DELÅRSRAPPORT kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/ november 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance side 12 Egenkapital side 13 Pengestrømsopgørelse side 14 Noter side 15 5-års oversigt side 18 Kvartalssammenligning side 20 1 af 20

3 HOVEDTAL Tilfredsstillende resultat for årets første 9 måneder med vækst i basisresultat og kursreguleringer faldende nedskrivninger vækst i kundebestanden 3. kvartal har været præget af høj aktivitet med låneomlægninger for kunder og med 1. fase af IT konverteringen, der er gennemført planmæssigt. Delårsrapport for kvartal 2014 Resultat før skat 53,8 mio.kr. mod -19,8 mio. kr. i samme periode 2013 Resultat efter skat 46,1 mio.kr. mod -13,3 mio.kr. i samme periode 2013 Basisindtjening på 66,5 mod 42,9 mio.kr. i samme periode 2013 Kursreguleringer på 28,4 mio.kr. mod -1,2 mio. kr. i samme periode 2013 (af periodens kursreguleringer udgør salg af aktier i Nets 10,2 mio.kr.) Nedskrivninger på 34,3 mio.kr. mod 57,1 mio. kr. i samme periode 2013 Udlån på 2,8 mia. kr. mod 1,9 mia.kr. 30. sept Indlån på 4,4 mia.kr. mod 2,6 mia.kr. 30. sept Egenkapital på 844 mio.kr. mod 560 mio. kr. 30. sept Solvens og kernekapital på 20,0 % Likviditetsoverdækning på 324 % i forhold til lovens krav Væksten i bankens kundebestand fortsætter Fynske Banks nye afdeling i Odense er åbnet Stærkt øget aktivitet med låneomlægninger i 3. kvartal Skift til ny IT central, BEC med planmæssig konvertering af første del Sammenlægningsprocessen efter fusionen forløber fortsat planmæssigt Hovedtal kvartal kvartal Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration *) Resultat af associerede virksomheder Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter (eksklusiv sektorløsninger) Basisresultat Nedskrivninger på udlån m.v Andre driftsudgifter (sektorløsninger) Kursreguleringer Resultat før skat Resultat efter skat ) Indeholder engangsomkostninger på 5,7 mio. kr. i forbindelse med fusionen. 2 af 20

4 LEDELSESBERETNING 1-3. kvartal 2014 i overblik Fynske Bank er dannet ved en fusion mellem Svendborg Sparekasse A/S og Vestfyns Bank A/S den 5. december 2013 med det tidligere Svendborg Sparekasse som det fortsættende selskab. Delårsrapporten for kvartal 2014 viser således Fynske Banks resultat for årets første 9 måneder, sammenholdt med tidligere Svendborg Sparekasses driftsresultat for samme periode i I forhold til tidligere regnskabsrapporter er indregningen af associerede selskaber ændret i henhold til de nye IFRS regler om indregning af kapitalandele. Sammenligningstallene i resultatopgørelsen for kvartal 2013 er ligeledes ændret i overensstemmelse hermed. Solvensopgørelsen er ligeledes ændret i henhold til kapitaldækningsreglerne i det nye CRD IV direktiv. Som følge af fusionen vises en proformaopgørelse af de fusionerede pengeinstitutters resultatopgørelser for kvartal Årets resultat Fynske Bank A/S s delårsrapport for kvartal 2014 viser et koncernresultat på 53,8 mio.kr. før skat mod et resultat på -19,8 mio.kr. for samme periode i Efter skat udgør resultatet 46,1 mio.kr. mod et resultat på -13,3 mio.kr. i Resultatet er positivt påvirket af kursreguleringer på 28,4 mio.kr., herunder kursgevinster ved salget af Nets med 10,2 mio.kr., samt af lavere nedskrivninger, der i forhold til 2013 er reduceret med 22,8 mio.kr. til 34,3 mio.kr. Nedskrivningerne i 2013 var påvirket af væsentlige nedskrivninger som følge af en større gennemgang af privatkundeporteføljen. Basisindtjeningen på 66,5 mio.kr. er øget med 23,6 mio. kr. i forhold til kvartal Sammenlignet med de to tidligere pengeinstitutter er basisindtjeningen svagt forbedret, når der tages hensyn til engangsudgifter i kvartal 2014 i forbindelse med fusionen. Ledelsen betragter resultatet som tilfredsstillende ikke mindst med baggrund i bankens indsatser med IT konverteringen og sammenlægningsprocessen. Vi noterer os samtidig de væsentligt reducerede nedskrivninger og de ekstraordinære kursgevinster, der medvirker til det forbedrede resultat for kvartal Banken modtager fortsat mange nye kundehenvendelser, der medfører en tilfredsstillende vækst i bankens kundebestand. Endvidere har 3. kvartal været præget af stor kundeaktivitet med omlægninger af boliglån og med forberedelserne til bankens IT konvertering. Koncernregnskabet indeholder driften af moderselskabet, Fynske Bank A/S og datterselskabet Leasing Fyn Svendborg A/S samt bankens ejendomsselskaber med domicilejendomme. Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser, der har betydning for bankens økonomiske stilling siden regnskabsperiodens udløb. Resultatopgørelsen Nettorenteindtægterne udgør 132,4 mio.kr. mod 86,4 mio.kr. i samme periode året før, og mod 137,2 mio.kr. i proformaregnskabet for samme periode i 2013 for de to tidligere pengeinstitutter. Reduktionen kan væsentligst henføres til lavere direkte renteafkast af vores obligationsbeholdning samt lavere gennemsnitligt udlån i Udbytter udgør 5,0 mio.kr. mod 1,8 mio.kr. i samme periode i 2013 og mod 4,9 mio.kr. i de to tidligere pengeinstitutter. Nettogebyrindtægterne er opgjort til 57,9 mio.kr. mod 24,3 mio.kr. i kvartal 2013 og mod 54,2 mio.kr. for de to tidligere pengeinstitutter. Væksten i gebyrindtjeningen i forhold til de to tidligere pengeinstitutter kan primært henføres til øgede provisioner fra formidling af realkreditlån og den øgede aktivitet med omlægninger af realkreditlån i 3. kvartal. Andre driftsindtægter udgør 13,5 mio.kr. mod 3,8 mio. kr. i kvartal 2013 og 3,9 mio.kr. i de to tidligere pengeinstitutter. Fremgangen stammer primært fra indtægtsførte dagsværdireguleringer af udlån fra tidligere Vestfyns Bank. Omkostningerne til personale og administration udgør 137,4 mio.kr. mod 72,4 mio.kr. i samme periode i 2013 og mod 128,4 mio.kr. i de to tidligere pengeinstitutter. I omkostningsposten på 137,4 mio.kr. er indeholdt engangsomkostninger i forbindelse med fusionen på 5,7 mio.kr. Den øvrige omkostningsvækst i forhold til de to tidligere pengeinstitutter kan henføres til øget markedsføring, øgede omkostninger til IT, lokaleindretning m.v. Udgifterne til lønninger og vederlag er reduceret med 0,4 mio.kr. i forhold til de to tidligere pengeinstitutters udgifter for samme periode i af 20

5 LEDELSESBERETNING Afskrivningerne på materielle og immaterielle aktiver er opgjort til 6,9 mio.kr. mod 0,7 mio.kr. i kvartal 2013 og mod 1,5 mio.kr. i de to tidligere pengeinstitutter. De øgede afskrivninger kan henføres til afskrivninger på overtagne immaterielle aktiver i forbindelse med fusionen. Disse immaterielle aktiver afskrives over 5 år. Andre driftsudgifter udgør 7,0 mio.kr. mod 6,3 mio.kr. i samme periode i 2013 og mod 9,0 mio.kr. for de to tidligere pengeinstitutter. 6,8 mio.kr. heraf udgør bankens bidrag til Indskydergarantifonden for dækkede indlån. Koncernens basisindtjening (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og sektorløsninger) kan herefter opgøres til 66,5 mio.kr. mod sidste år 42,9 mio.kr. og mod 69,8 mio.kr. for de to tidligere pengeinstitutter. I basisindtjeningen for 2014 er indeholdt engangsomkostninger i forbindelse med fusionen på 5,7 mio.kr. Kursreguleringerne er opgjort til 28,4 mio.kr. mod -1,2 mio.kr. for kvartal 2013 og 4,7 mio.kr. for de to tidligere pengeinstitutter. Kursreguleringerne er fordelt med 7,3 mio.kr. på bankens obligationsbeholdning, 0,5 mio. kr. på valuta og finansielle instrumenter samt 20,6 mio.kr på bankens aktiebeholdninger, hvoraf 10,2 mio.kr. kan henføres til bankens salg af aktier i Nets. Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender m.v. er udgiftsført med 34,3 mio.kr. mod 57,1 mio.kr. i kvartal året før og mod 78,2 mio.kr. i de to tidligere pengeinstitutter. Nedskrivningerne vedrører i overvejende grad allerede identificerede problemengagementer, som ikke har udviklet sig tilfredsstillende eller hvor sikkerhederne er blevet værdimæssigt forringet. Nedskrivninger er bl.a. påvirket af de aktuelle økonomiske forhold i landbruget. Bankens fakturelle tab og nedskrivninger på udlån og garantidebitorer kan netto opgøres til 28,4 mio.kr. for årets første 9 måneder, idet der er indtægtsført 5,9 mio. kr. tilbageførte nedskrivninger (dagsværdireguleringer) under posten andre driftsindtægter fra tidligere Vestfyns Bank. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder er opgjort til 2,2 mio.kr. mod 1,5 mio.kr. for samme periode i 2013 og udgør resultatet af bankens andel i Leasing Fyn Bank A/S, som banken er medejer af med 33,3 %. Dette selskabs resultat har tidligere været konsolideret i bankens 100 % ejede selskab, Leasing Fyn Svendborg A/S. Moderselskabets resultat på cirka 7,7 mio.kr. af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, der primært består af Leasing Fyn Svendborg A/S og bankens domicilejendomsselskaber, er indeholdt i koncernens respektive driftsposter. Resultat i 3. kvartal Resultatet før skat i 3. kvartal 2014 udgør 11,4 mio.kr., mod 27,7 mio.kr. og 14,6 mio.kr. i henholdsvis i 1. og 2. kvartal I forhold til 2. kvartal er resultatet væsentligst påvirket af: Vigende renteindtjening med 3,6 mio.kr. Mindre aktieudbytter med 3,2 mio.kr. Faldende omkostninger med 10,6 mio.kr. Øgede nedskrivninger med 6,4 mio.kr. Lavere kursreguleringer med 0,7 mio.kr. Bankens udlån er i samme periode reduceret med godt 53 mio.kr. mens indlånet er øget med 47 mio.kr. Balancen Fynske Bank koncernens balance udgør 5,6 mia. kr. og er øget med 166 mio.kr. i de første 9 måneder af 2014 primært med baggrund i øget indlån og likviditet. Likvide midler, indestående i Nationalbanken og øvrige kreditinstitutter udgør 445,6 mio.kr. pr. 30. september 2014 og er øget med 134 mio.kr. siden 31. december Udlån udgør mio.kr., hvilket er 172 mio.kr. mindre end ved udgangen af Reduktionen kan dels tilskrives principændringen med bortfaldet af indregningen af udlån fra Leasing Fyn Bank A/S og dels en generel udlånsreduktion, bl.a. som følge af omlægninger til realkreditfinansiering. Beholdningen af obligationer og aktier er pr. 30. september 2014 bogført til mio.kr. mod mio.kr. ultimo Væksten har baggrund i bankens øgede indlån. Kapitalandele i associerede virksomheder udgør 36,3 mio.kr. pr. 30. september 2014 mod 0,4 mio.kr. ultimo Værdien stammer primært fra bankens ejerandel af Leasing Fyn Bank A/S, der tidligere har været indregnet direkte i koncernbalancen. Immaterielle aktiver er indregnet med 31,0 mio.kr. i balancen pr. 30. september 2014 mod 36,7 mio.kr. ultimo 2013 og vedrører overtagne immaterielle aktiver i forbindelse med fusionen. 4 af 20

6 LEDELSESBERETNING Gæld til kreditinstitutter og centralbanker er bogført med 70,4 mio.kr. ultimo 3. kvartal 2014 mod 102,2 mio.kr. ultimo Indlån (incl. indlån fra puljeordninger) udgør mio. kr. pr. 30. september 2014 og er øget med 221 mio.kr. fra mio.kr. siden ultimo Væksten kan henføres til en generel vækst i bankens kundeindlån og større aftaleindskud. Hybrid og egenkapital Den efterstillede hybride kapital udgør uændret 50 mio. kr. ved kvartalets udgang og egenkapitalen er pr. 30. september 2014 opgjort til 844 mio.kr. mod 798 mio.kr. ultimo Banken har ultimo oktober måned modtaget Finanstilsynets tilladelse til indfrielse af den efterstillede hybride kapital, der nu er opsagt til indfrielse 30. november Eventualforpligtelser Fynske Banks eventualforpligtelser består i det væsentlige af afgivne garantier på i alt 940 mio.kr. pr. 30. september Ultimo 2013 udgjorde samlede afgivne garantier 736 mio.kr. Væksten kan henføres til den øgede aktivitet med omlægninger af realkreditlån i 3. kvartal. Øvrige eventualforpligtelser Ultimo 2011 har SKAT rejst krav om regulering af momsbetaling på i alt 2,9 mio.kr. med relation til Fynske Banks leasingaktiviteter for årene Banken er ikke enig i anvendelsen af reglerne bag dette krav, og sagen er derfor indbragt for landsskatteretten med forventet afklaring i løbet af Verserende sag med SKAT Udover momskrav som anført under eventualforpligtelser har SKAT tillige rejst tvivl om fortolkning af bestemmelser for beregning af lønsumsafgift i relation til pengeinstitutters leasingaktiviteter. Banken er ikke enig i SKATs ændringer af hidtil anvendte fortolkninger, og SKATs afgørelse er derfor indbragt for landsskatteretten. SKATs ændrede fortolkning har medført et krav om efterregulering af 7,1 mio.kr. i lønsumsafgift, som vedrører perioden Beløbet er udgiftsført i bankens årsregnskab for Likviditet Fynske Banks likviditet er fortsat betydelig med en overdækning på 324% i forhold til lovens krav. Kapitalforhold Aktiekapitalen blev i forbindelse med fusionen forhøjet til nominelt kr., som samtidig blev fordelt på aktier á 10 kr. pr. stk. Den samlede egenkapital udgør nu 844,0 mio.kr. mod 559,9 mio.kr. 30. september 2013 og 798,2 mio.kr. ultimo Egenkapitalen pr. 30. september 2014 er primært påvirket af periodens resultat efter skat. Egne aktier Pr. 30. september 2014 udgjorde beholdningen af egne aktier stk. eller 1,0 % af aktiekapitalen. Kursværdien af beholdningen af egne aktier udgjorde 6,2 mio.kr. pr. 30. september 2014 og værdien er jævnfør regnskabsbestemmelserne ikke medregnet i balancen eller egenkapitalen. Egenkapitalen er opgjort til 844,0 mio.kr. Den indre værdi pr. aktie (á 10 kr. og ekskl. beholdningen af egne aktier) er således på 112 kr. Slutkursen for Fynske Banks aktier udgjorde 83,50 kr. pr. 30. september Solvens og kernekapital Fynske Bank koncernens solvens og kernekapital er pr. 30. september 2014 opgjort til 20,0 % - mod et lovkrav på minimum 8 % og et af bestyrelsen fastlagt solvensbehov på 9,8 % pr. 30. september Moderselskabets Fynske Bank A/S solvens og kernekapital er pr. 30. september 2014 opgjort til 20,6 %. Solvens og kernekapitalen er opgjort i henhold til kapitaldækningsreglerne, hvor de nye vægtningsregler i henhold til CRD IV direktivet er indarbejdet. Solvens og kernekapital er i henhold til regnskabsreglerne opgjort uden indregning af periodens resultat. I forhold til solvensopgørelsen ved halvåret har banken valgt en mere konservativ indregning af operationelle risici, der er vist i note 12. Som nævnt har banken endvidere taget skridt til indfrielse af den hybride lånekapital på 50 mio.kr. i 4. kvartal 2014, hvilket vil påvirke solvensen med 1,9 % point, der i det væsentlige forventes opvejet af konsolideringen af årets resultat. Solvensoverdækningen for koncernen udgør 30. sep- 5 af 20

7 LEDELSESBERETNING tember 2014 således 12,0 %-point i forhold til loven og 10,2 %- point i forhold til det af bestyrelsen fastlagte solvensbehov. Solvensbehovet er beregnet og fastlagt med baggrund i kreditreservationsmetoden eller den såkaldte 8+ metode, og er i 3. kvartal øget med 0,3 %-point med baggrund i de aktuelle svage økonomiske udsigter for bankens landbrugskunder. Forventninger til årsresultatet for 2014 Det er ledelsens overordnede vurdering, at forudsætningerne for de udmeldte forventninger ikke er ændret i væsentlig grad. Vi fastholder derfor de pr. halvåret udmeldte forventninger til en basisindtjening i niveauet mio.kr. (Basisindtjeningen opgøres før kursreguleringer, nedskrivninger, udgifter til sektorløsninger samt engangsudgifter i forbindelse med fusionen). Det forventes endvidere at nedskrivninger på udlån og tilgodehavender vil blive reduceret væsentligt i forhold til Med baggrund i betydelige usikkerheder om de samfundsøkonomiske forudsætninger er Fynske Banks resultatforventninger forbundet med nogen usikkerhed. Større aktionærer Ved udgangen af 3. kvartal 2014 ejes Fynske Bank af aktionærer. I fortegnelsen over større aktionærer er opført: Fonden for Fynske Bank Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab Strategic Capital ApS Koncernselskaber I Fynske Bank koncernen indgår udover moderselskabet Fynske Bank A/S følgende selskaber: Leasing Fyn Svendborg A/S - ejerandel 100 % Resultat efter skat 6,3 mio.kr. Egenkapital 127,8 mio.kr. Ejendomsselskabet Centrumpladsens, Svendborg ApS ejerandel 100 % Resultat efter skat 1,1 mio.kr. Egenkapital 32,9 mio.kr. Filialejendomsselskabet af 5. dec ApS ejerandel 100 % Resultat efter skat 0,1 mio.kr. Egenkapital 9,1 mio.kr. Ejendomsselskabet Østerport, Rudkøbing ApS ejerandel 100 % Resultat efter skat 0,2 mio.kr. Egenkapital 10,4 mio.kr. Endvidere indgår følgende associerede selskaber som kapitalandele i koncernregnskabet: Leasing Fyn Bank A/S ejerandel 33,3 % Resultat efter skat 6,7 mio.kr. Egenkapital 107,6 mio.kr. Ejendomsselskabet Kellersvej ApS ejerandel 90 % Resultat efter skat -0,5 mio.kr. Egenkapital 0,0 mio.kr. Risikoforhold Det overordnede princip for Fynske Bank er, at de risici, som opstår i forbindelse med bankens drift overvåges og holdes inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. De primære risikotyper defineres som kreditrisiko på udlån og modparter, markedsrisiko i forbindelse med fonds- valuta og likviditetsområdet samt operationelle risici i forbindelse med bankens organisatoriske sammenlægning og løbende drift. Fynske Banks risikorapport er tilgængelig på Anvendt regnskabspraksis Koncernens delårsrapport aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt i overensstemmelse med IAS 34. For moderselskabet Fynske Bank A/S aflægges delårsrapporten i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Regnskabsaflæggelsen er ændret med de seneste ændringer i IFRS reglerne, der har virkning fra 1. januar 2014, om indregning af kapitalandele i koncernens regnskab. Sammenligningstallene for kvartal 2013 er ligele- 6 af 20

8 LEDELSESBERETNING des ændret i overensstemmelser hermed, mens tidligere års sammenligningstal ikke er ændret. Herudover er der ikke sket ændringer i den anvendte regnskabspraksis. Delårsrapporten er ikke revideret og der er ikke udført review af bankens eksterne revisorer. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån, værdiansættelse af finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til delårsrapporten. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har opstillet fem pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt må anses som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. *) Udlånsvæksten (Udlån og garantier) er i henhold til regnskabsreglerne beregnet på årsbasis ved sammenligning af den fusionerede Fynske Bank med tidligere Svendborg Sparekasse. Beregnes udlånsvæksten med udgangspunkt i proformaregnskab pr. 30. september 2013 for den fusionerede bank udgør udlånsvæksten på årsbasis 0,2 %. Finanskalender februar 2015 Årsrapport for marts 2015 Generalforsamling 05. maj 2015 Delårsrapport 1. kvartal 20. august 2015 Delårsrapport 1. halvår 12. november 2015 Delårsrapport kvartal Tilsynsdiamanten fastlægger særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Fynske Bank A/S (opgjort på moderselskabsniveau) opfylder kravene i pejlemærkerne således: Tilsynsdiamanten Fynske Bank Finanstilsynets grænseværdi Summen af store engagementer 12,4 % 125 % Udlånsvækst *) 66,7 % 20 % Ejendomseksponering 12,6 % 25 % Stabil funding 0,6 1,0 Likviditetsoverdækning 330,0 % 50 % 7 af 20

9 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar september 2014 for Fynske Bank koncernen. Delårsrapporten for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Finansiel Reporting som godkendt af EU, og delårsrapporten for moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Delårsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser, egenkapital og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. januar 30. september Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Delårsrapporten er ikke revideret, ligesom der ikke er udført review. Svendborg, den 11. november 2014 Direktion: Petter Blondeau Adm. direktør Arne Jakobsen Direktør Bestyrelse: Peter Cederfeld de Simonsen Formand Arne Knudsen Næstformand Jeppe Gorm Frederiksen John Svane Hansen Steffen Grønbech Jakobsen *) Bent Jensen Vagn Kamp Larsen Gitte Madsen *) Niels Peter Nøddeskou-Fink Finn Boel Pedersen Michael Købmand Petersen Ole Eiler Rasmussen *) Hans Skriver Steen Borring Sørensen *) Steen Vinum *) *) Medarbejderrepræsentant 8 af 20

10 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse 1. januar september 2014 Koncern DKK Koncern Koncern Note 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 Proforma 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Resultat pr. aktie i kr. 6,14-28,06 3,02-0,69 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 6,14-28,06 3,02-0,69 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst af 20

11 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse 1. januar september 2014 Moderselskab DKK Moderselskab Moderselskab Note 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 Proforma 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst af 20

12 BALANCE Balance pr. 30. september 2014 Note Aktiver: DKK Koncern Moderselskab 30. sept. 30. sept. 31. dec. 30. sept. 30. sept. 31. dec Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Udlån til dagsværdi Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidig overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: 10 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner o.l. forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til andre forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensættelser til forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overført resultat Reserve for nettoopskr.efter den indre værdis metode Værdiregulering af sikringsinstrumenter Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser af 20

13 EGENKAPITAL Egenkapitalopgørelse Moderselskab DKK Aktiekapital Overført Udbytte Ændring I alt resultat dagsværdi sikr.instr. Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens resultat Sikringsinstrumenter Regulering udskudt skat vedrørende tidligere år i dattervirksomheder Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udbytte af egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med ejere i perioden i alt Egenkapital 30. september Koncern Aktiekapital Overført Udbytte Ændring I alt resultat dagsværdi sikr.instr. Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens resultat Sikringsinstrumenter Regulering udskudt skat vedrørende tidligere år i dattervirksomheder Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udbytte af egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med ejere i perioden i alt Egenkapital 30. september af 20

14 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelse DKK Koncern /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 Drift Periodens resultat Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Indtægtsført negativ goodwill (badwill) Kapitalfremskaffelse via driften Driftskapital Kreditinstitutter - netto Udlån reguleret for årets nedskrivninger Indlån herunder puljer Efterstillede kapitalindskud Andre aktiver Indkomstskatter Andre gældsposter Pengestrømme fra driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansielle aktiver (aktier og obligationer) Aktiver i puljeordninger Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger Immaterielle og materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Egne aktier køb Egne aktier salg Anden værdiregulering Udbytte til aktionærer Udbytte af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Kassebeholdning primo Tilgang ved fusion Kassebeholdning ultimo af 20

15 NOTER Noter til delårsrapporten pr. 30. september DKK Koncern Moderselskab /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1 Renteindtægter af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: rentekontrakter heraf: valutakontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Fastforrentede indlån (fusion) Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer af: Obligationer, handelsbeholdning Aktier, handelsbeholdning Aktier, anlægsbeholdning (dagsværdioption) Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion: Bestyrelse Direktion I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter: Omkostninger vedrørende fonden for indskydere Omkostninger vedrørende fusion Omkostninger vedrørende skift af IT-centraler, netto Øvrige driftsudgifter I alt andre driftsudgifter af 20

16 NOTER Noter til delårsrapporten pr. 30. september DKK Koncern Moderselskab /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 7 Nedskrivninger på udlån: Individuelle nedskrivninger primo året Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Individuelle nedskrivninger ultimo perioden Gruppevise nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Gruppevise nedskrivninger ultimo perioden Individuelle hensættelser på garantier primo perioden Individuelle hensættelser på garantier tilgang fusion Hensættelser i perioden Tilbageførte hensættelser i perioden Tabsbogført tidligere hensat Individuelle hensættelser på garantier ultimo perioden Samlede nedskrivninger og hens. ultimo perioden Nedskrivninger i perioden Tabsbogført ej tidligere nedskrevet Tilbageførte nedskrivninger i perioden Indgået på tidligere afskrevne fordringer Beregnet rente af nedskrivninger Resultatpåvirkning af nedskrivninger på udlån Hensættelser i perioden Tabsbogført ej tidligere hensat Tilbageførte hensættelser i perioden Resultatpåvirkning af tab på garantier Resultatpåvirkning af nedskrivninger og hens. i alt Udlån, hvor der er foretaget individuelle nedskrivninger: Udlån før nedskrivninger Udlån efter nedskrivninger Udlån, hvor der er foretaget gruppevise nedskrivninger: Udlån før nedskrivninger Udlån efter nedskrivninger Der er i forbindelse med fusionen overtaget udlån med bruttokontraktforpligtelser på 1.231,5 mio.kr. fra tidligere Vestfyns Bank. Disse udlån er overtaget med en nettoværdi før dagsværdiregulering på 1.170,4 mio.kr. Den afledte "korrektivkonto" på 61,1 mio.kr. er - med baggrund i regnskabsreglerne - ikke indregnet i ovennævnte note. Pr. 30/ er afskrevet 9,5 mio.kr. og tilbageført nedskrivninger på 5,9 mio.kr. fra denne "korrektivkonto", hvorefter der resterer 45,7 mio.kr. herpå. Fynske Banks samlede nedskrivninger og hensættelser udgør herefter 239,0 mio.kr. pr. 30. september 2014 på koncernniveau. I forbindelse med fusionen blev en række engagementer med svaghedstegn i tidligere Vestfyns Bank dagsværdireguleret med -27,5 mio.kr. Pr. 30/ er 4,2 mio.kr. heraf indtægtsført som følge af forbedringer i disse engagementer. Koncern Moderselskab /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 8 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder I alt resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virks Skat: Beregnet skat af periodens indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat af 20

17 NOTER Noter til delårsrapporten pr. 30. september DKK Koncern Moderselskab /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 10 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Gæld til centralbanker (Danmarks Nationalbank) Gæld til kreditinstitutter Eventualforpligtelser: Garantier m.v.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre forpligtelser: Udtrædelsesforpligtelser Andre forpligtelser Andre forpligtelser i alt Eventualforpligtelser i alt Solvensopgørelse: Opgjort i h.t. Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter. Kernekapital Kapitalgrundlag Vægtede poster med kreditrisiko Vægtede poster med markedsrisiko Operationel risiko Gruppevise nedskrivninger Vægtede poster i alt Kernekapitalprocent ,0% 20,7% 19,7% 20,6% 22,1% 20,4% Solvensprocent... 20,0% 20,7% 19,7% 20,6% 22,1% 20,4% 13 Segmentoplysninger: 1/1-30/ Pengeinstitut Leasing Koncern Total drift eliminering Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Skat Resultat efter skat Aktiver Forpligtelser Egenkapital /1-30/ Pengeinstitut Leasing Koncern Total drift eliminering Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Skat Resultat efter skat Aktiver Forpligtelser Egenkapital af 20

18 5-ÅRS OVERSIGT - KONCERN 5 års oversigt - koncern (udvalgte hovedposter) DKK 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/ Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsindtægter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre driftsudgifter Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - koncern Solvensprocent... 20,0% 20,7% 21,1% 21,3% 21,0% Kernekapitalprocent... 20,0% 20,7% 21,1% 21,0% 20,2% Egenkapitalforrentning før skat... 6,6% -3,4% 3,4% 2,5% 8,0% Egenkapitalforrentning efter skat... 5,6% -2,3% 2,5% 2,3% 5,6% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,29 0,87 1,17 1,13 1,42 Renterisiko... 1,8% 2,4% 1,5% 1,6% 2,9% Valutaposition... 10,0% 11,8% 13,2% 10,4% 3,0% Valutarisiko Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 324,1% 299,7% 284,0% 240,8% 217,3% Summen af store engagementer... 12,3% 40,6% 47,6% 33,7% 35,6% Nedskrivningsprocent... 4,9% 7,1% 5,5% 5,4% 4,6% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,9% 2,3% 1,2% 1,0% 0,9% Periodens udlånsvækst... -3,1% -0,9% -0,8% 2,5% -1,2% Udlån i forhold til egenkapital... 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 Nedskrivningsprocent inklusive overtagne korrektiver fra tidligere Vestfyns Bank 6,3% *) Udvalgte poster for 2010 til 2012 er ikke tilrettet i henhold til IFRS11 om indregning af kapitalandele i associerede virksomheder 17 af 20

19 5-ÅRS OVERSIGT - MODERSELSKAB 5 års oversigt - moderselskab (udvalgte hovedposter) DKK 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/ Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsindtægter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - moderselskab Solvensprocent... 20,6% 22,1% 22,8% 22,5% 22,3% Kernekapitalprocent... 20,6% 22,1% 22,8% 22,1% 21,5% Egenkapitalforrentning før skat... 6,3% -3,7% 3,1% 2,3% 7,9% Egenkapitalforrentning efter skat... 5,6% -2,3% 2,5% 2,3% 5,6% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,29 0,83 1,18 1,14 1,55 Renterisiko... 1,6% 2,3% 1,5% 1,6% 2,9% Valutaposition... 10,1% 11,5% 12,2% 9,1% 3,0% Valutarisiko Udlån i forhold til indlån.. 65,9% 75,3% 74,7% 82,9% 86,1% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 330,0% 318,8% 302,1% 258,2% 226,8% Summen af store engagementer... 12,4% 41,2% 47,6% 33,8% 35,6% Nedskrivningsprocent... 4,6% 6,8% 4,3% 4,7% 3,2% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,9% 2,4% 1,1% 0,9% 0,7% Periodens udlånsvækst... -3,1% -1,8% -1,8% 1,0% -1,8% Udlån i forhold til egenkapital... 3,2 3,1 3,0 3,2 3,4 Periodens resultat pr. aktie... 6,14-28,06 30,56 27,80 61,72 Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie... 0,74 0,78 0,50 0,54 0,75 Nedskrivningsprocent inklusive overtagne korrektiver fra tidligere Vestfyns Bank 5,9% 18 af 20

20 KVARTALSSAMMENLIGNING - KONCERN Kvartalssammenligning - koncern (udvalgte hovedposter) DKK 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal *) *) Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsindtægter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre driftsudgifter Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - koncern Solvensprocent... 20,0% 21,6% 19,5% 19,7% 20,7% Kernekapitalprocent... 20,0% 21,6% 19,5% 19,7% 20,7% Egenkapitalforrentning før skat... 1,4% 1,8% 3,4% 3,4% 1,7% Egenkapitalforrentning efter skat... 1,1% 1,5% 3,0% 4,2% 1,4% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,19 1,23 1,44 1,32 1,32 Renterisiko... 1,8% 1,4% 1,5% 1,8% 2,4% Valutaposition... 10,0% 7,2% 13,6% 10,2% 11,8% Valutarisiko Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 324,1% 334,5% 320,2% 306,1% 299,7% Summen af store engagementer... 12,3% 11,4% 11,5% 11,7% 40,6% Nedskrivningsprocent... 4,9% 4,8% 5,1% 4,7% 7,1% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,4% 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% Periodens udlånsvækst... -1,9% 0,4% -4,4% 57,8% -1,8% Udlån i forhold til egenkapital... 3,3 3,4 3,4 3,7 3,3 Nedskrivningsprocent inklusive overtagne korrektiver fra tidligere Vestfyns Bank 6,3% 6,0% 6,6% 6,2% *) Udvalgte poster for 3. og 4. kvartal 2013 er ikke tilrettet i henhold til IFRS11 om indregning af kapitalandele i associerede virksomheder 19 af 20

21 KVARTALSSAMMENLIGNING - MODERSELSKAB Kvartalssammenligning - moderselskab (udvalgte hovedposter) DKK 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsindtægter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - moderselskab Solvensprocent... 20,6% 22,2% 20,1% 20,4% 22,1% Kernekapitalprocent... 20,6% 22,2% 20,1% 20,4% 22,1% Egenkapitalforrentning før skat... 1,3% 1,7% 3,3% 3,8% 1,6% Egenkapitalforrentning efter skat... 1,1% 1,5% 3,0% 4,2% 1,4% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,19 1,23 1,45 1,41 1,38 Renterisiko... 1,6% 1,3% 1,4% 1,8% 2,3% Valutaposition... 10,1% 7,2% 13,7% 10,1% 11,5% Valutarisiko Udlån i forhold til indlån.. 65,9% 67,8% 71,5% 71,7% 75,3% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 330,0% 341,6% 322,6% 316,4% 318,8% Summen af store engagementer... 12,4% 11,6% 11,7% 11,9% 41,2% Nedskrivningsprocent... 4,6% 4,4% 4,7% 4,3% 6,8% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% Periodens udlånsvækst... -1,9% 0,3% -1,5% 63,3% -1,9% Udlån i forhold til egenkapital... 3,2 3,3 3,4 3,5 3,1 Periodens resultat pr. aktie... 1,26 1,86 3,58 5,21 16,89 Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie... 0,74 0,78 0,77 0,80 0,56 Nedskrivningsprocent inklusive overtagne korrektiver fra tidligere Vestfyns Bank 5,9% 5,7% 6,2% 5,8% 20 af 20

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg. Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 4 Fusionen Fynske Bank Side 5 Fynske Bank s hovedaktiviteter Side 6 Året 2013 i overskrifter Side 6 Regnskabet 2013

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 5. maj 2014

Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 5. maj 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 5. maj 2014 10/2014 10/2014 10/2014 Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Direktionens kommentar... 3 Koncernen Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere