Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR.NR HALVÅRSRAPPORT 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR.NR. 55 83 49 11 HALVÅRSRAPPORT 2015"

Transkript

1 Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR.NR HALVÅRSRAPPORT 2015

2 Indhold Sampension KP Livsforsikring a/s Ledelsesberetning 1. halvår 2015 i korte træk 3 Udvikling i investeringer 4 Resultat, solvens og basiskapital 7 Præmier, udbetalinger og omkostninger 9 Hensættelser til forsikringskontrakter 9 Koncerninterne transaktioner 9 Ændringer i selskabets ledelse 9 Forventninger til hele Øvrige forhold 10 Halvårsregnskab Koncern- og moderselskabsregnskab 11 Egenkapitalopgørelse 15 Anvendt regnskabspraksis 16 Selskabsoplysninger 17 Ledelsespåtegning 19 2

3 Ledelsesberetning 1. halvår 2015 i korte træk Første halvår 2015 var især påvirket af udsving på de tyske og danske rentemarkeder, og Grækenlands gældskrise gav anledning til uro på både rente- og aktiemarkederne. På trods heraf gav halvåret pæne afkast på investeringsporteføljerne. Alle kunder i livscyklusproduktet 3 i 1 Livspension fik positive afkast mellem 1,3 % og 8,1 %. I gennemsnitsrenteproduktet medførte et stigende renteniveau negativt afkast af afdækningsporteføljen, som modsvares af et fald i livsforsikringshensættelser. Især som følge af et pænt afkast af investeringsporteføljen steg den samlede bonusgrad til 20,7 % af kundernes opsparing fra 18,3 % ved udgangen af Præmierne steg med 3,2 % i forhold til 1. halvår Sampension har forbedret investeringsstrategien, så kommuner og andre arbejdsgivere med behov for genforsikring af pensionsforpligtelser til tjenestemænd har mulighed for en bedre afdækning af deres inflationsrisiko. Ved udgangen af 1. halvår 2015 havde 65 % af de genforsikrede kommuner valgt den forbedrede investeringsstrategi. Hovedresultaterne i 1. halvår 2015 fremgår af følgende tabel: Udvalgte hoved- og nøgletal 1. halvår 1. halvår Mio. kr. Løbende præmier Indskud Præmier direkte forsikring Præmier indirekte forsikring Præmier i alt Udbetalte ydelser i alt Investeringsaktiver, netto Hensættelser i alt Heraf kollektivt bonuspotentiale Balance i alt Pct. Investeringsafkast før pensionsafkastskat (PAL) Markedsrente 1,3-8,1 4,6-6,9 7,2-12,0 Traditionel gennemsnitsrente før renteafdækning 2,2 2,5 4,3 Gennemsnitsrente (N1 kunder) -0,1 10,9 22,8 Omkostninger i procent af hensættelser (N4) 0,07 0,08 0,15 Omkostninger pr. forsikret (kr.) (N5) Solvensdækning (individuelt solvensbehov)

4 Udvikling i investeringer Den internationale konjunktursituation og udviklingen på de finansielle markeder Den globale økonomi fortsatte med at vokse i 1. halvår 2015, hvor inflationen er tiltaget. Generelt er der fremgang i Europa og USA, mens nogle af de nye vækstøkonomier har mistet momentum. Situationen er værst i Brasilien og Rusland, som er hårdt ramt af fald i olieprisen. Til gengæld er væksten i Indien og Kina solid. I euroområdet har opsvinget bidt sig fast, og BNP voksede i 1. kvartal 2015 for ottende kvartal i træk. Fremgangen er bredt funderet på tværs af landene, understøttet af lave renter, en svækket euro i forhold til andre valutaer og lav oliepris. Der er desuden tegn på, at de seneste års arbejdsmarkedsreformer i en række lande har bidraget til at øge konkurrenceevnen og dermed hæve tempoet for tilpasningen. Den økonomiske aktivitet stimuleres fortsat af den lempelige pengepolitik. Den Europæiske Centralbank (ECB) annoncerede i forbindelse med sit rentemøde i januar et program for kvantitative lempelser i euroområdet i form af opkøb af bl.a. statsobligationer. Programmet vil som minimum køre til september I USA og Storbritannien er det økonomiske opsving mere fremskredent, og en gradvis normalisering af pengepolitikken er begyndt. Umiddelbart forud for ECB s annoncering af sit opkøbsprogram besluttede den schweiziske centralbank at droppe schweizerfrancens kursgulv over for euroen. Det medførte i årets første måneder spekulation om, hvorvidt Danmark også kunne finde på at droppe fastkurspolitikken over for euroen. På de tyske og danske rentemarkeder var der i 1. halvår 2015 tale om betydelige udsving. Eksempelvis faldt renten på en 30-årig tysk swaprente fra 1,5 % ultimo 2014 til 0,7 % medio april. Efterfølgende steg renten til 1,7 % ved udgangen af 2. kvartal, primært som følge af bedre vækstudsigter og højere inflationsforventninger. De stigende renter betød, at Sampension fik et tab på afdækningen af renterisikoen på pensionsforpligtigelserne i det traditionelle gennemsnitsrentemiljø, hvilket modsvares af fald i livsforsikringshensættelser. Det amerikanske aktiemarked steg i 1. halvår 2015 med 1,2 %, mens aktierne i euroområdet gav et afkast på 12,9 %. I emerging markets steg aktierne under ét med 3,6 %. Både aktie- og rentemarkederne har i 1. halvår i en vis grad været påvirket af uroen omkring håndtering af gældskrisen i Grækenland. Salg af DEAS Montagu Private Equity, en af Europas ledende kapitalfonde, købte i 2. kvartal % af aktierne i DEAS Holding A/S af PKA og Sampension. Sampension og PKA fortsætter som kunder i DEAS. Flere co-investeringer og direkte investeringer Sampension, Friheden Invest og en gruppe eksisterende aktionærer investerede i 2. kvartal mio. kr. i e-handelsvirksomheden BZT Fashion, som ejer og driver Boozt.com. Dette er en del af Sampension strategi om at foretage flere co-investeringer. Sampension har købt Dansk El-Forbunds tidligere domicil på Frederiksberg. Ejendommen skal ændres fra erhvervsejendom til private boliger. Efter ændringen vil ejendommen bestå af 42 nye, attraktive og fleksible seniorvenlige boliger. Baggrunden for ændringen til private boliger er den fortsatte tilflytning til Københavnsområdet, det lave renteniveau samt den generelle positive pristrend for ejerlejligheder i 4

5 Storkøbenhavn og i særdeleshed på Frederiksberg. Investeringen understøtter Sampensions strategi om flere direkte danske ejendomsinvesteringer inden for lejeboliger med omkostningsbestemt husleje og attraktive ombygningsprojekter fra kontor til bolig. Investeringsstrategi og produkter Sampensions investeringsstrategi sigter mod at levere det højeste afkast inden for de enkelte produkters givne risikorammer, under hensyntagen til Sampensions politik for ansvarlige investeringer. Sampensions produkter består overordnet af: Produkter Markedsrente Livscyklusproduktet 3 i 1 Livspension Unit link produktet Linkpension Gennemsnitsrente Traditionel gennemsnitsrente Ugaranteret genforsikring Investeringer og afkasttilskrivning Kunderne får løbende tilskrevet det faktisk opnåede afkast Sampensions hovedprodukt, hvor opsparingen fordeles på årgangspuljer efter kundernes alder samt investeringsprofil efter kundens eget valg Kunderne kan selv vælge, hvilke investeringsfonde opsparingen placeres i Kunderne får tilskrevet en depotrente, som udjævner det faktisk opnåede afkast over tid og imellem de forsikrede Omfatter pensionsordninger med hensigtserklæringer, garanterede direkte forsikringer samt garanteret genforsikring Indeholder afdækning af inflationsrisiko i forhold til arbejdsgivernes fremtidige pensionsforpligtelser De to miljøer med markedsrente eller gennemsnitsrente deltager i al væsentlighed i de samme investeringer, blot med forskellig vægt og volumen. 3 i 1 Livspension og ugaranteret genforsikring har samlet set en forholdsmæssig større andel af investeringerne i risikofyldte aktiver end det traditionelle gennemsnitsrentemiljø. Det vil medføre større udsving i de årlige afkast i 3 i 1 Livspension og ugaranteret genforsikring, men også et forventet højere langsigtet afkast. Det samlede resultat af investeringer i Sampension for 1. halvår 2015 var på 3,0 mia. kr. før PAL mod 13,1 mia. kr. i samme periode året før. Forskellen vedrører primært resultat af renteafdækningsporteføljen, som udgjorde 7,5 mia. kr. i 1. halvår 2014 og -2,3 mia. kr. i 1. halvår Investeringsafkast i markedsrentemiljøet Livscyklusproduktet 3 i 1 Livspension I 3 i 1 Livspension tilpasses investeringerne løbende kundens alder i årgangspuljer med hver sin sammensætning af investeringsaktiver. Kunden kan vælge mellem tre forskellige investeringsprofiler lav, moderat og høj. Der er fastsat risikorammer for de enkelte årgangspuljer, så de yngste årgange har et afkastmål tæt på aktiemarkedet (men mindre risiko gennem risikospredning), og de ældste årgange har en risiko tæt på obligationsmarkedet (men et højere forventet afkast gennem risikospredning). Det er tillige et mål, at aktivsammensætningen for de yngste årgange på lang sigt skal beskytte mod, at inflationen udhuler 5

6 pensionen. Risikoen på årgangspuljer blev øget pr , primært via en højere eksponering mod basisfonden aktier. Investeringerne i 3 i 1 Livspension er ud fra kundernes valg af risikoprofiler og fordeling på årgangspuljer fordelt på tre basisfonde: aktier, obligationer og alternativer. Det samlede investeringsafkastet før PAL for 3 i 1 Livspension blev 4,7 % for 1. halvår Basisfonden aktier gav et afkast på 8,6 %, primært som følge af pæne afkast på private equity, danske aktier og højrente-obligationer. Afkastet på basisfonden obligationer blev påvirket af periodens rentestigning og blev på -0,2 %. Basisfonden alternative investeringer gav et afkast på 3,8 %, hvor specielt global macro-hedgefonde gav et pænt afkast. 3 i 1 Livspension gav i første halvår 2015 positive afkast i alle årgangspuljer på tværs af investeringsprofiler. De yngste årgangspuljer, som har en højere andel i aktier, opnåede det største afkast. Afkast for 1. halvår af 2015: Årgangspuljer 3 i 1 Livspension, udvalgte Investeringsprofil Afkast i pct. Lav Moderat Høj 25 år 5,2 7,4 8,1 45 år 4,4 6,4 7,0 64 år 1,3 1,9 2,7 Unit link produktet Linkpension I Linkpension kan kunderne selv vælge, hvordan en del af indbetalingen skal investeres. Kunderne kan vælge mellem forskellige aktivtyper, fordelt på kategorierne obligationer, aktier, blandede afdelinger, og fordelt på lande og sektorer. Blandt de fonde, hvor Sampension vælger investeringssammensætningen, gav fondene med udløb i henholdsvis 2035 og 2045 det højeste afkast, 8,9 %. Blandt afdelingerne i Sampension Invest opnåede afdelingen Danske Aktier og Globale Aktier et afkast på henholdsvis 24,4 % og 11,4 %. Investeringsafkast i gennemsnitsrentemiljøet Ugaranteret genforsikring Ugaranteret genforsikring afdækker risici knyttet til tjenestemandspensioner. Tjenestemandspensioner reguleres med lønudviklingen, hvilket udgør en væsentlig risikoparameter for eksempelvis en kommunes forpligtelser. Kommunens udbetalinger til tjenestemandspension forøges over tid og vil øges yderligere, hvis den fremtidige lønudvikling bliver høj. Investeringsstrategien har to formål: At mindske risikoen for, at afkastet bliver lavere end stigningen i de genforsikrede forpligtigelser, som reguleres i takt med lønudviklingen (afdækning af inflationsrisiko). At sigte efter det højeste afkast, der er foreneligt med afdækningen af inflationsrisikoen på forpligtigelserne. Aktivallokeringen fastlægges ud fra de genforsikredes fremtidige udbetalingsprofil. Investeringerne knyttet til ugaranteret genforsikring gav i første halvår et afkast på 4,0 %. 6

7 Ugaranteret genforsikring investerer i de samme basisfonde som 3 i 1 Livspension samt basisfonden inflation. Basisfonden inflation har en allokering mod indeksobligationer mv., som har til hensigt at afdække den kortsigtede inflationsrisiko på forpligtelserne. Denne basisfond, som udgør den største andel i porteføljen i ugaranteret genforsikring, gav et afkast på 1,7 %. Traditionel gennemsnitsrente Det traditionelle gennemsnitsrentemiljø omfatter hensættelser med og uden garanti. Investeringsstrategien er fastlagt ud fra to væsentlige hensyn i prioriteret rækkefølge: At opnå en høj grad af sikkerhed for, at Sampension på såvel kort som lang sigt kan opfylde de pensionsmæssige forpligtelser og hensigtserklæringer. At tage investeringsmæssige risici med forventning om et højere afkast. Hensættelser til pensioner opgøres til markedsværdi. Det indebærer, at værdien er afhængig af renteniveauet. For at begrænse denne risiko har Sampension en selvstændig afdækningsportefølje. Målet med porteføljen er at opnå en høj grad af sikkerhed for, at Sampension kan leve op til de givne hensigtserklæringer overfor kunderne. Investeringsporteføljen i traditionel gennemsnitsrente gav et tidsvægtet afkast på 2,2 %, men afkastbidraget fra afdækningsporteføljen endte på -3,8 % som følge af stigning i de lange renter. Det samlede resultat af investeringsporteføljen, afdækningsporteføljen og ændring i hensættelser var 2,3 mia. kr., svarende til 2,7 % efter PAL (balanceafkast). Resultat, solvens og basiskapital Resultat Sampensions resultat (samlede totalindkomst) blev i 1. halvår 2015 et underskud på 254 mio. kr. efter skat mod et underskud på 82 mio. kr. i 1. halvår Underskuddet skyldes tildeling af bonuskapital til kunderne på 307 mio. kr., som omkostningsføres i henhold til regnskabsreglerne. Herudover består periodens resultat af egenkapitalens forholdsmæssige andel af periodens afkast af investeringsporteføljen samt risikoforrentning i henhold til kontributionsprincippet. For garanterede gennemsnitsrentepolicer tildeles basiskapitalen en risikoforrentning på 0,5 % af policens depotandele med en grundlagsrente på mindst 4,25 % plus 0,24 % af policens depotandele med en grundlagsrente under 4,25 %. Basiskapitalen tildeles ikke risikoforrentning for ugaranterede policer eller for omkostnings- og risikogrupperne. Indregning af risikoforrentning for det enkelte år forudsætter, at der er positivt realiseret resultat. Solvenskrav og basiskapital Moderselskabets egenkapital udgjorde 3,8 mia. kr. pr. 30. juni 2015 mod 4,0 mia. kr. ved udgangen af For koncernen udgør egenkapitalen 9,1 mia. kr. pr. 30. juni 2015 mod 9,3 mia. kr. pr. 31. december Forskellen mellem koncernens og moderselskabets egenkapital vedrører minoritetsaktionærers andel, som skyldes at Lønmodtagernes Dyrtidsfond har investeret i Sampension Invests afdeling Globalt aktieindeks. 7

8 Basiskapitalen udgjorde 7,6 mia. kr. Det traditionelle kapitalkrav var på 1,7 mia. kr. Selskabets individuelle solvensbehov udgjorde pr. 30. juni ,5 mia. kr. og var dermed det højeste af de to solvenskrav. Fri basiskapital udgjorde 5,1 mia. kr. efter dækning af det individuelle solvensbehov. Solvensdækningen (basiskapitalen i forhold til solvenskravet) var pr. 30. juni 2015 på 309 % mod 270 % ved udgangen af Periodens stigning i solvensdækningen skyldes især genforsikrede kommuners valg af den forbedrede investeringsstrategi. Nedenfor er vist solvenskrav og basiskapital: Solvenskrav og basiskapital Mio. kr Basiskapital Traditionelt kapitalkrav Individuelt solvensbehov Fri basiskapital: Efter dækning af traditionelt kapitalkrav Efter dækning af individuelt solvensbehov Solvensdækning: På basis af traditionelt kapitalkrav 445% 368% På basis af individuelt solvensbehov 309% 270% Ved udgangen af 1. halvår 2015 udgjorde fri basiskapital i Finanstilsynets røde risikoscenario 5,5 mia. kr. ved rentefald og 5,8 mia. kr. ved rentestigning. Kollektivt bonuspotentiale Kollektivt bonuspotentiale udgjorde 14,0 mia. kr. pr. 30. juni 2015 mod 11,8 mia. kr. pr. 31. december Nedenfor er vist kollektivt bonuspotentiale samt bonusgrader (kollektivt bonuspotentiale i forhold til kundernes depoter) fordelt på kontributionsgrupper: Kollektivt bonuspotentiale og bonusgrader Mio. kr. Mio. kr. Kollektivt bonuspotentiale Bonusgrader Kollektivt bonuspotentiale Bonusgrader Rentegruppe A (gennemsnitlig grundlagsrente 3,5 % - 4,5 %) ,3% ,6% Rentegruppe B (gennemsnitlig grundlagsrente 2,5 % - 3,5 %) ,8% ,9% Rentegruppe C (gennemsnitlig grundlagsrente 1,5 % - 2,5 %) ,1% ,4% Rentegruppe D (gennemsnitlig grundlagsrente 0,5 % - 1,5 %) ,2% ,6% Rentegruppe E (gennemsnitlig grundlagsrente under 0,5 %) 31 59,1% 23 57,4% Ugaranteret genforsikring ,2% ,9% Omkostnings- og risikogrupper 511 0,8% 339 0,5% I alt ,7% ,3% Det fremgår af oversigten, at selskabets fem rentegrupper i traditionel gennemsnitsrente havde kollektive bonuspotentialer svarende til bonusgrader mellem 12,3 % og 59,1 % pr. 30. juni De tilsvarende bonusgrader udgjorde pr. 31. december 2014 mellem 11,6 % og 57,4 %. I ugaranteret genforsik- 8

9 ring steg bonusgraden til 14,2 % fra 8,9 % ved udgangen af Den positive udvikling skyldes især det pæne afkast af investeringsporteføljerne for 1. halvår Præmier, udbetalinger og omkostninger Udvikling i præmier Præmieindtægterne i første halvår 2015 udgjorde 4,0 mia. kr. mod 3,9 mia. kr. i første halvår Stigningen på 3,2 % vedrører især reserveoverførsler fra andre selskaber. Det samlede antal direkte forsikrede kunder udgjorde ultimo juni 2015 mod ultimo Hertil kommer knap indirekte forsikrede tjenestemandsansatte i stat og kommuner. Forsikringsudbetalinger De samlede udbetalte ydelser udgjorde 3,6 mia. kr. for 1. halvår 2015 mod 3,5 mia. kr. for 1. halvår Stigningen vedrører især løbende pensionsudbetalinger. Omkostninger Sampensions forsikringsmæssige driftsomkostninger udgjorde 90 mio. kr. i 1. halvår 2015 mod 89 mio. kr. i første halvår Stigningen i omkostninger pr. forsikret fra 201 kr. i 1. halvår 2014 til 205 kr. skyldes engangsomkostninger i 1. halvår Omkostninger i procent af hensættelser udgjorde 0,07 % mod 0,08 % i 1. halvår Hensættelser til forsikringskontrakter Livsforsikringshensættelser (vedrørende gennemsnitsrentepolicer) udgjorde ultimo juni ,4 mia. kr. mod 93,0 mia. kr. ved udgangen af Hensættelserne faldt med 2,5 mia. kr. i 1. halvår 2015 på grund af rentestigningen, som medfører fald i markedsværdireguleringer. Hensættelser til markedsrentepolicer er i 1. halvår 2015 forøget med 4,0 mia. kr. til 65,8 mia. kr. ved udgangen af halvåret Stigningen skyldes dels præmieindbetalinger, idet 81 % af selskabets præmiebetalende kunder har 3 i 1 Livspension, og alle nye kunder får dette produkt, dels periodens investeringsafkast. Koncerninterne transaktioner Udover transaktioner vedrørende administrationsaftaler med Sampension Administrationsselskab a/s har der været transaktioner vedrørende koncerninterne aftaleindskud og udlån mellem Sampension og koncernens investerings- og ejendomsselskaber i første halvår Ændringer i selskabets ledelse På selskabets generalforsamling den 10. april 2015 skete der følgende ændringer i bestyrelsen: Selvstændig rådgiver Anne Louise Eberhard afløste Ulrikke Ekelund og næstformand i Dansk Metal Henrik Kjærgaard afløste Claus Jensen som bestyrelsesmedlemmer. 9

10 Forventninger til hele 2015 Sampension forventer stigning i præmieindtægten for hele året på niveau med halvåret. I 2015 er der indgået nye overenskomster for størstedelen af Sampensions kunder, og på nogle områder er bidragene hævet. Den fulde effekt heraf slår dog først igennem i Der forventes en stigning i antal kunder, ligesom vi forventer flere kunder under udbetalinger, samt at udbetalingerne for den enkelte vil være højere. De forsikringsmæssige administrationsomkostninger forventes bibeholdt på niveau med 2014, mens investeringsomkostningerne i ÅOP forventes yderligere reduceret i de kommende år. Udviklingen i kundernes afkast vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Det samlede resultat for Sampension forventes at blive et underskud som følge af tildeling af bonuskapital til kunderne. Øvrige forhold Usikkerhed ved indregning og måling Ledelsen foretager en række skøn og vurderinger om fremtidige forhold, når halvårs- og årsregnskabsrapporter udarbejdes. Disse har indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. Det område, hvor ledelsens skøn og vurderinger har den væsentligste effekt på halvårs- og årsregnskaber, er hensættelser til forsikringskontrakter samt dagsværdi af illikvide aktiver så som unoterede finansielle instrumenter og ejendomme. Der er redegjort mere detaljeret for dette i noten om anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2014, hvortil der henvises. Risikostyring Der henvises til beskrivelse af selskabets risikostyring i årsrapporten for 2014, note 26 (side 79-82). 10

11 Halvårsregnskab Koncern- og moderselskabsregnskab Resultatopgørelse Koncern Moderselskab Mio. kr. 1. halvår halvår halvår halvår 2014 Bruttopræmier Præmier f.e.r., i alt Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder Indtægter fra kapitalandele i associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger ifm. Investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i bonuskapital Bonus, i alt Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT

12 Resultatopgørelse (fortsat) Koncern Moderselskab Mio. kr. 1. halvår halvår halvår halvår 2014 Anden totalindkomst Domicilejendom, værdiregulering Valutakursforskelle, udenlandske virksomheder Pensionsafkastskat Ændring i kollektivt bonuspotentiale Skat ANDEN TOTALINDKOMST, I ALT PERIODENS SAMLEDE TOTALE RESULTAT Minoritetsaktionærers andel MODERSELSKABETS ANDEL AF PERIODENS TOTALE RESULTAT

13 Balance Koncern Moderselskab Mio. kr AKTIVER IMMATERIELLE AKTIVER Driftsmidler Domicilejendom MATERIELLE AKTIVER, I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Afledte finansielle instrumenter Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte og indirekte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Projektejendomme Øvrige ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT

14 Balance Koncern Moderselskab Mio. kr PASSIVER Selskabskapital Andre henlæggelser Reserver, i alt Overført overskud Minoritetsaktionærers andel EGENKAPITAL, I ALT Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Bonuskapital Hensættelser til unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Pensioner og lignende forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT

15 Egenkapitalopgørelse Mio. kr. Selskabskapital Domicil Overført resultat Valutakursregulering Minoritetsandele I alt Moderselskab Egenkapital 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst Udbetalt udbytte Foreslået udbytte Egenkapital 31. december Periodens resultat Anden totalindkomst Udbetalt udbytte Foreslået udbytte Egenkapital 30. juni Koncern Egenkapital 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst Minoritetsandele - nettotilgang Udbetalt udbytte Foreslået udbytte Egenkapital 31. december Periodens resultat Anden totalindkomst Minoritetsandele - nettotilgang Udbetalt udbytte Foreslået udbytte Egenkapital 30. juni Basiskapital Egenkapital Bonuskapital Immaterielle anlægsaktiver i datterselskab Udskudte skatteaktiver 0 0 Dækning af risikotillæg, egenkapital Dækning af risikotillæg, bonuskapital Basiskapital

16 Anvendt regnskabspraksis Koncernens og moderselskabets halvårsrapport for 2015 er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (regnskabsbekendtgørelsen). I forhold til årsrapporten for 2014 er der i halvårsrapporten for 2015 tilføjet følgende aktivpost på balancen: Projektejendomme er ejendomme i midlertidig besiddelse, som afventer salg inden for kort tid, og hvor et salg er meget sandsynligt. Projektejendomme værdiansættes til den laveste værdi af regnskabsmæssig værdi og dagsværdi med fradrag af omkostninger ved salg. Der foretages ikke afskrivninger eller markedsværdireguleringer efter klassifikationen som aktiv i midlertidig besiddelse. Herudover er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for 2014, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Alle tal i halvårsrapporten anføres i hele mio. kr. De anførte totaler er udregnet på baggrund af faktiske tal. Som følge af afrundinger til hele mio. kr. kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totaler. Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten. 16

17 Selskabsoplysninger Forretningsområde Sampension tegner pensionsordninger på det offentlige og private arbejdsmarked. Vores speciale er kollektive pensionsordninger som en del af lønoverenskomsterne eller som pensionsordninger til ansatte i virksomheder i såvel privat som offentligt regi. Desuden forsikrer Sampension en stor del af kommunernes, enkelte regioners og et antal offentlige institutioners pensionsforpligtelser overfor tjenestemandsansatte i form af genforsikring, der indgår som indirekte forsikring i årsregnskabet. Sampension koncernen består foruden moderselskabet af en række datterselskaber og associerede selskaber, som tilsammen varetager koncernens forretningsområde. Selskabsoversigt pr. 30. juni 2015: Sampension KP Livsforsikring a/s Sampension Administrationsselskab a/s Komplementarselskabet Alternative Investments ApS Investeringsselskaber og - foreninger Ejendomsselskaber SAAM A/S Navn og adresse Sampension KP Livsforsikring a/s Tuborg Havnevej Hellerup Hjemstedskommune: Gentofte Telefonnr.: Hjemmeside: CVR.nr.: Stiftet:

18 Aktionærer Sampensions aktiekapital er på kr., fordelt på 800 aktier à kr. Selskabet er ejet af overenskomstparterne på de overenskomstområder, hvor Sampension er pensionsleverandør. Den ene halvdel ejes af lønmodtagerorganisationerne og den anden halvdel af arbejdsgiverne samt arbejdsgiverorganisationerne. Bestyrelse Sampensions bestyrelse består af repræsentanter for aktionærerne, to bestyrelsesmedlemmer indstillet af bestyrelsen samt repræsentanter for koncernens medarbejdere. Intern revision Koncernrevisionschef Gert Stubkjær Ekstern revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup For mere detaljerede selskabsoplysninger om Sampension KP Livsforsikring a/s, se 18

19 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2015 for Sampension KP Livsforsikring a/s. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Halvårsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Hellerup, den 28. august 2015 Direktionen Hasse Jørgensen Adm. direktør / Mads Smith Hansen Direktør for økonomi Bestyrelsen Anker Boye (Formand) Kim Simonsen (Næstformand) Rita Bundgaard Anne Louise Eberhard Henrik Kjærgaard Torben Nielsen Bodil Otto Johnny Søtrup H. C. Østerby Christian Dorow (ME) John Helle (ME) Bjørn Kroghsbo (ME) Morten Lundsgaard (ME) Majbritt Pedersen (ME) 19

20 Sampension KP Livsforsikring a/s Tuborg Havnevej 14 DK-2900 Hellerup Tlf

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2011. Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tel. 77 33 18 77 Fax 77 13 14 85 www.sampension.dk CVR-nr. 55 83 49 11

HALVÅRSRAPPORT 2011. Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tel. 77 33 18 77 Fax 77 13 14 85 www.sampension.dk CVR-nr. 55 83 49 11 11 HALVÅRSRAPPORT 2011 SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tel. 77 33 18 77 Fax 77 13 14 85 www.sampension.dk CVR-nr. 55 83 49 11 SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S Ledelsesberetning

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2011 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelsen 6 Balance 7 Påtegning

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 5 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Cristina Lage (indtrådt i bestyrelsen den 20. april

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

PFA PENSION Halvårsrapport 2015

PFA PENSION Halvårsrapport 2015 PFA PENSION Halvårsrapport Hoved- og nøgletal for Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.422 11.985 24.887 Forsikringsteknisk resultat pension 375 475 674 Forsikringsteknisk

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Anders Johnsson Peter Høltermand Alice Lykke Doris

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015 PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.657 12.202 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 506

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 3018 6028 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere