DELÅRSRAPPORT kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/ november 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance side 12 Egenkapital side 13 Pengestrømsopgørelse side 14 Noter side 15 5-års oversigt side 18 Kvartalssammenligning side 20 1 af 20

3 HOVEDTAL Tilfredsstillende resultat for årets første 9 måneder med vækst i basisresultat og kursreguleringer faldende nedskrivninger vækst i kundebestanden 3. kvartal har været præget af høj aktivitet med låneomlægninger for kunder og med 1. fase af IT konverteringen, der er gennemført planmæssigt. Delårsrapport for kvartal 2014 Resultat før skat 53,8 mio.kr. mod -19,8 mio. kr. i samme periode 2013 Resultat efter skat 46,1 mio.kr. mod -13,3 mio.kr. i samme periode 2013 Basisindtjening på 66,5 mod 42,9 mio.kr. i samme periode 2013 Kursreguleringer på 28,4 mio.kr. mod -1,2 mio. kr. i samme periode 2013 (af periodens kursreguleringer udgør salg af aktier i Nets 10,2 mio.kr.) Nedskrivninger på 34,3 mio.kr. mod 57,1 mio. kr. i samme periode 2013 Udlån på 2,8 mia. kr. mod 1,9 mia.kr. 30. sept Indlån på 4,4 mia.kr. mod 2,6 mia.kr. 30. sept Egenkapital på 844 mio.kr. mod 560 mio. kr. 30. sept Solvens og kernekapital på 20,0 % Likviditetsoverdækning på 324 % i forhold til lovens krav Væksten i bankens kundebestand fortsætter Fynske Banks nye afdeling i Odense er åbnet Stærkt øget aktivitet med låneomlægninger i 3. kvartal Skift til ny IT central, BEC med planmæssig konvertering af første del Sammenlægningsprocessen efter fusionen forløber fortsat planmæssigt Hovedtal kvartal kvartal Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration *) Resultat af associerede virksomheder Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter (eksklusiv sektorløsninger) Basisresultat Nedskrivninger på udlån m.v Andre driftsudgifter (sektorløsninger) Kursreguleringer Resultat før skat Resultat efter skat ) Indeholder engangsomkostninger på 5,7 mio. kr. i forbindelse med fusionen. 2 af 20

4 LEDELSESBERETNING 1-3. kvartal 2014 i overblik Fynske Bank er dannet ved en fusion mellem Svendborg Sparekasse A/S og Vestfyns Bank A/S den 5. december 2013 med det tidligere Svendborg Sparekasse som det fortsættende selskab. Delårsrapporten for kvartal 2014 viser således Fynske Banks resultat for årets første 9 måneder, sammenholdt med tidligere Svendborg Sparekasses driftsresultat for samme periode i I forhold til tidligere regnskabsrapporter er indregningen af associerede selskaber ændret i henhold til de nye IFRS regler om indregning af kapitalandele. Sammenligningstallene i resultatopgørelsen for kvartal 2013 er ligeledes ændret i overensstemmelse hermed. Solvensopgørelsen er ligeledes ændret i henhold til kapitaldækningsreglerne i det nye CRD IV direktiv. Som følge af fusionen vises en proformaopgørelse af de fusionerede pengeinstitutters resultatopgørelser for kvartal Årets resultat Fynske Bank A/S s delårsrapport for kvartal 2014 viser et koncernresultat på 53,8 mio.kr. før skat mod et resultat på -19,8 mio.kr. for samme periode i Efter skat udgør resultatet 46,1 mio.kr. mod et resultat på -13,3 mio.kr. i Resultatet er positivt påvirket af kursreguleringer på 28,4 mio.kr., herunder kursgevinster ved salget af Nets med 10,2 mio.kr., samt af lavere nedskrivninger, der i forhold til 2013 er reduceret med 22,8 mio.kr. til 34,3 mio.kr. Nedskrivningerne i 2013 var påvirket af væsentlige nedskrivninger som følge af en større gennemgang af privatkundeporteføljen. Basisindtjeningen på 66,5 mio.kr. er øget med 23,6 mio. kr. i forhold til kvartal Sammenlignet med de to tidligere pengeinstitutter er basisindtjeningen svagt forbedret, når der tages hensyn til engangsudgifter i kvartal 2014 i forbindelse med fusionen. Ledelsen betragter resultatet som tilfredsstillende ikke mindst med baggrund i bankens indsatser med IT konverteringen og sammenlægningsprocessen. Vi noterer os samtidig de væsentligt reducerede nedskrivninger og de ekstraordinære kursgevinster, der medvirker til det forbedrede resultat for kvartal Banken modtager fortsat mange nye kundehenvendelser, der medfører en tilfredsstillende vækst i bankens kundebestand. Endvidere har 3. kvartal været præget af stor kundeaktivitet med omlægninger af boliglån og med forberedelserne til bankens IT konvertering. Koncernregnskabet indeholder driften af moderselskabet, Fynske Bank A/S og datterselskabet Leasing Fyn Svendborg A/S samt bankens ejendomsselskaber med domicilejendomme. Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser, der har betydning for bankens økonomiske stilling siden regnskabsperiodens udløb. Resultatopgørelsen Nettorenteindtægterne udgør 132,4 mio.kr. mod 86,4 mio.kr. i samme periode året før, og mod 137,2 mio.kr. i proformaregnskabet for samme periode i 2013 for de to tidligere pengeinstitutter. Reduktionen kan væsentligst henføres til lavere direkte renteafkast af vores obligationsbeholdning samt lavere gennemsnitligt udlån i Udbytter udgør 5,0 mio.kr. mod 1,8 mio.kr. i samme periode i 2013 og mod 4,9 mio.kr. i de to tidligere pengeinstitutter. Nettogebyrindtægterne er opgjort til 57,9 mio.kr. mod 24,3 mio.kr. i kvartal 2013 og mod 54,2 mio.kr. for de to tidligere pengeinstitutter. Væksten i gebyrindtjeningen i forhold til de to tidligere pengeinstitutter kan primært henføres til øgede provisioner fra formidling af realkreditlån og den øgede aktivitet med omlægninger af realkreditlån i 3. kvartal. Andre driftsindtægter udgør 13,5 mio.kr. mod 3,8 mio. kr. i kvartal 2013 og 3,9 mio.kr. i de to tidligere pengeinstitutter. Fremgangen stammer primært fra indtægtsførte dagsværdireguleringer af udlån fra tidligere Vestfyns Bank. Omkostningerne til personale og administration udgør 137,4 mio.kr. mod 72,4 mio.kr. i samme periode i 2013 og mod 128,4 mio.kr. i de to tidligere pengeinstitutter. I omkostningsposten på 137,4 mio.kr. er indeholdt engangsomkostninger i forbindelse med fusionen på 5,7 mio.kr. Den øvrige omkostningsvækst i forhold til de to tidligere pengeinstitutter kan henføres til øget markedsføring, øgede omkostninger til IT, lokaleindretning m.v. Udgifterne til lønninger og vederlag er reduceret med 0,4 mio.kr. i forhold til de to tidligere pengeinstitutters udgifter for samme periode i af 20

5 LEDELSESBERETNING Afskrivningerne på materielle og immaterielle aktiver er opgjort til 6,9 mio.kr. mod 0,7 mio.kr. i kvartal 2013 og mod 1,5 mio.kr. i de to tidligere pengeinstitutter. De øgede afskrivninger kan henføres til afskrivninger på overtagne immaterielle aktiver i forbindelse med fusionen. Disse immaterielle aktiver afskrives over 5 år. Andre driftsudgifter udgør 7,0 mio.kr. mod 6,3 mio.kr. i samme periode i 2013 og mod 9,0 mio.kr. for de to tidligere pengeinstitutter. 6,8 mio.kr. heraf udgør bankens bidrag til Indskydergarantifonden for dækkede indlån. Koncernens basisindtjening (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og sektorløsninger) kan herefter opgøres til 66,5 mio.kr. mod sidste år 42,9 mio.kr. og mod 69,8 mio.kr. for de to tidligere pengeinstitutter. I basisindtjeningen for 2014 er indeholdt engangsomkostninger i forbindelse med fusionen på 5,7 mio.kr. Kursreguleringerne er opgjort til 28,4 mio.kr. mod -1,2 mio.kr. for kvartal 2013 og 4,7 mio.kr. for de to tidligere pengeinstitutter. Kursreguleringerne er fordelt med 7,3 mio.kr. på bankens obligationsbeholdning, 0,5 mio. kr. på valuta og finansielle instrumenter samt 20,6 mio.kr på bankens aktiebeholdninger, hvoraf 10,2 mio.kr. kan henføres til bankens salg af aktier i Nets. Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender m.v. er udgiftsført med 34,3 mio.kr. mod 57,1 mio.kr. i kvartal året før og mod 78,2 mio.kr. i de to tidligere pengeinstitutter. Nedskrivningerne vedrører i overvejende grad allerede identificerede problemengagementer, som ikke har udviklet sig tilfredsstillende eller hvor sikkerhederne er blevet værdimæssigt forringet. Nedskrivninger er bl.a. påvirket af de aktuelle økonomiske forhold i landbruget. Bankens fakturelle tab og nedskrivninger på udlån og garantidebitorer kan netto opgøres til 28,4 mio.kr. for årets første 9 måneder, idet der er indtægtsført 5,9 mio. kr. tilbageførte nedskrivninger (dagsværdireguleringer) under posten andre driftsindtægter fra tidligere Vestfyns Bank. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder er opgjort til 2,2 mio.kr. mod 1,5 mio.kr. for samme periode i 2013 og udgør resultatet af bankens andel i Leasing Fyn Bank A/S, som banken er medejer af med 33,3 %. Dette selskabs resultat har tidligere været konsolideret i bankens 100 % ejede selskab, Leasing Fyn Svendborg A/S. Moderselskabets resultat på cirka 7,7 mio.kr. af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, der primært består af Leasing Fyn Svendborg A/S og bankens domicilejendomsselskaber, er indeholdt i koncernens respektive driftsposter. Resultat i 3. kvartal Resultatet før skat i 3. kvartal 2014 udgør 11,4 mio.kr., mod 27,7 mio.kr. og 14,6 mio.kr. i henholdsvis i 1. og 2. kvartal I forhold til 2. kvartal er resultatet væsentligst påvirket af: Vigende renteindtjening med 3,6 mio.kr. Mindre aktieudbytter med 3,2 mio.kr. Faldende omkostninger med 10,6 mio.kr. Øgede nedskrivninger med 6,4 mio.kr. Lavere kursreguleringer med 0,7 mio.kr. Bankens udlån er i samme periode reduceret med godt 53 mio.kr. mens indlånet er øget med 47 mio.kr. Balancen Fynske Bank koncernens balance udgør 5,6 mia. kr. og er øget med 166 mio.kr. i de første 9 måneder af 2014 primært med baggrund i øget indlån og likviditet. Likvide midler, indestående i Nationalbanken og øvrige kreditinstitutter udgør 445,6 mio.kr. pr. 30. september 2014 og er øget med 134 mio.kr. siden 31. december Udlån udgør mio.kr., hvilket er 172 mio.kr. mindre end ved udgangen af Reduktionen kan dels tilskrives principændringen med bortfaldet af indregningen af udlån fra Leasing Fyn Bank A/S og dels en generel udlånsreduktion, bl.a. som følge af omlægninger til realkreditfinansiering. Beholdningen af obligationer og aktier er pr. 30. september 2014 bogført til mio.kr. mod mio.kr. ultimo Væksten har baggrund i bankens øgede indlån. Kapitalandele i associerede virksomheder udgør 36,3 mio.kr. pr. 30. september 2014 mod 0,4 mio.kr. ultimo Værdien stammer primært fra bankens ejerandel af Leasing Fyn Bank A/S, der tidligere har været indregnet direkte i koncernbalancen. Immaterielle aktiver er indregnet med 31,0 mio.kr. i balancen pr. 30. september 2014 mod 36,7 mio.kr. ultimo 2013 og vedrører overtagne immaterielle aktiver i forbindelse med fusionen. 4 af 20

6 LEDELSESBERETNING Gæld til kreditinstitutter og centralbanker er bogført med 70,4 mio.kr. ultimo 3. kvartal 2014 mod 102,2 mio.kr. ultimo Indlån (incl. indlån fra puljeordninger) udgør mio. kr. pr. 30. september 2014 og er øget med 221 mio.kr. fra mio.kr. siden ultimo Væksten kan henføres til en generel vækst i bankens kundeindlån og større aftaleindskud. Hybrid og egenkapital Den efterstillede hybride kapital udgør uændret 50 mio. kr. ved kvartalets udgang og egenkapitalen er pr. 30. september 2014 opgjort til 844 mio.kr. mod 798 mio.kr. ultimo Banken har ultimo oktober måned modtaget Finanstilsynets tilladelse til indfrielse af den efterstillede hybride kapital, der nu er opsagt til indfrielse 30. november Eventualforpligtelser Fynske Banks eventualforpligtelser består i det væsentlige af afgivne garantier på i alt 940 mio.kr. pr. 30. september Ultimo 2013 udgjorde samlede afgivne garantier 736 mio.kr. Væksten kan henføres til den øgede aktivitet med omlægninger af realkreditlån i 3. kvartal. Øvrige eventualforpligtelser Ultimo 2011 har SKAT rejst krav om regulering af momsbetaling på i alt 2,9 mio.kr. med relation til Fynske Banks leasingaktiviteter for årene Banken er ikke enig i anvendelsen af reglerne bag dette krav, og sagen er derfor indbragt for landsskatteretten med forventet afklaring i løbet af Verserende sag med SKAT Udover momskrav som anført under eventualforpligtelser har SKAT tillige rejst tvivl om fortolkning af bestemmelser for beregning af lønsumsafgift i relation til pengeinstitutters leasingaktiviteter. Banken er ikke enig i SKATs ændringer af hidtil anvendte fortolkninger, og SKATs afgørelse er derfor indbragt for landsskatteretten. SKATs ændrede fortolkning har medført et krav om efterregulering af 7,1 mio.kr. i lønsumsafgift, som vedrører perioden Beløbet er udgiftsført i bankens årsregnskab for Likviditet Fynske Banks likviditet er fortsat betydelig med en overdækning på 324% i forhold til lovens krav. Kapitalforhold Aktiekapitalen blev i forbindelse med fusionen forhøjet til nominelt kr., som samtidig blev fordelt på aktier á 10 kr. pr. stk. Den samlede egenkapital udgør nu 844,0 mio.kr. mod 559,9 mio.kr. 30. september 2013 og 798,2 mio.kr. ultimo Egenkapitalen pr. 30. september 2014 er primært påvirket af periodens resultat efter skat. Egne aktier Pr. 30. september 2014 udgjorde beholdningen af egne aktier stk. eller 1,0 % af aktiekapitalen. Kursværdien af beholdningen af egne aktier udgjorde 6,2 mio.kr. pr. 30. september 2014 og værdien er jævnfør regnskabsbestemmelserne ikke medregnet i balancen eller egenkapitalen. Egenkapitalen er opgjort til 844,0 mio.kr. Den indre værdi pr. aktie (á 10 kr. og ekskl. beholdningen af egne aktier) er således på 112 kr. Slutkursen for Fynske Banks aktier udgjorde 83,50 kr. pr. 30. september Solvens og kernekapital Fynske Bank koncernens solvens og kernekapital er pr. 30. september 2014 opgjort til 20,0 % - mod et lovkrav på minimum 8 % og et af bestyrelsen fastlagt solvensbehov på 9,8 % pr. 30. september Moderselskabets Fynske Bank A/S solvens og kernekapital er pr. 30. september 2014 opgjort til 20,6 %. Solvens og kernekapitalen er opgjort i henhold til kapitaldækningsreglerne, hvor de nye vægtningsregler i henhold til CRD IV direktivet er indarbejdet. Solvens og kernekapital er i henhold til regnskabsreglerne opgjort uden indregning af periodens resultat. I forhold til solvensopgørelsen ved halvåret har banken valgt en mere konservativ indregning af operationelle risici, der er vist i note 12. Som nævnt har banken endvidere taget skridt til indfrielse af den hybride lånekapital på 50 mio.kr. i 4. kvartal 2014, hvilket vil påvirke solvensen med 1,9 % point, der i det væsentlige forventes opvejet af konsolideringen af årets resultat. Solvensoverdækningen for koncernen udgør 30. sep- 5 af 20

7 LEDELSESBERETNING tember 2014 således 12,0 %-point i forhold til loven og 10,2 %- point i forhold til det af bestyrelsen fastlagte solvensbehov. Solvensbehovet er beregnet og fastlagt med baggrund i kreditreservationsmetoden eller den såkaldte 8+ metode, og er i 3. kvartal øget med 0,3 %-point med baggrund i de aktuelle svage økonomiske udsigter for bankens landbrugskunder. Forventninger til årsresultatet for 2014 Det er ledelsens overordnede vurdering, at forudsætningerne for de udmeldte forventninger ikke er ændret i væsentlig grad. Vi fastholder derfor de pr. halvåret udmeldte forventninger til en basisindtjening i niveauet mio.kr. (Basisindtjeningen opgøres før kursreguleringer, nedskrivninger, udgifter til sektorløsninger samt engangsudgifter i forbindelse med fusionen). Det forventes endvidere at nedskrivninger på udlån og tilgodehavender vil blive reduceret væsentligt i forhold til Med baggrund i betydelige usikkerheder om de samfundsøkonomiske forudsætninger er Fynske Banks resultatforventninger forbundet med nogen usikkerhed. Større aktionærer Ved udgangen af 3. kvartal 2014 ejes Fynske Bank af aktionærer. I fortegnelsen over større aktionærer er opført: Fonden for Fynske Bank Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab Strategic Capital ApS Koncernselskaber I Fynske Bank koncernen indgår udover moderselskabet Fynske Bank A/S følgende selskaber: Leasing Fyn Svendborg A/S - ejerandel 100 % Resultat efter skat 6,3 mio.kr. Egenkapital 127,8 mio.kr. Ejendomsselskabet Centrumpladsens, Svendborg ApS ejerandel 100 % Resultat efter skat 1,1 mio.kr. Egenkapital 32,9 mio.kr. Filialejendomsselskabet af 5. dec ApS ejerandel 100 % Resultat efter skat 0,1 mio.kr. Egenkapital 9,1 mio.kr. Ejendomsselskabet Østerport, Rudkøbing ApS ejerandel 100 % Resultat efter skat 0,2 mio.kr. Egenkapital 10,4 mio.kr. Endvidere indgår følgende associerede selskaber som kapitalandele i koncernregnskabet: Leasing Fyn Bank A/S ejerandel 33,3 % Resultat efter skat 6,7 mio.kr. Egenkapital 107,6 mio.kr. Ejendomsselskabet Kellersvej ApS ejerandel 90 % Resultat efter skat -0,5 mio.kr. Egenkapital 0,0 mio.kr. Risikoforhold Det overordnede princip for Fynske Bank er, at de risici, som opstår i forbindelse med bankens drift overvåges og holdes inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. De primære risikotyper defineres som kreditrisiko på udlån og modparter, markedsrisiko i forbindelse med fonds- valuta og likviditetsområdet samt operationelle risici i forbindelse med bankens organisatoriske sammenlægning og løbende drift. Fynske Banks risikorapport er tilgængelig på Anvendt regnskabspraksis Koncernens delårsrapport aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt i overensstemmelse med IAS 34. For moderselskabet Fynske Bank A/S aflægges delårsrapporten i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Regnskabsaflæggelsen er ændret med de seneste ændringer i IFRS reglerne, der har virkning fra 1. januar 2014, om indregning af kapitalandele i koncernens regnskab. Sammenligningstallene for kvartal 2013 er ligele- 6 af 20

8 LEDELSESBERETNING des ændret i overensstemmelser hermed, mens tidligere års sammenligningstal ikke er ændret. Herudover er der ikke sket ændringer i den anvendte regnskabspraksis. Delårsrapporten er ikke revideret og der er ikke udført review af bankens eksterne revisorer. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån, værdiansættelse af finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til delårsrapporten. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har opstillet fem pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt må anses som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. *) Udlånsvæksten (Udlån og garantier) er i henhold til regnskabsreglerne beregnet på årsbasis ved sammenligning af den fusionerede Fynske Bank med tidligere Svendborg Sparekasse. Beregnes udlånsvæksten med udgangspunkt i proformaregnskab pr. 30. september 2013 for den fusionerede bank udgør udlånsvæksten på årsbasis 0,2 %. Finanskalender februar 2015 Årsrapport for marts 2015 Generalforsamling 05. maj 2015 Delårsrapport 1. kvartal 20. august 2015 Delårsrapport 1. halvår 12. november 2015 Delårsrapport kvartal Tilsynsdiamanten fastlægger særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Fynske Bank A/S (opgjort på moderselskabsniveau) opfylder kravene i pejlemærkerne således: Tilsynsdiamanten Fynske Bank Finanstilsynets grænseværdi Summen af store engagementer 12,4 % 125 % Udlånsvækst *) 66,7 % 20 % Ejendomseksponering 12,6 % 25 % Stabil funding 0,6 1,0 Likviditetsoverdækning 330,0 % 50 % 7 af 20

9 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar september 2014 for Fynske Bank koncernen. Delårsrapporten for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Finansiel Reporting som godkendt af EU, og delårsrapporten for moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Delårsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser, egenkapital og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. januar 30. september Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Delårsrapporten er ikke revideret, ligesom der ikke er udført review. Svendborg, den 11. november 2014 Direktion: Petter Blondeau Adm. direktør Arne Jakobsen Direktør Bestyrelse: Peter Cederfeld de Simonsen Formand Arne Knudsen Næstformand Jeppe Gorm Frederiksen John Svane Hansen Steffen Grønbech Jakobsen *) Bent Jensen Vagn Kamp Larsen Gitte Madsen *) Niels Peter Nøddeskou-Fink Finn Boel Pedersen Michael Købmand Petersen Ole Eiler Rasmussen *) Hans Skriver Steen Borring Sørensen *) Steen Vinum *) *) Medarbejderrepræsentant 8 af 20

10 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse 1. januar september 2014 Koncern DKK Koncern Koncern Note 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 Proforma 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Resultat pr. aktie i kr. 6,14-28,06 3,02-0,69 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 6,14-28,06 3,02-0,69 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst af 20

11 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse 1. januar september 2014 Moderselskab DKK Moderselskab Moderselskab Note 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 Proforma 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst af 20

12 BALANCE Balance pr. 30. september 2014 Note Aktiver: DKK Koncern Moderselskab 30. sept. 30. sept. 31. dec. 30. sept. 30. sept. 31. dec Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Udlån til dagsværdi Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidig overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: 10 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner o.l. forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til andre forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensættelser til forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overført resultat Reserve for nettoopskr.efter den indre værdis metode Værdiregulering af sikringsinstrumenter Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser af 20

13 EGENKAPITAL Egenkapitalopgørelse Moderselskab DKK Aktiekapital Overført Udbytte Ændring I alt resultat dagsværdi sikr.instr. Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens resultat Sikringsinstrumenter Regulering udskudt skat vedrørende tidligere år i dattervirksomheder Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udbytte af egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med ejere i perioden i alt Egenkapital 30. september Koncern Aktiekapital Overført Udbytte Ændring I alt resultat dagsværdi sikr.instr. Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens resultat Sikringsinstrumenter Regulering udskudt skat vedrørende tidligere år i dattervirksomheder Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udbytte af egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med ejere i perioden i alt Egenkapital 30. september af 20

14 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelse DKK Koncern /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 Drift Periodens resultat Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Indtægtsført negativ goodwill (badwill) Kapitalfremskaffelse via driften Driftskapital Kreditinstitutter - netto Udlån reguleret for årets nedskrivninger Indlån herunder puljer Efterstillede kapitalindskud Andre aktiver Indkomstskatter Andre gældsposter Pengestrømme fra driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansielle aktiver (aktier og obligationer) Aktiver i puljeordninger Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger Immaterielle og materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Egne aktier køb Egne aktier salg Anden værdiregulering Udbytte til aktionærer Udbytte af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Kassebeholdning primo Tilgang ved fusion Kassebeholdning ultimo af 20

15 NOTER Noter til delårsrapporten pr. 30. september DKK Koncern Moderselskab /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1 Renteindtægter af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: rentekontrakter heraf: valutakontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Fastforrentede indlån (fusion) Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer af: Obligationer, handelsbeholdning Aktier, handelsbeholdning Aktier, anlægsbeholdning (dagsværdioption) Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion: Bestyrelse Direktion I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter: Omkostninger vedrørende fonden for indskydere Omkostninger vedrørende fusion Omkostninger vedrørende skift af IT-centraler, netto Øvrige driftsudgifter I alt andre driftsudgifter af 20

16 NOTER Noter til delårsrapporten pr. 30. september DKK Koncern Moderselskab /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 7 Nedskrivninger på udlån: Individuelle nedskrivninger primo året Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Individuelle nedskrivninger ultimo perioden Gruppevise nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Gruppevise nedskrivninger ultimo perioden Individuelle hensættelser på garantier primo perioden Individuelle hensættelser på garantier tilgang fusion Hensættelser i perioden Tilbageførte hensættelser i perioden Tabsbogført tidligere hensat Individuelle hensættelser på garantier ultimo perioden Samlede nedskrivninger og hens. ultimo perioden Nedskrivninger i perioden Tabsbogført ej tidligere nedskrevet Tilbageførte nedskrivninger i perioden Indgået på tidligere afskrevne fordringer Beregnet rente af nedskrivninger Resultatpåvirkning af nedskrivninger på udlån Hensættelser i perioden Tabsbogført ej tidligere hensat Tilbageførte hensættelser i perioden Resultatpåvirkning af tab på garantier Resultatpåvirkning af nedskrivninger og hens. i alt Udlån, hvor der er foretaget individuelle nedskrivninger: Udlån før nedskrivninger Udlån efter nedskrivninger Udlån, hvor der er foretaget gruppevise nedskrivninger: Udlån før nedskrivninger Udlån efter nedskrivninger Der er i forbindelse med fusionen overtaget udlån med bruttokontraktforpligtelser på 1.231,5 mio.kr. fra tidligere Vestfyns Bank. Disse udlån er overtaget med en nettoværdi før dagsværdiregulering på 1.170,4 mio.kr. Den afledte "korrektivkonto" på 61,1 mio.kr. er - med baggrund i regnskabsreglerne - ikke indregnet i ovennævnte note. Pr. 30/ er afskrevet 9,5 mio.kr. og tilbageført nedskrivninger på 5,9 mio.kr. fra denne "korrektivkonto", hvorefter der resterer 45,7 mio.kr. herpå. Fynske Banks samlede nedskrivninger og hensættelser udgør herefter 239,0 mio.kr. pr. 30. september 2014 på koncernniveau. I forbindelse med fusionen blev en række engagementer med svaghedstegn i tidligere Vestfyns Bank dagsværdireguleret med -27,5 mio.kr. Pr. 30/ er 4,2 mio.kr. heraf indtægtsført som følge af forbedringer i disse engagementer. Koncern Moderselskab /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 8 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder I alt resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virks Skat: Beregnet skat af periodens indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat af 20

17 NOTER Noter til delårsrapporten pr. 30. september DKK Koncern Moderselskab /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 10 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Gæld til centralbanker (Danmarks Nationalbank) Gæld til kreditinstitutter Eventualforpligtelser: Garantier m.v.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre forpligtelser: Udtrædelsesforpligtelser Andre forpligtelser Andre forpligtelser i alt Eventualforpligtelser i alt Solvensopgørelse: Opgjort i h.t. Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter. Kernekapital Kapitalgrundlag Vægtede poster med kreditrisiko Vægtede poster med markedsrisiko Operationel risiko Gruppevise nedskrivninger Vægtede poster i alt Kernekapitalprocent ,0% 20,7% 19,7% 20,6% 22,1% 20,4% Solvensprocent... 20,0% 20,7% 19,7% 20,6% 22,1% 20,4% 13 Segmentoplysninger: 1/1-30/ Pengeinstitut Leasing Koncern Total drift eliminering Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Skat Resultat efter skat Aktiver Forpligtelser Egenkapital /1-30/ Pengeinstitut Leasing Koncern Total drift eliminering Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Skat Resultat efter skat Aktiver Forpligtelser Egenkapital af 20

18 5-ÅRS OVERSIGT - KONCERN 5 års oversigt - koncern (udvalgte hovedposter) DKK 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/ Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsindtægter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre driftsudgifter Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - koncern Solvensprocent... 20,0% 20,7% 21,1% 21,3% 21,0% Kernekapitalprocent... 20,0% 20,7% 21,1% 21,0% 20,2% Egenkapitalforrentning før skat... 6,6% -3,4% 3,4% 2,5% 8,0% Egenkapitalforrentning efter skat... 5,6% -2,3% 2,5% 2,3% 5,6% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,29 0,87 1,17 1,13 1,42 Renterisiko... 1,8% 2,4% 1,5% 1,6% 2,9% Valutaposition... 10,0% 11,8% 13,2% 10,4% 3,0% Valutarisiko Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 324,1% 299,7% 284,0% 240,8% 217,3% Summen af store engagementer... 12,3% 40,6% 47,6% 33,7% 35,6% Nedskrivningsprocent... 4,9% 7,1% 5,5% 5,4% 4,6% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,9% 2,3% 1,2% 1,0% 0,9% Periodens udlånsvækst... -3,1% -0,9% -0,8% 2,5% -1,2% Udlån i forhold til egenkapital... 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 Nedskrivningsprocent inklusive overtagne korrektiver fra tidligere Vestfyns Bank 6,3% *) Udvalgte poster for 2010 til 2012 er ikke tilrettet i henhold til IFRS11 om indregning af kapitalandele i associerede virksomheder 17 af 20

19 5-ÅRS OVERSIGT - MODERSELSKAB 5 års oversigt - moderselskab (udvalgte hovedposter) DKK 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/ Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsindtægter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - moderselskab Solvensprocent... 20,6% 22,1% 22,8% 22,5% 22,3% Kernekapitalprocent... 20,6% 22,1% 22,8% 22,1% 21,5% Egenkapitalforrentning før skat... 6,3% -3,7% 3,1% 2,3% 7,9% Egenkapitalforrentning efter skat... 5,6% -2,3% 2,5% 2,3% 5,6% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,29 0,83 1,18 1,14 1,55 Renterisiko... 1,6% 2,3% 1,5% 1,6% 2,9% Valutaposition... 10,1% 11,5% 12,2% 9,1% 3,0% Valutarisiko Udlån i forhold til indlån.. 65,9% 75,3% 74,7% 82,9% 86,1% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 330,0% 318,8% 302,1% 258,2% 226,8% Summen af store engagementer... 12,4% 41,2% 47,6% 33,8% 35,6% Nedskrivningsprocent... 4,6% 6,8% 4,3% 4,7% 3,2% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,9% 2,4% 1,1% 0,9% 0,7% Periodens udlånsvækst... -3,1% -1,8% -1,8% 1,0% -1,8% Udlån i forhold til egenkapital... 3,2 3,1 3,0 3,2 3,4 Periodens resultat pr. aktie... 6,14-28,06 30,56 27,80 61,72 Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie... 0,74 0,78 0,50 0,54 0,75 Nedskrivningsprocent inklusive overtagne korrektiver fra tidligere Vestfyns Bank 5,9% 18 af 20

20 KVARTALSSAMMENLIGNING - KONCERN Kvartalssammenligning - koncern (udvalgte hovedposter) DKK 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal *) *) Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsindtægter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre driftsudgifter Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - koncern Solvensprocent... 20,0% 21,6% 19,5% 19,7% 20,7% Kernekapitalprocent... 20,0% 21,6% 19,5% 19,7% 20,7% Egenkapitalforrentning før skat... 1,4% 1,8% 3,4% 3,4% 1,7% Egenkapitalforrentning efter skat... 1,1% 1,5% 3,0% 4,2% 1,4% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,19 1,23 1,44 1,32 1,32 Renterisiko... 1,8% 1,4% 1,5% 1,8% 2,4% Valutaposition... 10,0% 7,2% 13,6% 10,2% 11,8% Valutarisiko Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 324,1% 334,5% 320,2% 306,1% 299,7% Summen af store engagementer... 12,3% 11,4% 11,5% 11,7% 40,6% Nedskrivningsprocent... 4,9% 4,8% 5,1% 4,7% 7,1% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,4% 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% Periodens udlånsvækst... -1,9% 0,4% -4,4% 57,8% -1,8% Udlån i forhold til egenkapital... 3,3 3,4 3,4 3,7 3,3 Nedskrivningsprocent inklusive overtagne korrektiver fra tidligere Vestfyns Bank 6,3% 6,0% 6,6% 6,2% *) Udvalgte poster for 3. og 4. kvartal 2013 er ikke tilrettet i henhold til IFRS11 om indregning af kapitalandele i associerede virksomheder 19 af 20

21 KVARTALSSAMMENLIGNING - MODERSELSKAB Kvartalssammenligning - moderselskab (udvalgte hovedposter) DKK 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsindtægter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - moderselskab Solvensprocent... 20,6% 22,2% 20,1% 20,4% 22,1% Kernekapitalprocent... 20,6% 22,2% 20,1% 20,4% 22,1% Egenkapitalforrentning før skat... 1,3% 1,7% 3,3% 3,8% 1,6% Egenkapitalforrentning efter skat... 1,1% 1,5% 3,0% 4,2% 1,4% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,19 1,23 1,45 1,41 1,38 Renterisiko... 1,6% 1,3% 1,4% 1,8% 2,3% Valutaposition... 10,1% 7,2% 13,7% 10,1% 11,5% Valutarisiko Udlån i forhold til indlån.. 65,9% 67,8% 71,5% 71,7% 75,3% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 330,0% 341,6% 322,6% 316,4% 318,8% Summen af store engagementer... 12,4% 11,6% 11,7% 11,9% 41,2% Nedskrivningsprocent... 4,6% 4,4% 4,7% 4,3% 6,8% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% Periodens udlånsvækst... -1,9% 0,3% -1,5% 63,3% -1,9% Udlån i forhold til egenkapital... 3,2 3,3 3,4 3,5 3,1 Periodens resultat pr. aktie... 1,26 1,86 3,58 5,21 16,89 Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie... 0,74 0,78 0,77 0,80 0,56 Nedskrivningsprocent inklusive overtagne korrektiver fra tidligere Vestfyns Bank 5,9% 5,7% 6,2% 5,8% 20 af 20

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT. 1.kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1.kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 5. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 8 Resultatopgørelse side 9-10 Balance side 11

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

DELÅRSRAPPORT kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

DELÅRSRAPPORT kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 12. november 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE. 1. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

PERIODEMEDDELELSE. 1. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2017 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 8/2017 17. maj 2017 HOVEDTAL FOR KONCERN Perioderesultat Stærkt perioderesultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 15. maj 2013 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere