Del tagel se og livskvalitet - SPA RCLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del tagel se og livskvalitet - SPA RCLE"

Transkript

1 Susan Ishøy Michelsen Forsker, læge, ph.d. CPOP dag 2014 Torsdag 22. maj 2014 Messe C Fredericia Del tagel se og livskvalitet - SPA RCLE

2 Pl an Begreberne del tagel se og l i v sk v al i t et SPA RCLE Børn og unge med cerebral parese Egn e tan k er om deres l i v ( Li v sk v al i t et ) Aktiviteter h jemme og i fri t i den ( Del tagel se ) Smerter Behandling

3 God livskvalitet? Mange forskellige definitioner! Måsk e sy nony mt med Et godt l i v? Et godt liv = at h av e det godt + gode livsvilkår? Subjektiv fornemmelse Objektiv vurdering (menings fuld bes kæ ft igels e, menneskelig kontakt, varieret oplevels es liv)

4 Soci al model of disability Barn med CP Personlighed Funktionsnedsættelse Omgivelser Fysiske, sociale og holdningsmæssige Livskvalitet Subjekt ivt t rivsel Deltagelse - i aktiviteter i dagligdagen Objektiv trivsel W H O. International Classification of Functioning, Disability and Health. 2001

5 Livskvalitet Livskvalitet er et i n di v i ds opfat t el se af sin posi t i on i livet sat i relation til kultur, forv en t n i n ger og i n t eresser Børn og unges egne tanker om deres liv Det børn og unge tænker og føler WHO 1995

6 Livskvalitet er subj ek t i v!

7 Del tagel se Partici pat i on el l er del tagel se er et individs involvering i livssituationer Børn og unges ak t i v e del tagel se i samfundet Det børn og unge gør W H O. International Classification of Functioning, Disability and Health. 2001

8 St udy of PA Rticipation of Children with cerebral palsy Living in Europe SPARCLE Regioner 1= Nordengland 2= Vä s t ra Göt aland, Vest sverige 3= Northern Ire la nd, 4= Isère, Sydøst frankrig 5= Cork and Kerry, Sydvestirland 6= Sealand, Fyne n and Islands, Øst danmark 7= Centrale Italien 8= Haute -Garonne, Sydvestfrankrig 9= Schle s wig-hols t ein, Nordvest t yskland

9 Cerebral Parese Regi st ret Europæ isk registersamarbejde SCPE (Surveillance of Cerebral Pals y in Europe) Det danske cerebral parese register på Statens Institut for Folkesundhed Store fælles databank Følger hyppighed af medfødt cerebral parese (ca. 2 pr levendefødt) Årsager til cerebral parese Konsekvenser af cerebral parese Uldall P, Miche ls e n S I, Topp M, Ma ds e n M. (20 0 1) The Danish Cerebral Palsy Regist ry. A regist ry on a specific impairment. Dan Med Bull 48:

10 Danske familier i SPARCLE Børn og foræ ldre guidet gennem spørgeskemaer Hjæ lp t il oplæ s ning, fors t åels e og afkryds ning af interviewer Dickins on H et al. Assessment of data quality in a multi-cent re cross-sectional study of participation and quality of life of children with cerebral palsy. BMC 6: Dickins on H et al. Predict ors of drop-out in a multi-cent re longitudinal study of participation and quality of life of children with cerebral palsy. BMC 2012 Jun 15;5(1):300.

11 Børn i SPARCLE 1 og 2 Center Antal børn og unge SPARCLE 1 SPARCLE 2 North England, UK West Sweden Northern Ireland, UK Southeast France Southwest Ireland East Denmark Central Italy Southwest France Northwest Germany Total

12 Områder af livskvalitet - K i dscreen Tænk på sidst e uge. Psykisk trivsel Har du været i godt humør? Følelser Har du følt dig ensom? Selv- og kropsopfat t else Ville du gerne ændre noget ved din krop? Venner Har du kunnet regne med dine venner? Skole Har du været glad for at gå i skole? Forhold t il forældre Har du kunne t ale med dine forældre, når du ville? Mobning Har andre drenge og piger mobbet dig? Penge Har du haft penge nok t il at gøre det samme som dine venner? Selvbest emmelse Har du kunnet vælge hvad du vil lave i din fritid? Fysisk trivsel Har du følt dig fuld af energi? Ravens -Siebere U e t al. Kidscreen-52 quality-of-life measure for children and adolescent s. Expert Rev. Pharmacoeconomics Outcome Res 2005; 5:

13 Har 8-12-åri ge børn med CP l av ere livskvalitet end andre børn? når v i spørger dem sel v? Nej! Vurderer deres livskvalitet ligeså god på alle områder Men smerte betyder meget Dickins on HO et al. Self-report ed qualit y of life of year-old children wit h cerebral palsy: a crosssect ional European st udy. Lancet 2007; 369(9580):

14 Ti områder af børns livskvalitet KIDSCREEN quality of life scores by domain Fysisk trivsel Physical well-being Ps ykis Psychological k t rivs el well-being Følels er Moods and emotions Selv- og kropsopfattelse Self-perception Selvbestemmelse Autonomy Forhold Relationships t il foræ ldre with parents Social Social støtte support fra venner and peers Skoleomgivels School er environment Pengesager Financial resources Mobning Social acceptance Children Alle børn in general population Children Børn med with CP cerebral palsy Median, inter-quartile range and adjacent values are shown Dickins on HO et al. Self-report ed qualit y of life of year-old children wit h cerebral palsy: a crosssect ional European st udy. Lancet 2007; 369(9580):

15 Bety der sv ærhedsgrad af handi cap i k k e noget? Jo, men kun lidt Livskvalitet nok snarere relateret til dagligdagsaktiviteter og sociale kontakter end børnenes handicap Mot oris k handicap giver lidt lavere fys is k t rivs e l Ne ds at inte lle kt ue l udvikling giver lidt lavere s core på føle ls e r og selvbestemmelse Børn med sprogproblemer har lavere score på forhold til foræ ldre Dickins on HO e t al. Self-report ed quality of life of year-old children wit h cerebral palsy: a cross-sectional European study. Lancet 2007; 369(9580):

16 Livskvalitet blandt børn der i k k e sel v k an besv are spørgesk emaer Børn med dårlig gangfunktion har Lavere livs kvalit et på områderne fysisk trivsel og selvbestemmelse Højere livs kvalit et på områderne s kole og mobning Børn med svæ rt intellekt uelt handicap har Lavere livs kvalit et på området social støtte fra venner Højere livs kvalit et på områderne følelser, selv og kropsopfattelse Arnaud C et al. Parent-Reported Quality of Life of Children With Cerebral Palsy in Europe. Pe dia t ric s ; 12 1(1):5 4-64

17 Aktivitetsniveauet for børn og unge med CP

18 Deltagelse blandt børn i 9 europæi sk e regi oner - Life-H Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Region 6 Region 7 Region 8 Region 9 Lavere delt agels e Høje re delt agels e Fauconnier J e t al. Participation in life situations of year-old children with cerebral palsy: a cross-sectional European study. BMJ 2009;Apr 24:338:b1458

19 Daily activities Southeast France Southwest France Northwest Germany Southwest Ireland West Sweden North England Northern Ireland East Denmark Central Italy Mealtimes Health hygiene Personal care Communication Southeast France Southwest France Northwest Germany Southwest Ireland West Sweden North England Northern Ireland East Denmark Central Italy Home life Mobility Non-discretionary Social roles Southeast France Southwest France Northwest Germany Southwest Ireland West Sweden North England Northern Ireland East Denmark Central Italy Responsibilities Relationships School Recreation

20 Del tager 8-12-åri ge børn med CP mindre i dagligdagsaktiviteter end andre børn? J A! MEN, s t ore lande fors ke lle og i Danmark deltager børn med CP ligeså ofte som andre børn (undtagen mht. at hjæ lpe til hjemme og spise ude) Svæ rhedsgrad af handicap betyder meget Miche ls e n SI, Flachs EM, Uldall P et al. Frequency of participation of year-old children with cerebral palsy; a multi-cent re cross-sect ional European st udy. European J ournal of Paediat ric Ne urolo

21 Selvbestemmelse Selv bestemme over Daglig rutiner Egne penge Hvem væ re samme med Diskuterer hvornår flytte hjemmefra Del tagel se i ungdom - QYPP Social kontakt Venner uden voksne Besøge venner Kommunikere online Tid med kæ res t e Frit id Organis eret sport Lyt t e t il mus ik Shoppe Se live mus ik Spise ude Tage på ferie Elekt ronis ke s pil og TV Skole Akt ivit et i frikvart er Arbejde Formelt eller uformelt job Hjem Hjæ lpe t il Forberedelse af fremtid Diskuterer hvornår flytte hjemmefra Tuffrey C. et al. The questionnaire of Young People s Part icipat ion (QYPP): a new measure of part icipat ion frequency for disabled young people. Child Care Health Dev Jul;39(4):500-11

22 Del tager åri ge unge med CP mindre i dagligdagsaktiviteter end andre unge? J A! Svæ rhedsgrad af handicap betyder meget Unge med let CP har på mange områder samme deltagelse som andre unge En de l lande fors ke lle Danske unge med CP dyrker fx ligeså ofte organiseret sport ugentligt, men er sjældnere sammen med venner sammenlignet med danske unge uden CP S I Miche ls e n et al. European study of frequency of participation of adolescents with and without cerebral palsy. Eur J Ped Ne urol Ma y;18 (3 ):

23 Soci al k ontak t Unge med CP deltager mere Unge med CP deltager mindre S I Miche ls e n et al. European study of frequency of participation of adolescents with and without cerebral palsy. Eur J Ped Ne urol Ma y;18 (3 ):

24 Unges kontakt med v enner Bestemmer for det meste hvem de vil være sammen med Kommunikerer online/ via mobil de fleste dage Besøger venner mindst ugentligt Tid med venner uden voksne de fleste dage Unge der ikke selv kunne svare (28 forældresvar) Normal intellektuel udvikling (32 unge) Påvirket intellektuel udvikling (22 unge) Unge uden CP (1247 unge) % Ikke publiceret

25 Unges brug af l ok al samfund Nogensinde til live musik Shoppe mindst månedligt Spise uden på café eller restaurant mindst ugentligt Unge der ikke selv kunne svare (28 forældresvar) Normal intellektuel udvikling (32 unge) Påvirket intellektuel udvikling (22 unge) Unge uden CP (1247 unge) % Ikke publiceret

26 Organiseret sport Unge med CP deltager mere Unge med CP deltager mindre S I Miche ls e n et al. European study of frequency of participation of adolescents with and wit hout ce re bral pals y. Eur J Ped Ne urol Ma y;18 (3 ):

27 Unges fy si sk e og stillesiddende aktivitet Dyrker organiseret sport mindst ugentligt Ser TV dagligt Spiller elektroniske spil dagligt Unge der ikke selv har svaret (28 forældresvar) Påvirket intellektuel udvikling (22 unge) Normal intellektuel udvikling (32 unge) Unge uden CP % Ikke publiceret

28 Fysisk aktivitet for unge med CP Føler s ig fris k og fuld af energi Unge Normal Påvirket Unge der ikke uden CP intellektuel intellektuel selv har udvikling (32 unge) udvikling (22 unge) svaret (28 forældre) 79% 84% 9 1% 78% Me d t il s koleidræ t 84% 94% 87% Mulighed nok for udendørs Tilfreds med frit ids facilit et er 89% 97% 9 1% 85% 71% 32% 22% Upublice re de resultater

29 Pligter og fritidsjob Taler om at flytte hjemmefra Hjælper i huset mindst ugentligt Har fritidsjob Unge der ikke selv har svaret (28 forældresvar) Påvirket intellektuel udvikling (22 unge) Normal intellektuel udvikling (32 unge) Unge uden CP (1247 unge) % Upublicerede resultater

30 Colver A e t a l. Association between participation in life situations of children with cerebral palsy and their physical, social and attitudinal environment: a cross-sectional multi-cent re European study. Arc h Phys Me d Rehabil 2012; 93(12): Hv i l k e forhol d påv i rk er del tagel sen hos børn med CP? Svæ rhedsgrad af handicap Smerter! Hænger sammen med alle områder af deltagelse Omgivels e rne børn med.. Pos it iv holdning fra læ rere (t id, viden, opmuntring) har bedre skoledeltagelse (aktivitet, brug af faciliteter) God hjæ lp fra familie og venner og t ilgæ ngelig transport hænger sammen har højere deltagelse i akt ivit et er i frit iden

31 Strukturelle forsk el l e mel l em l ande Sverige, Tys kla nd og Danmark Danmark Sverige It alien Transport t il s kole og frit ids klub Offentlige frit ids klubber En foræ ldre kan passe barnet noget af t iden med kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Central nat ional ressource med informat ion Meget lille økonomisk støtte t il familierne

32 Sel v rapport eret smert e S PARCLE % af børnene rapporterede smerte eller ubehag de n seneste uge SPARCLE 2 69% af de unge rapporterede smerte eller ubehag den seneste uge Hyppigere smerte blandt piger og blandt unge med psykologiske problemer Foræ ldre rapporterede oftere smerte blandt svæ rt funktionshæ mmede børn Parkinson et al. Pain in young people aged 13 t o 17 years with cerebral palsy: cross-sectional, multicentre European study. ArchDis Child 20 13; 0 :1-7.

33 Lok al i sat i on af smert er Ben Hofter Ryg Mave Hoved Ingen selvstændig gang (21 unge) Unge uden CP (1247 unge) Selvstændig gang (33 unge) Ikke publiceret. Europæiske resultater: Parkins on et al. Pain in young people aged 13 t o 17 years with cerebral palsy: cross-sectional, multicentre European study. ArchDis Child 20 13; 0 :1-7. %

34 Smert er i best emt e si t uat i oner Danske unge med CP har sjældent smerte Fra s kinne r e lle r fas t s pæ nding Ved påklæ dning Ve d s pis ning Om natten i sengen En lille del af de danske unge har smerter I hvile fra krampe r Ved bevægelse, fx gang eller skift fra kørestol Ikke publiceret. Europæiske result at er: Parkinson et al. Pain in young people aged 13 t o 17 years with cerebral palsy: cross-sectional, multicentre European study. ArchDis Child 20 13; 0 :1-7.

35 Smert er v ed behandling Fysiot erapi (indenfor det senest e år) Unge med gangfunktion (19) Unge uden gangfunktion (17) Ingen smert e Mild eller meget mild smert e Moderat, svær eller meget svær 58% 26% 16 % 35% 41% 24% Moderat, svær eller meget svær smerte ved botulinum-inje kt ion: Knap halvdelen af de unge med gangfunktion Hver fjerde af de unge uden gangfunktion Ikke publiceret. Europæiske resultater: Parkins on et al. Pain in young people aged 13 t o 17 years with cerebral palsy: cross-sectional, multicentre European study. ArchDis Child 20 13; 0 :1-7.

36 Samlet om smert e Smerte bør i højere grad vurderes og håndteres De t har stor betydning for livs kvalit e t og deltagelse Spørg om smerte Undgå langvarig og ofte uopdaget og ubehandlet smerte Ops t il en smertebehandlingsplan Overvej smertefulde behandlinger grundigt, når der ikke er sikker viden om effekt - Parkinson et al. Pain in young people aged 13 t o 17 years with cerebral palsy: cross-sectional, multicentre European study. ArchDis Child 20 13; 0 :1-7.

37 Behandling

38 Behandling -stat us for år i ge 58% Botox 68% operation 38% muskelafslappende tabletter 25% zoneterapi 19 % kiroprakt ik 16 % kranio-sakral terapi 3% akupunktur 1% Doman 3% Family Hope 3 % ABR 3% optometri 5% homeopati 16 % andet, fx healing, mus ikt erapi, bloms t ermedicin, Petö, Tes s, Move & Ta lk, Habilit ering på Elsass, Ikke publiceret

39 Børneafdel i ngen - un ge åri ge med CP Mindst 80% af de unge med et svært handicap er tilknyttet en børneafdeling (hyppigst årligt) De resterende er afsluttet i års alder 85% er tilfredse med behandling og resten delvist tilfredse 67% af de unge med et let handicap er tilknyttet en børneafdeling De resterende er afsluttet i 5-17 års alder 77% er tilfredse med behandling og resten delvist tilfredse (en enkelt er utilfreds) Ikke publiceret

40 Tal t om v ed si dst e besøg i børneafdeling 77% smerter 62% skole 49% s øvn 44% adfæ rd 37% social kontakt 34% søskende 3 1% fre mt id 23% foræ ldre 29% andet fx alkohol, spiseforst yrrelse, frit id, hjælpemidler, medicin, operation, træning, vægt, behandling som voksen Upublicerede resultater

41 Foræl dre ønsk ede at tal e mere om 13 % smerter 13 % fre mt id 10% social kontakt 10 % a dfæ rd 7% foræ ldre 6 % s kole 6% s øvn 4% søskende 11% a ndet fx bot ox, operat ion, kognit ive vanskeligheder, bedre koordineret indsat s Ikke publiceret

42 Fysioterapi - Hy ppi ghed for årige Hyppighed Flere gange om ugen Èn gang om ugen Hver 14. dag Sjældnere Over et år siden/aldrig Unge med gangfunktion Unge uden gangfunktion 19 % 2 1% 5% 12 % 43% 68% 22% 0% 7% 2% Ikke publiceret

43 Fysioterapi - Forældres mening Forældres t ilfredshed med hyppighed Tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke Mener ikke, at barn har behov for fysioerapi Unge med gangfunktion Unge uden gangfunktion 38% 26% 7% 29% 37% 56% 7% 0% Ikke publiceret Ikke praktisk muligt Det er sparet væk Ville gerne, men udgifter Hun har behov, men støtten er fjernet Kan mærke han ikke bruger sin krop Hun vil ikke samarbejde med fysiot erapeut en Bliver ofte aflyst

44 Fysioterapi - Behandlingssted for årige Un ge med gan gfun k t i on - 52% privat fysioterapi 19% fysioterapi på specialskole 17% fy sioterapi på hospital 10% an det st ed (Borgerv æn get, h jemme, sv ømmeh al ) 38% har fået ri defy si oterapi Unge uden gangfunktion 78% fy si ot erapi på speci al sk ol e 27% privat fysioterapi 15% an det st ed (Børneh av e, sk ol e, h jemme, Teddy Øfel dt ) 70% har fået ri defy si oterapi Ikke publiceret

45 Ergoterapi Har modtaget en ergot erapeut i sk v urderi n g: 80-90% af de unge med beh ov for h jæl pemi dl er el l er hjælp til håndfunktion 70-80% af de unge med l et t ere begræn sn i n ger Godt 50% af de unge uden n edsat h ån dfunk t i on 50-60% af de unge med nedsat håndfunktion får ergoterapisvæ rt nedsat funktion ugentligt, let nedsat noget sjældenere Ikke publiceret

46 Tak til Børn, unge og forældre i SPARCLE Mine kollegaer i SPARCLE-gruppen Sponsorer af SPARCLE SPARCLE 1 EU s 5 rammeprogram Ludvig and Sara Elsass Fond Spastikerforeningen Augustinus Fonden SPARCLE 2 Ludvig and Sara Elsass Fond Spastikerforeningen Vanførefonden

47 Spørgsmål og k ommentarer er meget v el k omne! /publikat ioner w w w.n cl.ac.uk /sparcl e Miche ls e n S I e t a l. Børn med cerebral parese i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, SDU 2010.

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud.

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Klassifikation af kommunikation Klassifikation Communication

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013. Rapport November, 2013

Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013. Rapport November, 2013 Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013 Rapport November, 2013 Metode Undersøgelsesperiode : 20 August 20 Oktober 2013 Online interviewene 2,793 respondenter Dækningsområde : 10 Europæiske lande og USA Respondenten

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Måltidsvaner blandt børn og unge

Måltidsvaner blandt børn og unge Trine Pagh Pedersen, Cand, Scient. San. Publ Ph.d.-studerende i forskningsprogrammet for børn og unges sundhed og trivsel Måltidsvaner blandt børn og unge - betydning af familie og skole Konferencen Sunde

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD MIT AFSÆT? Data fra forsknings og udviklingsprojekter gennem 10 år med ca. 400 ældre DISPOSITION Hvad er meningsfuld

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01. Manual til den danske version af Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.14 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål og målgruppe... 3 Beskrivelse

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

CPOP-dag. Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi

CPOP-dag. Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi CPOP-dag Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi Min Ph.D Børne Ortopædkirurgi og smertebehandling Cerebral Parese Ph.D-projekter: Smerte behandling hos børn med CP i forbindelse

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Artikler om rapporten Børn med cerebral parese i Danmark

Artikler om rapporten Børn med cerebral parese i Danmark Artikler om rapporten Børn med cerebral parese i Danmark På baggrund af rapporten Børn med cerebral parese i Danmark har Spastikerforeningens direktør skrevet fire artikler om nogle af rapportens emner.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Der gives ikke afslag i prisen i tilfælde af, at man ikke ønsker at overnatte. Workshop I: Den 1. og 2. juni 2015: Sensory Tool Kit workshop:

Der gives ikke afslag i prisen i tilfælde af, at man ikke ønsker at overnatte. Workshop I: Den 1. og 2. juni 2015: Sensory Tool Kit workshop: Så er chancen der for at deltage i 2 spændende SI relaterede workshops om ergoterapeutisk undersøgelse og intervention for børn med sensoriske bearbejdnings forstyrrelser! Diana Henry, højt anerkendt amerikansk

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat BØRN OG FYSISK AKTIVITET 2006 Et baggrundsnotat Børn og fysisk aktivitet Et baggrundsnotat Juni 2006 Indhold 1 Børn og unges aktivitetsniveau 3 1.1 Polarisering 4 2 Stillesiddende aktiviteter 5 3 Motivation

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Et forskningsprojekt støttet af Storbritanniens Department

Læs mere

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost 1 Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost Mina Händel og Jeanett Pedersen 1 Program Baggrund Resultater fysisk aktivitet i Sund Start Resultater kost i Sund Start Fremtidig forskning Spørgsmål 2 Baggrund

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Manual IPPA version 1.1. Individually Prioritised Problems Analysis EATS Clearinghouse. Office: CMT, Department

Læs mere

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER F U N D R A I SING OG P R OJEKTLEDELSES K ONTORET J A N E T Y M M - A N D E R S E N Agenda F u n d r a i s ing o g P r o

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

ÅRGANG 1995. SFI s forløbsundersøgelser af børn født i 1995. Mai Heide Ottosen

ÅRGANG 1995. SFI s forløbsundersøgelser af børn født i 1995. Mai Heide Ottosen ÅRGANG 1995 SFI s forløbsundersøgelser af børn født i 1995. Mai Heide Ottosen FORLØBSUNDERSØGELSERNE BESTÅR AF BFU: Børneforløbsundersøgelsen (børn af danske mødre) EFU: Forløbsundersøgelsen af etniske

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

KOOS Spørgeskema til knæpatienter

KOOS Spørgeskema til knæpatienter Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Danish version, nov 1997. 1 KOOS Spørgeskema til knæpatienter Dato CPR nr. Navn Vejledning: Dette spørgeskema indeholder spørgsmål om, hvordan Du oplever

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

HANDICAP OG LIGEBEHANDLING

HANDICAP OG LIGEBEHANDLING HANDICAP OG LIGEBEHANDLING - ET REFLEKSIONSPAPIR DET CENTRALE HANDICAPRÅD UDGIVER DET CENTRALE HANDICAPRÅD BREDGADE 25 SKT. ANNÆ PASSAGE, OPG. F, 4. SAL 1260 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 10 44 TELEFAX 33

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS E&R)

Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS E&R) CanChild Centre for Childhood Disability Research Helene Elsass Center udvikling og forskning Institute for Applied Health Sciences, Virtuel webtræning for børn og voksne med McMaster University, 1400

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Sund i et godt arbejdsliv

Sund i et godt arbejdsliv Sund i et godt arbejdsliv Charlotte Rasmussen og Mette Korshøj Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol SOCIAL KONTROL Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol Den brede: samfundets sammenhængskraft sammenligning og diskussion af samfundstyper (f.eks. Durkheim) Mellem: magt og magtudøvelse

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

alderdom Handicap og en socialpolitisk modsætning? Konference: Handicap og aldring

alderdom Handicap og en socialpolitisk modsætning? Konference: Handicap og aldring Handicap og alderdom en socialpolitisk modsætning? Konference: Handicap og aldring København 21.maj 2014, Professor Institut for Statskundskab Aalborg universitet Introduktion Forlænget levetid og aldrende

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Forældres hverdagsliv med en teenager med Cerebral Parese

Forældres hverdagsliv med en teenager med Cerebral Parese tema: Deltagelse og udsathed Gjallerhorn 18 tema: Deltagelse og udsathed Gjallerhorn 18 Forældres hverdagsliv med en teenager med Cerebral Parese CP skyldes en skade eller en dysfunktion i hjernen som

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling [Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 SOCIALT FOKUS... 5 SVUISJ SPOING BANG... 5 HVEM ER HVEM HAR - SCHYYY... 6 HVIS DU HAR - SÅ SKAL DU...

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere