ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts Senest revideret 8.november 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010."

Transkript

1 ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts Senest revideret 8.november

2 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11. december 2006 besluttet at inddrage det lovpligtige sikkerheds- og sundhedsarbejde i MED-aftalen. Der er derfor udarbejdet en arbejdsmiljøaftale for hele regionen i Regions-MEDudvalget(RMU) og for Center-MEDudvalget for Center for Voksensocial ( CVOS) Gårdhavens arbejdsmiljøaftale skal ses i sammenhæng med disse aftaler og som en lokal udmøntning i forhold til vores konkrete arbejdsplads. Denne arbejdsmiljøaftale indgås i henhold til Arbejdsmiljølovens 8,stk 4, og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 med senere ændringer, kap. 6 38, der beskriver at der kan indgås aftaler mellem parterne, som beskrives i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse, 3, stk. 3, om ændret organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet med henblik på at effektivisere og styre virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. 1 AFTALENS OMRÅDE Arbejdsmiljøaftalen gælder for alle ansatte ved det socialpsykiatriske bosted Gårdhaven. Gårdhaven har en enstrenget MED-struktur, hvori denne arbejdsmiljøaftale indgår som en del af arbejdsgrundlaget. 2 FORMÅL Arbejdsmiljøaftalen har til formål at styrke, udvikle og effektivisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet, så der kan etableres et systematisk, forebyggende og sundhedsfremmende arbejdsmiljøarbejde. Aftalen angiver, hvordan opgaver og funktioner vil blive varetaget, og hvordan det Lokale MED-udvalg (LMU) vil foretage en løbende evaluering af mål og midler. Aftalen har fokus på de arbejdsmiljøområder der udmeldes af lovgivningen, de arbejdsmiljøområder der rejses på arbejdspladsen og de arbejdsmiljøområder der udpeges af Hoved MED udvalget (HMU) - Center-Medudvalget(CMU) i Center for Voksensocial (CVOS) 3 OPGAVER Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved Gårdhaven er etableret i en enstrenget MED-struktur.. Det betyder at der er nedsat et udvalg - LMU, der tager sig af både medindflydelsesopgaver og arbejdsmiljøopgaver, i henhold til MED-aftalen og Arbejdsmiljøloven. Det betyder at der i 2

3 LMU - udover ledelsen er valgte i forhold til medindflydelsesopgaver - typisk tillidsrepræsentanter og deres suppleanter og valgte og udpegede i forhold til arbejdsmiljøopgaver - bestående af arbejdsmiljørepræsentant, forflytningsinstruktører, konflikthåndteringsinstruktør og en person der har særligt fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Lederen af Bostedet er også leder af sikkerhedsarbejdet. For at give et overblik over hvilke opgaver der løses i LMU, hvordan arbejdsdelingen er og grænseflader mellem ovenstående har vi udarbejdet følgende figur: Leder Budget MUS/GRUS Sikkerhedsleder TR/Leder Løn/Overenskomst Ansættelse Afskedigelse Tjenstlige samtaler Arbejdstidsregler LMU-udvalg Arbejdstid Sundhedsfremme Socialt kapitel Personalepolitik Kompetenceudvi kling,økonomi SR/Leder Arbejdsskader Deltagelse i SIO Ergonomi Byggesager Apv AKU Arbejdsmiljøgruppe Forflytninger Hjælpemidler Konflikthåndtering Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø 3

4 4 AKTIVITETER OG METODER LMU varetager funktionen som arbejdsmiljøudvalg og har dermed et overordnet ansvar for sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Men meget af det daglige arbejde uddelegeres til arbejdsmiljøgruppen eller dens enkelte medlemmer. LMU skal følge op på såvel de lov og regelbundne fokusområder, som på de af HMU, CMU og LMU udpegede fokusområder. LMU melder tilbage til CMU og HMU når der anmodes om dette. PLANLÆGNING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET En gang årligt på årets første LMUmøde vedtager LMU en plan for, hvornår på året der systematisk arbejdes med hvilke sikkerheds- og sundhedsområder. Planen skal som minimun indeholde beskrivelse af opsamling i forhold til arbejdsulykker, nærved ulykker, episoder med vold og trusler om vold samt sygefravær. POLITIKUDVIKLING LMU tager initiativ til såvel at implementere regionens personalepolitikker som at udforme lokale politikker. I politikker der vedrører arbejdsmiljøarbejdet kan opgaven uddelegeres til arbejdsmiljøgruppen for senere vedtagelse i LMU. På Gårdhaven findes følgende lokale politikker: Syge/fraværspolitik, Seniorpolitik, Gravidpolitik, Rygepolitik, Politik omkring fordeling af jule-/nytårsvagterne og sommerferieafholdelse. APV / AKU Ledelsen tager gennem LMU initiativ til at gennemføre henholdsvis APV i ulige år og AKU i lige år eller i forhold til Psykiatri og socialledelsens udmeldinger. LMU kan uddelegere arbejdet til arbejdsmiljøgruppen, men skemamateriale, handleplaner og tidsplaner forelægges LMU til godkendelse. Sikkerhedsleder og SR og samler undersøgelsens resultater og forelægger disse i LMU. Opfølgning af de - via ovennævnte undersøgelser - rejste fokusområder aftales i LMU. Der udarbejdes handleplan herfor. Opgaver i forhold hertil kan delegeres til Arbejdsmiljøorganisationen og dens enkelte medlemmer. Undersøgelser, resultater og aftalte handleplaner kan altid findes i biblioteket tilgængeligt for alle ansatte. ARBEJDSULYKKER Alle arbejdsskader der medfører risiko for mèn eller giver fravær anmeldes via EASY. De følges op på af SR og sikkerhedsleder. Arbejdsmiljøgruppen drøfter disse mindst 2 gange årligt og bringer deres overvejelser om mulig forebyggelse videre til det samlede LMU. Mindst 2 gange årligt drøfter LMU - på baggrund af arbejdsmiljøgruppens materiale - 4

5 arbejdsulykker - nærved ulykker og vold og trusler om vold. LMU kan på baggrund heraf iværksætte hensigtsmæssige tiltag med henblik på at forebygge ulykker. NÆRVED ULYKKER Alle nærved ulykker registreres i Easy og følges op på af SR og sikkerhedsleder. Der føres systematisk statistik over alle hændelser. Disse drøftes mindst 2 gange årligt af arbejdsmiljøgruppen som bringer deres overvejelser om mulig forebyggelse videre til det samlede LMU. VOLD OG TRUSLER OM VOLD Alle episoder med vold eller trusler om vold registreres internt på Gårdhavens skema. Skemaet findes både i papirform og i elektronisk udgave. Skemaet udfyldes straks efter episoden og videregives til sikkerhedsleder eller dennes stedfortræder. Der følges op på alle episoder med den enkelte involverede. Det er sikkerhedsleder/ SR / konflikthåndteringsinstruktør der følger op i forhold til skemaet. Der kan gives individuel vejledning af ovenstående, kollegial supervision, debriefing og ekstern supervision af psykolog. Alle skemaer samles i dertil aftalt mappe på biblioteket tilgængelig for alle. Der føres systematisk statistik, der drøftes mindst 2 gange årligt af arbejdsmiljøgruppen som bringer deres overvejelser om forebyggelse videre til det samlede LMU. Der findes følgende vejledninger på Gårdhaven: Retningslinjer mod vold og trusler om vold. Denne indeholder beskrivelse af forebyggende tiltag mod vold og trusler, Kriseplan/beredskabsplan når vold og trusler foregår, opsamling af hændelsen efterfølgende og en systematik og læringsdel. Og refererer til følgende lokale vejledninger: Oplæring af nyt personale i forhold til konflikthåndtering på Gårdhaven. Vejledning i forbindelse med vold eller trusler om vold. Principper i konfliktdæmpende kommunikation og handlestrategier i konfliktsituationer. Alle vejledninger udleveres og gennemgås med nyansatte i introduktionsforløb, ved kliniske undervisninger omkring konflikthåndtering og løbende ved undervisninger/ temamøder og dage omkring emnet, for alle ansatte. 5

6 SYGEFRAVÆR Håndtering af den enkelte medarbejders sygefravær foregår i henhold til Gårdhavens syge/fraværspolitik. Mindst 1 gang årligt informerer ledelsen det samlede LMU om hvordan sygefraværet har set ud i det seneste år, samt hvilke tiltag der er gjort. LMU drøfter dette og kan med baggrund i den aktuelle sygefraværspolitik iværksætte hensigtsmæssige tiltag for at forebygge og minimere sygefravær. ARBEJDSTILSYNET Ved anmeldte tilsyn fra Arbejdstilsynet deltager så mange som muligt fra arbejdsmiljøorganisationen i tilsynet. Ved uanmeldte tilsyn deltager de der er tilstede. Ved eventuelle reaktioner efter anmeldte eller uanmeldte tilsyn fra Arbejdstilsynet er det Arbejdsmiljøorganisationen der følger op og det er i sidste ende lederens og sikkerhedslederens ansvar at alle punkter er fulgt op, udført og dokumenteret samt indsendt til rette tid og sted. Ved eventuelle reaktioner skal ledelsen i C-VOS og daglig sikkerhedsleder pt. Lone Rolving informeres og inddrages. FOREBYGGENDE INDSATSER På Gårdhaven er følgende tiltag sat i værk: - alle nye medarbejdere har i det første år en læringspartner. - alle nye medarbejdere, elever og studerende tilbydes et klinisk undervisningsforløb udvalgte temaer der omhandler det mest generelle omkring arbejdet med beboerne, jura, forflytningsinstruktion, brandinstruktion og konflikthåndtering. - der afholdes instruktioner 2 gange årligt i forflytning hvor medarbejderne selv sætter dagsordenen. - der afholdes flere årlige forløb med faglig vejledning i mindre grupper. - der tilbydes supervision efter behov. - der afholdes forummøder 2 3 gange om måneden, hvor der i gruppen reflekteres samlet omkring indsatsområder for den enkelte beboer og ved behov laves der IVA skemaer og vejledninger omkring vanskelige forflytninger, vanskelige beboersamarbejder. - der er uddannet 4 medarbejdere med særlige ansvarsområde ud over SR. 2 forflytningsinstruktører, 1 konflikthåndteringsinstruktør og 1 arbejdsmiljøuddannet som har fokus på det fysiske område. - der er møde mellem alle grupper og ledelse med 4 ugers interval hvor 6

7 arbejdsmiljøspørgsmål ofte er på dagsordenen. - der er en særlig udnævnt gruppe (kaldet arbejdsmiljøgruppen) som holder fokus på enhedens samlede arbejdsmiljø. Følgende nye tiltag er startet i 2009 eller planlægges at starte i 2010: - fokusuge for arbejdsmiljøet vi har valgt at uge 40 skal være vores faste fokusuge med temaer der besluttes af LMU. - der vil blive iværksat instruktion/supervision omkring konflikthåndtering/ konfliktdæmpende adfærd indeholdende generel forebyggelse af konflikter, trusler og vold, og også håndtering af dette når det opstår. Følgende politikker planlægges udarbejdet: Trivselspolitik INFORMATIONER OG INFORMATIONSVEJE Dagsordenen til LMU møder vil som fast punkt have orientering fra arbejdsmiljøgruppen. Derudover vil der på LMU dagsordenen være punkter som følger årskalenderen for arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøgruppen har til opgave efter drøftelse i LMU at arrangere en årlig uge hvor der for hele bostedet sættes fokus på udvalgte arbejdsmiljøproblematikker. LMU og arbejdsmiljøgruppen skal på alle møder drøfte hvilke informationer, der skal formidles til alle medarbejdere. Referater fra møderne i LMU og Arbejdsmiljøgruppen vil altid være at finde i de dertil indrettede mapper i grupperne og i biblioteket. Alle medarbejdere forventes at holde sig informerede via disse referater. ARBEJDSMILJØUDDANNELSE LMU har ansvaret for at sikkerhedsleder og de valgte SR gennemgår den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Tilmelding til uddannelse skal finde sted senest 4 uger efter valget og være gennemført senest 6 måneder efter valget. Det er herudover et krav i en enstrenget organisering med mere end 5 medarbejderrepræsentanter at mindst 1 person mere har den lovpligtige uddannelse. TID TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET LMU drøfter og aftaler vilkår for arbejdsmiljørepræsentanternes og arbejdsmiljøgruppens arbejde med arbejdsmiljøarbejdet. 7

8 NY-, OM-, OG TILBYGNINGER OG RENOVERINGER Ved bygningsmæssige ændringer og renoveringer skal den lokale arbejdsmiljøgruppe inddrages så tidligt at sikkerheds- og sundhedsforhold sikres. 5: PROCEDURE FOR GENNEMFØRELSE AF OG OPFØLGNING PÅ ARBEJDSMILJØAFTALEN Det overordnede mål er, at undgå arbejdsulykker samt skabe og vedligeholde et godt og sundt arbejdsmiljø. På baggrund af landsdækkende indsatsområder, HMU og CMU udvalgte fokusområder samt de via APV og AKU afdækkede indsatsområder aftaler LMU hvilke konkrete initiativer der skal iværksættes. LMU forventes at arbejde forebyggende og reagere på de afdækkede problemstillinger og opstille handleplaner til forebyggelse. LMU drøfter og afgiver vejledende tidsplaner for de enkelte initiativer samt følger op på dette. LMU drøfter mulige forbyggende initiativer i forhold til informationer fra arbejdsmiljøgruppen. Disse drøftelser finder sted på baggrund af arbejdsmiljøgruppens undersøgelser af de faktiske forhold. 6: OPGAVE OG FUNKTIONSVARETAGELSE LMU varetager således både de opgaver der i arbejdsmiljøloven er tillagt Arbejdsmiljøgruppen og samarbejdsopgaver. Opgaverne kan uddelegeres, men det er det samlede LMU der beslutter initiativer, følger op og evaluerer. På Gårdhaven er LMU sammensat således: 2 ledelses repræsentanter: Rie Leder, formand for LMU, Sikkerhedsleder, arbejdsmiljøuddannet Sonja - Stedfortræder, konflikthåndteringsinstruktør. 8 medarbejderrepræsentanter: Conny - TR for FOA- næstformand LMU Hanne - TR suppleant for FOA Otilia - TR for Sygeplejersker Karen Margrethe - TR for 3F Lone valgt SR, fokus på psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøuddannet Bente T - forflytningsinstruktør Helle Siig - forflytningsinstruktør 8

9 Ib - Fysisk arbejdsmiljø arbejdsmiljøuddannet. For at få overblik over grænseflader, opgaver og funktioner henvises til tidligere figur side 3. Arbejdsmiljøgruppen består således af Rie, Sonja, Lone, Bente T, Helle Siig og Ib. I relation til sikkerheds- og sundhedsopgaver: LMU ansvaret forfølgende opgaver: - planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet, herunder arbejdsmiljøgruppens arbejde. - beslutte aktiviteter til beskyttelse af medarbejdere mod risici. - registrere virksomhedens arbejdsmiljøproblemer - rådgive virksomheden om løsning og forebyggelse af risici. - følge op og evaluere omkring forebyggende aktiviteter og løsninger på problematikker. - sørge for at arbejdsulykker/skader, nærved ulykker, vold og trusler registreres, undersøges og om muligt forebygges. - skal holde sig orienteret om bestemmelser, lovgivning og vejledninger der berører virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. - skal opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion - skal udarbejde og sørge for at sikkerhedsforskrifter overholdes. Arbejdsmiljøgruppen har følgende opgaver: - varetage aktiviteter til beskyttelse af medarbejdernes sikkerhed og sundhed, - undersøgelse af sikkerheds - og sundheds risici, tillige med proaktivt at varetage aktiviteter for at forebygge risici. - deltage i planlægning af bostedets sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder deltage ved kortlægning og kontrol af arbejdsforholdene. - forelægge sikkerhedsleder behov for nyanskaffelser af diverse udstyr der kan forbedre arbejdsprocesser eller mindske risici. - sikre at medarbejdere er instruerede i korrekt brug af hjælpemidler, maskiner og stoffer, samt at det benyttede er i god og forsvarlig stand, kontrolleret efter lovgivningens regler. - sørge for intern registrering af og opfølgning omkring vold, trusler, nærvedulykker og forelægge registreringer og overvejelser om forebyggelse for LMU i forhold til årskalender. - deltage i opfølgninger af APV og AKU. - skal påvirke den enkelte medarbejder til en adfærd der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed. - skal udarbejde arbejdsmiljøredegørelser, handleplaner og tidsplaner for alle indsatsområder Sikkerhedslederen har følgende opgaver: 9

10 - skal handle på arbejdsmiljøgruppens vegne ved akutte behov. - skal inddrage arbejdsmiljøgruppen og koordinere omkring indsatsområder der udmeldes fra HMU, CMU eller landsdækkende. - Er sammen med den valgte SR ansvarlig for at skriftliggøre handleplaner for diverse indsatsområder i forhold til APV og AKU, samt sikre LMU er orienteret herom - skal sørge for det samlede personale er orienteret om sikkerheds- og sundhedsarbejdet, - skal sikre tilgængelige referater. - skal indberette arbejdsskader/ulykker via EASY, og sikre diverse andre indberetninger udkommer til rette tid og sted. - skal overvåge at det bliver kontrolleret at arbejdet udføres efter gældende regler. - skal meddele sanktioner hvis en medarbejder efter gentagne vejledninger ikke følger sikkerhedsforskrifter. SR har følgende opgaver: - Skal deltage i planlægning og vurdering af sikkerheds og sundhedsforhold. - Skal deltage i planlægning, gennemførelse, vurdering og opfølgning på APV og AKU - Skal deltage i kortlægning og kontrol af arbejdsforhold kan uddelegere denne opgave til andre i arbejdsmiljøorganisationen. - Skal deltage i forebyggelse, undersøgelse og opfølgning af ulykkestilfælde. - Skal orientere og motivere kolleger til sikkerhedsfremmende adfærd. - Skal virke som kontaktled mellem ansatte og arbejdsmiljøgruppen/lmu - Skal gennemføre arbejdsmiljøuddannelse. Alle medarbejdere har følgende forpligtelser. - skal deltage i instruktioner der afholdes internt omkring forflytningsteknikker/ konflikthåndtering og brandinstruktion. - skal lade sig vejlede af forflytningsinstruktører/ SR/ konflikthåndteringsinstruktør når der opleves behov herfor fra egen eller instruktørernes eller sikkerhedsleders side. - skal orientere en fra arbejdsmiljøgruppen hvis der opleves risikoområder. - skal overholde de aftaler der er indgået omkring håndtering af hjælpemidler, forflytninger og konfliktforebyggelse. - skal udfylde skemaer til intern registrering ved nærvedulykker og ved trusler og vold. - skal bede om at arbejdsskader anmeldes. - skal holde sig orienteret via referater fra arbejdsmiljøgruppen og LMU 7: Ændringer og opsigelse af arbejdsmiljøaftalen Denne arbejdsmiljøaftale er vedtaget af LMU den 16. marts Aftalen er senest revideret 10

11 den 8.november Den træder i kraft umiddelbart herefter. Aftalen kan til hver en tid ønskes revideres af LMU og det er også LMU der skal godkende evt. revideringer. Aftalen kan skriftligt opsiges med 9 måneders varsel af ledelse eller medarbejdersiden i LMU Dato: Formand for LMU Leder Rie Firlings Næstformand LMU Conny Feddern 11

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Kompetenceudvikling Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for Udarbejdet af: Conny Feddern, Sonja Jepsen, Rie Firlings Godkendt

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård Februar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...3 Organisationsplan

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale. for. Pilebakken

Arbejdsmiljøaftale. for. Pilebakken Arbejdsmiljøaftale (Virksomhedsaftale) for Pilebakken Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik på at sikre, at den ændrede organisering

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker

Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker DET HUMANISTISKE FAKULTET ARBEJDSMILJØUDVALGET SAGSNOTAT Vedr.: Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker 8. NOVEMBER 2004 FAMU Sagsbehandler: Nina Qvistgaard NJALSGADE 80 2300 KØBENHAVN

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Håndbog for Sikkerhedsgrupper

Håndbog for Sikkerhedsgrupper Håndbog for Sikkerhedsgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen incl. Regional Udvikling 28.05.08 Indhold: 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Sikkerhedsgruppens ansvar

Læs mere

Lokal arbejdsmiljøaftale for Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest

Lokal arbejdsmiljøaftale for Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest Lokal arbejdsmiljøaftale for Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest Formålet med arbejdsmiljøaftalen er at styrke, udvikle og effektivisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet, så der kan etableres et systematisk,

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for sammenlagte lokale udvalg (Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg) ved University College Lillebælt

Arbejdsmiljøaftale for sammenlagte lokale udvalg (Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg) ved University College Lillebælt Arbejdsmiljøaftale for sammenlagte lokale udvalg (Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg) ved University College Lillebælt 1. Lovgrundlaget for arbejdsmiljøaftalen Lovgrundlaget for arbejdsmiljøaftalen findes

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Arbejdsmiljøaftalen for Akutcentret Aarhus Universitetshospital 2012-2014

Arbejdsmiljøaftalen for Akutcentret Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Arbejdsmiljøaftalen for Akutcentret Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Godkendt af CMU? 2012 Aarhus Universitetshospitals skal tilhøre eliten af universitetshospitaler. Som beskrevet i visionen skal

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Kapitel 2: Formål og midler 2 Formål og midler 7 Kapitel 3: Sammensætning af MEDudvalg 3 Generelt

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere