Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet"

Transkript

1 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

2 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet Udarbejdet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 2290 DK København K Telefon Telefax Publikationen kan hentes på og

3 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

4 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Forslag nr / 1 8 Forslag nr / 2 12 Forslag nr / 3 17 Forslag nr / 4 21 Forslag nr / 5 25 Forslag nr / 6 29 Forslag nr / 7 33

5 Generelle bemærkninger > Generelle bemærkninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger og Danmarks Pædagogiske Universitet udskrev 1. juli 2003 konkurrencen om modernisering af universitetets domicil på Emdrupvej i København. Konkurrencen var udbudt i henhold til EU di-rektiv 93/37EØF (Bygge- og anlægsdirektivet) med følgende deltagere: ag-dpu konsortium Witraz arkitekter Wissenberg, Rådgivende ingeniører Jakon A/S Holm & Grut Arkitekter ABB ventilationsanlæg E.K. Jørgensen A/S Rådgivende ingeniører Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Hou & Partnere A/S NIRAS A/S Frederiksberg Byggeentreprise A/S Kirkebjerg A/S Rørbæk og Møller COWI A/S E. Pihl & Søn A/S Arkitema K/S Rambøll Hoffmann A/S AA Arkitekter A/S Pluskontoret ApS Schønherr Landskab Birch & Krogboe A/S NCC Construction Danmark A/S, Byg PLH Arkitekter NCC Construction Danmark A/S, Teknik Bedømmelsesudvalget har bestået af: Direktør Lars Ole Hansen, S-FoU Rektor Lars-Henrik Schmidt, DPU Bestyrelsesformand Inge Thygesen, DPU Medarbejderrepræsentant Tonny Hübbe, DPU Desuden har følgende været rådgivere for bedømmelsesudvalget: Arkitekt MAA Marianne Ingvartsen, Dansk Byggeri Arkitekt Niels R. Byrval, Dansk Byggeri Arkitekt Jesper Lund, KHRas Universitetsdirektør Helge Muhle Larsen, DPU Teknisk chef Allan Tind, DPU Chefkonsulent Thomas Møller Kristensen, DPU Arkitekt Mikael Olrik, S-FoU Chefkonsulent Klaus Kofod-Hansen, S-FoU Chefkonsulent Michael Jacobsen, S-FoU Landskabsarkitekt Birgitte Kortegaard, Københavns Kommune Sekretær for bedømmelsesudvalget: Kontorfuldmægtig Annette Westerberg, S-FoU Bedømmelsen har fundet sted i oktober måned Hvert af forslagene er bedømt i forhold til 5 tildelingskriterier. I Rettelsesblad nr. 1, pkt. 7.8 (vedlagt) er der givet en uddybende beskrivelse af indholdet i tildelingskriterierne. Tildelingskriterierne er anført i prioriteret rækkefølge: 1. Arkitektur og funktionalitet 2. Kvalitet af materialer m.v. 3. Pris og kvalitet for makeover 4. Enhedspriser vedr. ombygningen 5. Samarbejdskompetence Ovenstående kriterier er gennemgået og beskrevet under kommentarerne til hvert af forslagene. Generelt har forslagene synliggjort en række temaer, som har været grundigt diskuteret og vurderet i alle forslagene. Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 3

6 1. Arkitektur og funktionalitet Landskab og parkering Den bærende ide for den landskabelige bearbejdning har for de fleste forslag været båret af en ydmyghed over for stedet, dets historie og forbindelsen til de omkringliggende landskaber med Emdrup sø, Søborghusrenden, der indgik i Københavns befæstning, og det gamle parkanlæg, som nu adskilles fra Danmarks Pædagogiske Universitet af Tuborgvej. Dernæst har ideen om at få en universitetscampus, som kunne understøtte stedets sociale liv, skabe en smuk adgang og fastholde udsigten til de omkringliggende landskaber været styrende for de fleste forslag. Alle har således fjernet parkering fra den indre gård for at give plads til en parklignende indre gård, der er afskærmet fra de omkringliggende veje. Forslagene arbejder med 3 hovedgreb > fokus på ny indgang og adgang fra Tuborgvej. > terrænet bearbejdes og der bygges videre på de eksisterende rumdannende elementer. Hermed søger forslagene at tillægge friarealerne en mere rumlig og urban bearbejdning med flere pladslignende dannelser og afskærmede rum. > forslag som søger at tilføre stedet en samlet flade og en landskabelig stringens, som understøtter interne relationer og fremhæver de enkelte bygningers og haverums kvaliteter. Med hensyn til beplantningen tages der i meget høj grad udgangspunkt i de store eksisterende træer og forholdet til de omkringliggende landskaber. I nogle af projekterne tilføres der beplantninger, som giver variation og blomstring særligt i foråret. I den videre bearbejdning anbefales det, at der tages stilling til en fornyelse, som kan erstatte de bevaringsværdige træer, når de falder. Bilparkering bliver i alle forslag fjernet fra den indre gård og søgt indpasset ud mod Tuborgvej. Udfordringen består her i at gøre dette så nænsomt som muligt, samtidig med at parkering bliver let tilgængelig. Det er væsentligt at dette sker uden at forstyrre udsigten fra bygningen eller ødelægge indsigten fra Tuborgvej ind mod de markante bygningskroppe. Den visuelle oplevelse af stiforløbet er i flere forslag prioriteret højt. I de fleste projekter mangler til gengæld fokus på stiadgangen til området, herunder særligt adgangen til Emdrup Station. Til de generelle bemærkninger hører at cykelparkering fortjener en mere stringent behandling i alle forslagene, da der ellers er en tendens til at cykelparkering bliver tilfældigt. Det vil ligeledes være nødvendigt at fokusere på tilgængelighed for alle, især i de forslag som har en mere markant bearbejdning af terræn. Alle forslagene har valgt at flytte Danmark Pædagogiske Universitets hovedindgang fra nuværende placering mod Emdrupvej til forbindelsen mellem bygning A og C ved Emdrupborgs tårn. De syv forslag behandler den nye hovedindgang ved tårnet meget forskelligt: Tre af forslagene ( 4, 5 og 6 ) har valgt at placere en mellembygning i flere etagers højde indeholdende nye trappe- og elevatorfaciliteter. Forslag 1 har valgt at sammenbygge bygning A og C med en relativ neutral bygning i to etager, og endelig har tre andre forslag (2, 3 og 7) valgt at placere den nye indgang og foyer som lave bygninger i parterreniveau mellem A og C. Her vil indgang og foyer som et slags concorse level i forsænket niveau give adgang til de mest vitale dele af universitetet, samtidig med at den nuværende afstand mellem bygningerne og udsigten her igennem bevares. Et par af forslagene forestiller sig at der herfra skal skabes indgang til bibliotekets 4 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

7 magasin, der allerede nu ligger i dette niveau. Muligheden er til stede, men nok ikke ønskelig for bibliotekets personale, der ikke i denne løsning opnår dagslys og udsigt i tilstrækkeligt omfang. Og flere indgange til biblioteket er ikke mulig af sikkerhedsmæssige grunde (kun ét check point). Efter indgående drøftelser har bedømmelsesudvalget foretrukket de løsninger, som yder størst respekt for de eksisterende bygninger A og C. De forslag, som har valgt store ekspressive mellembygninger, har ikke ydet den fornødne respekt for bygningsanlæggets karakter. Bygning A Kun to af forslagene (3 og 7) anvender det eksisterende trapperum i tårnet ved placering af en ny elevator. Resten af forslagene udnytter ikke tårnets muligheder, og et par af forslagene fjerner helt den eksisterende hovedtrappe for i stedet at skabe adgang til en ny mellembygning gennem tårnets krop. Bedømmelsesudvalget har undret sig over at tårnets arkitektoniske og funktionelle muligheder kun er udnyttet i begrænset omfang og ikke er taget mere kreativt op i forslagene. De fleste af forslagene markerer imidlertid en fremtidig anvendelse af tårnets ydre som grundlag for glas- og lyseffekter, kroner ovenpå gesimsen mv., uden at der dog er gjort nærmere rede for disse forslags statiske konsekvenser for tårnets konstruktion og facader, og uden at der nærmere er redegjort for i hvilket omfang disse effekter indgår i tilbudsprisen. Med hensyn til den eksisterende indgangsbygning anvender flere af forslagene det overskydende areal til auditorier. Et enkelt foreslår placering af bogcafé, og et enkelt forslag fjerner bygningen helt. Forslagene varierer i deres anvendelse af aulaen i bygning A. Aulaen forbliver i alle forslag Danmarks Pædagogiske Universitets centrale rum. Nogle af forslagene bevarer aulaen intakt, mens tre af forslagene (1, 6 og 7) indbygger nye funktioner i aulaen i form af broforbindelse mellem balkoner, et trappemøbel og punktvis udvidelser af balkonen. Bedømmelsesudvalget foretrækker de løsninger, der tager mest hensyn til aulaens nuværende arkitektur. Flere af forslagene har forslag til at forbedre akustikken i aulaen, ved at udvide arealet af absorbenter, uden at forslagen dog virker teknisk overbevisende. Et enkelt forslag (7) foreslår en større foldevæg, der ligeledes skulle kunne dæmpe efterklangstiden i rummet. Samme forslag ændrer imidlertid aulabalkonernes brystninger til glas, hvilket har en modsatrettet effekt. Etagerne i bygning A Forslagene har alle kandidatcenteret placeret i bygning A, og de fleste placerer administrationen på 2. sal. Undervisningsrummene har i flere af forslagene forskudte vægge ud til aulaens balkoner, hvilket giver variation og kontakt mellem undervisning og grupperne placeret på balkonerne. Enkelte af forslagene er dog betænkelig tæt på at have svære statiske problemer i omfanget af gennembrydninger af eksisterende bærende og afstivende vægge, ligesom administrationsetagens meget åbne udformning med storrumskontorer, f. eks. i forslag 2, ikke er optimal. Et af projekterne (6) giver forslag til at skabe en trappegennembrydning fra aulaen til den underliggende parterre etage, hvilket forekommer som en god idé, selvom det kan medføre ændringer i brandsektioneringen i bygning A. Tagetagen er det område, der giver størst mulighed for bygningsændringer og dermed størst mulighed for nye rumfunktioner. Seks af forslagene har valgt at placere de store auditorier og undervisningsrum heroppe, mens forslag 7 har Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 5

8 valgt at placere et åbent forskningsmiljø heroppe. Der er variationer med placering af gangforløbet, idet et par af forslagene har placeret gangen indvendig imod glastaget hvilket giver mulighed for bedre udsyn fra undervisningslokalerne. Forslag 2 har valgt at lade det indre gangforløb afslutte i en ny tagterrasse mod syd, der åbner udsyn mod campus. Der er i flere af forslagene givet idéer til at flytte kantinen fra nuværende placering i bygning C s sydlige ende. Mest konsekvent er forlag 7, der flytter kantinen til det i projektet forslåede nye centrale rum i parterreetagen ved bygning A s sydfacade og op til det nuværende magasin for biblioteket. Bygning C Bygning C skal først indrettes i 2. etape. En overvejende del af forslagene viser indretning af bygning C med celler og kuber, idet eksisterende baderumskerner fjernes. Et af forslagene viser en spændende løsning med indretning af kantine i bygningens nordende, hvor den får en mere central placering i forhold til Danmarks Pædagogiske Universitets kommende centrum. Bygning D Bygningen, som har stor husdybde, indeholder store arealressourcer. Alle projekterne giver derfor forslag til en mere intensiv udnyttelse af etagerne og placerer mastercentret her. Bedste plan for dette center findes i forslag 6. To af projekterne (2 og 4) foreslår indbygning af et centralt panoptisk rum, som giver mulighed for bedre dagslysbelysning til de underliggende etager. Andre forslag gennembryder med trappeløsninger. Tætheden af celler og kuber varierer meget fra forslag til forslag. Forslag 2 viser f. eks. en for stor anvendelse af åbne dialogfelter og alt for lille anvendelse af arealer til celler og kuber. Den lave del af bygning D bevarer i alle forslagene de nuværende auditorier mm., men kun to af forslagene (6 og 7) lægger vægt på at indrette de ønskede heldagsstudiemiljøer i master- og konferencecentret. Den hævede etage i bygningen er i stort set alle forslagene anvendt med nuværende rumindretning. Flere af forslagene viser forbindelsesgang fra den høje del af bygning D til denne bygning. Fordeling af celler og kuber/fleksibilitet i arealet Mange af forslagene indfører storrumskontorer efter new office principperne i såvel bygning A som bygning D, hvilket ikke er ønsket i konkurenceprogrammet. Bedømmelsesudvalget har undret sig over, at der i de fleste af forslagene ikke er vist en mere konsekvent og optimal udbredelse af celler og kuber, men i stedet lægger mange af forslagene relativt store dialogfelter ud i planerne. Med et citat fra en af dommerne Der er for meget areal til dialog og for lidt areal til fordybelse. 2. Kvalitet af materialer m.v. Materialebeskrivelsen varierer i detaljer og omfang i de forskellige forslag. Enkelte forslag udspecificerer entydigt produktkvaliteter og MBK-koder mens andre beskriver materialevalg mere overordnet. Gennemgående er de beskrevne kvaliteter dog rimeligt ensartede. Nogle materialevalg, f.eks voksede betongulve bør dokumenteres i driftsammenhæng, mens andre forslag f.eks. gulve i portugisisk kalksten og SF-sten ikke har opfyldt den forventede kvalitet. Designmanual I konkurrenceprogrammet er der ønsket forslag til designmanual for den kommende ombygning og makeover af Danmarks Pædagogiske Universitet, og man har dermed også ønsket forslag til møblering. Kun forslag 7 og delvis forslag 4 og 5 kommer med forsigtige bud på en manual inklusive farveholdning. De øvrige forslag har kun i mindre omfang 6 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

9 forslag til møblement. I det hele taget er dette emne meget summarisk beskrevet i forslagene, ofte med henvisning til den senest renoverede del af Danmarks Pædagogiske Universitets bygningsmasse biblioteket. 3. Pris og kvalitet for Makeover. Bilag nr. 21 Der konstateres stor ensartethed i både tilbudte kvaliteter samt i priserne. Der er forskel på, hvordan de enkelte entreprenører fordeler omkostninger og vurderer de enkelte delposter. Det skal bemærkes at der er én tilbudsgiver der ikke har fremsendt bilag 21. Men det samlede prisniveau varierer kun med 6 %, fordelt som følger: (Forslag 1 mangler bilag 21) 100%(2), 104%(3), 103%(4), 106% (5), 105%(6), 104% (7). Timelønningerne varierer indenfor 17%, bygningsarbejderne inden for 15%. 5. Samarbejdskompetence. Beskrivelsen af samarbejdskompetencerne har varieret meget i de enkelte forslag, fra meget uddybende til mere afgrænsede beskrivelser. Beskrivelserne har dog alle være tilstrækkelige til at kunne blive bedømt. Konklusion: I løbet af bedømmelsen har to forslag udskilt sig som særlige interessante løsninger. Det gælder forslag 2 med kendingstal og forslag 4 med kendingstal Under den afsluttende drøftelse fandt bedømmelsesudvalget, at forslag 2 med kendingstal vurderes til at være det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som derfor udpeges som vinder. 4. Enhedspriser vedr. ombygningen. Bilag nr. 22 Der har været forskellig opfattelse af hvordan de 3 sidste poster i tilbudslisterne (bilag 22) skulle udfyldes. Det har dog ved tilpasning af tilbudslisterne været muligt at gøre dem alle sammenlignelige. Bilaget som angiver de tilbudsgivendes enhedspriser viser en ret ensartet vurdering af det udbudte. Der er forventelig forskel på, hvordan de enkelte entreprenører vurderer og fastlægger timebeløb samt fordelingen af omkostninger til byggeopgaverne. Der er dog på posten timeløn entreprenør, en markant forskel på op til 79%. Men det samlede prisniveau for begge sider i bilaget varierer kun med 12 %, fordelt som følger: 110%(1), 100%(2) 110%(3), 109%(4), 104%(5), 103%(6), 112%(7). Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 7

10 Forslag nr / 1 > Situationsplan 1: Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

11 Udarbejdet af: ag-dpu-konsortiet WITRAZ arkitekter Projektgruppe: Christian Tranberg, arkitekt maa, Pia Wiberg, arkitekt maa, Søren Nielsen, arkitekt maa, David Bülow-Jacobsen, arkitekt maa, Lars Andersen, arkitekt maa, Charlotte Christine Tranberg, arkitekt maa, Mark Kjellman Hansen, arkitekt maa, Lone Stakemann, stud ark. Konsulent: Professor Kristian Kreiner Wissenberg A/S rådgivende ingeniører Projektgruppe: Max Kjellerup, ingeniør for miljø, Iver Pedersen, ingeniør for konstruktion, Torben Vinge Rasmussen, ingeniør for VVS, Kim Hjortfelt, ingeniør for el G.V.L. Entreprise A/S Projektgruppe: Allan P. Hansen, direktør, Lis Knudsen Albertsen & Holm A/S Projektgruppe: Michael Spahl, afdelingschef, Kai Andersen, VVS-beregner, Leif Stoltze, El-beregner, Kim Hansen, Ventilation Hovedindgang fra Tuborgvej 2 Hovedindgangen er i to etager med en cirkulært formet udskæring, der forbinder stueplan med 1. sal, hvorfra der er direkte forbindelse mellem bygning A (1. sal) og bygning C (2. sal). Hovedtrappen i tårnet flyttes og elevatorer etableres i både bygning A og C (2. etape). Den tidligere hovedindgang indrettes som auditorium og i øvrigt indrettes bygning A med kandidatcenter på 1. og 3. sal. På 2. sal indrettes blandet institut- og administrationsmiljø. 1. Arkitektur og funktionalitet Forslaget lægger vægt på at styrke den interne kommunikation i universitetsområdet ved at placere primære indgange mod det centrale grønne rum kaldet plænen. Et forgrenet og differentieret netværk af stier forbinder indgangene til de forskellige bygninger. Indgangene er synliggjort ved behandling, herunder rydning af beplantningen. Parkeringen er anlagt som en ensidig parkering langs Tuborgvej afskærmet mod vejen af hækbeplantning. Fra parkeringen ledes man mod hovedindgangen, som fra denne side markerer sig som en spansk trappe, der rejser sig over terræn til niveau med aulaen i bygning A. Niveaufri adgang sker fra plænen. Bygning A, 2. sal 1:1000 Aulaen i bygning A er vist med ny trappeforbindelse fra stueetage til 1. sal, hvor en tværgående bro giver adgang til en modstående trappe fra 1. til 2. sal. Samtidigt foreslås brystninger på balkoner sænket med henblik på at øge opholdskvaliteterne. Der etableres nicher på balkonerne mod aulaen og der arbejdes med store åbninger til udvalgte møde- og projektrum med fremskudte vægge, der danner en rumlig opdeling af balkonerne. På 3. sal foreslås et gennemlyst Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 9

12 auditorieområde og såkaldt projektland i øst- og vestfløjen. Grupperum og opholdsområder er placeret i resten af etagen mod nord og syd. Kommunikationen i bygning A er forbedret ved flytning af tårntrappen samt ved tilføjelse af ny trappe i det nordøstlige blinde hjørne. Stueplan bygning D 1:000 Hovedindgang, 1. sal De forslåede bygningsændringer i bygning C er flyttet til 2. etape, hvor der arbejdes med en større vertikal åbenhed mellem etagerne ved hovedindgangen. Bygning D totalrenoveres og indrettes i den høje del til institutter med dialogfelter mod plænen og celler primært mod syd. Centralt i bygningen åbnes etagerne mellem stue, 1. og 2. sal og en ny trappe skaber bedre forbindelse og større åbenhed både bevægelses- og oplevelsesmæssigt. Mastercenteret indrettes med ét stort undervisningsrum i sydfløjen. Rummet spærrer uheldigt for cirkulationen omkring atriet. Behandlingen af den indre campus har bedømmelsesudvalget fundet tiltalende, men en række dispositioner, herunder parkeringsanlægget langs Tuborgvej er ikke ønskelige. Funktionelt opnås ikke store forbedringer ved den relativt omfattende ombygning af bygning A. Bedømmelseudvalget har endvidere ved vurderingen måttet se bort fra en række væsentlige elementer i forslaget, som ikke er indeholdt inden for den økonomiske ramme i 1. etape. 2. Kvalitet af materialer m.v. Kvaliteten af de foreslåede materialer/løsninger er generelt god. 3. Pris og kvalitet for Makeover Kvalitet og omfang er rimelig, så vidt det kan bedømmes udfra den summariske beskrivelse, der er sammenskrevet med beskrivelsen af ombygningen. 10 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

13 Af skema 1 fremgår det, at der er afsat kr for bygning A samt kr for bygning B til makeover indenfor rammen på 85 mio. Der er ikke afsat beløb til makeover i bygning C og D. Bilag nr. 21 er ikke fremsendt. 4. Enhedspriser vedr. ombygningen Timelønninger ligger for rådgivere på % entreprenør på 134% håndværkere på 113% Samlet giver det 111% Bygningsarbejderne ligger på 110%. Samlet giver det 110%. 5. Samarbejdskompetence Forslaget beskriver kort sine samarbejdskompetencer. Således har de involverede parter længerevarende samarbejdsforhold, idet dog partneringerfaringerne er begrænsede. Hvad angår forslag til, hvordan samarbejdet skal struktureres, er projektet noget kortfattet, idet man dog lægger vægt på, at der etableres en fælles platform med fælles succeskriterier. Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 11

14 Forslag nr / 2 > Situationsplan 1: Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

15 Udarbejdet af: Jakon A/S: Michael Olsen YIT A/S (ABB A/S): Kim Kronby Holm & Grut A/S: Niels Evert Erik K. Jørgensen: Jørgen Hee 1. Arkitektur og funktionalitet Overordnet disponeres forslaget med et timeglasformet ankomstareal mod Tuborgvej. Arealet krydser parkeringsanlægget, der er udformet som et slynget forløb i parken og skærmet af et 2 m bredt og 1-1? m højt bøgemassiv. Der er taget hensyn til terrænform og eksisterende beplantning ved anlæggelsen med henblik på at indpasse de mange parkeringspladser så nænsomt som muligt. ovenlys fra krystallinsk formede ovenlys, der møblerer plateauet. Parterreetagen samler som krydsfelt flere bevægelser. Fra ankomstarealet bevæger man sig direkte ind eller via trappen op til plateauet. Fra den indre have bevæger man sig hen over plateauet eller ned i parterret via det amfiteatralsk formede trappeanlæg. Den eksisterende lindekrins foreslås drejet og forlænget for at forbedre adgangen fra Emdrup station ad en gennemgående grussti anlagt mellem trærækkerne. I den forbindelse ønskes bygning D mere klart relateret til resten af haven. Dette vil kunne opnås ved at behandle den centrale del af lindekrinsen friere. Hovedindgang mod biblioteket Hovedindgang Den nye hovedindgang markerer sig som et fremskudt plateau i én etage. Bygningen føjer sig enkelt og roligt til de eksisterende bygninger. Man ankommer niveaufrit på parterreniveau eller via den udvendige trappe i fri luft til stueniveauet / aulaplanet. Nybygningen indeholder reception, kopicenter, café, møde- og ventefaciliteter m.v.. Bygningen får sidelys fra en blødt formet glasvæg og fra lysgårde mod bygning A og C samt Udformningen af hovedindgangen har tiltalt bedømmelsesudvalget, dels på grund af det stilfærdige formmæssige udtryk og dels fordi den med sine funktioner og bevægelsesforløb danner et nyt samlingspunkt i universitetsanlægget med en lofthøjde som det nuværende parterreareal. Åbne gangbroer er foreslået mellem bygning A s 1. og 2. sal og bygning C s 2. og 3./4. sal. Den foreslåede elevator i bygning C kan ikke erstatte en elevator i bygning A.. Ved tilføjelse af en supplerende og formentlig nødvendig elevator i bygning A s eksisterende tårntrapperum vil etagerne i bygningen kunne betjenes og broforbindelserne vil kunne minimeres. Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 13

16 Hovedindgang Den eksisterende hovedindgang foreslås indrettet til boghandel med auditorium på 1. sal. Bygning A disponeres i øvrigt med kandidatcenter på 1. og 3. sal og administration og udvidelse af LLD på 2. sal. Administrationsetagens meget åbne udformning med storrumskontorer er imidlertid ikke funktionelt optimal, og den foreslåede indretning efter new office princippet må drøftes med brugerne for at finde en tilfredsstillende løsning i forholdet mellem celler og kuber. Indretningen af 3. sal finder bedømmelsesudvalget god og tagterrassen et tiltalende supplement til opholdsarealerne. Disponeringen af bygning D, der renoveres gennemgribende, forekommer appellerende med lyshaven som central rumlig tilføjelse, der giver dagslys og åbenhed i den dybe bygning. Løsningen åbner for en fleksibel indretning med cellekontorer, kuber og uformelle opholdssteder langs facaderne og langs det ovenlysbelyste midterrum. Den foreslåede nye trappe i midterrummet forbedrer endvidere den vertikale bevægelse i bygningen. Den foreslåede glasgang på 1. sal henover den lave del af mastercentret forbedrer sammenhængen horisontalt. Kandidatcenter 3 sal og tagterrasse ved hovedindgang 14 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

17 I den konkrete disponering af bygning D s høje del forekommer koncentrationsfeltet for lille i forhold til dialogfeltet. Mastercenterets endelige indretning skal afklares med de kommende brugere. Bygning A, 1. sal 1:1000 Bygning A, 3. sal 1:1000 Forslaget udmærker sig især ved at lade det samlede campusrum komme til syne fra Tuborgvej, så man fornemmer bygningsmassens omgærding, uden at der lukkes af. Korrespondencen mellem to atriumgårde i henholdsvis bygning A og bygning D markeres. Opstigning til Campus og nedstigning til den nye indgang viser åbningen. Opstigningen til nye horisonter modsvares af indgangens pro fundis, og dette træk gentages forbilledligt i balancen mellem en nedgravet amfiagtig markering foran bygning A og dennes tag i form af en udvendig terrasse på tredje sal. Hermed har universitetet fået et nyt arkitektonisk centrum, som samler universitetet og rykker centrum fra indgangen til Emdrupvej til en invitation fra Tuborgvej. Forslagets prioriteringer af Campushaven som samlende element, Krydsfeltet som nyt centralt samlingspunkt og Lyshaven i bygning D som rumlig forbedring bidrager samlet positivet til helheden. Bygning D Mastercenter Bygning D, stueetage 1:1000 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 15

18 2. Kvalitet af materialer m.v. Der er regnet med gode og driftsvenlige materialer og overflader i nybygningen. Materialeudtrykket har en robust og alligevel venlig karakter ved kombinationen af betonoverflader, træpaneler og spinkle stål- og glasapteringer. Ved materialevalget i ombyggede områder er generelt søgt overensstemmelse med og hensyntagen til de enkelte bygningers karakter som følge af deres forskellige opførelsestidspunkt. Vedligehold og drift af det foreslåede gulv i krydsfeltet bør dog dokumenteres yderligere. 3. Pris og kvalitet for Makeover Kvaliteten er angivet som Bibliotek, hvilket betragtes som god kvalitet i pænt omfang. I skema 1 fremgår det, at der er afsat kr til makeover indenfor rammen på 85 mio. Det tilbudte samlede prisniveau ligger på 100% i henhold til tilbudsliste bilag nr Enhedspriser vedr. ombygningen Timelønninger ligger for rådgivere på 100% entreprenør på 100% håndværkere på 101% Samlet giver det 100% Bygningsarbejderne ligger på 103%. Samlet giver det 100%. 5. Samarbejdskompetence De tilbudte samarbejdskompetencer fremgår alene af de enkelte CV er, og forslag til samarbejdet udledes alene af organisationsdiagrammet. Konsortiet har erfaring fra partneringdeltagelse. Bedømmelsesudvalget har udpeget forslaget som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 16 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

19 Forslag nr / 3 > Situationsplan 1:2000 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 17

20 Udarbejdet af: Totalentreprenør: Entreprisefirmaet Einar Kornerup A/S Hans Christensen, Mogens Juul Sørensen, Admin. dir. Hans Christensen, Entreprisechef Jesper Neerup, Entreprisechef Kristian Barlebo, Entrepriseleder Svend Eichstedt Arkitekt: Hou & Partnere A/S Adm. dir. Ib Hou, Sagsarkitekt Flemming Østrup Rådgivende ingeniør: NIRAS Rådgivende ing. og Planlægger a/s Afdelingsleder Jørgen Peter Nielsen, Projektleder Anders Roslyng-Jensen Landskabsarkitekt: Jeppe Aagaard Andersen, Landskabsarkitekt 1. Arkitektur og funktionalitet Forslagets hovedidé baserer sig på forestillingen om at skabe niveaufri adgange fra de forskellige bygninger til udendørs opholdssteder på terræn. Med indkørsel fra Tuborgvej og Emdrupvej etableres en parkeringsgrav forsænket under terræn. Parkeringsarealet er anlagt tæt op ad bygningsfacaderne og afgrænses mod parken af en buet skrænt, som har størst højde ud for den nye hovedindgang mellem bygning A og C. Ideen om hovedindgangen som et let og luftigt bygningsanlæg med rampeforløb, der leder fra parken, via bro over parkeringen til indgangsniveau ud for stueetage i bygning C og videre til Hovedindgang den indre campus er sympatisk i sin formgivning. Desværre forekommer forløbet også unødigt kompliceret og løser ikke adgangsforholdene optimalt. Behandlingen af den indre campus med grusbelagte stier mellem de forskellige indgange til bygningerne og med forbindelse til to nye forpladser, den ene ved sti til S-banen og den anden mellem bygning B og D, indeholder positive træk. Især finder bedømmelsesudvalget behandlingen af gruspladsen med tulipantræer over Bygning A, 2. sal 1:1000 Snit i hovedindgang Bygning A, 2. sal 1: Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

21 Udvidelsen af LLD er placeret på 1. sal. Balkonerne langs aulaen anvendes til uformelt ophold og enkelte studiepladser. Disponeringen på 2. sal af administrationskontorer og møderum viser mange cellekontorer med adgang gennem tilstødende møderum eller kontorer. Løsningen kan ikke accepteres. Ombygningen af 3. sal giver gode undervisningsrum i varierende størrelse som ønsket. De store undervisningsrum er kun forsynet med ovenlys, men har adgang fra gangarealer placeret langs bygningens periferi med en overbevisende udformning, som anses for brugbar og attraktiv til anvendelse som pause- og opholdsareal. Bygning A, studiepladser biblioteksarkivet værdifuld, men også den nye opholdsterrasse ved kantinen med udsigt til bygning D øger opholdsmulighederne meget positivt. I bygning D skabes et centralt beliggende trapperum med ovenlys, der kun i meget begrænset omfang løser dagslysforholdene i den meget dybe bygning. Fælles funktioner som tekøkken og møderum er placeret ved den centrale åbne trappe og danner herved såvel vertikalt som horisontalt identitet til dialogfeltet, der dog er for stort og for uklart afgrænset i forhold til koncentrationsfeltet. Den høje del af bygning D er institutområde mens den lave del er indrettet til mastercenter. Der er foreslået to store undervisningsrum placeret så cirkulationen omkring atriet brydes. Anvendelsen af 1. sal er optimeret ved forslag til ny mellemgang mellem lave og høje del af bygningen. Den eksisterende hovedindgang i bygning A ombygges til auditorium og bygningen indrettes med undervisningslokaler i kælder, kandidatcenter på 1. og 3. sal og med administrationen på 2. sal. Bygning D, stueplan 1:100 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 19

22 5. Samarbejdskompetence Forslaget beskriver på en god måde hvilke mål og målsætninger, man finder vigtige i denne sag med henblik på at få det bedst mulige samlede resultat for alle parter. Endvidere beskrives fint, hvordan man vil søge at nå de opstillede mål. Konsortiedeltagerne har erfaringer fra partneringdeltagelse. Bygning D, koncentrationsfelt Forslaget indeholder flere anvendelige og arkitektonisk interessante delbetragtninger, men de enkelte tiltag virker lokale og bidrager ikke til at skabe den ønskelige funktionelle og arkitektoniske helhed, som har været konkurrencens mål. 2. Kvalitet af materialer m.v. Kvaliteten af de foreslåede materialer og løsninger er generelt god og beskrivelsen detaljeret. Dog virker valget af gulv i den nye bygning ikke overbevisende. 3. Pris og kvalitet for Makeover Den angivne kvalitet vurderes som god kvalitet i pænt omfang og pænt beskrevet. I skema 1 fremgår det, at der er afsat kr til makeover indenfor rammen på 85 mio. Det tilbudte samlede prisniveau ligger på 104% i henhold til tilbudsliste bilag nr Enhedspriser vedr. ombygningen Timelønninger ligger for arkitektrådgivere på 103% ingeniørrådgivere på 115% entreprenør på 179% håndværkere på 110% samlet giver det 114% Bygningsarbejderne ligger på 104%. Samlet giver det 110%. 20 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

23 Forslag nr / 4 > Situationsplan 1:2000 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 21

24 Udarbejdet af: Totalentreprenør: Frederiksberg Byggeentreprise A/S Arkitekt: Rørbæk & Møller ApS Svend Kierkegaard A/S, Landskabsarkitekter MDL Ingeniør: COWI A/S Teknikentreprenør: Kirkebjerg A/S 1. Arkitektur og funktionalitet Forslaget indeholder en række klare prioriteringer. Landskabeligt foreslås en løsning med en grøn samlende flade, et græstæppe med spor af beton lagt ned i fladen. Sporene skal forstærke oplevelsen af fladen som et samlende tæppe. Stiforløbene er angivet som mere uformelle spor på tværs af den opstribede flade. Parkeringen foreslås placeret tæt på bygning A s og C s facader, og arealet anlægges med en hældning væk fra bygningerne, hvilket giver en forsænkning i forhold til omliggende terræn. Hovedindgangen er placeret i parterreniveau og formet omkring en skulpturel trappe og elevator, der effektivt forbinder alle niveauer i bygning A og C. Bygningen er udformet som et tårn med sidevægge beklædt med travertin og facader i glas. Tårnet konkurrerer i nogen grad med det eksisterende, der i forslaget er illustreret med en let overbygning, som forhøjer det visuelt. Den eksisterende hovedindgang sløjfes ikke helt, men bevares som flugtvej fra aulaen og forbindelse til rektoratet. Over indgangen indrettes et auditorium, der gives stor rumhøjde ved at inddrage loftsetagen. Bygning A, 1. sal 1:1000 Indgangsparti Lindekrinsen bevares som sydøstlig afgrænsning af parken mod Tuborgvej, mens den nordøstlige del udtyndes, så at lindene fremstår som solitære træer på fladen. Der er foreslået afsætningsplads (kiss and ride) mellem bygning B og D og en fodgængerplads ved indgangen til bygning D. Bygning A, 3. sal 1: Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

25 Bygning A indrettes med kandidatcenter på 1. og 3. sal og administration og udvidelse af LLD på 2. sal. Der udføres ikke store bygningsændringer i bygning A ud over tilføjelse af en ny trappe i bygningens nordøstlige hjørne. Ombygningen af 3. sal er prioriteret, og den foreslåede udnyttelse virker effektiv og god. Undervisnings- og grupperum er placeret langs bygningens periferi med adgang fra en L-formet gang. I vestfløjen placeres de store auditorier, som udnytter bygningens anatomi med en tværstillet auditorieopbygning. Pause- og opholdsareal indrettes i sydfløjen. I bygning C foreslås den eksisterende kantine flyttet til et toetages afsnit ved den nye hovedindgang. Forslaget hører til 2. etape og er ikke afgørende for en realisering af 1. etape. Den høje del af bygning D ombygges med et indre panoptikon, der med sit ovenlys skaber åbenhed i den dybe bygningskrop. Etagerne er indrettet til institutterne med dialogfeltet vendt mod campus og koncentrationsfelterne vendt modsat. Den asymmetriske indretning på tværs af midterrummet og placeringen af ganglinierne giver en rumlig variation og fleksibel udnyttelse. Bygning D, panoptisk rum Mastercenteret i den lave del indrettes med EDB-værksted og grupperum i sydfløjen. Der indrettes arbejdspladser ind mod atriet i åben forbindelse med ganglinien således at cirkulationen i området sikres. Isometri af campus Bygning D, stueetage 1:1000 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 23

26 Forslaget har kvaliteter både funktionelt og arkitektonisk. Den nye hovedindgang løser kommunikationen i og mellem bygning A og C funktionelt, men arkitektonisk vurderes bygningen som for dominerende både i forhold til universitetskomplekset som helhed og lokalt i forhold til tårnet og de tilstødende bygninger. Bedømmelsesudvalget har fundet mere afdæmpede løsninger af indgangsforholdet mere overbevisende og bedre tilpasset. arbejdsaftalens succeskriterier 1 og 2 om fastholdelse af den økonomiske ramme samt en åben dialog parterne imellem, idet der dog gives udtryk for en vis usikkerhed pga. opgavens foreløbige karakter. Det forventes dog, at opgaven kan løses ved skabelsen af en fælles platform og værdigrundlag. Konsortiedeltagerne har erfaring fra partneringdeltagelse. 2. Kvalitet af materialer m.v. Kvaliteten af de foreslåede materialer/løsninger er vurderes generelt lidt under gennemsnitsstandarden. 3. Pris og kvalitet for Makeover Kvaliteten er angivet som Bibliotek, hvilket betragtes som god kvalitet i pænt omfang. I skema 1 fremgår det, at der er afsat kr til makeover indenfor rammen på 85 mio. Det tilbudte samlede prisniveau ligger på 103% i henhold til tilbudsliste bilag nr Enhedspriser vedr. ombygningen Timelønninger ligger for rådgivere på % entreprenør på 145% håndværkere på 106% Samlet giver det 108% Bygningsarbejderne ligger på 115%. ( her ligger den største afvigelse på den første post, Terrænbelægning) Samlet giver det 109%. 5. Samarbejdskompetence Forslaget beskriver på en god måde tilbudsgivers hovedsynspunkter på det fremtidige samarbejde. I beskrivelsen tages udgangspunkt i sam- 24 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

27 Forslag nr / 5 > Situationsplan 1:2000 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 25

28 Udarbejdet af: Totalentreprenør: E. PIHL & SØN A.S. Halldor P. Ragnarsson Arkitekt: ARKITEMA K/S Poul Schülein Ingeniør: RAMBØLL A/S Niels Tejlgaard 1. Arkitektur og funktionalitet Forslagets intention er at styrke det grønne helhedspræg, og forslagstillerne ser universitetsområdet som en collage af eksisterende og ombyggede bygninger, der sammen med forslaget til behandling af campus vil skabe den ønskede fornyelse af Danmarks Pædagogiske Universitet. Landskabsplanen er sammensat af en række elementer sammenbundet af det primære stiforløb, som starter ved den nye hovedindgang og leder mod stien til stationen på den ene side og til pladsen mellem bygning B og D på den anden. Langs stien placeres forskellige mindre opholdssteder, som er anlagt som belagte rum omsluttet af hækbeplantning. Den indre have, universitetshaven, fremstår som græsklædt fælled, og træplantninger af kirsebær supplerer de eksisterende træer. Over biblioteksmagasinet anlægges et samlet opholdssted med gulv som trædæk og tag af wirer beplantet med blåregn. I den omgivende del af parken placeres parkeringspladserne i et anlæg, som udformet som voldanlæg er nedgravet i terrænet og begrænset af en lav betonmur til optagelse af terrænforskellen. Hovedindgangen placeres i en nybygning, der rejses mellem bygning A og C. Bygningen sammenbinder ved hjælp af en trappe og elevator, der giver adgang til etagerne i begge bygninger og erstatter den eksisterende tårntrappe. Forbindelsen til 3. sal i bygning A sker via tårnet og uden elevator. Hovedindgang Hovedindgang Bygning A indrettes med kandidatcenter på 1. og 3. sal og administration og udvidelse af LLD på 2. sal. På 1. og 2. sal anvendes balkonarealet delvist til studiepladser og opholdsareal. Kandidatcentrets 1. sal indrettes med vekslende mindre grupperum og større undervisningsrum 26 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

29 Bygning D, gangareal på 3. sal Bygning A, 1. sal 1:1000 forsynet med glasdøre. På 3. sal placeres tre store undervisningsrum. Ganglinierne placeres på ydersiden og undervisningsrummene er kun forsynet med ovenlys. Forslaget har en idé om at bevare de eksisterende glaslåger indpasset i skabe, der deler bygningsfløjene på langs. Bygning D ombygges og indrettes med koncentrationsfelt mod universitetshaven og dialogfeltet modsat. Dialogfeltet er indrettet meget åbent med organisk formede møderum med vægge af semitransparente U-glasprofiler. Bygning D, dialogfelt Mastercentret indrettes i bygning D s lave del med mindre undervisningsrum og gangforbindelse langs atriet i sydfløjen. Forslagets landskabelige behandling har kvaliteter især i den indre campus, mens behandlingen af den ydre del af parken og indplaceringen af parkeringsarealet virker bastant og dominerende. Hovedbygningen og ideen om den samlende trappe og elevator virker konsekvent og rigtig, men udformningen med den lukkede kobberfacade finder bedømmelsesudvalget mindre tiltalende. Det er uacceptabelt, hvis trappe og elevator ikke betjener undervisningslokaler på 3. sal. Der er fundet forskellige funktionelle svagheder herunder den meget åbne indretning af dialogfeltet i bygning D. Samlet forekommer ideen om universitetet som collage at svække oplevelsen af universitetet som arkitektonisk helhed. Bygning D, stueetage 1:1000 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 27

30 2. Kvalitet af materialer m.v. Kvaliteten af de foreslåede materialer/løsninger er generelt god. Anvendelsen af en foreslåede portugisiske kalksten er vurderes dog som en dårlig materialekvalitet. 3. Pris og kvalitet for Makeover Den angivne kvalitet vurderes som god kvalitet, højt niveau, pænt omfang og pænt beskrevet. I skema 1 fremgår det, at der er afsat kr til makeover indenfor rammen på 85 mio. Det tilbudte samlede prisniveau ligger på 106% i henhold til tilbudsliste bilag nr Enhedspriser vedr. ombygningen Timelønninger ligger for rådgivere på % entreprenør på 150% håndværkere på 104% Samlet giver det 106% Bygningsarbejderne ligger på 105%. Samlet giver det 104%. 5. Samarbejdskompetence Forslaget er alene vedlagt et organisationsdiagram samt anonymiserede CV er for de centrale personer. Derimod er der ikke vedlagt en beskrivelse af, hvordan konsortiet forestiller sig at samarbejdet skal udfolde sig. Konsortiedeltagerne har tidligere deltaget i partneringsprojekter. 28 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

31 Forslag nr / 6 > Udarbejdet af: Entreprenør: HOFFMANN A/S Medarbejdere: Peter Bonde Rasmussen, Robert Halling Arkitekter M.a.a. med ophavsret: AA ARKITEKTER A/S Medarbejdere: Jørn Lyager Poulsen, Mette Julie Skibsholdt, Mads Markersen, Helle Starch PLUSKONTORET APS Medarbejdere: Suna Cenholt, Mette Stavad, Britta Hjuler, Louise Heebøll Landskabsarkitekt: Schønherr Landskab Medarbejdere: Rikke Juul Gram Ingeniør: Birch & Krogboe A/S Medarbejdere: Søren Svare, Alex Laursen Modelbygger: Dennis Thagaard Situationsplan 1: Arkitektur og funktionalitet Forslagets intention er at skabe en landskabsarkitektonisk robusthed. Der udlægges i terrænet en serie overlappende flader: Parkerings- og ankomstarealet danner den ene flade med ankomstvejen som spor i en armeret græsflade. Vinkelret herpå anlægges Mødepladsen, der strækker sig fra parkeringspladsen og ind i parken. Undervejs passeres den nye hovedindgang benævnt Portalen. Den tredje flade er Hovedstrøget, der udspændes mellem hovedindgangen og bygning D. Hovedstrøget giver bl.a. adgang til en ny hævet terrasse ud for kantinen. Pladserne er udført af betonelementer og opstreget af grønne fuger, lave betonmure og sorte linier, der danner mønstre med felter af strandsten, spejlende bassiner m.v.. Universitetsområdet markeres udadtil med grønne vægge mod vest langs den eksisterende ankomstvej og mod øst langs Tuborgvej som hække med forskellige åbninger. Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 29

32 Hovedindgangen er placeret i den ny bygning, Portalen, der tilføjer et komplekst bygningsprogram til universitetet. Forslaget opererer med såkaldte Flexfelter, der har til formål at danne overgang og fleksibilitet mellem dialog- og koncentrationsfelter, og som tilbyder nye multianvendelige opholds- og undervisningsfaciliteter. Portalen indeholder flere af disse funktioner, samtidig med at den har til formål at sammenbinde bygning A og C. Hovedindgang Snit i hovedindgang Bygning A, 2. sal 1:1000 Hovedindgang Portalen Bygning A er disponeret i henhold til programmet med kandidatcenter på 1. og 3. sal og administration og udvidelse af LLD på 2. sal. Som en ekstra tilføjelse er foreslået en ny trappe, der forbinder balkonetagerne fra stueetage til 1. og 2. sal. Ud for trappen er rejst en bygning, der kan ses som en videreførelse af hovedindgangens formudtryk. Bygningen indeholder café og diverse opholdsfunktioner og er tænkt som et aktiv for aulaen. Ideen om flexfelter mellem dialog- og koncentrationsfelter er vist også i makeover for bygning B og i fremtidig indretning af bygning C i 2. etape. 30 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

33 fra at de bidrager til at danne afveksling og variation i den dybe bygningskrop. Mastercentret i bygning D s lave del er velfungerende med undervisningsrum af vekslende størrelse og et tiltalende bevægelsesforløb omkring atriet. Snit i bygning A Ved bedømmelsen har udvalget ikke fundet, at den foreslåede landskabelige behandling fremhæver ideen om universitetet som grøn campus. De belagte flader forekommer at passe bedre i en bymæssig kontekst. Den nye hovedindgang virker formmæssigt anmassende og multianvendeligheden af dens mange funktioner virker tvivlsom. Den foreslåede nye bygning i aulaen virker fremmed for miljøet og tilfører ikke væsentlige funktionelle og arkitektoniske kvaliteter til aulaen. Hovedgrebet i forslaget er koncentreret om landskabsplanen og de nye bygningstiltag, men bedømmelsesudvalget har fundet, at ideerne og den arkitektoniske udformning af de nye tiltag ikke etablerer den ønskelige fremtidige ramme om Danmarks Pædagogiske Universitet. 2. Kvalitet af materialer m.v. Kvaliteten af de foreslåede materialer/løsninger er generelt lidt under gennemsnitsstandard men rimlig. Bygning D, stueetagen 1:1000 Bygning D s høje del er indrettet med dialog- og flexfelt nærmest hovedindgangen og koncentrationsfelt længere inde i bygningen. Forskellige rumstore møbler anvendes til at give gangforløbet variation og bevægelse. De fungerer som skærme og indeholder bifunktioner og uformelle opholdssteder. Anvendeligheden og den lysmæssige effekt af de indskudte udendørsrum er tvivlsom, bortset 3. Pris og kvalitet for makeover Den angivne kvalitet vurderes som god kvalitet i pænt omfang og pænt beskrevet. I skema 1 fremgår det, at der er afsat kr til makeover indenfor rammen på 85 mio. Det tilbudte samlede prisniveau ligger på 105% i henhold til tilbudsliste bilag nr. 21. Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 31

34 4. Enhedspriser vedr. ombygningen Timelønninger ligger for rådgivere på % entreprenør på 132% håndværkere på 100% Samlet giver det 105% Bygningsarbejderne ligger på 100%. Samlet giver det 103%. 5. Samarbejdskompetence Forslaget beskriver på en fin måde, hvilke mål og målsætninger samt bagvedliggende værdier, man finder vigtige i denne sag. Endvidere beskrives udførligt, hvordan man forestiller sig den samlede samarbejdsproces. Det hele beskrevet på en overbevisende måde. Konsortiedeltagerne har erfaringer fra partneringprojekter. 32 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

35 Forslag nr / 7 > Situationsplan 1:2000 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 33

36 Udarbejdet af: Konsortiet: NCC Construction Danmark A/S, Byg og PLH Arkitekter Rådgiver: GHB landskabsarkitekter v. Morten Borup Konsulenter: E-types v. direktør Søren Skafte Overgaard, Cebra arkitekter v. Mikkel Frost, Amtscenter for undervisning i Århus v. Vibeke Dilling Hermensen og Karsten Jensen 1. Arkitektur og funktionalitet Hovedidéen i forslaget er anlæggelsen af et nyt knudepunkt i universitetskomplekset. I forbindelse med opførelse af en ny hovedindgang i én etage anlægges et centralt torv på parterreniveau. Torvet har udgang og får sidelys fra et udendørs auditorium, der trapper op til parken. I stueniveau er torvet formet som et udendørs plateau med et ovenlys, der markerer plateauets afslutning og skaffer lys til den foreslåede nye kantine, der tænkes samtidig at kunne fungere som auditorium. Det nye samlingspunkt indeholder endvidere kantinekøkken, reception, information og ny adgang til biblioteket, der foreslås omdisponeret med den tidligere indgang som ny læsesal. Hovedindgang Den tidligere hovedindgang nedrives, og forarealet mod Emdrupvej åbnes og belægningen fjernes med henblik på at lade parken omslutte hele bygningskomplekset. Adgangs- og parkeringsarealet er formgivet som et nedsænket areal, og vejen danner et slynget forløb, der skaber adgang også til parkeringsområdet langs banen og forbinder sig til banestien. Ud for den nye hovedindgang etableres afsætningsplads (kiss and ride). Hovedindgangen markeres mod Tuborgvej af et trapezformet løgbed i græsset. Isometri af hovedadgang Bygning A tænkes primært anvendt til undervisning. Aulaen inddrages til fleksibel anvendelse herunder ophold m.v. og behandles akustisk med en stor foldevæg. Balkonbrystninger foreslås udskiftet til glas. I 1. etape er administrationen placeret på 2. sal med studiekontoret i stueetagen. I 2. etape foreslås administrationen flyttet til bygning C s nedre etager. Institutlokaler til forskerne placeres i alle bygninger. 34 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet

37 Bygning A, aula I bygning A ombygges 3. sal til nyt åbent forskningsmiljø. Der foreslås store ændringer i bygning A. På etagerne fra stue til 2. sal fjernes et stort antal faste vægge mod undervisningsrum og kontorer. De erstattes af fleksible skærmelementer og skydedøre af glas, der kan åbne undervisningsrummene mod balkonerne og aulaen. Den store åbenhed medfører behov for sprinkling. Bygningens tag udskiftes delvist, isoleres, og der etableres 20 nye kviste. Tårntrappen i bygning A forsynes med ny elevator. Elevator i bygning C afventer 2. etape. Den eksisterende kantine foreslås omdannet til auditorium med undervisningsrum i parterret. Bygning D indrettes med forskerafdeling i den høje del og mastercenter i den lave del. De nye forbindelsesgange omkring atriet forbedrer anvendelsen af de nye undervisningsrum og sikrer god cirkulation i området. Bygning A, stueetage 1:1000 Prioriteringen af det nye samlingspunkt med ny kantine og biblioteksadgang betyder, at ombygningsområdet forøges væsentligt i forhold til programmets ønsker. Bedømmelsesudvalget har vurderet, at forslaget indeholder flere uønskede ændringer og tilføjelser. Flytningen af kantinen er ikke optimal, bl.a. er vareadgang ikke løst, multianvendeligheden Bygning D, stueetage 1:1000 Betænkning vedrørende konkurrence om Danmarks Pædagogiske Universitet 35

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade 1 2000 Frederiksberg A N D R A G E N D E 26. september 2016 Rev. 20.12.2016 4744br03 gh Ejendommen: Matr. nr.: Ejer: Vedr.: Frydendalsvej 3, 1809

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN 1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN PROJEKTUDVIKLING Gl. Havn 12 7100 Vejle PROJEKTIDE VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN Projektgrunden er beliggende langs Vejle Ådal i Skibet, ved den oprindelige indfaldsvej Vardevej,

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole Ombygning og helhedsrenovering / 2016 Kirkebjerg Skole En bevaringsværdig aulaskole Kirkebjerg Skole er opført i 1943 som et anlæg bestående af en markant hovedbygning med klasselokaler og en aula i tre

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS

B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS 12 B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS B-House er et nyt flerbruger-kontorhus med stort fokus på at skabe de bedste rammer for alle, der arbejder og har deres gang i B-House. Fleksibilitet

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ

FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ DISPOSITIONSPROJEKT MATR. 107 FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ PROJEKTUDVIKLING LANDMARK Lysholtvej 130 7100 Vejle DISPOSITIONSPLAN 1 : 2000 ndr. havnevej nr. frankel matr. 107 DISPOSITIONSPLAN 1 : 2000 FERIEBOLIGER

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR MODEL 2C - MODEL 2C - DRAGØR SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR 2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2C Dragør Nord Indskoling 0.-5. klasse 0.-5. klasse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter.

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter. AArhus naboorientering november 2014 @cj-arkitekter.dk 2 Den nye bebyggelse 2 er tegnet på den grund, hvor der idag er opt baraklignende 1-etages byggeri. Disse eksisterende bygninger er idag indrettet

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret NOTAT Til: Fra: Emne: Københavns Kommune By & Havn Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret Baggrund Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 16. marts 2015 dispensationsanmodningen fra By og Havn

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE Ved udløb af fristen var der indkommet 8 forslag til den interne konkurrence om et nyt domicil for GPP Arkitekter A/S i eksisterende lokaler, Grønnegade

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Det Nære og Det Fjerne

Det Nære og Det Fjerne M a r i t i m t V i t e n s e n t e r i Tu n g e v å g e n Stedlig tilpasning Stedets ånd peger på en stilfærdig modulering af et bygningskompleks, og mod en harmonisk indpasning i det svagt kurvede klippelandskab.

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus etager. Mod vest fremstår bygningen

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS ASKOV PRÆSTESKOVEN VEJEN BYMIDTE BAGGRUND Civilforsvarsstyrelsen opførte i 1987-88

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C. Sjælden mulighed i ikonisk ejendom MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea.

Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C. Sjælden mulighed i ikonisk ejendom MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea. Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C Sjælden mulighed i ikonisk ejendom MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Penthouse - midt i byen Med sin markante fremtoning og

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere