ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts Senest revideret 8.november 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010."

Transkript

1 ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts Senest revideret 8.november

2 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11. december 2006 besluttet at inddrage det lovpligtige sikkerheds- og sundhedsarbejde i MED-aftalen. Der er derfor udarbejdet en arbejdsmiljøaftale for hele regionen i Regions-MEDudvalget(RMU) og for Center-MEDudvalget for Center for Voksensocial ( CVOS) Gårdhavens arbejdsmiljøaftale skal ses i sammenhæng med disse aftaler og som en lokal udmøntning i forhold til vores konkrete arbejdsplads. Denne arbejdsmiljøaftale indgås i henhold til Arbejdsmiljølovens 8,stk 4, og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 med senere ændringer, kap. 6 38, der beskriver at der kan indgås aftaler mellem parterne, som beskrives i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse, 3, stk. 3, om ændret organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet med henblik på at effektivisere og styre virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. 1 AFTALENS OMRÅDE Arbejdsmiljøaftalen gælder for alle ansatte ved det socialpsykiatriske bosted Gårdhaven. Gårdhaven har en enstrenget MED-struktur, hvori denne arbejdsmiljøaftale indgår som en del af arbejdsgrundlaget. 2 FORMÅL Arbejdsmiljøaftalen har til formål at styrke, udvikle og effektivisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet, så der kan etableres et systematisk, forebyggende og sundhedsfremmende arbejdsmiljøarbejde. Aftalen angiver, hvordan opgaver og funktioner vil blive varetaget, og hvordan det Lokale MED-udvalg (LMU) vil foretage en løbende evaluering af mål og midler. Aftalen har fokus på de arbejdsmiljøområder der udmeldes af lovgivningen, de arbejdsmiljøområder der rejses på arbejdspladsen og de arbejdsmiljøområder der udpeges af Hoved MED udvalget (HMU) - Center-Medudvalget(CMU) i Center for Voksensocial (CVOS) 3 OPGAVER Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved Gårdhaven er etableret i en enstrenget MED-struktur.. Det betyder at der er nedsat et udvalg - LMU, der tager sig af både medindflydelsesopgaver og arbejdsmiljøopgaver, i henhold til MED-aftalen og Arbejdsmiljøloven. Det betyder at der i 2

3 LMU - udover ledelsen er valgte i forhold til medindflydelsesopgaver - typisk tillidsrepræsentanter og deres suppleanter og valgte og udpegede i forhold til arbejdsmiljøopgaver - bestående af arbejdsmiljørepræsentant, forflytningsinstruktører, konflikthåndteringsinstruktør og en person der har særligt fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Lederen af Bostedet er også leder af sikkerhedsarbejdet. For at give et overblik over hvilke opgaver der løses i LMU, hvordan arbejdsdelingen er og grænseflader mellem ovenstående har vi udarbejdet følgende figur: Leder Budget MUS/GRUS Sikkerhedsleder TR/Leder Løn/Overenskomst Ansættelse Afskedigelse Tjenstlige samtaler Arbejdstidsregler LMU-udvalg Arbejdstid Sundhedsfremme Socialt kapitel Personalepolitik Kompetenceudvi kling,økonomi SR/Leder Arbejdsskader Deltagelse i SIO Ergonomi Byggesager Apv AKU Arbejdsmiljøgruppe Forflytninger Hjælpemidler Konflikthåndtering Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø 3

4 4 AKTIVITETER OG METODER LMU varetager funktionen som arbejdsmiljøudvalg og har dermed et overordnet ansvar for sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Men meget af det daglige arbejde uddelegeres til arbejdsmiljøgruppen eller dens enkelte medlemmer. LMU skal følge op på såvel de lov og regelbundne fokusområder, som på de af HMU, CMU og LMU udpegede fokusområder. LMU melder tilbage til CMU og HMU når der anmodes om dette. PLANLÆGNING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET En gang årligt på årets første LMUmøde vedtager LMU en plan for, hvornår på året der systematisk arbejdes med hvilke sikkerheds- og sundhedsområder. Planen skal som minimun indeholde beskrivelse af opsamling i forhold til arbejdsulykker, nærved ulykker, episoder med vold og trusler om vold samt sygefravær. POLITIKUDVIKLING LMU tager initiativ til såvel at implementere regionens personalepolitikker som at udforme lokale politikker. I politikker der vedrører arbejdsmiljøarbejdet kan opgaven uddelegeres til arbejdsmiljøgruppen for senere vedtagelse i LMU. På Gårdhaven findes følgende lokale politikker: Syge/fraværspolitik, Seniorpolitik, Gravidpolitik, Rygepolitik, Politik omkring fordeling af jule-/nytårsvagterne og sommerferieafholdelse. APV / AKU Ledelsen tager gennem LMU initiativ til at gennemføre henholdsvis APV i ulige år og AKU i lige år eller i forhold til Psykiatri og socialledelsens udmeldinger. LMU kan uddelegere arbejdet til arbejdsmiljøgruppen, men skemamateriale, handleplaner og tidsplaner forelægges LMU til godkendelse. Sikkerhedsleder og SR og samler undersøgelsens resultater og forelægger disse i LMU. Opfølgning af de - via ovennævnte undersøgelser - rejste fokusområder aftales i LMU. Der udarbejdes handleplan herfor. Opgaver i forhold hertil kan delegeres til Arbejdsmiljøorganisationen og dens enkelte medlemmer. Undersøgelser, resultater og aftalte handleplaner kan altid findes i biblioteket tilgængeligt for alle ansatte. ARBEJDSULYKKER Alle arbejdsskader der medfører risiko for mèn eller giver fravær anmeldes via EASY. De følges op på af SR og sikkerhedsleder. Arbejdsmiljøgruppen drøfter disse mindst 2 gange årligt og bringer deres overvejelser om mulig forebyggelse videre til det samlede LMU. Mindst 2 gange årligt drøfter LMU - på baggrund af arbejdsmiljøgruppens materiale - 4

5 arbejdsulykker - nærved ulykker og vold og trusler om vold. LMU kan på baggrund heraf iværksætte hensigtsmæssige tiltag med henblik på at forebygge ulykker. NÆRVED ULYKKER Alle nærved ulykker registreres i Easy og følges op på af SR og sikkerhedsleder. Der føres systematisk statistik over alle hændelser. Disse drøftes mindst 2 gange årligt af arbejdsmiljøgruppen som bringer deres overvejelser om mulig forebyggelse videre til det samlede LMU. VOLD OG TRUSLER OM VOLD Alle episoder med vold eller trusler om vold registreres internt på Gårdhavens skema. Skemaet findes både i papirform og i elektronisk udgave. Skemaet udfyldes straks efter episoden og videregives til sikkerhedsleder eller dennes stedfortræder. Der følges op på alle episoder med den enkelte involverede. Det er sikkerhedsleder/ SR / konflikthåndteringsinstruktør der følger op i forhold til skemaet. Der kan gives individuel vejledning af ovenstående, kollegial supervision, debriefing og ekstern supervision af psykolog. Alle skemaer samles i dertil aftalt mappe på biblioteket tilgængelig for alle. Der føres systematisk statistik, der drøftes mindst 2 gange årligt af arbejdsmiljøgruppen som bringer deres overvejelser om forebyggelse videre til det samlede LMU. Der findes følgende vejledninger på Gårdhaven: Retningslinjer mod vold og trusler om vold. Denne indeholder beskrivelse af forebyggende tiltag mod vold og trusler, Kriseplan/beredskabsplan når vold og trusler foregår, opsamling af hændelsen efterfølgende og en systematik og læringsdel. Og refererer til følgende lokale vejledninger: Oplæring af nyt personale i forhold til konflikthåndtering på Gårdhaven. Vejledning i forbindelse med vold eller trusler om vold. Principper i konfliktdæmpende kommunikation og handlestrategier i konfliktsituationer. Alle vejledninger udleveres og gennemgås med nyansatte i introduktionsforløb, ved kliniske undervisninger omkring konflikthåndtering og løbende ved undervisninger/ temamøder og dage omkring emnet, for alle ansatte. 5

6 SYGEFRAVÆR Håndtering af den enkelte medarbejders sygefravær foregår i henhold til Gårdhavens syge/fraværspolitik. Mindst 1 gang årligt informerer ledelsen det samlede LMU om hvordan sygefraværet har set ud i det seneste år, samt hvilke tiltag der er gjort. LMU drøfter dette og kan med baggrund i den aktuelle sygefraværspolitik iværksætte hensigtsmæssige tiltag for at forebygge og minimere sygefravær. ARBEJDSTILSYNET Ved anmeldte tilsyn fra Arbejdstilsynet deltager så mange som muligt fra arbejdsmiljøorganisationen i tilsynet. Ved uanmeldte tilsyn deltager de der er tilstede. Ved eventuelle reaktioner efter anmeldte eller uanmeldte tilsyn fra Arbejdstilsynet er det Arbejdsmiljøorganisationen der følger op og det er i sidste ende lederens og sikkerhedslederens ansvar at alle punkter er fulgt op, udført og dokumenteret samt indsendt til rette tid og sted. Ved eventuelle reaktioner skal ledelsen i C-VOS og daglig sikkerhedsleder pt. Lone Rolving informeres og inddrages. FOREBYGGENDE INDSATSER På Gårdhaven er følgende tiltag sat i værk: - alle nye medarbejdere har i det første år en læringspartner. - alle nye medarbejdere, elever og studerende tilbydes et klinisk undervisningsforløb udvalgte temaer der omhandler det mest generelle omkring arbejdet med beboerne, jura, forflytningsinstruktion, brandinstruktion og konflikthåndtering. - der afholdes instruktioner 2 gange årligt i forflytning hvor medarbejderne selv sætter dagsordenen. - der afholdes flere årlige forløb med faglig vejledning i mindre grupper. - der tilbydes supervision efter behov. - der afholdes forummøder 2 3 gange om måneden, hvor der i gruppen reflekteres samlet omkring indsatsområder for den enkelte beboer og ved behov laves der IVA skemaer og vejledninger omkring vanskelige forflytninger, vanskelige beboersamarbejder. - der er uddannet 4 medarbejdere med særlige ansvarsområde ud over SR. 2 forflytningsinstruktører, 1 konflikthåndteringsinstruktør og 1 arbejdsmiljøuddannet som har fokus på det fysiske område. - der er møde mellem alle grupper og ledelse med 4 ugers interval hvor 6

7 arbejdsmiljøspørgsmål ofte er på dagsordenen. - der er en særlig udnævnt gruppe (kaldet arbejdsmiljøgruppen) som holder fokus på enhedens samlede arbejdsmiljø. Følgende nye tiltag er startet i 2009 eller planlægges at starte i 2010: - fokusuge for arbejdsmiljøet vi har valgt at uge 40 skal være vores faste fokusuge med temaer der besluttes af LMU. - der vil blive iværksat instruktion/supervision omkring konflikthåndtering/ konfliktdæmpende adfærd indeholdende generel forebyggelse af konflikter, trusler og vold, og også håndtering af dette når det opstår. Følgende politikker planlægges udarbejdet: Trivselspolitik INFORMATIONER OG INFORMATIONSVEJE Dagsordenen til LMU møder vil som fast punkt have orientering fra arbejdsmiljøgruppen. Derudover vil der på LMU dagsordenen være punkter som følger årskalenderen for arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøgruppen har til opgave efter drøftelse i LMU at arrangere en årlig uge hvor der for hele bostedet sættes fokus på udvalgte arbejdsmiljøproblematikker. LMU og arbejdsmiljøgruppen skal på alle møder drøfte hvilke informationer, der skal formidles til alle medarbejdere. Referater fra møderne i LMU og Arbejdsmiljøgruppen vil altid være at finde i de dertil indrettede mapper i grupperne og i biblioteket. Alle medarbejdere forventes at holde sig informerede via disse referater. ARBEJDSMILJØUDDANNELSE LMU har ansvaret for at sikkerhedsleder og de valgte SR gennemgår den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Tilmelding til uddannelse skal finde sted senest 4 uger efter valget og være gennemført senest 6 måneder efter valget. Det er herudover et krav i en enstrenget organisering med mere end 5 medarbejderrepræsentanter at mindst 1 person mere har den lovpligtige uddannelse. TID TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET LMU drøfter og aftaler vilkår for arbejdsmiljørepræsentanternes og arbejdsmiljøgruppens arbejde med arbejdsmiljøarbejdet. 7

8 NY-, OM-, OG TILBYGNINGER OG RENOVERINGER Ved bygningsmæssige ændringer og renoveringer skal den lokale arbejdsmiljøgruppe inddrages så tidligt at sikkerheds- og sundhedsforhold sikres. 5: PROCEDURE FOR GENNEMFØRELSE AF OG OPFØLGNING PÅ ARBEJDSMILJØAFTALEN Det overordnede mål er, at undgå arbejdsulykker samt skabe og vedligeholde et godt og sundt arbejdsmiljø. På baggrund af landsdækkende indsatsområder, HMU og CMU udvalgte fokusområder samt de via APV og AKU afdækkede indsatsområder aftaler LMU hvilke konkrete initiativer der skal iværksættes. LMU forventes at arbejde forebyggende og reagere på de afdækkede problemstillinger og opstille handleplaner til forebyggelse. LMU drøfter og afgiver vejledende tidsplaner for de enkelte initiativer samt følger op på dette. LMU drøfter mulige forbyggende initiativer i forhold til informationer fra arbejdsmiljøgruppen. Disse drøftelser finder sted på baggrund af arbejdsmiljøgruppens undersøgelser af de faktiske forhold. 6: OPGAVE OG FUNKTIONSVARETAGELSE LMU varetager således både de opgaver der i arbejdsmiljøloven er tillagt Arbejdsmiljøgruppen og samarbejdsopgaver. Opgaverne kan uddelegeres, men det er det samlede LMU der beslutter initiativer, følger op og evaluerer. På Gårdhaven er LMU sammensat således: 2 ledelses repræsentanter: Rie Leder, formand for LMU, Sikkerhedsleder, arbejdsmiljøuddannet Sonja - Stedfortræder, konflikthåndteringsinstruktør. 8 medarbejderrepræsentanter: Conny - TR for FOA- næstformand LMU Hanne - TR suppleant for FOA Otilia - TR for Sygeplejersker Karen Margrethe - TR for 3F Lone valgt SR, fokus på psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøuddannet Bente T - forflytningsinstruktør Helle Siig - forflytningsinstruktør 8

9 Ib - Fysisk arbejdsmiljø arbejdsmiljøuddannet. For at få overblik over grænseflader, opgaver og funktioner henvises til tidligere figur side 3. Arbejdsmiljøgruppen består således af Rie, Sonja, Lone, Bente T, Helle Siig og Ib. I relation til sikkerheds- og sundhedsopgaver: LMU ansvaret forfølgende opgaver: - planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet, herunder arbejdsmiljøgruppens arbejde. - beslutte aktiviteter til beskyttelse af medarbejdere mod risici. - registrere virksomhedens arbejdsmiljøproblemer - rådgive virksomheden om løsning og forebyggelse af risici. - følge op og evaluere omkring forebyggende aktiviteter og løsninger på problematikker. - sørge for at arbejdsulykker/skader, nærved ulykker, vold og trusler registreres, undersøges og om muligt forebygges. - skal holde sig orienteret om bestemmelser, lovgivning og vejledninger der berører virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. - skal opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion - skal udarbejde og sørge for at sikkerhedsforskrifter overholdes. Arbejdsmiljøgruppen har følgende opgaver: - varetage aktiviteter til beskyttelse af medarbejdernes sikkerhed og sundhed, - undersøgelse af sikkerheds - og sundheds risici, tillige med proaktivt at varetage aktiviteter for at forebygge risici. - deltage i planlægning af bostedets sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder deltage ved kortlægning og kontrol af arbejdsforholdene. - forelægge sikkerhedsleder behov for nyanskaffelser af diverse udstyr der kan forbedre arbejdsprocesser eller mindske risici. - sikre at medarbejdere er instruerede i korrekt brug af hjælpemidler, maskiner og stoffer, samt at det benyttede er i god og forsvarlig stand, kontrolleret efter lovgivningens regler. - sørge for intern registrering af og opfølgning omkring vold, trusler, nærvedulykker og forelægge registreringer og overvejelser om forebyggelse for LMU i forhold til årskalender. - deltage i opfølgninger af APV og AKU. - skal påvirke den enkelte medarbejder til en adfærd der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed. - skal udarbejde arbejdsmiljøredegørelser, handleplaner og tidsplaner for alle indsatsområder Sikkerhedslederen har følgende opgaver: 9

10 - skal handle på arbejdsmiljøgruppens vegne ved akutte behov. - skal inddrage arbejdsmiljøgruppen og koordinere omkring indsatsområder der udmeldes fra HMU, CMU eller landsdækkende. - Er sammen med den valgte SR ansvarlig for at skriftliggøre handleplaner for diverse indsatsområder i forhold til APV og AKU, samt sikre LMU er orienteret herom - skal sørge for det samlede personale er orienteret om sikkerheds- og sundhedsarbejdet, - skal sikre tilgængelige referater. - skal indberette arbejdsskader/ulykker via EASY, og sikre diverse andre indberetninger udkommer til rette tid og sted. - skal overvåge at det bliver kontrolleret at arbejdet udføres efter gældende regler. - skal meddele sanktioner hvis en medarbejder efter gentagne vejledninger ikke følger sikkerhedsforskrifter. SR har følgende opgaver: - Skal deltage i planlægning og vurdering af sikkerheds og sundhedsforhold. - Skal deltage i planlægning, gennemførelse, vurdering og opfølgning på APV og AKU - Skal deltage i kortlægning og kontrol af arbejdsforhold kan uddelegere denne opgave til andre i arbejdsmiljøorganisationen. - Skal deltage i forebyggelse, undersøgelse og opfølgning af ulykkestilfælde. - Skal orientere og motivere kolleger til sikkerhedsfremmende adfærd. - Skal virke som kontaktled mellem ansatte og arbejdsmiljøgruppen/lmu - Skal gennemføre arbejdsmiljøuddannelse. Alle medarbejdere har følgende forpligtelser. - skal deltage i instruktioner der afholdes internt omkring forflytningsteknikker/ konflikthåndtering og brandinstruktion. - skal lade sig vejlede af forflytningsinstruktører/ SR/ konflikthåndteringsinstruktør når der opleves behov herfor fra egen eller instruktørernes eller sikkerhedsleders side. - skal orientere en fra arbejdsmiljøgruppen hvis der opleves risikoområder. - skal overholde de aftaler der er indgået omkring håndtering af hjælpemidler, forflytninger og konfliktforebyggelse. - skal udfylde skemaer til intern registrering ved nærvedulykker og ved trusler og vold. - skal bede om at arbejdsskader anmeldes. - skal holde sig orienteret via referater fra arbejdsmiljøgruppen og LMU 7: Ændringer og opsigelse af arbejdsmiljøaftalen Denne arbejdsmiljøaftale er vedtaget af LMU den 16. marts Aftalen er senest revideret 10

11 den 8.november Den træder i kraft umiddelbart herefter. Aftalen kan til hver en tid ønskes revideres af LMU og det er også LMU der skal godkende evt. revideringer. Aftalen kan skriftligt opsiges med 9 måneders varsel af ledelse eller medarbejdersiden i LMU Dato: Formand for LMU Leder Rie Firlings Næstformand LMU Conny Feddern 11

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale. for. Pilebakken

Arbejdsmiljøaftale. for. Pilebakken Arbejdsmiljøaftale (Virksomhedsaftale) for Pilebakken Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik på at sikre, at den ændrede organisering

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Godkendt af LMU 12. septemberl 2013 Aarhus Universitetshospitals skal tilhøre eliten af universitetshospitaler.

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen Netværksmøde Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012 Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen 1 Program Indhold: Arbejdstilsynets nye tilsynsform Hvordan forbereder vi os bedst til AT-besøg? God praksis omkring APV

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Dennis Calender. Konsekvensen af ineffektiv arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljø- og HRm-konsulent Dennis Calender

Dennis Calender. Konsekvensen af ineffektiv arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljø- og HRm-konsulent Dennis Calender Konsekvensen af ineffektiv arbejdsmiljøledelse Dennis Calender Human Ressource Management- & Arbejdsmiljøkonsulent Situationen i landbruget Medarbejdersituationen i landbruget pt. Elever Praktikanter fra

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Driftssekretariatet Personaleservice 2007/19952-003 Godkendt d. 30. juni 2008 Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Halsnæs Kommune august 2008 1 INDLEDNING...3 1.1 Sikkerhed, sundhed og trivsel

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012. Ledelsens forord

Arbejdsmiljøredegørelse 2012. Ledelsens forord Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Ledelsens forord Pr. 1. april 2011 fusionerede Aarhus Universitetshospital Aarhus Sygehus og Skejby Sygehus og hedder nu Aarhus Universitetshospital (AUH). På hospitalsniveau

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere