Indholdsfortegnelse. Indhold... side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indhold... side"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indhold... side Dækningsområde Ansættelsesformer Arbejdstid Lønninger Pension Opsigelse Ferie Sygdom Tillidsrepræsentant Generelle bestemmelser Varighed Bilag 1, Feriekort Bilag 2, Moms på Hyrevognskørsel Bilag 3, Natarbejde og Helbredskontrol Bilag 4, Uniform Bilag 5, Ansættelsesbevis Bilag 6, Ferieorlov Overenskomstparter [2]

3 Dækningsområde 1 Overenskomstens dækningsområde. Overenskomsten gælder for al kørsel i henhold til den til enhver tid gældende taxilov, med tilhørende bekendtgørelser. Herunder kørsel på hjemmebevilling udstedt i medfør af tidligere lovgivning. Stk.2 Geografisk er overenskomsten gældende for bevillingsområde 1 (Region Hovedstaden). Stk. 3 Overenskomsten dækker såvel faste chauffører som afløsere. Ansættelsesgrupper 2 Faste chauffører Den normale effektive arbejdstid er på 37 timer per uge. Per måned er arbejdstiden 160,33, udregnet efter en årsnorm på timer. Stk. 2 Fast dag- eller nattjeneste kan aftales mellem vognmand og chauffør. Ændring af arbejdstiden skal varsles med den enkeltes opsigelsesvarsel, jf. 13. Stk. 3 Som faste chauffører betragtes chauffører der har over 26 timers beskæftigelse om ugen og 5 eller flere dages arbejde per uge, regnet som et gennemsnit over de sidste 13 uger. Feriedage og ansøgte fridage indgår i gennemsnitsberegningen med 7:24 eller som arbejdsdag. 3 Afløserchauffører Som afløserchauffører betragtes chauffører der har beskæftigelse i 26 timer eller derunder, eller under 5 dages arbejde om ugen, regnet som gennemsnit over de sidste 13 uger. Stk. 2 Afløserchauffører tildeles tjeneste fra dag til dag. [3]

4 Arbejdstid 4 Arbejdets tilrettelæggelse Hvis vognen udebliver 1 time ud over normal skiftetid, kan chaufføren forlade skiftepladsen, men skal meddele vognmanden sit opholdssted. Når vognen indfinder sig på chaufførens opholdssted, er chaufføren forpligtet til at overtage vognen og fortsætte kørslen, til sin normale vagts ophør. Den ventende chauffør skal aflønnes med garantibetaling i ventetiden, oprundet til hele kvarter. Resten af vagten afregnes på normal vis, og den betalte ventetid udgår af lønberegningen. Hvis chaufføren ikke er disponibel ved vognens ankomst til opholdssted, bortfalder ovennævnte betaling. Stk. 2 I tilfælde af mekanisk nedbrud eller ved værkstedsbesøg, pålagt af vognmanden, af længere varighed end 1 time, har chaufføren ret til garantibetaling, såfremt der ikke kan anskaffes en anden vogn, eller der kan anvises en anden vogn indenfor samme bestillingskontor, som chaufføren har råderet over, indenfor 1 time. Stk. 3 Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at chaufføren får en samlet hvilepause på mindst 11 sammenhængende timer, inden 24 timer efter dennes start på en arbejdsperiode. Der skal tilrettelægges således at der indenfor for 7 løbende døgn, er et ugentligt fridøgn på 24 timer, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til den daglige hvilepause. Stk. 4 Arbejdstiden bør endvidere tilrettelægges således, at chaufføren har mindst 2 fridage per uge. Disse fridage bør i videst muligt omfang være sammenhængende. Stk. 5 Kalenderugen begynder en mandag og slutter en søndag. [4]

5 Stk. 6 Såfremt der sker vedvarende ændringer, i den oprindelige vagtform, og parterne ikke er enige om ændringerne, kan sådanne ændringer alene pålægges chaufføren (efter 2) under iagttagelse af vedkommende chaufførs normale opsigelsesvarsel. En ændret vagtform der fortsætter udover 5 løbende arbejdsdage, betragtes som en vedvarende ændring. Er kørselsmønstret ændret kortvarigt grundet store begivenheder eller anden force majeure situation, skal chaufføren tåle at der i forbindelse med afviklingen af kørslen kan ske ændringer af vagtformen, uden at dette betyder en varig ændring. Stk. 7 Turnusordninger udarbejdet eller pålagt af offentlige myndigheder eller af bestillingskontoret eller vognmanden er bindende for parterne, under iagttagelse af 4 stk. 6. Ved særlige lejligheder har chaufføren pligt til at udføre kørsel efter uddelte lister. Stk. 8 Det påhviler vognmanden til stadighed at sikre sig, at vognen er i forskriftsmæssig stand. Såfremt chaufføren bliver opmærksom på fejl eller mangler ved vognen, skal vognmanden eller dennes stedfortræder uopholdeligt underrettes herom. Stk. 9 Defekter der medfører, at vognen ikke opfylder lovgivningens krav, skal omgående udbedres. Chaufføren må ikke fortsætte kørslen før udbedringen er sket. 0 Rengøring og vedligeholdelse ad vognen udføres i arbejdstiden og aftales i øvrigt chauffør og vognmand imellem. 1 Afregning af det indkørte beløb fra chauffør til vognmand sker dagligt, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. [5]

6 Lønninger 5 Provisionsløn Chaufføren aflønnes med 47,6 % indkørte beløb per 1. april Procentandelen forhandles mellem parterne ved takststigninger og ved generelle lønstigninger på arbejdsmarkedet. 6 Garantibetaling Efter 4 ugers uafbrudt ansættelse har de i 2 nævnte faste chauffører, krav på en garantibetaling per time. Faste chauffører, der kan dokumentere overfor vognmanden at de indenfor det sidste halve år før deres ansættelse har været fastansatte, som beskrevet i 2, ved anden vognmand indenfor taxi-området, oppebærer dog garantibetalingen fra ansættelsens begyndelse. Stk. 2 Garantibetalingen på dagvagter per time. 1. april ,50 På aften-/nattevagter, lørdage og søn- og helligdage per time 1. april ,90 Stk. 3 Garantibetalingen kan fordres af en fastansat chauffør ( 2) såfremt, chaufføren i en lønperiode, enten 14 dage (74 timer) eller månedsvis (160,33 timer), ikke ved egen indkørsel og den i 5 nævnte provisionsløn, ikke kan opnå en løn svarende til mindst garantibetalingen for perioden. Stk. 4 Krav om garantibetaling skal skriftligt være fremsat overfor vognmanden senest tre måneder efter lønudbetalingen, ellers ses kravet som værende bortfaldet. Krav der fremkommer derefter kan kun behandles, såfremt der ikke er fremkommet lønsedler for perioden, hvori kravet hidrører, eller der bevidst er fortiet oplysninger fra arbejdsgiverside. Stk. 5 Den i stk. 2 nævnte Garantibetaling følger forholdsmæssigt den forhandlede afregningsprocent jf. 5 stk. 1 [6]

7 9 Løntillæg Tillægsbetalinger i henhold til takstregulativet tilfalder chaufføren 10 Lønningsperiode og lønudbetaling Lønudbetaling finder normalt sted torsdag aften pr. kontant eller check, med afregningsperiodens tillæg, mindst en gang hver 14. dag. Ved indbetaling på lønkonto, skal lønnen være til rådighed fredag morgen. Stk. 2 Der kan med den lokale vognmand aftales månedsvis aflønning. Ved månedsaflønning udbetales månedslønnen, (kontant eller check), med afregningsperiodens tillæg, senest den sidste hverdag i måneden. Ved indbetaling på lønkonto skal lønnen være til rådighed den sidste bankdag i måneden. Stk. 3 Den således afregnede lønningsperiode, enten efter stk. 1 eller 2, tilpasses den enkelte vognmands lønsystem, dog således at lønudbetaling finder sted senest 6 bankdage efter optjeningsperiodens udløb. Der kan laves lokale aftaler, der skal godkendes af overenskomstparterne. Stk. 4 Sammen med lønudbetalingen, skal der udstedes en specifikation over lønberegningen. 11 Rabatkørsel og fastturskørsel Fastpris og rabataftaler, indgået mellem vognmand og kunderne respekteres, dog under forudsætning af, at den gældende takst for en given kørsel er den samme, uanset om kørslen udføres af vognmanden eller af chaufføren. Stk. 2 Chaufføren kan skriftligt fravælge at udføre rabatkørsler, uden ansættelsesmæssige konsekvenser. Stk. 3 Ved aftalte fastpriskørsler/rabataftaler skal den i 6 nævnte garantibetaling betragtes som mindsteløn for den samlede vagt på i alt 7,4 time. [7]

8 Pension 12 Pension Pensionsordningen omfatter chauffører efter 2 (faste chauffører), og som er fyldt 21 år. Stk. 2 Såfremt chaufføren på ansættelsestidspunktet dokumenterer allerede at have arbejdsmarkedspension efter en LO anerkendt overenskomst, som der er indbetalt til af arbejdsgiver indenfor det sidste år, indtræder chaufføren i pensionsordningen allerede fra første ansættelsesdag. Dette skal anføres i ansættelsesbeviset. Stk. 3 Fremlægges der ikke dokumentation herfor, indtræder chaufføren dog først i pensionsordningen efter 3 måneders ansættelse. Stk. 4 Krav om pension skal skriftligt være fremsat overfor vognmanden senest tre måneder efter chauf-førens mulige indtræden i pensionsordningen, ellers ses kravet som værende bortfaldet. Pension vil herefter alene kunne gøres for den periode efter, at der overfor Vognmanden skriftligt er gjort krav. Krav der fremkommer derefter kan kun behandles, såfremt der ikke er fremkommet lønsedler for perioden, hvori kravet hidrører, eller der bevidst er fortiet oplysninger fra arbejdsgiverside. Stk. 5 Pensionsbidraget i procent af den A-skattepligtige indkomst andrager følgende: Arbejdsgiverbidrag 7,0 % Lønmodtagerbidrag 4,0 % Samlet bidrag 11,0 % Stk. 6 Det samlede pensionsbidrag indbetales til Pension Danmark, efter de derom gældende regler. [8]

9 Stk. 7 Der kan laves særlige aftaler for vognmænd der tiltræder denne overenskomst. Disse skal godkendes af overenskomstparterne i denne overenskomst. Opsigelse og fratrædelse 13 Opsigelse (kun gældende chauffører efter 2) Efter 4 ugers beskæftigelse er der et opsigelsesvarsel på 6 dage fra vognmanden og 3 dage fra chaufføren. Efter 12 måneders beskæftigelse forhøjes opsigelsesvarslet til 12 dage fra vognmanden og 6 dage fra chaufføren. Opsigelse skal gives skriftligt. Såfremt chaufføren og/eller vognmanden ikke er til stede, skal opsigelsen ske ved anbefalet brev. En sms-meddelelse betragtes ikke som en legitim opsigelse. Stk. 2 For tilsidesættelse af opsigelsesvarslet betaler den, der ikke overholder varslingsreglerne, til modparten det beløb, der skulle have været erlagt, såfremt overenskomstmæssig opsigelse havde fundet sted. Per manglende opsigelsesdag, betales der garantibetaling gældende for dagvagt. Stk. 3 Sager om uberettiget opsigelse forhandles mellem parterne. Opnås der ikke enighed kan parterne i enighed søge løsning ved en opmand, der betales af arbejdsgiverne eller ved retslig afgørelse. 14 Aktivitetsfond Parterne er enige om at etablere Taxabranchens Aktivitetsfond dækkende TAKoverenskomsten Stk. 2 Formål: Fondens formål er at understøtte aktiviteter, der udvikler og styrker Taxabranchen i Storkøbenhavn, herunder ved at styrke og udvide det organiserede arbejdsmarked. Det kan eksempelvis ske ved at: Styrke samarbejdet mellem vognmændene og de ansatte og understøtte aktiviteter hos vognmændene for de ansatte omfattet af overenskomsten. [9]

10 Stk. 3 Etablering Fonden ledes af en bestyrelse, der er udpeget af CF, TAK og Taxabranchens ansatte chauffører. Parterne vil snarest efter overenskomstfornyelsen aftale de nærmere retningslinjer for fondens virke, herunder administrationen af fonden og anvendelse af fondens midler. Stk. 4 Bidrag til fonden Fonden tilføres fra 2. kvartal 2014 i alt 2,15 kr. per præsteret arbejdstime, og betales af de vognmænd der er omfattet af overenskomsten, således at der betales per vogn for 320 præsterede arbejdstimer per måned. Vognmænd der har 3 vogne eller derunder, betaler dog for den første vogn alene for 160 præsterede arbejdstimer per måned. Der indbetales første gang for maj måned 2014, og efterfølgende hver den 1. i en kalendermåned. Ferie 15 Ferie Ferie gives og holdes i henhold til den til enhver tid gældende Ferielov. Stk. 2 Feriekortaftale. Der indgås feriekortaftale med denne overenskomst jf. bilag 1 Stk. 3 Feriegodtgørelse udbetales kontant, når ferie skal holdes. Stk. 4 I januar måned fremsender vognmanden et feriekort for det forudgående optjenings år (kalenderår). Stk. 5 Ved fratræden i løbet af kalenderåret udleverer vognmanden en meddelelse om, eventuelt feriepengetilgodehavende senest den 10 ende i måneden efter fratræden. Feriegodtgørelsen udbetales mod indlevering eller tilsendelse af det udstedte feriekort, som skal være attesteret af den nuværende arbejdsgiver, af A-kassen eller offentlig myndighed, som bevis for, at ferie holdes. [10]

11 Har medarbejderen efter afholdelse af ferie, feriegodtgørelse til gode, udleveres eller tilsendes et restferiekort som bevis derpå. Feriegodtgørelse, som ikke er hævet inden udløbet af det ferieår, inden for hvilket ferien skulle være holdt, tilfalder den mellem TAK og CF oprettede feriefond, jf. 16. Feriefond 16 Der indbetales til Overenskomstens Feriefond kr. 300 årligt per vogn. Første beløb indbetales den 1. juli Feriefonden administreres i lighed med Aktivitetsfonden nævnt i 14. Stk. 2 Feriepenge der ikke er afhentet hos vognmanden og som er tilsluttet denne overenskomst, overgår til Feriefonden. Dette ses gjort gennem 16 stk. 1 Stk. 3 Feriefonden ledes af samme bestyrelse, som nævnt i 14 stk. 3. Stk. 4 Det er bestyrelsens opgave at udlodde det opsamlede beløb til ferie- og afslapningsformål for de i overenskomsten omhandlede chauffører. Dagpenge 17 Dagpenge ved sygdom, ulykke og barsel Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel er gældende. Stk. 2 Vognmanden betaler sygeløn ved sygdom og tilskadekomst til chauffører efter 2 i denne overenskomst, og som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 6 måneder Chaufføren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge fra vognmanden i medfør af sygedagpengelovens regler. Ancienniteten hos vognmanden ses ikke afbrudt under sygdom (i op til 3 måneder), indkaldelse til militærtjeneste (i op til 3 måneder), orlov i forbindelse med graviditet og barsel, eller anden arbejdsgiverbevilget orlov. (Se ligeledes bilag 6) [11]

12 Stk. 3 Sygeløn til chauffører ydes i arbejdsgiverperioden i indtil 35 dage, regnet fra første hele fraværsdag. Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage fra og med første arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes vognmandens betalingsperiode fra første fraværsdag i den første fraværsperiode. Sygelønnen er sygedagpengebeløbet suppleret op til fuld løn. Stk. 4 Med fuld løn menes garantiløn efter 6. Stk. 5 Feriegodtgørelse af sygeløn beregnes i henhold til Ferielovens 25. Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af Sygedagpengeloven. I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb, svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. Stk. 6. Hvor der er indgået en aftale i henhold til Sygedagpengelovens 56, betaler vognmanden alene sygedagpenge i henhold til reglerne herom i sygedagpengeloven, medmindre fraværet skyldes anden sygdom end den, som ligger til grund for 56- aftalen. Stk. 7. Til fastansatte kvindelige chauffører med 9 måneders anciennitet udbetaler vognmanden fuld løn under barsel/adoption (barselsorlov) fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. I umiddelbar forlængelse heraf yder arbejdsgiveren løn under fravær i indtil 13 uger Lønnen er garantibetalingen. [12]

13 Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Forældrenes orlov skal holdes indenfor 52 uger efter fødslen, og hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder Anciennitetskravet skal være opfyldt på det skønnede fødselstidspunkt. Ved adoption skal det være opfyldt ved modtagelsen af barnet. Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Lønnen svarer til den løn, den ansatte ville have oppebåret i perioden dvs. fuld løn. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Stk. 8 Forhøjet pensionsbidrag under barselorlov Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør: Per time Per måned Arbejdsgiverbidrag kr. 08,50 kr ,00 Arbejdstagerbidrag kr. 04,25 kr. 680,00 Samlet bidrag kr. 12,75 kr ,00 Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. [13]

14 Stk. 9 Til chauffører med mindst 9 måneders uafbrudt anciennitet i samme virksomhed indrømmes der frihed med en løn svarende til 7,4 timer af garantilønnen, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af chaufførens syge, hjemmeboende barn, der ikke er fyldt 14 år. Dette vilkår gælder alene barnets første sygedag. 0 Til medarbejdere og til ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet, når barnet er under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maximalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes betaling som ved barns første sygedag, jf. stk. 9. Tillidsrepræsentant 18 Tillidsrepræsentantregler. I enhver virksomhed med 5 chauffører eller derover kan de dér beskæftigede chauffører af deres midte, vælge en chauffør til at være deres tillidsrepræsentant, og som sådan deres talsmand over for vognmanden eller dennes repræsentant. Valget af tillidsrepræsentant skal finde sted på en sådan måde, at alle chauffører, som er beskæftiget i virksomheden på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendte, dygtige chauffører, der har arbejdet mindst 1 år på det pågældende arbejdssted. Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst 5, suppleres dette tal blandt chauffører, der har arbejdet der længst. Valget er ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af 3F og af 3F meddelt arbejdsgivermodparten, der er berettiget til at gøre indsigelse mod valget. [14]

15 Stk. 3. 3F giver tilsagn om, at chauffører, der vælges til tillidsrepræsentanter, og som ikke forud for valget har gennemgået et kursus for tillidsrepræsentanter, hurtigst muligt efter valget har fundet sted, gennemgår en sådan uddannelse. Fra arbejdsgivernes side giver man tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte tillidsrepræsentant får den fornødne frihed til at deltage i kurset. Stk. 4. Hvis arbejderne på et arbejdssted, henholdsvis en afdeling heraf, slutter sig sammen i en klub eller lignende, skal tillidsrepræsentanten være formand. Stk. 5. Det er tillidsrepræsentantens såvel som arbejdsgiverens og dennes repræsentants pligt at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet. Tillidsrepræsentanten repræsenterer de medarbejdere, der udgør valggrundlaget. Ved lokale forhandlinger skal såvel tillidsrepræsentanten som ledelsen være bemyndiget til at indgå bindende aftaler for samtlige medarbejdere. Opnås der ikke ved henvendelse til ledelsen en tilfredsstillende ordning, kan tillidsrepræsentanten frit anmode til organisation om at tage sig af sagen, men arbejdet skal fortsætte uforstyrret og afvente resultatet af organisationernes behandling af sagen. Stk. 6 Tillidsrepræsentantens udførelse af de ham påhvilende hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for hans produktive arbejde. Dersom det er nødvendigt, at han for at opfylde sine forpligtelser som tillidsrepræsentant på virksomheden må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal han forud herfor træffe aftale med vognmanden eller dennes repræsentant. Hvis en sådan aftale er truffet, eller hvis der på ledelsens foranledning i øvrigt lægges beslag på tillidsrepræsentanten i arbejdstiden i spørgsmål, som angår virksomheden og chaufførerne, skal han for den tid, der medgår hertil, aflønnes med sin gennemsnitsfortjeneste for det sidste kalender-kvartal. [15]

16 Stk. 7 En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give ham et opsigelsesvarsel på i alt 4 måneder. Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har han dog krav på 6 måneders opsigelsesvarsel. Stk. 8 Tillidsrepræsentantens arbejdsforhold kan ikke afbrydes, medmindre opsigelsen skyldes arbejdsmangel, før hans organisation har fået lejlighed til at prøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Denne skal for at have opsættende virkning påbegyndes inden 1 uge fra meddelelsen om afskedigelsen og skal sluttes hurtigst muligt. Stk. 9 Afskediges tillidsrepræsentanten, fordi arbejdsmangel giver tvingende grunde hertil, kan arbejdsforholdet ikke afbrydes i varslingsperioden, jf. stk. 10, før hans organisation har haft lejlighed til at prøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Denne skal for at have opsættende virkning påbegyndes inden 1 uge fra meddelelsen om afskedigelsen. 0 Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder den særlige varslingspligt i henhold til stk. 7. I sådanne tilfælde har tillidsrepræsentanten krav på det almindelige opsigelsesvarsel i denne overenskomst. 1 Fastholder en vognmand sin afskedigelse af tillidsrepræsentanten, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fagretlige behandling, er han ud over løn for varslingsperioden pligtig til at betale en erstatning, hvis størrelse skal være afhængig af omstændighederne, men som ikke kan overstige 13 ugers løn, som beregnes efter tillidsrepræsentantens gennemsnitsfortjeneste i de sidste 3 måneder. Denne erstatning er endelig. 2 Spørgsmålet om berettigelsen af en tillidsrepræsentants afskedigelse og størrelsen af den ham eventuelt tilkommende erstatning afgøres endeligt ved fagretlig behandling. [16]

17 3 Ovennævnte tillidsrepræsentantregler kan helt eller delvist erstattes af lokale tillidsrepræsentantregler under forudsætning af overenskomstparternes godkendelse heraf. 19 Andre generelle bestemmelser Ved ran og tyveri fra chaufførerne dækker vognmanden det beløb, der måtte være indkørt på taxameteret for den igangværende vagt. Vognmanden dækker herudover chaufførens byttepenge, dog maksimalt kr. 750,00. Erstatning ydes kun, såfremt der uopholdeligt er foretaget politianmeldelse, og der ikke i øvrigt foreligger uagtsomme forhold. Chaufføren må ikke efterlade penge i vognen. Stk 2 Bøder og P-afgifter der alene kan henføres til chaufførens kørsel eller adfærd, betales af chaufføren selv. Stk. 3 Ved kørsel, der er forbundet med færgeoverfart eller betaling af bropenge, motorvejsafgifter, skal chaufføren sikre sig, at de forbundne udgifter tillægges turens pris, og betales af kunden. Er kørslen forbundet med overnatning, betales sådanne udgifter af vognmanden, såfremt der inden turens start er meddelt accept fra vognmandens side. Stk. 4 Overenskomstparterne er enige om, at der med den foreliggende overenskomst er implementeret EU s Deltidsdirektiv, EU s timelønsdirektiv, EU s ligelønsdirektiv Stk. 5 Kravsophør Ved ophør af ansættelse betragtes alle krav der ikke skriftligt er fremsat af Chaufførernes Fagforening København på den forhenværende ansattes vegne, senest 3 måneder efter ansættelsesophøret som bortfaldet. [17]

18 Stk. 6 Kørekort og Førerkort Vognmanden afholder de for en medarbejder nødvendige udgifter af køre- og førerkort, såfremt medarbejderen har været ansat hos vognmanden i 1 år på tidspunktet for fornyelsen. Ret til dækning af udgifter gælder kun ved den retmæssige fornyelse, aktuelt hvert 5. år. Dette gælder, selvom medarbejderen har kroniske lidelser, der bevirker en oftere fornyelse af køre- og førerkortet. Parterne er enige om, at Aktivitetsfonden (se 14) skal se velvilligt på særlige ansøgninger grundet dette. Ved overtrædelser af gældende lovgivning, hvor nye kort er påkrævet, dækker vognmanden ikke udgifterne til fornyelse/generhvervelse. Såfremt medarbejderen indenfor en periode på 6 måneder fra køre- og førerkortets udstedelse opsiger ansættelsesforholdet, kan vognmanden kræve udgifterne til udstedelse af køre- og førerkort refunderet i fuldt omfang, idet refusion kan ske ved modregning i løn. Ved nyansættelse afholder medarbejderen selv udgifterne til erhvervelse af køre- og førerkort. Ved bortkomst af køre- og førerkortet afholder medarbejderen selv udgifterne til udstedelse af erstatningskort 20 Faglig strid Normen for behandling af faglig strid er gældende. Vognmænd der tilslutter sig TAK overgår til denne overenskomst fra indmeldelsestidspunktet. Der føres separate tilpasningsforhandlinger, ved overgang til denne overenskomst 21 Uddannelse Deltager en medarbejder på virksomhedens foranledning i et kursus godkendt af overenskomst-parterne, udreder vognmanden forskellen mellem kursusgodtgørelsen og garantibetalingen. Vognmanden betaler under kursusforløbet feriepenge og pension. [18]

19 22 Ansættelsesbevis Der udfærdiges ved ansættelsen et ansættelsesbevis (Bilag 5), som udleveres senest 14 dage efter ansættelsens start 23 Udbredelse Vognmænd der ikke er medlem af den gældende arbejdsgiverforening som tegner denne overenskomst, og som i ansættelsesbeviset henviser til nærværende overenskomst, er forpligtet til at honorere chaufføren med den aftalte lønprocent tillagt 5 %. 24 Uniform Der kan lokalt på virksomheden laves aftale om uniform, som eksempelvis i bilag Varighed Overenskomsten kan tidligst bringes til ophør 1. april 2017 Opsigelsesfristen er 3 måneder til den 1. april, medmindre andet aftales mellem parterne. Der optages forhandlinger mellem parterne ved takststigninger og generelle lønstigninger på arbejdsmarkedet. Overenskomsten er gældende fra 1. april [19]

20 Bilag 1 Feriekortaftale Der er mellem parterne i denne overenskomst indgået fælles aftale om feriekort. Vognmændene der er tilsluttet denne overenskomst stiller således en bankgaranti på det estimerede feriepengebeløb, jf. Ferieloven. Orientering om aftalen er tilsendt FerieKonto og Pensionsstyrelsen. Bilag 2 Moms på Hyrevognskørsel Indføres der i overenskomstperioden moms på hyrekørsel skal afregningsprocenten genforhandles med henblik på at sikre chaufføren uændret indtjening. Bilag 3 Natarbejde og Helbredskontrol. Hyppighed Medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol inden de begynder beskæftigelse som natarbejder. Parterne er endvidere enige om, at medarbejdere, der efter bilagets pkt. 1 bliver klassificeret som natarbejdere, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højest 2 år. Stk. 2. Hvornår skal helbredskontrollen foregå Parterne er enige om, at såfremt helbredskontrollen finder sted uden for den pågældende medarbejders arbejdstid, kompenserer arbejdsgiveren herfor. Stk. 3 Parterne er enige om at stk. 1 & 2 er opnået gennem en 11 % pensionsordning, med Pension Danmark og den dertil tilknyttede sundhedsordning. [20]

21 Bilag 4 Uniform. Uniform efter 3 måneder Virksomheden giver efter 3 måneders uafbrudt ansættelse chaufføren en uniform og afholder anskaffelsesudgifterne. Stk. 2. Godtgørelse efter 3 måneder Såfremt en chauffør efter 3 måneders ansættelse ikke er udstyret med en uniform, modtages en godtgørelse på kr. 12 per arbejdsdag. Stk. 3. Krav og pligter Uniform kræves benyttet i arbejdstiden og må ikke uden arbejdsgiverens tilladelse benyttes uden for arbejdstiden. Stk. 4. Udskiftning Uniformen udskiftes hver 15. måned. Stk. 5. Uniformsdele Ved en uniform forstås som minimum: 2 par bukser/nederdele 1 slips (frivillig udlevering) 3 skjorter 2 veste/trøjer/slip-over 1 uniformsjakke/vindjakke Chaufføren skal selv sørge for, at uniformen er rengjort og præsentabel. Ved arbejdsophør afleverer chaufføren uniformsgenstande med virksomhedens navn/logo. [21]

22 Bilag 5 Ansættelsesbevis Forslag til ansættelsesbevis Undertegnede arbejdsgiver: Navn: CVR.nr.: Adresse: Tlf.nr.: Post.nr: By: Mob.nr: Har ansat/ ansætter herved: Medarbejderens fulde navn: Adresse: CPR.nr.: - Post.nr.: By Tlf.nr: Bank/Girokontonr.: Reg.nr. Ansættelsessted: Tiltrædelsesdato: - - Ansættelsesforholdet er indtil videre indtil ophørsdato - - hvor ansættelsens ophører uden yderligere varsel For ansættelsen gælder de mellem Chaufførernes Fagforening i København & Taxavognmændenes Arbejdsgiver-forening for København overenskomst, hvori der er fastsat regler om løn, arbejdstid, overarbejde, opsigelsesvarsler, ferie, pension m.v. Pension Medarbejderen er berettiget til pension Nej Ja, jf. ovennævnte overenskomst fra Dato: / / eller efter at denne har været ansat: jf. overenskomstens 12 stk. 3 [22]

23 Ansættelse Medarbejderen er ansat som Fastansat taxachauffør efter overenskomstens 2 Afløsertaxachauffør efter overenskomstens 3 Arbejdstid Arbejdstiden timer om ugen fordelt på dage Eller timer om måneden Løn Lønnen er på provisionsbasis, og er provisionsprocenten til chaufføren er fastsat gennem denne overenskomst. Der udbetales garantiløn i henhold til overenskomstens regler herfor. Lønudbetaling Lønnen udbetales hver 14. dag månedsvis Kørekort Medarbejderen har kørekort nr.: Gyldigt til: / / Medarbejderen har førekort nr: Gyldigt til: / / Kravsophør: Medarbejderen er gjort bekendt med overenskomstens formuleringer om kravsophør vedrørende løn og pension, i overenskomstens 6 stk. 4 og 12 stk. 4. hvorefter krav der ikke er rejst skriftligt senest 3 måneder efter at kravet er opstået, bortfalder, undtagen såfremt der ikke foreligger lønsedler eller der bevidst er fortiet oplysninger fra arbejdsgiver. Ferie: Der udbetales feriepenge i henhold til ferieloven. Feriepengene er garanteret gennem TAK. Generelt: Chaufføren skal omgående meddele defekter ved den vogn han kører i, såfremt at vognen dermed ikke opfylder lovgivningens krav, og må ikke fortsætte kørslen førend dette er sket. Chaufføren sørger i arbejdstiden for at vognen er rengjort. [23]

24 Afregning af det indkørte beløb sker dagligt, såfremt der ikke foreligger en skriftlig aftale om noget andet. Chaufføren er pligtig til at køre rabat- og fastturskørsel, men kan skriftligt fravælge dette, uden ansættelsesmæssige konsekvenser. Bøder og P-afgifter der alene kan henføres til chaufførens kørsel eller adfærd, betales af chaufføren selv. For modtagelse af ansættelsesbevis den: / / Chaufførens underskrift [24]

25 Bilag 6 Ferieorlov Ferieorlov For at imødegå uoverensstemmelser og misforståelser i forbindelse med afholdelse af ferie, er vognmanden og chaufføren enige om følgende: Virksomhedens ansatte chauffør CPR: bevilges ferieorlov uden løn fra til uden at dette får ansættelsesmæssige konsekvenser. Såfremt chaufføren udebliver fra det aftalte mødetidspunkt bortfalder aftalen og ansættelsesforholdet ophører. Vognmand: Chauffør: [25]

26 [26]

27 Notater : [27]

28 [28]

Indholdsfortegnelse. Indhold... side

Indholdsfortegnelse. Indhold... side Indholdsfortegnelse Indhold... side Dækningsområde... 03 Ansættelsesformer... 03 Arbejdstid... 03 Lønninger... 05 Pension... 06 Opsigelse... 07 Ferie... 08 Sygdom... 08 Tillidsrepræsentant... 10 Generelle

Læs mere

Overenskomst. mellem. ATD Arbejdsgiverforeningen for Taxivognmænd i Danmark. 3F Fagligt Fælles Forbund. Gældende for taxikørsel. 3F-varenummer 3023

Overenskomst. mellem. ATD Arbejdsgiverforeningen for Taxivognmænd i Danmark. 3F Fagligt Fælles Forbund. Gældende for taxikørsel. 3F-varenummer 3023 Overenskomst mellem ATD Arbejdsgiverforeningen for Taxivognmænd i Danmark og 3F Fagligt Fælles Forbund Gældende for taxikørsel 2007-2010 3F-varenummer 3023 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12 Afsnit 12 1. Tillidsmand a. Samarbejdet b. Anmeldelsesskema 68 Tillidsmandsregler Hvor vælges tillidsmand 1. På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Bladfabrikken ApS (TÆT PÅ) 01.10.2017 30.09.2019 1 Dækningsområde 1. Mellem Bladfabrikken ApS og Dansk Journalistforbund er aftalt følgende overenskomst for

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) VIKAROVERENSKOMSTEN mellem HTS-A og Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) 2005 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Dækningsområde...2 2. Vikarbureauets forpligtelser...2 3. Løn og arbejdstid Overenskomstdækkede

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere