Kære medlem af DM s Pensionistsektion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medlem af DM s Pensionistsektion."

Transkript

1 Den Kære medlem af DM s Pensionistsektion. Du indbydes hermed til Pensionistsektionens medlemsmøde: Tirsdag den kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C. Der vil blive serveret kaffe/the og morgenbrød fra kl Frokosten betales af DM og der refunderes rejseudgifter svarende til billigste offentlige transportmiddel. Afregningsblanket samt returkuvert vedlægges. Eventuelle forslag til dagsordenspunkter skal være DM i hænde senest onsdag den enten pr. post eller på mail til Lene Clemmensen. Tilmelding kan enten ske på tilmeldingsblanketten, via DM s hjemmeside eller til Lene Clemmensen på eller på tlf.: senest onsdag den Til brug for medlemsmødet vedlægges følgende bilag: Program Bestyrelsens beretning Tilmeldingsblanket Ruteplan fra Århus Hovedbanegård til hotellet Afregningsblanket Til orientering vedlægges endvidere: Spørgeskema Tilbud om bridgeferie på de Kanariske øer Valg til DM s Pensionistsektionsbestyrelse samt DM s Repræsentantskab Til brug for valget til DM s Pensionistbestyrelse samt Repræsentantskab vedlægges kandidatopstillingsformular. Side 1 af 2

2 Vel mødt til medlemsmødet! Med venlig hilsen for Erik Nejrup Lene Clemmensen Kontaktleder Side 2 af 2

3 DM - Pensionistsektionen Medlemsmøde den 27. oktober 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C Program Kl : Formiddagskaffe med brød Kl : Medlemsmøde med følgende dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning vedlagt Indkomne forslag Eventuelt Kl : Frokost Kl : Oplæg Hvad kendetegner en indflydelsesrig interesseorganisation? og Kan pensionister få indflydelse på samfundet og på DM? Mødet afsluttes senest kl V/Peter Munk Christiansen - Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Peter har i mange år beskæftiget sig med interesseorganisationernes politiske rolle. Han er blandt andet medforfatter til flere bøger. Efterfølgende diskussion

4 DM Pensionist

5 Indhold BESTYRELSEN... 3 FORORD... 4 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING Arbejdet i DM... 5 Hovedbestyrelsen og Repræsentantskab... 5 Der er afholdt ti møder i HB, hvor det første var en velkomst til nye medlemmer. Efter vedtægterne vælges ni medlemmer direkte ved urafstemning, mens syv medlemmer udpeges fra sektorbestyrelserne Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget (OKAPU)... 7 Overenskomstforhandlingerne ØKONOMI... 9 SAMARBEJDET MED DM S SEKRETARIAT... 9 ARBEJDET I PENSIONISTSEKTIONENS BESTYRELSE Arbejdsprogram Langsigtet mål Resultater Aktiviteter Spørgeskema Efterløn Pjecer om efterløn og alderspension Folkepension Seniorordninger MEDLEMSTAL OG ALDERSFORDELING PENSIONISTSEKTIONENS ØKONOMI HJEMMESIDEN REGIONALE KLUBBER Lokalklubber Seniorklub Fyn Seniorklub Århus Seniorklub København/Sjælland SAMARBEJDET MED ANDRE ORGANIATIONER OG FORENINGER Samarbejdet i Statspensionisternes Centralforening (SC) Samarbejdet med DJØF BRIDGEREJSER BOLIGFORHOLD Pensionskasseboliger Ferielejligheder Bedre, billigere boliger (BBB) BOLIGSELSKABER Samrådets Boligselskab og Dronning Louises Stiftelse Foreningen til fremskaffelse af boliger til ældre og enlige MAGISTRENES PENSIONSKASSE

6 BESTYRELSEN Bestyrelsen har følgende sammensætning: Formand, seminarielærer Erik Nejrup, Telefon , Næstformand, rigsbibliotekar Morten Laursen-Vig, Telefon , Cand. mag, Ole Hansen Telefon , Universitetslektor, Sianette Kwee Telefon Docent, Lisbeth Zimmer Telefon , Seminarielektor, Vagn Mathiasen Telefon , Desuden deltager vor suppleanter i bestyrelsesarbejdet: Kemiker, Toke Gaarde Schmidt Telefon , Rektor, Rigmor B. Vestereng Telefon , Pensionistsektionen er repræsenteret med 3 medlemmer i Repræsentantskabet: Vagn Mathiasen, Morten Laursen Vig og Sianette Kwee. I Hovedbestyrelsen sidder Erik Nejrup, valgt på PENSIONISTLISTEN. 3

7 FORORD Kære pensionistmedlemmer. Endnu et år er gået i DM. Ved valget til HB i 2008 lykkedes det endnu engang for DM Pensionist at blive repræsenteret i HB takket være pensionistmedlemmernes store opbakning. Pensionistsektionen har deltaget i DM s politiske/økonomiske virksomhed gennem deltagelse i HB og OKAPU (Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget). Overordnet set er det dog ikke mange fodspor, vi har sat i DM s dagligliv. I HB har vi deltaget i beslutninger med samfundspolitisk indhold og naturligvis i senior- og pensionsspørgsmål. I OKAPU er vi nærmest usynlige. Overenskomstforhandlingerne i 2008 bragte ikke væsentlige forbedringer af statspensionisternes vilkår. Som det nu ser ud i oplæg til temaer til overenskomstforhandlingerne i 2011 er pensionisternes og deres forhold heller ikke nævnt. Er det tidsspilde, at pensionistsektionen er repræsenteret i udvalget? Pensionistsektionens højt prioriterede område er pensionisternes liv i de lokale klubber. I den skriftlige beretning vil de 3 lokalklubber blive nævnt. I den mundtlige beretning på medlemsmødet vil repræsentanter for klubberne i Odense, Aarhus og København/Sjælland berette om deres virksomhed og aktiviteter. Bestyrelsen ønsker jer god læselyst med Beretning 2009 og håber, at mange vil møde op til medlemsmødet i Århus den Venlig hilsen Erik Nejrup Formand for Pensionistsektionen 4

8 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2009 Arbejdet i DM Hovedbestyrelsen og Repræsentantskab Der er afholdt ti møder i HB, hvor det første var en velkomst til nye medlemmer. Efter vedtægterne vælges ni medlemmer direkte ved urafstemning, mens syv medlemmer udpeges fra sektorbestyrelserne. DM s Pensionistsektion fik ved HB-valget i 2008 indvalgt et medlem i HB, nemlig Erik Nejrup, men sektionen har ikke ligesom sektorerne mulighed for at udpege et medlem til HB. Pensionistsektionen har tidligere fremsat ønske om en ligestilling med sektorerne, men det vil kræve en vedtægtsændring, der som det nu ser ud ikke har tilslutning i HB. DM s formand, Ingrid Stage, blev genvalgt uden modkandidater. Som næstformand er udpeget Peder Grods-Hansen. Ved det konstituerende møde blev der blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne udpeget et forretningsudvalg, ligesom OKAPU (Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget) blev nedsat. HB udpegede Henrik Prebensen som medlem af MP s bestyrelse. HB har i 2009 brugt megen tid til at arbejde med DM s fremtidige profil en skarpere profil. DM skal være mere synlig i fremtiden. DM skal også fremtidigt være mere aktiv i det offentlige rum med kontakt til presse/tv og lobbyarbejde på Christiansborg. DM s aktuelle indsatsområder er ligestilling, ytringsfrihed og en ændring af universitetsloven. Akademikernes Centralorganisation (AC) og DM s medlemskab af AC har været til debat i HB. Diskussionen var afledt af, at Ingeniørforbundet i Danmark (IDA) havde udmeldt sig af AC og hvilken indvirkning bortfaldet af IDA s kontingent på 5 mio. kr. af AC s samlede budget på 30 mio. kr. ville få for DM og for AC. Spørgsmålet er endnu ikke besvaret. Der arbejdes på en revision af AC s vedtægter og det diskuteres, om AC i fremtiden skal være en forhandlingsorganisation og/eller en hovedorganisation. I marts var der nyvalg til posten som formand for AC. Valget faldt på tidligere formand for Yngre Læger, Erik Jylling. 5

9 DM s økonomi har ligeledes været under overvejelse i HB. Regnskabet for 2008 viste et lille underskud og også i 2009 er det svært at få budgettet til at hænge sammen. Ved udgangen af 2008 havde DM en egenkapital på 221 mio. kr. i reservefonden. Uden at gå i detaljer vil vi blive stillet overfor nye udfordringer i Sekretariatet har udarbejdet forslag til løsning af økonomisituationen. En sandsynlig løsning kan være en kontingentstigning på omkring 4%. Som eneste HBmedlem har Erik Nejrup på vegne af Pensionistsektionen talt imod denne løsning. DM har en beskeden tilgang af medlemmer, men er i stigende konkurrence med de andre AC-organisationer. Medlems- og budgetprognose viser hvilke perspektiver der arbejdes ud fra: Prognose for 2009 til passiv Budget 2009 Rev bud 2009 Progn Progn Progn t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr Medlemskontingenter, inkl. gebyrer m.v Evt. omfordeling af kontingent mellem forening og Reservefond Finansielle indtægter, m.v Indtægter i alt Løn og lønafhængige omkostninger Årlig forventet CFU-regulering Øvrige omkostninger og reguleringer Øvrige omkostninger inflation: Omkostninger i alt Resultat - hvis der ikke reguleres på øvrige poster Evt. prisstigning kontingent 0,0% 0,0% 0,0% Forventet lønregulering pr. år (ekskl. ancienitetsstigning) 4,3% 2,0% 2,0% Forventede prisstigninger fremmede ydelser 2,1% 2,0% 2,0% Antal medlemmer i alt Heraf: Fuldtids- og deltidsansatte Ledige Studenter gruppe Antal Pensionister Antal Passive Selvstændige, medlemmer på orlov, bachelorer m.fl DM Pensionist har ved flere lejligheder foreslået, at DM indgik aftaler med kulturinstitutioner om gratis adgang eller adgang med rabat for DM s medlemmer. Det er nu vedtaget, at der udstedes et medlemskort til DM s medlemmer, der giver adgang til en række museer, teatre og andre kulturinstitutioner. Pensionisterne er blevet hørt!!! 6

10 Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget (OKAPU) Orientering om status og forløb vedr. overenskomstforhandlingerne OKAPU indstiller til HB, at krav til Overenskomstforhandlingerne 2011 bliver indsamlet under følgende temaer: Løndannelsen Ny løn Arbejds- og familieliv Ligestilling Medbestemmelse/indflydelse på eget arbejde Temaerne skal ses som en politisk markering af, hvilke områder man finder særligt vigtige i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Indenfor disse, skal der dog naturligvis ske en yderligere prioritering af enkeltkrav. Temaerne er ikke udtømmende for, indenfor hvilke områder, DM kan/bør udtage krav. Desværre ser det ikke for godt ud for DM s pensionister og efterlønsmodtagere. Men vi vil som sædvanlig fremkomme med ønsker om forbedringer for vores medlemmer. Regeringens forslag til Finanslov for 2010 ser ikke lovende ud. Det forventes, at nationalproduktet vil falde med 3% i Underskuddet på de offentlige finanser vil stige fra 33 mia. i 2009 til 86 mia. kr. i Ledighedsudviklingen vil stige fra til ledige i Også på AC-området er man berørt af den stigende ledighed. Overenskomstforhandlingerne 2008 Bestyrelsen har drøftet og analyseret resultatet af overenskomstforhandlingerne 2008, og konklusionen på dette er beskrevet i bestyrelsens beretning til medlemsmødet i Det skal ikke skjules, at humøret var lavt, da vi konstaterede, at ingen af vores krav blev imødekommet. Bestyrelsen har besluttet at genfremsætte kravene fra overenskomstforhandlingerne i 2008 ved overenskomstforhandlingerne i Kravene var følgende: Fuld pensionsdækning af alle løndele. Afskaffelse af de såkaldte 65/67 fradrag. 7

11 Beregning af tjenestemandspension med 57% af den fulde slutløn, altså skalalønnen plus tillæg. Ved fordeling af den aftalte lønramme skal den andel, der afsættes til forhøjelse af tjenestemandspensionerne, beregnes af den samlede bruttoramme. Det vil sige inden fradrag af de midler, der fordeles ved lokale lønforhandlinger eller til finansiering af de såkaldte bløde krav (barsel, omsorgsdage, ekstra ferie videreuddannelse etc.). Selvom alle kravene var veldokumenterede med ønske om en parallel udvikling af løn og pensioner, blev de afvist inden de nåede frem til AC. Da pensionisternes repræsentant i HB, som den eneste stemte nej til overenskomstresultatet 2008, var der sure miner omkring bordet. Foruden overenskomstkrav til overenskomstforhandlingerne i 2011 vil Pensionistsektionen forsøge at skabe lydhørhed i CFU for en modernisering af tjenestemandspensionsloven, således at der i loven tages hensyn til nye samlivsformer mm. På medlemsmødet i 2008 blev der rejst to andre spørgsmål henholdsvis om skatteregler for pensionister bosat i udlandet og problemer vedr. modregning i efterlønnen af arbejdsindtægter. Problemerne har været drøftet med vores samarbejdspartnere, men desværre har lobbyarbejde i Folketinget ikke givet resultat. Der henvises til regeringens skattepakke. Så indtil videre desværre! Efterlønnen vil formentlig fortsat være til debat i forlængelse af Arbejdsmarkedskommissionens redegørelse. Pensionistsektionen vil nøje følge udviklingen og arbejde for, at efterlønnen består og giver bedre muligheder for en gradvis og fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet med en kombination af arbejde og efterløn på gunstige vilkår. Også udhulingen af folkepensionen er en sag, Pensionistsektionen er opmærksom på og vil modarbejde. 8

12 ØKONOMI DM s økonomi har det ikke så godt. Budgetopfølgningen i sommeren 2009 viste et underskud på 1,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede, hvilket naturligvis også har indvirkning på sektionernes økonomi. Pensionistsektionens økonomi ser som det fremgår af budgettet for 2009 og budgetforslag 2010 ret beskeden ud. Så ingen større udskejelser vil præge hverken 2009 eller SAMARBEJDET MED DM S SEKRETARIAT Efter at DM i sommeren 2008 fik ny direktør, Christian Strøm, blev der gennemført en større omstrukturering i sekretariatet, der bl.a. resulterede i, at Pensionistsektionen fik ny sekretær, kontaktleder Lene Clemmensen. Medlemmer, der har pensionsspørgsmål, kan rette disse til Forhandlingsområdet. Spørgsmål vedr. overenskomstpension rettes til enhedsleder Jacob Suhr. Spørgsmål vedr. tjenestemandspension til konsulent Helge Nielsen. 9

13 ARBEJDET I PENSIONISTSEKTIONENS BESTYRELSE Arbejdsprogram I forbindelse med DM s repræsentantskabsmøde i maj 2009 udarbejdede bestyrelsen følgende arbejdsprogram: Langsigtet mål At skabe betingelser for, at den voksende medlemsgruppe i Pensionistsektionen kan få så udbytterig en pensionisttilværelse som muligt, både økonomisk, socialt og kulturelt. Resultater 2009 At få formuleret medlemmernes ønsker og forventninger til lokalklubberne og til indsatsområder på: det økonomiske det sociale det kulturelle Aktiviteter 2009 Udsendelse af et spørgeskema, medio 2009 for en kortlægning og prioritering af medlemmernes interesser i indsatsområderne: Det økonomiske, herunder hvilke krav medlemmerne mener skal være sektionens krav til Overenskomstforhandlinger i Det sociale, herunder en kortlægning af ønsker om boligtilbud for sektionens medlemmer. Det kulturelle, herunder lokalklubbernes funktion og tilbud. På baggrund af besvarelserne udarbejder Pensionistsektionen et forslag til arbejdsprogram for valgperioden i slutningen af 2009, med vedtagelse i den nyvalgte bestyrelse primo Spørgeskema Bestyrelsen har arbejdet med at udforme et spørgeskema til pensionistsektionens medlemmer, der kan indkredse medlemmernes ønsker til bestyrelsen og DM. Skemaet udsendes sammen med indkaldelsen til medlemsmødet. 10

14 I forbindelse med den mundtlige beretning vil der blive givet en nærmere redegørelse for spørgeskemaundersøgelsen. Efterløn Efterlønsområdet vedbliver med at være til debat. Vi er i bestyrelsen opmærksomme på den debat der foregår, ikke mindst med baggrund i arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft og dermed for, at flere ældre bliver længere på arbejdsmarkedet. Sektionen er imod afskaffelse af eller forringelser af efterlønnen, og vi indstiller til DM s Hovedbestyrelse, at det er en central sag, hvor der handles aktivt for at imødegå forringelser. Pjecer om efterløn og alderspension Seniorpolitik og tilbagetrækning fra arbejdsmarked, Januar 2009", udgivet af DM og Pensionist eller Efterlønsmodtager 2009", udgivet af Pensionisternes Samvirke, er to hæfter som indeholder mange vigtige og nyttige oplysninger om efterløn og pension. Er man pensionist eller overvejer at gå på efterløn/pension, så er disse hæfter næsten obligatorisk læsning. Folkepension Også folkepensionen er genstand for debat. Vi bør have opmærksomheden rettet herimod. Retten til folkepensionens grundbeløb er med afskaffelsen af samordningsfradraget en forudsætning for pensionsberegningsmodellen i pensionsloven fra Da en del af vore medlemmer, både tjenestemænd og overenskomstansatte, har små pensioner, er folkepensionen en forudsætning for en rimelig pensionisttilværelse. Derfor må vi arbejde for, at der ikke blot sker en fastholdelse, men også en udbygning af folkepensionen. En vismandsrapport viser, at reguleringen af folkepensionen halter langt efter den almindelige lønudvikling. Alene i løbet af de sidste 10 år er efterslæbet i følge rapporten på 17 %. Det er nu på tide, at DM får folkepension på dagsordenen, og får spørgsmålet rejst overfor for regeringen. Pensionistsektionen har gjort Hovedbestyrelsen opmærksom på problemet. 11

15 Seniorordninger Det er DM s klare politik, at der skal arbejdes for en udbygning af seniorordningerne. Muligheden for etablering af en seniorordning for de 55-årige med nedsat tid, men fuld pensionsoptjening ophørte den og kan herefter først etableres ved det fyldte 60. år. De særlige regler om tilkøb af pensionsalder ved frivillig fratræden ved 60. år ændres fra 60 år til 62 år, med mindre særlige grunde taler derfor. Personalestyrelsen holder nøje øje hermed. Alt sammen for at fastholde de ansatte på arbejdsmarkedet længere og i hvert fald til 62. MEDLEMSTAL OG ALDERSFORDELING Medlemstallet pr : Medlemstallet pr : Aldersfordeling pr : Alder Antal % Under % % % % % % % % Over % % 12

16 PENSIONISTSEKTIONENS ØKONOMI I 2008 androg medlemskontingentet til DM kr. 213,75 pr. kvartal pr. medlem, hvilket indbragte kr. Bestyrelsesmøder kr. 4,0% Lokalklubmøder kr. 3,2% Medlemsmøder kr. 8,2% Porto kr. 2,4% Bidrag til foreningens fællesomkostninger kr. 82,2% Heraf Magisterbladet kr. Heraf Statspensionisterne kr. I alt kr. 100,0% HJEMMESIDEN Pensionistsektionen har egen hjemmeside på DM s hjemmeside. Den opdateres jævnligt med oplysninger om alle Pensionistsektionens aktiviteter mm. Desuden er der mulighed for at stille spørgsmål, tilmelde sig regionalklubber, få oplysninger, deltage i debatten og komme med kommentarer. Besøg Pensionistsektionens hjemmeside på: REGIONALE KLUBBER Der er nu etableret tre regionale klubber: Fyn, Jylland og Købnehavn/Sjælland. Formål er at fremme medlemmernes fælles faglige, kulturelle og sociale interesser, og samtidigt danne et nyt netværk i den tredje alder. 13

17 Pensionistsektionen yder et finansielt tilskud til driften af de enkelte klubber. På DM s website under Pensionistsektionen har de enkelte klubber deres egen hjemmeside. Foruden oplysninger om de respektive klubbers program, bestyrelsen, tilmelding mm., kan man her også læse fyldige referater af de afholdte arrangementer. Læs mere på: Har man ingen internetadgang, kan man henvende sig personligt til kontaktadresser af de relevante klubber angivet her. Vi vil opfordre alle sektionens medlemmer at tilslutte sig en af klubberne og dermed få mere glæde af deres DM-kontingent. Medlemskab af de respektive klubber er stadigvæk kontingentfri. Lokalklubber På hvert bestyrelsesmøde refereres fra lokalklubbernes virksomhed. Bestyrelsen er enig i, at klubberne i Odense, Århus og København/Sjælland er et godt aktiv i DM-sammenhæng. Der vil blive orienteret grundigt fra klubberne på medlemsmødet. Læs også om klubberne og deres aktiviteter og tilbud på Pensionistsektionens hjemmeside på Seniorklub Fyn Klubben blev stiftet i 2004, den dækker det fynske område og har til huse i DM s lokaler i Slotsgade 21B, 4.sal, 5000 Odense C. Én gang om måneden indbydes medlemmerne til foredrag eller ekskursion. Af arrangementer kan fremhæves foredragene H.C.Andersens romaner ved Johan de Mylius og Mussorgskij: Udstillingsbilleder ved Gunnar Colding- Jørgensen. Endvidere virksomhedsbesøg hos TV2Fyn, sommerudflugt til Thurø samt besøg på Johannes Larsen Museet i Kerteminde. 14

18 Tilmelding til klubben kan ske til: Toke Gaarde Schmidt Tlf.: På klubbens webside ligger alle informationer, også fra tidligere aktiviteter: DMPensionistklubFyn.aspx. Seniorklub Århus Århus klubben har haft et alsidigt årsprogram af foredrag, museums- eller teater besøg mm., desuden dagsudflugter og rejser. Der udsendes et månedligt Nyhedsbrev til alle medlemmer, hvori de kommende aktiviteter omtales. Desuden ligger Nyhedsbrevet på klubbens hjemmeside, sammen med referat af de afholdte arrangementer. Generalforsamlingen 2008 blev afholdt på Stenomuseet, hvor vi også fik en rundvisning på museets to afdelinger og så november stjernehimlen på Planetariet, og sluttede med fællesspisning. I Julemåneden tog vi på en 3-dags tur til Hamborg med bl.a. opera, museumsbesøg og den berømte Weihnachtsmarkt. Her hjemme så vi ruinerne af den gamle Vikingeby Aros på Vikingemuseet og rundt omkring i kvarteret. I anledning af 100-års dagen for kvindens valgret, var vi på Kvindemuseet. Traditionen tro så vi en forestilling i en af de små eksperimental teatre. I år var det Ibsens Gengangere. Først fik vi dog en udførlig introduktion ved vore teaterhistorikere Sylvia og Christian Ludvigsen, og herefter fællesspisning inden vi gik i teater. Foredragsmøderne havde historiske emner: det første omkring et originalt hjem fra 1920, som findes på Horsens Industri museum, og om livet og pligter af kvinder og af børn på fattighjem i den tid. Det andet om landbolivet i begyndelsen af forrige århundrede og under 2.verdenskrig. Foredragsholderen havde en stor samling af ting med sig fra den tid, som gav en del kommentar og diskussion, idet mange kunne huske dem fra deres tidlige ungdom. Det tredje om Vandløbslovens ophavsmand Bent Lauge-Madsen, åmand, biolog og kendt debattør med kontroversielle synspunkter. Forårsudflugten gik til Lille Vildmose og som afslutning en 15

19 spadseretur i aftenskoven med en interessant gennemgang af skovens fugle, insekter, rådyr og vildsvine. I august var vi igen i operaen: Friluftsoperaen i Rebild bakker. Årets sidste sommerudflugt gik til Vejen Kunstmuseum, som havde en specialudstilling af Agnes Slott-Møllers arbejde. Takket være Claudine Steensgaards rundvisning fremstod kunstneren og hendes værker levende for os. Vejen Kunstmuseum er et meget smukt museum med en interessant udstilling og bestemt et besøg værd. Du kan læse mere om hvad der sker i Århus på klubbens webside: DMSeniorklubAArhus.aspx Interesserede kan tilmelde sig via klubbens webside eller til: Ole Frederik Nielsen Tlf.: eller Sianette Kwee Tlf.: Seniorklub København/Sjælland Seniorklub København/Sjælland har p.t. 243 medlemmer, og vi arbejder stadig på flere fronter med at gøre klubbens eksistens kendt og arrangementerne attraktive. Der er i årets løb afholdt 13 arrangementer - i tiden fra maj til september udendørs med udflugter, vandreture i naturen og i vintertiden indendørs, mest i DM s mødelokaler på Frederiksberg. Alle havde medlemmer som foredragsholdere eller turledere. Arrangementerne har strakt sig over et bredt spektrum: Personlige erindringer om digteren Morten Nielsen, Brug og misbrug af statistik, Krop og stemme, Kalifatet i Cordoba, besøg på Danmarks Nationalbanks Museum, geologitur til Nakkehoved, Gysertime med vores krimiforfattermedlem for at nævne nogle i flæng. Der er oplevet et stigende antal deltagere til foredragene, og også de udendørs arrangementer har været pænt besat, ikke mindst udflugten til Saltholm i august måned. Ud over disse arrangementer, der henvender sig til alle i seniorklubben med ledsagere, har flere medlemmer oprettet "interessegrupper", som fungerer uafhængigt 16

20 af selve klubben, men bestyrelsen støtter ved at rundsende den første introduktion til hele medlemskredsen. Det drejer sig om en gruppe, der dyrker vandreture i naturen, en gruppe der kigger på moderne kirkekunst, en rejsegruppe og en minibridge-gruppe, der spiller hver 14. dag i private omgivelser. Desuden er der en gruppe omkring teaterbesøg, især forpremierer. På "de indre linjer" har bestyrelsen udarbejdet og fået Pensionistsektionens godkendelse af et nyt sæt vedtægter, som vil blive fremlagt på seniorklubbens generalforsamling 16. november For at styrke kontakten både til egne medlemmer og potentielt nye medlemmer har vi oprettet en hjemmeside for seniorklubben under dm.dk. Her orienterer vi om aktiviteter, også i interessegrupperne. Adressen er: Desuden sender vi tre gange om året planer for aktiviteter direkte til alle medlemmer, samt annoncerer i Magisterbladet. Du kan mere om Seniorklubben København/Sjælland på: SeniorKbhSj.aspx Tilmelding via klubbens webside eller til: Thyge Færch, formand Tlf./fax: Mobil:

21 SAMARBEJDET MED ANDRE ORGANIATIONER OG FORENINGER Samarbejdet i Statspensionisternes Centralforening (SC) Pensionistsektionen har stor interesse i samarbejdet med de øvrige tjenestemandsorganisationer fra CO I og II i SC. Vi har mange fælles berøringsflader med pensionister fra andre områder. Ikke mindst i perioder med Overenskomstforhandlinger. Centralorganisationerne i CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, behandler SC venligt, når de henvender sig med ønsker og krav. Men der skal handling til, også i erkendelse af, at der efterhånden ikke er mange, der interesserer sig for pensionerede tjenestemænds forhold i Overenskomstforhandlingerne. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Organisationerne har brug for hinanden i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2011 med et forhåbentlig bedre resultat end i Erik Nejrup er medlem af SC s forretningsudvalg. Til SC s Hovedbestyrelse har vi udpeget Vagn Mathiesen, Morten Laursen-Vig og Sianette Kwee. SC udgiver bladet Statspensionisten 5-6 gange årligt, der sendes til alle medlemmer af Pensionistsektionen. Samarbejdet med DJØF DM's Pensionistsektion har fortsat det gode samarbejde med DJØF's Pensionistforening med udveksling af information og erfaringer, såvel som koordinering af aktiviteter inden for rammerne af AC. DJØF's Pensionistforening har i det forløbne år været repræsenteret i DM's Pensionistsektion ved næstformanden Sten Grambye som observatør, mens Morten Laursen Vig på tilsvarende vis har repræsenteret DM hos DJØF. BRIDGEREJSER Der har igen i år været arrangeret bridgerejser. I august 2009 havde Seniorklubben København/Sjælland arrangeret en tur til Madeira. Der er planlagt rejse til Kanariske Øer i januar/februar 2010 og desuden en tur igen til Madeira i uge

22 Interesserede kan henvende sig til: Vagn Mathiasen Tlf.: BOLIGFORHOLD Kravene til boligen ændres livet igennem. Den lejlighed eller det hus, som var passende ramme om familielivet med opvoksende børn, kan blive en byrde for den ældre. I forståelse herfor tilbyder mange pensionskasser boliger til deres medlemmer. Alle de omtalte boliger er også beskrevet på Pensionistsektionens hjemmeside: Pensionskasseboliger MP råder over lejemål, dels rækkehuse, dels lejligheder af varierende størrelse. Boligerne er beliggende på Sjælland og i Jylland. Se de forskellige muligheder på: Boliger tilbydes i første omgang medlemmerne af Pensionskassen. For at komme i betragtning til en lejlighed kan MP s medlemmer henvende sig til MP Pension Tlf.: Boligerne tildeles ud fra det antal point, man har opnået gennem sit medlemskab i MP. På MP s hjemmeside under Boliger kan man se, hvilke boliger der er til leje, og hvor mange boligpoint man har. Det kræver en adgangskode, som fås ved henvendelse til MP. 19

23 Pensionskassens boliger administreres af: Dan-Ejendomme A/S Tuborg Boulevard Hellerup Tlf Du kan kontakte udlejningsafdelingen mandag-fredag kl Man kan også abonnere på MP/Bolignyt og få den med posten hver måned. Det koster kr. 150,00 årligt. Vil du abonnere på Bolignyt, skal du kontakte os pr. Er du ikke medlem af pensionskassen, og ønsker du at komme i betragtning til en af MP's boliger, skal du kontakte Dan-Ejendomme A/S på tlf.: eller og skrives op på en venteliste. Ferielejligheder Ud over boliger i Danmark ejer MP sammen med to andre pensionskasser (DIP og JØP) Maison Danice, en ferieejendom i Nice. Vil du leje en lejlighed i Maison Danice eller få tilsendt en brochure, kan du ringe på tlf.: eller sende en e- mail: Bedre, billigere boliger (BBB) BBB har ca. 100 nye lejeboliger i Ølby ved Køge. Kun medlemmer af DM kan komme i betragtning. Størrelsen varierer fra 75 til 121 m 2, og huslejen er cirka 730 kr. pr. kvadratmeter. Se mere på: 20

24 Der er ingen ledige eller usolgte boliger i øjeblikket. Man kan dog henvende sig til: Bedre Billigere Boliger Vestagervej København Ø Tlf: Fax: BOLIGSELSKABER Samrådets Boligselskab og Dronning Louises Stiftelse Selskabet har til formål at opføre, erhverve og drive ejendomme til billig leje for selskabets medlemmer samt for enker og enkemænd efter boligselskabets medlemmer. Som medlemmer kan optages personer med ansættelse indenfor staten og regionerne og dem, der er pensioneret fra sådanne ansættelsesforhold. Det er samtidig en betingelse, at pågældende er berettiget til medlemskab i en organisation, der har AC som hovedorganisation. For medlemskab betales et engangsindskud på kr Boligselskabet råder i dag sammen med Dronning Louises Stiftelse over otte udlejningsejendomme med til 4-værelses lejligheder. Udførlig information på selskabets hjemmeside: Boligselskabets adresse er: Nørre Voldgade 96, 6 sal 1358 København K Tlf.: Kontortid mandag til onsdag kl Foreningen til fremskaffelse af boliger til ældre og enlige Foreningen har skabt en ny boligtype, som specielt blev indrettet for ældre, og hvor der samtidigt blev tilbudt beboerne kollektive faciliteter. Den kollektive boligform viste sig velegnet for enlige og ældre, fordi den gav beboerne mulighed for at få en selvstændig, uafhængig og samtidig økonomisk og arbejdsmæssig overkommelig bolig. 21

25 Her kan man også bevare meget af den livsform, som man havde haft i sin større bolig, blandt andet ved at benytte fælles selskabslokaler mv. Desuden er der tilknyttet plejehjem. Foreningen driver otte ejendomme på Sjælland og én i Jylland. En udførlig information om foreningen og detaljeret beskrivelse af boligerne findes på hjemmesiden: Boligerne er forbeholdt medlemmer af de tilknyttede organisationer, og DM tilhører medlemskredsen. Foreningen administreres af: Advokaterne Arup og Hvidt Nørre Voldgade København K Tlf.: MAGISTRENES PENSIONSKASSE Pensionskassen for overenskomstansatte magistre er: MP Nyt udsendes til alle medlemmer af pensionskassen. De som deltager i generalforsamlingen modtager desuden årsberetningen. Endvidere afholdes der i løbet af året en del lokale medlemsmøder i forskellige byer over hele landet. Det anbefales at deltage i et af disse møder, hvis man ikke har mulighed for at komme til selve generalforsamlingen. Fra gælder den ny pensionsordning også for de gamle medlemmer, som havde valgt at gå over til den. Det vigtigste for en pensionskasse er at sikre et godt afkast af investeringerne. I perioden har afkastet efter skat i MP kun været 2,07 %. Det er dårligere end i andre AC-pensionskasser som f.eks. JØP (Jurister og økonomer) og IDA (Ingeniørerne). 22

26 I MP s seneste årsberetning kunne man læse, at pensionskassen var tæt på at blive sat under administrationen. Det er vigtigt at investeringsstrategien omlægges, bl.a. for at undgå de meget store dyk i afkastet, som vi siden 2000 har set med to store aktiekriser, der har kostet pensionskassen meget dyrt. Desuden skal medlemsinformationen forbedres. Bestyrelsen har ikke taget hensyn nok til medlemmernes ønsker og behov. Det viser det kaotiske omvalg, som har resulteret i en række påtaler fra Finanstilsynet. Desuden blev bestyrelsen nedstemt på den ekstraordinære generalforsamling i december Der burde være mere forståelige og gennemskuelige regler for vore pensioner og ydelser, således at medlemmer også kan se, hvad til- og fravalg af de enkelte ydelser koster. Det betyder, at det enkelte medlem også har et ansvar for egen pension. Vi må følge med i, hvad der sker i MP og deltage i debatten. Allervigtigst er naturligvis at få valgt en bestyrelse man kan stole på. 23

27 Tilmeldingsblanket Medlemsmøde i Pensionistsektionen Tirsdag den Radisson SAS Scandinavia Hotel, Århus Navn: Medlems- eller cpr-nr.: Adresse: Postnr.: By: Tilmeldingsblanketten returneres i vedlagte svarkuvert til Lene Clemmensen senest onsdag den Du kan også tilmelde dig via DM s hjemmeside eller til Lene Clemmensen på eller på telefon:

28

29 Udbetalingen overføres til mødearrangør/deltager/evt. Restaurants bank eller girokonto. Alle felter skal så vidt mulig udfyldes! AFREGNINGSBLANKET TIL BRUG VED KLUBMØDER M.V. BANKOPLYSNINGER: Bank: Mødedeltager/Firma navn: Giro: Reg.nr.: CPR-nr.: Konto nr.: Adresse: Postnr.: By: Tlf. arbejde: Tlf. privat: MØDETS ART Skriv mødets navn: Pensionistsektionens medlemsmøde den MØDETS VARIGHED Påbegyndt dato: kl. Afsluttet dato: kl. MØDEEUDGIFTER KONTERING (udfyldes af sekretariatet) Bespisning 1) kr. Konto nr.: Billetter, tog, bus. 1) kr. Konto nr.: Andre udlæg 1) kr. Konto nr.: Ialt: kr. Dato: Signatur: 1) Kvittering skal vedlægges. Dato: Underskrift: Aktuelle regler og satser på bagsiden. DM, Nimbusparken 16, 2000 Frederiksberg

30 Aktuelle regler REJSEAFREGNING OG BEFORDRING Ved rejser anvendes primært offentlige befordringsmidler. Eget billetkøb refunderes på rejseafregningen. MØDEAFREGNINGSBLANKETTEN FREMSENDES TIL SEKRETARIATET DM NIMBUSPARKEN FREDERIKSBERG ATT.: LENE CLEMMENSEN. AFREGNING Sker ved overførsel til mødedeltagerens bank eller girokonto. Husk at udfylde felterne på forsiden. I TVIVLSTILFÆLDE Spørg i sekretariatet (den tilknyttede medarbejder). DM, Nimbusparken 16, 2000 Frederiksberg

31 DM s Pensionistsektions bestyrelse vil med dette spørgeskema forsøge at indkredse, hvad medlemmerne ønsker sektionen skal prioritere i sit bestyrelsesarbejde. Det er betydningsfuldt for bestyrelsen at få en sikrere fornemmelse af, hvad medlemmerne forventer, da sektionen er blandt de hurtigst voksende i DM og i de kommende år skal modtage mange nye medlemmer. Vi beder dig sætte kryds ud for de pinde, som du finder relevante for dig og meget gerne komme med forslag til områder, du kunne tænke dig blev taget op af bestyrelsen, i rubrikken Forslag og bemærkninger. I. Økonomi. Krav til OK 2011 (sæt kryds) Seniorordning for alle fra 60 år Ajourføring af tjenestemændenes pension Rådgivning vedrørende pensionsspørgsmål m.v. Forslag og bemærkninger: Side 1 af 4

32 II. Sociale område (sæt kryds) Boliger for seniorer/pensionister Interesse-, aktivitetsgrupper Andre netværk: f.eks. faglige, samfundsrelevante Seniorgoder, rabatter o. lign. Forslag og bemærkninger: Side 2 af 4

33 III. Kulturelle område (sæt kryds) Din regionale klub Klubbens tilbud Kurser f.eks. DME (Dansk Magisterforenings Efteruddannelse) Forslag og bemærkninger: Side 3 af 4

34 IV. Kommunikation Magisterbladet Pensionistsektionens hjemmeside Forslag og bemærkninger: Udfyld spørgeskemaet inden medlemsmødet den og aflever det til Lene Clemmensen. Du kan også sende spørgeskemaet til: DM Nimbusparken Frederiksberg Att.: Lene Clemmensen Side 4 af 4

35 Pensionistsektionen KUNNE DU TÆNKE DIG AT SPILLE BRIDGE PÅ DE KANARISKE ØER Så prøver Pensionistsektionen igen med bridge under varmere himmelstrøg. Som tilknyttet en seniorrejseklub kan vi rejse for ca. halv pris dvs. mellem kr. for 8 dage på et 3-stjernet hotel. Prisen er per person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse. Tilbuddene kommer hver anden måned, og vi satser på en uge i januar eller februar Deltagerne skal være øvede eller let-øvede bridgespillere. Vi spiller 3 timer hver aften. Hvis du er interesseret i at få oplysning om dato, pris mm. - der vil foreligge primo januar - kan du kontakte: Vagn Mathiasen Tlf.: Meddel navn, telefonnummer og evt. , så vil du modtage oplysninger, når der foreligger præcise detaljer. NB: Vi satser på netop 8 bridgespillere kan måske doubleres.

36 ****** Valg ****** Pensionistsektionen Undertegnede er interesseret i at deltage i DM s arbejde og erklærer mig villig til at stille op til valg til bestyrelsen for sektion 65 Pensionistsektionen og til DM s Repræsentantskab. Medlemsnummer/cpr.nummer: Navn: Adresse: Postnr: By: Seneste stillingsbetegnelse: Nuværende pensionsmæssige status: (Tjenestemandspension/overenskomstpension/andet) Dato: Underskrift: I henhold til Pensionistsektionens vedtægt 5, stk. 4 skal der ved anmeldelse af en kandidat til valget være mindst 2 stillere for kandidaten. Stillerne skal være medlem af DM s Pensionistsektion. Stillere: 1. Navn Cpr.nr./medlemsnr. 2. Navn Cpr.nr./medlemsnr. Blanketten skal indsendes til DM, att.: Lene Clemmensen, Nimbusparken 16, 2000 Frederiksberg, således at den er sekretariatet i hænde senest d. 2. november 2009 Husk valgudtalelse!

INDHOLDSFORTEGNELSE BESTYRELSEN...3 MEDLEMSTAL OG ALDERSFORDELING...4 PENSIONISTSEKTIONENS ØKONOMI...4

INDHOLDSFORTEGNELSE BESTYRELSEN...3 MEDLEMSTAL OG ALDERSFORDELING...4 PENSIONISTSEKTIONENS ØKONOMI...4 DM Pensionist INDHOLDSFORTEGNELSE BESTYRELSEN...3 MEDLEMSTAL OG ALDERSFORDELING...4 PENSIONISTSEKTIONENS ØKONOMI...4 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING...5 Arbejdet i DM...5 Hovedbestyrelsen... 5 Repræsentantskabet...

Læs mere

DM Pensionist et aktivt netværk

DM Pensionist et aktivt netværk DM Pensionist et aktivt netværk 2 Samarbejde styrker Fællesskabet DM Pensionist En sektion under DM Vi samarbejder med DJØF s pensionister og har gennem Statspensionisternes Centralorganisation kontakt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer.

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 Sektionens navn er DM s Pensionistsektion 2 Som medlemmer af sektionen optages pensionister og efterlønsmodtagere, der i deres aktive arbejdsliv har været medlem af én af DM s sektioner, hhv. sektorer

Læs mere

BERETNING 2011 DM PENSIONIST

BERETNING 2011 DM PENSIONIST BERETNING 2011 DM PENSIONIST Indholdsfortegnelse BESTYRELSEN... 3 FORORD... 4 ARBEJDET I PENSIONISTSEKTIONENS BESTYRELSE... 5 DMs senior- og pensionspolitik... 5 Pensionistsektionens økonomi... 6 Medlemsudvikling...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

DM Pensionistsektionen Medlemsmøde 3. oktober 2012

DM Pensionistsektionen Medlemsmøde 3. oktober 2012 Referat af Medlemsmøde den 3. oktober 2012 Sct. Nicolai Komplekset, Skolegade 2, 6000 Kolding Velkomst Sidsel Jacobsen, formand for Pensionistsektionen, bød velkommen og særskilt til formanden for Statspensionisternes

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægt for IDA Kemi

Vedtægt for IDA Kemi INGENIØRFORENINGEN I DANMARK Vedtægt for IDA Kemi 1. Navn og område Selskabets navn er IDA Kemi. IDA Kemi er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA. Selskabets arbejdsområde

Læs mere

REFERAT DM - Pensionistsektionen - Medlemsmøde den 10. oktober 2013 Nationalmuseets Festsal, Ny Vestergade 10, 1471 København K

REFERAT DM - Pensionistsektionen - Medlemsmøde den 10. oktober 2013 Nationalmuseets Festsal, Ny Vestergade 10, 1471 København K REFERAT DM - Pensionistsektionen - Medlemsmøde den 10. oktober 2013 Nationalmuseets Festsal, Ny Vestergade 10, 1471 København K Dagsorden og program 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forslag

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Brandteknisk Selskab

Vedtægter for Brandteknisk Selskab Vedtægter for Brandteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Brandteknisk Selskab. Stk. 2. Brandteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA.

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer.

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 6. A: Forslag til vedtægtsændringer Vedtægter vedtaget på kongressen i 2013 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 1 Navn 2 Formål Faglige Seniorer, der er en hovedorganisation, har til formål

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Sagsnr. 2016-8340 Ref. KMA/- Vedtægter for Djøf Studerende 02.05.2017 Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER Vedtægter for Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Vedtægter for Den selvejende institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Navn. Institutionens navn er "RISHØJ IDRÆTSCENTER" med hjemsted i Køge Kommune.

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab Vedtægter for Flyveteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Flyveteknisk Selskab (FLY). Stk. 2. Flyveteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Ergoterapeutforeningen Om os - EFS Geriatri og Gerontologi Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Bestyrelsen - kontakt Formand Anne Henckel Johansen Helsingør

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Generalforsamling i Sex & Samfund Onsdag den 29. april 2009 Rosenørns Allé 14, mødelokalet, 5. sal

Generalforsamling i Sex & Samfund Onsdag den 29. april 2009 Rosenørns Allé 14, mødelokalet, 5. sal Generalforsamling i Sex & Samfund Onsdag den 29. april 2009 Rosenørns Allé 14, mødelokalet, 5. sal Dagsorden KL. 14.30 FORMØDE: NYE VEJE I SEKSUALUNDERIVSNING (SE BESKRIVELSE NEDENFOR) Kl. 16.00 generalforsamling

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforening

Torslunde-Ishøj Idrætsforening p Torslunde-Ishøj Idrætsforening Badminton Fodbold Gymnastik Petanque Støtteforening Torslunde Ishøj Idrætsforening 1. Navn og formål Foreningens navn er Torslunde Ishøj Idrætsforening (TIIF) og er hjemmehørende

Læs mere