Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol"

Transkript

1 Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7

2 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere sundhed og mindre misbrug og er desuden baseret på grundniveau anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen forebyggelsespakke om alkohol. Sigtet med pilotprojektet er tidlig opsporing af borgere i Odense Kommune med alkoholproblematikker (især rettet imod borgere med storforbrug og skadeligt forbrug af alkohol) og etablering af et forebyggende samtaletilbud målrettet disse borgere og deres pårørende. Pilotprojektet, herunder etableringen af rådgivningstilbuddet, er finansieret af midler fra Forebyggelsespuljen. Der er i første omgang bevilliget midler til tilbuddet i 2014, men der vil blive ansøgt om yderligere midler fra Forebyggelsespuljen med henblik på at fortsætte tilbuddet. Målgruppe Samtale om Alkohol har to målgrupper: 1. Borgere der ønsker støtte til at ændre vaner i relation til alkohol 2. Pårørende til personer, der har alkoholrelaterede problemer, og som ønsker støtte Sundhedsstyrelsens grundniveau anbefalinger om at kommunerne sætter fokus på tidlig opsporing af alkohol og udbyder kort rådgivende samtale, vedrører borgere med storforbrug (alkoholforbrug over højrisikogrænsen på 14 og 21 genstande om ugen for henholdsvis kvinder og mænd) og skadeligt forbrug (alkoholforbrug der har medført fysiske eller psykiske skader). (1,2) Samtale om Alkohol i Odense Kommune henvender sig dog til alle borgere over 18 år, der måtte have ønske om en kortere samtalerække mhp. støtte til at ændre alkoholvaner. Tilbuddet er så at sige relateret til borgerens egen oplevelse af alkoholforbruget. Borgere, som vurderes at have et behandlingskrævende problem, der kommer til Samtale om Alkohol, skal forsøges motiveret til at indgå i de eksisterende behandlingstilbud i Alkoholbehandlingen, idet Samtale om Alkohol ikke er at forstå som behandling men forebyggelse. Samtale om Alkohol er et anonymt tilbud for borgerne i Odense Kommune. Formål Formålet med Samtale om Alkohol med en borger er at støtte vedkommende i at ændre alkoholvaner, således at vedkommende opnår sundere alkoholvaner. Erfaringer fra andre kommuner peger på, at det er forventeligt, at en del af de borgere, der møder op til Samtale om Alkohol, har et behandlingskrævende alkoholproblem. Samtale om Alkohol vil derfor rumme 2 funktioner, der hvert har et forebyggende sigte: 1. Samtale om Alkohol udgør et selvstændigt forebyggende tilbud til borgere der ønsker at ændre sit alkoholforbrug, her kan være tale om reduktion eller ophør. 2/7

3 2. Samtale om Alkohol udgør et brobyggende tilbud til alkoholbehandlingen, der kan bidrage til, at borgere med behandlingskrævende alkoholproblemer på et tidligere tidspunkt kommer i kontakt med behandlingsområdet. Jf. ovenstående er formålet med Samtale om Alkohol ligeledes at støtte borgeren i erkendelse af alkoholproblematikkens omfang samt motivation ift. behandling, hvis vedkommende har udviklet alkoholafhængighed. Formålet med Samtale om alkohol med en pårørende er at støtte den pårørende i at afklare egen situation og ad den vej afdække handlemuligheder. Rammen for og indgang til Samtale om Alkohol For at imødekomme borgerne, etableres Samtale om Alkohol under pilotprojektet med 2 forskellige indgange i Odense Kommune. Der er indledt et samarbejde med Alkoholbehandlingen om, at det er medarbejdere fra Alkoholbehandlingen, der varetager Samtale om Alkohol. På sigt vil det være relevant at tænke beliggenheden ind i de 3 sundhedshuse/community centre, der aktuelt er under udvikling i Odense Kommune. Samtale om Alkohol er et åbent tilbud, hvor borgere og pårørende selv kan rette henvendelse og booke tid. Medarbejdere i Odense Kommune kan henvise til Samtale om Alkohol og booke tid (se side 6), ligesom at øvrige professionelle, fx praktiserende læger, kan henvise til tilbuddet. Borgeren el. pårørende henvender sig på egen hånd Medarbejdere i Odense Kommune opsporer borgere og henviser til tilbuddet Borgeren henvises fra andre aktører f.eks. egen læge Samtale om Alkohol Max 5 samtaler til borgere, der ønsker at ændre alkoholvaner Max 2 samtaler til pårørende Borgeren eller pårørende afsluttes efter endt forløb Borgeren eller pårørende henvises til øvrige tilbud i Odense Kommune, fx Alkoholbehandlingen Borgeren eller pårørende henvises til frivillige tilbud i Odense Kommune 3/7

4 Tilgang i Samtale om Alkohol Rådgivningstilbuddet er et tilbud om kort intervention baseret på motivational interviewingen (MI). Rådgivning kan således have en forkert ordlyd, da der er tale om korte motiverende samtaler, hvor rådgivning dog kan forekomme, hvis dette er i overensstemmelse med borgerens ønske. Tilbuddet er et anonymt tilbud, hvor det vægtes, at der i mødet med borgeren sættes fokus på proces og udbytte fremfor systemiske krav. Kort intervention er en effektiv indsats ift. storforbrug og skadeligt forbrug af alkohol. Et systematisk review har vist at kort intervention er blandt de bedst forebyggende alkoholinterventioner vurderet ud fra cost-effectiveness og effekt på helbredet (3). Forskning ift. kort intervention er primært relateret til almen praksis, hvilket udgør fundamentet bag Sundhedsstyrelsens grundniveau anbefaling om, at der udbydes kort intervention som led i den kommunale alkoholforebyggelse (1). Kort intervention beskrives i litteraturen som 1-5 samtaler, hvor hver samtale har en varighed af 5-20 minutter. Indholdet i samtalerne kan variere (4). Samtale om Alkohol i Odense Kommune er indledningsvist tidsfæstet til max 30 minutter. På baggrund af registrering af samtalelængde, kan tilbuddet på sigt justeres. Der vides ikke meget om, hvilke af komponenterne i kort intervention, der virker, men det fremgår at en empatisk samtalestil er væsentlig (4), ligesom at selvregistrering har vist sig at have effekt (5). Motivational Interviewing er en evidensbaseret samtalestil ift. forandringsarbejde. MI bygger på et samarbejde, hvor den professionelle med respekt for borgerens autonomi, frembringer borgerens iboende ressourcer og motivation ift. forandring. Processerne i MI, der er sekventielle og tilbagevendende, er at forstå som at engagere (relationsopbygge), fokusere (sætte retning for samtalen), frembringe (få borgerens egen argumenter for forandring frem via udforskning og afklaring af ambivalens) og planlægge (forpligtige og konkretisere). Den professionelle gør brug at åbne spørgsmål, reflekterende lytning, anerkendelse og opsummering mhp. at støtte forandring, der kommer indefra og er relevant for borgerens egne mål og værdier. I MI undgår den professionelle at overtale, konfrontere eller argumentere for forandring. Den professionelle understøtter borgerens eventuelle ønske om forandring bl.a. ved at stille åbne spørgsmål og anvende skalaspørgsmål, idet borgerens egen verbalisering af forandringsplaner øger sandsynligheden for, at forandring vil forekomme. Som led i MI kan der gives information og råd, såfremt dette sker på baggrund af efterspørgsel eller tilladelse efter FIF-modellen (6). Med afsæt i den beskrevne tilgang sætter Samtale om Alkohol fokus på dét som borgeren ønsker at tale om ift. alkohol. Der kan således være varierende indholdselementer og følgende er ikke at forstå 4/7

5 som en skabelon eller et styringsredskab for samtalerne, men giver en udpegning af, hvordan en samtale med hhv. borger eller pårørende kan forløbe. Samtaleforløb med borger, der ønsker at ændre alkoholvaner Samtalens opstart Forventninger til samtalen afdækkes Borgeren fortæller om sine alkoholvaner Samtalens hoveddel Udforskning af alkohols rolle og betydning i borgernes hverdagsliv Udforskning af alkohols indflydelse på omgivelser (ægtefælle, børn, kollegaer, arbejde) Udforskning af eventuelle erfaringer med at ændre vaner (fx vedr. alkohol) Udforskning af motivation for forandring Der orienteres evt. om risiko ved nuværende forbrug på baggrund af borgerens viden om hhv. fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af alkohol Der informeres evt. om fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for børn, der vokser op i en familie med alkoholproblemer samt muligheder for hjælp/støtte Samtalens afslutning Opsummering af samtalen, herunder af evt. aftaler/fokusområder frem imod næste samtale Udlevering af skema til selvregistrering (kan også finde sted under samtalen hoveddel) Aftale vedr. eventuel opfølgende samtale / afslutning eller henvisning til andet Evt. udlevering af supplerende materiale Samtaleforløb med pårørende Samtalens opstart Forventninger til samtalen afdækkes Beskrivelse af problemstillingen bag henvendelsen Samtalens hoveddel Udforskning af alkohols indflydelse på den pårørendes liv, herunder evt. øvrige i omgivelserne (fx børn, ægtefælle) Fokus på hvordan man som pårørende kan passe på sig selv Udforskning af motivation for forandring af nuværende situation Der informeres evt. om fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for børn, der vokser op i en familie med alkoholproblemer samt muligheder for hjælp/støtte 5/7

6 Samtalens afslutning Opsummering af samtalen, herunder gennemgang af eventuelle aftaler Aftale om eventuel opfølgende samtale, afslutning eller henvisning til andet Evt. udlevering af understøttende materiale Rekruttering Rekrutteringen til Samtale om Alkohol understøttes via det andet spor i pilotprojektet, der vedrører tidlig opsporing. Der er afsat midler til at opkvalificere 125 medarbejdere i Odense Kommune ift. tidlig opsporing af alkohol i Tilbuddet vil blive markedsført bl.a. via Odense Kommunes hjemmeside, sundhed.dk og via fx flyers. Alkoholrådgiverne tilknyttet Samtale om Alkohol vil desuden bidrage til at udbrede kendskabet til tilbuddet, fx via deltagelse i fagfællesskaber og ved at fortælle om tilbuddet til afsnit i kommunen, hvor dette efterspørges eller har relevans. Booking Booking kan foregå telefonisk på eller online via Plan2learn. Der oprettes et subsite til Samtale om Alkohol, således at odense.dk/samtaleomalkohol fører direkte ind til en booking mulighed via plan2learn. Via plan2learn kan både medarbejdere i kommunen, herunder alkoholrådgiveren, booke på vegne af borgere, ligesom at det vil være muligt for borgeren selv, at booke tid til en samtale. For at sikre anonymitet vil booking alene kræve fornavn samt de første 4 cifre i fødselsdato. Derudover kan der valgfrit oplyses telefon nr. og / eller mailadresse til brug ved evt. aflysning. Når bookingen er foretaget er de indtastede data udelukkende synlige for administratorer samt de rådgivere som varetager tilbuddet, og altså ikke for kommunens øvrige ansatte. Registrering Registrering af samtalerne foretages i ESDH emnesag, hvor emnesagen oprettes som specifik og med læsekoden ingen. Borgerne registreres på fornavn og de første 4 cifre i fødselsdato, således at der ikke forekommer henførbare data. Der registreres i to dokumenter: - Et fritekst dokument til notering af bl.a. borgerens henvendelsesgrund, mål og planer til støtte for samtaleforløbet (der oprettes ét dokument pr. borger) 6/7

7 - Et exel dokument, hvori der foretages registreringer, der vedrører selve rådgivningstilbuddet, og som gør det muligt at trække data herpå (der oprettet et samlet dokument for rådgivningstilbuddet, hvori der registres på samtlige borgere) Referencer 1. Sundhedsstyrelsen. Forebyggelsespakke alkohol Sundhedsstyrelsen. Guide til implementering af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol Solberg LI, Maciosek MV, Edwards NM. Primary care intervention to reduce alcohol misuse ranking its health impact and cost effectiveness. Am J Prev Med 2008; 34 (2): Sundhedsstyrelsen og DSAM (2010) Spørg til alkoholvaner diagnostik og behandling af alkoholproblemer Michie S et al. Identification of behaviour change techniques to reduce excessive alcohol consumption. Addiction 2012, 107(8): Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing. Helping People Change.The Guilford Press /7

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE KØBENHAVNS KOMMUNE MAJ 2014 Godkendelse, ikrafttrædelse og revidering: Den faglige vejledning er sidst blevet godkendt: I Forum for Forebyggelsescentre

Læs mere

Tidlig opsporing på alkoholområdet

Tidlig opsporing på alkoholområdet Tidlig opsporing på alkoholområdet Evalueringsrapport Sundhedssekretariatet & Projektleder Christina Hjørnholm Januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til tidlig opsporing og evalueringsrapporten...

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING

DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Socialforvaltningen Aarhus Kommune Dato den 26. Maj 2014 Sagsnummer: 14/015239 1 1. Indledning At drikke, ryge hash eller tage stoffer

Læs mere

Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre

Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre Camilla Gohr og Anne Sofie Bæk-Sørensen TrygFondens Forebyggelsescenter, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre Kasper

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere