Fredag d. 27. juni kl Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge København V. 2. juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014"

Transkript

1 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8) 3F-repræsentanter Pia Maul Andersen Claus Eskesen Hans A. Sørensen Gert B. Pedersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Solvej Sigaard Knoth Thea Jepsen (under pkt. 2) Afbud Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Søren Elsberg Flemming Lassen Fredag d. 27. juni kl TEMA: Hvordan defineres relevant erhvervserfaring? Realkompetencevurdering i forbindelse med nyt voksenspor i erhvervsuddannelserne (EUV) Hos Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge København V Program: : Formøder for hhv. A- og B-siden : Orienteringspunkter - Status på IF strategiske indsatsområder, herunder kort oplæg om Oplev AMU - Status på arbejdet med EUD reform : Frokost Side 1/10

2 : Temadrøftelse: Hvordan defineres relevant erhvervserfaring? Præsentation af nyt erhvervsuddannelsesforløb for voksne, og opgaver, som de faglige udvalg skal i gang med i forhold til realkompetencevurdering v/ uddannelseskonsulent Solvej Sigaard Knoth : Gennemgang af statistik, UU arbejde og afrunding 14.00: En sommerdrink ved vandet og god sommer (Café ved IDA) Dagsorden: DAGSORDEN 1. INDLEDNING 1. INDLEDNING A. Godkendelse af dagsorden (Beslutningspunkt) Opfølgningspunkter fra referat d. 4. marts. Arbejdet med IF strategiske indsatsområder: IF udvalget vil følge implementeringen tæt. Det vil også være et IF anliggende, hvis der besluttes ændringer i planen eller omprioriteringer. A. Godkendelse af dagsorden (Beslutningspunkt) Dagorden godkendes. Det besluttes, at IF udvalget på næste møde får en afrapportering om resultaterne af projekter, som er igangsat i hhv. udviklingsudvalg for plastindustri og industrioperatør. Konklusionerne fremgår af bilag 3. B. Godkendelse af referat d. 4. marts 2014 (Beslutningspunkt) Bilag 1 B. Godkendelse af referat d. 4. marts 2014 (beslutningspunkt) Det påpeges, at det af punkt 4 i referatet fremgår, at sekretariatet præsenterer en frafaldsstatistik på næste møde. Det aftales, at sekretariatet fremsender frafaldsstatistik m.m. sammen med referatet. C. Nyt fra organisationerne, udvalgsmedlemmer og Industriens Uddannelser Vækstpakken og nye midler til voksen- og D. Nyt fra organisationerne, udvalgsmedlemmer og Industriens Uddannelser Side 2/10

3 efteruddannelse (orientering) Regeringen og Venstre er inden for de seneste dage blevet enige om en vækstplan, der bl.a. indeholder en udmøntning af 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse (VEU). Udgangspunktet for denne del af vækstpakken er en aftale, som regeringen indgik i maj med arbejdsmarkedets parter. Aftalen indebærer, at der anvendes 645 millioner kroner frem mod 2020 på en styrkelse af det erhvervsrettede og almene VEU på Undervisningsministeriets område. De 645 millioner kroner svarer til et aktivitetsløft på årselever eller godt AMU-kursister. Der afsættes endvidere 355 millioner kroner til videreuddannelse af faglærte inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Det skønnes at kunne løfte aktiviteten med godt årselever svarende til kursister. Formandskabet orienterer: Der er stor positiv politisk opmærksomhed omkring AMU. Ministeren har været meget lydhør omkring de ønsker, der har været i forhold til at styrke AMU. Det er stadig til drøftelse, om der kan blive mere fleksibilitet i undervisningstimer pr. dag i AMU systemet. Normen er i dag 7,4 timer pr. dag, hvilket ikke matcher med alle virksomheders behov. Herudover har organisationerne udtrykt ønske om, at taksteftersyn fremrykkes. I forlængelse af både EUD reformen og beskæftigelsesreformen, er det vigtigt at sikre, at de centralt fastlagte AMU pakker kan bruges som standardmeritter i forhold til de nye EUD forløb for voksne. Aftalen indeholder bl.a. følgende initiativer: Der etableres turbo-forløb i dansk og matematik til unge og voksne, der ønsker at påbegynde en erhvervsuddannelse Fleksibiliteten i AMU skal styrkes gennem bedre brug af virksomhedsforlagt undervisning og mere brug af fjernundervisning Reglen om fuld deltagerbetaling i AMU for personer med en forældet videregående uddannelse afvikles i en periode Øget brug af standardmerit og realkompetencevurdering for at undgå dobbeltuddannelse af den enkelte Der igangsættes et udviklingsprogram, som skal munde ud i flere nye videregående uddannelser på det tekniske område Brugen af realkompetencevurdering skal øges på Side 3/10

4 videregående VEU-område Bilag 2 er et overblik over initiativerne i aftaleteksten 1. mia til mere og bedre voksen- og efteruddannelse som omhandler Undervisningsministeriets del. Bilaget er fra VEU-rådsmødet d. 18. juni. 2. IF STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2014 (Drøftelsespunkt) IF udvalget har tilkendegivet, at udvalget ønsker en tæt opfølgning på IF s strategiske indsatsområder. Derfor vil udvalget til hvert møde få en statusoversigt. 2. IF STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2014 Sekretariatet giver en mundtligt redegørelse for status på arbejdet med de strategiske indsatsområder. Det er sekretariatets vurdering, at samtlige af IF strategiske indsatser er i god proces og kører planmæssigt i forhold til aftalte deadlines og formål. Arbejdet med EUD-reformen vil dog løbende influere på arbejdet med indsatsområderne. Dette fremgår af statusnotat. Det vurderes dog, at der overordnet er fin sammenhæng imellem de initiativer, IF har besluttet og det arbejde, som ligger i implementering af EUDreformen. Bilag 3 indeholder en status på IF sekretariatets arbejde med IF s strategiske indsatsområder Thea Jepsen vil på mødet give en mundtligt og illustrativ fremlæggelse af status i forhold til indsatsområde 9+10 om hhv. amukurs.dk og Oplev AMU. Det indstilles, at udvalget gennemgår status og kommer med evt. bemærkninger til arbejdet med IF s strategiske indsatsområder. 1. Garantikurser Sekretariatet laver stikprøver på, hvorvidt skolerne udbyder garantikurserne uden krav om minimum deltagerantal samt om der er kurser, der bliver aflyst. Sidstnævnte er svært at kontrollere, da sekretariatet ikke selv kan fremskaffe viden herom, men skal have det gennem ministeriet. 2. Digital læring Det TUP projekt som IU støtter, handler om at bruge digitale medier til at understøtte kursisternes teori-undervisning, så denne del af undervisningen kan være ikketilstedeværelsesundervisning. Det noteres, at AMU målgruppen kan være udfordret på at modtage fjernundervisning, da deres læringsstil muligvis ikke matcher det, som kræves af elever som modtager fjernundervisning. 3. AMU kursuspakker Det noteres, at der i VEU rådet drøftes muligheden for at genindføre niveau Side 4/10

5 markører på AMU kurser. Dette vil understøtte IF s måde at arbejde med pakker på, hvor der også tænkes progression i pakkernes kurser. 4. Flere elever til IF s uddannelser Det er vigtigt at medtænke Hands-on som en god platform at koordinere med i forhold til markedsføringsaktiviteter, der initereres i de enkelte udviklingsudvalg. F.eks. at man igangsætter sine kampagner rettet mod voksne på samme tidspunkt, hvor Hands-on laver kampagner rettet mod de voksne. Vigtigt at skabe synengergi mellem planlagte Hands-on kampagner og markedsføringsinitiativer fra udviklingsudvalgene. Det aftales, at Claus fremsender planlagte Hands-on kampagner. 7.Operationelle praktikmål Det noteres, at det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem taksonomien i praktikmål og uddannelsernes slutmål, og at det er tydeligt, hvad niveauet i praktikmålene er. 8. Udvikling af søgeportal til erhvervsuddannelserne Det aftales, at udvalget bliver orienteret, når der kommer svar på ansøgningen. Efter mødets afholdelse har Industriens Uddannelser modtaget et positivt svar på ansøgningen. Udvikling af ny EUD-portal kan dermed igangsættes. 9. Drift og videreudvikling af amukurs.dk Thea præsenterer tal for antal besøgende på Side 5/10

6 amukurs.dk. Der er sket mere end en fordobling i antallet af besøgene fra 2013 til Der er udviklet en mobilvenlig side for amukurs.dk, som er lettere at overskue og betjene pr. mobil. Garantikurser vil også komme med på mobilsiden i uge 28. Min profil er lagt ind på amukurs.dk. Via min profil kan de, som logger ind med Nemid se deres uddannelseshistorik inden for AMU og EUD fra 2004 og frem. 10. Oplev AMU Der er nu 2384 billeder på amukurs.dk kurser i alt på amukurs.dk. 108 kurser er nu billeddækket. 15 skoler har deltaget i Instagram stafetten, disse skoler har i alt produceret 317 billeder. Sekretariatet informerer om hovedelementerne i det TUP projekt, som Industriens Uddannelser netop har fået bevilget. Der er bevilget 4,7 mio. kroner til videreudvikling og markedsføring af bl.a. Min profil, så den bliver bedre at uddannelsesvejlede efter. Som en del af projektet, vil der være involvering af a-kasse medarbejdere og jobcentre. 3. Status på arbejdet med EUD-reform (Orienteringspunkt) 3a. Overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb Som udvalget blev orienteret om i mail d. 23. maj, har sekretariatet arbejdet intenst med beskrivelse af overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb i form af 3. Status på arbejdet med EUD-reform Formanden noterer, at der er tale om en ambitiøs og stor reform, som skal implementeres på kort tid. Som en del af arbejdet med nye Side 6/10

7 viden- og færdighedskrav og fastlæggelse af grundfag. Bilag 4 indeholder en beskrivelse af denne proces. overgangskrav, er grundfagene blevet styrket på grundforløbet. Og det er blevet mere klart, hvad grundforløbet indeholder af videns- og færdighedskrav. 3b. Procesplan for implementering af EUD-reformen Arbejdet med EUD-reformen vil få stor indvirkning på sekretariatets arbejde i den kommende periode og hermed også på det arbejde, der foregår i udviklingsudvalgene. Bilag 5 giver et overblik over de opgaver, som faglige udvalg vil blive involveret i forbindelse med implementeringen af EUD-reformen. 4. Temadrøftelse: Hvordan defineres relevant erhvervserfaring? (Drøftelsespunkt) Gennemgang af nyt erhvervsuddannelsesforløb for voksne og de opgaver, som faglige udvalg skal udarbejde i forbindelse med fastsættelse af realkompetencevurdering. Bilag 6 indeholder en kort beskrivelse af det nye voksenspor også forkortet EUV. Oplæg v/ uddannelseskonsulent Solvej Sigaard Knoth med efterfølgende debatdrøftelse i udvalget. 4. Temadrøftelse: Hvordan defineres relevant erhvervserfaring? EUV 1 skal tages som et samlet forløb. Men det er uklart, hvor meget tidmæssig afstand, der må være mellem de enkelte skoleperioder. Det blev drøftet, at det kan være en udfordring ved EUV 1, at det en aftale mellem arbejdsgiver og den voksne, hvor man ikke er omfattet af erhvervsuddannelsesloven, når man er på ordinært arbejde i virksomheden mellem skoleperioderne. Organisationerne er i gang med at afdække reglerne og dens konsekvenser. Organisationerne vurderer, at EUV 2 bliver hovedvejen. Relevant erhvervserfaring og dermed hvilket spor (EUV1, EUV 2 eller EUV 3) den enkelte skal starte på, vil blive vurderet med afsæt i uddannelsen praktikmålene og overgangskrav inkl. grundfag. Side 7/10

8 Det bemærkes, at ministeren har meddelt skriftligt, at de anerkender, at kravet om 10% afkortning er problematisk for de korte, 2-årige erhvervsuddannelser, og at de derfor fritages for kravet om 10% afkortning i EUV modellen. Ministeriet har orienteret TUR om, at voksne, som skal gennemføre EUV 2, ikke behøver gennemføre grundforløbsundervisning inden de starter på hovedforløbet, og de skal heller ikke til grundforløbsprøven. De kan i stedet få et standardiseret sammenhængende uddannelsesforløb med elementer fra både grund- og hovedforløbet. Der stilles spørgsmålstegn ved, om der kan sikres den fornødne kvalitet, hvis der - som følge af EUV 2 - bliver meget individualiserede uddannelsesforløb. Fra virksomhedernes side er der ønske om et vist omfang af praktiktid. Dette taler for, at EUV 2 modellen bedst matcher virksomhedernes behov. Praktikmålene og overgangskrav bliver vigtige til at afklare, i hvilken EUV model de voksne skal placeres. Det skal her afklares, om alle praktikmålene skal opfyldes, hvis det ikke gælder for dem som udlæres i ordinær praktik (f.eks. uddannelser med to specialer, men fælles trin 1). Man kan også forestille sig det scenario, hvor AMU uddannelse kan dække dele af den manglende relevante erhvervserfaring. Side 8/10

9 Således at man som voksen kan kvalificere sig til at blive en EUV 1 er ved at tage de AMU kurser, som giver kompetencer inden for de praktikelementer, som den voksne mangler at være kompetent i. Formanden oplyser, at der vil blive arbejdet videre med udvalgets input, og at temaet vil blive sat på dagsorden igen. 5. Statistik (orienteringspunkt) A. AMU En kommenteret udgave af AMU-statistik er vedlagt som bilag Statistik (orienteringspunkt) Sekretariatet eftersende statistik. Sekretariatet vil kort uddybe materialet på mødet. B. EUD Udvalget fik på mødet d. 4. marts en gennemgang af udviklingen på IF s erhvervsuddannelser. Der er ikke sket markante ændringer siden 4. marts. Der henvises i stedet til hvor nyeste statistik løbende bliver kommunikeret. 6. STATUS I UDVIKLINGSUDVALGENE Bilag 8 giver en oversigt over arbejdet i udviklingsudvalgene. Det indstilles, at udvalget tager punktet til efterretning. 7. NÆSTE MØDE Tirsdag 9. oktober sted ikke fastlagt 6-7. november IF seminar og fælles MI/IF konference Kolding Fjord 6. STATUS I UDVIKLINGSUDVALGENE Det er besluttet, at Arbejdets Organisering vil arbejde på at få indført et lean-kørekort. 7. NÆSTE MØDE Det aftales, at sekretariatet finder en ny mødedato i stedet for den 9. oktober. Mandag 1. december julemøde DI, København. (Datoer er udsendt i Outlook) 8. EVT. 8. EVT. TUR projekt Niels Henning orienterer om et TUR projekt, som vil gøre elevplan mere operationelt og lettere at bruge. Side 9/10

10 Side 10/10

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet BILAG 1 14.februar 2013 CSH Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet Længde: 10-17 sider Indhold: Indledning Formål Problemformulering Metode Beskrivelse af materiale/anlæg som

Læs mere

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. 13. marts 2014 jbn Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. orange mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup, Metal Finn Kyed,

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Initiativer på videregående VEU

Initiativer på videregående VEU Initiativer på videregående VEU Regeringen har som mål, at flere faglærte skal have en videregående uddannelse. Det gælder hele vejen rundt i uddannelsessystemet. Der er stor forskel på efter- og videreuddannelsesaktiviteten

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere