Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse"

Transkript

1

2 Byen og stedet Pladsdannelser i tilknytning til gågaden: 1) Klostertorv, 2) Lilletorv, 3) Kirketorvet, 4) Rådhustorvet, 5) N. A. Christensens Plads og 6) Støberitorvet. Byomdannelse Morsø Jernstøberi forlod i 1993 de gamle fabriksbygninger i hjertet af Nykøbing, hvorved den store grund blev frigjort til andre formål. Kommunen har ønsket at styrke bymidten ved at inddrage området til centerfunktioner og kulturelle formål. Støberigrunden kommer dermed atter til at spille en aktiv rolle, og den nye status må forventes at få en positiv indvirkning på de tilstødende boligområder. Byfornyelsen er allerede i gang, og Nørrebro-Nygade-Rådhustorvet er udpeget som særligt indsats- og forskønnelsesområde. Gågadens forlængelse Støberigrunden ligger i umiddelbar forlængelse af gågaden. Det er derfor oplagt på sigt at udvide gågaden, så at Rådhustorvet og det nye Støberitorv kommer til at indgå i rækken af pladsdannelser, der knytter sig til gågaden. Som afslutning på forløbet vil Støberitorvet blive et nyt attraktivt, tyngdepunkt i bystrukturen.

3 Byen og stedet Situationsplan, mål 1: Støberigrunden En stor del af grunden er i dag ryddet for bebyggelse, idet det ikke har været muligt at genanvende en række af de gamle fabriksbygninger. Her vil der blive opført nye bygninger og anlagt grønne områder. De bevaringsværdige bygninger omkring Holgersgade og Asylgade renoveres og indrettes til nye formål i tilknytning til bolig, erhverv og kultur. Samspillet mellem nyt og gammelt vil bidrage til et spændende og oplevelsesrigt bymiljø, og de nye blandede funktioner vil tilføre området nyt liv og aktiviteter i både dag- og aftentimerne. Frilagte arealer De ryddede arealer oprenses for forurening med olie- og tungmetaller, som har været benyttet i forbindelse med produktionen. Støberigrunden vil blive gennemskåret af en ny vej i forlængelse af Grønnegade. På den vestlige del af grunden opføres et plejecenter og en dagligvarebutik. På det ubebyggede areal øst for den nye vej anlægges en bypark i tilknytning til offentlige såvel som private parkerings- og opholdsarealer.

4 Byen og stedet De bevarede, tidligere støberibygninger med tilhørende nærarealer Projekt for bygning 3, 4 og 18 Nærværende projekt omfatter tre af støberiets tidligere lagerbygninger, som er erhvervet af Inkadan ApS. Som første etape indrettes de to bygninger ved Støberitorvet (bygning 3 og 4) til kontorer for liberale erhverv. Anden etape omfatter bygning 18 mod Asylgade, hvor der skal være boliger. Øvrige bevarede bygninger Den tidligere administrationsbygning er allerede renoveret og taget i brug af Jysk Vindkraft A/S, og Nykøbings nye folkebibliotek er indrettet i den tidligere værkstedsbygning. Fra Støberitorvet vil der ligeledes blive adgang til det nye Støberimuseum, som indrettes i den tidligere udstillings- og lagerbygninger på hjørnet af Asylgade og Holgersgade. Fællesarealer Støberitorvet indrettes som offentligt byrum friholdet for biltrafik og parkering. Umiddelbart vest for bygning 4 og syd for bygning 18 indrettes opholdsarealer for beboere og brugere i tilknytning til den nye private parkeringsplads med adgang fra Asylgade. Hertil kommer den offentlige bypark og parkeringsplads mod syd.

5 Byen og stedet De bevarede, tidligere støberibygninger med tilhørende nærarealer Projekt for bygning 3, 4 og 18 Nærværende projekt omfatter tre af støberiets tidligere lagerbygninger, som er erhvervet af Inkadan ApS. Som første etape indrettes de to bygninger ved Støberitorvet (bygning 3 og 4) til kontorer for liberale erhverv. Anden etape omfatter bygning 18 mod Asylgade, hvor der skal være boliger. Øvrige bevarede bygninger Den tidligere administrationsbygning er allerede renoveret og taget i brug af Jysk Vindkraft A/S, og Nykøbings nye folkebibliotek er indrettet i den tidligere værkstedsbygning. Fra Støberitorvet vil der ligeledes blive adgang til det nye Støberimuseum, som indrettes i den tidligere udstillings- og lagerbygninger på hjørnet af Asylgade og Holgersgade. Fællesarealer Støberitorvet indrettes som offentligt byrum friholdet for biltrafik og parkering. Umiddelbart vest for bygning 4 og syd for bygning 18 indrettes opholdsarealer for beboere og brugere i tilknytning til den nye private parkeringsplads med adgang fra Asylgade. Hertil kommer den offentlige bypark og parkeringsplads mod syd.

6 Kontorer Projekt for erhvervslejemål Projektets første etape Bygning 3 og 4 er opført som lagerbygninger i henholdsvis 1911 og i sidste halvdel af 1800-tallet. Renoveringen af de to bygninger vil blive udført som projektets første etape, og de renoverede bygninger forventes at kunne tages i brug i slutningen af Konstruktion og materialer Begge bygninger har ydervægge af røde tegl. Efter fjernelse af diverse om- og tilbygninger, som er udført gennem tiden, vil facaderne i princippet blive retableret med de oprindelige vindueshuller, for at genoprette et harmonisk arkitektonisk udtryk. De gamle støbejernsvinduer vil blive udskiftet med nye vinduer i aluminium med lav-energiglas, men med farve og opsprosning som de originale vinduer. I forbindelse med lysgårdene mellem bygning 3 og det kommende støberimuseum tilmures vindueshullerne dog af brandmæssige årsager, og tilsvarende tilmures eksisterende dørhuller til såvel støberimuseet som til bygning 18. Etageadskillelserne er udført som betondæk på stålbjælkelag, der bæres af dragere og søjler af stål. Øverste dæk i bygning 4 er dog udført med brædder på træbjælkelag. De ubeskyttede stålkonstruktioner brandsikres i overensstemmelse med gældende myndighedskrav. Tagene består af træspærfag og er beklædt med henholdsvis tagpap og tegl. Tagbeklædningerne fornyes i forbindelse med renoveringen, og der vil blive etableret nye tagvinduer.

7 Kontorer Adgangsforhold Fra Støberitorvet etableres en passage gennem bygning 3 til den ene af de bagvedliggende lysgårde, hvorfra der vil blive etableret hovedindgang til det nye støberimuseum. Der vil desuden blive udført en passage gennem bygning 4 til de nyanlagte parkerings- og opholdsarealer i det bagvedliggende gårdrum. Fra portrummet bliver der adgang til en ny hovedtrappe og elevator, som betjener lejemålene i begge bygninger. Endvidere etableres adgang til flugtvejstrapper i nødvendigt omfang.

8 Kontorer Bygningernes opdeling Bygning 3 og 4 er på henholdsvis 3 og 21 2 etage. Bygning 3 opdeles med ét lejemål på hver etage, medens bygning 4 opdeles med to lejemål pr. etage. De to bygninger kommer således til at rumme i alt 9 erhvervslejemål med bruttoarealer på ca m².

9 Kontorer Indretning af lejemålene Alle lejemål indrettes med toilet, tekøkken, rengøringsrum og garderobe, og de forsynes med nye vand- og varmeinstallationer. Der vil desuden være udført basisinstallationer med tilhørende føringsveje for elektricitet, telefon og edb, men detailindretningen (herunder gulvbelægninger, eventuelle supplerende skillerum, inventar m.m.) vil blive udført i samråd med den fremtidige lejer. Lejemålene tilbydes således som råhuse, så at lejeren har mulighed for at vælge at gennemføre detailindretningen selvstændigt med bistand fra egen rådgiver.

10 Boliger Projektets anden etape Arealet vest for Støberitorvet skal benyttes til boligformål med tilhørende parkerings- og opholdsarealer. Der har været arbejdet med planer for ombygning af bygning 18, men en hel eller delvis nedrivning med henblik på genopbygning / nybyggeri indgår også i de aktuelle overvejelser. Under alle omstændigheder forventes 24/28 lejligheder at stå klar til indflytning i løbet af Ombygning eller nybyggeri? Bygning 18 er opført som lagerbygning i 1907, men har gennem tiden desuden rummet værksteds- og servicefunktioner. Om- og tilbygninger i forbindelse med de skiftende funktioner har især sat deres præg på sydfacaden af røde teglsten, hvor en større retablering af murværk og muråbninger vil være påkrævet. Tagkonstruktionen skal udskiftes og ændres for at muliggøre en hensigtsmæssig indretning, og der skal etableres nye adgangsveje til boligerne (trappe og elevator) og suppleres med altaner. Hertil kommer at bygningen skal brandsikres, efterisoleres og have fornyet alle de tekniske installationer. En renovering kan således blive ganske omfattende og bekostelig, hvis lejlighederne skal kunne leve op til moderne boligstandarder. Nybyggeri / genopførelse er forbundet med færre omkostningskrævende bindinger, og det vil dermed være lettere at etablere tidssvarende tekniske forhold og ideel indretning.

11 Energiforsyning Biobrændsel er den mest anvendte form for vedvarende energi i verden. Her vist som træpiller bestående af sammenpresset savsmuld og spåner. Eksempel på bygningsintegrerede solceller, hvor cellerne er integreret i eternitskifre. (Udviklingsprojekt ved Sundby Hospital ) Opvarmning Ifølge Morsø Kommunes varmeplan er området udlagt til forsyning med fjernvarme. Lokalplanen fastlægger, at der er tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen ved opførelse af nye bygninger indenfor området. Tilsvarende gælder for eksisterende bebyggelse, hvor der installeres et helt nyt, selvstændigt opvarmningssystem, idet der dog kan dispenseres i forbindelse med særlige tilfælde som eksempelvis byøkologiske forsøg. Det kan således også komme på tale at bygningerne forsynes med varme fra en lokal varmecentral, hvor der fyres med biobrændsel eller evt. olie. Strømforsyning Bygningerne forsynes med el fra det offentlige forsyningsnet, dog overvejes muligheden for at supplere med el fra solceller for at udnytte den vedvarende energi. Bygningsintegrerede solceller Bygningsintegrerede solceller kan i dag helt eller delvist erstatte den traditionelle klimaskærm, som eksempelvis tagbeklædningen, hvorved solcellerne kan indpasses på en æstetisk forsvarlig måde, der ikke virker skæmmende på bygningens arkitektur. Solcellepaneler kan integreres i de sydvendte tagflader og i eventuelle altanbrystninger. Effekttabet er begrænset selvom solcellerne ikke er orienteret direkte mod solen, og selv i skyet vejr producerer cellerne strøm. Et anlæg på 40 m² kan således dække forbruget i en almindelig husholdning (ca kwh om året).

12

Brigadevej 3 KONCEPTER UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

Brigadevej 3 KONCEPTER UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Brigadevej 3 KONCEPTER UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER 2/3 nærværende katalog 2 indledning 2 Koncepter 2 økonomi 3 non energy benefits 3 energi 3 Det bevarede HUS 4 Det fornyede HUS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993)

LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993) LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993) BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanen er en fortsættelse af de bestræbelser, Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

L O K A L P L A N N R.

L O K A L P L A N N R. L O K A L P L A N N R. Facader og skilte i Vejle Midtby 1 0 0 0 V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE Vejle midtby EGTVED BØRKOP Godkendt af Vejle Byråd den 16.12.2009 Offentligt bekendtgjort den

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering

Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag til indstilling om støtte til opførelse af 88 almene familieboliger i Ørestad City Nord Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag AAB har som byg- og driftsherre fremsendt

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0

Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0 Projektbeskrivelse til Kulturravsstyrelsen Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 2.0 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet.

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 374 KVÆSTHUSBROEN

LOKALPLAN NR. 374 KVÆSTHUSBROEN LOKALPLAN NR. 374 KVÆSTHUSBROEN Borgerrepræsentationen har den 25. marts 2004 vedtaget lokalplan for et område ved Kvæsthusbroen. Lokalplanen er bekendtgjort 14. april 2004. Københavns Kommune INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan 1.42 Ishøj Bycenter

Lokalplan 1.42 Ishøj Bycenter 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Læs mere

SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING. 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as

SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING. 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING SLETTENHUS 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as Indholdsfortegnelse Historik og baggrund side 3 Lokalplan side

Læs mere

LOKALPLANER GENERELT. er indkommet indsigelser, der giver væsentlige ændringer i planen, som fordrer en fornyet høringsperiode.

LOKALPLANER GENERELT. er indkommet indsigelser, der giver væsentlige ændringer i planen, som fordrer en fornyet høringsperiode. LOKALPLAN SK 44 Sorø Kommune Marts 2015 Boligbebyggelse på Storgade 13 FORSLAG LOKALPLANER GENERELT Tilvejebringelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, evt. i samarbejde med

Læs mere

LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013

LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013 LERGRAVSVEJ Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 19. juni 2013 vedtaget forslag til lokalplan Lergravsvej med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger i bydelen

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

Lokalplan nr. 23-1 Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg

Lokalplan nr. 23-1 Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg 0 I N D H O L D Hvad er en lokalplan 2 Offentliggørelse 2 Fremlæggelse 2 B E S K R I VE L S E Lokalplanens baggrund 3 Områdets beliggenhed 3 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere