Undervisningsministeriet Tilskudskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsministeriet Tilskudskontoret"

Transkript

1 Undervisningsministeriet Tilskudskontoret EASY Vejledning til udfyldning af revisorerklæring for tilskud til aktivitet ved åben uddannelse (såvel aktivitet under EVE-rammen og videregående åben uddannelse) ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (EA- SY-brugere). Ved en tilskudsudbetaling omfattende årselevaktivitet skal institutionen indsende revisorerklæring (Indberetningsblanket underskrevet af institutionens ledelse og tilhørende revisorerklæring). Revisorerklæringen skal være Tilskudskontoret i hænde i nedenstående uger efter tilskudsudbetalingen: Kvartal Indberetningsperiode Indberetningsfrist Frist for revisorerklæring 1 1. januar marts 16. april uge 19 i finansåret 2 1. april 30. juni 5. juli uge 32 i finansåret 3 1. juli 30. september 5. oktober uge 45 i finansåret 4 1. oktober 31. december 5. januar uge 6 i finansåret +1 Hvis indberetningsdatoen ikke er en hverdag, er efterfølgende hverdag fristen. Revisorerklæringer, der ikke er udfyldt korrekt af institutionen, annulleres. Tilskudskontoret sender mail til institutionen om årsagen til annulleringen og beder institutionerne fremsende ny korrekt udfyldt revisorerklæring. Den fortrykte revisorerklæring vedrører indberetning af aktivitet til brug for den kvartalsvise elektronisk indberetning for årselevaktivitet ved åben uddannelse ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der anvender EASY. Revisorerklæringen skal sendes til Tilskudskontoret - Lis Cordtz. Generelt Den af ministeriet udarbejdede fortrykte revisorerklæring skal anvendes i den foreliggende form, og der må ikke ske kopiering over på f.eks. revisors eget brevpapir. Revisorerklæringen anvendes uændret, hvis revisor ikke tager forbehold eller afgiver supplerende oplysninger. Hvis revisor tager forbehold eller giver supplerende oplysninger, skal dette indskrives i den fortrykte revisorerklæring, i de tekstbokse, der er afsat til henholdsvis forbehold og supplerende oplysninger og revisorerklæringen indsendes sammen med det fortrykte indberetningsskema, der er underskrevet af institutionens ledelse. De første afsnit i erklæringen frem til evt. afsnit vedrørende forbehold eller supplerende oplysninger skal gentages uændret, idet der alene kan tilføjes de oplysninger om institutionen, kvartal, årstal og datering, hvor der er afsat plads i tekstboks. Tekstboksen til evt. Supplerende oplysninger er placeret efter Konklusionen. Sagsnr

2 Konklusionen skal gentages uændret som angivet i den fortrykte revisorerklæring, idet der i tilfælde af forbehold og/eller supplerende oplysninger i den afsatte tekstboks ovenover konklusionen kan angives følgende tekst, idet relevant kombination vælges: Bortset fra effekten af ovenstående forbehold og/eller supplerende oplysninger gælder nedenstående konklusion. Vejledning til pkt Nedenfor henvises under nogle af punkterne til udskrifter i EASY-A, hvor institutionen skal kontrollere grundlaget for indberetningen, inden den endelige indberetning sendes. Flere af udskrifterne bestilles automatisk i forbindelse med bestillingen af batchjobbet af B779 Tilskudsindberetning, ÅU. For uddybning af mulige kontroller i EASY-A af grundlag henvises til EASY-A vejledning Indberetning af årselever på Åben Uddannelse, der ligger på UNI*C s hjemmeside under: Tilskud/ Udskriften B784 Indberetningsudskrift, ÅU rummer umiddelbart under udskriftens navn (i udskriftens hoved) oplysninger om: Bilagsnr. Bilagsnr. der suppleres Antal poster der indberettes Afsendelsestid Oplysningerne herfra benyttes ved udfyldelse af revisorerklæringerne: Nedenfor er anført bemærkninger til de enkelte punkter på revisorerklæringen. 1. Kvartal: Her angives det kvartal, revisorerklæringen vedrører. Der kan kun erklæres for ét kvartal på en blanket. 2. Institutions navn: Her angives navn. 3. Institutionsnummer: Her angives institutionens 6-cifrede institutionsnummer. Det er institutionsnumret for den juridiske enhed, som angives, ikke evt. afdelinger under denne. 4. Kontaktperson: Her angives den person, der har det praktiske kendskab til de indberettede oplysninger, samt telefonnummer og Ingen aktivitet i kvartalet: Her sættes kryds, hvis institutionen ikke har haft aktivitet ved åben uddannelse i det aktuelle kvartal. 6. Bilagsnr.: Er det bilagsnr., der identificerer indberetningen entydigt på institutionen og i CØSA. (Nummeret fremgår af hovedet på EASY-A udskriften). 7. Kategori: (total/supplerende(total er lig oprindelig i EASY)): det angives om der er tale om en total (oprindelig/endelig) indberetning eller en supplerende indberetning. En revisorerklæring for et kvartal, kan højest indeholde én total indberetning. Kategorien fremgår øverst på udskriften. 2

3 8. Henvisning for supplerende indberetninger: Henvisning til den indberetning, som den supplerende indberetning er en korrektion af/tilføjelse til. En supplerende indberetning skal afsendes med henvisning til bilagsnummeret på den totale/supplerende indberetning som den supplerer. Nummeret fremgår af hovedet på EASY-A udskriften (Bilagsnr., der suppleres). 9. Antal poster: Her angives det antal poster, der indberettes. Dette fremgår af hovedet på EASY-A udskriften. 10. Afsendelsestid/Godkendelsesdato: Fremgår af hovedet på EASY-A udskriften. 11. Supplerende indberetning som følge af revisorerklæring: Feltet udfyldes, hvis der i institutionens kvittering for datamodtagelse i TK er fejlmarkerede rækker, der giver anledning til supplerende indberetninger, samt hvis institutionens egne registreringer eller revisors kontrol giver anledning til supplerende indberetninger. F.eks. hvis der er supplerende indberetninger som følge af deltagere, der har betalt i perioden fra indberetningsdatoen til fristen for revisorerklæring eller hvis der er indberettet aktivitet på uddannelser, som institutionen ikke har godkendelse til mv. Der henvises i øvrigt til EASY-A vejledning om indberetning af årselever Åben Uddannelse for nærmere beskrivelse af proceduren herfor: Tilskud/ 12 Institutionens underskrift: Indberetningsblanketten (revisorerklæringens pkt.1-12) underskrives af institutionens ansvarlige ledelse. Dette gælder både for selvejende institutioner og øvrige institutioner, der er godkendt til udbud af åben uddannelse og for statsinstitutioner. Underskriften kan ske af en medarbejder, der af institutionens ledelse i henhold til institutionens interne regnskabsinstruks er delegeret kompetence til at underskrive på ledelsens vegne. Der skal i så fald foreligge underskriftblad på institutionen for de underskriftsberettigede. Der må ikke anvendes underskriftsstempel. Underskriften skal være egenhændig og med blå skrift. Vejledning til pkt. 13 (revisorerklæringen): Revisorerklæringen gælder for selvejende institutioner, og øvrige institutioner, der er godkendt til udbud af åben uddannelse, og som indberetter via EASY-A. Revisorerklæringen stiles til Undervisningsministeriet og dateres, underskrives og stemples af institutionens revisor. I henhold til gældende bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal revisor kontrollere, at institutionens oplysninger til brug ved beregningen af tilskud er rigtige, herunder at institutionens registrering af antallet af årsstuderende er i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. (Tilskudsbekendtgørelsen) med senere ændringer, gældende bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser mv. og gældende bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Revisorerklæring for den relevante indberetningsperiode indsendes til Undervisningsministeriet, Tilskudskontoret efter de frister, som er angivet først i denne vejledning. 3

4 Den af ministeriet udarbejdede fortrykte revisorerklæring skal anvendes i den foreliggende form, bortset fra de ændringer der følger af indskrivning af eventuelle forbehold og supplerende oplysninger som angivet i afsnittet Generelt i starten af vejledningen samt nedenfor, og der må ikke ske kopiering over på f.eks. revisors eget brevpapir. I det første tekstafsnit i revisorerklæringen er afsat tekstblok til indskrivning af Institutionens navn, samt til angivelse af det kvartal og årstal revisorerklæringen vedrører, samt til angivelse af den dato, som institutionens ledelse har underskrevet det pågældende vedhæftede indberetningsskema (skemaets pkt. 12). Der må ikke foretages ændringer i afsnittet Det udførte arbejde. Hvis revisor tager forbehold eller giver supplerende oplysninger, skal dette indskrives i den fortrykte revisorerklæring i de tekstbokse, der er afsat til henholdsvis forbehold og supplerende oplysninger og revisorerklæringen indsendes sammen med det fortrykte indberetningsskema, der er underskrevet af institutionens ledelse. Tekstboksen til evt. Supplerende oplysninger er placeret efter Konklusionen. Konklusionen skal gentages uændret som angivet i den fortrykte revisorerklæring, idet der i tilfælde af forbehold og/eller supplerende oplysninger i den afsatte tekstboks ovenover konklusionen kan angives følgende tekst, idet relevant kombination vælges: Bortset fra effekten af ovenstående forbehold og/eller supplerende oplysninger gælder nedenstående konklusion. På linien Sted og dato angives stedet for underskriften, samt dato for denne, f.eks. Århus, 10. juni Revisorerklæringen må ikke være underskrevet tidligere end datoen for ministeriets tilskudsbrev vedrørende de af revisorerklæringen omfattede bilag. På linien revisors navn anføres revisors navn med blokbogstaver. På linien revisionsfirma (stempel) og underskrift skal revisorfirmaets stempel påføres og underskrives med revisors egenhændige underskrift og med blå skrift. Det skal understreges, at ministeriet er restriktiv i forhold til at formalia er overholdt, og som hovedregel vil annullere revisorerklæringer, der ikke er korrekt udfyldt og sende mail til institutionen om årsagen. 4

5 Yderligere oplysninger til brug for en korrekt indberetning Nedenfor er angivet nogle oplysninger, som institutionen og revisor bedes tage til efterretning. Der henvises i øvrigt til IEU-tilskudsinstruksen på Yderligere opfordres institutionen til løbende at holde sig orienteret med nyhederne på websiderne for de administrative systemer (EASY) Godkendelse til den uddannelsesaktivitet, der indberettes. Det er en central tilskudsbetingelse, at skolen/institutionen er godkendt til den uddannelse, der indberettes på, og at de konkrete fag der indberettes på er gyldige og tilknyttet uddannelsen. Man skal være opmærksom på, at enkeltfag, der i den aktuelle periode indgår i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB), indberettes efter reglerne herfor, og derfor ikke indberettes som aktivitet under åben uddannelse. Der henvises til afsnittet herom i IEU tilskudsinstruksen. Skolen og revisor skal således være opmærksomme på, at skolen er godkendt til den aktivitet, der er indberettet som tilskudsudløsende. Indberetning af aktivitet. Aktivitet under Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og under Åben uddannelse indberettes i det kvartal, hvor kurset/faget har startdato/ny tælledato jf. dog nedenfor. På indberetningsdagen indberettes den aktivitet, hvor der er betalt deltagerbetaling for aktivitet, der er startet eller har ny tælledato i det relevante kvartal. Ved aktivitet, hvor der ikke er fastsat deltagerbetaling, indberettes i det kvartal, hvor der konstateret opfyldelse af 20% tællereglen jf. IEU-instruksens pkt For aktivitet, hvor der er fastsat deltagerbetaling, kan aktivitet, hvor deltagerbetaling er betalt i perioden fra indberetningsdagen den 5. i måneden efter kvartalet og frem til fristen for rettidig revisorattestation af den indberettede aktivitet for det relevante kvartal, indberettes som supplerende indberetning i forbindelse med revisorattestationen. Fristen for rettidig revisorattestation af den indberettede aktivitet for de enkelte kvartaler fremgår ovenfor. Uddannelsesaktivet, der løber over et finansårsskift, opgøres altid til udgangen af finansåret, sådan at den forholdsmæssige andel af kurset/faget, der kan henføres til finansåret opgøres med slutdato den 31. december, og får tilskud efter takster gældende i finansåret. Den del af aktiviteten, som ligger i det nye finansår indberettes i forhold til kursets/fagets nye startdato, og får tilskud efter gældende takster i dette finansår. Der henvises til i øvrigt til EASY-A vejledningen for indberetning af Åben Uddannelse for den konkrete håndtering af indberetninger jf. adressen ovenfor. For tilskudsudløsning af indberettede årselever i kvartalet, skal de kurser/hold, som vedrører det indberettede uddannelsesforløb/enkeltfag have start- eller ny tælle dato i omstående indberetningsperiode. 5

6 Kvartal Indberetningsperiode Indberetningsfrist 1 1. januar marts 5. april i finansåret 2 1. april 30. juni 5. juli i finansåret 3 1. juli 30. september 5. oktober i finansåret 4 1. oktober 31. december 5. januar i finansåret +1 Tilskudsmærkekombinationer (TMK). Ved indberetning af aktivitet bruges begrebet tilskudsmærkekombinationer TMK. For åben uddannelse er der alene to kombinationer at indberette på: ÅBNUD: Kombinationen benyttes for udbud af åben uddannelse med almindelig tilrettelæggelse. FJERN: Kombinationen benyttes for udbud af åben uddannelse tilrettelagt som fjernundervisning. Der er tale om fjernundervisning, når mindre end 50 % af undervisningen foregår på skolen/institutionen. Der ydes ikke bygningstaxameter til udbud afholdt som fjernundervisning. Særlige tilskudsmærker til indberetning af vejledning/uddannelsesplan ved GVU (GVUplaner), Skuemester/Censor ved tekniske prøver i GVU (Skuemester) og materialer og lokaleleje ved tekniske prøver ved GVU (Lokaleleje). Følgende varighedsuafhængige aktiviteter i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU) indberettes på nedenstående tilskudsmærker sammen med den øvrige elektroniske aktivitetsindberetning. Der er tale om vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan) (GVU-planer), skuemester/censor m.v. ved tekniske prøver ved GVU (pr. prøve) (Skuemester) og materialer og lokaleleje ved tekniske prøver ved GVU (pr. prøve) (Lokaleleje). Indberetningen sker på nedenstående tilskudsmærkekombinationer sammen med den almindelige årselevaktivitet, og erklæres på samme revisorerklæring som den almindelige årselevaktivitet. GVUPL GVU-plan: Kombinationen benyttes for kursister, hvis aktivitet skal udløse tilskud til: Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan) Taksten udbetales pr. udarbejdet uddannelsesplan ved erhvervsuddannelser. Tilskudsmærket kan indberettes sammen med henholdsvis 3514 EUD, enkeltfag merkantile uddannelser, 3569 EUD, enkeltfag tekniske uddannelser, 3771 Faglært landmand, enkeltfag, 3004 Pædagogisk grunduddannelse, 3005 Social- og Sundhedshjælperuddannelsen, 3006 Social- og sundhedsassistent (indberetningsformen er antal ). SKUME Skuemester: Kombinationen benyttes for kursister, hvis aktivitet skal udløse tilskud til: Skuemester/censor m.v. ved tekniske prøver (pr. prøve). Taksten udbetales pr. afsluttende prøve ved tekniske uddannelser i forbindelse med et GVU-forløb. Tilskudsmærket kan indberettes sammen med 3569 EUD, tekniske uddannelser. (indberetningsformen er antal ). 6

7 LOKLE Lokaleleje: Kombinationen benyttes for kursister, hvis aktivitet skal udløse tilskud til: Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver ved GVU (pr. prøve). Taksten udbetales pr. afsluttende prøve ved tekniske uddannelser i forbindelse med et GVU-forløb. Tilskudsmærket kan indberettes sammen med 3569 EUD, tekniske uddannelser. (indberetningsformen er antal ). Tillægstakster til GVU-årselevaktivitet (tillægstakst til merkantile GVU, tekniske GVU og deltagerbetalingstakst), der vedrører deltagere, der deltager som led i en GVU-uddannelsesplan udløses på basis af betalingsstatus, der for disse deltagere er 3, jf. nedenstående. Betalingsstatus. For enkeltfag og uddannelsesforløb (fra en erhvervsrettet grunduddannelse), der ikke er optaget under en fælles kompetencebeskrivelse og deltidsuddannelser på erhvervsuddannelsesniveauet opkræves jf. gældende bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse en af institutionen fastsat deltagerbetaling efter de almindelige regler om åben uddannelse (ikke-reguleret deltagerbetaling). Uddannelsesaktiviteter omfattet af 3. i gældende bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er ikke omfattet af deltagerbetaling, dvs. ved åben uddannelse: Enkeltfag på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og deltidsuddannelser ved social- og sundhedsuddannelserne efter ÅU-loven og enkeltfag herfra. samt merituddannelsen på pædagogisk grunduddannelse (PGU-merituddannelsen) efter ÅU-loven. Herudover betales ikke deltagerbetaling ved kompetenceafklarende forløb m.v. som led i grunduddannelse for voksne efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Deltagere, der deltager som ledige dagpengeberettigede i 6 ugers selvvalgt uddannelse på erhvervsuddannelsesniveauet eller deltagere, der deltager som led i GVU-plan, betaler ikke deltagerbetaling. Der ydes særlig kompensation for deltagerbetalingen i henhold til finansloven. For uddannelsesforløb og enkeltfag (fra en videregående uddannelse) opkræves deltagerbetalingen efter de almindelige regler om åben uddannelse (ikke-reguleret deltagerbetaling), jf. gældende bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser mv. Hvor der er deltagerbetaling, er betalt deltagerbetaling senest ved fristen for rettidig revisorattestation (tælledatoen) af aktiviteten en tilskudsbetingelse. Der ydes ikke tilskud til aktivitet for elever, hvis deltagerbetaling ikke er registreret senest ved denne frist. På indberetningsdagen indberettes den aktivitet, hvor der er betalt deltagerbetaling for aktiviteten, der er startet eller har ny tælledato i det relevante kvartal. Deltagerbetaling, der er betalt i perioden fra indberetningsdagen den 5. i måneden efter kvartalet og frem til fristen for rettidig revisorattestation af den indberettede aktivitet for det relevante kvartal kan indberettes som supplerende indberetning i forbindelse med revisorattestationen. Fristen for rettidig revisorattestation af den indberettede aktivitet for de enkelte kvartaler fremgår i starten af afsnittet. For aktivitet, hvor der ikke er deltagerbetaling indberettes i det kvartal, hvor tællereglen er opfyldt. Der henvises til reglerne herfor i IEU-tilskudsinstruksen, hvor også tælleregler for uddannelser, hvor der ikke er deltagerbetaling, men fuldt taksameter er beskrevet. 7

8 Der anvendes følgende deltagerbetalingskoder: 0 Ikke relevant for deltagerbetaling 1 Der er betalt (UVM er rekvirent tilskudsudløsende) 2 6 ugers selvvalg (se nedenfor) 3 GVU (se nedenfor) 5 IKA (deltager som led i individuel kompetenceafklaring) 6 Ikke betalt. Deltagerbetalingskode 0 Anvendes, når rekvirenten ikke er UVM (Der udløses ikke tilskud fra UVM, men bruges til at registrere aktivitet, hvor rekvirenten er Staten i Jobcenteret, kommuner eller anden aktør på deres vegne i forhold til aktivitet, der er omfattet af gældende bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelses-indsats m.m). Der er nærmere beskrivelse heraf i IEUtilskudsinstruksens kapitel 21. Deltagerbetalingskode 1 Anvendes for deltagere, der deltager som led i det almindelige udbud af åben uddannelse ved aktivitet, hvor der er fastsat deltagerbetaling, og hvor der ydes tilskud fra Undervisningsministeriet. Må kun anvendes når UVM er rekvirent. Der ydes tilskud med undervisningstaksten der er knyttet uddannelsen/det enkelte fag. Hvor der er deltagerbetaling, er betalt deltagerbetaling en tilskudsbetingelse. Deltagerbetalingen ved udbud af åben uddannelse (ikke reguleret-deltagerbetaling) fastsættes af institutionen inden for de rammer, der er i gældende lov om åben uddannelse mv. og gældende bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser mv., samt gældende bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Deltagerbetalingen skal være betalt senest ved den rettidige frist for revisorattestation af tilskud til aktiviteten. Det betyder, at aktivitet, der er betalt i perioden fra indberetningsdagen frem til revisors attestation af den indberettede aktivitet kan indberettes ved supplerende indberetning. Kun aktivitet, hvor deltagerbetaling er betalt på senest på indberetningsdatoen kan medtages i hovedindberetningen. Deltagerbetalingskode 2 Anvendes for ledige dagpengeberettigede, der deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers uddannelse, og som jf. gældende bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er fritaget for deltagerbetaling. Ved indberetning af aktivitet udløses der kun reduceret takst på lige fod med almen aktivitet, men derudover udløses et tillægstaxameter, der modsvarer deltagerbetalingen (hvor der er fastsat deltagerbetaling). Tillægstaxametret til deltagerbetaling indgår ikke i institutionens budgetmål her indgår alene den reducerede takst. Må kun anvendes når UVM er rekvirent. Deltagerbetalingskode 3 Anvendes for personer, som deltager som led i en GVU-plan og som jf. gældende bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er fritaget for deltagerbetaling. Ved ind- 8

9 beretning af aktivitet udløses der kun reduceret takst på lige fod med almen aktivitet, men derudover udløses et tillægstaxameter, der modsvarer deltagerbetalingen (hvor der er fastsat deltagerbetaling). Tillægstaxametret til deltagerbetaling indgår ikke i institutionens budgetmål her indgår alene den reducerede takst. Må kun anvendes når UVM er rekvirent. Deltagerbetalingskode 5 (IKV) Anvendes for personer, der deltager i individuel kompetencevurdering. Ved IKV er der ikke deltagerbetaling, og i stedet for betalt deltagerbetaling, skal deltageren opfylde tællereglerne jf. IEU-instruksen pkt , for at indberetning kan ske. Bemærk at deltagerbetalingskode 5 gerne må indberettes med anden rekvirent end UVM, idet IKV kan afholdes såvel som et af Staten i Jobcentret- eller kommunerekvireret udbud og som et UVMfinansieret udbud. Deltagerbetalingskode 6 (Ikke betalt) For anvendelsen i forbindelse med skoler, der indberetter via EASY-A henvises til EASY-A vejledning Indberetning af årselever på Åben Uddannelse", der ligger på UNI*C s hjemmeside under: Tilskud Beregningsmetoden for deltagerbetaling Deltagerbetalingen ved udbud af åben uddannelse (ikke reguleret-deltagerbetaling) fastsættes af institutionen inden for de rammer, der er i gældende lov om åben uddannelse mv. og gældende bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser mv. Særligt gælder, at for uddannelsesaktiviteter, der ikke afsluttes i et kalenderår, men fortsætter ind i et nyt, opkræves kun deltagerbetaling for den forholdsmæssige andel af aktivitetens samlede varighed, der afvikles i finansåret. Institutionen skal orientere deltageren om, at der vil ske opkrævning af deltagerbetaling for den resterende andel af uddannelsesaktiviteten, når reglerne for deltagerbetaling for det nye finansår er kendt. Der skal foreligge dokumentation for modtagelsen af deltagerbetaling. Rekvirent. Her angives rekvirenten (UVM, SJOB, KOMA mv. jf. nedenfor). Rekvirenten er normalt UVM bortset fra, hvor rekvirenten er staten i jobcenter, kommune eller anden aktør på deres vegne i forhold til aktivitet, der er omfattet af gældende bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. Der er nærmere beskrivelse heraf i IEU- instruksens kapitel 21. 9

10 Indberetning sker med angivelse af relevante rekvirentkoder jf. nedenfor. 1. UVM, UVM-finansieret Rekvirenttypen er ikke relevant i forhold til kommune/sjob rekvireret aktivitet her, men bruges kun til aktivitet, der kan oppebære UVM- tilskud. 2. KOMA, kommunefinansieret, aktiveret. Under denne rekvirenttype indberettes fra og med 2007 den aktivitet, som skal betales af kommunerne og som ikke er omfattet af nedenstående rekvirenttyper, 3, 4, 5, 6 og 7 dog med den undtagelse, som er anført under rekvirenttype KOMF, kommunefinansieret, fleksjob 6 ugers selvvalgt uddannelse. Under denne rekvirenttype indberettes deltagere fra og med 2007, der er fleksjobvisiterede og som benytter sig af retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse. 4. KOMR, kommunefinansieret, revalidend/forrevalidend. Under denne rekvirenttype indberettes fra og med 2007 deltagere, der er 1) Forrevalidend og modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller 2) Revalidend og modtager revalideringsydelse eller starthjælp eller forrevalidend og modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Særligt gælder, at for deltagere, som deltager efter nr. 1 på erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser og ved mellemlange videregående uddannelser, samt elever på kostafdelinger omfattet af 8 i bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. i 2007 og 2008, skal indberettes under 2. KOMA, kommunefinansieret, aktiveret (vil typisk ikke være relevant for social- og sundhedsskoler). Ordningen er nærmere beskrevet i IEU- instruksens pkt AAKA, anden aktør, på vegne af kommune, aktiveret. Under denne rekvirenttype indberettes fra og med 2007 den aktivitet, som varetages af anden aktør på vegne af kommunen og som ikke er omfattet af nedenstående rekvirenttyper 6 og 7 dog med den undtagelse, som er anført under rekvirenttype AAKF, anden aktør, på vegne af kommune, fleksjob 6 ugers selvvalg Under denne rekvirenttype indberettes den aktivitet, som varetages af anden aktør på vegne af kommunen fra og med 2007, der er fleksjobvisiterede og som benytter sig af retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse. 7. AAKR, anden aktør, på vegne af kommune, revalidend/forrevalidend. Under denne rekvirenttype indberettes den aktivitet, som varetages af anden aktør på vegne af kommunen fra og med 2007, for deltagere, der er 1) Forrevalidend og modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller 2) Revalidend og modtager revalideringsydelse eller starthjælp eller forrevalidend og modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Særligt gælder at for deltagere, som deltager efter nr. 1, på erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser og ved mellemlange videregående uddannelser, samt elever på kostafdelinger omfattet af 8 i bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. i 2007 og 2008, skal indberettes under 5 AAKA, anden aktør, på vegne af kommune, aktiveret (vil typisk ikke være relevant for social- og sundhedsskoler). Ordningen er nærmere beskrevet i IEU- instruksens pkt AAST, andre aktører, på vegne af Staten i Jobcenteret 10

11 Under denne aktivitet indberettes fra og med 2007 den aktivitet, som varetages af anden aktør på vegne af staten i jobcentret (SJOB) 9. SJOB, staten i jobcenteret. Under denne aktivitet indberettes fra og med 2007 den aktivitet, som varetages af staten i jobcentret(sjob). Ovenstående betyder, at institutionerne ved indberetning af aktivitet, der starter fra og med 1. januar 2007 og som er omfattet af Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., i fuldt omfang, skal anvende ovenstående indberetningstyper. Antal årselever (ÅE) Bemærk, at det er vigtigt at institutionen tænker i årselever og ikke på individ, når der indberettes og ved modtagelse af tilskud herfor (undtagen ved GVU-plan, skuemester og lokaleleje i forbindelse med et GVU-forløb her indberettes antal). En årselev er en elev på fuld tid i 40 uger. Dvs. at 1 elevuge er lig 1/40 = 0,025 ÅE (årselev) Kontrol af grundlag Institutionen skal kontrollere grundlaget for indberetning, inden den endelige indberetning sendes. Til brug for dette er der nogle udskrifter i systemet. Flere af udskrifterne bestilles automatisk i forbindelse med bestillingen batchjobbet B779 Tilskudsindberetning, ÅU. Det fremgår af loggen hvilke kurser, der indberettes, og evt. fejl og advarsler skrives i loggen sammen med de afgrænsninger, der er anvendt ved bestillingen. En stor del af kontrollen er således knyttet tæt sammen med Kladdeindberetning. Er der spørgsmål/problemer vedr. registreringen i EASY-A, henvises til de administrative vejledninger på eller til EAYS-A konsulenterne. Supplerende indberetninger Der kan laves supplerende indberetninger. Det foregår på samme måde som ved en almindelig indberetning med kladdeindberetning og efterfølgende godkendelse af den. Derfor er det meget vigtigt at være omhyggelig med kontrollen af datagrundlaget, før man sender den totale/oprindelige indberetning. Procedure for indberetning(er) og supplerende indberetning(er) Indberetningsperiode Kvartal Indberetningsperiode Dato for elektronisk indberetning Hovedindberetning = Total/oprindelig Indsendelse af revisorerklæring og elektronisk reindberetning Tilføjelser/ændringer = supplerende 1 1. januar marts 5. april uge 19 i finansåret 2 1. april 30. juni 5. juli uge 32 i finansåret 11

12 3 1. juli 30. september 5. oktober uge 45 i finansåret 4 1. oktober 31. december 5. januar uge 6 i finansåret +1 Hvis indberetningsdatoen ikke er en hverdag, er efterfølgende hverdag fristen. 1. Institutionen foretager elektroniske indberetning for det pågældende kvartal: Hovedindberetningen (total/oprindelig) for kvartalet. 2. Institutionen modtager herefter et tilskudsbrev fra Tilskudskontoret, hvoraf det beregnede tilskud fremgår. Brevet kan hentes på brevportalen dage efter hovedindberetningen (total/oprindelig). 3. Institutionen indsender revisorattesteret revisorerklæring efter modtagelsen af tilskudsbrevet fra ministeriet. Hvis institutionen foretager en supplerende indberetning med ændringer/tilføjelser til hovedindberetningen (total/oprindelig) umiddelbart efter hovedindberetningen (total/oprindelig) og datoen for den elektroniske indberetning er overholdt for det pågældende kvartal, så vil disse ændringer være med i ministeriets tilskudsbrev. Bilagsnummer for total/oprindelig indberetning og bilagsnummer for supplerende (indsendt umiddelbart efter total/oprindelig indberetning) kan påføres samme revisorerklæring (hvis den supplerende indberetning er med i tilskudsanvisningen). 4. Yderligere supplerende indberetninger, der måtte være for det pågældende kvartal indberettes elektronisk. Det bør tilstræbes at ændringer/tilføjelser til et kvartal foretages i forbindelse med revisorerklæringen af hovedindberetningen for kvartalet. Institutionen modtager herefter et tilskudsbrev fra Tilskudskontoret, hvoraf det beregnede tilskud for den yderligere supplerende indberetning fremgår. 5. For at institutionen kun behøver revisorbesøg 4 gange om året til revisorerklæringerne, kan revisorerklæringen for evt. yderlige supplerende indberetning indsendes sammen med den rettidige indsendelse af revisorerklæring for næste kvartal. 12

Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer sendes til Økonomisk-Administrativt Center (herefter ØAC), jf. nedenstående frister:

Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer sendes til Økonomisk-Administrativt Center (herefter ØAC), jf. nedenstående frister: 1 Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for Åben Uddannelse (ÅU) Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og universiteter, private udbydere og professionshøjskoler, som er godkendt til udbud

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB 1 Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB Institutioner for Erhvervsrettede Uddannelser (IEU), samt private udbydere, Professionshøjskoler

Læs mere

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til:

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til: Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for fuldtidsuddannelser, herunder introduktions- og brobygningskurser og gymnasiale suppleringskurser (fagpakker) samt

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse.

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer er Økonomisk-Administrativt

Læs mere

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Læs mere

12. februar 2009 Sags nr.: Bilag til vejledningen: Bilag 1: Rekvirenttyper Bilag 2: Indberetningsskema

12. februar 2009 Sags nr.: Bilag til vejledningen: Bilag 1: Rekvirenttyper Bilag 2: Indberetningsskema Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Læs mere

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskole

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

LEDELSESERKLÆRING PH-AKTIVITET OG NYOPTAG

LEDELSESERKLÆRING PH-AKTIVITET OG NYOPTAG LEDELSESERKLÆRING PH-AKTIVITET OG NYOPTAG I. Perioder Indberetning af ordinær PH-aktivitet for perioden 1. september 2014 til 28. februar 2015, samt nyoptag pr. 1. marts 2015. Frist for indsendelse af

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

LEDELSESERKLÆRING professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet og nyoptag via SIS

LEDELSESERKLÆRING professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet og nyoptag via SIS LEDELSESERKLÆRING professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet og nyoptag via SIS I. Perioder Indberetning af ordinær professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet for perioden 1. marts til 31.

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Sidst opdateret 23.03.2011/v. 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING PROFESSIONSBACHELOR-AKTIVITET OG NYOPTAG I. Perioder Indberetning af ordinær professionsbachelor-aktivitet for perioden 1. marts til 31. august 2014, samt nyoptag pr. 1. oktober

Læs mere

LEDELSESERKLÆRING professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet samt nyoptag via SIS eller WEB

LEDELSESERKLÆRING professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet samt nyoptag via SIS eller WEB LEDELSESERKLÆRING professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet samt nyoptag via SIS eller WEB I. Perioder Indberetning af ordinær professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet for perioden 1.september

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Midlertidig standardblanket B (pr. 1. august 2009). TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Kontrolside (udfyld denne side og alle punkter i kontrakten er udfyldt): Cpr: Navn: Gade: Postnr og By: Telefonnummer: Mail: Uddannelse: Udd./Kursets navn: Periode for

Læs mere

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Opdateret 2016 Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for indberetning Kontrol af grundlag Kladdeindberetning

Læs mere

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR.

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Standardblanket B. Pkt udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Standardblanket B, i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (juni 2007)

Standardblanket B, i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (juni 2007) Standardblanket B, i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (juni 2007) TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR.

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Pkt udfyldes af kommunen

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Pkt udfyldes af kommunen Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Redegørelsen skal være vedlagt dokumentation for, at fravigelsen af tilskudsbetingelsen er i overensstemmelse med reglerne.

Redegørelsen skal være vedlagt dokumentation for, at fravigelsen af tilskudsbetingelsen er i overensstemmelse med reglerne. Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse Samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse som udbyder almengymnasial uddannelse Vejledning til opgørelse og indberetning af

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Indhold Indhold Generelt Varighedsuafhængige tilskud Tilskudsmærker for kost og logi Overnatning på skolens foranledning Overnatning med dokumentation

Læs mere

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Instruks for tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks) 2014.1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541 Skoler, der udbyder EVE Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Teknisk budgetmål for 2015 Økonomistyringsmodellen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Til Kommunen og til Undervisningsministeriet (ministeriet), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen).

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 181.614.031

Læs mere

EAS Y-A EVE-indberetning

EAS Y-A EVE-indberetning EAS Y-A EVE-indberetning 18.01.2005 A114.5905.2 Side 1 af 9 1.1 B619 Informationsudtræk, AMU/ÅU Formålet med ændringen af udtrækket er at tilføje en række nye oplysninger i informationsudtrækket, som skal

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 . Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTOPLANER...7 1. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...7 1. 2 STATENS FINANSKONTOPLAN...8

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Vejledning om indberetning og indbetaling til Ministeriet for Børn og Undervisning til medfinansiering af omkostninger forbundet

Vejledning om indberetning og indbetaling til Ministeriet for Børn og Undervisning til medfinansiering af omkostninger forbundet Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, som ikke har overtaget deres bygninger i 2011 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser, almen voksenuddannelse og Social- og Sundhedsskoler) Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse BEK nr 688 af 02/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sags nr. 016.79D.031

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser Udkast 12. maj 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. I medfør af 2, stk. 2, 8, 9 og 10, 2 a, 3, stk. 3 og 4, 3 a, 6, stk. 7 og 10, og 18, stk. 2, i lov om

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen)

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) . Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015.1 (IEU-instruksen) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 7 1. 1 FORMÅLSKONTOPLAN... 7 1.

Læs mere

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Karin Andreasen, Tilskuds- og controllerkontoret, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Undervisningsministeriet Forretningsføreruddannelsen, 8. marts

Læs mere

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler).

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). August 2015 Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser.

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

EA-instruks. Nr. 1, 2015

EA-instruks. Nr. 1, 2015 EA-instruks Nr. 1, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder 5 1. 1 Kontoplaner 5 1. 1.1 Formålskontoplanen 5 1. 1.2 Statens finanskontoplan 5 1. 2 Uddannelseskoder 5 1. 2.1 Uddannelseskoder

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn og Undervisning, november 2011 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2011.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Instruks for tilskud til frie fagskoler

Instruks for tilskud til frie fagskoler Instruks for tilskud til frie fagskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med lov om frie kostskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER August 2017 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 17/10 923 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Automatisk oprettelse af gebyrer på hold, initiering Opdateret 2016

Automatisk oprettelse af gebyrer på hold, initiering Opdateret 2016 Automatisk oprettelse af er på hold, initiering Opdateret 2016 Denne vejledning omhandler oprettelse af lokale typer på vinduet A421, til brug for automatisk oprettelse af er på hold. Vejledningen beskriver

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til produktionsskoler

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til produktionsskoler Marts 2015 Undervisningsministeriets instruks for tilskud til produktionsskoler (PS-Instruks) 2015.1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PS-instruks 1. INSTRUKSENS INDHOLD OG OPBYGNING... 4 2. OPGØRELSE AF ELEVAKTIVITET...

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

EA-instruks 2014.1. Marts 2014

EA-instruks 2014.1. Marts 2014 EA-instruks 2014.1 Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder... 5 1. 1 Kontoplaner... 5 1. 1.1 Formålskontoplanen... 5 1. 1.2 Statens finanskontoplan... 5 1. 2 Uddannelseskoder...

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL EFTERSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL EFTERSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL EFTERSKOLER August 2017 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 17/10 923 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål med lov om efterskoler og frie fagskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser...

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til. (Ophævelse af revisionsklausul)

Forslag. Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til. (Ophævelse af revisionsklausul) 2011/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 217.85H.271

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til skemaer (A-C,

Læs mere

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.0

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.0 Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.0 Januar 2008 Sagsnummer 022.275.031 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING... 8 2. KONTOPLANER... 10

Læs mere

Instruks for tilskud til efterskoler

Instruks for tilskud til efterskoler August 2015 Instruks for tilskud til efterskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 06-06-2016/ STIL Indhold Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Der findes flere forskellige afdelingsbegreber

Læs mere

IEU instruks 2007.1. Januar 2007 Sagsnummer 146.281.031

IEU instruks 2007.1. Januar 2007 Sagsnummer 146.281.031 1 IEU instruks 2007.1 Januar 2007 Sagsnummer 146.281.031 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING...8 2. KONTOPLANER... 12 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...12 2. 2 STATENS FINANSKONTOPLAN...13 2. 3 TILSKUDSUDBETALING

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER August 2017 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 17/10 923 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål med lov om efterskoler og frie fagskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser...

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser)

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Sidst opdateret 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne BEK nr 1281 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne UDKAST af 15. december 2014 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne I medfør af 19, stk. 8, 9 og 12, og 28, stk. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august

Læs mere