Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30"

Transkript

1 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 130. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering om handicapområdet i folkeskolerne i Haderslev Udvikling af borgeradgang til egne sager Sagsbehandlingsfrister Tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling Anvendelse af den tilbageførte besparelse på 1,0 mio. kr Anvendelse af ældrepuljen Tilsyn i 2010 med bosteder og plejecentre Kanalstrategi Beretning om magtanvendelser i 2009 og Ændrede regler vedrørende magtanvendelse Fællesmøder med Udvalget for Ældre og handicappede Orientering fra medlemmer og forvaltning Evt Lukket punkt - Udbud på stomi- og urologiprodukter 22 Bilagsoversigt 23 Underskriftsside 24 1

3 130. Godkendelse af dagsorden DIHELH Afbud/fraværende: Irene Høgh Godkendt Godkendelse af referat DIHELH Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra 28. februar Afbud/fraværende: Lone Ravn, Irene Høgh Godkendt Orientering om handicapområdet i folkeskolerne i Haderslev DIHELH / 11/5 Sagsfremstilling Skolechef Karl Erik Olesen deltager i Handicaprådets møde med henblik på en generel orientering og en orientering om særlige handicapområder herunder: Tilrettelæggelsen af undervisningen for døve børn i Haderslev Kommune Hjælp i skoletiden til børn med diabetes i Haderslev Kommune Handicaprådet vil få mulighed for at stille spørgsmål vedr. aktuelle emner. Der gøres opmærksom på, at personsager ikke kan behandles. Handicaprådets suppleanter er indkaldt til deltagelse under punktet. Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen 2

4 Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Afbud/fraværende: Irene Høgh Orientering givet Udvikling af borgeradgang til egne sager DIHELH / 10/8590 Sagsfremstilling Borgerens adgang til egne data er en del af regeringens digitaliseringsområder. Som borger har vi allerede nu via adgang til mange af vore egne data, som fx sundhedsfaglige data fra sygehusene og medicin fra Lægemiddelstyrelsen. Næste trin i regeringens plan er, at borgerne skal have adgang til egne data i kommunerne. Som borger kan man have kontakt til kommunen på mange forskellige områder og dermed har Haderslev Kommune også mange forskellige typer af sager. Denne henvendelse drejer sig udelukkende om borgerens adgang til egne data i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, genoptræning samt forebyggelse. Vi vil gerne have brugernes/ borgernes ønsker og behov inddraget så tidligt som muligt i udviklingsprocessen.. På nuværende tidspunkt har Voksen- og Sundhedsservice/ Pleje og Træning kun ét ITsystem, der håndterer disse data, men flere kan komme til i fremtiden. Dette system leveres af CSC Scandihealth, som er meget interesseret i at få tilbagemeldinger fra forskellige brugergrupper i udviklingsfasen af borgeradgangen. Haderslev Kommune deltager i dette udviklingsarbejde gennem workshops. Det vedhæftede materiale er resultatet af den første workshop. Selve konceptet for borgeradgangen ligger fast, men farver, form, indhold og visuelle design ligger åben for kommentarer og gode ideer. Voksen- og Sundhedsservice vil derfor meget gerne have nogle tilbagemeldinger fra nogle af de mulige kommende brugere af en sådan borgeradgang. Tilbagemeldingerne vil blive bragt videre til kommende workshops i CSC Scandihealth. De vedhæftede bilag viser og beskriver første fase af udviklingsarbejdet. IT konsulent Brita Langvad deltager under punktet og fortæller om udviklingsprojektet. Handicaprådets suppleanter er indkaldt til deltagelse under punktet. 3

5 Procedure Behandling i Seniorrådet den 28. marts 2011 Behandling i Handicaprådet den 28. marts 2011 Tovholder/informationsansvarlig IT konsulent Brita Langvad Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at rådene drøfter udkast til brugerfladen Borgeradgang. Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Orientering givet. Seniorrådet lægger vægt på, at fremmedord og fremmedsprog undgås at der bliver mulighed for kommunikation mellem borger og myndighed via borgerens egen side at skriften og opsætningen er læsevenlig med mulighed for at gøre skriften større. Seniorådets medlemmer kan give flere kommentarer og ideer til Brita Langvad, inden 31.marts Afbud/fraværende: Irene Høgh Handicaprådet ser positivt på mulighederne for IT adgang til egne sager. Rådet vil gerne inddrages i fremtidige udviklingsarbejde. Bilag: 1 Mock-up af borgeradgangen (50726/11) 4

6 134. Sagsbehandlingsfrister 2011 DIWIWE / 11/4942 Sagsfremstilling Voksen- og Sundhedsservice fremsender forslag til sagsbehandlingsfrister for I forhold til sagsbehandlingsfristerne for 2010 er der sket følgende ændringer: Der er medtaget en sagsbehandlingsfrist på 8 uger for behandlingen af sager om Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende til voksne handicappede. Udvidelsen af sagsbehandlingstiden udover 4 måneder i 2010 for Støtte til køb af bil samt afgiftsfritagelse er fjernet. Sagsbehandlingstiden er således igen max. 4 måneder. Hvad er en sagsbehandlingsfrist En sagsbehandlingsfrist er en fastsat frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. De enkelte sagsbehandlingsfrister er fastsat i medfør af 3, stk. 2, i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven). På ganske få områder er der i den sociale lovgivning fastsat en bestemt tidsfrist, men ellers er det den enkelte kommune, som skal fastsætte en frist. Udvalget for Ældre og Handicappede skal derfor fastsætte sagsbehandlingsfrister for de lovområder som efter styrelsesvedtægten er henlagt til udvalget. Sagsbehandlingsfristerne er fastsat, så de svarer til den tid, der normalt går med at behandle 80 til 90 procent af de pågældende ansøgningstyper. Hvornår begynder sagsbehandlingsfristen Som udgangspunkt begynder sagsbehandlingsfristen, når myndigheden ved, at en borger mundtligt eller skriftligt - har anmodet om hjælp, og at der derfor skal træffes en afgørelse. Hvornår slutter sagsbehandlingsfristen Sagsbehandlingsfristen slutter som hovedregel ved, at der træffes en afgørelse om ret til den hjælp, der er ansøgt om. Hvad hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, vil ansøgeren skriftligt få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse. Procedure Høring i Handicaprådet den 28. marts Høring i Seniorrådet den 28. marts

7 Behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 4. april Tovholder/informationsansvarlig Afdelingsleder Mette P. Christensen. Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at sagsbehandlingsfrister 2011 godkendes Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt med bemærkning om, at Seniorrådet anbefaler, at ventetiden vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende nedsættes og at ventetiden vedrørende bevilling af kropsbårne og almindelige udlåns hjælpemidler nedsættes. Afbud/fraværende: Irene Høgh Godkendt. Bilag: 1 Sagsbehandlingsfrister 2011 (32990/11) 135. Tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling DIKRBE / 11/2258 Sagsfremstilling Jf. Sundhedslovens 141 a skal kommunen beslutte, hvorvidt man vil tilbyde gravide alkoholmisbrugere kontrakter om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse efter 141b- 141f. Kommunens beslutning skal meddeles til Indenrigsog Sundhedsministeriet. Kontrakten skal være skriftlig og indgås inden behandlingen påbegyndes skal indeholde en fastlagt behandlingsplan perioden kan højst være et halvt år fra indgåelsen den gravide misbruger kan opsige kontrakten, dog ikke i en tilbageholdelsessituation. 6

8 Såfremt der er indgået en kontrakt, kan den gravide misbruger tilbageholdes i behandling hvis der er begrundet formodning om, at den gravide alkoholmisbruger vil afbryde den aftalte behandling, og det vil være uforsvarligt ikke at tilbageholde den pågældende, fordi: 1. Den gravide alkoholmisbruger frembyder nærliggende fare for at skade fosteret, eller 2. udsigten til ophøret af misbruget eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentligt forringet, eller 3. den gravide alkoholmisbruger frembyder nærliggende og væsentlig fare for at skade sig selv. I alle tre situationer kan der alene ske tilbageholdelse, hvis mindre indgribende foranstaltninger er utilstrækkelige. Afgørelsen om tilbageholdelse tages af lederen på behandlingsinstitutionen, hvor den gravide er i behandling. Lederens afgørelse skal forelægges for kommunen, som senest 3 dage efter tilbageholdelsen er iværksat, skal afgøre om afgørelsen skal opretholdes, eller om den skal ophøre, såfremt den ikke allerede er ophørt. Tilbageholdelsen skal ophøre så snart betingelserne ikke længere er til stede. Den enkelte tilbageholdelse kan ikke vare over 14 dage fra beslutningen og den samlede tilbageholdelsesperiode kan ikke overstige 2 måneder inden for 6 måneder. Den gravide har efterfølgende mulighed for at klage over afgørelsen om tilbageholdelse til kommunalbestyrelsen. Voksen- og Sundhedsservice kan ikke anbefale, at kommunen benytter sig af muligheden for at tilbyde gravide misbrugere kontrakter med mulighed for tilbageholdelse i behandling, begrundet i følgende: En kortvarig tilbageholdelse i et døgntilbud kan ikke erstatte den nødvendige relation og alliance som bærende element i et ofte langvarigt forløb under graviditet, fødsel og efterfølgende omsorg for barnet. De muligheder der ligger i brugen af tilbageholdelse er meget begrænsede. Der mangler dokumentation for, at kontrakter om tilbageholdelse under døgnophold understøtter et samlet forløb og ikke medfører efterfølgende brud på kontakten til den gravide. Der har hidtil ikke været situationer, hvor det har været relevant at bruge tvang. Det er netop i forholdet til de gravide afgørende nødvendigt at holde kontakten, af hensyn til barnets udvikling og sundhed. Den behandlingsmæssige intervention søges tilrettelagt helhedsorienteret med såvel ambulant misbrugsbehandling som døgntilbud i dialog med den gravide og relevante samarbejdspartnere. 7

9 Der er et tæt samarbejde mellem familieafdelingen, sundhedsplejen, arbejdsmarkedsafdelingen og Sønderborg sygehus, som har specialviden om gravide misbrugere. Der er hos den gravide et stort ønske om at deltage i dette samarbejde, for at give barnet den bedste start. Det er vurderingen, at relationen til og processen med den enkelte gravide skal underbygge behandlingsalliancen og sikre den samlede sundhedsmæssige indsats. Økonomiske forhold Der er ingen økonomiske konsekvenser af lovændringen. Juridiske aspekter Sundhedslovens 141, 141 a, 141 b - f, der omhandler behandling af alkoholmisbrugere. Bekendtgørelse nr. 227 af Bekendtgørelse om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. Procedure Høres i Handicaprådet 28. marts 2011 Behandles i Udvalget for Ældre- og Handicappede 4. april Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth Indstilling Voksen og Sundhedsservice indstiller, at der ikke tilbydes gravide alkoholmisbrugere kontrakt med mulighed for tilbageholdelse jf. Sundhedslovens 141 b-f. Afbud/fraværende: Irene Høgh Godkendt i henhold til indstilling Anvendelse af den tilbageførte besparelse på 1,0 mio. kr. DIWIWE / 10/14406 Sagsfremstilling Udvalget for Ældre og Handicappede besluttede i mødet den 1. november 2010 (Sag nr. 178), at der inden udgangen af 1. kvartal 2011 skal tages stilling til anvendelsen af den tilbageførte besparelse på budget på 1,0 mio. kr. 8

10 Udvalget for Ældre og Handicappede besluttede i mødet den 7. februar 2011, at bruge kr. af den tilbageførte besparelse i 2011 og fremover til finansiering af en ikke udmøntet besparelse på driften af 4 væresteder for psykisk syge, misbrugere og/eller socialt udsatte. Økonomiske forhold Der er kr. til disposition af den tilbageførte besparelse i 2011 og budgetoverslagsårene Procedure Sagen er til høring i Seniorrådet den 28. marts Handicaprådet den 28. marts Sagen er til behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 4. april Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Martin Fejring Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at anvendelsen af de resterende kr. drøftes. Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den 7. marts 2011 Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Sagen genoptages igen senest den 12. september Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Seniorrådet anbefaler, i prioriteret rækkefølge: 1. at reduktionen i plejepakkerne på plejecentrene mindskes (UÆH 18) 2. at tilføre midler til ældreaktiviteter i henhold til Servicelovens at beløbet anvendes til reducere ventetiden vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende 4. nedsætte ventetid vedrørende bevilling af kropsbårne og almindelige udlåns hjælpemidler 9

11 5. forbedring vedrørende nødkald på Plejecenter Højmarken/Engparken, Gram. Afbud/fraværende: Irene Høgh Handicaprådet har drøftet, hvorvidt midlerne skal anvendes til væresteder for psykisk syge og sindslidende, men har besluttet af afvente udviklingen på området. Sagen genoptages i august måned Anvendelse af ældrepuljen DIWIWE / 10/14406 Sagsfremstilling Udvalget for Ældre og Handicappede besluttede i mødet den 1. november 2010 (Sag nr. 178), at der inden udgangen af 1. kvartal 2011 skal tages stilling til brugen af ældrepuljen for Ældrepuljen udgør i kr. og i hvert af årene 2012, 2013 og 2014 udgør puljen kr. Ældrepuljen udgjorde i kr. Dette beløb indgik i genopretningsplanen for 2010, hvor der samlet skulle findes besparelser for 41 mio. kr. Afdelingschef for Pleje og Træning foreslår at ældrepuljen anvendes til følgende forbedringer af indsatsen til gavn for Haderslev Kommunes ældre bl.a.: Til indførelse af særlig omsorg i hjemmeplejen. Beløbet foreslås brugt til at yde omsorg/hjælp til svage borgere, der ikke har pårørende, der kan hjælpe til med en række gøremål. Hjælpen kan planlægges i eftermiddagstimerne, og kan derved imødegå medarbejderne i hjemmeplejens ønske om længere arbejdsdage. Hjælpen tilrettelægges af medarbejderteamene i samarbejde med distriktslederen. Til styrkelse af træningsindsatsen til borgere, der bor på kommunes plejecentre. Beløbet foreslås brugt til ansættelse af 180 terapeut- eller træningsassistent timer ugentligt på Haderslev Kommunes plejecentre. Træningsteamet skal udarbejde træningsplaner og sammensætte træningsprogrammer for beboerne. De skal medvirke til at styrke kompetencerne til at yde træningsindsats blandt medarbejderne på plejecentrene, samt til at varetage en del af genoptræningen. Træningsteamet skal endvidere medvirke til udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger, således at der i højere grad tages udgangspunkt i borgerens ressourcer og udvikling af disse, frem for at bevilge et hjælpemiddel. Til en styrkelse af indsatsen til patientrettet forebyggelse. Her anbefales det, at der bruges 32 timer pr. uge til indsatser for lungesyge, apopleksiramte, samt borgere 10

12 med dårligt kredsløb i benene. Indsatserne tænkes som kombination af uddannelse og frikøb af sundhedsfaglige specialister, søgning af ny viden, formidling og forankring af denne viden i organisationen, implementering af velfærdsteknologiske indsatser, samt direkte borgerrettede tilbud. Støttende indsats over for ensomme ældre for at forebygge depressioner. Indsatsen kan ske i form af Oplysningskampagne rettet mod ældre, pårørende og andre om mestring af ensomhed, angst og depression. Hjælp til uddannelse af frivillige som kan etablere selvhjælpsgrupper og besøge ensomme. Forsøg med selvtræning i borgerens hjem via visuel kontakt til medarbejder i Sundhedscenteret. Økonomiske forhold Ældrepuljen udgør i kr. og i hvert af årene 2012, 2013 og 2014 udgør puljen kr. Juridiske aspekter Servicelovens 86 stk. 1 og stk. 2. Sundhedslovens 119 stk. 2. Procedure Sagen er til høring i Område-MED for Pleje og Træning den 23. marts 2011 Seniorrådet den 28. marts 2011 Handicaprådet den 28. marts 2011 Sagen er til behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 4. april 2011 Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Martin Fejring Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at Udvalget for Ældre og Handicappede godkender de foreslåede indsatser samt at Voksen- og Sundhedsservice udarbejder konkrete forslag til iværksættelse af indsatserne til behandling i mødet den 12. september Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den 7. marts 2011 Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt. Udvalget ønsker første dot det særlig omsorg i hjemmeplejen prioriteret. 11

13 Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Seniorrådet finder forvaltningens forslag til indsatsområderne meget relevante. Seniorrådet forventer, at indsatserne iværksættes fra juni Afbud/fraværende: Irene Høgh Handicaprådet tilslutter sig alle forslag, med bemærkning om, at dot 1 og 3 prioriteres højest Tilsyn i 2010 med bosteder og plejecentre DILONB / 10/26170 Sagsfremstilling Pleje- og Træning og Specialrådgivningens myndighedsafdelinger har i december måned 2010 gennemført de lovpligtige, årlige uanmeldte tilsynsbesøg på kommunes plejecentre, de to plejecentre med driftsoverenskomst og bostederne for voksne handicappede. Alle tilsyn har indeholdt dialog med leder og medarbejdere og dialog med beboere, der hvor det har været muligt. Tilsynsrapporterne afsluttes med tilsynets konklusioner og eventuelle anbefalinger. Plejecentre konklusioner og anbefalinger Alle plejecentre er godkendt ved tilsynet. Når tilsynet bruger betegnelsen godkendt, betyder det, at de beboere der har bopæl på Haderslev Kommunes plejecentre modtager den pleje og praktiske hjælp, der er beskrevet i de kvalitetsstandarder, der er gældende i Haderslev Kommune. Tilsynet har konstateret, at der på plejecentrene er: Et godt pleje- og omsorgsfagligt niveau, god omgangstone, tryghed og trivsel. En god arbejdsplads på trods af travlhed og nedskæringer. Ledelse med klar fordeling af roller, ansvar og kompetencer. Et veluddannet og engageret personale. 12

14 Tilgængelige retningslinjer og administrative procedurer på relevante faglige og lovgivningsmæssige områder. Systematisk anvendelse af omsorgssystemet. De beboere, der har tryksår, har fået disse sår i forbindelse med indlæggelse på sygehus. En tilfredsstillende rengøringsstandard på fællesarealerne. De plejecentre, der har midlertidige pladser, oplever at borgerne som kommer direkte fra sygehuset generelt er dårligere, end de var for år tilbage. De midlertidige pladser er en faglig udfordring som kræver en særlig indsats. Mulighed for at bestille de arbejdsredskaber (APV) der er nødvendige for, at personalet kan varetage plejen og pasningen af borgerne. Anbefalinger: To af plejecentrene har fået nedenstående anbefalinger, som det enkelte plejecenter skal arbejde videre med. Beboere og medarbejdere giver udtryk for ledelsen skal være mere synlig. Nødkaldet i den ældre bebyggelse kan ikke høres på gange og fællesarealer. Iværksættelse af undervisning i reglerne om magtanvendelse. Samtykke i forhold til udveksling af oplysninger. Indsatser på baggrund af anbefalingerne: Den pågældende leder drøfter med medarbejderne hvad synlig ledelse er, så de får et fælles billede af synlig ledelse. I forhold til beboerne deltager hun i alle de arrangementer, som der er mulighed for. Fremadrettet kontakter hun nye beboere i forbindelse med indflytning. Nødkald skal virke når borgeren er i lejligheden. Det er ikke med den teknologi der er tilgængelig i Haderslev Kommune, muligt at koble nødkald med GPS, så nødkaldet kan registrere hvor kaldet kommer fra udenfor boligen. Der er ændret på at samtykke indhentes til også at omfatte pårørende og samarbejdspartnere i Haderslev Kommune, hvor det er relevant. Der er iværksat undervisning om magtanvendelse på personalemøder. Bosteder for voksne handicappede - konklusioner og anbefalinger Tilsynet har konstateret at Stederne fremstår pæne og hyggelige med en god og hjemlig atmosfære. At beboerne er glade for deres boliger og de tilbud de får. At ledelse og medarbejdere synes, at de har den fornødne tid at give beboerne den nødvendige støtte. At der er et godt samarbejde i medarbejdergruppen. At anvendelsen af magtanvendelsen jf. servicelovens bestemmelser kun er anvendt i få tilfælde i At der ikke er indhentet samtykke fra alle beboere til, at personalet må udveksle oplysninger med læge og sygehus samt pårørende. Samtykke indhentes ved behov. 13

15 At der er udarbejdet en pædagogisk indsatsplan for alle beboere. Dog mangler alle beboere en overordnet handleplan fra den anbringende myndighed - jf. servicelovens 141. I tilsynsrapporten fra et enkelt bosted giver tilsynet udtryk for, at de finder gangen meget mørk. Rapporterne indeholder ingen anbefalinger. Indsatser på baggrund af tilsynets konklusioner: Rapporterne har ikke givet anledning til indsatser på stederne. Det er Specialrådgivningen myndighedsafdeling som har forpligtigelsen til at tilbyde alle borgere en overordnet handleplan jf. servicelovens 141. Disse handleplaner vil blive udarbejdet i forbindelse med kommende opfølgningsmøder med den enkelte borger og evt. dennes pårørende/værger. Juridiske aspekter Jf. servicelovens 151 har den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. Procedure Høres i Handicaprådet 28. marts 2011 Høres i Seniorådet, den 28. marts 2011 Behandles i Udvalget for Ældre og handicappede 4. april Tovholder/informationsansvarlig Afdelingscheferne Anette Toftegaard og Anne Leth Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at tilsynsrapporterne godkendes 14

16 Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Seniorrådet godkender med stor glæde og tilfredshed tilsynsrapporterne, med den bemærkning, at rådet forventer, at påpegede mangler rettes. Afbud/fraværende: Lone Ravn, Irene Høgh Godkendt i henhold til indstilling. Handicaprådet udtrykker anerkendelse for det arbejde, der udføres på bostederne. Bilag: 1 Underskrevet tilsynsrapport Frederik den IX s Plejecenter (31665/11) 2 Underskrevet tilsynsrapport Kildebakken (31659/11) 3 Underskrevet tilsynsrapport Bregnbjerglunden Plejecenter. (31654/11) 4 Underskrevet tilsynsrapport Sommersted Plejehjem (31643/11) 5 Underskrevet tilsynsrapport Plejecenter Engparken/Højmarken (31640/11) 6 Underskrevet tilsynsrapport Plejecenter Humletoften (31637/11) 7 Underskrevet tilsynsrapport Sillerup Plejekollegium (31631/11) 8 Underskrevet tilsynsrapport Øsby Plejecenter. (31620/11) 9 Underskrevet tilsynsrapport Hiort Lorenzens Center (31613/11) 10 Underskrevet tilsynsrapport Åbakken (27470/11) 11 Underskrevet tilsynsrapport Odinsgård (27469/11) 12 Underskrevet tilsynsrapport Vilstrupvej (27468/11) 13 Underskrevet tilsynsrapport Rådmandsvej (27467/11) 14 Underskrevet tilsynsrapport Huginsvang (27466/11) 15 Underskrevet tilsynsrapport Grenen (27465/11) 139. Kanalstrategi DIJCKH / 11/50 Sagsfremstilling Direktionen besluttede på mødet den 17. august 2010 under punkt 126: at Haderslev Kommune deltager i KL e2012-projektet (projekt om edag i år 2012 ved Kommunernes Landsforening) at Haderslev Kommunes digitaliseringsindsats organiseres under en programstyregruppe understøttet af en digital task force. 15

17 Det fælleskommunale projekt e2012 er igangsat af KL s bestyrelse i 2009 på baggrund af regeringens krav om digitalisering af den offentlige sektor. Blandt de vigtigste delprojekter under e2012-projektet er emnet kanalstrategi. En kommunes kanalstrategi handler om, hvordan eller gennem hvilke kanaler en kommune kommunikerer med borgere og virksomheder. Hvordan skal den fremtidige fordeling være imellem bl.a. de fire følgende kanaler: det personligt fremmøde, telefonisk kontakt, breve, digital service? Målet for e2012-projektet er at skabe rammerne for, at kommunerne endelig kan høste gevinsterne af digital kommunikation. KL anbefaler netop derfor alle kommuner at formulere en kanalstrategi, der opprioriterer de digitale kanaler! Den Permanente Programstyregruppe for Digitaliseringsprogrammet (PPD) og den Digitale Task Force (DTF) har siden oprettelsen arbejdet på at skabe et tilstrækkeligt overblik over den digitale dagsorden, som udspringer fra Finansministeriet og KL. Der er således mod slutningen af 2010 opbygget et overblik over en lang række digitaliseringskrav og potentielle digitaliseringsprojekter. Parallelt hermed har en projektgruppe under ledelse af Borgerservicechef Anne-Mette Michelsen udarbejdet oplæg til Haderslev Kommunes kanalstrategi Kanalstrategien er derfor skabt ud fra et overblik over nuværende og nært forestående digitaliseringskrav rettet mod Haderslev Kommune. Kanalstrategien udgør den strategiske retningssættende faktor for det videre arbejde med digitalisering i Haderslev Kommune. Kanalstrategien tager primært sigte på at digitalisere kommunikationen i den borgerrettede service og administrationen med særlig fokus på den objektive og regelrette kommunikation. Kanalstrategien sætter retning på, at vi som kommune vælger den digitale service, der hvor den er naturlig og, at vi ikke gør noget manuelt, som teknologien kan gøre for os. Arbejdsgangene skal effektiviseres og understøttes af tidssvarende digitale løsninger, hvor det er muligt både teknologisk og økonomisk. Kanalstrategien danner endvidere retning for at kunne udmønte en række af de effektviseringskrav og besparelseskrav, der er lagt ind de følgende år. Dette betyder, at det ligger i oplægget, at Haderslev kommune gradvist flytter en betydelig del af borgernes henvendelser fra det personlige fremmøde til digitale løsninger, imens det fortsat er muligt at få personlig betjening i en fortløbende tilpasset åbningstid. 16

18 Til at understøtte denne udvikling foreslås det blandt andet, at opkvalificere den telefoniske kanal til at være et call-center/hotlinie, der har som opgave enten at kunne betjene flest mulige borgere i deres første opkald, eller og ikke mindst at kunne guide og vejlede borgerne til at bruge de digitale løsninger. Indkomne høringssvar og anbefalinger er vedlagt i særskilte bilag. Økonomiske forhold Kanalstrategien understøtter de effektiviseringskrav og besparelseskrav, der er vedtaget ved budget Kanalstrategien skal være rettesnoren for valget af digitaliseringsløsninger og deraf følgende effektiviseringer og besparelser. Kanalstrategien har derfor ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Procedure Kanalstrategien sendes til høring i Hoved MED, Direktionen, Seniorrådet og Handicaprådet, Fagudvalgene, Økonomiudvalget og til endelig beslutning i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Borgerservicechef Anne-Mette Michelsen Indstilling Den permanente programstyregruppe for digitaliseringsprogrammet indstiller, at fremsendte oplæg til kanalstrategi for Haderslev Kommune anbefales til godkendelse i Byrådet. Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Seniorrådet bakker op om projektet med de bemærkninger, at ikke mindst af hensyn til de ældre skal der fokuseres meget på oplæringsfasen af selvbetjeningsløsning og den telefoniske løsning/hotline. Sker det ikke, tabes kontakten til de ældre i kommunen. Samtidig gør rådet opmærksom på, at borgere, der ikke anvender IT, fortsat skal kunne betjenes af kommunen. Afbud/fraværende: Irene Høgh Handicaprådet anbefaler det fremsendte forslag med bemærkning om, at rådet lægger vægt på brugervenligheden. Samtidig gør rådet opmærksom på, at borgere, der ikke anvender IT, fortsat skal kunne betjenes af kommunen. 17

19 Bilag: 1 Hvordan møder vi borgere og virksomheder i Haderslev Kommune (237/11) 2 Høringssvar.doc (49578/11) 140. Beretning om magtanvendelser i 2009 og DIWIWE / 10/5837 Sagsfremstilling Ifølge bekendtgørelse nr. 688 af 21. juni 2010, 14, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen en gang om året have forelagt en beretning om antallet af magtanvendelser. Der er ikke lavet en beretning om magtanvendelser for Denne beretning vedrører derfor både 2009 og Pleje og Træning 2010 Special- Rådgivningen I alt 2009 I alt 2008 I alt Magtanvendelsens form Etablering af alarm/pejlesystemer Akut fastholdelse og indgreb i nødværge eller nødret Fastholdelse i hygiejne situationer Tilbageførsel til bolig Brug af beskyttelsesmidler (stofseler) I alt Akut fastholdelse og indgreb i nødværge eller nødret Stigningen i 2010 skyldes hovedsagligt problemer med en meget dement borger, som befandt sig i en psykisk ustabil periode. Der er alene i forhold til denne borger behandlet 13 sager. Blandt Specialrådgivningens 17 sager, skiller en sag sig ud. Sagen er behandlet efter Straffelovens 13, stk. 1, om handlinger der er foretaget i nødværge. Sagen drejer sig om en borger, der under påvirkning af stoffer og alkohol, har angrebet og truet en medarbejder. Borgeren blev fastholdt og afhentet af Politiet. Tilbageførsel til bolig Stigningen i 2009 skyldes ligeledes hovedsagligt den ovennævnte demente beboer. Der er alene i forhold til denne beboer i sager også om den samme borger. Brug af beskyttelsesmidler 18

20 Antallet af sager om brug af beskyttelsesmidler er i 2010 på samme niveau som i Stigningen i 2009 skyldes alene et større antal henvendelser om allerede etablerede ordninger på Specialrådgivningsområdet. Der er i samtlige sager om magtanvendelse udarbejdet eller iværksat udarbejdelse af handleplaner i henhold til 136, stk. 2 og 141 stk. 2 og 3 i Lov om Social Service, med henblik på at undgå magtanvendelse. Nye regler om handle- og opholdskommuner (delegering af opgaven, magtanvendelse) Udvalget for Ældre og Handicappede har i mødet den 27. september 2010 (sag nr. 160) besluttet, at Haderslev Kommune overtager handlekompetencen for de borgere fra Haderslev Kommune, som har ophold i andre kommuner og hvor Haderslev Kommune er betalingskommune. De ændrede regler i Lov om Retssikkerhed 9, stk. 9, giver mulighed for, at Haderslev Kommune i de tilfælde hvor den er den oprindelige opholdskommune, fremover bliver handlekommune efter Lov om Social Service. Haderslev Kommune kan i disse tilfælde aftale med borgerens opholdskommune, at udøvelsen af opgaverne efter Lov om Social Service helt eller delvis delegeres til opholdskommunen. Der vil derfor sandsynligvis ske en øgning af indkomne magtanvendelsessager i Juridiske aspekter Lov om Social Service Bekendtgørelse nr. 688 af 21. juni 2010, 14, stk. 2. Procedure Til orientering i Seniorrådet den 28. marts 2011 Til orientering i Handicaprådet den 28. marts 2011 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anette Toftegaard. Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at beretningerne om magtanvendelser i 2009 og i 2010 tages til efterretning samt at beretningerne sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet. Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den 7. marts 2011 Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen 19

21 Taget til efterretning. Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning. Afbud/fraværende: Lone Ravn, Irene Høgh Taget til efterretning Ændrede regler vedrørende magtanvendelse DIMECH / 10/5837 Sagsfremstilling Orientering om ændret lovgivning vedrørende magtanvendelse. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anette Toftegaard Beslutning i Seniorrådet den 28. marts 2011 Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning. Afbud/fraværende: Lone Ravn, Irene Høgh, Carsten Høgsmann Taget til efterretning. Bilag: 1 Nye regler pr. 1/ om magtanvendelse (43985/11) 20

22 142. Fællesmøder med Udvalget for Ældre og handicappede DIHELH Sagsfremstilling Udvalget for Ældre og Handicappede ønsker at holde to møder med Handicaprådet i 2011 et i foråret og et i forbindelse med Budget 2012 i efteråret. Forårsmødet er den 2. maj Udvalget beder Handicaprådet overveje hvilke emner, der ønskes drøftet på dette møde. Udvalget skal have en orientering om, hvilke emner Handicaprådet ønsker at drøfte inden mødet. Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Martin Fejring Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Handicaprådet tager stilling til hvilke emner, der ønskes drøftet på fællesmødet med Udvalget for Ældre og Handicappede Afbud/fraværende: Lone Ravn, Irene Høgh, Carsten Høgsmann Udsat Orientering fra medlemmer og forvaltning DIHELH 144. Evt. DIHELH 21

23 145. Lukket punkt - Udbud på stomi- og urologiprodukter DIHELH / 11/8549 Lukket sag 22

24 Bilagsoversigt 133. Udvikling af borgeradgang til egne sager 1. Mock-up af borgeradgangen (50726/11) 134. Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister 2011 (32990/11) 138. Tilsyn i 2010 med bosteder og plejecentre 1. Underskrevet tilsynsrapport Frederik den IX s Plejecenter (31665/11) 2. Underskrevet tilsynsrapport Kildebakken (31659/11) 3. Underskrevet tilsynsrapport Bregnbjerglunden Plejecenter. (31654/11) 4. Underskrevet tilsynsrapport Sommersted Plejehjem (31643/11) 5. Underskrevet tilsynsrapport Plejecenter Engparken/Højmarken (31640/11) 6. Underskrevet tilsynsrapport Plejecenter Humletoften (31637/11) 7. Underskrevet tilsynsrapport Sillerup Plejekollegium (31631/11) 8. Underskrevet tilsynsrapport Øsby Plejecenter. (31620/11) 9. Underskrevet tilsynsrapport Hiort Lorenzens Center (31613/11) 10. Underskrevet tilsynsrapport Åbakken (27470/11) 11. Underskrevet tilsynsrapport Odinsgård (27469/11) 12. Underskrevet tilsynsrapport Vilstrupvej (27468/11) 13. Underskrevet tilsynsrapport Rådmandsvej (27467/11) 14. Underskrevet tilsynsrapport Huginsvang (27466/11) 15. Underskrevet tilsynsrapport Grenen (27465/11) 139. Kanalstrategi Hvordan møder vi borgere og virksomheder i Haderslev Kommune (237/11) 2. Høringssvar.doc (49578/11) 141. Ændrede regler vedrørende magtanvendelse 1. Nye regler pr. 1/ om magtanvendelse (43985/11) 23

25 Underskriftsside Lone Ravn Irene Høgh Asta Freund Carsten Høgsmann Flemming Jensen Solveig Gajda Formand Hans Jakob Hansen Henny Jacobsen Anne Leth Peter Jensen Hansen 24

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl.

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: Frivillighedscentret Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 23-11-2010 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 23-11-2010 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere