Indholdsfortegnelse. Indhold... side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indhold... side"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indhold... side Dækningsområde Ansættelsesformer Arbejdstid Lønninger Pension Opsigelse Ferie Sygdom Tillidsrepræsentant Generelle bestemmelser Varighed Bilag 1, Feriekort Bilag 2, Moms på Hyrevognskørsel Bilag 3, Natarbejde og Helbredskontrol Bilag 4, Uniform Bilag 5, Ansættelsesbevis Bilag 6, Ferieorlov Overenskomstparter [2]

3 Dækningsområde 1 Overenskomstens dækningsområde. Overenskomsten gælder for al kørsel i henhold til den til enhver tid gældende taxilov, med tilhørende bekendtgørelser. Herunder kørsel på hjemmebevilling udstedt i medfør af tidligere lovgivning. Stk.2 Geografisk er overenskomsten gældende for bevillingsområde 1 (Region Hovedstaden). Stk. 3 Overenskomsten dækker såvel faste chauffører som afløsere. Ansættelsesgrupper 2 Faste chauffører Den normale effektive arbejdstid er på 37 timer per uge. Per måned er arbejdstiden 160,33, udregnet efter en årsnorm på timer. Stk. 2 Fast dag- eller nattjeneste kan aftales mellem vognmand og chauffør. Ændring af arbejdstiden skal varsles med den enkeltes opsigelsesvarsel, jf. 13. Stk. 3 Som faste chauffører betragtes chauffører der har over 26 timers beskæftigelse om ugen og 5 eller flere dages arbejde per uge, regnet som et gennemsnit over de sidste 13 uger. Feriedage og ansøgte fridage indgår i gennemsnitsberegningen med 7:24 eller som arbejdsdag. 3 Afløserchauffører Som afløserchauffører betragtes chauffører der har beskæftigelse i 26 timer eller derunder, eller under 5 dages arbejde om ugen, regnet som gennemsnit over de sidste 13 uger. Stk. 2 Afløserchauffører tildeles tjeneste fra dag til dag. [3]

4 Arbejdstid 4 Arbejdets tilrettelæggelse Hvis vognen udebliver 1 time ud over normal skiftetid, kan chaufføren forlade skiftepladsen, men skal meddele vognmanden sit opholdssted. Når vognen indfinder sig på chaufførens opholdssted, er chaufføren forpligtet til at overtage vognen og fortsætte kørslen, til sin normale vagts ophør. Den ventende chauffør skal aflønnes med garantibetaling i ventetiden, oprundet til hele kvarter. Resten af vagten afregnes på normal vis, og den betalte ventetid udgår af lønberegningen. Hvis chaufføren ikke er disponibel ved vognens ankomst til opholdssted, bortfalder ovennævnte betaling. Stk. 2 I tilfælde af mekanisk nedbrud eller ved værkstedsbesøg, pålagt af vognmanden, af længere varighed end 1 time, har chaufføren ret til garantibetaling, såfremt der ikke kan anskaffes en anden vogn, eller der kan anvises en anden vogn indenfor samme bestillingskontor, som chaufføren har råderet over, indenfor 1 time. Stk. 3 Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at chaufføren får en samlet hvilepause på mindst 11 sammenhængende timer, inden 24 timer efter dennes start på en arbejdsperiode. Der skal tilrettelægges således at der indenfor for 7 løbende døgn, er et ugentligt fridøgn på 24 timer, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til den daglige hvilepause. Stk. 4 Arbejdstiden bør endvidere tilrettelægges således, at chaufføren har mindst 2 fridage per uge. Disse fridage bør i videst muligt omfang være sammenhængende. Stk. 5 Kalenderugen begynder en mandag og slutter en søndag. [4]

5 Stk. 6 Såfremt der sker vedvarende ændringer, i den oprindelige vagtform, og parterne ikke er enige om ændringerne, kan sådanne ændringer alene pålægges chaufføren (efter 2) under iagttagelse af vedkommende chaufførs normale opsigelsesvarsel. En ændret vagtform der fortsætter udover 5 løbende arbejdsdage, betragtes som en vedvarende ændring. Er kørselsmønstret ændret kortvarigt grundet store begivenheder eller anden force majeure situation, skal chaufføren tåle at der i forbindelse med afviklingen af kørslen kan ske ændringer af vagtformen, uden at dette betyder en varig ændring. Stk. 7 Turnusordninger udarbejdet eller pålagt af offentlige myndigheder eller af bestillingskontoret eller vognmanden er bindende for parterne, under iagttagelse af 4 stk. 6. Ved særlige lejligheder har chaufføren pligt til at udføre kørsel efter uddelte lister. Stk. 8 Det påhviler vognmanden til stadighed at sikre sig, at vognen er i forskriftsmæssig stand. Såfremt chaufføren bliver opmærksom på fejl eller mangler ved vognen, skal vognmanden eller dennes stedfortræder uopholdeligt underrettes herom. Stk. 9 Defekter der medfører, at vognen ikke opfylder lovgivningens krav, skal omgående udbedres. Chaufføren må ikke fortsætte kørslen før udbedringen er sket. 0 Rengøring og vedligeholdelse ad vognen udføres i arbejdstiden og aftales i øvrigt chauffør og vognmand imellem. 1 Afregning af det indkørte beløb fra chauffør til vognmand sker dagligt, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. [5]

6 Lønninger 5 Provisionsløn Chaufføren aflønnes med 47,6 % indkørte beløb per 1. april Procentandelen forhandles mellem parterne ved takststigninger og ved generelle lønstigninger på arbejdsmarkedet. 6 Garantibetaling Efter 4 ugers uafbrudt ansættelse har de i 2 nævnte faste chauffører, krav på en garantibetaling per time. Faste chauffører, der kan dokumentere overfor vognmanden at de indenfor det sidste halve år før deres ansættelse har været fastansatte, som beskrevet i 2, ved anden vognmand indenfor taxi-området, oppebærer dog garantibetalingen fra ansættelsens begyndelse. Stk. 2 Garantibetalingen på dagvagter per time. 1. april ,50 På aften-/nattevagter, lørdage og søn- og helligdage per time 1. april ,90 Stk. 3 Garantibetalingen kan fordres af en fastansat chauffør ( 2) såfremt, chaufføren i en lønperiode, enten 14 dage (74 timer) eller månedsvis (160,33 timer), ikke ved egen indkørsel og den i 5 nævnte provisionsløn, ikke kan opnå en løn svarende til mindst garantibetalingen for perioden. Stk. 4 Krav om garantibetaling skal skriftligt være fremsat overfor vognmanden senest tre måneder efter lønudbetalingen, ellers ses kravet som værende bortfaldet. Krav der fremkommer derefter kan kun behandles, såfremt der ikke er fremkommet lønsedler for perioden, hvori kravet hidrører, eller der bevidst er fortiet oplysninger fra arbejdsgiverside. Stk. 5 Den i stk. 2 nævnte Garantibetaling følger forholdsmæssigt den forhandlede afregningsprocent jf. 5 stk. 1 [6]

7 9 Løntillæg Tillægsbetalinger i henhold til takstregulativet tilfalder chaufføren 10 Lønningsperiode og lønudbetaling Lønudbetaling finder normalt sted torsdag aften pr. kontant eller check, med afregningsperiodens tillæg, mindst en gang hver 14. dag. Ved indbetaling på lønkonto, skal lønnen være til rådighed fredag morgen. Stk. 2 Der kan med den lokale vognmand aftales månedsvis aflønning. Ved månedsaflønning udbetales månedslønnen, (kontant eller check), med afregningsperiodens tillæg, senest den sidste hverdag i måneden. Ved indbetaling på lønkonto skal lønnen være til rådighed den sidste bankdag i måneden. Stk. 3 Den således afregnede lønningsperiode, enten efter stk. 1 eller 2, tilpasses den enkelte vognmands lønsystem, dog således at lønudbetaling finder sted senest 6 bankdage efter optjeningsperiodens udløb. Der kan laves lokale aftaler, der skal godkendes af overenskomstparterne. Stk. 4 Sammen med lønudbetalingen, skal der udstedes en specifikation over lønberegningen. 11 Rabatkørsel og fastturskørsel Fastpris og rabataftaler, indgået mellem vognmand og kunderne respekteres, dog under forudsætning af, at den gældende takst for en given kørsel er den samme, uanset om kørslen udføres af vognmanden eller af chaufføren. Stk. 2 Chaufføren kan skriftligt fravælge at udføre rabatkørsler, uden ansættelsesmæssige konsekvenser. Stk. 3 Ved aftalte fastpriskørsler/rabataftaler skal den i 6 nævnte garantibetaling betragtes som mindsteløn for den samlede vagt på i alt 7,4 time. [7]

8 Pension 12 Pension Pensionsordningen omfatter chauffører efter 2 (faste chauffører), og som er fyldt 21 år. Stk. 2 Såfremt chaufføren på ansættelsestidspunktet dokumenterer allerede at have arbejdsmarkedspension efter en LO anerkendt overenskomst, som der er indbetalt til af arbejdsgiver indenfor det sidste år, indtræder chaufføren i pensionsordningen allerede fra første ansættelsesdag. Dette skal anføres i ansættelsesbeviset. Stk. 3 Fremlægges der ikke dokumentation herfor, indtræder chaufføren dog først i pensionsordningen efter 3 måneders ansættelse. Stk. 4 Krav om pension skal skriftligt være fremsat overfor vognmanden senest tre måneder efter chauf-førens mulige indtræden i pensionsordningen, ellers ses kravet som værende bortfaldet. Pension vil herefter alene kunne gøres for den periode efter, at der overfor Vognmanden skriftligt er gjort krav. Krav der fremkommer derefter kan kun behandles, såfremt der ikke er fremkommet lønsedler for perioden, hvori kravet hidrører, eller der bevidst er fortiet oplysninger fra arbejdsgiverside. Stk. 5 Pensionsbidraget i procent af den A-skattepligtige indkomst andrager følgende: Arbejdsgiverbidrag 7,0 % Lønmodtagerbidrag 4,0 % Samlet bidrag 11,0 % Stk. 6 Det samlede pensionsbidrag indbetales til Pension Danmark, efter de derom gældende regler. [8]

9 Stk. 7 Der kan laves særlige aftaler for vognmænd der tiltræder denne overenskomst. Disse skal godkendes af overenskomstparterne i denne overenskomst. Opsigelse og fratrædelse 13 Opsigelse (kun gældende chauffører efter 2) Efter 4 ugers beskæftigelse er der et opsigelsesvarsel på 6 dage fra vognmanden og 3 dage fra chaufføren. Efter 12 måneders beskæftigelse forhøjes opsigelsesvarslet til 12 dage fra vognmanden og 6 dage fra chaufføren. Opsigelse skal gives skriftligt. Såfremt chaufføren og/eller vognmanden ikke er til stede, skal opsigelsen ske ved anbefalet brev. En sms-meddelelse betragtes ikke som en legitim opsigelse. Stk. 2 For tilsidesættelse af opsigelsesvarslet betaler den, der ikke overholder varslingsreglerne, til modparten det beløb, der skulle have været erlagt, såfremt overenskomstmæssig opsigelse havde fundet sted. Per manglende opsigelsesdag, betales der garantibetaling gældende for dagvagt. Stk. 3 Sager om uberettiget opsigelse forhandles mellem parterne. Opnås der ikke enighed kan parterne i enighed søge løsning ved en opmand, der betales af arbejdsgiverne eller ved retslig afgørelse. 14 Aktivitetsfond Parterne er enige om at etablere Taxabranchens Aktivitetsfond dækkende TAKoverenskomsten Stk. 2 Formål: Fondens formål er at understøtte aktiviteter, der udvikler og styrker Taxabranchen i Storkøbenhavn, herunder ved at styrke og udvide det organiserede arbejdsmarked. Det kan eksempelvis ske ved at: Styrke samarbejdet mellem vognmændene og de ansatte og understøtte aktiviteter hos vognmændene for de ansatte omfattet af overenskomsten. [9]

10 Stk. 3 Etablering Fonden ledes af en bestyrelse, der er udpeget af CF, TAK og Taxabranchens ansatte chauffører. Parterne vil snarest efter overenskomstfornyelsen aftale de nærmere retningslinjer for fondens virke, herunder administrationen af fonden og anvendelse af fondens midler. Stk. 4 Bidrag til fonden Fonden tilføres fra 2. kvartal 2014 i alt 2,15 kr. per præsteret arbejdstime, og betales af de vognmænd der er omfattet af overenskomsten, således at der betales per vogn for 320 præsterede arbejdstimer per måned. Vognmænd der har 3 vogne eller derunder, betaler dog for den første vogn alene for 160 præsterede arbejdstimer per måned. Der indbetales første gang for maj måned 2014, og efterfølgende hver den 1. i en kalendermåned. Ferie 15 Ferie Ferie gives og holdes i henhold til den til enhver tid gældende Ferielov. Stk. 2 Feriekortaftale. Der indgås feriekortaftale med denne overenskomst jf. bilag 1 Stk. 3 Feriegodtgørelse udbetales kontant, når ferie skal holdes. Stk. 4 I januar måned fremsender vognmanden et feriekort for det forudgående optjenings år (kalenderår). Stk. 5 Ved fratræden i løbet af kalenderåret udleverer vognmanden en meddelelse om, eventuelt feriepengetilgodehavende senest den 10 ende i måneden efter fratræden. Feriegodtgørelsen udbetales mod indlevering eller tilsendelse af det udstedte feriekort, som skal være attesteret af den nuværende arbejdsgiver, af A-kassen eller offentlig myndighed, som bevis for, at ferie holdes. [10]

11 Har medarbejderen efter afholdelse af ferie, feriegodtgørelse til gode, udleveres eller tilsendes et restferiekort som bevis derpå. Feriegodtgørelse, som ikke er hævet inden udløbet af det ferieår, inden for hvilket ferien skulle være holdt, tilfalder den mellem TAK og CF oprettede feriefond, jf. 16. Feriefond 16 Der indbetales til Overenskomstens Feriefond kr. 300 årligt per vogn. Første beløb indbetales den 1. juli Feriefonden administreres i lighed med Aktivitetsfonden nævnt i 14. Stk. 2 Feriepenge der ikke er afhentet hos vognmanden og som er tilsluttet denne overenskomst, overgår til Feriefonden. Dette ses gjort gennem 16 stk. 1 Stk. 3 Feriefonden ledes af samme bestyrelse, som nævnt i 14 stk. 3. Stk. 4 Det er bestyrelsens opgave at udlodde det opsamlede beløb til ferie- og afslapningsformål for de i overenskomsten omhandlede chauffører. Dagpenge 17 Dagpenge ved sygdom, ulykke og barsel Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel er gældende. Stk. 2 Vognmanden betaler sygeløn ved sygdom og tilskadekomst til chauffører efter 2 i denne overenskomst, og som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 6 måneder Chaufføren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge fra vognmanden i medfør af sygedagpengelovens regler. Ancienniteten hos vognmanden ses ikke afbrudt under sygdom (i op til 3 måneder), indkaldelse til militærtjeneste (i op til 3 måneder), orlov i forbindelse med graviditet og barsel, eller anden arbejdsgiverbevilget orlov. (Se ligeledes bilag 6) [11]

12 Stk. 3 Sygeløn til chauffører ydes i arbejdsgiverperioden i indtil 35 dage, regnet fra første hele fraværsdag. Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage fra og med første arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes vognmandens betalingsperiode fra første fraværsdag i den første fraværsperiode. Sygelønnen er sygedagpengebeløbet suppleret op til fuld løn. Stk. 4 Med fuld løn menes garantiløn efter 6. Stk. 5 Feriegodtgørelse af sygeløn beregnes i henhold til Ferielovens 25. Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af Sygedagpengeloven. I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb, svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. Stk. 6. Hvor der er indgået en aftale i henhold til Sygedagpengelovens 56, betaler vognmanden alene sygedagpenge i henhold til reglerne herom i sygedagpengeloven, medmindre fraværet skyldes anden sygdom end den, som ligger til grund for 56- aftalen. Stk. 7. Til fastansatte kvindelige chauffører med 9 måneders anciennitet udbetaler vognmanden fuld løn under barsel/adoption (barselsorlov) fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. I umiddelbar forlængelse heraf yder arbejdsgiveren løn under fravær i indtil 13 uger Lønnen er garantibetalingen. [12]

13 Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Forældrenes orlov skal holdes indenfor 52 uger efter fødslen, og hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder Anciennitetskravet skal være opfyldt på det skønnede fødselstidspunkt. Ved adoption skal det være opfyldt ved modtagelsen af barnet. Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Lønnen svarer til den løn, den ansatte ville have oppebåret i perioden dvs. fuld løn. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Stk. 8 Forhøjet pensionsbidrag under barselorlov Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør: Per time Per måned Arbejdsgiverbidrag kr. 08,50 kr ,00 Arbejdstagerbidrag kr. 04,25 kr. 680,00 Samlet bidrag kr. 12,75 kr ,00 Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. [13]

14 Stk. 9 Til chauffører med mindst 9 måneders uafbrudt anciennitet i samme virksomhed indrømmes der frihed med en løn svarende til 7,4 timer af garantilønnen, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af chaufførens syge, hjemmeboende barn, der ikke er fyldt 14 år. Dette vilkår gælder alene barnets første sygedag. 0 Til medarbejdere og til ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet, når barnet er under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maximalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes betaling som ved barns første sygedag, jf. stk. 9. Tillidsrepræsentant 18 Tillidsrepræsentantregler. I enhver virksomhed med 5 chauffører eller derover kan de dér beskæftigede chauffører af deres midte, vælge en chauffør til at være deres tillidsrepræsentant, og som sådan deres talsmand over for vognmanden eller dennes repræsentant. Valget af tillidsrepræsentant skal finde sted på en sådan måde, at alle chauffører, som er beskæftiget i virksomheden på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendte, dygtige chauffører, der har arbejdet mindst 1 år på det pågældende arbejdssted. Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst 5, suppleres dette tal blandt chauffører, der har arbejdet der længst. Valget er ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af 3F og af 3F meddelt arbejdsgivermodparten, der er berettiget til at gøre indsigelse mod valget. [14]

15 Stk. 3. 3F giver tilsagn om, at chauffører, der vælges til tillidsrepræsentanter, og som ikke forud for valget har gennemgået et kursus for tillidsrepræsentanter, hurtigst muligt efter valget har fundet sted, gennemgår en sådan uddannelse. Fra arbejdsgivernes side giver man tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte tillidsrepræsentant får den fornødne frihed til at deltage i kurset. Stk. 4. Hvis arbejderne på et arbejdssted, henholdsvis en afdeling heraf, slutter sig sammen i en klub eller lignende, skal tillidsrepræsentanten være formand. Stk. 5. Det er tillidsrepræsentantens såvel som arbejdsgiverens og dennes repræsentants pligt at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet. Tillidsrepræsentanten repræsenterer de medarbejdere, der udgør valggrundlaget. Ved lokale forhandlinger skal såvel tillidsrepræsentanten som ledelsen være bemyndiget til at indgå bindende aftaler for samtlige medarbejdere. Opnås der ikke ved henvendelse til ledelsen en tilfredsstillende ordning, kan tillidsrepræsentanten frit anmode til organisation om at tage sig af sagen, men arbejdet skal fortsætte uforstyrret og afvente resultatet af organisationernes behandling af sagen. Stk. 6 Tillidsrepræsentantens udførelse af de ham påhvilende hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for hans produktive arbejde. Dersom det er nødvendigt, at han for at opfylde sine forpligtelser som tillidsrepræsentant på virksomheden må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal han forud herfor træffe aftale med vognmanden eller dennes repræsentant. Hvis en sådan aftale er truffet, eller hvis der på ledelsens foranledning i øvrigt lægges beslag på tillidsrepræsentanten i arbejdstiden i spørgsmål, som angår virksomheden og chaufførerne, skal han for den tid, der medgår hertil, aflønnes med sin gennemsnitsfortjeneste for det sidste kalender-kvartal. [15]

16 Stk. 7 En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give ham et opsigelsesvarsel på i alt 4 måneder. Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har han dog krav på 6 måneders opsigelsesvarsel. Stk. 8 Tillidsrepræsentantens arbejdsforhold kan ikke afbrydes, medmindre opsigelsen skyldes arbejdsmangel, før hans organisation har fået lejlighed til at prøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Denne skal for at have opsættende virkning påbegyndes inden 1 uge fra meddelelsen om afskedigelsen og skal sluttes hurtigst muligt. Stk. 9 Afskediges tillidsrepræsentanten, fordi arbejdsmangel giver tvingende grunde hertil, kan arbejdsforholdet ikke afbrydes i varslingsperioden, jf. stk. 10, før hans organisation har haft lejlighed til at prøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Denne skal for at have opsættende virkning påbegyndes inden 1 uge fra meddelelsen om afskedigelsen. 0 Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder den særlige varslingspligt i henhold til stk. 7. I sådanne tilfælde har tillidsrepræsentanten krav på det almindelige opsigelsesvarsel i denne overenskomst. 1 Fastholder en vognmand sin afskedigelse af tillidsrepræsentanten, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fagretlige behandling, er han ud over løn for varslingsperioden pligtig til at betale en erstatning, hvis størrelse skal være afhængig af omstændighederne, men som ikke kan overstige 13 ugers løn, som beregnes efter tillidsrepræsentantens gennemsnitsfortjeneste i de sidste 3 måneder. Denne erstatning er endelig. 2 Spørgsmålet om berettigelsen af en tillidsrepræsentants afskedigelse og størrelsen af den ham eventuelt tilkommende erstatning afgøres endeligt ved fagretlig behandling. [16]

17 3 Ovennævnte tillidsrepræsentantregler kan helt eller delvist erstattes af lokale tillidsrepræsentantregler under forudsætning af overenskomstparternes godkendelse heraf. 19 Andre generelle bestemmelser Ved ran og tyveri fra chaufførerne dækker vognmanden det beløb, der måtte være indkørt på taxameteret for den igangværende vagt. Vognmanden dækker herudover chaufførens byttepenge, dog maksimalt kr. 750,00. Erstatning ydes kun, såfremt der uopholdeligt er foretaget politianmeldelse, og der ikke i øvrigt foreligger uagtsomme forhold. Chaufføren må ikke efterlade penge i vognen. Stk 2 Bøder og P-afgifter der alene kan henføres til chaufførens kørsel eller adfærd, betales af chaufføren selv. Stk. 3 Ved kørsel, der er forbundet med færgeoverfart eller betaling af bropenge, motorvejsafgifter, skal chaufføren sikre sig, at de forbundne udgifter tillægges turens pris, og betales af kunden. Er kørslen forbundet med overnatning, betales sådanne udgifter af vognmanden, såfremt der inden turens start er meddelt accept fra vognmandens side. Stk. 4 Overenskomstparterne er enige om, at der med den foreliggende overenskomst er implementeret EU s Deltidsdirektiv, EU s timelønsdirektiv, EU s ligelønsdirektiv Stk. 5 Kravsophør Ved ophør af ansættelse betragtes alle krav der ikke skriftligt er fremsat af Chaufførernes Fagforening København på den forhenværende ansattes vegne, senest 3 måneder efter ansættelsesophøret som bortfaldet. [17]

18 Stk. 6 Kørekort og Førerkort Vognmanden afholder de for en medarbejder nødvendige udgifter af køre- og førerkort, såfremt medarbejderen har været ansat hos vognmanden i 1 år på tidspunktet for fornyelsen. Ret til dækning af udgifter gælder kun ved den retmæssige fornyelse, aktuelt hvert 5. år. Dette gælder, selvom medarbejderen har kroniske lidelser, der bevirker en oftere fornyelse af køre- og førerkortet. Parterne er enige om, at Aktivitetsfonden (se 14) skal se velvilligt på særlige ansøgninger grundet dette. Ved overtrædelser af gældende lovgivning, hvor nye kort er påkrævet, dækker vognmanden ikke udgifterne til fornyelse/generhvervelse. Såfremt medarbejderen indenfor en periode på 6 måneder fra køre- og førerkortets udstedelse opsiger ansættelsesforholdet, kan vognmanden kræve udgifterne til udstedelse af køre- og førerkort refunderet i fuldt omfang, idet refusion kan ske ved modregning i løn. Ved nyansættelse afholder medarbejderen selv udgifterne til erhvervelse af køre- og førerkort. Ved bortkomst af køre- og førerkortet afholder medarbejderen selv udgifterne til udstedelse af erstatningskort 20 Faglig strid Normen for behandling af faglig strid er gældende. Vognmænd der tilslutter sig TAK overgår til denne overenskomst fra indmeldelsestidspunktet. Der føres separate tilpasningsforhandlinger, ved overgang til denne overenskomst 21 Uddannelse Deltager en medarbejder på virksomhedens foranledning i et kursus godkendt af overenskomst-parterne, udreder vognmanden forskellen mellem kursusgodtgørelsen og garantibetalingen. Vognmanden betaler under kursusforløbet feriepenge og pension. [18]

19 22 Ansættelsesbevis Der udfærdiges ved ansættelsen et ansættelsesbevis (Bilag 5), som udleveres senest 14 dage efter ansættelsens start 23 Udbredelse Vognmænd der ikke er medlem af den gældende arbejdsgiverforening som tegner denne overenskomst, og som i ansættelsesbeviset henviser til nærværende overenskomst, er forpligtet til at honorere chaufføren med den aftalte lønprocent tillagt 5 %. 24 Uniform Der kan lokalt på virksomheden laves aftale om uniform, som eksempelvis i bilag Varighed Overenskomsten kan tidligst bringes til ophør 1. april 2017 Opsigelsesfristen er 3 måneder til den 1. april, medmindre andet aftales mellem parterne. Der optages forhandlinger mellem parterne ved takststigninger og generelle lønstigninger på arbejdsmarkedet. Overenskomsten er gældende fra 1. april [19]

20 Bilag 1 Feriekortaftale Der er mellem parterne i denne overenskomst indgået fælles aftale om feriekort. Vognmændene der er tilsluttet denne overenskomst stiller således en bankgaranti på det estimerede feriepengebeløb, jf. Ferieloven. Orientering om aftalen er tilsendt FerieKonto og Pensionsstyrelsen. Bilag 2 Moms på Hyrevognskørsel Indføres der i overenskomstperioden moms på hyrekørsel skal afregningsprocenten genforhandles med henblik på at sikre chaufføren uændret indtjening. Bilag 3 Natarbejde og Helbredskontrol. Hyppighed Medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol inden de begynder beskæftigelse som natarbejder. Parterne er endvidere enige om, at medarbejdere, der efter bilagets pkt. 1 bliver klassificeret som natarbejdere, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højest 2 år. Stk. 2. Hvornår skal helbredskontrollen foregå Parterne er enige om, at såfremt helbredskontrollen finder sted uden for den pågældende medarbejders arbejdstid, kompenserer arbejdsgiveren herfor. Stk. 3 Parterne er enige om at stk. 1 & 2 er opnået gennem en 11 % pensionsordning, med Pension Danmark og den dertil tilknyttede sundhedsordning. [20]

21 Bilag 4 Uniform. Uniform efter 3 måneder Virksomheden giver efter 3 måneders uafbrudt ansættelse chaufføren en uniform og afholder anskaffelsesudgifterne. Stk. 2. Godtgørelse efter 3 måneder Såfremt en chauffør efter 3 måneders ansættelse ikke er udstyret med en uniform, modtages en godtgørelse på kr. 12 per arbejdsdag. Stk. 3. Krav og pligter Uniform kræves benyttet i arbejdstiden og må ikke uden arbejdsgiverens tilladelse benyttes uden for arbejdstiden. Stk. 4. Udskiftning Uniformen udskiftes hver 15. måned. Stk. 5. Uniformsdele Ved en uniform forstås som minimum: 2 par bukser/nederdele 1 slips (frivillig udlevering) 3 skjorter 2 veste/trøjer/slip-over 1 uniformsjakke/vindjakke Chaufføren skal selv sørge for, at uniformen er rengjort og præsentabel. Ved arbejdsophør afleverer chaufføren uniformsgenstande med virksomhedens navn/logo. [21]

22 Bilag 5 Ansættelsesbevis Forslag til ansættelsesbevis Undertegnede arbejdsgiver: Navn: CVR.nr.: Adresse: Tlf.nr.: Post.nr: By: Mob.nr: Har ansat/ ansætter herved: Medarbejderens fulde navn: Adresse: CPR.nr.: - Post.nr.: By Tlf.nr: Bank/Girokontonr.: Reg.nr. Ansættelsessted: Tiltrædelsesdato: - - Ansættelsesforholdet er indtil videre indtil ophørsdato - - hvor ansættelsens ophører uden yderligere varsel For ansættelsen gælder de mellem Chaufførernes Fagforening i København & Taxavognmændenes Arbejdsgiver-forening for København overenskomst, hvori der er fastsat regler om løn, arbejdstid, overarbejde, opsigelsesvarsler, ferie, pension m.v. Pension Medarbejderen er berettiget til pension Nej Ja, jf. ovennævnte overenskomst fra Dato: / / eller efter at denne har været ansat: jf. overenskomstens 12 stk. 3 [22]

23 Ansættelse Medarbejderen er ansat som Fastansat taxachauffør efter overenskomstens 2 Afløsertaxachauffør efter overenskomstens 3 Arbejdstid Arbejdstiden timer om ugen fordelt på dage Eller timer om måneden Løn Lønnen er på provisionsbasis, og er provisionsprocenten til chaufføren er fastsat gennem denne overenskomst. Der udbetales garantiløn i henhold til overenskomstens regler herfor. Lønudbetaling Lønnen udbetales hver 14. dag månedsvis Kørekort Medarbejderen har kørekort nr.: Gyldigt til: / / Medarbejderen har førekort nr: Gyldigt til: / / Kravsophør: Medarbejderen er gjort bekendt med overenskomstens formuleringer om kravsophør vedrørende løn og pension, i overenskomstens 6 stk. 4 og 12 stk. 4. hvorefter krav der ikke er rejst skriftligt senest 3 måneder efter at kravet er opstået, bortfalder, undtagen såfremt der ikke foreligger lønsedler eller der bevidst er fortiet oplysninger fra arbejdsgiver. Ferie: Der udbetales feriepenge i henhold til ferieloven. Feriepengene er garanteret gennem TAK. Generelt: Chaufføren skal omgående meddele defekter ved den vogn han kører i, såfremt at vognen dermed ikke opfylder lovgivningens krav, og må ikke fortsætte kørslen førend dette er sket. Chaufføren sørger i arbejdstiden for at vognen er rengjort. [23]

24 Afregning af det indkørte beløb sker dagligt, såfremt der ikke foreligger en skriftlig aftale om noget andet. Chaufføren er pligtig til at køre rabat- og fastturskørsel, men kan skriftligt fravælge dette, uden ansættelsesmæssige konsekvenser. Bøder og P-afgifter der alene kan henføres til chaufførens kørsel eller adfærd, betales af chaufføren selv. For modtagelse af ansættelsesbevis den: / / Chaufførens underskrift [24]

25 Bilag 6 Ferieorlov Ferieorlov For at imødegå uoverensstemmelser og misforståelser i forbindelse med afholdelse af ferie, er vognmanden og chaufføren enige om følgende: Virksomhedens ansatte chauffør CPR: bevilges ferieorlov uden løn fra til uden at dette får ansættelsesmæssige konsekvenser. Såfremt chaufføren udebliver fra det aftalte mødetidspunkt bortfalder aftalen og ansættelsesforholdet ophører. Vognmand: Chauffør: [25]

26 [26]

27 Notater : [27]

28 [28]

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 TAXIKØRSEL OVERENSKOMST 2014 2017 DI Overenskomst l (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 2014 2017 Overenskomst mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever Landsoverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver for TA Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid... 5 3. Løn... 5 4. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service Overenskomst mellem Danske Service og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Danske Service og

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning. Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark.

Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning. Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning 2007 2010 Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. Nærværende overenskomst er gældende for virksomheder i Danmark,

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005 Vikaroverenskomst mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2010 2012 3F-varenummer 3005 Indholdsfortegnelse 1. Dækningsområde... 3 2. Vikarbureauets forpligtelser... 3 3. Løn

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S VERENSKOMST KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OVERENSKOMST 2014 2017 For vagtfunktionærer og taxi-servicemedarbejde Indgået mellem DI Overenskomst ll (AO) for Københavns Lufthavne A/S og Serviceforbundet for vagtfunktionærer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 2 3 4 5 Valg af tillidsrepræsentant...4 Tillidsrepræsentantens virksomhed...6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere