REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING"

Transkript

1 København den 4. november 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann Tilforordnede: Jette Rosendal Sørensen, TEKO Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Afbud: Karen Jespersen, EUC Syd Kim von Bülow, CPH West Peter Kobjevsky, DMT REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 24. oktober 2013 kl Hos Hos TEKO, Birk Centerpark 5, 7400 Herning DAGSORDEN 1. Indledning 2. Meddelelser 3. Udvikling af beklædningshåndværkeruddannelsen A. Beskæftigelsesundersøgelse 2013 B. Skrædderlaugets input til beklædningshåndværkeruddannelsen 4. Industrioperatørforløb for tekstilbranchen 5. Drift af beklædningshåndværkeruddannelsen A. Status på praktikpladskampagnen B. Ny tekst på ug.dk C. Praktikpladsstatistik 6. Eksamen beklædningshåndværker trin 1 og 2 A. Nye censorer B. Varsling af nyt svendeprøvegebyr C. Censorbemandingsplan 7. AMU efteruddannelse A. Synlighed på amukurs.dk B. Status på udbuddet C. Garantikurser D. Forhåndsanmeldelse 2014 E. AMU aktivitetsstatistik 8. Handlingsplan Udvalgets principielle beslutninger Mødekalender Evt. Side 1 af 10

2 1. Indledning A. Godkendelse af referat Referat af møde d. 16. maj 2013 kan findes her 1. Indledning A. Godkendelse af referat Referatet godkendes. Der er følgende opfølgningspunkter fra sidste referat: Det blev besluttet, at sekretariatet hurtigst muligt udarbejder materialer til praktikpladskampagnen. Behandles under punkt 5.A Det blev besluttet, at udvalgets medlemmer undersøger mulighederne for at rekruttere censorer. Behandles under punkt 6.A Sekretariatet iværksætter, at censorvagtplaner genindføres. Behandles under punkt 6.C Det aftaltes, at sekretariatet undersøger muligheden for at synliggøre beklædningsområdets AMU kurser bedre på amukurs.dk. Behandles under punkt 7.A B. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser A. Formandskabet Der vil på mødet blive orienteret om regeringens oplæg til erhvervsuddannelsesreform med særlig fokus på betydningen for beklædningshåndværkeruddannelsen, som det ser ud på nuværende tidspunkt. B. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes. 2. Meddelelser A. Formandskabet Formanden orienterer om, at man arbejder med at indskærpe reglerne for pensionsindbetaling og forsikring af elever under 18 år. Dette ved at specificere disse vilkår i de godkendelsesbreve virksomhederne får. Der er dog visse juridiske problemstillinger der skal afklares i forhold til, hvordan man kan formulere disse ting i et godkendelsesbrev til virksomheder. Der arbejdes på at finde en tekst som fungerer efter hensigten. Regeringen er kommet med et reformoplæg til nyt erhvervsuddannelsessystem. Reformen lægger op til en forbedring af image og kvaliteten af erhvervsuddannelserne. I oplægget, kaldet faglært til fremtiden, lægges der op til fire indgange i stedet for 12. Der vil derfor komme rigtig mange uddannelser i hver indgang fremover. Forslaget er lavet for at gøre det lettere for de unge at vælge. Der lægges også op til, at der laves et særligt ungdomsforløb, og at dem over 25 år udskilles i et voksenspor. I reformen lægges der op til et nyt, længere grundforløb på i alt op til 60 uger. Det nye grundforløb skal bestå af dels op til 40 uger, hvor der fokuseres på at give eleverne de bredere erhvervsfaglige kompetencer. Side 2 af 10

3 Herudover skal eleven have et 10 ugers fagspecifikt grundforløb med mulighed for individuel supplering i 10 uger. Herefter gives der uddannelsesgaranti efter bestået grundforløbsprøve. I reformoplægget er der indført optagelseskrav til erhvervsuddannelserne. Eleverne skal have mindst 2 i dansk og matematik. Når den nye reform falder på plads, vil der komme en ny udbudsrunde. Reformen forventes at træde i kraft 1. august Set i forhold til beklædningshåndværkeruddannelsen kan reformforslaget give følgende udfordringer: Beklædningshåndværkeruddannelsen kan drukne i de nye, større indgange Den skarpe opdeling mellem unge og voksne i særlige spor kan ødelægge mulighederne for at skabe et bæredygtigt undervisningsmiljø på skolerne Uklart hvordan adgangsbegrænsningen vil blive implementeret i den nye struktur. Den kan blive implementeret på en måde, som sætter beklædningshåndværkeruddannelsen under endnu mere pres, end den er i dag. B. Udvalgets medlemmer B. Udvalgets medlemmer C. Meddelelser fra sekretariatet CPH West og TEKO har i år fået lagt deres efterårseksamener på samme dato. Det har givet betydelig arbejdsbelastning for sekretariatet, da det har været meget svært at rekruttere så mange censorer på én gang. Sekretariatet forventer, at genindførelsen af censorvagtplaner vil forhindre at et lignede problem opstår i fremtiden. 3. Udvikling af beklædningshåndværker- Uddannelsen A. Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Skolerne har i perioden maj-juni 2013 gennemført beskæftigelsesundersøgelse blandt alle elever fra årgang Resultatet af undersøgelsen er vedlagt i bilag 1 Der er kun 23 trin 2 elever, som har deltaget i undersøgelsen, hvilket svækker dens validitet. Dette gør, at den ikke kan bruges som dokumentation for beskæftigelsesudviklingen, når udvalget har dialog med Undervisningsministeriet. Det indstilles, at udvalget ophører med at gennemføre fælles koordinerede beskæftigelsesundersøgelser. C. Meddelelser fra sekretariatet 3. Udvikling af beklædningshåndværkeruddannelsen A. Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Flere udvalgsmedlemmer giver udtryk for stor skuffelse over, at det ikke har været muligt at få lavet en valid, landsdækkende beskæftigelsesundersøgelse. Med disse kommentarer tiltræder udvalget sekretariatets indstilling. TEKO oplyser, at man også fremadrettet vil lave en årlig beskæftigelsesundersøgelse, idet denne er en del af udmøntningen af skolens kvalitetsstrategi. Side 3 af 10

4 B. Skrædderlaugets input til beklædningshåndværkeruddannelsen Udvalgsmedlem Johnny Wichmann vil redegøre for skrædderlaugets planer om at kortlægge skrædderbranchens uddannelseskapacitet og kompetencebehov. Det er planen, at man på baggrund af den indkomne viden vil præsentere oplæg til justering af beklædningshåndværkeruddannelsen i foråret B. Skrædderlaugets input til beklædningshåndværkeruddannelsen Udvalgsmedlem Johnny Wichmann oplyser, at der blandt hans medlemmer i skrædderlauget er en stigende tvivl omkring, hvorvidt man får nok ud af at bidrage til beklædningshåndværkeruddannelsens drift og udvikling. Man har derfor i skrædderlauget besluttet, at det skal kortlægges, hvilke kompetencer der er behov for i moderne skrædderi, og om disse kan dækkes bedre af beklædningshåndværkeruddannelsen end tilfældet er i dag. Et eksempel på, at skrædderne ikke oplever, at de kan passe ind i den nuværende struktur for beklædningshåndværkeruddannelsen er, at mange skræddere oplever, at den nuværende praktikerklæring ikke i tilstrækkeligt omfang indfanger og synliggør det som man laver i egen virksomhed. Skrædderlauget vil gerne kortlægge jobprofiler inden for skrædderfaget, f.eks. jobprofiler for følgende skrædderområder: Teaterskrædderi Uniformskrædderi Forandringsskrædderi Det besluttes, at sekretariatet udarbejder kommissorium for en arbejdsgruppe, som skal bidrage til at afklare mulighederne for at matche skræddernes behov i den nuværende beklædningshåndværkeruddannelse. Deltagerne i arbejdsgrupper bliver Aage, Johnny, Heidi og sekretariatet. Sidstnævnte deltager alene, såfremt det kan lade sig gøre at koordinere mødetidspunkt mellem alle deltagere inden for en overskuelig tidsperiode. 4. Industrioperatørforløb for tekstilbranchen Dansk Mode og Textil har sammen med 3F haft en dialog med tekstilfabrikker i Danmark vedr. strategisk kompetenceudvikling. Resultatet har været meget frugtbart. Flere af branchens virksomheder har tilkendegivet interesse i at deltage i et Industrioperatørforløb med en tekstilfaglig toning. På mødet vil Jette Rosendal Sørensen fra TEKO give status på arbejdet med at etablere et Industrioperatørforløb for tekstilbranchen. Det besluttes, at sekretariatet til brug for de videre drøftelser omkring skræddernes behov laver fortegnelse over branchetilhørsforhold for de virksomheder som er godkendt som praktiksteder. 4. Industrioperatørforløb for tekstilbranchen EUC Lillebælt og TEKO har lavet en industrioperatøruddannelse for tekstilbranchen, som har følgende opbygning: Grundforløb: (2X5 uger). Undervisningen vil centrere sig omkring dagens tæppeproduktion. Eleven får opgaver i praktikken. Specialforløb (3x5 uger). Eleverne vil blive undervist i materiale-, farve- og garnlære samt tæppeindustriens processer mv. Undervisningen vil centrere sig omkring fremtidens tæppeproduktion. Side 4 af 10

5 Svendeprøven vil være en tæppeproduktion med indlagte problemer, som eleven skal løse. Det er aftalt, at arbejdsfordelingen mellem de to skoler bliver, EUC Lillebælt vil stå for undervisning i fejlfinding, el og lign., mens TEKO vil stå for undervisningen i de mere tekstilfaglige dele af uddannelsesforløbet. Der udestår at konkretisere indholdet af de praktiske og teoretiske opgaver i forbindelse med svendeprøven. Udgangspunktet er, at det opstillede forløb vil være et passende niveau for de fleste ansatte i tæppebranchen. Skolerne vil sørge for, at der vil være adgang til it-værktøjer, der kan understøtte de elever som har udfordringer i forhold til de almene fag matematik og dansk. Ligeledes er det udgangspunktet, at der ikke vil blive givet merit for de tekstilfaglige specialefag. Det er aftalt, at TEKO skal arbejde med at udfolde indholdet i de tekstilfaglige valgfrie specialefag. Det er forhåbningen, at de udviklede valgfrie specialefag vil kunne blive udbudt som AMU kurser senere. Det er de to skolers indtryk, at der er stor opbakning til det nye uddannelsesforløb blandt virksomhederne i tæppebranchen. 5. Drift af beklædningshåndværkeruddannelsen A. Opfølgning på praktikpladskampagne Sekretariatet har udarbejdet følgende materialer til praktikpladskampagnen: Fakta om uddannelsen Testimonials fra virksomheder omkring det at uddanne elever Eksempel på økonomi ved at have en elev Der er udgivet en fakta-brochure om uddannelsen, som kan downloades på IU s hjemmeside her Udvalget ser frem til at høre nærmere om udviklingen. 5. Drift af beklædningshåndværkeruddannelsen A. Opfølgning på praktikpladskampagne Det præciseres, at Preben Friis rolle primært er at påvirke holdningen til det at tage en elev. Han skal høre virksomhedernes input omkring, hvad hhv. ansporer og hindrer dem i at tage elev og give disse budskaber videre til udvalget. Det er vigtigt, at skolernes praktikpladskonsulenter kan tage over, når der skal tales mere praktik omkring det at have en elev. Det er derfor vigtigt, at Preben har tæt kontakt til de tre skolers praktikpladskonsulenter. TEKO har leveret tre testimonials fra praktikvirksomheder. Sekretariatet har bearbejdet dem og ultimo juli rundsendt dem til de tre skoler og Preben Friis, så de kan indgå i det i praktikpladsopsøgende arbejde. De tre testimonials kan ses i bilag 2. Herudover har sekretariatet udarbejdet eksempel på økonomi ved at have en elev. Dette er også rundsendt til de tre skoler og Preben Friis ultimo juli Eksemplet på økonomi ved elev kan ses i bilag 3. Side 5 af 10

6 TEKO har primo oktober givet tilbagemelding til sekretariatet på, hvad status er på praktikpladskampagnen. Erfaringen er her, at mange virksomheder har reageret på kampagnen, men at de fleste finder, at der er for meget administration omkring det at ansætte en elev. Også selvom TEKO har lavet meget informationsmateriale, herunder vejledende beregninger. Der er dog også virksomheder, som tidligere ikke har været interesseret, som i forbindelse med kampagnen har meldt sig og som har vist seriøs interesse i at tegne en aftale. Preben Friis går i gang med sin del af kampagnen i december I den forbindelse har han brug for koordinering med praktikpladskonsulenterne på de enkelte skoler, således at der kan skabes maksimal effekt af hans virksomhedsbesøg. B. Ny tekst på ug.dk Undervisningsministeriet har den 1. juli opdateret praktikpladsen.dk med ny information. Fremover vil der inde på praktikpladsen blive linket til så eleverne kan se beskæftigelsesmuligheder for den uddannelse som de søger en praktikplads til. Sekretariatet er i den forbindelse blevet opmærksom på, at alene omtaler skrædder som jobprofil for beklædningshåndværkere, jf. bilag 4. B. Ny tekst på ug.dk Udvalget tiltræder sekretariatets indstilling. Det er sekretariatets vurdering, at der bør laves en mere tidssvarende beskrivelse af jobprofil for beklædningshåndværkere. Beskrivelsen skal være mere retvisende i forhold til de nuværende jobprofiler for færdigudlærte trin 1 og trin 2 elever. Det indstilles, at udvalget godkender, at sekretariatet i samarbejde med skolerne går videre med at udarbejde ny jobprofilbeskrivelse til ug.dk, således at den bliver mere retvisende i forhold til de færdigudlærte beklædningshåndværkeres aktuelle jobprofiler. C. Statistik (drøftelsespunkt) Statistikken for indgåede uddannelsesaftaler i perioden fra den 1. maj 2013 til 1. oktober 2013 vedlagt i bilag 5 Som noget nyt har sekretariatet markeret de aftaler, som udløser en kvoteaftale. Ifølge Undervisningsministeriets definition er en kvoteaftale alle uddannelsesaftaler, undtaget korte uddannelsesaftaler, restlæreuddannelser og delaftaler under SKP. I bilag 5 er de aftaler som udløser en kvoteplads markeret med grønt. De andre typer af aftaler er også C. Statistik (drøftelsespunkt) Det noteres, at der er tegnet mange VFU aftaler i perioden 1. maj 2013 til 1. oktober Et udvalgsmedlem påpeger, at det kan være en meget positiv oplevelse for både elev og virksomhed at have en VFU elev. Det opleves dog, at kvaliteten i skolens arbejde med at forberede VFU elever på deres udstationering kunne være bedre. På samme måde opleves det, at skolerne ikke får fulgt tilstrækkeligt op på de elever, som har været i VFU. Udvalget noterer sig, at en VFU på hovedforløbet som giver en aftale, stadig ikke giver en kvoteplads. Side 6 af 10

7 blevet markeret med en særlig farve, således at omfanget af de forskellige aftaletyper kan tælles sammen. Der er registreret i alt 61 aftaler i perioden 1. maj-1.oktober Hvorledes de fordeler sig inden for de forskellige aftaletyper fremgår af følgende tabel: Statistikken for godkendte praktikpladsvirksomheder viser, at der er godkendt 8 virksomheder i perioden fra 1. maj 2013 til 1.oktober 2013, se bilag 6 Det påpeges, at brug af VFU kræver, at skolen har en klar strategi for, hvad man vil bruge VFU til i forhold til at skaffe flere i ordinær praktik. Det er ikke klart, om skolerne i dag har den fornødne strategiske klarhed omkring, hvorfor man har et så højt antal af VFU aftaler. TEKO oplyser, at man har haft en spændende strategiudviklingsproces i forhold til det praktikpladsopsøgende arbejde. Der er blevet ansat en ny praktikpladskonsulent, som har til opgave at være virksomhedens mand. Det aftales, at TEKO præsenterer indhold og resultater af den nye strategi på næste udvalgsmøde. I forhold til godkendelse af praktikvirksomheder ønskes der flere ressourcer til godkendelse af praktiksteder på Sjælland. Der er pt. kun én virksomhedsgodkender til hele Sjælland. I forhold til bilag 7 er der flere, som ikke kan genkende billedet af den aktuelle lærlingestatus som er gengivet i dette bilag. Det aftales, at sekretariatet undersøger de nærmere kriterier for statistikken i bilag 7 og formidler resultatet heraf videre til udvalget. I alt 328 virksomheder er godkendt til uddannelsen pr. 15. oktober Blandt disse praktikvirksomheder er der pr. 15. oktober 2013 i alt 59 aktive praktikaftaler, jf. bilag 7. Antallet af godkendte virksomheder samt antallet af aktive elevaftaler i de enkelte regioner fremgår af følgende tabel: Region Farve Aftaletype Antal Grøn Aftale som udløser kvoteplads 2 Grå VFU 39 Gul Delaftaler, SKP 9 Orange Restlæreaftaler efter SKP 6 Lilla Restlære efter aftale/piu 1 Brun Aftaleforløb med korte aftaler 1 Turkis Uklart hvilken aftaletype der er tale om 3 Total aftaler 1. maj -1.oktober 2013 =61 Praktikvirksomheder pr. 15. oktober 2013 Antal praktiksteder med elever pr. 15.oktober 2013 Hovedstaden Sjælland 17 2 Syddanmark Midtjylland Nordjylland 19 1 TOTAL Det indstilles, at udvalget drøfter og kommenterer ovenstående tal. 6. Eksamen Beklædningshåndværker trin 1 og 2 6. Eksamen Beklædningshåndværker trin 1 og 2 A. Nye censorer (statuspunkt) A. Nye censorer (statuspunkt) Der var på sidste møde enighed om, at det er vigtigt at finde nye censorer. Derfor blev det besluttet, at udvalgets medlemmer undersøgte mulighederne for at rekruttere censorer. Det indstilles, at udvalgets medlemmer giver en status på deres undersøgelse i forhold til rekruttering af nye censorer. Det aftales, at sekretariatet til næste udvalgsmøde laver en liste over aktive censorer, herunder deres alder. Ud fra dette vil udvalget træffe beslutning om, i hvilket omfang man vil forsøge at supplere det eksisterende censorkorps. Flere peger på, at svendeprøven i dag er blevet så omfattende, at der er brug for en grundig oplæring, inden man som censor kan løfte opgaven. For mange Side 7 af 10

8 nyrekrutterede censorer med en praktisk erfaring er det en helt ny rolle at skulle læse opgaver og give faglig feedback til elever. Det foreslås, at det bliver et emne på den næste censorkonference, hvordan man som censor giver de dårlige meddelelser på en god måde. Det er en sproglig udfordring for mange censorer, at karakterskalaen taler om mangler, det gør sproget negativt. B. Varsling af nyt svendeprøvegebyr Det er besluttet at hæve censorhonoraret med 5%, således at det kommer til at følge den almindelige prisudvikling. Sekretariatet er ved at beregne om dette giver behov for en opjustering af svendeprøvegebyret i C. Censorbemandingsplan På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at sekretariatet skulle iværksætte, at censorbemandingsplan for det kommende år genindføres. Dette er sket. Censorerne vil i løbet af oktober 2013 blive ringet op og få mulighed for at vælge vagter i Det er forventningen, at censorkorpset på den måde bliver ramt af færre aflysninger og ændringer i sidste øjeblik. B. Varsling af nyt svendeprøvegebyr Punktet tages til efterretning. C. Censorbemandingsplan Udvalget giver udtryk for meget stor tilfredshed med, at censorbemandingsplanen genindføres. 7. AMU efteruddannelse A. Synlighed på amukurs.dk Sekretariatet har undersøgt muligheden for at gøre AMU kurserne inden for beklædning mere synlige på amukurs.dk. Dette kan gøres ved at oprette såkaldte pseudo søgetekster, dvs. populære kaldenavne på kurser, som så linker videre til de AMU kurser, der matcher det pågældende kaldenavn. 7. AMU efteruddannelse A. Synlighed på amukurs.dk Udvalget tiltræder sekretariatets indstilling. Sekretariatet indstiller, at udvalget godkender at sekretariatet i samarbejde med skolerne får udarbejdet de relevante pseudo søgetekster, således at det bliver lettere at fremsøge beklædning AMU kurser. B. Status på udbuddet Skolerne vil på mødet give en mundtlig redegørelse for status på udbuddet. B. Status på udbuddet TEKO oplyser, at man har gennemført en del tekstilfaglige AMU kurser samt kurser inden for rationel syning af nederdel og kvalitetssikring af beklædningsprodukter. Sekretariatet oplyser, at der har været henvendelse fra Aarhus teater vedr. AMU kursus i historisk skræd- Side 8 af 10

9 deri. Det besluttes, at sekretariatet tager kontakt til Det Kongelige Teater for at se, om der er grundlag for at udvikle et kursus i historisk skrædderi rettet mod teatrene. C. Garantikurser (drøftelsespunkt) Flere efteruddannelsesudvalg arbejder med introduktion af garantikurser som en metode til at styrke efterspørgslen på AMU kurser. Tanken bag garantikursus-konceptet er, at hvis et kursus udbydes med garanti, så vil flere virksomheder og medarbejdere tilmelde sig, fordi de er trygge ved, at kurset afholdes på den planlagte dato. Undervisningsministeriet har støttet efteruddannelsesudvalgenes arbejde med at etablere garantikurser, bl.a. ved at synliggøre det på når der er tale om et garantikursus. Det indstilles, at udvalget drøfter mulighederne for at indføre garantikurser inden for porteføljen af AMU beklædningskurser. D. Forhåndsanmeldelse 2014 Sekretariatet har lavet udkast til forhåndsanmeldelse for AMU udviklingsmidler i 2014, se bilag 8 C. Garantikurser (drøftelsespunkt) Det oplyses, at Ministeriet har meldt ud, at efteruddannelsesudvalgene kan lave aftaler med skolerne, og på den måde kan skolerne slippe for udbudsforpligtelsen for alle kurser. Et garantikursus kan udbydes en eller flere gange om året, afhængig af, hvad der praktisk kan lade sig gøre. Det besluttes, at udvalget tager en drøftelse med CPH omkring mulighederne for at udbyde garantikurser. D. Forhåndsanmeldelse 2014 Udvalget tiltræder sekretariatets indstilling. Det indstilles, at udvalget godkender det i bilag 8 beskrevne oplæg til forhåndsanmeldelse 2014 for beklædningsområdet. E. AMU aktivitetsstatistik Den seneste AMU aktivitetsstatistik kan findes her 8. Handlingsplan Følgende områder er foreslået som fokusområder i 2014: Praktikpladskampagne Arbejdet med brug af uddannelsesplaner inden for tæppebranchen Elevpladser i udlandet perspektiver herpå Evaluering af AMU porteføljen (3 års reglen) E. AMU aktivitetsstatistik Det aftales, at sekretariatet fremsender den nyeste AMU statistik t.o.m. 2. kvartal 2013 til udvalget snarest gørligt. 8. Handlingsplan Udvalget ønsker, at arbejdet med at få integreret skrædderprofilernes kompetencebehov mere i beklædningshåndværkeruddannelsen også tilføjes som et fokusområde i Med denne tilføjelse tiltræder udvalget sekretariatets indstilling. Udkast til handlingsplan for 2014 er vedlagt i bilag 9. Det indstilles, at udvalget godkender den i bilag 9 beskrevne handlingsplan for 2014 Side 9 af 10

10 9. Udvalgets principielle beslutninger Opdateret oversigt over udvalgets principielle beslutninger er vedlagt i bilag Mødekalender 9. Udvalgets principielle beslutninger Oversigten tages til efterretning. 10. Mødekalender Mødekalender for 2014 er vedlagt i bilag Evt. 11. Evt. Side 10 af 10

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Connie Sørensen. Afbud:

Connie Sørensen. Afbud: København den 17. maj 2013 DMT-repræsentanter: Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann Tilforordnede: Karen Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 9. oktober 2012 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 25. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Næstformand Aage K. Feddersen Johnny Wichmann Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO (VIA EUD) Kim von Bülow, CPH West Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlauget-repræsentanter: Johnny Wichmann Tilforordnede: Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Karin Jespersen, EUC Syd København

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 18. maj 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Vinni Nørgaard. Peter Kobjevsky

Vinni Nørgaard. Peter Kobjevsky DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Tilforordnede: Jacob Bay Fuhr (for Karen Jespersen), EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Skrædderlauget-repræsentanter: Johnny Wichmann Tilforordnede: Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 4. maj 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16.

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16. Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole mandag den 24. november kl. 14.00 16.00 Deltagere: Birgitte Sandahl, Karin Valbæk, Anne-Birgitte

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45 Handlingsplaner 2013-2014 gældende for Teknisk EUD V45 Smedeafdelingen (Produktion og Udvikling GF + HF): Generelt set er der sket et pædagogisk løft i afdelingen, idet lærerne har gennemført et projektforløb

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014

Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014 Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014 Kl. 09.30 14.30, Ny Vestergade 17, 2. sal, 1471 Kbh. K. Deltagere Lene Kvist, Social- og Sundhedsskolen Nord Lis Fibæk Laursen,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10 REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, 4, KBH, STORE MØDE- LOKALE Ved mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Fitnessinstruktøruddannelsen 17 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Indhold 1 Uddannelsens indhold... 3 1.1 Struktur... 3 1.1.1 Adgangskrav til Grundforløbet... 3 1.1.2 Fag på

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d. 24.10.2013 kl. 8.30-14.00 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Opfølgning på seneste referat På det seneste bestyrelsesmøde blev foreningens

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Tabel 1. Indgåede aftaler i perioden 1. jan dec Industriens Fællesudvalg Udtræk Easy-p *

Tabel 1. Indgåede aftaler i perioden 1. jan dec Industriens Fællesudvalg Udtræk Easy-p * IF Statistisk oversigt EUD pr. jan. 2010 Tabel 1. Indgåede aftaler i perioden 1. jan. 2001 31. dec. 2009 Udtræk Easy-p * Uddannelsesaftaler Beklædningshåndværkeruddannelsen har i perioden fra 2001 til

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Referat for møde i LUU - PA

Referat for møde i LUU - PA Referat for møde i LUU - PA Dato: Fredag den 24. februar 2017 Kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere