Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen"

Transkript

1 Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen mellem uddannelse, kompetence, arbejdsmarked og virksomhedernes behov skal være stærk i regionen virksomhederne skal engagere sig i uddannelse og kompetenceudvikling. Andelen af arbejdsstyrken med en erhvervsrettet videregående uddannelse skal øges. Andelen af ansatte i den private sektor med en videregående uddannelse skal øges. Der skal være fokus på nye læringsformer m.v. Region Sjælland skal være kendt som stedet, hvor uddannelse og erhverv arbejder tæt sammen om at udvikle nye læringsformer, fleksible uddannelsesforløb, teknologiske løsninger, osv. med henblik på at finde og udvikle den enkeltes talent og potentiale og med henblik på at sikre relevans og kompetenceniveau for virksomhederne. Dette tiltrækker studerende, virksomheder, tilflyttere, de bedste lærerkræfter og forskere. 2. Aktivitetens formål I en skærpet konkurrencesituation med ringe økonomisk vækst og høj arbejdsløshed, er det vigtigt at skabe et udviklingsorienteret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, for at sikre, at de studerende har de bedst tilpassede kompetencer til regionens fremtidige behov. En lang række gode og relevante initiativer arbejder for, at uddannelserne og de institutioner, hvor uddannelserne foregår, orienterer sig mod erhvervslivet. Et af disse initiativer er projektet Praksisnær Undervisning, som dette projekt tager afsæt i. Praksisnær Undervisning har fokus på at styrke de studerendes og deres underviseres relation til erhvervslivet, bl.a. gennem delprojektet underviserpraktik, hvor under-

2 visere på de videregående uddannelser i Region Sjælland kommer i egentlig praktik i virksomheder idenfor de fagområder, som de underviser i til dagligt. Projekt Erhverv ind i uddannelserne sigter mod at tage det næste skridt i denne operationelle relationsopbygning, ved at invitere erhvervslivet ind i uddannelserne og uddannelsessystemet. Erhverv ind i uddannelserne skal så at sige udvikle rammerne for, at virksomhederne og erhvervsfolk kommer i praktik i uddannelsesverdenen. For at etablere en optimal udnyttelse af de kompetencer, som uddannelsessystemet giver de studerende, er det til stadighed nødvendigt at udvikle en balanceret tovejskommunikation mellem uddannelsesverdenen og det erhvervsliv, som uddannelsesinstitutionerne skal betjene. Begge verdener har brug for at kende hinandens vilkår og daglige funktionsmåder, for at kunne kommunikere præcist, og skærpe den fælles indsats mod styrkede faglige og innovative kompetencer i Region Sjælland. De fleste udviklingsprojekter, der sigter mod relationen mellem erhverv og uddannelse, har fokus på at styrke studerendes viden om og forståelse for erhvervslivet og professioner. Projekt Erhverv ind i uddannelserne vil bruge erfaringer fra disse projekter til at vende fokus om. Det er sigtet med Erhverv ind i uddannelserne at øge den konkrete operationelle og dybe viden i erhvervslivet om uddannelsesverdenen, og samtidig få viden om erhverv og profession ind i studierne. Vi mener, at med en mere konkret, dyb og operationel viden omkring uddannelserne i regionen, kan erhvervslivet bedre præcisere og skærpe sin dialog med uddannelsesinstitutionerne i forhold til at målrette uddannelserne til de faktiske behov i erhvervslivet og professionerne. Samtidig sikrer Erhverv ind i uddannelserne at erhverv og professioner for en periode kommer ind i de studerendes dagligdag, og de er derved med til at styrke den konkrete praksisbasering af studierne og studiemiljøerne. Erhverv ind i uddannelserne vil over en 2-årig periode gennemføre 15 praktikforløb af en uges varighed (40 timer), hvor udvalgte erhvervs- og professionsfolk i samarbejde med konkrete relevante studiemiljøer gennemfører et praktikforløb i uddannelsesinstitutionerne og i direkte samarbejde med uddannelsen, med underviserne og de studerende. Sammen med projekterne i særligt Praksisnær Undervisning vil Erhverv ind i uddannelserne skabe aktive samarbejdsrelationer mellem uddannelse og erhverv, som generelt vil øge kompetencerne i Region Sjælland, og som specifikt vil styrke erhvervsrelevansen af de kompetencer, som studerende tilegner sig på studier i regionen. Samarbejdsrelationerne vil blive beskrevet og formuleret i egentlige modeller, som kan danne grundlag for lignende tiltag i fremtiden. Erhverv ind i uddannelserne opsamler og formidler viden, og udvikler nye metoder til optimale og innovative samarbejdsformer til brug ude i virksomhederne og på uddannelsesinstitutionerne, og spreder viden og erfaringer i regionen generelt. Erhvervsbroen sikrer, at viden og erfaringer forankres i virksomheder og på uddannel-

3 sesinstitutioner således, at uddannelsesinstitutionerne kender virksomhedernes behov og virksomhederne kender uddannelsesinstitutionernes mulighedsrammer. Derved kan man opnå den optimale effekt af uddannelserne og målrette dele af uddannelser til erhvervslivets nuværende og fremtidige behov i endnu højere grad. Projektets overordnede mål er at skabe styrkede og mere målrettede relationer mellem Region Sjællands videregående uddannelser og regionens erhvervsliv. Hensigten er at skabe relationer, der forpligter både uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til at tage aktivt ejerskab af kvaliteten og relevansen af de erhvervsrettede videregående uddannelser, således at vækst og udvikling i Region Sjælland får styrkede grundbetingelser. I lyset af dette overordnede formål vil Erhverv ind i uddannelserne udvikle og teste konkrete operationelle samarbejdsformer, hvor erhvervslivet deltager direkte i uddannelsesaktiviteter i regi af uddannelsesinstitutionerne. På erhvervssiden vil projektet i høj grad tage afsæt i, at Region Sjællands erhvervsstruktur udpræget er en SMV-struktur. Projektet sigter mod, at SMV-strukturen kan ses som en styrkeposition, der med et tilstrækkeligt og relevant viden- og innovationsniveau kan udgøre et vækstlag i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Projektet sigter således mod, at den deltagende erhvervsside i høj grad repræsenteres af SMV er fra Region Sjælland. Uden for projektets aktivitets- og budgetramme og i regi af Erhvervsakademi Sjællands Center for FoU vil erfaringer fra projekt Erhverv ind i uddannelserne blive genstand for egentlig analyse og resultatformidling. Denne erfaringsopsamling og begrebsliggørelse vil pege fremad, og sikre grundlaget for aktiviteternes videreudvikling og videreførelse efter projektperiodens udløb. 3. Aktivitetens målgruppe Som udgangspunkt er de primære målgrupper regionens erhvervsliv og de videregående uddannelser. Projektet er åben for alle brancher/virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner (dog med særligt fokus på erhvervsrettede uddannelser), der vil medvirke til at skabe nye fælles tiltag for at styrke regionens kompetencer. De individuelle forløb vil dog være målrettet specifikke brancher/virksomheder og studerende/studieretninger. En nærmere analyse i opstarten af projektet vil give en klar indikation af, præcist hvor vi vil kunne lave det bedste match mellem uddannelser og erhverv, men et indsatsområde vil med stor sandsynlighed være de tekniske uddannelser, hvor erhvervslivskontakten er et særligt indsatsområde. Dette stemmer desuden godt overens med de indledende undersøgelser, hvor specielt de tekniske

4 erhverv har vist stor interesse for projektet. 4. Forventet milepælsplan Erhverv ind i uddannelserne gennemfører over to år ( ) 15 individuelle forløb af samlet set én uges varighed (40 timer), hvor erhvervsfolk fra Region Sjælland inviteres ind på konkrete uddannelsesforløb. De deltagende erhvervsfolk deltager i planlægning og gennemførsel af det konkrete uddannelsesforløb (typisk et eller flere sammenhængende kurser) sammen med forløbets faste underviser/vejleder. Forløbene kan efter nærmere aftale med virksomhederne tilrettelægges som én samlet uge, eller det kan spredes over en længere periode, fx et semester. Man kan på denne baggrund sige, at erhvervsfolkene er i praktik i uddannelsesverdenen. Praktikken kan være som underviser, men også i andre funktioner i uddannelsesinstitutionerne. Projektet er udforskende, og har til formål at undersøge og teste muligheden af at have virksomhedsfolk og andre erhvervsaktører i praktik i uddannelsesverdenen. Der gennemføres 6 forløb i 2014 og 9 i Afledt af de konkrete aktiviteter i praktikken, vil der foregå en løbende erfaringsopsamling, som vil danne grundlag for formulering af en eller flere modeller for den dybe inddragelse af erhvervslivet i den konkrete undervisning, herunder erhvervslivets direkte deltagelse i undervisningsaktiviteter. Metodisk vil Erhvervsbroen fungere som videnskabende aktivitet og samlingspunkt i regionen i forhold til: At etablere en fælles regional videnressource Proaktivt at udvikle og iværksætte viden gennem testforløb og implementering af egentlige rutiner. Praksisimplementering følges af en løbende videnopsamling (anvendt forskning og udviklingsviden). At sætte et særligt delfokus på at etablere viden om, hvordan man inddrager såvel uddannelsesinstitutioner som virksomheder og organisationer aktivt og etablere det fornødne ejerskab hos alle parter. Nye læringsformer evt. baseret på praksislæring og aktionslæring baseret på reelle udfordringer i en virksomhed. Oktober 2013 januar 2014 Igangsætning og formulering af konkret projektplan. Opgavedefinition, forventnings- og forudsætningsafklaring. Formulering af egentlig ramme for forløbene Afklaring af deltagelse fra videregående uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland Løbende afklaring af virksomheders deltagelse Første aftaler med erhvervsfolk/virksomheder om deltagelse

5 Februar 2014 juni 2014 Formulering og gennemførsel af første 3 testforløb Løbende afklaring af virksomheders deltagelse Formulering af udkast til metode- og værktøjskatalog (model) for erhvervslivs direkte deltagelse i uddannelsen. Juli 2014 januar 2015 Gennemførsel af 5-6 forløb Løbende afklaring af virksomheders deltagelse Fortsat formulering af udkast til metode- og værktøjskatalog (model) for erhvervslivs direkte deltagelse i uddannelsen. Midtvejsevaluering og dialog med interessenter Februar 2015 juni 2015 Gennemførsel af 6-7 forløb Løbende afklaring af virksomheders deltagelse Fortsat formulering af udkast til metode- og værktøjskatalog (model) for erhvervslivs direkte deltagelse i uddannelsen. Juli 2015 december 2015 Opsamling og evaluering af den samlede indsats Endelig formulering af udkast til metode- og værktøjskatalog (model) for erhvervslivs direkte deltagelse i uddannelsen. Afrapportering og regnskab 5. Aktivitetens deltagerkreds Aktiviteten forankres hos Erhvervsakademi Sjælland, som vil huse projektet i forbindelse med sin udviklingssektion og være leadpartner. Håndværksrådet vil spille en væsentlig rolle som rådgiver og bindeled i forhold til målgruppen på erhvervssiden, samt regionens SMV er. Herudover indtænkes regionens videregående uddannelsesinstitutioner som deltagere. På linje med styringen og deltagelse i projekt Praksisnær Undervisning, vil de videregående uddannelsesinstitutioner i regionen blive inviteret ind i projektet som deltagere. Der vil dog blive lagt vægt på, at det særligt er erhvervsrettede uddannelser, som er i fokus. Endelig indtænkes Region Sjælland som en aktiv sparringspartner bl.a. i forhold til Erhvervsbroens løbende relevans for- og styrkelse af KP2020. Der er interessetilkendegivelser fra Væksthus Sjælland, Syddansk Universitet i Slagelse, CELF, Østdansk Turisme, Sakskøbing Håndværker og Industriforening, Nykøbing F. Erhvervsforening og Håndværksrådet. Projektet vil gå i dialogen med disse og andre interessenter om støtte og bidrag til implementering af Erhverv ind i uddannelserne.

6 6. Aktivitetens forventede effekter og indikatorer [Beskrivelse af succeskriteriernefor aktiviteten. Beskrivelsen skal være så konkret, at det muliggør opfølgning og vurdering af, om projektets formål er opfyldt. Beskriv såvel effekter på kort sigt som på langt sigt. Overvej allerede i konkretisering af formål, effekt og resultat, hvordan de skal måles og evalueres] På kort sigt forventer vi, at aktiviteterne i Erhverv ind i uddannelserne vil bidrage til at regionens erhvervsliv får tættere kontakt til uddannelsesinstitutionerne, og får indblik i, samt indflydelse på de studerendes kompetencer via øget og dybere samarbejde om studieaktiviteter. Samtidig forventer vi også at uddannelsesinstitutionerne i regionen vil opleve en større forståelse for det omgivende erhvervsliv og dermed i højere grad kunne målrette dele af deres undervisning til dette. Det forventes desuden, at aktiviteten vil bidrage til at studerende/dimittender og virksomheder oplever uddannelserne som mere målrettede og relevante. På længere sigt forventes aktiviteten at kunne bidrage til øget videnbaseret vækst i regionen, samt et øget kompetenceniveau og som deraf følgende øget vækst i regionens virksomheder. Det forventes, at Erhverv ind i uddannelserne leverer flg. konkrete resultater: Der gennemføres 6 individuelle forløb i 2014 og 9 yderligere i I forlængelse af de individuelle forløb forventes en systematisk erfaringsopsamling og formidling af resultaterne. På sigt forventes det, at der etableres rutiner for denne type praktik ind i uddannelserne, således at praktik kommer til at dække en løbende udveksling mellem uddannelse og erhverv, hvor såvel studerende (i kraft af studieordninger mm.), undervisere (projekt om underviserpraktik) og erhvervsfolk (projekt Erhverv ind i uddannelserne ) er i praktik hos hinanden, og dermed i højere grad får gensidigt indblik i hinandens forudsætninger og betingelser. Denne type praktik vil som konsekvens blive videreført efter projektperiodens udløb som en del af uddannelsernes generelle praksisbasering. Ud over disse specifikke resultater, og som det nævnes ovenfor, vil Erhverv ind i uddannelserne udenfor projektets ramme blive grundlag og genstand for analyse og resultatformidling. Disse aktiviteter skal ses som en del af EASJs udviklings-, forskningsog formidlingsforpligtelse. Projektet forpligter sig på de resultater, der knytter sig direkte til gennemførslen af projektets aktiviteter, dvs. 15 individuelle uddannelsesforløb i de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland, hvor erhvervsfolk/virksomheder deltager direkte i planlægning og gennemførsel af uddannelsesforløbet. Hertil kommer de af-

7 ledte aktiviteter som metode- og modelformulering og formidling af resultater. Ud over de specifikke resultater af projektet, ser EASJ imidlertid også en række ønskede og tilsigtede effekter af projektet. Disse effekter vil EASJ arbejde med i forbindelse med sit eget opfølgende arbejde i form af det analyse og resultatformidlende arbejde, som nævnes ovenfor. Dette arbejde tænkes gennemført indenfor nedenstående overordnede rammer: Aktiviteterne i Erhverv ind i uddannelserne forventes primært at kunne bidrage til effekter indenfor hhv. direkte og indirekte organisationsudvikling; Direkte påvirkning: Projektet skaber effekt ved direkte at påvirke organisationernes og/eller individernes forudsætninger for udvikling og/eller effektiv drift. Effektvurdering: Kan fx gøres ved at måle på, om de der har været med i projektet, agerer anderledes end en målgruppe, der ikke har. Der vil også kunne gøres brug af surveys og kvalitative interviews til at afdække effekten af at have deltaget i projektet. Indirekte påvirkning: Projektet skaber effekt ved at give deltagerne forudsætninger for selv efterfølgende at kunne skabe udvikling og/eller bedre drift af virksomhederne (fx via matchmaking og innovationssamarbejder) Effektvurdering: Effekten er længere om at opstå og vil kun i begrænset omfang være til stede ved projektets afslutning. Der vil dog igen kunne gøres brug af surveys og kvalitative interviews til at afdække om effekten er på vej. Det er desuden intentionen, at der i løbet af hele projektperioden vil ske en kontinuerlig dialog mellem regionens aktører, således at vi ad den vej kan sikre, at projektet lever op til de behov som er blandt projektets deltagere. Det er derfor essentielt at projektledelsen kontinuerligt er opmærksom på, hvorvidt Erhverv ind i uddannelserne lever op til egen eksistensberettigelse; fx ved hjælp af flg. pejlemærker; Bidrager projektet og aktiviteterne til at opnå bedre kompetencer målrettet Regions Sjællands erhvervslivs kompetencebehov? Oplever virksomhederne i regionen et bedre samarbejde med uddannelsesinstitutionerne? Oplever uddannelsesinstitutionerne et bedre samarbejde med de lokale virksomheder, fx via fælles projekter, rådgivning, sparring eller lign.? Har uddannelsesinstitutionerne nemmere ved at få erhvervslivet i tale? 7. Forventet budget og finansiering Forventede udgiftstyper Planlægning og rekruttering af 15 virksomhedsfolk Koordinering og deltagelse i projektet for 15 undervisere og 15 virk

8 somhedsfolk over 2 år, inkl. gennemførsel af undervisning og afrapportering Projektleder ultimo 2013-ultimo Transport, møder, administration og formidling I alt Forventede finansieringskilder Undervisningsaktivitet i forbindelse med projektet Medfinansiering, virksomheder Medfinansiering, EASJs egne midler Regionale Udviklingsmidler, Region Sjælland I alt

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere