Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening"

Transkript

1 Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade og Vibevænget 4-54 i Bagsværd, Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens formål er at eje og drive fælles anlæg for modtagelse af radio, TV og lignende i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og bestemmelser for bebyggelsen Vibenshus. Anlægget 3. stk. 1. Anlægget giver adgang til en grundpakke af radio- og TV-signaler. Grundpakken kan udvides efter individuel aftale mellem det enkelte lejemål og signalleverandøren. 3. stk. 2. Udskiftning og væsentlige ændringer af det overordnede anlæg besluttes af generalforsamlingen. 3. stk. 3. Antenneforeningen har tegnet såvel ansvars- som kaskoforsikring for anlægget i det omfang, det kræves af gældende lov, og hvor ejendommens forsikringer ikke dækker. 3. stk. 4. Ejendomsadministrationen har skriftligt accepteret, at fællesanlægget er permanent monteret i bebyggelsen. Samarbejde med andre foreninger 3. stk. 5. a. Foreningen kan samarbejde med andre foreninger om en fælles løsning til signalforsyning. b. Et sådant samarbejde kan ikke uden det enkelte medlems samtykke pålægge medlemmet en pligt til at deltage eller til at påtage sig uønskede byrder. c. Samarbejdet kan alene finde sted, hvor byrder af økonomisk eller anden art forbliver uændrede eller mindskes, eller ved tilbud om frivillig deltagelse. d. Et medlems frivillige deltagelse i et sådant tilbud overføres ikke til en fremtidig lejer uden dennes samtykke. Medlemsskab 4. stk. 1. Medlemsskab af foreningen er frivilligt. Som medlem af foreningen kan optages ethvert lejemål i bebyggelsen Vibenshus. 4. stk. 2. Medlemsskab løber i 12 måneder ad gangen fra 1. marts. Indmeldelse kan ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem på enhver dato, med løbetid til 1. marts. Medlemsskab fortsætter automatisk i den følgende 12 måneders-periode, med mindre udmeldelse sker skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest den 31. januar til ophør førstkommende 1. marts, eller ved flytning fra Vibenshus. 4. stk. 3. Medlemmerne hæfter i fællesskab med lige store andele, men ikke solidarisk, for de af generalforsamlingen vedtagne dispositioner. 4. stk. 4. Forbindelsen til ikke-medlemmers lejemål afbrydes for lejerens regning, ligesom ikkemedlemmer ved fraflytning betaler for forbindelsens genoprettelse. Fraflytning og erstatningsansvar 5. Ved fraflytning synes installation og kabler af foreningen. Er installationen ikke i samme stand, som den er modtaget, når bortses fra almindeligt slid og ælde, skal den fraflyttende lejer betale for mangler og reparation af installationen. Foreningens økonomi Foreningens regnskab 6. stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 6. stk. 2. a. Foreningens regnskab skal redegøre for både drift og status; herunder anlæggets værdi, nedskrivning af anlæggets værdi samt hensættelse til investering. b. Investeringer og evt. lån skal opføres som særskilte poster i regnskabet. c. I forbindelse med regnskabsaflægningen skal bestyrelsen fremlægge et summarisk budget for investering i og finansiering af anlægget. d. Beløb udover den nødvendige kassebeholdning skal være indsat på konto i et pengeinstitut, og udtræk fra denne kan kun ske ved underskrift af kassereren og et Side 1 af 5

2 bestyrelsesmedlem i forening. Kontingent og indskud 6. stk. 3. Foreningens udgifter og investeringer fordeles med lige store dele pr. medlem i form af et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som hver måned opkræves forud af ejendommens administration, som et specificeret beløb i forbindelse med opkrævning af husleje. 6. stk. 4. Ved indflytning betaler hvert lejemål endvidere et af generalforsamlingen fastsat indskud som garanti for den del af installationen, som forefindes i selve boligen. Optagelse af lån Formål for låntagning 7. stk. 1. Foreningens bestyrelse kan kun optage lån i fornødent omfang til a. Anlæggets udskiftning. b. Anlæggets vedligeholdelse. 7. stk. 2. Foreningens bestyrelse kan kun optage lån under iagttagelse af samtlige nedenstående betingelser a. Lånet er vedtaget på en generalforsamling og efter at generalforsamlingen, ved dirigentens, revisorens og 2 vitterlighedvidner underskrift, har bekræftet bestyrelsens autorisation til at optage lånet. b. Lånet anvendes til et i samme generalforsamlings oprindelige dagsorden fastsat formål og maksimalt beløb. c. Medlemmerne hæfter i fællesskab med lige store andele, men ikke solidarisk, for det optagne lån. d. Lånets provenue indsættes af långiver i et pengeinstitut på en dertil særligt oprettet konto. e. Fra denne konto kan beløb kun trækkes af kassereren og bestyrelsens formand i fællesskab. Ved formandens og/eller kassererens forfald i en tvangssituation substituerer bestyrelsens næstformand for formanden, og næstformanden eller suppleanten for kassereren, således at to bestyrelsesmedlemmer tegner udtrækket. f. Når det bestemte beløb er opbrugt og/eller det fastsatte mål er nået, skal et separat regnskab for midlernes anvendelse forelægges revisoren senest 21 dage herefter. g. Evt. overskydende provenue anvendes til nedbringelse af lånet, eller henstår - efter en generalforsamlings beslutning - på den ovenfor under litra 0. angivne konto. Litra b tilføjet maksimalt er tilføjet på beboermødet 10. marts Organisatorisk opbygning 8. stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 8. stk Der vælges 1 formand i lige år for en 2 årig periode. Herudover vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en 2 årig periode. Desuden vælger mindst 1 suppleant. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 8. stk. 3. Til varetagelse af årlig kontrol af alle bestyrelsens økonomiske dispositioner vælger generalforsamlingen hvert år 1 læg revisor og 1 læg revisorsuppleant. Fremhævninger i h.h.t. generalforsamling 2. marts Generalforsamling Ordinær generalforsamling 9. stk. 1. a. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned. b. Det tilstræbes, at afholde den i forbindelse med generalforsamlingen for beboerrepræsentationen Vibenshusbeboerne. c. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen senest 21 dage før afholdelsen. Side 2 af 5

3 9. stk. 2. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af revideret regnskab 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for næste år 5. Fastsættelse af kontingent og indskud 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt 9. stk. 3. Forslag til behandling under punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 9. stk. 4. a. Valg er gældende for 1 år ad gangen. b. Genvalg kan finde sted. c. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen. d. Revisor og revisorsuppleant kan være eksterne, dvs. ikke medlemmer af foreningen. Ekstraordinær generalforsamling 9. stk. 5. a. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, hvis mindst een af følgende betingelser er opfyldt: 1. Bestyrelsen finder en ekstraordinær generalforsamling nødvendig. 2. Mindst ¼ af medlemmer fremsender skriftlig forlangende herom, ledsaget af en dagsorden, til bestyrelsen. I dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 28 dage efter modtagelsen af begæringen. b. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde den fulde dagsorden for denne. c. Til en allerede indkaldt ekstraordinær generalforsamlings dagsorden kan følgelig ingen nye forslag fremlægges. Undtaget herfra er alene ændringsforslag til forslag, som allerede er på dagsorden. Afstemningsregler 9. stk. 6. Ved såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling gælder følgende regler: a. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer af antenneforeningen. b. Hvert lejemål har én stemme. c. Hver fremmødt stemmeberettiget kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for ikke tilstedeværende husstande. d. Afstemning foregår ved håndsoprækning eller anden markering, men er, efter anvisning af dirigenten eller på forlangende af én eller flere af de stemmeberettigede, skriftlig. e. Alle beslutninger, med undtagelse af vedtægtsændringer og valg til bestyrelsen, vedtages med mindst én stemme mere end halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede. e.1. For vedtægtsændringer gælder særlige regler, som er beskrevet andetsteds i nærværende vedtægter e.2. Ved valg til bestyrelsen er den kandidat, som fik flest stemmer, valgt. Vedtægtsændringer 9. stk. 7. a. Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret og samtidig mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for ændringen. b. Såfremt færre end 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, kan bestyrelsen indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af repræsenterede medlemmer. Side 3 af 5

4 Bestyrelsens opgaver og pligter 10. stk. 1. a. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, under iagttagelse af generalforsamlingens beslutninger og under ansvar overfor generalforsamlingen. Med disse begrænsninger har bestyrelsen den fulde myndighed til at handle på foreningens vegne. b. Foreningen tegnes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Denne regel er utilstrækkeligt fyldestgørende i sager vedrørende: b.1. forbrug af foreningens driftsmidler, hvor den i 6. stk. 2. litra 0. anførte strengere regel om kvalificeret tegning er gældende. b.2. forbrug af lånte midler, hvor den i 7. stk. 2. litra 0. anførte strengere regel om kvalificeret tegning er gældende. c. Nyvalgt bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. d. Bestyrelsen er ansvarlig overfor medlemmerne og myndighederne for anlæggets drift og vedligeholdelse, herunder at anlægget er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, samt for at tilsyn og vedligeholdelse foretages på bedste og billigste måde. 10. stk. 2. a. Bestyrelsen skal holde ejendomsadministrationen og - i det omfang gældende lov kræver dette - Telestyrelsen og evt. andre myndigheder underrettet om, hvem der tegner anlægget. b. Bestyrelsen skal sikre sig, at pligtige målerapporter med bilag tilstilles Telestyrelsen. c. Det påhviler bestyrelsen at meddele udlejer, hvem der sidder i bestyrelsen. Bestyrelsen skal endvidere sende et eksemplar af foreningens vedtægter til udlejer. 10. stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der for anlægget findes såvel ansvars- som kaskoforsikring i det omfang ejendommens forsikringer ikke yder dækning. Bestyrelsesmødet 10. stk. 4. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte anledning foreligger, eller såfremt to bestyrelsesmedlemmer begærer dette. 10. stk. 5. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller, ved dennes forfald, næstformandens stemme udslaget. Foreningens opløsning 11. stk. 1. Foreningens nedlæggelse kan kun besluttes ved enten 1. en ordinær generalforsamling, ved hvis indkaldelse foreningens nedlæggelse er optaget som et punkt på dagsorden. 2. en ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste punkt på dagsorden er foreningens nedlæggelse. 11. stk. 2. Forslag om foreningens nedlæggelse kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for dette. 11. stk. 3. Ved opløsning af antenneforeningen bærer denne ifølge gældende lov evt. udgifter til nedtagning af anlægget og retablering. 11. stk. 4. Ved opløsning af antenneforeningen overgår anlæg, forpligtelser og rettigheder til beboerrepræsentationen 'Vibenshusbeboerne', hvorimod foreningens likvide formue, efter fradrag til opfyldelse af eksisterende forpligtelser, fordeles ligeligt blandt medlemmerne. Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. maj 2003 Peter Bergmann (dirigent) Carl-Erik Christiansen (Formand) Side 4 af 5

5 Side 5 af 5