Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet"

Transkript

1 Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte på vegne af Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Kommuner den 20. december 2011 forslag til revision af hovedplan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i de fem kommuner. Hovedplanen vedrører det afhjælpende beredskab, dvs. de opgaver der varetages af Vestegnens Brandvæsen I/S. Endvidere indsendte Hvidovre Kommune delplaner for Albertslund, Brøndby, Hvidovre og Rødovre Kommuner med tilhørende indstillinger til beredskabskommissionen. Delplanerne vedrører det forebyggende område, frivillige, indkvartering og forplejning samt vandforsyning til brandslukning i de enkelte kommuner. Den 20. januar 2012 indsendte Hvidovre Kommune delplan for og indstilling til beredskabskommissionen i Glostrup Kommune. Materialet blev indsendt med henblik på, at Beredskabsstyrelsen kan afgive en udtalelse, jf. 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen). Det fremgår af materialet, at beredskabskommissionen i Hvidovre Kommune den 1. december 2011 har behandlet og godkendt forslaget til planrevision. Beredskabsstyrelsen CSB Datavej Birkerød Tlf Sagsnr.: 2010/ Sagsbehandler: JP Efter en gennemgang af det fremsendte materiale, fandt Beredskabsstyrelsen, at der var behov for en dialog med de fem kommuner om en række punkter, der efter styrelsens opfattelse burde udbygges eller præciseres. Efter et møde den 13. februar 2012 og en efterfølgende mailkorrespondance har styrelsen den 19. juni 2012 modtaget et nyt samlet forslag til dimensioneringsplan. Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen, men finder at det skal udbygges som beskrevet nedenfor. De ændringer i dimensioneringen af den afhjælpende del af redningsberedskabet, som beskrives i hovedplanen, er gennemført den 1. januar Beredskabsstyrelsen skal anbefale, at den uddybning af planforslaget, der foreslås på nedenstående områder, indarbejdes inden den endelige fremlæggelse af planforslaget i kommunalbestyrelsen. Generelt De gennemførte ændringer i dimensioneringen af redningsberedskabet er følgende: De 5 kommuner udgør nu et samlet udrykningsområde (mod tidligere 2), som er opdelt i to distrikter med en brandstation i henholdsvis Glostrup og Hvidovre. De to brandstationer er bemandet med 1 holdleder og 5 brandmænd på døgnvagt. Det 2. slukningstog (deltidsbemandet) på stationen i Glostrup er nedlagt.

2 Brandstationerne i Glostrup og Hvidovre dækker nu gensidigt hele udrykningsområdet (alle 5 kommuner) med 2. slukningstog. Den tidligere aftale med Københavns Brandvæsen om dækning af 2. slukningstog i station Hvidovres dækningsområde er ændret til, at Købehavns Brandvæsen leverer 3. og 4. slukningstog i hele udrykningsområdet (alle 5 kommuner). Vagtcentralen i Glostrup er nedlagt, og der er indgået aftale med Københavns Brandvæsen om varetagelse af vagtcentralfunktionen i de 5 kommuner. Indsatsledervagten er styrket med en bagvagt, således at der altid kan møde mindst 2 indsatsledere. På hverdage mellem kl og har hver kommune egen indsatsleder, med mindre der er sygdom, ferie eller møde. Det afhjælpende beredskab i de fem kommuner varetages af Vestegnens Brandvæsen I/S. Der er for brandvæsenet udarbejdet vedtægter og en virksomhedsplan for 2012 (tidligere blev denne betegnet som en virksomhedskontrakt), som ifølge det oplyste udgør aftalen mellem Vestegnens Brandvæsen I/S og de fem kommuner. Det er Beredskabsstyrelsens opfattelse, at disse dokumenter ikke alene, men sammen med hovedplanen for det afhjælpende beredskab kan udgøre den aftale mellem kommunerne og brandvæsenet, som skal indgås mellem parterne i henhold til beredskabslovens 13, stk. 1. Det forudsætter dog, at virksomhedsplanen udarbejdes og af parterne anerkendes som et juridisk bindende dokument. Virksomhedsplanen skal fremgå af den endelige dimensioneringsplan, f.eks. som et bilag til denne. Beredskabsstyrelsen skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at den indsendte virksomhedsplan for 2012 indeholder en beskrivelse af den aftale, der var gældende før 1. januar 2012, og ikke den nye aftale med Københavns Brandvæsen. Endvidere henvises der i virksomhedsplanen til en tidligere dimensioneringsbekendtgørelse og ikke til bekendtgørelse nr. 765 af 3. august om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Det skal bemærkes, at også aftaler med nabokommuner om gensidig dækning af motorvejsstrækninger mv. skal fremgå af den endelige dimensioneringsplan. Ligeledes bør aftaler indgået i henhold til beredskabslovens 18 fremgå af den endelige dimensioneringsplan. Risikoprofil Der er en god beskrivelse af kommunernes samlede risikoprofil. Der er således oplysninger om arealanvendelse, bygningsmassen, infrastruktur, risikovirksomheder og større objekter, befolkning, sociale forhold, klimaudfordringer og trusselsniveau. Der er endvidere en beskrivelse af de udfordringer, som klimaforandringerne giver. Kommunerne på Vestegnen blev ramt af oversvømmelser i forbindelse med skybruddene i 2010 og 2011, og der er fokus på hvordan kommende tilsvarende situationer kan håndteres på såvel det forebyggende som det afhjælpende område. Der er bl.a. etableret et tæt samarbejde mellem kommunerne i det storkøbenhavnske område. 2/9

3 Statistik Der er medtaget statistikker for perioden (begge år inklusive). Statistikkerne viser udrykninger efter melding, hovedgruppe, hovedopgave, belastning pr. køretøj, fordeling på år, måned, ugedag og på døgnet. Endvidere er medtaget statistik vedr. assistancer fra Vestegnens Brandvæsen I/S til nabokommunerne (Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk). Assistancer til Købehavns Kommune er dog ikke medtaget. Endelig er medtaget statistik over assistancer fra beredskaber i nabokommuner (Ballerup, Høje-Taastrup, Gladsaxe m.fl.) til de fem kommuner på Vestegnen. Der er heller ikke her oplysninger om assistancer fra Københavns Brandvæsen. Statistikker vedr. samtidighed ses ikke at indgå i planmaterialet. Beredskabsstyrelsen skal derfor anbefale, at statistik for assistancer mellem Vestegnens Brandvæsen I/S og Københavns Brandvæsen samt statistik vedr. samtidighed indarbejdes i planforslaget. Risikoidentifikation I forbindelse med risikoidentifikationen og analysearbejdet har de 5 kommuner på Vestegnen foretaget en opdeling i hverdagshændelser, større hændelser og ekstraordinære hændelser. Hverdagshændelser Hverdagshændelser er i planforslaget beskrevet som typiske hændelser, der sker jævnligt f.eks. færdselsuheld, brande i beboelsesejendomme, mindre miljøuheld mv. Idet hverdagshændelser sker jævnligt (frekvens væsentligt højere end hvert 3. år) har det kommunale redningsberedskab stor erfaring med at håndtere disse, og samtidig er der et stort datamateriale til rådighed for udarbejdelse af statistikker. Hverdagshændelserne behandles således alene statistisk i planforslaget. Større hændelser Større hændelser er i planforslaget beskrevet som normalt større ulykker, der sker mere sjældent. Det kan f.eks. være toguheld, brande med flere døde/tilskadekomne, storbrande i bevaringsværdige bygninger, omfattende brande i større virksomheder eller større udslip af farlige stoffer. Der er udvalgt 8 repræsentative scenarier dækkende alle 5 kommuner til videre analyse. Ekstraordinære hændelser Ekstraordinære hændelser er i planforslaget beskrevet bl.a., som meget store hændelser og ulykker, der sker meget sjældent. Hændelserne er præget af, at meget store ressourcer på alle niveauer (kommuner, region, stat mv.) er aktiveret i meget lang tid. Det anføres i planforslaget, at der er valgt ikke at dimensionere for disse hændelser, idet dette vil medføre et urealistisk ressourcebehov og størrelse af beredskabet. 3/9

4 Serviceniveau for det afhjælpende redningsberedskab Teknisk ledelse Indsatsledervagten er tilrettelagt i et samarbejde mellem de 5 kommuner og Vestegnens Brandvæsen I/S. Der afsendes altid en indsatsleder ved udrykninger i udrykningsområdet. Der er udarbejdet en instruks for indsatsledervagten, herunder bilag med oversigt over de indsatsledere, der indgår i vagten. Det skal bemærkes, at bilaget bør opdateres vedr. Glostrup Kommune. Det fremgår af punkt 4.7 i instruksen, at holdleder på første slukningstog varetager den tekniske ledelse af indsatsen, indtil indsatslederen ankommer til skadestedet. Af note 11 på side 59 i planmaterialet fremgår følgende: Det bemærkes at der i henhold til dimensioneringsbekendtgørelsen ikke stilles krav om at holdleder er uddannet holdleder som teknisk leder, men jf. 8, stk. 2. tilkalde en indsatsleder, når holdlederen vurderer, at der er behov herfor. Beredskabsstyrelsen skal i den anledning understrege, at det er holdlederen, der varetager den tekniske ledelse af indsatsen i de situationer, hvor der ikke er en indsatsleder til stede på et skadested. Dette fremgår af 8, stk. 1, i dimensioneringsbekendtgørelsen, hvor det anføres, at den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet varetages af en indsatsleder eller en holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer. Det er imidlertid kommunalbestyrelsen, der fastlægger niveauet for uddannelsen af de holdledere, der varetager den tekniske ledelse af indsatsen. Det skal derfor fremgå af dimensioneringsplanen, hvilken beslutning kommunalbestyrelsen har truffet omkring denne uddannelse. Personale indsatsledere, holdledere og brandmænd Det fremgår af planforslaget, at der er 1 holdleder og 5 brandmænd på døgnvagt på begge brandstationer. Endvidere er bemandingen af de enkelte køretøjer angivet. Beredskabsstyrelsen skal anbefale, at der også medtages en oversigt over det samlede antal holdledere og brandmænd ved Vestegnens Brandvæsen I/S. Køretøjer og materiel Det fremgår af planforslaget, at der er følgende køretøjer: Glostrup brandstation 1 autosprøjte med let frigørelse, 1 drejestige/redningslift, 1 vandtankvogn og 1 miljøvogn (Trin 2). Hvidovre brandstation 1 autosprøjte med let frigørelse, 1 drejestige/redningslift og 1 vandtankvogn. Ifølge aftale mellem Vestegnens Brandvæsen I/S og Københavns Brandvæsen, leverer Københavns Brandvæsen 3. og 4. slukningstog i hele udrykningsområdet (alle 5 kommuner). 4/9

5 Det fremgår ikke af planforslaget, om der er reservekøretøjer ved Vestegnens Brandvæsen I/S. På side 48 i planforslaget beskrives forpligtelserne for Vestegnens Brandvæsen I/S, for så vidt angår opretholdelse af serviceniveauet. Beredskabsstyrelsen skal anbefale, at det præciseres, at Vestegnens Brandvæsen I/S, i situationer hvor mandskab og materiel er meldt ude, hurtigst muligt skal sikre erstatning af mandskab og køretøjer og ikke som anført i planforslaget i nødvendigt omfang. Afgangs- og responsstider Det fremgår af planforslaget, at udrykningerne skal afgå straks efter alarmmodtagelse. Endvidere fremgår det af note 7 på side 45, at kommunerne vil sikre, at operatøren leverer forsvarlige afgangstider og således kræve at Vestegnens Brandvæsen I/S i nødvendigt omfang dokumenterer afgangstider. I praksis vil det betyde at der accepteres afgangstider fra stationen på op til 90 sekunder i 90 % af udrykningerne. Operatører skal dog tilstræbe hurtigere/lavere afgangstider end det anførte krav. Kravet til responstid er angivet som følgende: I områder med tæt/høj bebyggelse og industri skal førsteudrykningen være mødt inden for 10 minutter i 95 % af udrykningerne. I områder med lav/spredt bebyggelse skal førsteudrykningen være mødt inden for 15 minutter i 95 % af udrykningerne. Det anføres endvidere, at responstiden regnes fra alarmmodtagelse til første køretøj møder på skadestedet. Øvrige køretøjer og supplerende udrykninger indgår ikke som en del af responstiden. Det er Beredskabsstyrelsens opfattelse, at der ved førsteudrykningen forstås den af kommunalbestyrelsen fastsatte førsteudrykning til en given hændelse, jf. 5 og 6 i dimensioneringsbekendtgørelsen. Den af kommunalbestyrelsen fastsatte førsteudrykning kan således i flere tilfælde bestå af mere end et køretøj. Det er derfor uklart, hvad det faktiske krav til responstid er, idet det dels angives, at førsteudrykningen skal være mødt inden for henholdsvis 10 og 15 minutter, dels at responstiden alene beregnes for første køretøj på skadestedet. Det fremgår i øvrigt ikke entydigt om kravet til responstid omfatter indsatslederkøretøjet. Dette køretøj må dog betragtes som en del af førsteudrykningen. Det fremgår af aftalen mellem Vestegnens Brandvæsen I/S og Københavns Brandvæsen, at Københavns Brandvæsen vil kunne overholde et responstidskrav på 15 minutter i alle 5 kommuner på vestegnen. Det er uklart om Københavns Brandvæsen kan opfylde kravet om responstid på 10 minutter til områder med tæt/høj bebyggelse og industri. Det bør fremgå af selve dimensioneringsplanen om det overordnede krav til responstid på henholdsvis 10 og 15 minutter gælder for begge brandvæsener eller kun for Vestegnens Brandvæsen I/S. 5/9

6 Beredskabsstyrelsen har noteret, at det af den fremsendte instruks for vagtcentralen ved Københavns Brandvæsen fremgår, at der i ekstraordinære situationer vil kunne forskydes styrker fra Københavns Brandvæsen til brandstationen i Glostrup. Det er Beredskabsstyrelsens grundlæggende holdning, at kommunerne ved dimensioneringen af redningsberedskabet skal sikre, at borgerne får den hurtigst mulige hjælp. Styrelsen skal derfor anbefale, at de 5 kommuner på Vestegnen undersøger mulighederne for også at indgå aftaler i henhold til beredskabslovens 13 med andre nabokommuner end København. Formålet hermed skulle bl.a. være at sikre, at det er den brandstation, som ligger nærmest, der som primær udrykning bliver alarmeret til en given hændelse. Det bør samtidig sikres, at den nuværende aftale med København ikke er til hinder for, at andre nabokommuner end København alarmeres som sekundær udrykning hvis dette kan medvirke til, at borgerne får den hurtigst mulige hjælp. Beredskabsstyrelsen har endvidere noteret, at aftalen mellem Vestegnens Brandvæsen I/S og Københavns Brandvæsen skal genforhandles senest den 1. oktober 2012, bl.a. da der er usikkerhed om omfanget af assistancer. Styrelsen skal anmode om at få tilsendt det materiale, der udarbejdes med henblik på denne genforhandling, og skal især anmode om at få beskrevet, hvilke konsekvenser den nye dimensionering har haft for responstiderne. Udrykningens sammensætning og bemanding Det fremgår af planforslaget, at der grundlæggende anvendes 3 udrykningssammensætninger, som er tilpasset hverdagshændelserne, og tager udgangspunkt i de ressourcer, der erfaringsmæssigt er behov for. 1) Bymæssig bebyggelse, inkl. højhuse og industri (indsatsleder, autosprøjte og drejestige/redningslift). 2) Spredt/tæt lav bebyggelse og trafikuheld (indsatsleder, autosprøjte og vandtankvogn). 3) Miljø og forurenings uheld (indsatsleder, autosprøjte og miljøvogn). De 3 udrykningssammensætninger bemandes alle med 1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 brandmænd. Det fremgår ikke, om der foretages reduceret udrykning til visse hændelser f.eks. alarmer fra ABA-anlæg, mindre brand eller mindre spild af et kendt stof. Såfremt det er tilfældet, bør oplysninger herom indarbejdes i planforslaget. Endvidere anføres det, at det er alarmcentralen, der sammensætter udrykningen på baggrund af meldingen, ved hændelser som ikke er omfattet af ovenstående udrykningssammensætninger. Beredskabsstyrelsen finder, at der bør indarbejdes en oversigt over udrykningssammensætninger og bemandinger, hvor førsteudrykningen sammensættes fra mere end lokalstationen, f.eks. udrykninger i henhold til scenarie- og kapacitetsanalyserne, hvor 6/9

7 både station Glostrup og station Hvidovre indgår i førsteudrykningen, samt udrykninger hvor Københavns Brandvæsen indgår i eller dækker førsteudrykningen. Indsatser, hvor der skal foretages dykning og højderedning varetages i samarbejde med Københavns Brandvæsen, som stiller med dykkere og højderedningsmandskab. Udrykningssammensætningen til disse hændelser beskrives derfor ikke, men vil blive tilpasset til den enkelte hændelse på baggrund af meldingen og disponering fra den koordinerende alarmcentral og i henhold til udrykningssammensætning for Københavns Brandvæsen. Møde- og alarmeringsplaner Det fremgår af planforslaget, at der er udarbejdet mødeplaner (indsatsplaner) på følgende objekter: Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital, Brøndby Station, Avedøreværket, Vestforbrænding I/S og Coop Danmark. Vandforsyning Det fremgår af planforslaget, at vandforsyningen til brandslukning i Hvidovre Kommune primært baseres på de ca. 817 brandhaner, der findes jævnt fordelt i kommunen. Der angives ikke noget specifikt om placering, vandydelser mv. Endvidere henvises der til en reserveplan, hvor tilkørselsveje og standpladser er angivet. De vigtigste vandforråd i Hvidovre Kommune er medtaget i oversigtsform. Beredskabsstyrelsen skal anbefale, at den foreliggende beskrivelse af vandforsyningen til brandslukning udbygges. Særligt bør medtages en beskrivelse af, hvorledes der sikres en tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning i områder, der ikke er dækket af et udbygget brandhanenet. Til inspiration henvises til Beredskabsstyrelsens Vejledning i udarbejdelse af plan for vandforsyning til brandslukning med tilhørende skabelon og eksempel på plan, som kan findes på Indkvartering og forplejning Generelt henvises der til Aftale mellem kommunerne i Storkøbenhavn om samarbejde i forbindelse med indkvarterings- og forplejningsopgaver, herunder til samarbejdsaftale (rammeaftale) med Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter Hedehusene. Hvidovre Kommune har ikke gennemført en egentlig analyse af indkvarterings- og forplejningsområdet, men har foretaget nogle overvejelser om behov i forbindelse med ekstreme vejrligssituationer, evakuering af større ejendomme, forurening af et større område og andre begivenheder i eller uden for kommunen. Kommunen fastholder en indkvarterings- og forplejningskapacitet på ca personer, svarende til 5 % af indbyggertallet i kommunen. I den forbindelse henvises der til, at Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter Hedehusene kan rekvireres med frivillige og materiel til indkvartering og forplejning ved større ulykker og fredstidskatastrofer. 7/9

8 Frivillige Hvidovre Kommune har ikke frivillige, men henviser til aftale med Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter Hedehusene. Det anføres, at Frivilligcentret assisterer i Hvidovre Kommune ca. 3-5 gange årligt i forbindelse med brand- og redningsindsatser. Uddannelse og øvelser Beredskabsstyrelsen finder, at planen giver et godt overblik, for så vidt angår det uddannelsesmæssige. De uddannelsesmæssige forhold er beskrevet i Dimensioneringsplan for det operative beredskab, og en uddannelsesoversigt er optaget som bilag til planen. En rammeplan for de 12 årlige vedligeholdelsesøvelser, kunne med fordel optages i planen. Der gøres i den sammenhæng opmærksom på at disse øvelser skal gennemføres for alt personel inden for redningsberedskabet. Der kan hentes information om disse øvelser på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: geholdelsesuddannelseindsats.aspx Med hensyn til øvelsesaktiviteter kan beredskabsstyrelsen i øvrigt henvise til: Her kan der hentes inspiration til aktiviteter, der også øver hold- og indsatslederniveau. Forebyggelse I forbindelse med fastlæggelsen af forebyggelsestiltag i oplægget til serviceniveau anbefaler Beredskabsstyrelsen, at der udarbejdes konkrete og målbare succeskriterier samt en vurdering af, hvilke ressourcer der kræves, for at initiativerne kan gennemføres. Beredskabsstyrelsen foreslår endvidere, at det i dimensioneringsplanen beskrives, hvorledes beredskabet koordinerer sager med planmyndigheden i relation til brand- og eksplosionsfarlige virksomheder, herunder risikovirksomheder. Konklusion Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Hvidovre Kommune lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Beredskabsstyrelsen skal anbefale, at den uddybning af planforslaget, der foreslås på ovennævnte områder, indarbejdes inden den endelige fremlæggelse af planforslaget i kommunalbestyrelsen. Styrelsen skal anmode om at få tilsendt det materiale, som vil danne grundlag for genforhandling af aftalen mellem Vestegnens Brandvæsen I/S og Københavns Brandvæsen, og skal især anmode om at få beskrevet hvilke konsekvenser den nye dimensionering har haft for responstiderne. 8/9

9 Når kommunalbestyrelsen har vedtaget planen, skal den indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering. Den procedure, der beskrives i dimensioneringsbekendtgørelsen, skal følges ved kommende revisioner af planen på grund af væsentlige ændringer i risikoprofilen eller serviceniveauet eller ved den generelle revision af planen i ny kommunal valgperiode. Mindre justeringer mv. skal dog alene registreres i ODIN-systemet. Med venlig hilsen Jan Petersen 9/9

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN)

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/010059 CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Rapport om Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING:

EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING: EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING: Dette tænkte eksempel skal alene vise, hvordan planen kan struktureres og udarbejdes. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem beskrivelser, ydelser,

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Dimensioneringsplan for det operative beredskab på Vestegnen marts 2012 Version 2.3 Risikoprofil Udrykningsstatistik

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Under henvisning til deres skrivelse dateret den 10. juli 2013 vedr. Horsens kommunes vandforsyning til Brandslukning, kan det oplyses

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederiksberg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederiksberg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Frederiksberg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederiksberg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 8. marts 2012 Frederiksberg

Læs mere

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner. DELPLAN FOR Hvidovre Kommune.

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner. DELPLAN FOR Hvidovre Kommune. Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner DELPLAN FOR Hvidovre Kommune Side 1 af 15 Delplan Delplan for det forebyggende beredskab og arbejde

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af det fælles redningsberedskab - Beredskab & Sikkerhed

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af det fælles redningsberedskab - Beredskab & Sikkerhed Beredskab & Sikkerhed Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af det fælles redningsberedskab - Beredskab & Sikkerhed 25. november 2015 Baggrund Beredskabsstyrelsen

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Bilag 6. Aftale om brandslukning mv. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab

Bilag 6. Aftale om brandslukning mv. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab Bilag 6 Aftale om brandslukning mv. mellem Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab Denne aftale er gældende for perioden: 1. januar 2016 31. december 2017 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 14.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Beredskabskommissionen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Scenarier for effektivisering. katalog

Scenarier for effektivisering. katalog Fremtidens Beredskab katalog Dette katalog er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede sagsforberedende dokumenter. Katalogetkataloget

Læs mere

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 Indholdsfortegnelse 3.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 3.1.1 OPBYGNING... 3 3.1.2 ANVENDELSE... 3 3.2 BEREDSKABET... 4 3.2.1 KONKRETE

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke REFERAT Torsdag den 17. marts 2016 kl. 08.00 Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING 30. DECEMBER 2011 Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Høringssvar 2016 Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen

Høringssvar 2016 Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen Høringssvar 2016 Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen HØRINGSSVAR Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 2016 Kokkedal Industripark 14 2980 Kokkedal

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Hovedrapport. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i. Høje-Taastrup Kommune. Ishøj Kommune. Vallensbæk Kommune

Hovedrapport. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i. Høje-Taastrup Kommune. Ishøj Kommune. Vallensbæk Kommune Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune 1. december 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Høje-Taastrup, Ishøj og

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Deltagere:, Kim Hagsten Sørensen, Hanne Grangaard, Tage Zacho Rasmussen, Ulla Roos, Sydøstjyllands politi Fraværende: Kim

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Holdlederes efteruddannelse i Østsjællands Beredskab.

Holdlederes efteruddannelse i Østsjællands Beredskab. Holdlederes efteruddannelse i. Formålet med uddannelsen er at vedligeholde holdlederes fornødne kompetencer for at kunne varetage ledelsen af eget mandskab på et skadested, hvor opgaven ledelsesmæssigt

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Østsjællands Beredskab Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Serviceniveau Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udarbejdelse af planen 2. Forløb for det videre arbejde 3. Konklusion

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Frederiksborg Brand & Redning

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Frederiksborg Brand & Redning Frederiksborg Brand & Redning Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Frederiksborg Brand & Redning 16. februar 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere