Vækstteam for Energi og Klima ANBEFALINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstteam for Energi og Klima ANBEFALINGER"

Transkript

1 Vækstteam for Energi og Klima ANBEFALINGER Februar 2013

2 Forord Danmark står stærkt på en række energiteknologiske områder. Det er afgørende, at Danmark over de kommende år styrker og videreudvikler denne position ved bl.a. at udnytte mulighederne ved en grøn omstilling af energisektoren både herhjemme og globalt for at skabe øget vækst, beskæftigelse og eksport. Det er samtidig et område, hvor der fremadrettet forventes stigende efterspørgsel på innovative energiløsninger. Den udenlandske efterspørgsel er bestemt af forskellige geografiske og politiske forhold og kan derfor være anderledes end herhjemme. Geografiske forhold er afgørende for, om der er grundlag for fx vindmølleløsninger, ligesom at politiske forhold kan have betydning for, om en kollektiv fjernvarmeløsning er relevant. Det er vigtigt for eksporten, at de løsninger vi udvikler herhjemme matcher efterspørgslen fra udlandet. Der er flere eksempler på, at danske løsninger er blevet afspejlet i EU lovgivning og dermed har åbnet for gode eksportmuligheder for danske virksomheder. Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem mod en grøn økonomi i vækst, hvor ca. halvdelen af Danmarks traditionelle elforbrug skal komme fra vind i 2020, hvor drivhusgasudledningen reduceres med 34 pct. i 2020 ift og hvor der er 35 pct. vedvarende energi (VE) i det endelige energiforbrug i Energiaftalen vil medføre store investeringer i VE og energieffektiviseringer (EE) på mia. kr. frem mod Vækstteamet har set det som en del af sin opgave at komme med anbefalinger til, hvordan regeringen får mest mulig vækst og beskæftigelse ud af de store investeringer, der skal foretages som følge af den grønne omstilling - en omstilling der efter regeringens målsætning skal resultere i, at Danmarks energiforsyning dækkes af vedvarende energi i Flere anbefalinger vil have en positiv effekt på klimaet, fx de som har til formål at reducere energiforbruget og fremme VE-udbygningen. En række andre klimarelaterede emner, såsom klimatilpasning og offshore-klyngen, har været drøftet i andre vækstteams. Vækstteamet har taget udgangspunkt i, at anbefalingerne skal kunne omsættes til handling på den korte bane, mens det varierer, hvornår den enkelte anbefaling vil få en effekt på eksport, vækst og beskæftigelse. For vækstteamet er gode generelle rammevilkår for dansk erhvervsliv afgørende for væksten inden for alle sektorer. Det har dog ikke været vækstteamets opgave at komme med anbefalinger om de generelle rammevilkår, men i stedet at udarbejde konkrete anbefalinger til initiativer, som vækstteamet vurderer at kunne gøre en forskel inden for de særlige vilkår, der gør sig gældende på energi- og klimaområdet. Derfor er det ikke alle problematikker, der er behandlet, og der gives ikke anbefalinger inden for alle områder eksempelvis ikke inden for transport og olie- og gassektoren. Særligt skal det bemærkes, at vækstteamet, som følge af sit opdrag har fokuseret på den grønne del af energisektoren, dvs. vedvarende energi, energieffektivisering samt energi- 1 Reduktionen på 34 pct. i 2020 ift er det forventede resultat af indsatser beskrevet i energiaftalen af 22. marts Samlet set er det regeringens mål, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres med 40 pct. i 2020 ift. niveauet i

3 former og systemer, der skal understøtte en mere grøn energisektor såsom fjernvarme, kraftvarme samt Smart Grid. Dette skyldes, at Danmark har igangsat en grundlæggende grøn omstilling af energisektoren, og at der forventes at være et voksende globalt marked for grønne energiteknologier i takt med, at et stigende antal lande ønsker at satse på mere VE og EE. Vækstteamet anerkender samtidigt, at Danmark også har en række styrker inden for de mere konventionelle energiteknologiske områder såsom kedler til kraftværker, røggasrensningsanlæg samt inden for indvinding og forarbejdning af fossile brændsler, der fortsat forventes at ville udgøre et vigtigt bidrag til dansk vækst og eksport. Det har været drivende for vækstteamets arbejde, at anbefalingerne skal have vækst- og beskæftigelseseffekt i Danmark både på kort og lang sigt. Givet presset på danske virksomheders konkurrenceevne er det samtidig vigtigt, at der ikke skabes ekstra omkostninger for virksomheder, borgere eller de offentlige finanser. Samtidig har vækstteamet lagt til grund, at anbefalingerne til fremme af vækst på energi- og klimaområdet ikke skal ske på bekostning af investeringer i andre erhverv. Niels B. Christiansen Formand for Vækstteam Energi og Klima 3

4 Global efterspørgsel efter energiløsninger Den stigende globale efterspørgsel efter energi har i en årrække presset priserne på de fossile brændsler i vejret, jf. figur 1. Det har i perioder medført historisk høje og svingende energipriser for virksomheder og husholdninger. Denne udvikling forventes at fortsætte i takt med en høj befolkningstilvækst ikke mindst stigningen i den globale middelklasse på ca. 3 mia. frem mod 2030 i særligt vækstøkonomier såsom Kina, Brasilien, Indien og Sydafrika. De høje og svingende energipriser har sammen med et stigende globalt fokus på konsekvenserne af global opvarmning medført en grøn omstilling i mange lande. Det medfører en tilsvarende stigende efterspørgsel efter ny energiteknologi, der kan mindske afhængigheden af fossile brændsler dels ved at reducere energiforbruget og derved energiomkostningerne dels ved forsat at forbedre og billiggøre mulighederne for at bruge vedvarende energikilder. I Danmark er der med energiaftalen igangsat en ambitiøs grøn omstilling af det danske energisystem, som i de kommende år vil medføre markante investeringer i EE og VE på mellem mia. kr. frem mod Dette vil øge den hjemlige efterspørgsel på grønne teknologier og know-how, hvor danske virksomheder i vidt omfang kan gøre sig gældende. Figur 1: Stigning i olieprisen Indeks (1966=100) Oliepris deflateret med løn Oliepris deflateret med engrospris Kilde: Redegørelse om Vækst og Konkurrenceevne 2012, Erhvervs- og Vækstministeriet. Vedvarende energikilder forventes fremover at dække en væsentlig andel af den globale efterspørgsel efter energiløsninger. Andelen forventes at stige, så vedvarende energi udgør den næststørste kilde til elektricitetsproduktion i 2015 efter kul og overgår til den primære energikilde i I perioden forventes produktionen af vedvarende energi således at stige med ca. 5,2 pct. om året sammenlignet med 3,9 pct. om året i perioden Markedsprognoser for de kommende 5 år indikerer, at der særligt vil blive installeret store mængder sol- og vindenergikapacitet, ligesom at der i forhold til i dag forventes en moderat stigning fra bioenergi. 4

5 Figur 2: Forventet akkumuleret kapacitet globalt for bio-, sol- og vindenergi 2 i perioden Bioenergi Solenergi Vind offshore Vind land GW Kilde: Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012 (IEA, 2012). Energimarkedet er præget af betydelig kompleksitet, hvor en række faktorer påvirker prisudviklingen. I 2012 ramte olieprisen et historisk højdepunkt, og en række lande - navnlig Tyskland, Schweiz, Italien og i en vis udstrækning Japan og Frankrig er begyndt at udfase brugen af atomkraft. Samtidig er der opstået markante regionale prisforskelle for naturgas op til faktor 5/8 mellem USA og EU/Japan idet nye udvindingsmetoder har øget tilgængeligheden og derved sænket prisen på naturgas betydeligt i USA jf. figur 3. Figur 3 Naturgasprisen historisk samt udviklingsscenarier (2010 dollars per million Btu) 10 Historie 2010 Udviklingsscenarier AEO2011 AEO Kilde: EIA, Annual Energy Outlook 2012 og EIA, Annual Energy Outlook 2011 En afledt konsekvens af den amerikanske skifergasrevolution har været en stigning i den europæiske import af amerikansk kul på knap 30 pct. fra 2011 til Loftet for den 2 Vandkraftværker og geotermiske energikilder er udeladt, da disse ikke er tilgængelige i Danmark. 5

6 amerikanske kuleksport er dog formentlig nået pga. infrastrukturelle flaskehalse og stigende gaspriser i USA gennem de sidste måneder af Vækstteamets arbejde har taget udgangspunkt i den aktuelle, globale situation på energimarkederne, hvor det er forventningen, at der også fremover er stigende og i særlig grad svingende priser på fossile energikilder med undtagelse af kul. Denne situation kan dog ændre sig som følge af den teknologiske udvikling, usikkerheder på udbudssiden (geopolitisk ustabilitet) og efterspørgselssiden (fx den økonomiske krise, kraftigt stigende befolkningstal globalt) mv. Således vil større uforudsete ændringer i den formodede fremtidige udvikling på energimarkedet kunne medføre behov for supplerende og helt andre typer tiltag end dem, som er fremlagt i denne rapport. Matchet mellem danske styrker og den globale efterspørgsel Den grønne omstilling herhjemme og globalt skal bruges som afsæt for udviklingen af innovative produktionsprocesser og nye forretningsmuligheder, som kan skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Det er vigtigt for eksporten af nye teknologier og systemløsninger, at der er gode forudsætninger for at udvikle og teste i Danmark, ligesom at det er vigtigt at kunne demonstrere og fremvise fuldskalaløsninger herhjemme. Danske virksomheder har allerede et godt udgangspunkt for at kunne levere til en stigende global efterspørgsel efter grønne teknologier og løsninger. I 2011 eksporterede danske virksomheder vedvarende energiteknologier til en værdi af ca. 34 mia. kr., samt teknologier til at sikre en bedre udnyttelse af energien (inkl. Smart Grid teknologier) til en værdi af godt 9 mia. kr. Dette svarer til hhv. 5,7 og 1,5 pct. af Danmarks totale eksport af varer. Sammenlignet med EU15-landene er vedvarende energiteknologier Danmarks stærkeste grønne eksportspecialisering. 5 EU er fortsat det største eksportmarked for grønne danske teknologier og løsninger. Hovedparten af eksporten af grønne produkter går således til EU, som aftager tæt ved to tredjedele af Danmarks grønne eksportvarer. EU bør betragtes som en del af hjemmemarkedet, og det er derfor meget vigtigt, at muligheder for at påvirke EU-reguleringen med øgede danske eksportmuligheder til følge bør udnyttes. Der er allerede en række eksempler på, at dansk lovgivning er blevet indarbejdet i EU reguleringen og dermed banet vejen for dansk eksport af rådgivning og teknologier. Ud over de grønne energiteknologier har danske virksomheder også en tradition for at eksportere andre energiteknologier, herunder energiteknologier til indvinding og forarbejdning af fossile brændsler. Det vurderes, at danske virksomheder i 2011 eksporterede anden energiteknologi for i omegnen af 20 mia. kr. svarende til ca. 3-4 pct. af den samlede vareeksport IEA og Energy Information Administrations (EIA) seneste markedsprognose (januar 2013). 5 Kilde: Grøn produktion i Danmark og dens betydning for dansk økonomi, samt faktaark om Grøn energiteknologi i dansk økonomi. 6 Vurderingen er baseret på sammenstilling af ovenstående rapport: Grøn produktion i Danmark og Energierhvervsanalysen. 6

7 Danmark har kompetencer inden for hele værdikæden lige fra udvikling af nye teknologier til afsætning af løsninger, rådgivning og systemeksport. Danmark vurderes særligt at have styrkepositioner inden for VE i form af bl.a. vindkraft og bioenergi samt inden for energieffektivisering såsom isolering, varmepumper og byggematerialer. Derudover har vi også kompetencer inden for fjernvarme, sol- og bølge energi, biogas, biobrændstoffer, affaldsforbrænding og geotermi. Energiaftalen indebærer, at der i de kommende år skal håndteres en stor mængde VE i energisystemet. Som følge heraf vil der være behov for at udvikle et fleksibelt energisystem, hvor det bliver muligt for forbrugerne at blive belønnet for at flytte dele af deres elforbrug. Danmark vil være blandt de første lande, der får behov for at udvikle et Smart Grid system, og det er vigtigt at udnytte disse erhvervsmuligheder. Eksportmarkedet for Smart Grid-løsninger forventes på sigt at være stort, og Danmark har allerede en række styrker på området, hvilket skal udnyttes af virksomhederne til eksport, ligesom at det skal være attraktivt for udenlandske virksomheder at investere i Danmark. Endelig findes der mange eksempler på, at danske virksomheder er gode til at udnytte de fossile ressourcer effektivt, fx i forbindelse med offshore olie og gas, røggasrensning, kedler der reducerer CO2 udledning mm., som i stigende grad også forventes at blive efterspurgt globalt. Vedvarende energi Inden for VE giver samspillet mellem den globale efterspørgsel og de danske styrker gode vækstmuligheder. Det globale marked for vindenergi estimeres i perioden 2011 til 2016 at vokse med knap 2/3 fra ca. 390 mia. kr. til ca. 644 mia. kr. 7 Størstedelen af den eksisterende vindkraft produceres af møller på land, men en stigende andel af fremtidens vindenergi vil blive produceret på havet. Den gennemsnitlige kapacitetstilvækst for offshore vind forventes globalt at være omtrent 28 pct. om året frem til En stor del af udbygningen vil finde sted i Danmarks nærområder, hvor offshore vind forventes at udgøre op til 25 pct. af den nyinstallerede kapacitet i Dermed udgør offshore vind en attraktiv vækstmulighed. I Danmark findes en stærk koncentration af kompetencer inden for hele værdikæden, og potentialet for at øge eksporten er betydeligt. Danmark har ligeledes gode erfaringer med at indarbejde vindenergi i energiforsyningen, som det land med den største andel vindenergi i energiforsyningen. Erfaringerne kan derfor danne grundlag for eksport i takt med, at andre lande også øger andelen af VE i disse år. Der forventes også et vækstpotentiale globalt inden for bioenergi, jf. figur 2. Danmark har virksomheder, der er internationalt anerkendte for deres kompetencer vedrørende fremstilling af energi fra biomasse. I forhold til de danske virksomheders energiforbrug er styrkerne inden for biomasse vigtige. Biomasse udgør den mest oplagte mulighed for virksomheder til at omstille deres energiforbrug til vedvarende energi, og derved gøre dem mindre sårbare over for udsving i de fossile energipriser. Med den forventede biogasud- 7 Kilde: BTM Consult a part of Navigant, International Wind energy Development - World Market Update (marts 2012). 8 IEA Medium Term Renewable Energy Market Report BTM Consult, A Part of Navigant. World Market Update Forecast , March

8 bygning i de kommende år vil der også blive opbygget viden og kompetencer, der kan udnyttes til eksport af teknologi og knowhow. En række andre VE-områder gør sig desuden gældende i en dansk kontekst bl.a. varmepumper, brint- og brændselsceller og indpasning af solvarme i fjernvarmesystemer. Ligeledes er der også set en dansk udvikling i forhold til teknologier såsom geotermi, solceller og bølgekraft. Energieffektivisering Energieffektivisering er en omkostningseffektiv metode til at reducere afhængigheden af fossile energikilder, og det globale marked forventes derfor at stige kraftigt i de kommende år 10. Dette gælder både energieffektivisering af byggeri, industriproduktion, energiproduktion og infrastruktur, hvor danske virksomheder har en række styrker. Inden for byggeri drejer det sig især om energirigtigt bygningsdesign, byggematerialer, belysning, opvarmning og køling. Inden for industriproduktion har Danmark været foregangsland i forhold til energisyn, energiledelse og energibevidst projektering. Endelig har Danmark en styrkeposition inden for kraftvarmeproduktion, fjernvarme og effektiv afbrænding. Disse styrkepositioner skyldes i betydelig grad tilskyndelser til energieffektivisering i dansk lovgivning med høje standarder, afgifter på energi mv. På flere områder er Danmark foran i forhold til andre lande. Dette skal der bygges videre på ved at sørge for, at den høje standard herhjemme bidrager til, at vi udvikler de bedste løsninger, der kan imødekomme og matche den internationale efterspørgsel. Dette kan bl.a. ske ved, at danske standarder, krav og metoder indarbejdes i EU lovgivning, hvilket der allerede er en række eksempler på senest med energieffektiviseringsdirektivet. Markedet for energieffektivitet var i 2011 på 180 mia. USD, og der forventes investeringer i energieffektiviseringer i størrelsesordenen mia. USD alene i OECD-landene frem til 2035, jf. figur 4. Figur 4 Globale investeringer i energieffektiviseringer i 2011 samt forventede yderligere investeringer frem mod 2035 Investeringer i energieffektiviseringer i 2011 fordelt på lande og regioner (i alt 180 mia. dollars) 5% 17% 14% 10% 11% 43% USA EU Andre OECD lande Kina Indien Andre ikke-oecd lande Forventede yderligere investeringer i energieffektiviseringer fordelt på sektorer frem mod 2035 M ia. dollars (2011) Services Hustande Transport Industri Kilde: IEA World Energy Outlook De forventede investeringer er estimeret ud fra at Copenhagen Accord implementeres. 10 Investeringsbanken HSBC vurderer, at markedet for energieffektivitet i 2020 kan nå firedobbelt størrelse i forhold til

9 Det Internationale Energiagentur har estimeret en potentiel besparelse i energiudgifter på mia. USD frem til 2035, såfremt der investeres yderligere mia. USD i energieffektiviseringer. Samtidig reduceres behovet for investeringer i ny produktionskapacitet. Vækstteamets vision Regeringens ambition om at energiforsyningen skal dækkes af vedvarende energi i 2050 fordrer en grundlæggende omstilling af energisystemet, som medfører en række udfordringer og omkostninger. Der er fx betydelige omkostninger forbundet med at sikre, at der er back-up elkapacitet i systemet i de perioder, hvor der ikke er vind i systemet, ligesom det er nødvendigt med betydelige investeringer til udbygning af VE, infrastruktur og Smart Grid. Derudover er det en udfordring, at noget VE, særligt vindbaseret VE, i perioder har lav værdi, da den ikke er synkroniseret med forbruget. Omvendt vil omstillingen betyde væsentlige besparelser på energiforbruget, mindre afhængighed af stigende og svingende fossile energipriser samt gode muligheder for øget vækst, eksport og beskæftigelse. Vækstteamet har derfor haft som fokus at fremlægge anbefalinger, der skal medvirke til at håndtere udfordringerne, samtidigt med at vækst- og beskæftigelsespotentialet indfries så omkostningseffektivt som muligt. Det danske energisystem er kendetegnet ved en høj grad af sammenhæng mellem energiformerne og et stærkt hjemmemarked, der understøtter udviklingen af danske grønne produkter og løsninger, som kan gøre sig gældende på det globale marked. Vækstteamet har på den baggrund følgende vision for vækst inden for energi- og klimaområdet i Danmark: Vision: Den grønne omstilling af energisystemet og energiforbruget i Danmark skal ske på en omkostningseffektiv måde, som skaber dansk vækst, beskæftigelse og eksport. I forlængelse af ovenstående vision er det vækstteamets ambition, at energi- og klimaområdet skal bidrage væsentligt til vækst og beskæftigelse, herunder at eksporten af grønne og øvrige energiteknologier skal stige med minimum 50 pct. svarende til 30 mia. kr. frem mod Generelle principper Vækstteamet anbefaler regeringen at anlægge fire generelle principper, der skal sikre, at vi udnytter vækstpotentialet i den grønne omstilling på energiområdet: 9

10 Vækstteamets principper: 1. Den grønne omstilling skal fremme udvikling, innovation og markedsmodning af nye løsninger. 2. Langsigtede og stabile rammer er centrale for vækst og udvikling, og stop-go politik skal undgås. 3. Energiafgifter og energitilskud skal være teknologineutrale. Tilskudsniveau til energiteknologier skal afhænge af teknologiens modenhed. 4. Et stærkt hjemmemarked er vigtigt for vækst, beskæftigelse og eksport. Danmark skal gennemføre den grønne omstilling på en måde, der fremmer innovation, udvikling og markedsmodning af nye løsninger, som kan give afsæt for dansk eksport, vækst, beskæftigelse. Den nødvendige omstilling vil derved kunne udnyttes til fordel for danske virksomheders konkurrenceevne. Det er vigtigt at undgå stop-go politik, hvor erhvervsvilkår hele tiden ændres. Stop-go politik medfører usikkerhed om de grundlæggende rammevilkår for virksomhedernes investeringer og markedsmuligheder. Det betyder, at der sker et efficienstab, og at der dæmmes op for investeringslysten. I forhold til den grønne omstilling, hvor udvikling af nye teknologier og udfasning af gamle/forældede teknologier er essentielt, er det vigtigt at have klare mål for omstillingen og sikre langsigtede og stabile rammer. Klare målsætninger, såvel på kort som lang sigt, er på samme tid med til at drive udviklingen mod en grøn omstilling. Et generelt princip om at undgå stop-go politik indebærer desuden, at statsligt produktionstilskud til vedvarende energi skal være midlertidige, følge en på forhånd fastlagt udvikling og aftrappes trinvis. Det skaber sikkerhed for virksomhedernes afkast på investeringer og for at offentlige midler ikke bruges på kommercielt rentable VE-teknologier. På energiområdet kan usikkerhed omkring investeringerne have særligt store konsekvenser, da der ofte er tale om meget langsigtede investeringer og i mange tilfælde også store og risikobetonede investeringer. Nye initiativer skal derfor udmøntes gennem lovgivning med høj forudsigelighed og troværdighed. Lovgivning der desuden ikke skaber unødigt bøvl for forbrugere og virksomheder og kan gennemføres uden for meget bureaukrati. Et stærkt hjemmemarked er et godt grundlag for eksport. På energiområdet er der en række eksempler på, at det som virksomhed kan være værdifuldt for eksportmulighederne at kunne vise, at løsningerne virker på hjemmemarkedet. Samtidig bidrager udviklingen af løsninger på hjemmemarkedet til, at man får hjemlig vækst og beskæftigelse ud af den grønne omstilling. Der er dog også virksomheder, der producerer direkte mhp. eksport, og de er derfor primært afhængige af gode eksportvilkår. Med baggrund i vækstteamets vision og principper for vækst på energi- og klimaområdet afgiver vækstteamet hermed følgende anbefalinger til regeringen. 10

11 Oversigt over anbefalinger fra Vækstteam Energi og Klima Vækstteamet har vurderet anbefalingernes vækstpotentiale på en skala fra 1-3, samt vurderet om anbefalingen vil have effekt på kort eller langt sigt. Øget samspil og fleksibilitet i energiinfrastrukturen der muliggør omstilling og styrker vækst og konkurrenceevne Vækst- Tidspotentiale horisont 1. Energiafgifterne skal tage højde for, at grøn energi i fremtiden vil blive transporteret via elnettet bl.a. ved at udjævne forskelle i energiafgifter El skal bringes mere på banen som energibærer ved at gennemføre en generel ligestilling af afgiftssystemer, der udjævner forskelle, så el ikke disfavoriseres ift. andre energiformer. Dette skal ske efterhånden som at mere vedvarende energi inkorporeres i energisystemet. Der skal ske en ligestilling af elafgiften for elpatroner og varmepumper i centrale fjernvarmesystemer, således at der betales samme afgift per kwh input. Det skal analyseres, om bygningsreglementet bør ændres, så elforbrug fremover ikke multipliceres med en faktor 2,5 (1,8 i lavenergibyggeri i klasse 2020) i beregningen af det samlede energiforbrug i nybyggeri. 2. Det skal gøres økonomisk attraktivt at flytte sit elforbrug i forhold til ændringerne i elmarkedsprisen Efterhånden som at mere vindenergi inkorporeres i energisystemet, skal det økonomisk kunne betale sig at flytte sit energiforbrug til at ligge på samme tidspunkt som energiproduktionen. Forsøg med differentierede afgifter hos et antal forbrugere, der pt. betaler elafgift eller elvarmeafgift og som har timetariffering. Anvendelse af fleksibelt elforbrug hos virksomhederne som backupkapacitet i energisystemet bør fremmes, med udgangspunkt i en analyse af barriererne herfor. 3. Der må ikke ske dobbeltbeskatning i forbindelse med lagring af el Lovgivningen skal ændres så refusion af elafgift bliver mulig ved levering af el til elsystemet fra lagringsteknologier hos afgiftspligtige operatører af ellagre. Barrierer og muligheder for at lade afgiftsfriheden omfatte * * * Lang * * * Lang * Kort

12 almindelige forbrugere og virksomheder skal afdækkes. 4. Tilskudspuljen til grøn omlægning af virksomhedernes procesenergiforbrug (VE i proces-ordningen) skal bidrage til en mere effektiv og sammenhængende energiinfrastruktur for virksomhederne Hovedparten af midlerne i VE Proces-ordningen skal gives som støtte til opkobling på gas- og fjernvarmenettet, hvilket vil have en langsigtet, positiv effekt på erhvervslivets konkurrenceevne, frem for støtte til projekter, der kun gavner en enkelt virksomhed. Ordningen skal prioritere projekter, der gør det mere attraktivt og rentabelt for virksomhederne at anvende overskudsvarme i forbindelse med opkobling til fjernvarmenettet. Både virksomhederne, energiselskaberne, erhvervslivets organisationer og myndighederne skal i fællesskab arbejde for at realisere sådanne infrastruktur-investeringer under VE Proces-ordningen. 5. Ændret regulering af fjernvarmesektoren for at sikre øget markedsgørelse Der skal aktivt arbejdes for at fremme det danske koncept for planlægning og regulering af kraftvarme og fjernvarme i resten af EU i forbindelse med implementeringen af energieffektiviseringsdirektivet. Fjernvarmeselskaberne skal have bedre mulighed for at foretage totaløkonomiske dispositioner. Konkret skal det undersøges, om effektiviteten og investeringsvilligheden i fjernvarmesektoren kan øges gennem et alternativ til hvile-i sig-selv-reguleringen og ved at stille effektiviseringskrav. Der udarbejdes en plan for at nedbringe den faste del af fjernvarmetariffen på værker, hvor den faste del udgør en stor del af den årlige varmeregning. 6. Fjernvarme og fjernkøling skal reguleres efter ens principper Det skal undersøges, hvordan synergierne mellem fjernvarme og fjernkøling bedst muligt udnyttes, herunder hvilke barrierer, der findes for udbredelse af fjernkøling, og hvordan disse minimeres. * * Kort * * Lang * Lang 12

13 Finansiering og eksport 7. Styrket eksportfinansiering sikrer bedre vilkår for systemeksport EKF skal kunne stille en garanti mod delvis tab af egenkapitalen i projektselskaber, som bruger danske systemløsninger Eksportrådet skal i samspil med EKF øge sit fokus på projektidentifikation, rådgivning og omkostningsdeling vedrørende indgåelse af aftaler om fælles projektselskaber, indgåelse af kontrakter mm. EKF skal øge sin generelle indsats inden for systemløsninger med de eksisterende instrumenter. 8. Fokuseret og strategisk indsats for eksport, investeringsfremme og markedsføring af energiteknologi De små- og mellemstore virksomheders muligheder for afsætning på vækstmarkederne prioriteres gennem samarbejdet mellem Eksportrådet, Væksthusene og andre danske klynger. Eksportfremstød skal markedsføre danske systemløsninger i vækstøkonomier. State of Green skal aktivt markedsføre grønne løsninger ifm. ministerbesøg og ved større begivenheder i ind- og udland, og tiltrækning af udenlandske investeringer gennem Invest in Denmark skal styrkes. Eksportrådet og EKF skal sætte styrket ind for at foretage kreditvurderinger af de ofte komplekse aftagere og samarbejdspartnere på vækstmarkederne, bl.a. i forbindelse med offentlige projekter, der involverer politiske risici. Der bør etableres samarbejder med energimyndigheder i lande, hvor efterspørgslen efter dansk energipolitik og - regulering matcher danske erhvervsmæssige styrkepositioner både inden for rådgivningsydelser og industri. 9. Færre handelsbarrierer skal fremme eksporten Danmark skal arbejde for en reduktion eller afskaffelse af told og ikke-toldmæssige barrierer på grøn energiteknologi, og arbejde for at fjerne direkte og indirekte krav om local content såvel inden for EU-medlemslandene som udenfor. Indsatsen for at få en aftale om grøn handelsliberalisering i WTO skal styrkes. Grøn handelsliberalisering skal også understøttes i Global Green Growth Forum, og Danmark skal over for EU-Kommissionen presse på for en intensiveret EU-indsats for at fremme grøn handelsliberalisering med vægt på bedre overholdelse af eksisterende regler om local content. Vækstpotentiale Tidshorisont * * Kort * Kort * Lang 13

14 10. Fremme af investeringer i VE-infrastruktur og ny produktionskapacitet EU-Kommissionen skal opfordres til snarest muligt at opstille et sæt klare og præcise guidelines, der giver tilstrækkelig investortillid. Den nuværende hindring for finansielle investorers adgang til direkte ejerskab i store elproduktionsanlæg bør ophæves for så vidt angår el-produktionsanlæg baseret på vedvarende energi. Det skal i den forbindelse fortsat sikres, at den fornødne tekniske og økonomiske kapacitet til enhver tid er til stede, således at forsyningssikkerheden ikke bringes i fare. * * Kort En mere energieffektiv bygningsmasse som fremmer jobskabelse og eksport 11. Energieffektivitet skal tydeliggøres i bygningernes markedsværdi I Finanstilsynets bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom tilføjes energieffektivitet som et parameter. Metoderne for energimærkningen gennemgås med henblik på at skabe større sikkerhed og robusthed ved indplaceringen af bygninger på energimærkningsskalaen. 12. Indførelse af et energirenoveringsfradrag for husholdninger Der indføres et energirenoveringsfradrag på baggrund af en grundig analyse med fokus på at optimere de dynamiske effekter ved fradraget. 13. Energisparepotentialet i det offentlige skal udnyttes og fremme nye og innovative løsninger Styringen af offentlige ejede og lejede bygningers drift og renovering skal bygge på en totaløkonomisk betragtning samt centraliseres og professionaliseres inden for kommunerne, regionerne og staten. Der bør indgås en aftale med Danske Regioner og KL om offentliggørelse af energiforbrug i alle offentligt ejede og lejede bygninger, samt etablering af fjernaflæsning af energiforbruget i større offentligt ejede og lejede bygninger. Vækstpotentiale Tidshorisont * * * Kort * * * Kort * Kort 14

15 Der skal løbende opsamles og spredes viden om energieffektiviseringstiltag i den offentlige bygningsmasse, eksempelvis om det offentliges efterspørgsel på innovative energieffektiviseringsløsninger. 14. Landsbyggefonden skal fremme energirenoveringer i almene boliger Landsbyggefonden skal kunne stille garanti for besparelser ved energirenoveringer i almene boliger på en sådan måde, at det ikke udgør unfair konkurrence med ESCO aktører. 15. Øget kommercialisering og eksport med afsæt i energispareindsatsen Der skal fortsat arbejdes for en øget markedsgørelse af netog distributionsselskabernes energispareforpligtelse, ved at en bestemt andel af energispareindsatsen hos forbrugere udbydes til eksterne virksomheder. Der stilles rådgivning til rådighed for virksomheder om EU-landenes lokale regler i forbindelse med implementering af EU's energieffektiviseringsdirektiv. Energimærkningens data stilles til rådighed på en sådan måde, at disse kan kobles sammen med andre registre, der indeholder bygningsdata, herunder primært BBR. * Kort * * Kort Forskning, udvikling, demonstration og markeds-modning samt uddannelse skal fastholde og udbygge energikompetencer og - styrker 16. Støtten til energiforskning, udvikling, demonstration og markedsmodning skal være stabil, mere sammenhængende og let tilgængelig for virksomheder Der skal arbejdes for at sikre flerårige politiske aftaler og bevillinger i den offentlige prioritering af støtte til energiforskning, udvikling, demonstration og markedsmodning, som led i et sammenhængende system. Koordineringen mellem energiordninger skal styrkes og de administrative regler i energistøtteordningerne skal gennemgås, og hvor det er muligt gøres mere ensartede for at gøre det lettere for virksomhederne at finde den bedste ordning. Det skal sikres, at man får størst mulig effekt af midlerne til energiforskning, udvikling, demonstration og markedsmodning ved at de, hvor relevant, udmøntes til færre og me- Vækstpotentiale Tidshorisont * Kort 15

16 re effektfulde projekter. Små og mellemstore virksomheders muligheder for deltagelse i EU-programmer, skal forbedres gennem forenklinger af de administrative regler og styrket vejledning og information. 17. Flere kandidater inden for natur og ingeniørvidenskab samt større fokus på efteruddannelse Højere prioritering af natur- og teknisk videnskabelig forskning og uddannelse fra universiteternes side. Uddannelse og efteruddannelse inden for energieffektivisering, lavenergibyggeri, energirenovering og vedvarende energi i bygninger og produktion gøres til et indsatsområde på tværs af uddannelsessystemet. 18. Etablering af et Smart Grid demonstrationsprojekt, hvor el, gas og fjernvarme kobles og muligheder for lagring af energi afprøves Smart Grid branchen opfordres til at samarbejde om etablering af et demonstrationsprojekt med fokus på kobling af de tre net - el, gas og fjernvarme - med det formål at teste interaktionen dels mellem forskellige teknologier dels forskellige aktører. Desuden skal der fokuseres på energilagring. Branchen opfordres til at sikre, at viden opbygget gennem Smart Grid projekter opsamles til brug for videndeling på tværs af sektoren og dermed til videreudvikling af Smart Grid gennem kommende demonstrationsprojekter. * * Lang * * Kort 16

17 Øget samspil og fleksibilitet i energiinfrastrukturen der muliggør omstilling, styrker vækst og konkurrenceevne Potentiale Med energiaftalen står Danmark foran en gennemgribende omlægning af energiforsyningen. Forsyningen skal effektiviseres og omstilles fra fossile brændsler til vedvarende energikilder (VE) som bl.a. vind, hvor en stigende andel vil være fluktuerende. El kommer til at spille en central rolle i fremtidens energisystem. Det skyldes de danske vindressourcer, som vil kunne levere grøn elektrificering til relativt lave priser ift. andre VE-kilder. Samtidigt medfører elektrificering i sig selv effektivisering på både forbrugs- og forsyningssiden. Omlægningen af energiforsyningen forudsætter, at der i de kommende år udvikles et intelligent og fleksibelt energisystem, der kan håndtere den fluktuerende mængde energi, et såkaldt Smart Grid. Danmark er blandt de første lande, der får behov for at udvikle et Smart Grid system. Det er forventningen, at mange andre lande vil følge efter, og at der over de kommende år vil blive foretaget milliardinvesteringer på området. Det er vigtigt, at Danmark udnytter de erhvervs- og eksportmuligheder, der følger af at være blandt de første lande, der udvikler et Smart Grid og de muligheder, der ligger i at være et stort laboratorium for udvikling af Smart Grid. Danmark er i et internationalt perspektiv kendt for, at energisystemet på samme tid kan håndtere mere kraftvarme og vindkraft end noget andet land i verden samt sikre en meget høj forsyningssikkerhed. Danmark har allerede nu en række styrker inden for Smart Grid, der både kan udnyttes af danske virksomheder på det globale Smart Grid marked, og gøre det attraktivt for udenlandske virksomheder at investere i Danmark. I Danmark beskæftiger mere end 60 virksomheder sig med Smart Grid på tværs at værdikæden, særligt inden for integration af informations- og kommunikationsteknologier (IKT) med forbrugerrettede systemer. Danmark har også unikke erfaringer inden for bl.a. fjernvarme, ligesom at vi har gode forudsætninger for at skabe et effektivt og fleksibelt samspil mellem de forskellige energiforsyningsformer (el, gas og fjernvarme) samt muligheder for effektiv lagring af energi. Dette kan skabe muligheder for eksport af knowhow og løsninger. Fjernvarmen vil få en central rolle i samspillet mellem de forskellige energiforsyningsformer, og der vil blive stillet store krav til innovation i fjernvarmesektoren. Inden for EU forventes der at være et betydeligt vækstpotentiale for dansk fjernvarmeindustri. Dette følger ikke mindst af det nye energieffektiviseringsdirektiv, som fokuserer på at fremme omkostningseffektiv udbygning af kraftvarme og fjernvarme/fjernkøling, bl.a. med afsæt i danske erfaringer. I Nordamerika samt i de store vækstøkonomier Kina og Rusland forventes ligeledes eksportmuligheder for fjernvarme- og kølingssektoren. Udfordringer Danmark skal over de kommende år fortsætte udbygningen af energisystemet efter de linjer, som er lagt ud med energiaftalen, samtidig med at danske virksomheder kan være med i udviklingen af markedet for Smart Grid løsninger. 17

18 Uden regulering vil det fremtidige elforbrug fortsat ligge i bestemte spidsbelastningsperioder. Produktionen vil samtidig blive mere fluktuerende. Det vil nødvendiggøre væsentlige udbygninger af el-nettet. Et effektivt samspil mellem el-systemet og opvarmningssektoren vil kunne danne bro mellem el-produktionen fra vindkraft og el-forbruget ved hjælp af varmelagre, el-patroner og store varmepumper, og et fleksibelt slutforbrug vil kunne fremmes ved hjælp af bl.a. elbiler og afbrydelige varmepumper. Det bliver en væsentlig udfordring at få disse teknologier integreret i energisystemet på en hensigtsmæssig måde. En central forudsætning for et velfungerende Smart Grid er, at virksomheder og forbrugere har de rette incitamenter til at gøre deres elforbrug mere fleksibelt for at balancere udbud og efterspørgsel i el-systemet. Den væsentligste motivationsfaktor er muligheden for at spare på el-regningen, og det vil derfor være afgørende, at el-prissignalerne er tilstrækkeligt stærke. Et element der i dag svækker prissignalet er, at der betales for reservekapacitet, transmission mv. gennem faste tariffer, der er uafhængige af forbrugstidspunktet. Derved afspejler den rene el-pris ikke i tilstrækkelig grad den reelle omkostning ved at producere el på et givent tidspunkt. For de elforbrugere, der betaler de højeste elafgifter, udgør den rene elpris på markedet kun ca. en fjerdedel af el-regningen, mens tariffer til net-virksomheder og til Energinet.dk samt støtten til vedvarende energi gennem PSO-bidrag udgør en anden fjerdedel. Moms og afgifter udgør den resterende halvdel af el-regningen. Derudover er det en forudsætning for et fleksibelt elforbrug, at der udrulles fjernaflæste timeelmålere til de mindre forbrugere, der i dag ikke har mulighed for at blive timeafregnet. Også den danske fjernvarmesektor har en række udfordringer. Store omlægninger er under planlægning i sektoren, hvilket medfører et behov for finansiering af de store investeringer, der skal foretages i de kommende år. Væsentlige forskelle i forbrugerpriserne sandsynliggør desuden, at der kan være et vist effektiviseringspotentiale i sektoren, selv om der også er andre årsager til forbrugerprisforskelle end selskabernes effektivitet. Energiaftalen sætter desuden fokus på at omstille danske virksomheders procesenergiforbrug fra fossilt til vedvarende energi. Dette er en stor udfordring, da mange virksomheder ligger geografisk spredt, hvilket vanskeliggør fælles løsninger i form af fjernvarmeforsyning for grupper af virksomheder. Begrænset viden om omstillingsmulighederne og begrænsede muligheder for finansiering kan være andre barrierer. Der er ligeledes forskellige udfordringer i forhold til udviklingen af en fjernkølingsforsyning. Fjernkøling er en relativt ny aktivitet, der er tilknyttet fjernvarmeforsyningen. I modsætning til fjernvarmeforsyningen, er fjernkøling markedsudsat og der er fri prisdannelse på området. Kommunerne har fået hjemmel til at deltage og investere i sektoren, men det skal ske på kommercielle vilkår. Der er synergieffekter, såvel samfunds- og selskabsøkonomisk som energi- og klimamæssigt, ved at drive fjernkøling og fjernvarme sammen, hvilket kan tale for at forbedre mulighederne for kommunal investering og garantistillelse til fjernkøling, fx på samme måde som der i dag kan investeres i fjernvarme. 18

19 Indsats Vækstteamets anbefalinger følger flere spor. Det ene spor består af en indsats for at fremme udviklingen af Smart Grid, fx ved at afprøve mulighederne for energilagring og ved at etablere et Smart Grid demonstrationsprojekt, som det fremgår af kapitlet om forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning. For at starte udviklingen af Smart Grid er det nødvendigt at inddrage energiselskaberne i udviklingen, bl.a. ved at selskaberne skal fremlægge planer for investeringer i Smart Grid og øge samspil mellem de forskellige dele af energiinfrastrukturen. Et andet spor fokuserer på forskellige ændringer af energiafgiftsstrukturen. Der opfordres til at se på mulighederne for en afgiftsmæssig ligestilling mellem forskellige energiformer bl.a ved at udjævne forskelle i energiafgifter, så el ikke disfavoriseres. Der foreslås endvidere forsøg med dynamiske afgiftsstrukturer for at fremme et energisystem, hvor det er økonomisk attraktivt for energiforbrugerne at lade forbruget påvirke af priserne. Endelig foreslås afgiftsfrihed til lagring af energi, så der ikke sker dobbeltbeskatning. Et tredje spor er fjernvarmesektoren og den nye fjernkølingssektor. Der bør på mange fronter aktivt arbejdes for at fremme det danske koncept for planlægning og regulering af kraftvarme og fjernvarmeudbygningen i resten af EU i forbindelse med, at landene skal i gang med at implementere energieffektiviseringsdirektivet. Dette kan bane vej for øget eksport af dansk knowhow og fjernvarme/fjernkølingsteknologi i bred forstand til resten af EU. Endelig foreslår Vækstteamet, at hovedparten af midlerne i VE-procesordningen anvendes som støtte til mere effektive og sammenhængende energiinfrastrukturprojekter for virksomheder, der generelt gavner erhvervslivets konkurrenceevne, frem for støtte til enkeltvirksomheder. Endelig bør det undersøges, hvordan investeringsvillighed og effektivitet i den danske fjernvarmesektor kan øges ved at ændre reguleringen af sektoren. 1. Anbefaling Energiafgifterne skal tage højde for, at grøn energi i fremtiden vil blive transporteret via elnettet bl.a. ved at udjævne forskelle i energiafgifter Energiforsyningen vil i de kommende år i stigende grad blive baseret på el fra vedvarende energi, især vindenergi. El vil derfor blive en stadig vigtigere energibærer. Elafgifterne skal derfor indrettes, så de understøtter udviklingen på en omkostningseffektiv måde, og dermed bidrager til Danmarks konkurrenceevne. Historisk er afgifterne på el typisk højere end afgifterne på andre energiformer til samme formål 11. For at fremme anvendelsen af vedvarende energi og øget elektrificering bør der ske en ligestilling af afgift på el i forhold til andre energiformer, efterhånden som der implementeres mere fluktuerende vedvarende energi i energiforsyningen. 11 Afgiften på el er fx højere end afgiften på fossilt brændsel til rumvarme, når de omregnes til sammenlignelige enheder. Forskellen vil dog mindskes efterhånden som den nye Forsyningssikkerhedsafgift indfases, idet el er fritaget herfor. Herudover er der et øremærket særbidrag/afgift i form af PSO, hvor provenuet anvendes til finansiering af VE baseret elproduktion. 19

20 Ligestillingen bør i udgangspunktet gøres på en provenuneutral måde. Justeringerne af andre energiafgifter skal samtidig ske på en måde, hvor man undgår uønskede effekter i form af fx udflytning af industri eller lignende. Elektrificeringen af energiforbruget kan fremmes gennem øget brug af vedvarende el til transport og opvarmning. Elektrificeringen kan medvirke til at reducere brugen af fossile brændsler samt at få elforbruget til bedre at passe tidsmæssigt sammen med produktionen af el fra vind og andre fluktuerende kilder. Med finanslov for 2013 er afgifterne på el til opvarmning reduceret, og der er dermed taget et væsentligt skridt i retning af ligestilling mellem afgiften på el til opvarmning og afgifterne på andre energiformer til opvarmning. Det er generelt vigtigt, at energiafgifterne udformes på en måde, der fremmer brugen af energieffektive teknologier. Der er derfor, trods ovenstående indsats, forsat behov for at se på afgifterne for el til opvarmning. Elpatron-loven er fx udformet således, at energiafgiften på produktion af central fjernvarme giver en afgiftsmæssig fordel til elpatroner i forhold til varmepumper, på trods af at varmepumper er mere effektive. Forskellen skyldes, at afgiften pålægges mængden af output frem for mængden af energi, der er indgået i produktionen. Afgiftsbetalingen vil dermed stige, når der anvendes en mere effektiv energiteknologi, fordi der produceres mere output pr. energienhed input. Et andet område hvor man kunne se på muligheden for at ligestille el med andre energiformer er ved beregning af energiforbrug i nybyggeri hvor der i dag multipliceres med en faktor 2,5 (1,8 i lavenergibyggeri i klasse 2020) i beregningen af det samlede energiforbrug, hvis energiforbruget er baseret på el. Actionpoints El skal bringes mere på banen som energibærer ved at gennemføre en generel ligestilling af afgiftssystemer, der udjævner forskelle, så el ikke disfavoriseres ift. andre energiformer. Dette skal ske efterhånden som at mere vedvarende energi inkorporeres i energisystemet. Der skal ske en ligestilling af elafgiften for elpatroner og varmepumper i centrale fjernvarmesystemer, således at der betales samme afgift per kwh input. Det skal analyseres, om bygningsreglementet bør ændres, så elforbrug fremover ikke multipliceres med en faktor 2,5 (1,8 i lavenergibyggeri i klasse 2020) i beregningen af det samlede energiforbrug i nybyggeri. 2. Anbefaling Det skal gøres økonomisk attraktivt at flytte sit elforbrug i forhold til ændringerne i elmarkedsprisen Energisystemet vil i stigende grad blive baseret på fluktuerende energikilder, særligt vindenergi. Det skaber et større behov for at få elforbruget og elproduktionen til at passe sammen. Det er hidtil sket ved at regulere produktionen i forhold til forbruget. Men det kan også ske ved at flytte forbruget, så det er sammenfaldende med produktionen. Elforbruget og elpriserne varierer allerede i dag over døgnet, således at det er lavest i aften og nattetimerne og højest i dagtimerne. Variationen forventes at blive kraftigere i takt 20

21 med, at der kommer mere vindkraft i systemet. Det kan håndteres ved at flytte en del af forbruget fra de dyre timer til de billigere. Det vil reducere behovet for spidslastkapacitet i elproduktionen og for udbygning af transmissions- og distributionskapaciteten. Hermed kan sikres en mere omkostningseffektiv omstilling og udnyttelse af elproduktionen. Vindenergiproduktionen varierer ikke kun over døgnet men også over længere tidsperioder. Vindressourcen er således ofte konstant lav eller høj i flere dage eller uger af gangen. Det kan ikke håndteres alene ved at forskyde forbruget. Udfordringen vil desuden blive større, når der kommer mere vindenergi i systemet. Indenlandske lagrings- og reguleringsmuligheder og udveksling med udlandet er afgørende for at løse de længerevarende fluktuationer. Et mere fleksibelt elforbrug er en vigtig del af løsningen på de udfordringer, elsystemet står overfor. For at fremme fleksibiliteten i forbruget er der brug for afregning af elforbruget på timebasis. Der er endvidere brug for, at der er tilstrækkelige økonomiske incitamenter til, at forbrugere og erhverv også i praksis vil lade forbruget påvirke af priserne. Danmark har allerede erfaring med at gøre elforbruget fleksibelt. I fx ECOGrid-projektet skal bornholmske forbrugere teste nye muligheder for at styre deres elforbrug via elprisen. Forsøget omfatter både private husstande og virksomheder. Der er desuden en række virksomheder, som allerede i dag benytter sig af muligheden for at afregne elforbruget på timebasis, og dermed kan reagere på variationerne i prisen på el. Der er imidlertid uklart, hvordan forbrugerne og virksomhederne vil reagere, hvis udsvingene i elprisen bliver kraftigere. Hvis vindkraft skal integreres bedst mulig i elsystemet, er det nødvendigt at lave en række forskellige forsøg, der kan klarlægge dette reaktionsmønster. Forsøgene skal bl.a. klarlægge hvilke virksomheder, der har mulighed for forskyde deres elforbrug. En måde at skabe fleksibilitet i elforbruget er at lade energiafgifterne forstærke prissignalet. De nuværende elafgifter er neutrale i forhold til at flytte forbruget. Hvis der er brug for stærkere incitamenter, kan afgifterne tilrettelægges, så de forstærker prissignalet. Dette kunne fx være gennem en værdiafhængig elafgift eller lavere afgiftssatser om natten. De konkrete erfaringer hermed er dog begrænsede. Det anbefales derfor, at der gennemføres et antal praktiske forsøg med differentierede afgifter på et geografisk afgrænset område med nogle udvalgte forbrugere. Forsøgene skal vurdere behovet for og konsekvenserne af differentierede elafgifter på elforbruget og dets fordeling over døgnet. Forsøgene vil også kunne bidrage til at belyse de økonomiske fordele og ulemper ved differentierede afgifter, herunder i hvilket omfang behovet for spidslastkapacitet og distributionskapacitet mindskes. Et antal praktiske delforsøg vil kunne danne grundlag for udrulning i større skala på længere sigt. En anden vej til et mere fleksibelt forbrug er at indgå kontrakter med erhvervslivet om fleksibelt elforbrug. Klassisk elforbrug kan bruges til nedregulering, mens varmepumper og elpatroner i fjernvarmesystemet også kan bruges til opregulering. Med liberaliseringen af sektoren fik Energinet.dk mulighed for at købe systemydelser i form af elreserver. Disse kan aktiveres, hvis der opstår behov for det, og andre end kraftværkerne kan byde ind på levering af ydelsen. 21

22 Private virksomheder har allerede i dag mulighed for at tilbyde en fleksibilitet i deres forbrug som systemydelse. Men systemydelserne leveres fortsat primært fra de centrale og decentrale kraftværker. For virksomhederne kan det være en udfordring at pulje en tilstrækkelig mængde forbrug, der kan bydes ind samlet. Det er muligvis også et spørgsmål om værdien af ydelsen. Det vil være relevant at teste mulighederne for fleksibelt forbrug i flere virksomheder. Det kunne fx være relevant at teste mulighederne på virksomheder med justerbare køleaktiviteter som supermarkeder eller datacentre, som vil kunne køle mere i perioder med meget vindenergi i systemet, for så at kunne begrænse deres energiforbrug og køle mindre når der ikke er så meget vindenergi i systemet og derfor behov for at begrænse forbruget. Actionpoints Efterhånden som at der inkorporeres mere vindenergi i energisystemet, skal det økonomisk kunne betale sig at flytte sit energiforbrug til at ligge på samme tidspunkt som energiproduktionen. Forsøg med differentierede afgifter hos et antal forbrugere, der pt. betaler elafgift eller elvarmeafgift og som har timetariffering. Anvendelse af fleksibelt elforbrug hos virksomhederne som backupkapacitet i energisystemet bør fremmes, med udgangspunkt i en analyse af barriererne herfor. 3. Anbefaling Der må ikke ske dobbeltbeskatning i forbindelse med lagring af el Med elproduktionen fra fluktuerende energikilder som vind vil der være et stigende behov for at lagre elektricitet i de perioder, hvor der er et overskud af elektricitet, så den kan forbruges i perioder, hvor der er et underskud. El-lagringsanlæg kan derfor blive væsentlige i forhold til at undgå spildt elproduktion og omkostninger til at opretholde reservekapacitet. El-lagringsteknologi forventes at have et stort kommercielt potentiale. Udviklingen og brugen af el-lagringsanlæg kan imidlertid bremses af den gældende afgiftsstruktur. El pålægges en afgift når det forbruges, på lige fod med andre energityper såsom gas og olie. Men i modsætning til andre energityper betragtes lagring af elektricitet også som forbrug. Der kan dermed opstå situationer, hvor el dobbeltbeskattes. Dobbeltbeskatningen opstår i de tilfælde, hvor elektriciteten købes fra elnettet og lagres, hvorefter den sendes tilbage i elnettet og forbruges af en anden aktør. Det skyldes, at der både betales elafgift når elektriciteten fra elnettet lagres, og når den forbruges af en anden aktør. Vækstteamet anbefaler, at dobbeltbeskatning i forbindelse med lagring af el fjernes. Det bør i første omgang målrettes større professionelle lagringsanlæg, som kan håndtere den nødvendige registrering af lagring og tilbagelevering. Det kan blive administrativt mere omkostningsfuldt at lade afgiftsfriheden omfatte almindelige forbrugere og virksomheder. Barriererne og mulighederne herfor bør derfor afdækkes i forlængelse af de erfaringer, der kan høstes med professionel lagring, før afgiftsfriheden eventuelt udvides til flere typer forbrugere. 22

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

DI s syn på Klimakommissionens anbefalinger

DI s syn på Klimakommissionens anbefalinger DI - Nyhedsbrev Den 28. september 2010 DI s syn på Klimakommissionens anbefalinger 40 konkrete anbefalinger til fossil uafhængighed Danmark kan blive fri af fossile brændsler gennem især vindmøller, biomasse

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017 IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 6. april 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2025 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Analyse af Energikommissionens anbefalinger En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet

Analyse af Energikommissionens anbefalinger En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet Analyse af Energikommissionens anbefalinger ------------------------- En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet April 2017 Tabel 1: Energikommissionen anbefaler, at forsyningssikkerhed

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Kommissorium for Energikommissionen

Kommissorium for Energikommissionen Kommissorium for Energikommissionen Formål Danmark skal fortsat være et af de førende lande i den grønne omstilling, og omstillingen skal ske på en måde, som er fornuftig set i forhold til udviklingen

Læs mere

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER Af chefkonsulent John Tang FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: 5 værker

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Det grønne guld. Danmarks Vækstråds anbefalinger. erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes.

Det grønne guld. Danmarks Vækstråds anbefalinger. erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes. Det grønne guld Danmarks Vækstråds anbefalinger til, hvordan det erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes Factbook December 2007 Factbook 1 Indledning o

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir Samspil med det intelligente elsystem Lara Aagaard, Adm.dir Ind med vind og biomasse 3 Elektrificering CO2 2 VE Mindre energiforbrug 1 Ren el og fjernvarme Ud med olie og gas Det åbenbare mod 2020 Vind

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Den intelligente bygning i det smarte energisystem.

Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Udbud af analyse: Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Orienteringsmøde d. 11. september 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Orientering

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 10. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner

Læs mere

Regeringens energiudspil Vores Energi

Regeringens energiudspil Vores Energi DI Den 25. november 2011 Nyhedsbrev Regeringens energiudspil Vores Energi Nyt energiudspil styrket indsats i forhold til VE og energibesparelser 35 pct. reduktion i udspillet Milepæle 1. Udspillets hovedindhold

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Ny branche ser lyst på vækst

Ny branche ser lyst på vækst Vækstbarometer 2012 November 2012 Branchefællesskab for Intelligent Energi Ny branche ser lyst på vækst En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 18. maj 2017

Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 18. maj 2017 Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 18. maj 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2030 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Fakta om energiforbrug i bygninger og den energipolitiske dagsorden

Læs mere

Sammentænkning af energisystemerne

Sammentænkning af energisystemerne Sammentænkning af energisystemerne Konference om energilagring Gigantium Aalborg, 11. oktober 2016 Hanne Storm Edlefsen, Afdelingsleder, Forskning og Udvikling, Energinet.dk Dok: 14/24552-18 11. okt. 2016

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

Muligheder og udfordringer i fjernvarmesektoren

Muligheder og udfordringer i fjernvarmesektoren Muligheder og udfordringer i fjernvarmesektoren Know Now, Know More 2. februar 2012, Skanderborg Hvorledes kommer vi videre med den konkrete indsats? Workshop 2: Vedvarende energi i varme- og elsektoren

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser John Tang ANALYSER 1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser 6. Fremtidigt tilskud til landvind 1. UDVIKLING I AFGIFTS- OG TILSKUDSGRUNDLAG Optimalt beskatningssystem

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23.

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. november 2015 Præsentation af Klimarådet Klimarådet skal bidrage med uafhængig

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Overordnede budskaber: 1. Energiforsyningssikkerhed og klimaproblematikken

Læs mere

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Energiplan Fyn 5. Februar 2015, Tøystrup Gods Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma.

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark DGF gastekniske dage 2013 Middelfart, 13. maj 2013 Forskningschef, Kim Behnke, Energinet.dk kbe@energinet.dk Den danske energivision Klar klima- og energipolitik

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere