Tværsektorielt samarbejde omkring voldsudsatte patienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværsektorielt samarbejde omkring voldsudsatte patienter"

Transkript

1 Tværsektorielt samarbejde omkring voldsudsatte patienter En undersøgelse af mulighederne for tidlig opsporing, støtte og rådgivning til voldsudsatte patienter gennem kontakt til almenpraktiserende læge Katrine Bindesbøl Holm Johansen Knud Juel Trine Rønde Kristensen Jesper Lundh April 2015 Antal tegn med mellemrum:

2 Indhold 1. Baggrund Hypotese og formål Målgruppe Materiale og metode... 2 Det kvalitative studie A... 2 Det kvantitative studie B Analyse Organisering Perspektiver og formidling Etik Tidsplan Litteratur... 5

3 1. Baggrund I Danmark antages det på baggrund af de nationale Sundheds- og sygelighedsundersøgelser, at knap kvinder og mænd årligt er udsat for fysisk vold af en partner [1]. Vold i nære relationer har både store personlige og samfundsmæssige omkostninger. Undersøgelser har vist, at voldsudsatte kvinder har flere leveår med selvvurderet dårligt helbred, langvarig sygdom og psykiske problemer [2, 3]. Vold mod kvinder er beregnet til at koste samfundet omkring 486 mio. kr. heraf går 17 procent til sundhedsydelser, 30 procent til retsvæsenet, 30 procent til kvindekrisecentre, 20 procent til udvalgte sociale omkostninger som produktionstab og de resterende 3 procent går til nationale handlingsplaner og indsatser [4]. For at forebygge vold i nære relationer og reducere omkostninger forbundet hermed er det væsentligt at have fokus på tidlig opsporing af voldsudsatte. Undersøgelser påpeger, at den praktiserende læge kan spille en central rolle heri [5, 6]. Internationalt såvel som nationalt er det sparsomt med litteratur om praktiserende lægers rolle ift. opsporing af voldsudsatte og evt. samarbejde med øvrige sundhedsinstanser[6]. Enkelte studier indikerer, at læger ikke altid har mistanke om, at patienters helbredsproblemer skyldes voldsudsættelse [6, 7]. Det er beskrevet, at læger kan have berøringsangst overfor emnet blandt andet pga. manglende kendskab til rådgivnings- og støttemuligheder, der kan hjælpe den voldsudsatte til et liv uden vold [5, 8]. Lægens køn, erfaring og opfattelse af vold kan også påvirke kontakten og tilliden til den voldsudsatte patient [7], og nærværende undersøgelse vil derfor afdække hvilke faktorer, som har betydning for almenpraktiserende lægers tilgang til opsporing og støtte til voldsudsatte patienter [6, 9]. I nærværende undersøgelse dækker begrebet vold i nære relationer over fysisk, psykisk, seksuel, materiel og økonomisk vold begået af en nærtstående person f. eks. en partner, familiemedlem, ven eller kollega. Projektet vil være det første i Danmark til at undersøge, hvilke erfaringer almenpraktiserende læger har med at opspore voldsudsatte patienter, hvilke erfaringer kvindekrisecentre, mandecentret, Center for Voldsramte har med kontakt til praktiserende læger samt de voldsudsattes egne erfaringer med egen læge i forbindelse med deres voldsudsættelse. Undersøgelsen vil bidrage med ny viden om de tværsektorielle samarbejdspotentialer, der eksisterer ift. den specialiserede hjælp, som er etableret i Region Hovedstaden. Undersøgelsen forventes opfulgt af et projekt, der har til formål at udvikle en form for samarbejdsmodel for det regionale tilbud Center for Voldsramte på Frederiksberg Hospital, de praktiserende læger og de kommunale tilbud i form af kvindekrisecentre og mandecentret i Region Hovedstaden. 2. Hypotese og formål Det formodes, at almenpraktiserende læger hidtil ikke har spillet en særlig central rolle i indsatsen mod vold i nære relationer i Danmark, men vi antager, at den almenpraktiserende læge kan spille en helt central rolle i at hjælpe patienten til et liv uden vold, og forebygge længerevarende psykosomatiske lidelser, lange behandlingsforløb og vedvarende voldsudsættelse. Formålet med nærværende projekt er derfor at undersøge mulighederne for tidlig opsporing, støtte og øget tværsektorielt samarbejde om voldsudsatte patienter via kontakt til almenpraktiserende læge. I projektet arbejdes på besvarelse af følgende forskningsspørgsmål: 1. Hvordan vurderer almenpraktiserende læger om patientens årsag til lægekontakt og helbredsproblemer kan skyldes vold i en nær relation? 1

4 2. Hvordan imødekommer almenpraktiserende læger voldsudsatte patienters behov som følge af voldsudsættelse? 3. Hvilket kendskab har almenpraktiserende læger til kommunale og regionale tilbud til voldsudsatte patienter, og hvilken praksis har de for viderehenvisning og samarbejde med tilbuddene? 4. Hvilke erfaringer har personale på kvindekrise- og mandecentre med kontakt til almenpraktiserende læger, og de voldsudsattes egen kontakt hertil? 5. Hvilke erfaringer har voldsudsatte ift. kontakt til egen læge som følge af voldsudsættelse, og hvilken hjælp og støtte har de modtaget fra egen læge og andre regionale tilbud? 3. Målgruppe Målgruppen for projektet er almenpraktiserende læger i Region Hovedstaden, Center for Voldsudsatte (Frederiksberg Hospital), kvindekrisecentre og mandecentre i Region Hovedstaden og patienter udsat for vold fra en eller flere personer, som de har en nær relation til. 4. Materiale og metode Projektet er designet som et eksplorativt studie, da vi ikke har nogen forudgående viden om området i Danmark. Netop derfor har vi valgt at benytte kvalitative metoder, som har en fleksibel form og giver mulighed for at få en nuanceret indsigt i problemfeltet. For at undersøge generaliserbarheden af de kvalitative fund supplerer vi disse med en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. De kvalitative fund giver dermed den nødvendige viden, som dels danner grundlag for udviklingen af spørgeskema, svarkategorier og variable, dels tolkningen af de kvantitative resultater efterfølgende. Projektet består således af to forbundne delundersøgelser: A. Semistrukturerede interviews med almenpraktiserende læger, kvindekrisecenter personale, mandecenter medarbejder og voldsudsatte kvinder og mænd B. Webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt almenpraktiserende læger Det kvalitative studie A Studiet består af 10 semistrukturerede interviews med almenpraktiserende læger, 11 med kvindekrisecenterpersonale, 1 med en ansat på mandecentret i København og 10 med voldsudsatte personer [10]. Interview med almenpraktiserende læger Det tilstræbes, at der så vidt muligt interviewes læger med forskellig alder, køn og praksiserfaring for at opnå viden om de muligheder og udfordringer, almenpraktiserende læger har ift. at opspore, behandle og viderehenvise voldsudsatte. I interviewene vil følgende temaer blive afdækket: erfaringer med opsporing af voldsudsatte, hvordan spørges der til voldsudsættelse, holdningen til rutinemæssige spørgsmål om voldsudsættelse, erfaringer med voldsudsattes psykosomatiske problemstillinger, konkret rådgivningserfaring, viderehenvisningserfaring og opfølgning herpå, samarbejde med andre kommunale/regionale aktører, udfordringer/barrierer i forhold både opsporing, behandling og viderehenvisning af 2

5 voldsudsatte, forslag/ønsker til indsatser til fremme af samarbejde med andre kommunale/regionale aktører. Interview med kvindekrise- og mandecenter personale Det tilstræbes ligeledes, at der interviewes kvindekrisepersonale og personale på mandecentret i København med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og ansvarsområde på centrene. I Region Hovedstaden findes 11 kvindekrisecentre og et mandecenter, og det tilstræbes, at der interviewes en ansat på hvert center. I interviewene med personalet vil følgende temaer blive afdækket: erfaringer med samarbejde med egen læge, hospital eller andet sundhedsfagligt personale i Region H, kendskab til voldsudsattes hjælp fra egen læge, samarbejde med egen læge/hospital under krisecenterophold, idéer til optimering med samarbejde med almen praksis og den øvrige sundhedssektor, herunder en specialiseret modtagelse som Center for Voldsramte på Frederiksberg Hospital, i forbindelse med ophold på kvindekrisecenter eller mandecenter. Interview med personer udsat for vold i nære relationer Vi vil rekruttere voldsudsatte patienter dels gennem henvendelse til kvindekrise- og mandecentret, dels ved opslag på hos specialiserede tilbud som LOKK, Center for Voldsramte og Mødrehjælpen. I rekrutteringen tilstræber vi så vidt muligt, at informanterne er forskellige på køn, alder, etnicitet og socioøkonomisk position. Vi vil inkludere patienter både med og uden kontakt til egen læge som følge af volden. Interviewene med de voldsudsatte vil afdække: erfaringer med kontakt til almenpraktiserende læge eller anden del af sundhedssektoren som følge af vold, egen læges håndtering af den voldsudsattes problemer som følge af vold, egen læges eventuelle viderehenvisning af den voldsudsatte, egen læges opfølgning på den voldsudsattes situation, ønsker og behov ift. egen læge og samarbejde med øvrige kommunale/regionale indsatser som f.eks. kvindekrisecentre. Det kvantitative studie B Studiet baseres på en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige praktiserende læger i Region Hovedstaden. 1 Spørgeskemaet vil have fokus på at afdække de muligheder og barrierer, som de almenpraktiserende læger ser ift. at opspore, rådgive og viderehenvise voldsudsatte patienter til kommunale tilbud og tilbud i hospitalssektoren f.eks. Center for Voldsramte (Frederiksberg Hospital) og Center for seksuelle overgreb (Rigshospitalet). Lægerne forventes rekrutteret igennem Danske Regioner, hvor de per mail inviteres til at besvare det webbaserede spørgeskema. Der vil halvvejs gennem rekrutteringsperioden sendes en rykker ud til læger, som endnu ikke har besvaret skemaet. Skemaet forventes ikke at overstige fem A4-sider for at få flest mulige besvarelser. For at kunne dokumentere bortfaldet registreres hvilke læger, der ikke har besvaret skemaet[11]. 5. Analyse Analysen af det kvalitative materiale vil foregå som tekstanalyse vha. analyseprogrammet NVivo mhp. at identificere gennemgående temaer, som kan indgå i spørgeskemaundersøgelsen og bidrage til tolkningen af resultaterne. I analysen vil vi være opmærksomme på at identificere og beskrive de forhold, der er centrale for den efterfølgende udvikling af en tværsektoriel samarbejdsmodel. Data fra spørgeskemaundersøgelsen analyseres mhp. at afdække sammenhænge mellem bl.a. lægernes køn, alder, anciennitet, geografiske placering i regionen og opsporing samt håndtering af voldsudsatte patienter 1 Omfanget er baseret på oplysning fra Center for Sundhed i Region Hovedstaden. Almenpraktiserende læger er opgjort på antal kapaciteter. 3

6 gennem deskriptive analyser vha. SAS 9.2. Operationaliseringen af variable finder sted i forbindelse med udviklingen af spørgeskemaet. 6. Organisering Projektet forankres på Center for Voldsramte (Frederiksberg Hospital) under ledelse af overlæge Trine Rønde Kristensen, der i samarbejde med Jesper Lundh fra Almen Praksis i Region H og specialkonsulent Mette Volsing fra LOKK udgør en følgegruppe, der har til formål at sikre forankring til praksisfeltet mhp. udviklingen af en konkret samarbejdsmodel med afsæt i den viden som undersøgelsen genererer. Statens Institut for Folkesundhed er ansvarlig for gennemførelse og afrapportering af projektet, og har rig erfaring med undersøgelser af vold i nære relationer. Til projektet ansættes en videnskabelig assistent med kvantitative og kvalitative metodekundskaber, som vil bistå begge delundersøgelser i samarbejde med professor Knud Juel, akademisk medarbejder Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen. 7. Perspektiver og formidling Resultaterne fra projektet forventes anvendt til udviklingen af en samarbejdsmodel i fællesskab mellem Center for Voldsramte (Frederiksberg Hospital), almen praktiserende læger og kvindekrise- og mandecentre i Region Hovedstaden. Flere tværsektorielle partnere kan desuden fremkomme, når projektets resultater foreligger. Midler til udviklingen og afprøvningen af det efterfølgende projekt søges efterfølgende. Resultaterne vil blive formidlet i en dansksproget rapport og forventes udgivet som en artikel i Ugeskrift for Læger mhp. senere udgivelse i et internationalt tidsskrift. Derudover vil resultaterne udgives i Ugens Tal, der er Statens Institut for Folkesundheds ugentlige nyhedsbrev med mere end 4000 abonnenter. 8. Etik I undersøgelsen anonymiseres vores informanter, så de ikke er genkendelige. Alle deltagere vil få udleveret en liste med relevante rådgivningssteder. Derudover vil Datatilsynet blive anmodet om godkendelse af projektet før start for at sikre at reglerne i persondataloven overholdes. Projektet kræver ikke godkendelse fra Den Nationale Videnskabsetiske Komité, da dette kun gælder sundhedsvidenskabelige projekter indenfor de lægevidenskabelige fag, den kliniske og den socialmedicinskepidemiologiske forskning. 4

7 9. Tidsplan Måned DET KVALITATIVE DELSTUDIE Videnskabelig assistent Indledende litteraturgennemgang Videnskabelig assistent, akademisk medarbejder Rekruttere informanter, udarbejde og pilotteste interviewguide og gennemføre interviews Studentermedhjælper Transskribere interviews Videnskabelig assistent og akademisk medarbejder Analyse af empiri i NVivo DET KVANTITATIVE DELSTUDIE Videnskabelig assistent Udarbejde rekrutteringsplan Videnskabelig assistent Udarbejde, opsætte og pilotteste det webbaserede spør- geskema Videnskabelig assistent Gennemføre spørgeskemaundersøgelse Videnskabelig assistent Analysere data i SAS 9.2. SAMLET STUDIE Videnskabelig assistent, akademisk medarbejder Videnskabelig assistent, akademisk medarbejder Udarbejde samlet rapport Udarbejde artikel Møde i projektgruppen 10. Litteratur 1. Helweg-Larsen K: Vold i nære relationer. Omfanget, karakteren og udviklingen samt indsatsen mod partnervold blandt kvinder og mænd Statens Institut for Folkesundhed; Plauborg R, Johansen KBH, Helweg-Larsen K: Kærestevold i Danmark: en undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed; Helweg-Larsen K, Frederiksen ML: Mænds vold mod kvinder: Omfang-karakter og indsats mod vold Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed; Helweg-Larsen K, Kruse M, Sørensen J, Brønnum-Hansen H: Voldens Pris: Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder Chave F, Morvant C: Den medicinske behandling af samlivsvold. Institut de l Humanitaire-Commission Européenne; Bradley F, Smith M, Long J, O'Dowd T: Reported frequency of domestic violence: cross sectional survey of women attending general practice. Bmj 2002, 324: Taft A, Broom DH, Legge D: General practitioner management of intimate partner abuse and the whole family: qualitative study. bmj 2004, 328: Westmarland N, Hester M, Reid P: Routine enquiry about domestic violence in general practices: A pilot project. Bristol: School for Policy Studies, University of Bristol Richardson J, Feder G: Domestic violence: a hidden problem for general practice. British journal of general practice 1996, 46: Kvale S, Brinkmann S: Interview: introduktion til et håndværk. Hans Reitzel; Teorell J, Svensson T: Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. Liber;

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

VOLD I NÆRE RELATIONER

VOLD I NÆRE RELATIONER VOLD I NÆRE RELATIONER Omfanget, karakteren og udviklingen samt indsatsen mod partnervold blandt kvinder og mænd - 2010 Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Ministeriet

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Kærestevold i Danmark En undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011

Kærestevold i Danmark En undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011 Kærestevold i Danmark En undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011 Rikke Plauborg Katrine Bindesbøl Holm Johansen Karin Helweg-Larsen København 2012

Læs mere

Voldens pris Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder Karin Helweg-Larsen Marie Kruse Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen

Voldens pris Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder Karin Helweg-Larsen Marie Kruse Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Voldens pris Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder Karin Helweg-Larsen Marie Kruse Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet & Rockwool Fonden

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Partnervold mod mænd i Danmark

Partnervold mod mænd i Danmark Partnervold mod mænd i Danmark... det er ikke noget, man skilter med, at man som mand får bank hjemme. Det er noget, man holder for sig selv, men det er i hvert fald godt, at jeg har fået et langt bedre

Læs mere

Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter Temaanalyse: Kvinderne og børnenes sundhed og trivsel Lise Barlach og Kirstina Stenager Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

Unge og kærestevold i Danmark

Unge og kærestevold i Danmark Unge og kærestevold i Danmark En landsdækkende undersøgelse af omfang, karakter og følger af vold blandt 16-24-årige med fokus på vold i kæresteforhold Fx kunne jeg godt synes, at det var rigtig irriterende,

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom

Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom NOVEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie.

For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie. Du har jo ingen værktøjer med. Du har jo ikke fået nogen værktøjer puttet ned i din rygsæk hjemmefra. Jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle løse en konflikt, med hverken mine børn eller min kone, ekskone,

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Stalking i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed. En kortlægning af erfaringer, konsekvenser og støttebehov

Stalking i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed. En kortlægning af erfaringer, konsekvenser og støttebehov Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen Karin Helweg-Larsen Statens Institut for Folkesundhed Stalking i Danmark En kortlægning af erfaringer, konsekvenser og støttebehov Stalking i Danmark.

Læs mere

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen Katrine Bindesbøl Holm Johansen Ola Ekholm Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Voksne, som lever med vold i nære relationer. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne, som lever med vold i nære relationer. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne, som lever med vold i nære relationer Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere Ulf Hjelmar, Ane Reese Mikkelsen og Pia Vivian Pedersen Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere En evaluering af indsatsen i fire kommuner Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt

Læs mere

Når man har sagt A, må man også sige B: Om social ulighed i kræftrehabilitering

Når man har sagt A, må man også sige B: Om social ulighed i kræftrehabilitering Pia Vivian Pedersen Liselotte Ingholt Tine Tjørnhøj-Thomsen Statens Institut for Folkesundhed Når man har sagt A, må man også sige B: Om social ulighed i kræftrehabilitering Når man har sagt A, må man

Læs mere

De usynlige følger af kærestevold. En registerbaseret opfølgning på kærestevoldsundersøgelsen i 2007

De usynlige følger af kærestevold. En registerbaseret opfølgning på kærestevoldsundersøgelsen i 2007 De usynlige følger af kærestevold En registerbaseret opfølgning på kærestevoldsundersøgelsen i 2007 Karin Helweg-Larsen Rikke Plauborg 2014 De usynlige følger af kærestevold En registerbaseret opfølgning

Læs mere

Kommunernes beredskab i forhold til vold

Kommunernes beredskab i forhold til vold Kommunernes beredskab i forhold til vold En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold 1 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Master of Public Health MPH 2014:16. Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie

Master of Public Health MPH 2014:16. Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie Dorthe Mogensen Master of Public Health MPH 2014:16 Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Sundere liv i socialpsykiatrien

Sundere liv i socialpsykiatrien Sundere liv i socialpsykiatrien Effekt af intervention og imødekommelse af psykiatribrugeres behov Forskning i organisationens betydning for livsstilsændring ved interventionen Sundere liv i socialpsykiatrien

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann Masterprojekt Fyldt med modsætninger En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug af Eva Hoffmann Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere