2. Forsikringen dækker i en periode på op til 2 år efter det tidspunkt, hvor reklamationsretten over for sælgeren ophører, jf. købelovens 83. Forsikringen dækker først fra det tidspunkt, hvor forsikringstagerens ret til at påberåbe sig mangler over for sælgeren er bortfaldet efter købelovens 83 (købet skal være omfattet af den danske købelov eller hvis sikrede er bosiddende i Grønland eller på Færøerne, den Færøske eller Grønlandske købelov). For sikrede bosiddende i Danmark vil det sige tidligst 2 år efter, at salgsgenstanden er overgivet til køber, mens det for sikrede bosiddende i Grønland eller på Færøerne 1 år efter. Hvis forhandleren har givet længere reklamationsret end købelovens almindelige periode, jf. købelovens 83, gælder den udvidede reklamationsret i henhold til denne forsikring tidligst fra det tidspunkt, hvor forhandlerens udvidede reklamationsret udløber og da med en reduceret periode, således at den samlede reklamationstid (reklamationstiden over for forhandleren med tillæg af den udvidede reklamationstid i henhold til denne forsikring) ikke overstiger 4 år. Hvis forsikringstager annullerer sit kort, eller forsikringsdækningen bortfalder som følge af at samarbejdet mellem pengeinstitut og forsikringsgiver ophører o.l., er genstande købt med kortet fortsat dækket, jf. nærværende forsikringsbetingelser, i op til 2 år efter udløb af den originale reklamationsret på den sikrede genstand. 3.0 Erstatning Højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelser er kr. pr. år uanset antal skader, og højest kr. pr. skade. Der tages udgangspunkt i genanskaffelsesprisen ved skadeopgørelsen. Højeste grænse pr. skade er købsprisen for den sikrede genstand som den fremgår af kortkvitteringen, uanset om reparationen eller genanskaffelsen udgør et højere beløb. Såfremt reparation eller genanskaffelse måtte udgøre et højere beløb, udbetales erstatningen ved, at sikredes MasterCard Silver kort krediteres med et beløb, der svarer til den oprindelige købspris, med fradrag af værdiforringelse som følge af varens alder (inkl. moms, men ekskl. transportomkostninger). Forsikringsselskabet har ret til at afgøre om en beskadiget genstand skal erstattes gennem reparation, med kontant erstatning eller med en tilsvarende ny eller brugt genstand. Forsikringen er uden selvrisiko. 1 F.s.v.a. sikrede, som har bopæl i Grønland eller på Færøerne, skal genstandene være placeret på bopælen her. 2 F.s.v.a. sikrede, der er bosiddende i Grønland eller på Færøerne, er køb foretaget her også dækket af forsikringen. Køb af genstande over internettet er dækket, såfremt hjemmesiden er hjemmehørende i Danmark og underlagt den danske købelov, eller hjemmehørende i Grønland eller Færøerne, og underlagt den Grønlandske eller Færøske købelov. 3

4 3.1 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: både, biler, fly eller andre motoriserede køretøjer og/eller integrerede dele til disse køretøjer olie- og gasfyr mobiltelefoner elektrisk værktøj og redskaber (f.eks. hækkeklipper, bore- eller skruemaskine, plæneklipper o.l.) elektriske køkkenapparater (f.eks. røremaskiner, blendere foodprocessorer, kaffemaskiner, elkedler, espressomaskiner o.l.) alle hårde hvidevarer (vaskemaskine, tørretumbler, ovne, frysere, køleskabe, mikroovn, kogeplader o.l.) rengøringselektronik (f.eks. støvsugere, tæpperensere o.l.) elektriske apparater i forbindelse med personlig hygiejne (f.eks. hårtørrere, krøllejern, fladjern, elektriske tandbørster, elektriske curlers o.l.) genstande købt til videresalg genstande anvendt til eller beregnet til erhvervsmæssige formål genstande som på købstidspunktet var brugte, beskadigede, 2. sortering eller udstillingsvarer genstande uden serienummer fra den oprindelige fabrikant forbrugsvarer, herunder men ikke begrænset til batterier, ledninger, sikringer, filtre, lamper, bælter, tasker, kassetter o.l Forsikringen dækker ikke mangler, der skyldes: udefra kommende hændelser eller som er sket, direkte eller indirekte, i forbindelse med transport, levering eller installation af den sikrede genstand uheld, forsømmelse, misbrug, forsætlig skade, fejlagtig anvendelse, vandskade, korrosion, batteri lækage eller force majeure strømafbrydelse, spændingsbølge, utilstrækkelig eller forkert netspænding eller strømstyrke eller fejl i en elektrisk forsyning, forbindelse eller rørføring Forsikringen dækker ikke: produktansvar, driftstab eller følgeskade service, eftersyn, rengøring og tilpasning af den sikrede genstand foretaget af forsikringstageren udbedring af kosmetiske skader, hvor genstandens funktion er upåvirket, såsom buler, maling, produktfinish, ridser eller rust omkostninger til reparation eller andre udgifter, hvor forsikringsgiveren ikke har godkendt reparationen enhver omkostning relateret til defekte batterier (som skulle have været udskiftet af forsikringstager), virusangreb (computer o.l.), mus, laserpen, sikringer og lignende genstande/tilbehør skade på ejendom, transportomkostninger eller følgeskader generelt Det er alene den oprindelige genstand, der er omfattet af forsikringen. Det vil sige, at såfremt den oprindelige genstand på et senere tidspunkt erstattes med en anden tilsvarende genstand, ophører dækningen for den oprindelige og nu udskiftede genstand, og samtidig er der ingen dækning for den nye genstand. I samme omfang som forsikringsselskabet har udbetalt erstatning, overtager forsikringsselskabet forsikringstagers ret til at kræve erstatning af den, som er ansvarlig for skaden. 3.2 Afskrivninger Nedskrivning af genstandens værdi (slid og ælde). Alle genstande nedskrives efter følgende tabel: År 1 = ingen dækning År 2 = ingen dækning (dog 85% af genkøbsværdien for sikrede bosiddende i Grønland eller Færøerne) År 3 = 75% af genkøbsværdien År 4 = 65% af genkøbsværdien 4

5 4.0 Anmeldelse af skade Enhver skade skal anmeldes hurtigst muligt til ForsikringsRådgiverne, tlf , hverdage ml. kl og kl Du kan udskrive skadeanmeldelsesblanketten på Kortholder skal underrette Forsikringsrådgiverne hurtigst muligt efter at være blevet klar over det dækkede funktionssvigt, og inden kortholder går videre med reparation. Hvis skaden anerkendes som dækket af forsikringen, oplyser skadebehandler enten navn og telefonnummer på et reparationsværksted, eller skadebehandler foranlediger, at et reparationsværksted hurtigst muligt ringer til forsikringstageren. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret reparationsværksted, som henvist til af skadebehandler. Funktionsfejl på elektriske apparater, som er under 2 år 3 gamle, skal anmeldes til den forretning, hvor varen er købt. 4.1 Skadeanmeldelsen skal indeholde: Kortnummer En kort beskrivelse af skaden Kopi af købskvittering og kopi af kortudtog, der beviser, at genstanden/varen er købt med kortet. Enhver anden dokumentation eller information, som er nødvendig for, at Forsikringsrådgiverne kan behandle anmeldelsen og beregne den rigtige erstatning, f. eks. indhentning af prisoverslag på reparation af genstanden. Endvidere henvises til FÆLLESBETINGELSER SEKTION A. 3 F.s.v.a. sikrede, der har bopæl i Grønland eller på Færøerne, gælder der kun en 1-årig reklamationsret iflg. lokal lovgivning. Derfor skal sikrede, der er bosiddende her, alene anmelde skader på varer i den forretning hvor varen er købt, hvis disse skader opstår inden for det første år. 5

6 SEKTION C EVENT AFBESTILLINGSFORSIKRING 1.0 Hvem dækker forsikringen? Indehavere af et gyldigt og aktivt MasterCard Silver udstedt af sikredes pengeinstitut til personligt brug. 2.0 Hvad dækker forsikringen? 2.1 Dækning Forsikringen dækker køb af billetter i hele verden. Forsikringen dækker fra det tidspunkt billetten/erne er købt og betalt 100% med kortet. Forsikringen dækker køb af billetter til en minimums pris af kr. 200 pr. stk. (eksklusiv evt. gebyr) og som i sin helhed er betalt med kortet. Forsikringen dækker op til 5 billetter pr. hændelse. Maksimal erstatning er kr pr. billet og kr pr. år Hvis forsikringstager annullerer sit kort, eller forsikringsdækningen bortfalder som følge af at samarbejdet mellem pengeinstitut og forsikringsgiver ophører ell.lign., er billetter købt med kortet inden aftalens udløb fortsat dækket, jf. nærværende forsikringsbetingelser, frem til arrangementsdagen Forsikrede billetter: Billetter til personlig brug til arrangementer som koncerter, teater, sportsarrangementer, oplevelsesparker o.l. med et pålydende minimum på kr 200 pr. stk, og som er betalt 100% med kortet i forsikringsperioden Undtaget fra dækningen er følgende typer af billetter: Biografbilletter Museumsbilletter Sæsonbilletter af alle slags Liftkort Årsabonnementer Rejsebilletter Billetter indkøbt for videresalg 3.0 Erstatning Forsikringen erstatter billettens pålydende i de tilfælde, hvor billetten/erne må afbestilles eller ikke kan benyttes, hvis en af nedennævnte hændelser rammer sikrede eller hans/hendes nærmeste familie i norden: Dødsfald Akut sygdom eller uventet akut forværring af kronisk lidelse Akut tilskadekomst Skade på sikredes bolig, forretning eller kontor som er indtruffet efter, at billetten er betalt, og som nødvendiggør hans/hendes tilstedeværelse Indkaldelser som ikke kan ændres til militærtjeneste eller indkaldelse til retssag som nævning ID-kort stjålet i op til 48 timer før arrangementet, hvor ID-kortet er eneste gyldige legitimation Akut skade på, eller tyveri af køretøj i op til 48 timer før arrangementet, som umuliggør transport til arrangementet Forsinkelse af offentlig transport på minimum 4 timer, som forårsager, at sikrede ikke når frem til arrangementet Kollision/uheld på vej til arrangementet som kræver bjergning af køretøjet, når sikrede benytter privat bil på vej til arrangementet Nærmeste familie: Ved familiemedlemmer forstås sikredes samlever/partner/ægtefælle, børn (inkl. adoptivbørn), svigerbørn, børnebørn, stedbørn, stedsvigerbørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, sted forældre, stedsvigerforældre, søskende, svogre og svigerinder. 6

7 3.1 Undtagelser Forsikringen omfatter ikke afbestilling som følge af: Behandling/operation/kur eller lignende, som var planlagt eller kunne forudses/forventes, før billetterne blev købt. Sygdom/lidelse som sikrede kendte til og som udgjorde en betydelig risiko for at deltage i arrangementet ikke kunne gennemføres. Svangerskab. Dog dækkes afbestilling som følge af pludseligt opståede medicinske forhold/komplikationer, som gør, at sikrede ikke kan deltage. Psykisk lidelse, som var kendt før billetten blev købt. Misbrug af berusende eller beroligende midler. Deltagelse i kriminelle handlinger. Aflysning af arrangementet. Krig, civile uroligheder, oprør, revolution, terror, force majeure eller kernereaktion. 4.0 Anmeldelse af skade Enhver skade skal anmeldes hurtigst muligt til ForsikringsRådgiverne, tlf , hverdage ml. kl og kl Du kan udskrive skadeanmeldelsesblanketten på Ved anmeldelse af en skade skal sikrede fremlægge følgende dokumentation: Udfyldt og underskrevet skadeanmeldelse. Ved tyveri skal skaden straks meldes til politi på stedet, og bekræftelse på anmeldelsen skal vedlægges skadeanmeldelsen Original købskvittering samt kortudtog, der dokumenterer købsdato og pris Ved akut sygdom eller ulykke vedlægges lægeerklæring, hvor lægen attesterer at deltagelse i arrangementet ikke kan gennemføres. Ved skade på bolig/forretning/kontor skal dette kunne dokumenteres skriftligt. Ved stjålet ID-kort skal der fremlægges dokumentation i form af politirapport. Ved indkaldelse til militærtjeneste eller indkaldelse til en retssag som nævning, skal der fremlægges skriftlig dokumentation. Ved ulykkesskader eller tyveri af køretøj skal der fremlægges skriftlig dokumentation. Ved forsinkelse i offentligt transportmiddel, skal der fremlægges skriftlig dokumentation på forsinkelsen. Ethvert andet dokument forsikringsgiver finder nødvendigt for godkendelse af kravet og erstatning herfor. Såfremt sikrede kan gøre krav gældende mod 3. mand, indtræder CHARTIS i sikredes plads og kan gøre krav gældende mod 3. mand. Endvidere henvises til FÆLLESBETINGELSER SEKTION A. 7

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Hvad får jeg ud af at have Spar Nord Købssikring? Generelt er det målet at sikre dig ekstra tryghed, når du køber lidt mere værdifulde forbrugsgoder. Spar Nord Købssikring

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring P.TMS.DK-11/14 Afbestillingsforsikring Vigtige kontakter Annullering af police: Kundeservice: Krav: e-mail via webstedet på: www.billetnet.dk/help/kundeservice/kontakt.html eller ring til: +45 70 156 565

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos. Skaden skal anmeldes til: Falck

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Budjet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere