Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg"

Transkript

1 Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse på gang og mobilitet Delforsøg: Individuel tværfaglig intervention

2 Til forældre eller forældreværge Vi spørge hermed jer, om jeres barn vil deltage i et sundhedsvidenskabeligt forsøg, der udføres af Fysioterapeut, Ph.d. Studerende Helle Mätzke Rasmussen på Ganganalyse Laboratoriet på Odense Universitetshospital. Før I beslutter, om jeres barn vil deltage i forsøget, skal I fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på, og hvorfor vi gennemfører forsøget. Vi vil derfor bede jer om at læse denne deltagerinformation grundigt. I og jeres barn vil blive inviteret til en samtale om forsøget, hvor denne deltagerinformation vil blive uddybet, og hvor I kan stille de spørgsmål, I har om forsøget. Hvis I beslutter jer for at jeres barn kan deltage i forsøget, vil vi i forbindelse med samtalen bede jer om at underskrive en samtykkeerklæring. I har ret til betænkningstid, før I beslutter jer, om I vil underskrive samtykkeerklæringen for jeres barns deltagelse. Det er frivilligt at deltage i forsøget. I kan når som helst, og uden at give en grund, trække samtykket tilbage. Baggrund og formål De sundhedsfaglige indsatser for, at forbedre gangfunktionen hos børn med cerebral parese (spastisk lammelse) kan være fysioterapi, ortopædkirurgi, medicinsk behandling og bandagering. De lægelige indsatser varetages af det regionale sundhedsvæsen, mens kommunalt ansatte og privat praktiserende fysioterapeuter varetager den fysioterapeutiske indsats. De fleste børn med cerebral parese har samtidige forløb, på tværs af enheder i den regionale og kommunale sektor. I Region Syddanmark anvendes CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese til at sikre ensartet tværfaglig og tværsektoriel opfølgning samt til at overvåge og forbedre kvaliteten af opfølgningen. Erfaringer med CPOP har vist, at børn med CP ofte har behov for en grundigere vurdering af gangfunktionen. En sådan vurdering kan gøres med en 3- dimensional ganganalyse, hvor barnet via infrarød kamera- teknik får målt bevægelse og belastning af kroppen under gang. I dag anvendes 3- dimensional ganganalyse primært af det regionale sundhedsvæsen forud for ortopædkirurgiske operationer. Man ved ikke om en 3- dimensional ganganalyse og den efterfølgende tværfaglige interventioner er mere effektiv til, at forbedre barnets gangfunktion, mobilitet og livskvalitet, end det eksisterende tværfaglige tilbud til børn med cerebral parese. Formålet med indeværende videnskabelige forsøg er at undersøg effekten af en individuelt tilrettelagt tværfaglig intervention, på baggrund af en 3- dimensional ganganalyse, for børn i CPOP - Opfølgningsprogram for cerebral parese i alderen 5-8 år i Region Syddanmark, i forhold til gangfunktion, mobilitet og livskvalitet. Målet er at kunne fastslå, om alle børn med cerebral parese bør tilbydes en 3- dimensional ganganalyse i en tidlig alder. 2

3 Plan for forsøget I forsøget skal indgå ca. 60 børn med cerebral parese i alderen 5 til 8 år, der følges med CPOP opfølgningsprogram for cerebral parese. Forsøget varer 12 måneder for hver deltager. Alle deltagere i forsøget skal ved forsøgsstart og efter forsøget, gennemfører en 3- dimensional ganganalyse. Desuden skal alle deltagere og forældre svare på et spørgeskema ved forsøgets start, efter 6 måneder og ved forsøgets afslutning. et handler om hvordan barnet kommer omkring, om barnets livskvalitet og om forældrenes oplevelse af indsatserne. Halvdelen af deltagerne, der er tilfældigt udvalgt (ved randomisering), vil blive tilbudt en fortolkning af resultaterne af den 3- dimensionale ganganalyse. Herefter vil der blive udarbejdet en anbefaling af individuelt tilrettelagte interventioner. Anbefalingen vil blive formidlet til barnets forældre og til de fagpersoner, der varetager barnets sundhedsfaglige indsatser, som f.eks. kan være fysioterapi, ortopædkirurgi, medicinsk behandling og bandagering. Forsøgsforløbet er illustreret herunder: Inklusion Lodtrækning Ganganalyse Individuelt tilrettelagt tværfaglig intervention Fortolkning af ganganalysen Anbefaling af interventioner Formidling af ganganalysen Eksisterende tilbud + 6 måneder Ganganalyse +12 måneder Ganganalyse For alle forsøgs deltagere gælder, at forsøget ikke vil tilbyde sundhedsfaglige indsatser, men at barnet følger de eksisterende sundhedsfaglige tilbud, som varetages af det regionale og kommunale sundhedsvæsen. 3

4 Deltagere kan på et hvert tidspunkt af forsøget beslutte at afbryde deltagelse i forsøget, uden at det får konsekvenser for deres videre behandling. 3- dimensional ganganalyse og spørgeskema Deltagelse i det videnskabelige forsøg indebærer at jeres barn får foretaget to ganganalyser. En ganganalyse tager ca. 2 timer og foretages af en forskningsassistent, der kan være uddannet fysioterapeut eller ingeniør. Forud for selve analysen vil forskningsassistenten tape små reflekser på huden, således at kameraerne i laboratoriet kan registrere kroppens bevægelse. Selve ganganalysen tager cirka 30 minutter, hvor jeres barn skal gå frem og tilbage i et rum (ca. 6-8 meter) et antal gange, indtil alle målingerne er foretaget korrekt. Herefter vil forskningsassistenten teste barnets bevægeudslag og muskelstyrke via en manuel klinisk undersøgelse, der primært foregår liggende. Varigheden af testen er ca. 2 timer hvoraf ca. 1 time er forberedelser med klargøring og påsætning af reflekser. I forbindelse med ganganalyserne og efter 6 måneder, skal I svare på et spørgeskema, der handler om hvordan barnet kommer omkring, om barnets livskvalitet og om forældrenes oplevelse af indsatserne. et tager ca. 30 minutter at udfylde og kan udfyldes mens barnet gennemfører ganganalysen, mens spørgeskemaet efter 6 måneder kan udfyldes af jer hjemmefra, uden fremmøde på Ganganalyse Laboratoriet. Desuden vil vi bede om kopi af de CPOP undersøgelser, som barnet får udfyldt i løbet af forsøgsperioden. Nytte ved forsøget Da man ikke ved, om der forskel på effekten af de sundhedsfaglige interventioner i de to studiegrupper, er det uvist, om barnet vil drage fordel af at deltage i forsøget. Hvis det viser sig, at Individuel tværfaglig intervention er mere effektiv til at forbedre gang og funktionel mobilitet end det eksisterende tilbud, vil forsøgsdeltagerne i gruppen det eksisterende tilbud blive tilbudt en fortolkning af ganganalyserne og udarbejdelse af anbefaling af individuelt tilrettelagte interventioner efter forsøget er afsluttet. Det er dermed uvist, om forsøget vil have nogen personlig nytte for barnet. Men forsøget vil betyde, at læger og fysioterapeuter i fremtiden kan forbedre tilbuddet og interventionerne til børn med cerebral parese, da forsøget vil skabe en forståelse for hvilken betydning 3- diemnsional ganganalyse har i opfølgningen og interventionerne til børn med cerebral parese. 4

5 Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper Ganganalyse anvendes i det kliniske tilbud til børn med cerebral parese på Odense Universitetshospital og medfører ingen risici eller bivirkninger, herunder smerter eller ubehag. Der er på nuværende tidspunkt gennemført cirka 200 klinisk ganganalyser uden at der er forekommet nogen form for bivirkninger. Undersøgelsen tager forholdsvis lang tid (ca. 2 timer), hvorfor jeres barn tilbydes pauser samt forplejning under undersøgelse, i form af juice, rosiner og/eller frugt. Der kan være risici ved forsøget, som vi endnu ikke kender. Vi beder jer derfor om at fortælle, hvis jeres barn oplever bivirkninger eller ubehag. Udelukkelse fra og afbrydelse af forsøg Det kan være krævende for nogle børn at deltage i undersøgelserne. Derfor vil vi i løbet af undersøgelse i samråd med jer vurdere, om det er nødvendigt at afbryde forsøget. Det kan for eksempel være hvis det er vanskeligt for barnet, at lade de påklistrede reflekser blive siddende eller barnet er blevet for træt til at samarbejde om undersøgelsen. Det har ingen betydning for jeres barns deltagelse i forsøget, om de udarbejdede anbefaling af individuelt tilrettelagte interventioner følges. Oplysninger om økonomiske forhold Det er Ganganalyse Laboratoriet på Odense Universitetshospital, der har taget initiativ til delforsøget: Individuel tværfaglig intervention. Forsøget er en del af forsøget: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse på gang og mobilitet. Forsøget er støttet af følgende: - Odense Universitets frie forskningsmidler 2012 ( DKK) - Region Syddanmarks Forskningspulje 2012 ( DKK) og Ph.d. pulje 2012 (1 årsværk inkl. studieafgift) - Fysioterapi Parksis Fonden ( DKK) - Ludvig og Sara Elsass Fond ( DKK) - Syddansk universitet (1 årsværk inkl. studieafgift) - Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling ( DKK) Midlerne er bevilliget til Helle Mätzke Rasmussen med henblik på gennemførelse af hendes ph.d. studie ved Syddansk Universitet (4 års løn, løn til forskningsassistent, udstyr, studieafgift m.v.). Bevillingsgiverne har ikke haft indflydelse på tilrettelæggelse, gennemførelse og tolkning af de data, der indsamles i forsøget. I har mulighed for, at få dækket udgifter til transport til undersøgelsen efter statens takster. Der ydes ikke vederlag for deltagelse eller tabt arbejdsfortjeneste. 5

6 Adgang til forsøgsresultater Når forsøget er afsluttet for alle forsøgsdeltagere, tilsender vi jer barnets resultater på en cd- rom. Forsøget indsamler data i perioden til Forsøgets resultater vil blive publiceret i en populærvidenskabelig artikel i løbet af foråret / sommeren Desuden vil forsøgets resultater indgå i 2 videnskabelige artikler sammen med forsøgets øvrige resultater, der forventes offentliggjort i løbet af I artiklerne vil der ikke forekomme oplysninger, der kan føre til identifikation af forsøgsdeltagerne. Vi håber, at I med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i forsøget, og at I føler jer rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse. Vi beder jer også om at læse det vedlagte materiale Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt. Hvis I vil vide mere om forsøget, er I meget velkommen til at kontakte undertegnede. Helle Mätzke Rasmussen Fysioterapeut, Ph.d. studerende Ganglaboratoriet, afd. O Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard Odense E- mail: Mobil: Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark Projekt ID:S

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Effekten af et specifikt træningsprogram til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. Vi vil

Læs mere

(A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg forløb for den gravide mor

(A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg forløb for den gravide mor Sund Mor Sundt Barn () - Vægtregulering i graviditeten gennem øget protein i forhold til kulhydrat velsmagende mad med basis i Ny Nordisk Hverdagsmad (A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 Ændringer i forhold til version 8: Afsnittet Økonomiske Forhold: Der tilbydes nu dækning

Læs mere

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes.

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes. København d. Kære Vi kontakter dig, da du har været så venlig at deltage i den videnskabelige undersøgelse Helbred2008 eller Helbred2010 eller 5-års-opfølgnings-undersøgelsen af Helbred2006 på Forskningscenter

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation Vi anmoder dig hermed om at deltage i forskningsprojektet Søvn og Velvære (SOV), som udføres af Enhed for Psykoonkologi og

Læs mere

s astikeren STOR FISKEN LAD OS FÅ PÅ DISKEN FORÆLDRE RÅDGIVES BERETNING OG NØGLETAL PÅ HOSPITALET INTERESSE FOR CP-KONFERENCE NR.3 JUNI 2014 ÅRGANG 64

s astikeren STOR FISKEN LAD OS FÅ PÅ DISKEN FORÆLDRE RÅDGIVES BERETNING OG NØGLETAL PÅ HOSPITALET INTERESSE FOR CP-KONFERENCE NR.3 JUNI 2014 ÅRGANG 64 NR.3 JUNI 2014 ÅRGANG 64 s astikeren STOR INTERESSE FOR CP-KONFERENCE LAD OS FÅ FISKEN PÅ DISKEN FORÆLDRE RÅDGIVES PÅ HOSPITALET BERETNING OG NØGLETAL www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 3/2014 Kursussæsonen

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg -Et fase II forsøg med ibrutinib, lenalidomid og rituximab for patienter med tilbagefald eller behandlingsrefraktært mantlecelle lymfom (PHILEMON)

Læs mere

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE Asthma Begins in Childhood, ABC Et kohortestudie under Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. Vi henvender os til jer for at spørge, om I

Læs mere

Der vil desuden løbende blive udsendt nyhedsbreve, hvor I vil blive informeret om hvordan undersøgelserne skrider frem.

Der vil desuden løbende blive udsendt nyhedsbreve, hvor I vil blive informeret om hvordan undersøgelserne skrider frem. Centre for Research in Childhood Health, Svendborg, den xx.xx.xxxx Til elever og forældre på xxxxxxxx Skole Vi skriver til jer for at spørge om I vil deltage i forskningsprojektet I forbindelse med Svendborg

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Rigshospitalet Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Clarithromycin til patienter med myelomatose Protokoltitel: Et klinisk prospektivt, random iseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Systematisk anvendt målsætning i træningen

Systematisk anvendt målsætning i træningen Fagligt inspirationsmateriale Systematisk anvendt målsætning i træningen Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 1 af 9 Denne

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Forsøgsprotokol. Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi.

Forsøgsprotokol. Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi. Forsøgsprotokol Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi. Klinisk ansvarlig: Glen Gorm Rasmussen, Ledende overlæge, Ergo- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Hobrovej, 9000 Aalborg.

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide kvinder og kvinder i barselsperioden.

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide kvinder og kvinder i barselsperioden. November 2011 Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide kvinder og kvinder i barselsperioden. Regionshospitalet Randers/Grenaa Kolofon Mor i bevægelse -

Læs mere

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP [FORSIDE H2] EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP EVALUERING AF SATSPULJE-PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere