Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 2/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 2/12"

Transkript

1 Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 2. maj 2012 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 2. maj 2012 kl. 11:00 16:00 på Bjælkeloftet, Diakonissestiftelsen. Til stede: Hanna Broadbridge, Torben Hjul Andersen, Kresten Drejergaard, Niels Iver Juul, Steffen Ravn Jørgensen (til kl. 14:30), Torben Larsen (til kl. 14:00), Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Peter Skov-Jakobsen, Torben Bramming og Mogens S. Mogensen Fra sekretariatet: Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk, Rebekka Højmark Svenningsen og Jørgen Skov Sørensen. Afbud: Sofie Petersen og Paul Verner Skærved. Protokol MKR 2/12 1. Godkendelse af dagsorden Rådet godkendte den udsendte dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Rådet godkendte referatet fra MKR 1/12 med flg. rettelse (punkt 3) Rådet besluttede at nedsætte et udvalg, som skal undersøge fordele og ulemper ved åremålsansættelse af sekretariatschef. Udvalget består af medlemmer af MKR Hanna Broadbridge, Torben Larsen og Torben Hjul Andersen. Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen tilknyttes udvalget 3. Sekretariat og medarbejdere Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. 4. Økonomi, herunder: a. Re-budget 2012 Kasserer Torben Larsen fremlagde re-budget Rådet godkendte re-budget 2012, idet det dog beder sekretariatet forespørge i ministeriet, hvorvidt der kan gives tilladelse til, at de fire måneders overskydende bevilling til en medarbejder vedr. mission (bevillingen dækker hele året, men medar- Peter Bangs Vej 1 D, DK-2000 Frederiksberg Tel Fax Formand: Hanna Broadbridge Sekretariatschef: Jørgen Skov Sørensen

2 bejderen er ansat pr 1. maj 2012) kan anvendes til en forhøjelse af medarbejderens timetal i det indeværende år. b. Ændrede budgetforudsætninger 2012 Der henvistes til punkt 4.a. ovenfor. Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse 5. MKR Budget 2013 Kasserer Torben Larsen fremlagde Budget Budget 2013 bygger på en foreløbig bevillingsudmelding fra Fællesfonden af 16. april 2012 på kr Hertil kommer forventet bevilling fra Finansloven på kr Den generelle budgetstigning i forhold til tidligere skyldes Fællesfondens finansiering af Folkekirkens Mission i MKR. Steffen Ravn Jørgensen og Torben Bramming stillede forslag om, at tilskud til Danske Kirkers Råd beskæres med kr , at medlemsbidrag til KV, LVF, KEK og Leuenberg holder samme niveau som i 2012, samt at beløbet afsat til generalforsamlinger i KEK og KV i 2013 beskæres med 25 %. For dette forslag stemte Torben Bramming og Steffen Ravn Jørgensen. Mod dette forslag stemte Hanna Broadbridge, Torben Hjul Andersen, Kresten Drejergaard, Niels Iver Juul, Torben Larsen, Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Peter Skov-Jakobsen og Mogens S. Mogensen. Steffen Ravn Jørgensen og Torben Brammings forslag faldt. Hanna Broadbridge stillede forslag om, at det udsendte budget 2013 blev godkendt. For dette forslag stemte Hanna Broadbridge, Torben Hjul Andersen, Kresten Drejergaard, Niels Iver Juul, Torben Larsen, Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Peter Skov-Jakobsen og Mogens S. Mogensen. Mod dette forslag stemte Torben Bramming og Steffen Ravn Jørgensen. Budget 2013 blev godkendt. 6. Fremtiden for Nordisk økumenisk samarbejde Rådet drøftede Folkekirkens medfinansiering af en deltidsansættelse med henblik på koordination af nordisk/baltisk mellemkirkeligt arbejde. Formandskabet bemyndiges til at tage endelig stilling hertil, når der foreligger økonomital for medfinansieringen. 7. Styringsreform for Folkekirken Folkekirken står efter alt at dømme overfor en styringsreform. Regeringsgrundlaget fra oktober 2011 bebuder, at der skal nedsættes et udvalg, som skal arbejde hen imod en sådan reform, men giver i øvrigt ikke anvisninger på, hvordan processen skal forløbe, eller hvad resultatet skal blive. 2

3 I de nordiske lutherske folkekirker i Finland, Sverige og Norge har arbejdet med styringsreformer indenfor de seneste år accentueret kirkernes mellemkirkelige og internationale arbejde og givet disse arbejdsområder centrale placeringer i den kirkelige administration lokalt og nationalt. Man kan med rimelighed forvente, at disse arbejdsfelter også i en folkekirkelig kontekst vil være til forhandling. Rådet drøftede situationen. Rådet forventer, at MKR i en høringsproces parallelt med og efter udvalgets arbejde er det organ i Folkekirken, som skal pege på en hensigtsmæssig placering af mellemkirkeligt og internationalt arbejde i Folkekirken. Rådet besluttede, at sekretariatet henvender sig til Folketingets Kirkeudvalg og gør opmærksom på, at mellemkirkelige og internationale aspekter bør medtænkes i udarbejdelsen af kommissorium for det kommende udvalg. 8. Evaluering af mødet med repræsentanter for stifterne Rådet afholdt i dagene februar 2012 møde med repræsentanter for stifterne på Vingstedcentret ved Vejle. Rådet drøftede forløbet og bemærkede følgende: -Der er enighed om, at mødet var relevant og godt tilrettelagt. -Der efterspørges fra nogle deltagere mere erfaringsudveksling. Rådet drøftede tillige potentielle emner for mødet med repræsentanter for stifterne Følgende emne blev nævnt: -Interesser og arbejdsfelter for Folkekirkens Mission. Rådet udpegede følgende til en planlægningsgruppe med henblik på mødet i 2013: -Hanna Broadbridge -Peter Skov-Jakobsen -Birger Nygaard Arbejdsgrupper og internationale organisationer 9. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper a. Kirkernes Verdensråd Arbejdsgruppen vedr. Kirkernes Verdensråd holdt møde på sekretariatet den 9. februar Rådet tog referatet fra dette møde til efterretning. KV afholder Generalforsamling i Pusan, Sydkorea, i Folkekirken har mulighed for at sende tre stemmeberettigede delegater til generalforsamlingen samt en rådgiver. Arbejdsgruppen indstillede til Rådet, at følgende delegater og rådgiver sendes til generalforsamlingen Rådgiver i Folkekirkens Nødhjælp Kirsten Auken (indstilles tillige som kandidat til KVs Centralkomite). Biskop i Roskilde Stift, medlem af Danske Kirkers Råd samt formand for Danmission Peter Fischer-Møller 3

4 Ungdomsdelegat under 30 (endnu ikke identificeret arbejdsgruppen udpeger dette delegationsmedlem) Sekretariatschef og sekretær for arbejdsgruppen vedr. KV Jørgen Skov Sørensen (deltager som rådgiver) Sofie Petersen og Anders Gadegaard sidder pt. i KVs Centralkomite og forventes inviteret på særlige mandater. Steffen Ravn Jørgensen bad om, at indstillingen kom til afstemning. For indstillingen stemte Hanna Broadbridge, Torben Hjul Andersen, Kresten Drejergaard, Niels Iver Juul, Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Peter Skov-Jakobsen og Mogens S. Mogensen. Mod indstillingen stemte Torben Bramming og Steffen Ravn Jørgensen. Indstillingen blev godkendt. b. Det Lutherske Verdensforbund Der har ikke været afholdt ordinært møde i arbejdsgruppen siden MKR 1/12. c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker 1. Konferencen for Europæiske Kirker Europaarbejdsgruppen holdt møde den 21. marts Rådet tog referat fra dette møde til efterretning. På mødet udarbejdede arbejdsgruppen et høringssvar til det fremsendte reformforslag vedr. KEKs struktur. Forslaget og høringssvar fra de nordiske lande blev endvidere drøftet på et møde mellem de nordiske KEK-sekretærer den 27. april i Oslo. Kommunikations- og Projektmedarbejder Rebekka Højmark Svenningsen orienterede mundtligt fra dette møde. Rådet besluttede, at der ikke fra Folkekirken tilstræbes et fælles nordisk høringssvar, men gerne en vis genkendelig enighed blandt de nordiske stemmer. Der bliver på den baggrund af Europaarbejdsgruppen foretaget tillempninger i formuleringer og accentueringer i arbejdsgruppens høringssvar. KEK afholder generalforsamling den juli 2013 i Budapest, Ungarn. Arbejdsgruppen indstillede til Rådet at sende følgende delegater: Sogne- og sygehuspræst, nuværende medlem af KEK Centralkomiteen og medlem af Europaarbejdsgruppen Mette Ladefoged Sognepræst, medlem af MKR og Europaarbejdsgruppen, Christian Roar Pedersen (indstilles tillige som kandidat til Centralkomiteen) Biskop og medlem af MKR Peter Skov-Jakobsen Læg, under 30, formand for Økumenisk Ungdom og debatredaktør hos Kristeligt Dagblad/Areopagos Christian Arffmann Læg, medlem af Europaarbejdsgruppen og fungerende medlem af kommissionen for Churches in Dialogue under KEK Karsten Fledelius 4

5 Peter Skov-Jakobsen ønsker ikke at deltage som delegat. Rådet bemyndigede Europaarbejdsgruppen til at udpege et alternativt medlem af delegationen. Der søges om tilladelse hos KEK Centralkomiteen til, at MKR sender sekretæren for Europaarbejdsgruppen med som observatør på generalforsamlingen og sekretær for delegationen. Såfremt dette - mod forventning - ikke bliver imødekommet, besluttede Rådet på arbejdsgruppens indstilling, at sekretæren indtræder i delegationen i stedet for Karsten Fledelius. 2. Leuenberg Den april afholdtes nordisk/baltisk formøde til generalforsamling i Leuenberg Kirkefællesskabet. Sognepræst og delegat Kirsten Jørgensen samt Kommunikations- og Projektmedarbejder Rebekka Højmark Svenningsen deltog. Rebekka Højmark Svenningsen orienterede mundtligt fra mødet. Hanna Broadbridge og Christian Roar Pedersen deltog i januar 2012 i First Conference Meeting of Protestant Synods in Europe. Rådet tog den fremsendte afsluttende udtalelse fra mødet med appendiks til efterretning. 3. Porvoo Ansvaret for Porvoo samarbejdet på MKR sekretariatet er pr. 1. maj overdraget til teologisk medarbejder Thorsten Rørbæk. 10. Øvrige MKR arbejdsgrupper a. Den teologiske arbejdsgruppe Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden MKR 1/12. b. Kommunikationsudvalget Udvalget holdt møde den 14. marts 2012 på sekretariatet. Rådet tog referatet til efterretning. c. Arbejdsgruppe vedr. Folkekirkens Mission Der har været afholdt møde i Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Mission den 27. marts 2012 på sekretariatet. Rådet tog referatet til efterretning. Medarbejder vedr. Folkekirkens Mission Birger Nygaard introducerede sig selv. Eksterne relationer 11. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum Medlem af Danske Kirkers Råd Christian Roar Pedersen orienterede om arbejdet. Danske Kirkers Råd har afholdt rådsmøde den 6. januar Rådet tog referatet fra dette møde til efterretning. b. Dansk Missionsråd Onsdag den 18. april 2012 fyldte Dansk Missionsråd (DMR) 100 år, og samme dag samledes DMR's repræsentantskab til det halvårlige repræsentantskabsmøde i Odense. Fra MKR deltog rådsmedlem Niels Iver Juul, som orienterede fra mødet. c. Danske Sømands- og Udlandskirker 5

6 Danske Sømands- og Udlandskirker holder i år sit lands- og repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 21. august kl MKR er repræsenteret ved rådsmedlem Bent Normann Olsen og sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen. Som afløser for tidligere medlem af Rådet Bodil Raakjær Jensen udpegede Rådet Steffen Ravn Jørgensen (afhængig af dennes villighed). d. Det danske Bibelselskab MKR har én plads i Bibelselskabets repræsentantskab, som har været besat af tidl. rådsmedlem Bodil Raakjær Jensen, indtil denne trådte ud af MKR med udgangen af Rådet udpegede formand for Rådet Hanna Broadbridge som nyt medlem af Bibelselskabets repræsentantskab. e. Folkekirkens Nødhjælp Folkekirkens Nødhjælp afholdt Styrelses-, Råds- og Årsmøde på Hotel Nyborg Strand i dagene april Fra MKR deltog sekretariatschef og FKN Rådsmedlem Jørgen Skov Sørensen. Der foreligger endnu ikke referat fra FKN Rådsmødet. f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer Medlem af Rådet Paul Verner Skærved deltager i uge 18 i kontaktudvalgets dialogarrangement i Libanon. g. Nordeuropæisk Kirkekonvent Rådsmedlem Kresten Drejergaard orienterede mundtligt. h. Økumenisk Efterårskursus Intet. i. Økumenisk Studielegat Der har været afholdt møde i Det Økumeniske Studielegat den 6. marts 2012 med deltagelse af formand for Rådet Hanna Broadbridge. Rådet tog referatet til efterretning. Orienteringspunkter 12. Orientering fra stifterne a. Viborg Niels Iver Juul orienterede mundtligt. b. Ribe Torben Bramming orienterede mundtligt. 13. Modtagne rapporter Intet. 14. Løbende sagsbehandling Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. 15. Andet MKR formandskabet, biskop Peter Skov-Jakobsen og sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen deltog i orienterende møde med Minister for Ligestilling og Kirke Manu Sareen den 6. februar Formand for MKR Hanna Broadbridge orienterede mundtligt fra mødet. 6

7 Eventuelt Intet. Protokollen blev oplæst og vedtaget Hanna Broadbridge (formand) Paul Verner Skærved (næstformand) Torben Larsen (kasserer) Torben Hjul Andersen Kresten Drejergaard Niels Iver Juul Steffen Ravn Jørgensen Mogens S. Mogensen Bent Normann Olsen Christian Roar Pedersen Sofie Petersen Peter Skov-Jakobsen Torben Bramming 7

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 5. maj 2010 J.nr. 013 JSS/jn Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Årsberetning 2014 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Årsberetning 2014 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd Årsberetning 2014 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd ved Rådets sekretariat Indledning Folkekirkens mellemkirkelige Råd er repræsentativt sammensat af valgte eller udpegede medlemmer fra folkekirkens

Læs mere

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011 Referat for Årsmøde den 24. april 2010 Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk Giro 605 5710 Frederiksberg

Læs mere

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl. 9-12 Hotel Nyborg Strand. Frederiksberg d. 20.

Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl. 9-12 Hotel Nyborg Strand. Frederiksberg d. 20. Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl. 9-12 Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Afbud fra Christian Bach Iversen Indledning

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Arbejdsreferat. Følgende deltog i mødet. Henrik Raae Andersen (HRA), DMK formand Anton Dahl (AD) DGSK næstformand Torben Mørup

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 18. juni 2009, kl. 17.00-ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 3-05/08 Dato 21. februar 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERS RÅD 2012

SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERS RÅD 2012 SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERSRÅD 2012 17 folkemødet VELkoMMEn TiL årsberetningen 2012 26 DiALogkonfEREncE Samtale & samarbejde er titlen på årsberetningen for 2012. Her kan du læse om Danske Kirkers

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

13 Økumeni. God læselyst! ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Mads Christoffersen. KORREKTUR: Maria Pedersen og Lærke Uhd

13 Økumeni. God læselyst! ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Mads Christoffersen. KORREKTUR: Maria Pedersen og Lærke Uhd ANDAGT ANSVARLIGHED DANSKE KIRKERS RÅD 2014 13 Økumeni i dag Velkommen til årsberetningen 2014 Andagt og ansvarlighed er titlen på årsberetningen for 2014. Det afspejler det felt, Danske Kirkers Råd og

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere