HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015"

Transkript

1 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 270/2013 (1. afdeling) Energinet.dk (advokat Anders Valentiner-Branth og advokat Bjarne Becher Jensen) mod Vejdirektoratet (Kammeradvokaten ved advokat Kasper Mortensen og advokat Stig Grønbæk Jensen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 23. afdeling den 19. september I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen, Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen og Jan Schans Christensen. Påstande Appellanten, Energinet.dk, har gentaget sine påstande. Indstævnte, Vejdirektoratet, har påstået stadfæstelse. Anbringender Energinet.dk har supplerende anført bl.a., at det følger af praksis, at der skal foretages en formålsfortolkning af deklarationer. Der er ikke praksis for at fortolke servitutter indskrænkende. En formålsfortolkning vil føre til, at Energinet.dk allerede af denne grund skal have medhold i sin principale påstand. Der gælder i øvrigt ikke særlige lovregler om, at aftaler på dette område skal fortolkes på en bestemt måde. Der gælder heller ikke særlige bevisbyrderegler, hvorefter man kan nedtone betydningen af en klar ordlyd og en relevant formålsfortolkning i

2 - 2 - en sådan deklaration, f.eks. fordi der ikke er betalt i forbindelse med indgåelse af deklarationen. Ved bedømmelsen af den principale påstand bør der tages udgangspunkt i, at der er en ulovbestemt og lovbestemt mulighed for at fravige gæsteprincippet ved aftale, og at en fortolkning af ordlyden af og formålet med denne aftale derfor må være afgørende for sagens udfald. Det er klart opfattelsen hos de involverede fra NESA, at kommunen ikke var i tvivl om, at der skulle indgås aftale om en deklaration, der ville fravige gæsteprincippet. Forholdet vedrørende allongen er med til at understøtte, at kommunen på underskrifttidspunktet ikke havde en intention om at sikre, at gæsteprincippet ikke blev fraveget, da allongen med en fjernelsesbestemmelse ikke førte til, at kommunen stillede yderligere krav herom. Det gøres under alle omstændigheder gældende, at kommunen ved at underskrive deklarationen uden at stille særlige spørgsmål hertil som professionel part må tåle, at denne aftale må fortolkes efter sin ordlyd og sit formål. Deklarationen, som er tinglyst servitutstiftende, forbyder i vidt omfang en ændret arealanvendelse, og der er ikke grund til at tage stilling til betalingsspørgsmålet, f.eks. i forhold til et byggeri eller anlæg af vej, hvis denne ændrede anvendelse som udgangspunkt slet ikke er mulig. Giver ledningsejeren uanset deklarationens ordlyd tilladelse til en ændret arealanvendelse, vil det være på de betingelser, som ledningsejeren i den forbindelse fastsætter, herunder f.eks. om, at ledningsejeren får betalt alle sine udgifter forbundet med den ændrede anvendelse, og at kablerne også i fremtiden skal være beskyttet af deklarationen. Det forhold, at der for tiden arbejdes på et stort antal større infrastrukturprojekter, betyder i sig selv, at landsrettens forudsætning om, at det er relativt sjældent, at en ledning skal flyttes, ikke kan lægges til grund. Det fremgår af landsrettens dom, at det for landsretten har haft en meget stor betydning i forbindelse med fortolkningen af den indgåede aftale, at der ikke er betalt herfor. Energinet.dk er ikke enig i, at betalingsspørgsmålet skal tillægges denne betydning. Hvis Højesteret kommer til, at gæsteprincippet ikke er fraveget ved deklarationen, bestrider Energinet.dk, at der er tale om arbejder på ledninger efter vejlovens 106. Det følger af vejlovens 106 og forarbejderne hertil, de faktiske omstændigheder og den foreliggende praksis,

3 - 3 - at der ikke er tale om arbejder på ledninger, og at Vejdirektoratet ikke i øvrigt kan kræve, at Energinet.dk betaler udgiften i forhold til de udførte tilpasninger af vejprojektet. Energinet.dk har i øvrigt ikke accepteret, at den valgte tekniske løsning var et alternativ til en flytning eller omlægning. Vejdirektoratet var forpligtet til at foretage de planlagte tilpasninger for at undgå ledningsomlægning. De omhandlede tilpasninger af vejprojektet har en ganske anden karakter end den bloklægning, der var tale om i Højesterets dom af 4. september 2007 (UfR ), da tilpasningerne ikke berører kabelanlægget, der end ikke bliver gravet fri. Vejdirektoratet har supplerende anført bl.a., at en fravigelse af gæsteprincippet forudsætter, at ledningsejeren fører et egentligt og sikkert bevis for, at ledningsejeren har sikret sig en bedre retsstilling end den, der følger af gæsteprincippet. Energinet.dk har ikke løftet sin bevisbyrde for, at der i denne sag er aftalt en fravigelse af gæsteprincippet. Ledningsomlægninger eller -flytninger og spørgsmålet om betaling herfor er slet ikke omtalt i deklarationen, og der tages således ikke stilling til, hvem der skal bekoste ledningsarbejder, som er nødvendiggjort af en ændret arealanvendelse. Ved fortolkningen af deklarationen må det indgå med betydelig vægt, at ledningsejeren ikke betalte for at opnå retten til at placere ledningen. Dette er et afgørende fortolkningsmoment til støtte for, at ledningen er gæst på ejendommen. Det er ikke sandsynligt, at Gentofte Kommune skulle have påtaget sig en pligt til at betale for omlægning af ledninger ved en ændret anvendelse af ejendommen uden at blive økonomisk kompenseret for en sådan indskrænkning i ejerretten. Den vederlagsfri anbringelsesret for ledningsejeren må således modsvares af ledningsejerens forpligtelse til at betale for de arbejder af hensyn til ledningen, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af arealet. Når gæsteprincippet i vejlovens 106 finder anvendelse, må denne bestemmelse forstås i overensstemmelse med det almindelige ulovbestemte gæsteprincip, jf. også Højesterets dom af 22. september 2009 (UfR ). Gæsteprincippet må indebære, at gæsteledningens ejer, som ville være forpligtet til at bekoste en fjernelse eller omlægning af ledningen, også må bekoste foranstaltninger, der uden at være nødvendige for anlægsprojektet som sådant gennemføres af hensyn til ledningsejeren med det formål at undgå at fjerne eller omlægge ledningen. Det kan ikke være afgørende for betalingsspørgsmålet, om løsningen på krydsningen af vej og ledninger indebærer egentlige fysiske arbejder ( berøring ) på selve ledningerne. I denne sag må den udførte aflastningskonstruktion omkring ledningerne dog under alle omstændigheder anses for arbejder på ledninger i gæsteprincippets forstand. Vejmyndig-

4 - 4 - hedens pligt i forbindelse med iværksættelsen af vejarbejder til at finde den samlet set bedste løsning teknisk og samfundsøkonomisk ændrer ikke ved indholdet af gæsteprincippet. Vejmyndigheden skal i muligt omfang medvirke til at begrænse ledningsejerens udgift, men ikke betale denne udgift. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Lars Lorensen og forklaringer af Johannes Bruun og Ole Philip. Lars Lorensen har forklaret bl.a., at han ikke kan godkende gengivelsen af sin forklaring i landsrettens dom. Der var tale om et projekt af en sådan størrelse, at han som daværende teknisk direktør for NESA havde samtaler med borgmestrene fra Gentofte, Lyngby, Hørsholm, Birkerød og Søllerød kommuner. Der var tale om både fællesmøder og møder med den enkelte borgmester. Borgmestrene ville gerne have nedtaget højspændingsluftledningerne, således at kommunerne kunne få frigivet nogle arealer til andre formål. Dertil kom, at der i befolkningen var en frygt for magnetfelterne fra luftledningerne. Der skete i 1999 en ændring af lovgivningen, hvorefter der skulle etableres et erstatningsanlæg, førend luftledningerne kunne fjernes. Ved sit brev af 8. oktober 2003 til borgmester Hans Toft fra Gentofte Kommune meddelte han, at projektet blev udskudt på ubestemt tid. Borgmestrene blev meget skuffede herover, hvilket skyldtes den store forventning til projektet, og at dette allerede var blevet solgt til borgerne. Borgmestrene ville gøre alt for at få gennemført projektet. Det var meget typisk, at der var en stor interesse for fjernelse af luftledninger, og at der næsten allerede på forhånd var disponeret over de frigivne arealer af kommunerne. Der var ikke tale om, at de pågældende højspændingsluftledninger var gamle eller nedslidte, og NESA kunne derfor sagtens have fortsat med at bruge dem. Kabelnedlægningen skete for at imødekomme et ønske i befolkningen. Det blev eksempelvis i Den Blå Rapport fra Miljøministeriet konkluderet, at højspændingsluftledninger ikke hørte til i byområder. Det pågældende hovedstadsprojekt kostede samlet en milliard kroner. Den del af projektet, som nærværende sag vedrører, kostede ca. 200 mio. kr.

5 - 5 - Standarddeklarationen var en udløber af en aftale forhandlet mellem landboorganisationerne og Elværksforeningen (nu Dansk Energi). Standarddeklarationen anvendes på matrikulerede arealer. NESA anvendte standarddeklarationen, og det var kun spørgsmålene om pris og placering, der blev forhandlet. Hvis grundejeren ikke accepterede deklarationen, ville NESA enten finde en anden placering eller ekspropriere arealet. Standarddeklarationen havde alene været drøftet i branchesammenhæng. NESA benyttede sig af advokat Claus Høeg Madsen fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle, der tillige var advokat for brancheforeningen Dansk Energi. Når der blev rettet i standarddeklarationen, skyldtes det som oftest, at der havde været ført sager herom. Han har ikke deltaget i forhandlinger med Gentofte Kommune om deklarationen. Projektlederen var ansvarlig herfor, og han blev kun orienteret, hvis der var noget usædvanligt. Den gamle luftledningsdeklaration blev afløst af den nye deklaration. Først når erstatningsanlægget var etableret, og de gamle luftledninger blev nedtaget, blev den gamle deklaration aflyst. Luftledningerne skulle opretholdes, indtil kablet var lagt. Han opfattede det sådan, at når der i det overordnede projekt var enighed om, hvor kablet skulle lægges, så skete det efter standarddeklarationen. Først hvis dette ikke var muligt, ville spørgsmålet blive taget op. Det havde ikke været på tale eller drøftet, at der skulle betales erstatning til Gentofte Kommune. Gentofte Kommune fremsatte ham bekendt ikke et krav om erstatning, og NESA var heller ikke blevet præsenteret for et sådant erstatningskrav. Kabelanlæg af den slags kostede typisk 4 mio. kr. pr. kilometer, og deklarationserstatningen var på ca kr. pr. kilometer. Hvis kommunen havde forlangt erstatning, havde NESA nok betalt, da der i givet fald var tale om småpenge. Han har kendskab til tilfælde, hvor NESA har betalt erstatning for deklarationerne til grundejerne, herunder Gentofte Kommune. Som et eksempel på sidstnævnte kan nævnes et anlæg ved Gentofte sø. I nærværende sag afløste deklarationen fra 2006 som nævnt den gamle deklaration fra I den gamle deklaration var en fortrykt bestemmelse om erstatning streget over. Han kender ikke baggrunden herfor og kan derfor kun gætte på, at der havde været en tidligere luftledning, som var blevet taget ned. Efter kommunens underskrivelse af deklarationen i 2006 hørte han ikke mere til den. Han underskrev den 9. januar 2007 en allonge til deklarationen. Han

6 - 6 - var dog ikke meget for det, da det var en forringelse af anlægget med en sådan fjernelsesbestemmelse. Ved projekterne forsøgte NESA at finde den enkleste vej fra punkt a til punkt b. Der havde i hans tid som teknisk direktør været flere sager med deklarationer, hvor parterne forhandlede sig frem til en pris, hvis grundejeren ville have flyttet et anlæg. Det var normal praksis, at grundejeren betalte for en sådan flytning. Han har ikke kendskab til tilfælde med deklarationer, hvor NESA har betalt for en flytning af ledningerne. NESA og elselskaberne investerede enorme beløb på grundlag af disse deklarationer, og deklarationernes formål var at sikre, at NESAs ledninger ikke blev forstyrret. Der var tale om så dyre anlæg, at grundejeren måtte betale for en eventuel flytning. Johannes Bruun har forklaret bl.a., at han med virkning fra 1. april 2007 blev ansat i juridisk afdeling hos Energinet.dk, hvor han fungerer som in-house advokat. Vedrørende brevet af 5. januar 2012 fra Gentofte Kommune til Energinet.dk og brevet af 23. april 2013 fra Gentofte Kommune til Kammeradvokaten oplyste han, at Energinet.dk har anlægsprojekter for ca. 3 mia. kr. om året, og at der i den forbindelse jævnligt er uenighed om betalingsspørgsmålet. Energinet.dk s holdning er i den henseende, at ingeniørerne må foretage det nødvendige for at beskytte ledningerne, og at en uenighed om betalingsspørgsmålet må udskydes til senere. Efter fliseudlægningen skal det videre arbejde således ikke gå i stå på grund af en uenighed om betalingen herfor. Energinet.dk vil naturligvis ikke med den ene hånd acceptere betalingsspørgsmålet og med den anden hånd føre sag om samme spørgsmål ved Højesteret. Energinet.dk vil inden udløbet af forældelsesfristen sende et påkrav om betaling til Gentofte Kommune. Fliseudlægningen er indtil videre betalt af Energinet.dk. Som anført i udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne under afsnittet Kommissionens overvejelser og beslutninger er Energinet.dk enige i, at der er valgt den rigtige tekniske løsning. Alternativet havde dog ikke nødvendigvis været en ledningsomlægning, hvilket er meget dyrt. Alternative løsninger er eksempelvis, at rampen med vejen bliver hævet med en ½ meter eller en anden tilpasning af vejprojektet, hvorefter ledningerne kan blive liggende.

7 - 7 - Energinet.dk ser på sagen med stor alvor. Energinet.dk har ca km luftledninger, km kabler i jorden og 924 km gastransmissionsrør. Disse er beskyttet af ca deklarationer. Hovedparten af disse er anlagt i det åbne land, og hvor der efter aftale med landbrugets parter er betalt herfor. Derimod er der ikke betalt for ca. 10 % af de deklarationer. Der vil oftere være behov for omlægninger eller sikringsforanstaltninger i de bynære områder, og det er typisk i disse områder, at der ikke er sket betaling. Som eksempler kan nævnes udvidelsen af Fynsmotorvejen, Ringstedbanen, Metroen mv. I forbindelse med anlægget af den ny Ringstedbane skulle Energinet.dk omlægge el- og gastransmissionsanlæg for 200 mio. kr. Der var således mange penge i spil, selvom Energinet.dk ikke nødvendigvis kom til at betale det fulde beløb på 200 mio. kr. i forhold til Ringstedbanen på grund af deklarationsbeskyttelsen. Ole Philip har forklaret bl.a., at han er uddannet skovfoged og i 1990 blev ansat i Gentofte Kommunes afdeling for kirkegårde. I slutningen af 1990 erne blev kirkegårdsafdelingen lagt sammen med Park og Vej-afdelingen, og han blev primo 2004 afdelingschef i Park og Vej. Indtil dette tidspunkt havde han kun beskæftiget sig med kirkegårdene. Park og Vej havde intet at gøre med kommunens ejendomme, udover at de selvfølgelig benyttede sig af dem. Han underskrev den 27. november 2006 deklarationen og allongen hertil. Han genkender sin underskrift. Han husker ikke, om han underskrev deklarationen og allongen samtidig, men dateringen tyder herpå. Han var som ansvarlig for Park og Vej tillige vejmyndighed. Ansvaret for ejendommene lå derimod i afdelingen Gentofte ejendomme. Han var ikke ansvarlig for genbrugspladsen, men det havde åbenbart været opfattelsen, at han som chef for Park og Vej skulle underskrive deklarationen og allongen. Han erindrer ikke noget særligt vedrørende underskrivelsen af deklarationen, og han var ikke sagsbehandler på deklarationen. Hvis der havde været noget specielt, ville han nok have husket det. Han erindrer ikke fremsendelsesbrevet af 9. november 2006 fra Lars Søeborg Larsen, og han tænkte på daværende tidspunkt ikke over, at der ifølge deklarationen ikke måtte opføres bygninger over kabelanlægget. Han var dengang vidende om, at der skulle nedlægges kabler langs Helsingør-motorvejen, idet han bl.a. havde nogle venner i Bagsværd, der var berørt heraf. Han husker ikke, hvornår han blev inddraget i projektet i relation til Mariebjerg Kirkegård. På daværende tidspunkt var han beskæftiget med kirkegårdene. Han husker ikke brevet af 22. marts 2005 fra Per Christensen fra NESA til Gentofte Kommune. Derimod husker han godt sagen, som er udmærket refe-

8 - 8 - reret i brevet. Der havde forinden været et møde med NESA, hvori Lars Tolstrup fra Gentofte Kommune havde deltaget. Det blev konkluderet, at NESA nok havde ret til at nedlægge kablet. Spørgsmålet var derefter, om NESA skulle betale for en fuld retablering af slidlaget på Mariebjergvej og ikke kun for den del af slidlaget, der var blevet fjernet i forbindelse med kabelnedlægningen. Han var af den opfattelse, at det kun var rimeligt, hvis NESA betalte for en sådan fuld retablering. Retsgrundlag Vejlovens 106, stk. 1, lyder således: 106. Arbejder på ledninger i eller over kommuneveje, herunder nødvendig flytning af ledninger m.v. i forbindelse med vejens regulering eller omlægning, bekostes af vedkommende ledningsejer, medmindre andet er særligt bestemt ved overenskomst eller kendelse afsagt af en ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslovens 37 og 38, jf. 40. Bestemmelsen i 106, stk. 1, blev indsat ved lov nr. 286 af 7. juni 1972 om ændring af lov om offentlige veje. Af lovforslaget fremgår bl.a., jf. Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 70, sp. 1157: Til 106. Bestemmelsen svarer til vejbestyrelseslovens 57, idet det dog i lighed med 52 i forslag til lov om private fællesveje er udtrykkeligt angivet, at også en beslutning af en ekspropriationskommission kan ændre princippet om, at ledningsejeren bekoster arbejder på ledninger. Formuleringen er endvidere ændret under hensyn til den særlige bestemmelse om hovedlandeveje i 20 i lov om offentlige veje. I praksis har der kun undtagelsesvis været tale om fravigelser fra princippet om, at ledningsejeren betaler. Bestemmelsen forudsætter, at arbejdet på ledningen er en nødvendig følge af et vejarbejde, og at der er tale om indgreb i offentligt vejareal.

9 - 9 - Formuleringen herunder nødvendig flytning af ledninger m.v. i forbindelse med vejens regulering eller omlægning, i 106, stk. 1, var ikke indeholdt i det oprindelige lovforslag, men blev tilføjet i forbindelse med det nedsatte folketingsudvalgs behandling af lovforslaget. Af udvalgets betænkning fremgår herom, jf. Folketingstidende , tillæg B, sp : Til nr. 18. Efter ønske fra Kommunernes Landsforening foreslås det i overensstemmelse med den hidtidige forståelse af den tilsvarende bestemmelse i vejbestyrelseslovens 57 præciseret, at også nødvendig flytning af ledninger m.v. i forbindelse med en vejs omlægning skal bekostes af ledningsejeren. Den tidligere vejbestyrelseslovs 57, stk. 1 (lov nr. 95 af 29. marts 1957), havde følgende ordlyd: 57. Arbejder på ledninger i eller over offentlige veje udføres og bekostes af vedkommende ledningsejer, medmindre der ved kendelse af en landvæsenskommission eller særlig overenskomst mellem ledningsejeren og den pågældende vejbestyrelse er truffet anden ordning. Vejbestyrelsen kan dog forlange selv at lade de til vejenes istandsættelse fornødne arbejder udføre på ledningsejerens bekostning. Bestemmelsen byggede på lovudkastet i vejlovsudvalgets betænkning af 16. september Om forslaget til 57 ( 20 i udvalgets lovudkast) anføres i betænkningen, s. 129: Til 20. Man har foreslaaet indført en Regel om, at Arbejder paa Ledninger (Kloak-, Vand-, Gas- og elektriske Ledninger) i eller over offentlige Veje og Gader udføres og bekostes af vedkommende Ledningsejer, medmindre der ved Kendelse af en Landvæsenskommission eller særlig Overenskomst mellem Ledningsejeren og den paagældende Kommunalbestyrelse er truffet anden Ordning. Man har herved henholdt sig til den i Øjeblikket gældende Retstilstand. I Tilfælde af, at Kommunalbestyrelsen maatte ønske en Udvidelse af en Vej eller Gade, paahviler det saaledes, bortset fra særlig Overenskomst, principielt vedkommende Ledningsejer at afholde de med Ledningernes Flytning som Følge af Vejudvidelser forbundne Omkostninger, jfr. for Stærkstrømsledningers Vedkommende Højesteretsdom af 21. Marts 1934 (Ugeskrift for Retsvæsen 1934, pag. 451), Østre Landsretsdom af 23. Februar s. A. (Ugeskrift for Retsvæsen 1934, pag. 609) og den til Brug for sidstnævnte Sag af danske Elektricitetsværkers Forening afgivne Erklæring af 30. November 1933, hvorefter Udgifter til Flytning af Ledninger i Anledning af Vejudvidelser altid afholdes af Værkerne, og at disse kun i visse Tilfælde har faaet Udgifterne refunderet af Vejvæsenet, medens Værkerne selv i andre Tilfælde endeligt har maattet bære Udgifterne.

10 Af det nedsatte folketingsudvalgs betænkning af 28. februar 1957 fremgår om forslaget til 57, stk. 1, jf. Folketingstidende , tillæg B, sp. 222: I forbindelse med 57, stk. 1, har udvalget drøftet et af Københavns magistrat fremsat ønske om en tilføjelse, hvorefter ledningsarbejder, særlig vedrørende sporvejsskinner og vandforsyningsledninger, der må udføres, fordi en vejbestyrelsen har ønsket at foretage en omlægning af vejen, ikke skulle bekostes af ledningsejeren. Dette har udvalget ikke kunnet tiltræde, da bestemmelsen er en lovfæstelse af hidtil gældende praksis. Ledningsejeren, der ikke betaler for at have ledninger liggende i vejen, må som modstykke dertil selv betale for flytning af ledningerne, når vejen skal ændres. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår i første række, om en deklaration lyst på en ejendom i forbindelse med anbringelsen af kabler indebærer, at gæsteprincippet er fraveget, således at Vejdirektoratet som arealejer skal bekoste de ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt. Hvis gæsteprincippet ikke er fraveget, er spørgsmålet, om princippet medfører, at Vejdirektoratet skal afholde omkostningerne ud fra en betragtning om, at de omhandlede arbejder ikke anses for ledningsarbejder. Gæsteprincippet er betegnelsen for en udfyldende regel, der finder anvendelse i tilfælde, hvor der uden vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren som gæst skal bekoste ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt. Gæsteprincippet har fundet udtryk i vejlovens 106, stk. 1. Gentofte Kommune underskrev den 27. november 2006 en deklaration med DONG Energy Nord Elnet A/S om ret til anbringelse og opretholdelse af et 132 kv kabelanlæg samt et lyslederkabelanlæg med tilbehør på kommunens ejendom matr. nr. 5a, 5bf, 5bg, 8df og 31f, Vangede. Det er ubestridt, at Vejdirektoratet og Energinet.dk efterfølgende er indtrådt i henholdsvis Gentofte Kommunes og DONG Energys rettigheder og pligter i henhold til deklarationen. Tre dommere Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen og Jan Schans Christensen udtaler:

11 Af deklarationen fremgår bl.a., at der på arealet over kabelanlægget og i en afstand på 1 meter til begge sider for kabelanlæggets midtlinje ikke må opføres bygninger. Der må endvidere ikke etableres veje eller foretages terrænændringer uden efter nærmere aftale med ledningsejeren. Efter ordlyden af deklarationen har arealejeren herved påtaget sig visse begrænsninger i sin adgang til at råde over arealet over og på hver side af kabelanlægget. Formålet med disse begrænsninger må antages at være, at ledningsejeren skal kunne udøve sin ret til uhindret at efterse, vedligeholde og udskifte kabelanlægget, og at beskytte anlægget mod skader. Det er herefter spørgsmålet, om deklarationen må forstås således, at arealejeren udover den begrænsning, der følger af formålet med deklarationen, har påtaget sig en pligt til at afstå fra at ændre anvendelsen af arealet på en sådan måde, at ledningen må flyttes. Efter oplysningerne i sagen lægger vi til grund, at deklarationen er en standarddeklaration, som blev anvendt af DONG Energy i forhold til et meget betydeligt antal arealejere. Deklarationen har ikke været genstand for en forhandling mellem DONG Energy og Gentofte Kommune, og der er ikke betalt vederlag for påtagelsen af pligten til at beskytte ledningen. Gæsteprincippet bygger på den ordning, at arealejeren, der giver en ledningsejer tilladelse til at anbringe en ledning på arealet, og som forpligter sig til at beskytte ledningen, bevarer retten til at ændre anvendelsen af arealet, selv om dette måtte indebære, at ledningen må flyttes. Gæsteprincippet er en udfyldende regel, som finder anvendelse, hvor andet ikke er aftalt. En fravigelse af dette princip kan være byrdefuld for arealejeren og må forudsætte klare holdepunkter. Bevisbyrden for, at der er aftalt en fravigelse, må derfor påhvile ledningsejeren. Når arealejeren ikke har modtaget vederlag, må aftaler om anbringelse af ledninger på et areal som udgangspunkt undergives en indskrænkende fortolkning i lighed med gaveløfter. Navnlig når henses til, at ledningsejeren ikke har betalt arealejeren for at påtage sig indskrænkningerne i benyttelsen af arealet, finder vi, at det ikke af deklarationen kan udledes, at arealejeren har påtaget sig en begrænsning i adgangen til at ændre anvendelsen af arealet, selv om det måtte medføre, at ledningen skal flyttes. Formålet med deklarationen at beskytte ledningen vil også kunne opfyldes ved denne fortolkning. Arealejeren vil ved en ændret arealanvendelse have pligt til at tage ledningsejerens interesser i betragtning og undgå at denne påføres unødvendige udgifter.

12 Det fremgår ikke af deklarationen, at arealejeren har påtaget sig pligten til at betale udgifterne ved en nødvendig flytning som følge af en ændret arealanvendelse. Det ville ellers have været nærliggende, at ledningsejeren som koncipist af deklarationen havde angivet en sådan betalingspligt, når henses til, at det kan være ganske byrdefuldt for en grundejer. Det ville også være naturligt, når henses til, at der i givet fald ville være tale om en fravigelse af den sædvanlige ordning på området, som er, at ledningsejeren betaler for en nødvendig flytning. På denne baggrund finder vi det mest nærliggende at forstå deklarationen som en beskyttelsesdeklaration, som skal sikre, at der ikke foretages noget, herunder opføres bygninger eller etableres veje, som kan beskadige ledningen eller hindre eftersyn, vedligeholdelse mv. Arealejeren har ikke herved påtaget sig at bekoste ledningsarbejder, som er nødvendiggjort af en ændret arealanvendelse, jf. herved også Ekspropriationskommissionens kendelse af 19. oktober 2010 og Taksationskommissionens kendelse af 11. februar Vi finder herefter, at Energinet.dk ikke har godtgjort, at ejendommens ejer har fraskrevet sig sine rettigheder i medfør af gæsteprincippet. Herefter, og da det, som Energinet.dk i øvrigt har anført, ikke kan føre til et andet resultat, stemmer vi for, at Vejdirektoratet frifindes for Energinet.dk s påstand 1. Af de grunde, som er anført af landsretten, tiltræder vi, at de omhandlede arbejder må anses for arbejder på ledninger. Vi stemmer derfor for at frifinde Vejdirektoratet for Energinet.dk s subsidiære påstand og for at tage Vejdirektoratets selvstændige påstand til følge. Dommerne Thomas Rørdam og Poul Dahl Jensen udtaler: Ved deklarationen af 27. november 2006 gav Gentofte Kommune DONG Energy Nord Elnet A/S (ledningsejeren) ret til at anbringe og opretholde kabelanlægget i et nærmere angivet areal ejet af kommunen og ret til uhindret at efterse, vedligeholde og udskifte anlægget. Deklarationen indeholder endvidere bestemmelser om, at der på arealet over det nedgravede kabelanlæg i en vandret afstand på 1 meter til begge sider for kabelanlæggets midtlinje, svarende til en samlet bredde på 2 meter, bl.a. ikke må opføres bygninger, og der må i dette

13 beskyttelsesbælte heller ikke etableres veje uden efter nærmere aftale med ledningsejeren. Disse bestemmelser må antages at have til formål at sikre, at ledningsejeren kan udøve sin ret til uhindret eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning af anlægget, og at beskytte anlægget mod skader. Deklarationen må efter sin ordlyd, opbygning og det nævnte formål forstås således, at Gentofte Kommune som grundejer har påtaget sig en begrænsning i adgangen til at råde faktisk over det areal, der befinder sig i beskyttelsesbæltet. Vi finder, at denne aftalte rådighedsbegrænsning indebærer, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse som udfyldende regel. Vi lægger herved vægt på, at opførelse af bygninger og etablering af veje på arealet kun kan ske efter dispensation fra ledningsejeren eller efter nærmere aftale med denne, og grundejeren har efter vores opfattelse ikke uden videre krav på, at ledningsejeren skal give afkald på den rådighedsbegrænsning, som grundejeren ved deklarationen har påtaget sig, og f.eks. tillade opførelse af bygninger eller etablering af veje i beskyttelsesbæltet. Ledningsejerens beføjelser efter deklarationen skal dog udøves under rimelig hensyntagen til grundejeren, således at der skal være en saglig begrundelse for at nægte tilladelse eller for at stille eventuelle vilkår som betingelse for at acceptere en ændret anvendelse af arealet i beskyttelsesbæltet. Det vejanlæg, der blev etableret på arealet, er omfattet af deklarationens forbud mod inden for beskyttelsesbæltet at etablere veje uden efter nærmere aftale med ledningsejeren. Vejanlægget gjorde det nødvendigt, at der blev gennemført foranstaltninger til sikring og beskyttelse af kabelanlægget. Hvis der ikke var blevet gennemført en ekspropriation af ejendomsretten til arealet, ville det efter vores opfattelse have været sagligt begrundet, at ledningsejeren som vilkår for at tillade opførelse af vejanlægget havde stillet krav om, at Gentofte Kommune skulle betale udgifterne til foranstaltningerne. Da Vejdirektoratet efter ekspropriationen er indtrådt i kommunens retsstilling, påhviler det herefter Vejdirektoratet at afholde udgifterne hertil. Vi stemmer herefter for at frifinde Energinet.dk for Vejdirektoratets selvstændige påstand om, at Energinet.dk skal afholde udgifterne til etableringen af aflastningskonstruktionen omkring kabelanlægget. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

14 Højesteret stadfæster herefter dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Energinet.dk til Vejdirektoratet betale kr. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a. --oo0oo-- Udskriftens rigtighed bekræftes. Højesteret, den 19. maj Kirsten Lohmann kontorfuldmægtig

Ledningsret seneste praksis om gæsteprincippet mm. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll

Ledningsret seneste praksis om gæsteprincippet mm. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll Ledningsret seneste praksis om gæsteprincippet mm. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll 2 Disposition 1. Højesterets definition på gæsteprincippet 2. Den nye lov om offentlige veje bestemmelser og bemærkninger

Læs mere

LEDNINGSRETTIGHEDER HVORNÅR GÆLDER GÆSTEPRINCIPPET? SVEND KOLD JOHANSEN, OMRÅDECHEF AREAL OG GEODATA

LEDNINGSRETTIGHEDER HVORNÅR GÆLDER GÆSTEPRINCIPPET? SVEND KOLD JOHANSEN, OMRÅDECHEF AREAL OG GEODATA LEDNINGSRETTIGHEDER HVORNÅR GÆLDER GÆSTEPRINCIPPET? SVEND KOLD JOHANSEN, OMRÅDECHEF AREAL OG GEODATA DISPOSITION Vejdirektoratets behov for ledningsomlægninger Sagsgang i forhold til ledningsejere Gæsteprincippet

Læs mere

HMN GasNet P/S. John Thorn. Slide 1

HMN GasNet P/S. John Thorn. Slide 1 HMN GasNet P/S John Thorn Slide 1 Gæsteprincippet - aktuelle regler og afgørelser Der omlægges mange ledninger pga. diverse store projekter. Pga. ny jernbane København-Ringsted omlagt gasledninger for

Læs mere

Gæsteprincippet - Status

Gæsteprincippet - Status Vejforum Side 1 Gæsteprincippet - Status Advokat Benedicte Galbo Kammeradvokaten Advokat Anders Valentiner-Branth Horten Side 2 (BG) Private fællesveje Samme gæsteprincip gælder Offentlige veje Lov om

Læs mere

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Da programmet blev fastlagt, håbede vi, at den nye lov var vedtaget inden dages indlæg. I stedet vil lovforslaget blive kommenteret specielt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1858003 - LSA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. juni 2015 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Gunst Andersen og Henrik S. Øe (kst.)). 23. afd. nr. B-1858-14:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

KØBENHAVNS METRO LEDNINGSRET OG GÆSTEPRINCIPPET. Metroens etape 1 & 2 (påbegyndt ca. 1999) Metroens etape 3 (påbegyndt ca. 2003)

KØBENHAVNS METRO LEDNINGSRET OG GÆSTEPRINCIPPET. Metroens etape 1 & 2 (påbegyndt ca. 1999) Metroens etape 3 (påbegyndt ca. 2003) LEDNINGSRET OG GÆSTEPRINCIPPET Ved specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll KØBENHAVNS METRO Metroens etape 1 & 2 (påbegyndt ca. 1999) Ledningsprotokoller Gravearbejder Metroens etape 3 (påbegyndt ca.

Læs mere

Status på Gæsteprincippet

Status på Gæsteprincippet Status på Gæsteprincippet Indhold: Gæsteprincippet ukendt for udenforstående Vigtigt for ledningsejerne Der er sket et skred efter en række domme Gæsteprincippet gennemgås ud fra disse domme Hvad har ledningsejerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016 Sag 49/2015 (1. afdeling) Forsyningssekretariatet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm) mod Slagelse Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. september 2013 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Gunst Andersen og Ann-Britt Belisario (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. september 2013 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Gunst Andersen og Ann-Britt Belisario (kst.)). D O M Afsagt den 19. september 2013 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Gunst Andersen og Ann-Britt Belisario (kst.)). 23. afd. nr. B-626-12: Energinet.dk (advokat Anders Valentiner-Branth)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 264/2015 (2. afdeling) Tomas Hansen (advokat Thomas V. Bonnor) mod Preben Vibe-Petersen (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere