FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark"

Transkript

1 FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd tirsdag den 6. maj 2014 klokken 10:00 til 12:00 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Nyborg, den 6. maj 2014 J.nr. 013 JSS/-- Til stede: Torben Hjul Andersen, Hanna Broadbridge, Niels Nymann Eriksen, Birte Jacobsen, Niels Iver Juul, Mogens S. Mogensen (formand og mødeleder), Ole Buchardt Olesen, Bent Normann Olsen (kasserer), Christian Roar Pedersen (næstformand), Sofie Petersen, Ingrid Lisby Schmidt og Peter Skov-Jakobsen. Protokol MKR 3/14 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden med indkaldelse var rettidigt udsendt den 22. april. Rådet godkendte dagsordenen med tilføjelse af et nyt punkt 11.d: Theobalt. 2. Godkendelse af referat fra MKR 2/14 Referat fra MKR 2/14 var godkendt af formand for MKR Mogens Mogensen. Rådet godkendte referatet. 3. Sekretariat og medarbejdere Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. Birger Nygaard orienterede om sin aktuelle opgaveportefølje. Rådet tog orienteringen til efterretning. 4. Økonomi, herunder: a. Regnskab for 1. kvartal 2014 Regnskab for 1. kvartal 2014 blev fremlagt af kasserer Bent Normann Olsen til Rådets orientering. Rådet tog orienteringen til efterretning. Peter Bangs Vej 1 DK-2000 Frederiksberg Tel Fax Formand: Mogens S. Mogensen Sekretariatschef: Jørgen Skov Sørensen

2 b. Ændrede budgetforudsætninger 2014 Der henvistes til punkt 5 (re-budget 2014) nedenfor. Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse 5. Budget 2015 samt re-budget 2014 Udkast til re-budget 2014 blev fremlagt af kasserer Bent Normann Olsen til Rådets godkendelse. Der var i re-budget 2014 opnået balance i driftsresultatet trods beskæring i den oprindelige budgetramme, der oprindeligt var udmeldt fra Kirkeministeriet (jf. MKR 4/13, punkt 4). Rådet godkendte enstemmigt re-budget Udkast til budget 2015 blev fremlagt af kasserer Bent Normann Olsen til Rådets godkendelse. Der var opnået balance i driftsresultatet på budget Der betales stadigvæk langt fra fuldt medlemsbidrag til de internationale organisationer. Rådet godkendte enstemmigt budget Betænkning 1544: MKR høringssvar Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken havde afgivet betænkning nr. 1544, Folkekirkens styre, i april Kirkeministeriet havde sendt betænkningen i høring. MKR er på høringslisten. Formandskabet indstillede til Rådet, at MKR afgiver et kort høringssvar, der uden at tage stilling til de enkelte flertals- og mindretalsmodeller i betænkningen påskønner udvalgets anerkendelse af MKR s ønske om et hensigtsmæssigt samarbejde mellem et eventuelt nyt folkekirkeligt organ og Det mellemkirkelige Råd, således som det tidligere er fremsat overfor udvalget. Udkast til høringssvar var fremsendt. Rådet fulgte indstillingen og godkendte enstemmigt udkast til høringssvar. 7. Møde mellem formandskabet og kirkeministeren Der er tradition for, at formandskabet i de nytiltrådte råd mødes til en orienterende samtale med den siddende kirkeminister. Formandskabet havde bedt sekretariatet etablere et møde med ministeren snarest muligt og udfordrede nu det samlede Råd til at drøfte, hvilke emner, der bør tages op med ministeren. Rådet drøftede emner til mødet med ministeren. 8. Nedsættelse af ad hoc arbejdsgruppe vedr. migrantkirker og folkekirken Antallet af migrantkirker i Danmark har gennem de senere år været stigende. Samtidigt er enkelte større migrantkirkers tilstedeværelse og indflydelse i det etablerede kirkelige landskab mere tydelig end nogensinde. Folkekirken har de seneste 10 år som konsekvens heraf set flere initiativer, der sigter på samarbejde mellem sognemenigheder og migrantmenigheder. 2

3 Det tættere samarbejde mellem migrantkirker og folkekirken har vist sig at rejse en række principielle kirkeretlige og teologiske spørgsmål og fordrer således, at man fra folkekirkelig side afklarer de rammer, under hvilke samarbejdet kan foregå. På dette grundlag indstillede MKR formandskabet, at der etableres af en ad hoc arbejdsgruppe, der undersøger området. Rådet tilkendegav, at det ønsker at etablere en sådan arbejdsgruppe. Rådet udpegede Niels Nymann Eriksen, Mogens Mogensen og Ole Buchardt Olesen til arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen formulerer kommissorium og forslag til endelig sammensætning af arbejdsgruppen. Dette fremlægges til Rådets godkendelse på MKR 4/ Studierejse til Israel/Palæstina I forlængelse af MKR s beslutning om i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og Danske Kirkers Råd at engagere sig i Kirkernes Verdensråds EAPPI Program havde Folkekirkens Nødhjælp foreslået, at samme tre enheder i fællesskab arrangerer en kirkelig delegationsrejse til Israel/Palæstina i Nødhjælpens medarbejder Uffe Gjerdings beskrivelse af baggrund, formål og indhold var fremsendt. Rådet tilkendegav, at det ønsker at engagere sig i en sådan delegationsrejse. Rådet udpegede Torben Hjul Andersen som Rådets repræsentant i den fælles planlægningsgruppe. Herudover deltager Niels Ivar Juul. Endeligt beder Rådet om nomineringer fra stifterne. Nomineringer skal følges af finansiering. Planlægningsgruppen foretager endelig udpegning, således at MKR og stifterne samlet bidrager med 4 deltagere. 10. Evaluering af mødet med repræsentanter fra stifterne 2014 Der er tradition for, at Rådet evaluerer mødet med repræsentanter fra stifterne på det følgende ordinære møde. Rådet evaluerede 2014-mødet med repræsentanter for stifterne. Arbejdsgrupper og internationale organisationer 11. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper a. Kirkernes Verdensråd Der havde været afholdt møde i arbejdsgruppen den 3. marts, Referatet var fremsendt til orientering. Arbejdsgruppen havde flg. indstilling, jf. referatets punkt 4.a vedr. afsnittet Statement on the Politicization of Religion and Rights of Religious Minorities : Gruppen indstiller til MKR, at MKR opfordrer det samlede bispekollegium til at forfatte en kronik til publicering i et større landsdækkende dagblad. 3

4 Rådet besluttede ikke at følge denne indstilling, idet intentionen i KV Arbejdsgruppens indstilling allerede var indfriet gennem de folkekirkelige biskoppers samlede henvendelse vedr. trosfrihed til udenrigsminister Martin Lidegaard. b. Det Lutherske Verdensforbund Der havde ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden MKR 1/14. Referat fra møde i LVF-arbejdsgruppen af den 27. november 2013 var pga. forglemmelse ikke med på MKR 1/14. Det var derfor fremsendt til orientering. c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker Arbejdsgruppen havde afholdt møde den 4. marts Referatet var fremsendt til orientering. Medlem af arbejdsgruppen Karsten Fledelius havde fremsendt en kommentar vedr. arbejdsgruppens fremtid. Kommentaren var fremsendt. c.1. Konferencen for Europæiske Kirker Arbejdsgruppen ønsker at arbejde for, at KEK afholder et europæisk kirkemøde i Norden i slutningen af dette årti. Initiativet forudsætter, at forslaget officielt bæres videre til Danske Kirkers Råd, de andre nordiske og baltiske kirker samt KEK, CCEE (den katolske bispekonference i Europa) og KV, som tænkes at implementere planerne. Rådet finder, at initiativet er en god ide, men afventer mere konkrete planer. c.2. Leuenberg c.3. Porvoo d. Theobalt Det nordiske bispemøde har udtrykt ønske om at blæse nyt liv i det baltiske samarbejde Theobalt. Biskopperne mødes i Visby den september. 12. Øvrige MKR arbejdsgrupper a. Den teologiske arbejdsgruppe Der havde ikke været afholdt møde i Den teologiske arbejdsgruppe siden MKR 1/14. b. Kommunikationsudvalget Der havde ikke været afholdt møde i udvalget siden MKR 1/14. c. Folkekirkens Mission Der havde været afholdt møde i Arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission den 31. marts Referatet var fremsendt til orientering. Eksterne relationer 4

5 13. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum Der havde været afholdt Rådsmøde i DKR den 15. januar Referatet var fremsendt til orientering. På det pågældende møde blev der opnået enighed om at afsende solidaritetsbrev til kristne i Israel/Palæstina. Dette var fremsendt til orientering. DKR havde været afholdt indledende møde vedr. trosoplæringsprojekt den 23. april dette foranlediget af henvendelse fra MKR. Der er støtte til arbejdet fra DKR s bagland. Niels Iver Juul orienterede mundtligt på det aktuelle møde. b. Dansk Missionsråd c. Danske Sømands- og Udlandskirker d. Det danske Bibelselskab e. Folkekirkens Nødhjælp Der havde været afholdt FKN Rådsmøde på Hotel Nyborg Strand søndag den 27. april Der forelå endnu ikke et referat. f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer g. Økumenisk Efterårskursus Økumenisk Efterårskursus afholdes den 31. oktober til 1. november 2014 med temaet I begyndelsen. h. Økumenisk Studielegat Der havde været afholdt møde i Økumenisk Studielegat den 5. marts Referat var fremsendt til orientering. Orienteringspunkter 14. Orientering fra stifterne a. Lolland-Falster Bent Normann Olsen orienterede mundtligt b. Roskilde Torben Hjul Andersen orienterede mundtligt 15. Modtagne rapporter 5

6 16. Løbende sagsbehandling Udvalget vedr. MKR-jubilæum 2015 havde afholdt møde i Vejle den 1. februar Udvalget havde besluttet, at forberedelserne til jubilæet fremover varetages af sekretariatet i samarbejde med formandskabet. Referat fra seneste møde samt oversigt over aktiviteter var fremsendt til orientering. 17. Andet Biskopperne havde på deres møde i dagene 22. til 24. april 2014 drøftet situationen for kristne mindretal rundt om i verden. Samlet havde biskopperne herefter sendt en henvendelse, som var blevet til i samarbejde med MKR, til udenrigsminister Martin Lidegaard. Henvendelsen var fremsendt til orientering. Eventuelt Intet Protokollen blev oplæst og vedtaget Torben Hjul Andersen Hanna Broadbridge Marianne Christiansen Niels Nymann Eriksen Birte Jacobsen Niels Iver Juul Mogens S. Mogensen (formand) Ole Buchardt Olesen Bent Normann Olsen (kasserer) 6

7 Christian Roar Pedersen (næstformand) Sofie Petersen Ingrid Lisby Schmidt Peter Skov-Jakobsen 7

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 5. maj 2010 J.nr. 013 JSS/jn Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Årsberetning 2014 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Årsberetning 2014 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd Årsberetning 2014 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd ved Rådets sekretariat Indledning Folkekirkens mellemkirkelige Råd er repræsentativt sammensat af valgte eller udpegede medlemmer fra folkekirkens

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Afbud fra Christian Bach Iversen Indledning

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011 Referat for Årsmøde den 24. april 2010 Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk Giro 605 5710 Frederiksberg

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl. 9-12 Hotel Nyborg Strand. Frederiksberg d. 20.

Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl. 9-12 Hotel Nyborg Strand. Frederiksberg d. 20. Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl. 9-12 Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk

Læs mere

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag 5 Årsmøde 2010 Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag Årsmøde 2010 2 Årsmøde 2010 Indholdsfortegnelse Dagsorden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd Betænkning 1495 Betænkning 1495 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg Evaluering af Evaluering med af stiftsråd forsøg med stiftsråd forsøg med stiftsråd 3 Kirkeministeriet - Januar 2008 3 Kirkeministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Siden sidst...35 Bilag 1: Veteran Oasen projektbeskrivelse...35 Bilag 2: Kørsel af elever

Læs mere

SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERS RÅD 2012

SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERS RÅD 2012 SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERSRÅD 2012 17 folkemødet VELkoMMEn TiL årsberetningen 2012 26 DiALogkonfEREncE Samtale & samarbejde er titlen på årsberetningen for 2012. Her kan du læse om Danske Kirkers

Læs mere

13 Økumeni. God læselyst! ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Mads Christoffersen. KORREKTUR: Maria Pedersen og Lærke Uhd

13 Økumeni. God læselyst! ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Mads Christoffersen. KORREKTUR: Maria Pedersen og Lærke Uhd ANDAGT ANSVARLIGHED DANSKE KIRKERS RÅD 2014 13 Økumeni i dag Velkommen til årsberetningen 2014 Andagt og ansvarlighed er titlen på årsberetningen for 2014. Det afspejler det felt, Danske Kirkers Råd og

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 26 januar 2010 kl. 13-15 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 26 januar 2010 kl. 13-15 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 26 januar 2010 kl. 13-15 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 19 januar 2010 Torben

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014. Årsberetning 2013

10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014. Årsberetning 2013 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014 Årsberetning 2013 1 Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf. 7026 1828, Fax 7026 1824 E-mail: kontor@dsuk.dk www.dsuk.dk Girokonto:

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Arbejdsreferat. Følgende deltog i mødet. Henrik Raae Andersen (HRA), DMK formand Anton Dahl (AD) DGSK næstformand Torben Mørup

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23 Skov & Landskab CB-møde nr. 35, bilag 1 Centerbestyrelsen 30-11-2011/LCH/NEK Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere