Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30"

Transkript

1 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 130. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering om handicapområdet i folkeskolerne i Haderslev Udvikling af borgeradgang til egne sager Sagsbehandlingsfrister Tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling Anvendelse af den tilbageførte besparelse på 1,0 mio. kr Anvendelse af ældrepuljen Tilsyn i 2010 med bosteder og plejecentre Kanalstrategi Beretning om magtanvendelser i 2009 og Ændrede regler vedrørende magtanvendelse Fællesmøder med Udvalget for Ældre og handicappede Orientering fra medlemmer og forvaltning Evt Lukket punkt - Udbud på stomi- og urologiprodukter 22 Bilagsoversigt 23 Underskriftsside 24 1

3 130. Godkendelse af dagsorden DIHELH Afbud/fraværende: Irene Høgh Godkendt Godkendelse af referat DIHELH Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra 28. februar Afbud/fraværende: Lone Ravn, Irene Høgh Godkendt Orientering om handicapområdet i folkeskolerne i Haderslev DIHELH / 11/5 Sagsfremstilling Skolechef Karl Erik Olesen deltager i Handicaprådets møde med henblik på en generel orientering og en orientering om særlige handicapområder herunder: Tilrettelæggelsen af undervisningen for døve børn i Haderslev Kommune Hjælp i skoletiden til børn med diabetes i Haderslev Kommune Handicaprådet vil få mulighed for at stille spørgsmål vedr. aktuelle emner. Der gøres opmærksom på, at personsager ikke kan behandles. Handicaprådets suppleanter er indkaldt til deltagelse under punktet. Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen 2

4 Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Afbud/fraværende: Irene Høgh Orientering givet Udvikling af borgeradgang til egne sager DIHELH / 10/8590 Sagsfremstilling Borgerens adgang til egne data er en del af regeringens digitaliseringsområder. Som borger har vi allerede nu via adgang til mange af vore egne data, som fx sundhedsfaglige data fra sygehusene og medicin fra Lægemiddelstyrelsen. Næste trin i regeringens plan er, at borgerne skal have adgang til egne data i kommunerne. Som borger kan man have kontakt til kommunen på mange forskellige områder og dermed har Haderslev Kommune også mange forskellige typer af sager. Denne henvendelse drejer sig udelukkende om borgerens adgang til egne data i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, genoptræning samt forebyggelse. Vi vil gerne have brugernes/ borgernes ønsker og behov inddraget så tidligt som muligt i udviklingsprocessen.. På nuværende tidspunkt har Voksen- og Sundhedsservice/ Pleje og Træning kun ét ITsystem, der håndterer disse data, men flere kan komme til i fremtiden. Dette system leveres af CSC Scandihealth, som er meget interesseret i at få tilbagemeldinger fra forskellige brugergrupper i udviklingsfasen af borgeradgangen. Haderslev Kommune deltager i dette udviklingsarbejde gennem workshops. Det vedhæftede materiale er resultatet af den første workshop. Selve konceptet for borgeradgangen ligger fast, men farver, form, indhold og visuelle design ligger åben for kommentarer og gode ideer. Voksen- og Sundhedsservice vil derfor meget gerne have nogle tilbagemeldinger fra nogle af de mulige kommende brugere af en sådan borgeradgang. Tilbagemeldingerne vil blive bragt videre til kommende workshops i CSC Scandihealth. De vedhæftede bilag viser og beskriver første fase af udviklingsarbejdet. IT konsulent Brita Langvad deltager under punktet og fortæller om udviklingsprojektet. Handicaprådets suppleanter er indkaldt til deltagelse under punktet. 3

5 Procedure Behandling i Seniorrådet den 28. marts 2011 Behandling i Handicaprådet den 28. marts 2011 Tovholder/informationsansvarlig IT konsulent Brita Langvad Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at rådene drøfter udkast til brugerfladen Borgeradgang. Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Orientering givet. Seniorrådet lægger vægt på, at fremmedord og fremmedsprog undgås at der bliver mulighed for kommunikation mellem borger og myndighed via borgerens egen side at skriften og opsætningen er læsevenlig med mulighed for at gøre skriften større. Seniorådets medlemmer kan give flere kommentarer og ideer til Brita Langvad, inden 31.marts Afbud/fraværende: Irene Høgh Handicaprådet ser positivt på mulighederne for IT adgang til egne sager. Rådet vil gerne inddrages i fremtidige udviklingsarbejde. Bilag: 1 Mock-up af borgeradgangen (50726/11) 4

6 134. Sagsbehandlingsfrister 2011 DIWIWE / 11/4942 Sagsfremstilling Voksen- og Sundhedsservice fremsender forslag til sagsbehandlingsfrister for I forhold til sagsbehandlingsfristerne for 2010 er der sket følgende ændringer: Der er medtaget en sagsbehandlingsfrist på 8 uger for behandlingen af sager om Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende til voksne handicappede. Udvidelsen af sagsbehandlingstiden udover 4 måneder i 2010 for Støtte til køb af bil samt afgiftsfritagelse er fjernet. Sagsbehandlingstiden er således igen max. 4 måneder. Hvad er en sagsbehandlingsfrist En sagsbehandlingsfrist er en fastsat frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. De enkelte sagsbehandlingsfrister er fastsat i medfør af 3, stk. 2, i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven). På ganske få områder er der i den sociale lovgivning fastsat en bestemt tidsfrist, men ellers er det den enkelte kommune, som skal fastsætte en frist. Udvalget for Ældre og Handicappede skal derfor fastsætte sagsbehandlingsfrister for de lovområder som efter styrelsesvedtægten er henlagt til udvalget. Sagsbehandlingsfristerne er fastsat, så de svarer til den tid, der normalt går med at behandle 80 til 90 procent af de pågældende ansøgningstyper. Hvornår begynder sagsbehandlingsfristen Som udgangspunkt begynder sagsbehandlingsfristen, når myndigheden ved, at en borger mundtligt eller skriftligt - har anmodet om hjælp, og at der derfor skal træffes en afgørelse. Hvornår slutter sagsbehandlingsfristen Sagsbehandlingsfristen slutter som hovedregel ved, at der træffes en afgørelse om ret til den hjælp, der er ansøgt om. Hvad hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, vil ansøgeren skriftligt få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse. Procedure Høring i Handicaprådet den 28. marts Høring i Seniorrådet den 28. marts

7 Behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 4. april Tovholder/informationsansvarlig Afdelingsleder Mette P. Christensen. Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at sagsbehandlingsfrister 2011 godkendes Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt med bemærkning om, at Seniorrådet anbefaler, at ventetiden vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende nedsættes og at ventetiden vedrørende bevilling af kropsbårne og almindelige udlåns hjælpemidler nedsættes. Afbud/fraværende: Irene Høgh Godkendt. Bilag: 1 Sagsbehandlingsfrister 2011 (32990/11) 135. Tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling DIKRBE / 11/2258 Sagsfremstilling Jf. Sundhedslovens 141 a skal kommunen beslutte, hvorvidt man vil tilbyde gravide alkoholmisbrugere kontrakter om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse efter 141b- 141f. Kommunens beslutning skal meddeles til Indenrigsog Sundhedsministeriet. Kontrakten skal være skriftlig og indgås inden behandlingen påbegyndes skal indeholde en fastlagt behandlingsplan perioden kan højst være et halvt år fra indgåelsen den gravide misbruger kan opsige kontrakten, dog ikke i en tilbageholdelsessituation. 6

8 Såfremt der er indgået en kontrakt, kan den gravide misbruger tilbageholdes i behandling hvis der er begrundet formodning om, at den gravide alkoholmisbruger vil afbryde den aftalte behandling, og det vil være uforsvarligt ikke at tilbageholde den pågældende, fordi: 1. Den gravide alkoholmisbruger frembyder nærliggende fare for at skade fosteret, eller 2. udsigten til ophøret af misbruget eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentligt forringet, eller 3. den gravide alkoholmisbruger frembyder nærliggende og væsentlig fare for at skade sig selv. I alle tre situationer kan der alene ske tilbageholdelse, hvis mindre indgribende foranstaltninger er utilstrækkelige. Afgørelsen om tilbageholdelse tages af lederen på behandlingsinstitutionen, hvor den gravide er i behandling. Lederens afgørelse skal forelægges for kommunen, som senest 3 dage efter tilbageholdelsen er iværksat, skal afgøre om afgørelsen skal opretholdes, eller om den skal ophøre, såfremt den ikke allerede er ophørt. Tilbageholdelsen skal ophøre så snart betingelserne ikke længere er til stede. Den enkelte tilbageholdelse kan ikke vare over 14 dage fra beslutningen og den samlede tilbageholdelsesperiode kan ikke overstige 2 måneder inden for 6 måneder. Den gravide har efterfølgende mulighed for at klage over afgørelsen om tilbageholdelse til kommunalbestyrelsen. Voksen- og Sundhedsservice kan ikke anbefale, at kommunen benytter sig af muligheden for at tilbyde gravide misbrugere kontrakter med mulighed for tilbageholdelse i behandling, begrundet i følgende: En kortvarig tilbageholdelse i et døgntilbud kan ikke erstatte den nødvendige relation og alliance som bærende element i et ofte langvarigt forløb under graviditet, fødsel og efterfølgende omsorg for barnet. De muligheder der ligger i brugen af tilbageholdelse er meget begrænsede. Der mangler dokumentation for, at kontrakter om tilbageholdelse under døgnophold understøtter et samlet forløb og ikke medfører efterfølgende brud på kontakten til den gravide. Der har hidtil ikke været situationer, hvor det har været relevant at bruge tvang. Det er netop i forholdet til de gravide afgørende nødvendigt at holde kontakten, af hensyn til barnets udvikling og sundhed. Den behandlingsmæssige intervention søges tilrettelagt helhedsorienteret med såvel ambulant misbrugsbehandling som døgntilbud i dialog med den gravide og relevante samarbejdspartnere. 7

9 Der er et tæt samarbejde mellem familieafdelingen, sundhedsplejen, arbejdsmarkedsafdelingen og Sønderborg sygehus, som har specialviden om gravide misbrugere. Der er hos den gravide et stort ønske om at deltage i dette samarbejde, for at give barnet den bedste start. Det er vurderingen, at relationen til og processen med den enkelte gravide skal underbygge behandlingsalliancen og sikre den samlede sundhedsmæssige indsats. Økonomiske forhold Der er ingen økonomiske konsekvenser af lovændringen. Juridiske aspekter Sundhedslovens 141, 141 a, 141 b - f, der omhandler behandling af alkoholmisbrugere. Bekendtgørelse nr. 227 af Bekendtgørelse om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. Procedure Høres i Handicaprådet 28. marts 2011 Behandles i Udvalget for Ældre- og Handicappede 4. april Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth Indstilling Voksen og Sundhedsservice indstiller, at der ikke tilbydes gravide alkoholmisbrugere kontrakt med mulighed for tilbageholdelse jf. Sundhedslovens 141 b-f. Afbud/fraværende: Irene Høgh Godkendt i henhold til indstilling Anvendelse af den tilbageførte besparelse på 1,0 mio. kr. DIWIWE / 10/14406 Sagsfremstilling Udvalget for Ældre og Handicappede besluttede i mødet den 1. november 2010 (Sag nr. 178), at der inden udgangen af 1. kvartal 2011 skal tages stilling til anvendelsen af den tilbageførte besparelse på budget på 1,0 mio. kr. 8

10 Udvalget for Ældre og Handicappede besluttede i mødet den 7. februar 2011, at bruge kr. af den tilbageførte besparelse i 2011 og fremover til finansiering af en ikke udmøntet besparelse på driften af 4 væresteder for psykisk syge, misbrugere og/eller socialt udsatte. Økonomiske forhold Der er kr. til disposition af den tilbageførte besparelse i 2011 og budgetoverslagsårene Procedure Sagen er til høring i Seniorrådet den 28. marts Handicaprådet den 28. marts Sagen er til behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 4. april Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Martin Fejring Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at anvendelsen af de resterende kr. drøftes. Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den 7. marts 2011 Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Sagen genoptages igen senest den 12. september Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Seniorrådet anbefaler, i prioriteret rækkefølge: 1. at reduktionen i plejepakkerne på plejecentrene mindskes (UÆH 18) 2. at tilføre midler til ældreaktiviteter i henhold til Servicelovens at beløbet anvendes til reducere ventetiden vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende 4. nedsætte ventetid vedrørende bevilling af kropsbårne og almindelige udlåns hjælpemidler 9

11 5. forbedring vedrørende nødkald på Plejecenter Højmarken/Engparken, Gram. Afbud/fraværende: Irene Høgh Handicaprådet har drøftet, hvorvidt midlerne skal anvendes til væresteder for psykisk syge og sindslidende, men har besluttet af afvente udviklingen på området. Sagen genoptages i august måned Anvendelse af ældrepuljen DIWIWE / 10/14406 Sagsfremstilling Udvalget for Ældre og Handicappede besluttede i mødet den 1. november 2010 (Sag nr. 178), at der inden udgangen af 1. kvartal 2011 skal tages stilling til brugen af ældrepuljen for Ældrepuljen udgør i kr. og i hvert af årene 2012, 2013 og 2014 udgør puljen kr. Ældrepuljen udgjorde i kr. Dette beløb indgik i genopretningsplanen for 2010, hvor der samlet skulle findes besparelser for 41 mio. kr. Afdelingschef for Pleje og Træning foreslår at ældrepuljen anvendes til følgende forbedringer af indsatsen til gavn for Haderslev Kommunes ældre bl.a.: Til indførelse af særlig omsorg i hjemmeplejen. Beløbet foreslås brugt til at yde omsorg/hjælp til svage borgere, der ikke har pårørende, der kan hjælpe til med en række gøremål. Hjælpen kan planlægges i eftermiddagstimerne, og kan derved imødegå medarbejderne i hjemmeplejens ønske om længere arbejdsdage. Hjælpen tilrettelægges af medarbejderteamene i samarbejde med distriktslederen. Til styrkelse af træningsindsatsen til borgere, der bor på kommunes plejecentre. Beløbet foreslås brugt til ansættelse af 180 terapeut- eller træningsassistent timer ugentligt på Haderslev Kommunes plejecentre. Træningsteamet skal udarbejde træningsplaner og sammensætte træningsprogrammer for beboerne. De skal medvirke til at styrke kompetencerne til at yde træningsindsats blandt medarbejderne på plejecentrene, samt til at varetage en del af genoptræningen. Træningsteamet skal endvidere medvirke til udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger, således at der i højere grad tages udgangspunkt i borgerens ressourcer og udvikling af disse, frem for at bevilge et hjælpemiddel. Til en styrkelse af indsatsen til patientrettet forebyggelse. Her anbefales det, at der bruges 32 timer pr. uge til indsatser for lungesyge, apopleksiramte, samt borgere 10

12 med dårligt kredsløb i benene. Indsatserne tænkes som kombination af uddannelse og frikøb af sundhedsfaglige specialister, søgning af ny viden, formidling og forankring af denne viden i organisationen, implementering af velfærdsteknologiske indsatser, samt direkte borgerrettede tilbud. Støttende indsats over for ensomme ældre for at forebygge depressioner. Indsatsen kan ske i form af Oplysningskampagne rettet mod ældre, pårørende og andre om mestring af ensomhed, angst og depression. Hjælp til uddannelse af frivillige som kan etablere selvhjælpsgrupper og besøge ensomme. Forsøg med selvtræning i borgerens hjem via visuel kontakt til medarbejder i Sundhedscenteret. Økonomiske forhold Ældrepuljen udgør i kr. og i hvert af årene 2012, 2013 og 2014 udgør puljen kr. Juridiske aspekter Servicelovens 86 stk. 1 og stk. 2. Sundhedslovens 119 stk. 2. Procedure Sagen er til høring i Område-MED for Pleje og Træning den 23. marts 2011 Seniorrådet den 28. marts 2011 Handicaprådet den 28. marts 2011 Sagen er til behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 4. april 2011 Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Martin Fejring Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at Udvalget for Ældre og Handicappede godkender de foreslåede indsatser samt at Voksen- og Sundhedsservice udarbejder konkrete forslag til iværksættelse af indsatserne til behandling i mødet den 12. september Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den 7. marts 2011 Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt. Udvalget ønsker første dot det særlig omsorg i hjemmeplejen prioriteret. 11

13 Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Seniorrådet finder forvaltningens forslag til indsatsområderne meget relevante. Seniorrådet forventer, at indsatserne iværksættes fra juni Afbud/fraværende: Irene Høgh Handicaprådet tilslutter sig alle forslag, med bemærkning om, at dot 1 og 3 prioriteres højest Tilsyn i 2010 med bosteder og plejecentre DILONB / 10/26170 Sagsfremstilling Pleje- og Træning og Specialrådgivningens myndighedsafdelinger har i december måned 2010 gennemført de lovpligtige, årlige uanmeldte tilsynsbesøg på kommunes plejecentre, de to plejecentre med driftsoverenskomst og bostederne for voksne handicappede. Alle tilsyn har indeholdt dialog med leder og medarbejdere og dialog med beboere, der hvor det har været muligt. Tilsynsrapporterne afsluttes med tilsynets konklusioner og eventuelle anbefalinger. Plejecentre konklusioner og anbefalinger Alle plejecentre er godkendt ved tilsynet. Når tilsynet bruger betegnelsen godkendt, betyder det, at de beboere der har bopæl på Haderslev Kommunes plejecentre modtager den pleje og praktiske hjælp, der er beskrevet i de kvalitetsstandarder, der er gældende i Haderslev Kommune. Tilsynet har konstateret, at der på plejecentrene er: Et godt pleje- og omsorgsfagligt niveau, god omgangstone, tryghed og trivsel. En god arbejdsplads på trods af travlhed og nedskæringer. Ledelse med klar fordeling af roller, ansvar og kompetencer. Et veluddannet og engageret personale. 12

14 Tilgængelige retningslinjer og administrative procedurer på relevante faglige og lovgivningsmæssige områder. Systematisk anvendelse af omsorgssystemet. De beboere, der har tryksår, har fået disse sår i forbindelse med indlæggelse på sygehus. En tilfredsstillende rengøringsstandard på fællesarealerne. De plejecentre, der har midlertidige pladser, oplever at borgerne som kommer direkte fra sygehuset generelt er dårligere, end de var for år tilbage. De midlertidige pladser er en faglig udfordring som kræver en særlig indsats. Mulighed for at bestille de arbejdsredskaber (APV) der er nødvendige for, at personalet kan varetage plejen og pasningen af borgerne. Anbefalinger: To af plejecentrene har fået nedenstående anbefalinger, som det enkelte plejecenter skal arbejde videre med. Beboere og medarbejdere giver udtryk for ledelsen skal være mere synlig. Nødkaldet i den ældre bebyggelse kan ikke høres på gange og fællesarealer. Iværksættelse af undervisning i reglerne om magtanvendelse. Samtykke i forhold til udveksling af oplysninger. Indsatser på baggrund af anbefalingerne: Den pågældende leder drøfter med medarbejderne hvad synlig ledelse er, så de får et fælles billede af synlig ledelse. I forhold til beboerne deltager hun i alle de arrangementer, som der er mulighed for. Fremadrettet kontakter hun nye beboere i forbindelse med indflytning. Nødkald skal virke når borgeren er i lejligheden. Det er ikke med den teknologi der er tilgængelig i Haderslev Kommune, muligt at koble nødkald med GPS, så nødkaldet kan registrere hvor kaldet kommer fra udenfor boligen. Der er ændret på at samtykke indhentes til også at omfatte pårørende og samarbejdspartnere i Haderslev Kommune, hvor det er relevant. Der er iværksat undervisning om magtanvendelse på personalemøder. Bosteder for voksne handicappede - konklusioner og anbefalinger Tilsynet har konstateret at Stederne fremstår pæne og hyggelige med en god og hjemlig atmosfære. At beboerne er glade for deres boliger og de tilbud de får. At ledelse og medarbejdere synes, at de har den fornødne tid at give beboerne den nødvendige støtte. At der er et godt samarbejde i medarbejdergruppen. At anvendelsen af magtanvendelsen jf. servicelovens bestemmelser kun er anvendt i få tilfælde i At der ikke er indhentet samtykke fra alle beboere til, at personalet må udveksle oplysninger med læge og sygehus samt pårørende. Samtykke indhentes ved behov. 13

15 At der er udarbejdet en pædagogisk indsatsplan for alle beboere. Dog mangler alle beboere en overordnet handleplan fra den anbringende myndighed - jf. servicelovens 141. I tilsynsrapporten fra et enkelt bosted giver tilsynet udtryk for, at de finder gangen meget mørk. Rapporterne indeholder ingen anbefalinger. Indsatser på baggrund af tilsynets konklusioner: Rapporterne har ikke givet anledning til indsatser på stederne. Det er Specialrådgivningen myndighedsafdeling som har forpligtigelsen til at tilbyde alle borgere en overordnet handleplan jf. servicelovens 141. Disse handleplaner vil blive udarbejdet i forbindelse med kommende opfølgningsmøder med den enkelte borger og evt. dennes pårørende/værger. Juridiske aspekter Jf. servicelovens 151 har den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. Procedure Høres i Handicaprådet 28. marts 2011 Høres i Seniorådet, den 28. marts 2011 Behandles i Udvalget for Ældre og handicappede 4. april Tovholder/informationsansvarlig Afdelingscheferne Anette Toftegaard og Anne Leth Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at tilsynsrapporterne godkendes 14

16 Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Seniorrådet godkender med stor glæde og tilfredshed tilsynsrapporterne, med den bemærkning, at rådet forventer, at påpegede mangler rettes. Afbud/fraværende: Lone Ravn, Irene Høgh Godkendt i henhold til indstilling. Handicaprådet udtrykker anerkendelse for det arbejde, der udføres på bostederne. Bilag: 1 Underskrevet tilsynsrapport Frederik den IX s Plejecenter (31665/11) 2 Underskrevet tilsynsrapport Kildebakken (31659/11) 3 Underskrevet tilsynsrapport Bregnbjerglunden Plejecenter. (31654/11) 4 Underskrevet tilsynsrapport Sommersted Plejehjem (31643/11) 5 Underskrevet tilsynsrapport Plejecenter Engparken/Højmarken (31640/11) 6 Underskrevet tilsynsrapport Plejecenter Humletoften (31637/11) 7 Underskrevet tilsynsrapport Sillerup Plejekollegium (31631/11) 8 Underskrevet tilsynsrapport Øsby Plejecenter. (31620/11) 9 Underskrevet tilsynsrapport Hiort Lorenzens Center (31613/11) 10 Underskrevet tilsynsrapport Åbakken (27470/11) 11 Underskrevet tilsynsrapport Odinsgård (27469/11) 12 Underskrevet tilsynsrapport Vilstrupvej (27468/11) 13 Underskrevet tilsynsrapport Rådmandsvej (27467/11) 14 Underskrevet tilsynsrapport Huginsvang (27466/11) 15 Underskrevet tilsynsrapport Grenen (27465/11) 139. Kanalstrategi DIJCKH / 11/50 Sagsfremstilling Direktionen besluttede på mødet den 17. august 2010 under punkt 126: at Haderslev Kommune deltager i KL e2012-projektet (projekt om edag i år 2012 ved Kommunernes Landsforening) at Haderslev Kommunes digitaliseringsindsats organiseres under en programstyregruppe understøttet af en digital task force. 15

17 Det fælleskommunale projekt e2012 er igangsat af KL s bestyrelse i 2009 på baggrund af regeringens krav om digitalisering af den offentlige sektor. Blandt de vigtigste delprojekter under e2012-projektet er emnet kanalstrategi. En kommunes kanalstrategi handler om, hvordan eller gennem hvilke kanaler en kommune kommunikerer med borgere og virksomheder. Hvordan skal den fremtidige fordeling være imellem bl.a. de fire følgende kanaler: det personligt fremmøde, telefonisk kontakt, breve, digital service? Målet for e2012-projektet er at skabe rammerne for, at kommunerne endelig kan høste gevinsterne af digital kommunikation. KL anbefaler netop derfor alle kommuner at formulere en kanalstrategi, der opprioriterer de digitale kanaler! Den Permanente Programstyregruppe for Digitaliseringsprogrammet (PPD) og den Digitale Task Force (DTF) har siden oprettelsen arbejdet på at skabe et tilstrækkeligt overblik over den digitale dagsorden, som udspringer fra Finansministeriet og KL. Der er således mod slutningen af 2010 opbygget et overblik over en lang række digitaliseringskrav og potentielle digitaliseringsprojekter. Parallelt hermed har en projektgruppe under ledelse af Borgerservicechef Anne-Mette Michelsen udarbejdet oplæg til Haderslev Kommunes kanalstrategi Kanalstrategien er derfor skabt ud fra et overblik over nuværende og nært forestående digitaliseringskrav rettet mod Haderslev Kommune. Kanalstrategien udgør den strategiske retningssættende faktor for det videre arbejde med digitalisering i Haderslev Kommune. Kanalstrategien tager primært sigte på at digitalisere kommunikationen i den borgerrettede service og administrationen med særlig fokus på den objektive og regelrette kommunikation. Kanalstrategien sætter retning på, at vi som kommune vælger den digitale service, der hvor den er naturlig og, at vi ikke gør noget manuelt, som teknologien kan gøre for os. Arbejdsgangene skal effektiviseres og understøttes af tidssvarende digitale løsninger, hvor det er muligt både teknologisk og økonomisk. Kanalstrategien danner endvidere retning for at kunne udmønte en række af de effektviseringskrav og besparelseskrav, der er lagt ind de følgende år. Dette betyder, at det ligger i oplægget, at Haderslev kommune gradvist flytter en betydelig del af borgernes henvendelser fra det personlige fremmøde til digitale løsninger, imens det fortsat er muligt at få personlig betjening i en fortløbende tilpasset åbningstid. 16

18 Til at understøtte denne udvikling foreslås det blandt andet, at opkvalificere den telefoniske kanal til at være et call-center/hotlinie, der har som opgave enten at kunne betjene flest mulige borgere i deres første opkald, eller og ikke mindst at kunne guide og vejlede borgerne til at bruge de digitale løsninger. Indkomne høringssvar og anbefalinger er vedlagt i særskilte bilag. Økonomiske forhold Kanalstrategien understøtter de effektiviseringskrav og besparelseskrav, der er vedtaget ved budget Kanalstrategien skal være rettesnoren for valget af digitaliseringsløsninger og deraf følgende effektiviseringer og besparelser. Kanalstrategien har derfor ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Procedure Kanalstrategien sendes til høring i Hoved MED, Direktionen, Seniorrådet og Handicaprådet, Fagudvalgene, Økonomiudvalget og til endelig beslutning i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Borgerservicechef Anne-Mette Michelsen Indstilling Den permanente programstyregruppe for digitaliseringsprogrammet indstiller, at fremsendte oplæg til kanalstrategi for Haderslev Kommune anbefales til godkendelse i Byrådet. Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Seniorrådet bakker op om projektet med de bemærkninger, at ikke mindst af hensyn til de ældre skal der fokuseres meget på oplæringsfasen af selvbetjeningsløsning og den telefoniske løsning/hotline. Sker det ikke, tabes kontakten til de ældre i kommunen. Samtidig gør rådet opmærksom på, at borgere, der ikke anvender IT, fortsat skal kunne betjenes af kommunen. Afbud/fraværende: Irene Høgh Handicaprådet anbefaler det fremsendte forslag med bemærkning om, at rådet lægger vægt på brugervenligheden. Samtidig gør rådet opmærksom på, at borgere, der ikke anvender IT, fortsat skal kunne betjenes af kommunen. 17

19 Bilag: 1 Hvordan møder vi borgere og virksomheder i Haderslev Kommune (237/11) 2 Høringssvar.doc (49578/11) 140. Beretning om magtanvendelser i 2009 og DIWIWE / 10/5837 Sagsfremstilling Ifølge bekendtgørelse nr. 688 af 21. juni 2010, 14, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen en gang om året have forelagt en beretning om antallet af magtanvendelser. Der er ikke lavet en beretning om magtanvendelser for Denne beretning vedrører derfor både 2009 og Pleje og Træning 2010 Special- Rådgivningen I alt 2009 I alt 2008 I alt Magtanvendelsens form Etablering af alarm/pejlesystemer Akut fastholdelse og indgreb i nødværge eller nødret Fastholdelse i hygiejne situationer Tilbageførsel til bolig Brug af beskyttelsesmidler (stofseler) I alt Akut fastholdelse og indgreb i nødværge eller nødret Stigningen i 2010 skyldes hovedsagligt problemer med en meget dement borger, som befandt sig i en psykisk ustabil periode. Der er alene i forhold til denne borger behandlet 13 sager. Blandt Specialrådgivningens 17 sager, skiller en sag sig ud. Sagen er behandlet efter Straffelovens 13, stk. 1, om handlinger der er foretaget i nødværge. Sagen drejer sig om en borger, der under påvirkning af stoffer og alkohol, har angrebet og truet en medarbejder. Borgeren blev fastholdt og afhentet af Politiet. Tilbageførsel til bolig Stigningen i 2009 skyldes ligeledes hovedsagligt den ovennævnte demente beboer. Der er alene i forhold til denne beboer i sager også om den samme borger. Brug af beskyttelsesmidler 18

20 Antallet af sager om brug af beskyttelsesmidler er i 2010 på samme niveau som i Stigningen i 2009 skyldes alene et større antal henvendelser om allerede etablerede ordninger på Specialrådgivningsområdet. Der er i samtlige sager om magtanvendelse udarbejdet eller iværksat udarbejdelse af handleplaner i henhold til 136, stk. 2 og 141 stk. 2 og 3 i Lov om Social Service, med henblik på at undgå magtanvendelse. Nye regler om handle- og opholdskommuner (delegering af opgaven, magtanvendelse) Udvalget for Ældre og Handicappede har i mødet den 27. september 2010 (sag nr. 160) besluttet, at Haderslev Kommune overtager handlekompetencen for de borgere fra Haderslev Kommune, som har ophold i andre kommuner og hvor Haderslev Kommune er betalingskommune. De ændrede regler i Lov om Retssikkerhed 9, stk. 9, giver mulighed for, at Haderslev Kommune i de tilfælde hvor den er den oprindelige opholdskommune, fremover bliver handlekommune efter Lov om Social Service. Haderslev Kommune kan i disse tilfælde aftale med borgerens opholdskommune, at udøvelsen af opgaverne efter Lov om Social Service helt eller delvis delegeres til opholdskommunen. Der vil derfor sandsynligvis ske en øgning af indkomne magtanvendelsessager i Juridiske aspekter Lov om Social Service Bekendtgørelse nr. 688 af 21. juni 2010, 14, stk. 2. Procedure Til orientering i Seniorrådet den 28. marts 2011 Til orientering i Handicaprådet den 28. marts 2011 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anette Toftegaard. Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at beretningerne om magtanvendelser i 2009 og i 2010 tages til efterretning samt at beretningerne sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet. Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den 7. marts 2011 Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen 19

21 Taget til efterretning. Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning. Afbud/fraværende: Lone Ravn, Irene Høgh Taget til efterretning Ændrede regler vedrørende magtanvendelse DIMECH / 10/5837 Sagsfremstilling Orientering om ændret lovgivning vedrørende magtanvendelse. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anette Toftegaard Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning. Afbud/fraværende: Lone Ravn, Irene Høgh, Carsten Høgsmann Taget til efterretning. Bilag: 1 Nye regler pr. 1/ om magtanvendelse (43985/11) 20

22 142. Fællesmøder med Udvalget for Ældre og handicappede DIHELH Sagsfremstilling Udvalget for Ældre og Handicappede ønsker at holde to møder med Handicaprådet i 2011 et i foråret og et i forbindelse med Budget 2012 i efteråret. Forårsmødet er den 2. maj Udvalget beder Handicaprådet overveje hvilke emner, der ønskes drøftet på dette møde. Udvalget skal have en orientering om, hvilke emner Handicaprådet ønsker at drøfte inden mødet. Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Martin Fejring Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Handicaprådet tager stilling til hvilke emner, der ønskes drøftet på fællesmødet med Udvalget for Ældre og Handicappede Afbud/fraværende: Lone Ravn, Irene Høgh, Carsten Høgsmann Udsat Orientering fra medlemmer og forvaltning DIHELH 144. Evt. DIHELH 21

23 145. Lukket punkt - Udbud på stomi- og urologiprodukter DIHELH / 11/8549 Lukket sag 22

24 Bilagsoversigt 133. Udvikling af borgeradgang til egne sager 1. Mock-up af borgeradgangen (50726/11) 134. Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister 2011 (32990/11) 138. Tilsyn i 2010 med bosteder og plejecentre 1. Underskrevet tilsynsrapport Frederik den IX s Plejecenter (31665/11) 2. Underskrevet tilsynsrapport Kildebakken (31659/11) 3. Underskrevet tilsynsrapport Bregnbjerglunden Plejecenter. (31654/11) 4. Underskrevet tilsynsrapport Sommersted Plejehjem (31643/11) 5. Underskrevet tilsynsrapport Plejecenter Engparken/Højmarken (31640/11) 6. Underskrevet tilsynsrapport Plejecenter Humletoften (31637/11) 7. Underskrevet tilsynsrapport Sillerup Plejekollegium (31631/11) 8. Underskrevet tilsynsrapport Øsby Plejecenter. (31620/11) 9. Underskrevet tilsynsrapport Hiort Lorenzens Center (31613/11) 10. Underskrevet tilsynsrapport Åbakken (27470/11) 11. Underskrevet tilsynsrapport Odinsgård (27469/11) 12. Underskrevet tilsynsrapport Vilstrupvej (27468/11) 13. Underskrevet tilsynsrapport Rådmandsvej (27467/11) 14. Underskrevet tilsynsrapport Huginsvang (27466/11) 15. Underskrevet tilsynsrapport Grenen (27465/11) 139. Kanalstrategi Hvordan møder vi borgere og virksomheder i Haderslev Kommune (237/11) 2. Høringssvar.doc (49578/11) 141. Ændrede regler vedrørende magtanvendelse 1. Nye regler pr. 1/ om magtanvendelse (43985/11) 23

25 Underskriftsside Lone Ravn Irene Høgh Asta Freund Carsten Høgsmann Flemming Jensen Solveig Gajda Formand Hans Jakob Hansen Henny Jacobsen Anne Leth Peter Jensen Hansen 24

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:30

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 176.

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Anne Leth, Carsten Høgsmann, Flemming Jensen, Peter Jensen Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 08-03-2010 Mødested: Plejecenter Kildebakken Varbergvej 13, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Afbud: Bodil Marie Nielsen Fraværende:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: Mødelok. 6 Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:20 Afbud: Lillian Riber-Hansen, Aksel Hansen Fraværende:

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Seniorrådet DAGSORDEN. Mødedato: Mandag den

Seniorrådet DAGSORDEN. Mødedato: Mandag den DAGSORDEN Seniorrådet Mødedato: Mandag den 26-10-2009 Mødested: Sommersted Plejehjem Kirkevej 6, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Lorens Frederiksen Fraværende:

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

DAGSORDEN. Mødedato: Torsdag den 12. december Starttidspunkt: Kl. 16:00. Bemærkninger:

DAGSORDEN. Mødedato: Torsdag den 12. december Starttidspunkt: Kl. 16:00. Bemærkninger: DAGSORDEN Udvalget for Ældre og Handicappede 2010-2013 Mødedato: Torsdag den 12. december 2013 Mødested: Oplyses senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse Sag nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl.

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: Frivillighedscentret Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 17-06-2009 Mødested: Mødelokale 1 Kildebakkens Plejecenter, Varbergvej 13, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Irene Høgh,

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 14-04-2010

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 14-04-2010 REFERAT Seniorrådet Mødedato: Onsdag den 14-04-2010 Mødested: Humletoften Hjortebrovej 44, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Afbud: Lorens Frederiksen, Ove Christiansen Fraværende:

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: De kommunale tilsynsrapporter

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: Tilsynsrapporter fra plejeboliger

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune Torsdag den 19. maj 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Trækbanen. Generelt er formålet

Læs mere

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område R/PÅ = ruger- og pårørenderåd = eslutter Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt= forslag til ny/ændret delegation. Rød gennemstregning = udgår I = Instiller SAGSOMRÅDE KM

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 08-08-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Solveig Thy Gajda, Flemming K. Jensen og Carsten

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere