MED-aftale Maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED-aftale Maj"

Transkript

1 MED-aftale Maj 2017

2 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere information Formål og værdier... 6 MED-organisationens formål...6 Information og drøftelse...6 Fastlæggelse af retningslinjer og politikker...6 Værdier for samarbejdet...6 Åbenhed og dialog...6 Engagement og ansvarlighed...6 Løsninger og resultater MED-struktur... 7 Tre niveauer...7 Enstrenget MED-struktur...7 MED-strukturens opgaver...7 Retningslinjer og lokal udmøntning Arbejdsmiljø... 8 Mål...8 Arbejdsmiljøpolitik...8 Organisering...8 Hovedarbejdsmiljøudvalg...9 Sammensætning...9 Afholdelse af møder...9 Fælles-MED...9 LOkal-MED Arbejdsmiljøgrupper Arbejdsmiljøuddannelse Valg af arbejdsmiljørepræsentanter Lokal-MED Lokal-MED på alle arbejdspladser Mulighed for at sammenlægge et eller flere lokal-med Sammensætning Personalemøde med MED-status MED-udvalg Opgaver Møder og forretningsorden

3 6. Fælles-MED Fælles-MED på rne Sammensætning Opgaver Møder og forretningsorden Hoved-MED Hoved-MED for hele kommunen Sammensætning Opgaver Møder og forretningsorden Vilkår, valg og uddannelse Vilkår Medarbejderrepræsentanternes vilkår Valg Tillidsrepræsentanter Suppleant for tillidsrepræsentanter MED-udvalgsmedlemmer Arbejdsmiljørepræsentanter...17 Fællestillidsrepræsentanter...17 Uddannelse MED-uddannelse Arbejdsmiljøuddannelse

4

5 1. Baggrund RAMMEAFTALE OG LOKALAFTALE I november 1996 indgik Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) en rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. KL og KTO/SHK har med den indgåede rammeaftale, ønsket at skabe et grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem medarbejdere og ledere. Denne lokalaftale er baseret på den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Rammeaftalen indeholder både bestemmelser som ikke kan fraviges og minimumsbestemmelser som evt. kan udbygges yderligere i lokalaftalen. Både rammeaftalen og lokalaftalen vil derfor skulle anvendes ved eventuelt opståede tvivlsspørgsmål i forbindelse med samarbejdet mellem medarbejdere og ledere i Skive Kommune. AFTALENS OPBYGNING OG INDHOLD Lokalaftalen indeholder først en beskrivelse af formålet med aftalen og med MED-organisationen og de værdier som skal være fremherskende i arbejdet for medindflydelse og medbestemmelse (kapitel 2). Dernæst er det beskrevet hvordan arbejdet er organiseret. MED-strukturen er beskrevet overordnet (kapitel 3) og mere detaljeret for hvert af de tre niveauer, med vægt på udvalgenes sammensætning, opgaver og arbejdsform (kapitel 5, 6 og 7). MED-organisationens indsats i forhold til arbejdsmiljøet er beskrevet i kapitel 4. Afslutningsvis behandles øvrige forhold, herunder medarbejderrepræsentanternes vilkår, samt uddannelse (kapitel 8). AFTALENS OMRÅDER Aftalen gælder for alle ansatte ved Skive Kommune samt de selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Skive Kommune. IKRAFTTRÆDEN Aftalen trådte i kraft den 1. januar Aftalen er redigeret og genforhandlet i 2011 og EVALUERING Hoved-MED skal evaluere aftalen en gang om året og eventuelle ønsker om rettelser skal sendes til aftaleparterne til forhandling. OPSIGELSE Aftalen kan opsiges af parterne efter rammeaftalens regler ( 3 stk. 4). Såfremt der ikke opnås enighed om en ny MED-aftale, ved udløbet af opsigelsesperioden, er parterne enig om, at den lokale MED-aftale er gældende indtil der opnås enighed om en ny. DOKUMENTATION OG YDERLIGERE INFORMATION Der er flere steder i MED-aftalen henvist til dokumentation og yderligere information på intranettet. Selve MED-aftalen findes også på intranettet. I den elektroniske udgave linkes direkte til de relevante informationer og dokumenter. 5

6 2. Formål og værdier MED-ORGANISATIONENS FORMÅL MED-organisationen skal arbejde for at fremme Skive Kommunes mission, vision og værdier samt kommunens personalepolitiske holdninger og målsætninger. MED-organisationen skal bidrage til de overordnede mål og værdier ved At forbedre og udvikle samarbejdet, dialogen og tilliden mellem medarbejdere og ledere på den enkelte arbejdsplads og i Skive Kommune som helhed. At sikre alle medarbejdere medindflydelse og medbestemmelse i relation til personale- og samarbejdsforhold, arbejdspladsens drift, opgaveløsning og arbejdsmiljømæssige forhold. At arbejde for sundhed, trivsel og et godt arbejdsmiljø overalt i organisationen. Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse består af elementer som information og drøftelse, fastlæggelse af retningslinjer og politikker samt udmøntning af rammeaftaler. Information og drøftelse Information er et af nøgleordene i aftalen. Der er således pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for medarbejderne, arbejdspladsen og organisationen. Information skal gå begge veje mellem medarbejdere og ledere. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt og på en sådan måde, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes synspunkter og forslag indgår i grundlaget for ledelsens beslutninger. Ledelsen skal løbende informere medarbejderne om de beslutninger i kommunen, som er relevante for arbejdsforholdene og opgaveløsningen. Herved sikres medarbejderne medindflydelse. Fastlæggelse af retningslinjer og politikker Når medarbejder- eller ledersiden ønsker at få fastlagt retningslinjer eller politikker på et, skal der snarest indledes drøftelser. Det kan foregå på alle niveauer i MED-strukturen. Retningslinjerne kan gælde for hele kommunen eller for den enkelte institution afhængig af, på hvilket niveau de er aftalt. Retningslinjerne skal dog aftales så decentralt som muligt, så de bliver vedkommende og brugbare på den enkelte arbejdsplads. VÆRDIER FOR SAMARBEJDET Værdierne for samarbejdet udspringer af Skive Kommunes fælles værdier om udvikling, trivsel og ordentlighed. Der er desuden formuleret disse særlige værdier for samarbejdet mellem medarbejdere og ledere i MED-organisationen: Åbenhed og dialog Der skal være en åben og aktiv dialog mellem medarbejdere og ledere. Vi deler relevant viden og information. Vi drøfter arbejdspladsens forhold og problemstillinger. Vi er åbne om vores synspunkter og lytter til andres. Engagement og ansvarlighed Der skal være en positiv og konstruktiv tilgang til samarbejdet. Vi viser ansvar for at sikre gode processer og drøftelser og vi bidrager aktivt med vores viden, idéer og synspunkter. Vi er loyale over for fælles beslutninger. Løsninger og resultater Vores samarbejde skal føre til gode og konkrete resultater. Vi samarbejder med det mål at finde fælles løsninger. Vi arbejder for at alle skal kende og forstå arbejdspladsens og kommunens mål og prioriteringer. Værdiernes betydning i samarbejdet bør være til løbende drøftelse i MED-udvalgene med henblik på, at sikre en mere konkret og lokalt forankret forståelse for værdiernes indhold. 6

7 3. MED-struktur TRE NIVEAUER MED-strukturen består af: Et hoved-med som dækker hele kommunen. Et antal fælles-med som hver dækker et af den kommunale organisation. Alle fælles-med refererer til Hoved-MED. Et lokal-med for hver arbejdsplads. Alle lokal-med refererer til et fælles-med. Lokal-MED kan have form af et lokalt MED-udvalg eller personalemøder med MED-status mindst fire gange årligt. Desuden er der en arbejdsmiljøgruppe for hver arbejdsplads (se kapitel 4). En opdateret oversigt over den aktuelle MED-struktur findes på intranettet. Medindflydelse og medbestemmelse udøves så decentralt som muligt. Det enkelte MED-udvalgs kompetence svarer til det kompetence som den pågældende ledelse har med hensyn til arbejdes-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor (jf. rammeaftalen 5). ENSTRENGET MED-STRUKTUR MED-strukturen i Skive Kommune omfatter både forhold der vedrører samarbejdet og forhold der Vedrører arbejdsmiljøet. Det er således de samme MED-fora, der skal behandle forhold vedrørende samarbejdet og forhold vedrørende arbejdsmiljøet. Formålet med den enstrengede struktur er at skabe større helhed og sammenhæng i samarbejdet og i drøftelserne af forholdene på den enkelte arbejdsplads. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter vælges særskilt. Hvor det er hensigtsmæssigt vælges arbejdsmiljørepræsentanten blandt tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen, med henblik på at sikre sammenhæng mellem arbejdsmiljø og arbejdes-, personale- og samarbejdsforhold i øvrigt. Overenskomstgrupper med ned til tre medarbejdere kan vælge en tillidsrepræsentant, hvis denne i forvejen er valgt som arbejdsmiljørepræsentant. MED-STRUKTURENS OPGAVER Det er MED-udvalgenes opgave gensidigt at informere om, drøfte og aftale retningslinjer for: Personalepolitik, herunder evaluering og formulering af personalepolitikker, udmøntning af centrale aftaler på det personalepolitiske og opfølgning på implementering af personalepolitikker. Arbejdsmiljø, herunder psykisk arbejdsmiljø, sundheds- og trivselsindsats, trivselsundersøgelser, fysisk arbejdsmiljø, sikkerhed og APV Kompetenceudvikling, herunder retningslinjer for efter- og videreuddannelse og generel uddannelsesplanlægning. Økonomi, herunder budgettets og økonomiens konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Forandringer, herunder større rationaliserings- og omstillingsprojekter. RETNINGSLINJER OG LOKAL UDMØNTNING Hoved-MED kan udarbejde retningslinjer og politikker som gælder for hele kommunen. Det kan være ufravigeligeretningslinjersom skalfølgesoveraltiorganisationeneler rammeretningslinjer som skaludmøntes decentralt. Hoved-MED bør regelmæssigt evaluere retningslinjerne for at sikre, at de fungerer efter hensigten og efterleves i hele organisationen. I fælles-med og lokal-med skal der ske en udmøntning af de overordnede retningslinjer. Dvs. at retningslinjerne gives konkret indhold, tilpasset det enkelte eller den enkelte arbejdsplads. Der kan også aftales lokale retningslinjer på r, hvor der ikke er overordnede retningslinjer. Også lokalt bør retningslinjer og udmøntning evalueres regelmæssigt og der bør sikres relevant tilbagemelding til Hoved-MED om retningslinjernes hensigtsmæssighed. 7

8 4. Arbejdsmiljø MÅL Det er af vital betydning for Skive Kommune, at der er et godt arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser. Målene med arbejdsmiljøindsatsen er, at skabe sunde og udviklende job, at reducere arbejdsbetingede sygdomme og sygefravær, at fjerne risici, der kan føre til ulykker og nedslidning, at fastholde medarbejdere der har pådraget sig helbredsskavanker, at arbejdsmiljøhensyn konsekvent inddrages ved nybyggeri, ombygning og renovering samt indkøb, at arbejdsmiljøhensyn gøres til rutine i den daglige arbejdsplanlægning og tilrettelæggelse, at arbejdsmiljøhensyn inddrages ved udvikling og ændring i arbejdets organisering og at der sker en løbende evaluering af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøindsatsen. ARBEJDSMILJØPOLITIK De overordnede mål og rammer for arbejdsmiljøarbejdet er beskrevet i personalepolitikkens afsnit 5.1 om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samt i arbejdsmiljølovgivningen. For at styrke og effektivisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed vil Skive Kommune understøtte dette bl.a. gennem følgende initiativer: Overordnet arbejdsmiljøpolitik der grundlæggende anerkender og understøtter vigtigheden af en sundt og sikkert arbejdsmiljø ved at der strategisk og konkret er fokus på arbejdsmiljøet En strategi for sundhed og trivsel Årlige arbejdsmiljødrøftelser på alle niveauer der indarbejdes og sikres at alle arbejdspladser har den årlige arbejdsmiljødrøftelse, ved bl.a. at HMU udarbejder et årshjul for arbejdsmiljøarbejdet. Konkret indsats for sundhed og trivsel på arbejdspladsen Aktivt og målrettet arbejde med opfølgning og forebyggelse af sygefravær Gennemførelse af APV som et vigtigt grundlag i arbejdsmiljøindsatsen Systematisk arbejde med opfølgning og forebyggelse af arbejdsskader Årlig arbejdsmiljøhandleplan som grundlag for planlægning, gennemførelse, opfølgning og evaluering af arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøarbejdet skal være offensivt og ikke blot hændelsesorienteret så arbejdsmiljøarbejdet på alle niveauer er på forkant med udviklingen. HR og Byrådssekretariatet har til opgave at understøtte arbejdspladserne i dette arbejde. Hoved-MED understøtter ovenstående ved at udarbejde et årshjul. Årshjulet illustrerer også de strategiske drøftelser, som udvalget har minimum hvert andet år. Hvert enkelt MED-udvalg i Skive Kommune skal drøfte og beslutte et årshjul, som bl.a. skal tage afsæt i organisationens opgaver (se bilag), samt danne grundlag for forberedelse til møderne og dagsorden for møderne. Årshjulet er ikke statisk. Derfor kan der til enhver tid opstå behov for at tilføje yderligere temaer til årshjulet. ORGANISERING I den enstrengede struktur (som beskrevet i kapitel 3) er arbejdsmiljøorganisationen sammenfaldende med MED-organisationen. Det er altså MED-udvalgene på alle niveauer som er forpligtede til at arbejde aktivt med arbejdsmiljøet. Ansvaret og arbejdsmiljøopgaven er nærmere beskrevet for de tre niveauer i kapitel 5-7. For hver arbejdsplads er der desuden en arbejdsmiljøgruppe, som varetager de konkrete daglige arbejd s- miljøopgaver. Arbejdsmiljøgruppen består af lederen og arbejdsmiljørepræsentanten. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet kan ændres med henblik på at kvalificere indsatsen på t yderligere. Hvis arbejdsmiljøarbejdet struktureres anderledes, f.eks. ved sammenlægning af flere arbejdsmiljøgrupper, skal der foreligge en beskrivelse, der tydeliggør hvordan opgaven organiseres. En omorganisering af arbejdsmiljøarbejdet forudsætter enighed i de relevante MED-udvalg og skal forelægges i det relevante fælles-med inden godkendelse i Hoved-MED. 8

9 I henhold til ovenstående kan det f.eks. aftales, at flere arbejdspladser deler en arbejdsmiljørepræsentant. Der indgås i givet fald en aftale mellem arbejdspladserne om hvordan der eventuelt kan ske kompensation for de udgifter til timer, kurser mv. som påhviler den arbejdsplads som arbejdsmiljørepræsentanten er ansat på. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt alle medarbejdere på det arbejdsmiljørepræsentanten dækker. Valg af arbejdsmiljørepræsentant foregår adskilt fra valg af tillidsrepræsentant. Da Skive Kommune har valgt at have en enstrenget struktur kan det være hensigtsmæssigt at arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for en periode på 2 år. Valg af arbejdsmiljørepræsentant meddeles HR. HOVEDARBEJDSMILJØUDVALG For at styrke arbejdsmiljøarbejdet har Hoved-Med nedsat et permanent Arbejdsmiljøudvalg. Udvalget kan nedsætte underudvalg efter behov. Sammensætning Udvalget består af 7 medlemmer, herunder den daglige arbejdsmiljøleder, to ledelsesrepræsentanter, samt fire medlemmer (heriblandt de 2 arbejdsmiljørepræsentanter) udpeget af medarbejdersiden i Hoved- MED. Den daglige arbejdsmiljøleder er formand for udvalget. Afholdelse af møder Arbejdsmiljøudvalget afholder fire årlige møder. Der kan endvidere afholdes møde, hvis et flertal af medarbejderrepræsentanterne anmoder herom og angiver de spørgsmål, der ønskes behandlet. Formanden for Arbejdsmiljøudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en mødeplan for møderne i udvalget. Hovedarbejdsmiljøudvalget understøtter Hoved-MED i varetagelsen af Hoved-MED sarbejdsmiljøopgaver. Hovedarbejdsmiljøudvalget sikrer den overordnede planlægning af arbejdsmiljøarbejdet, jf. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Det er en forudsætning, at udvalget inddrages i planlægningen på et så tidligt tidspunkt som muligt, og at udvalget får lejlighed til at udtale sig, før ledelsen træffer sin beslutning. Hovedarbejdsmiljøudvalget skal gennem strategisk planlægning søge at sikre den enkelte ansatte ved arbejdet, dvs. at arbejdsprocesser, arbejdet, de tekniske hjælpemidler og stoffer og at materialer tilpasses den enkelte ansatte. Der må herunder tages særligt hensyn til eksempelvis unge, gravide, ældre og handicappede medarbejdere. FÆLLES-MED Fælles-MED-udvalgene varetager tilsvarende opgaver for det pågældende ledelses samt rådgiver Hovedarbejdsmiljøudvalget. Fælles-MED udvalgene sikrer planlægning af arbejdsmiljøarbejdet for det enkelte ledelses. Der afholdes mindst fire møder årligt. Fælles-MED-udvalgene skal deltage i den samlede planlægning af arbejdsmiljøarbejdet for det pågældende ledelses samt rådgive Hovedarbejdsmiljøudvalget i forhold til den samlede planlægning for kommunen. Det er en forudsætning, at udvalget inddrages i planlægningen på et så tidligt tidspunkt som muligt, og at udvalget får lejlighed til at udtale sig, før ledelsen træffer sin beslutning. Fælles-MED-udvalgene skal i samarbejde med ledere og arbejdsmiljørepræsentanter inddrages ved planlægning af de samme forhold som Hovedarbejdsmiljøudvalget. 9

10 Fælles-MED-udvalgene skal gennem planlægning søge at sikre den enkelte ansatte ved arbejdet, dvs. at arbejdsprocesser, arbejdet, de tekniske hjælpemidler og stoffer og materialer tilpasses den enkelte ansatte. Der må herunder tages særligt hensyn til eksempelvis unge, gravide, ældre og handicappede medarbejdere. LOKAL-MED Lokal-MED udvalgene varetager det arbejdsmiljøarbejde, som et lokalt arbejdsmiljøudvalg efter loven varetager, jf. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Se bilag Hvis man ønsker at etablere en tostrenget struktur, kan Hoved-MED-udvalget efter indstilling fra Fælles- MED-udvalgene vedtage at imødekomme dette. Lokal-MED-udvalgene skal inddrages i planlægning af de samme forhold som Hoved-arbejdsmiljø-udvalget og Fælles-Med-udvalgene, samt i behandling af tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet vedrørende arbejdspladsen. ARBEJDSMILJØGRUPPER Arbejdsmiljøorganiseringen i Skive Kommune fastlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøorganiseringen følger som hovedregel ledelsesstrukturen og er grundlæggende baseret på nærhedsprincippet. I den enstrengede struktur er arbejdsmiljøorganiseringen sammenfaldende med Skive Kommune s MEDorganisation. MED-udvalgene på alle niveauer er forpligtede til at arbejde aktivt med arbejdsmiljøet. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet kan ændres med henblik på at kvalificere indsatsen på t yderligere. Hvis arbejdsmiljøarbejdet struktureres anderledes end det beskrevne f.eks. ved sammenlægning af flere arbejdsmiljøgrupper, skal der foreligge en beskrivelse, der tydeliggør hvorledes det er med til at kvalificere og forbedre arbejdsmiljøet. Der aftales endvidere vilkår for den/de arbejdsmiljørepræsentanter der fragår, når der sker ændringer I organiseringen. En omorganisering af arbejdsmiljøarbejdet forudsætter enighed i de relevante MED-udvalg og skal godkendes i Hoved-MED. Ved uenighed om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, forelægges dette Hovedarbejdsmiljøudvalget. Hvis der ikke kan opnås enighed, kan sagen forelægges for de centrale parter. Der etableres en arbejdsmiljøgruppe på hver institution, samt en arbejdsmiljøgruppe, der dækker samtlige ansatte på rådhusene. Institution defineres som ansatte under en leder der har økonomisk og personalemæssig ansvar. En arbejdsmiljøgruppe består af leder og arbejdsmiljørepræsentant. På større arbejdspladser, der f.eks. dækker flere afdelinger, kan der, efter aftale med Hoved-MED, vælges flere arbejdsmiljørepræsentanter. Disse vælges af alle arbejdspladsens medarbejdere (uden ledelsesansvar). Arbejdsmiljørepræsentanter er valgbare efter samme principper som tillidsrepræsentanter. Er der flere arbejdsmiljørepræsentanter på en institution indgår de alle i institutionens arbejdsmiljøgruppe. Ledelsen fas t- sætter, i samarbejde med Lokal-MED og efter retningslinjer udstukket af Hoved-MED, antallet af arbejdsmiljørepræsentanter på den enkelte institution. 10

11 Antallet skal fastsættes under hensyntagen til antal medarbejdere på institutionen, geografisk spredning, arbejdets organisering og arbejdets karakter. Det skal desuden sikres, at alle ansatte har mulighed for at komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant indenfor deres normale arbejdstid. Alle arbejdspladser skal være dækket af en arbejdsmiljøgruppe. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget ledelsesrepræsentant (arbejdsmiljøleder) og mindst én valgt arbejdsmiljørepræsentant. Ledelsesrepræsentanten er lederen af t. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af og blandt alle medarbejdere uden ledelsesmæssige beføjelser på t i henhold til lovgivningens regler. Valgperioden er 2 år. Der vælges i ulige år i første kvartal. Der skal mindst være lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsmiljøledere i arbejdsmiljøorganisationen. Såfremt arbejdsmiljøarbejdet ikke varetages af en arbejdsmiljørepræsentant men af en medarbejderrepræsentant, der varetager såvel tillids- som arbejdsmiljøarbejdet, skal følgende betingelser være opfyldt: Valgene skal foregå særskilt. Hvis valgene afholdes på to særskilt adskilte møder, er kravet opfyldt. Møderne kan placeres i umiddelbar forlængelse af hinanden. For selvejende institutioner, som Ski ve Kommune har indgået driftsoverenskomst med gælder, såfremt dette fremgår af driftsaftalen, at den lokale MED-aftale i Skive Kommune er gældende for pågældende selvejende institution. Endvidere er den lokale MED-aftale gældende såfremt dette på anden måde er aftalt eller indforstået mellem Skive Kommune og den selvejende institution eller det følger af praksis mellem Skive Kommune og den selvejende institution. Er de selvejende institutioner omfatte af ovenstående er de på lige fod med de kommunalt ejede institutioner i Skive Kommunes MED- og arbejdsmiljøarbejde i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 om Samarbejde om sikkerhed og sundhed. ARBEJDSMILJØUDDANNELSE Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere skal gennemgå den obligatoriske Arbejdsmiljøuddannelse. Desuden skal i samarbejde med Hovedarbejdsmiljøudvalget tilbydes deltagelse i supplerende Arbejdsmiljøuddannelse. VALG AF ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Valg af arbejdsmiljørepræsentanter sker efter reglerne i arbejdsmiljøloven. Valg afholdes i ulige år i første kvartal. Det vil sige, at arbejdsmiljørepræsentanter vælges for 2 år ad gangen, og at valget finder sted i god tid inden, der er valg til MED-organisationen. Ophører en arbejdsmiljørepræsentant i hvervet undervejs i funktionsperioden, foretages der valg af ny arbejdsmiljørepræsentant for den resterende periode. 11

12 5. Lokal-MED LOKAL-MED PÅ ALLE ARBEJDSPLADSER Der skal etableres et Lokal-MED på hver arbejdsplads. Ved en arbejdsplads forstås en fysisk enhed med et antal medarbejdere og en leder, der har selvstændig ledelseskompetence (personale- og økonomiansvar). Lokal MED etableres som et af følgende fora: Personalemøde med MED-status. MED-udvalg. Ved valg af forum skal der tages hensyn til, at det valgte forum er af en sådan størrelse og med en sådan sammensætning, at arbejdet kan fungere i praksis, deltagerne i det valgte forum kan komme til orde. lokal-med skal sikre, at den enkelte medarbejder oplever medindflydelse og medbestemmelse på egen arbejdssituation. Mindre arbejdspladser kan således med fordel vælge personalemødet som Lokal-MED, fordi dette forum giver samtlige medarbejdere direkte mulighed for medbestemmelse og medindflydelse. Derimod vil større arbejdspladser sandsynligvis finde det mere hensigtsmæssigt at etablere et MED-udvalg. Uanset hvilket MED-forum den enkelte arbejdsplads vælger, skal dette være synligt og kendt af alle medarbejdere og ledere med tilknytning til arbejdspladsen. Mulighed for at sammenlægge et eller flere lokal-med Har en arbejdsplads et ønske om, at Lokal-MED på deres arbejdsplads sammenlægges med et eller flere andre Lokal-MED, aftales dette mellem de enkelte arbejdspladser. De berørte arbejdspladser skal begrunde ønsket og udarbejde forslag til sammensætning, beskrivelse af håndtering af kompetenceforhold i forhold til valg af formand ol., som forelægges Hoved-MED til endelig godkendelse. Ved en sammenlægning skal der udarbejdes en kvalificeret redegørelse for hvorledes arbejdsmiljøarbejdet ikke alene kan udføres men også styrkes i henhold til gældende love og bekendtgørelser. Redegørelsen fremsendes til Hoved- MED til godkendelse. SAMMENSÆTNING Personalemøde med MED-status Hvis der som forum til et lokal-med er valgt personalemøde med MED-status vælger medarbejderne en næstformand. Valg af næstformand sker som udgangspunkt blandt tillidsrepræsentanter ansat på den pågældende arbejdsplads. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, vælges blandt arbejdspladsens øvrige medarbejdere, som herved får beskyttelse i henhold til MED rammeaftalen. Valget gælder for to år. Lederen for den arbejdsplads, som personalemødet dækker, er automatisk formand. MED-udvalg Hvis der som forum er valgt MED-udvalg, sammensættes dette således, at der i udvalget som udgangspunkt er ligevægt mellem medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter. Antallet af medlemmer i et MED-udvalg aftales lokalt på den enkelte arbejdsplads. Hvis det skønnes, at antallet af medarbejderrepræsentanter bør udvides af hensyn til bedst mulig repræsentation af medarbejderne, aftales dette lokalt på den enkelte arbejdsplads. Lederen for den arbejdsplads, som MED-udvalget dækker, er automatisk formand og udpeger øvrige ledelsesrepræsentanter til udvalget. Lederen af miljøarbejdet (som regel lederen selv) er medlem af udvalget. Valg af medarbejderrepræsentanter til MED-udvalget sker som udgangspunkt blandt tillidsrepræsentanter ansat på den pågældende arbejdsplads. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, vælges blandt arbejdspladsens øvrige medarbejdere, som herved får beskyttelse i henhold til MED rammeaftalen. Desuden er arbejdsmiljørepræsentanten sikret repræsentation i lokal-med. Såfremt arbejdsmiljørepræsentanten allerede er valgt ind i lokal-med som medarbejderrepræsentant, er betingelsen om repræsentation af arbejdsmiljørepræsentanten opfyldt. Medarbejdersiden i udvalget udpeger en næstformand iblandt sig. 12

13 Kan parterne på den enkelte arbejdsplads ikke opnå enighed om sammensætningen af et lokal-med eller valg af MED-struktur, skal dette forelægges Hoved-MED. Ligeledes skal forandringer af MED-struktur forelægges Hoved-MED. Valg af medarbejderrepræsentanter til lokal-med gælder for to år. Genvalg kan finde sted. Såfremt en medarbejderrepræsentant fratræder, foretages der nyvalg i henhold til de gældende regler. Valg af medarbejderrepræsentanter meddeles HR. OPGAVER Lokal-MED har medindflydelse og medinddragelse indenfor lokale opgaveløsninger, arbejdsmiljø, lokal samarbejdsstrategi, trivsel, drift, kompetenceudvikling, lokal lønpolitik, lokale budgetter og ansættelsesprocedurer. Lokal-MED er et forum til bl.a. videreformidling af drøftelser og beslutninger taget på fælles- og Hoved- MED. Lokal-MED skal forestå udmøntning af overordnede politikker og retningslinjer samt aftale lokale retningslinjer. Lokal-MED kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af opgaverne herunder f.eks. udmøntning af politikker og udarbejdelse af lokale retningslinjer, samt iværksættelse af undersøgelser mv. Lokal-MED har, sammen med arbejdsmiljøgruppen, ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte arbejdsplads, dvs. for planlægning og gennemførelse af arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde og for at alle medarbejdere informeres og inddrages. Lokal-MED sikrer, sammen med arbejdsmiljøgruppen, gennemførelse af APV, analyse og opfølgning på arbejdsulykker, kontrollerer at arbejdet udføres arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt og kommunikerer med medarbejderne om arbejdsmiljøforhold. Ved manglende opfyldelse af de fastsatte opgaver og efterlevelse af værdier for samarbejdet, kan parterne i lokal-med forelægge dette for det relevante fælles-med. Se i øvrigt vejledende oversigt over lokal-med sopgaverpåintranettet. MØDER OG FORRETNINGSORDEN Lokal-MED holder møde efter behov, dog mindst fire gange om året. Møder afholdes fortrinsvis i normal arbejdstid. Lokal-MED udarbejder egen forretningsorden (minimumsbestemmelser findes på intranettet). Møder i lokal-med kan evt. planlægges med udgangspunkt i Hoved-MED sårshjulsom sikrer drøftelse af MED-arbejdets generelle temaer. 13

14 6. Fælles-MED FÆLLES-MED PÅ OMRÅDERNE For r af den kommunale organisation etableres fælles-med. Fælles-MED drøfter alle forhold af betydning for samarbejdet og forhold vedrørende arbejdsmiljø inden for det, som fælles-med dækker. Fælles-MED skal være synligt og kendt af alle medarbejdere og ledere indenfor t. SAMMENSÆTNING Udvalget sammensættes således, at der er ligevægt mellem medarbejderrepræsentanter som ledelsesrepræsentanter. Antallet af medlemmer og sammensætningen i et fælles-med aftales inden for det enkelte. Antallet af medarbejderrepræsentanter kan, hvis leder- og medarbejderside er enige om det, øges for at sikre en bred medarbejderrepræsentation eller særskilt arbejdsmiljørepræsentation. Antallet af ledelsesrepræsentanter kan ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentationen i et fælles-med skal tage udgangspunkt i hovedorganisationerne og de valgte tillidsrepræsentanter samt afspejle personalesammensætningen på det fælles-med dækker. Der bør desuden sikres en bred repræsentation af de lokal-med som refererer til det pågældende fælles- MED. Ledere af arbejdsmiljøarbejdet samt minimum en arbejdsmiljørepræsentant skal være medlem. Selvejende institutioner tilknyttes det Fælles-MED s de tilhører og sikres plads til en leder af arbejdsmiljøarbejdet samt en arbejdsmiljørepræsentant. Selvejende institutioner vælger i fællesskab medarbejderrepræsentanten blandt deres arbejdsmiljørepræsentanter. OPGAVER Fælles-MED skal varetage de overordnede medindflydelses- og medbestemmelsesopgaver på t og være et koordinerende forum i forhold til de enkelte lokal-med inden for t. Fælles-MED skal fremme og styrke kommunikation og videreformidling mellem lokal-med og Hoved-MED og følge op på arbejdet i lokal-med. Fælles-MED kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver herunder f.eks. udmøntning af politikker, udarbejdelse af lokale retningslinjer, iværksættelse af undersøgelser mv. Fælles-MED planlægger og koordinerer arbejdsmiljøarbejdet på. Fælles-MED er kontaktled mellem Hoved-MED og lokal-med og skal sikre, at der er fokus på arbejdsmiljøproblemer som er særlige for t. Ved manglende opfyldelse af de fastsatte opgaver og efterlevelse af værdier for samarbejdet, kan parterne i fælles-med forelægge dette for Hoved-MED. MØDER OG FORRETNINGSORDEN Fælles-MED holder møde efter behov, dog mindst fire gange om året. Møder afholdes fortrinsvis i normal arbejdstid. Fælles-MED udarbejder egen forretningsorden (minimumsbestemmelser findes på intranettet). Møder i fælles-med kan med fordel planlægges med udgangspunkt i Hoved-MED sårshjulsom sikrer drøftelse af MED-arbejdets generelle temaer. 14

15 7. Hoved-MED HOVED-MED FOR HELE KOMMUNEN For kommunen som helhed dannes et Hoved-MED som udgør det øverste organ for medindflydelse og medbestemmelse i kommunen. Hoved-MED drøfter spørgsmål vedr. samarbejde og arbejdsmiljø med betydning for hele kommunen, fastlægger de overordnede politikker og retningslinjer og koordinerer arbejdet i den samlede MED-organisation. SAMMENSÆTNING Hoved-MED består af direktionen (6 medlemmer), den daglige leder af sikkerhedsarbejdet, samt 14 medarbejderrepræsentanter. Kommunaldirektøren er formand. Medarbejderrepræsentanterne udpeger en næstformand. Medarbejderrepræsentationen i Hoved-MED tager udgangspunkt i hovedorganisationerne LO, FTF og AC og skal afspejle personalesammensætningen. Udpegningen sker gennem LO, FTF og AC med følgende fordeling: LO 7, FTF 5 og AC 2. Det er hensigten, at skabe en sammenhæng mellem repræsentationen i fælles- MED og Hoved-MED, således at alle fælles-med er direkte repræsenteret i Hoved-MED. Der skal desuden, ved sammensætning af medarbejderrepræsentanterne, tilstræbes en bred dækning af kommunens fagr og servicer. I den valgte sammensætning af Hoved-MED forudsættes det, at der sikres en repræsentation af arbejdsmiljørepræsentanter. OPGAVER Hoved-MED varetager de overordnede medindflydelses- og medbestemmelsesmæssige opgaver og har en koordinerende rolle i forhold til fælles-med og lokal-med. Udvalget skal således bl.a. udarbejde overordnede politikker vedrørende personaleforhold, samarbejde og arbejdsmiljø. Hoved-MED er forum for MED-organisationens samarbejde med det politiske niveau. Hoved-MED mødes som udgangspunkt en gang om året med kommunens politiske ledelse med henblik på en drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Hoved-MED har herudover mulighed for at aftale yderligere møder med den politiske ledelse for at drøfte kommunens økonomi og andre forhold af betydning for samarbejdet og sundheds- og sikkerhedsarbejdet. Hoved-MED kan nedsætte arbejdsgrupper til forberedelse af opgaver herunder f.eks. udarbejdelse af politikker og retningslinjer, iværksættelse af undersøgelser mv. Hoved-MED sikrer den overordnede planlægning af arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøarbejdet koordineres af den daglige sikkerhedsleder. Hoved-MED formulerer kommunens overordnede arbejdsmiljøpolitik som udgøres af personalepolitikkens afsnit 5.1 om fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Hoved-MED medvirker ved formulering af aktuelle indsatsr i kommunens virksomhedsstrategi og sikrer i den forbindelse at relevante aktuelle arbejdsmiljøtemaer tages op. Hoved-MED behandler iflg. sit årshjul arbejdsmiljø som tema en gang om året og følger dermed årligt op på bl.a. den overordnede situation vedr. APV, sygefravær og arbejdsskader. Hoved-MED sikrer uddannelse, efteruddannelse og netværk for alle kommunens arbejdsmiljørepræsentanter efter arbejdsmiljølovens bestemmelser, samt efter behov. Hoved-MED rådgiver arbejdsmiljøorganisationen om løsning af arbejdsmiljømæssige opgaver. Hoved-MED har nedsat en hovedarbejdsmiljøgruppe som skal have særligt fokus på arbejdsmiljøet i Skive Kommune og gennem udarbejdelse af oplæg til Hoved-MED understøtte Hoved-MED sopgaverpå arbejdsmiljøt. Hovedarbejdsmiljøudvalget foretager kontinuerlige evalueringer af arbejdsmiljø arbejdet samt sikrer at de lovpligtige uddannelser afholdes. Hoved-MED skal følge, sikre og evaluere arbejdet i MED-organisationen, under rammeaftalen og lokalaftalen, arbejdsmiljøindsatsen samt hovedarbejdsmiljø arbejde. 15

16 MØDER OG FORRETNINGSORDEN Hoved-MED holder møde efter behov, dog mindst fire gange om året. Møder afholdes fortrinsvis i normal arbejdstid. Hoved-MED udarbejder egen forretningsorden. Hoved-MED smøderogaktiviteterfølgeretårshjulsom bl.a.skalsikreenefektivhåndhævelse af forpligtelserne i MED-aftalen og i arbejdsmiljølovgivningen. 16

17 8. Vilkår, valg og uddannelse VILKÅR Medarbejderrepræsentanternes vilkår Funktionerne som medarbejderrepræsentant, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant er af stor betydning for et velfungerende samarbejde mellem medarbejdere og ledelse i kommunen. Det er derfor i Skive Kommunes interesse at medarbejderrepræsentantens funktioner varetages tilfredsstillende, da det har betydning for Skive Kommune som en velfungerende og moderne organisation. Der skal på den enkelte arbejdsplads aftales vilkår for medarbejderrepræsentantens arbejde. Det sker med udgangspunkt i Hoved-MED saftale om tillidsrepræsentanters generelle vilkår, samt MED-ramme aftalens kapitel 3. Aftalen tages op til fornyet vurdering, hvis der sker ændringer i omfanget af MEDarbejdet, eller hvis en af parterne ønsker dette. Hvis en medarbejderrepræsentant dækker flere arbejdspladser og f.eks. repræsenterer medarbejdere fra flere arbejdspladser i et fælles-med og/eller i Hoved-MED, skal det aftales mellem arbejdspladserne om der eventuelt kan ske kompensation for de udgifter til timer, kurser mv. som påhviler den arbejdsplads som medarbejderrepræsentanten er ansat på. VALG Tillidsrepræsentanter Valg af tillidsrepræsentanter følger reglerne for tillidsrepræsentanter 10 i Rammeaftale om medindflyde l- se og medbestemmelse. Det henstilles at valgperioden er 2 år. Suppleant for tillidsrepræsentanter Valg af suppleanter for tillidsrepræsentanter følger reglerne for tillidsrepræsentanter 13 i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Det henstilles at valgperioden er 2 år. Bestemmelserne i ovennævnte, angående suppleanter, kan fraviges efter særskilt indgået lokal TR-aftale med den enkelte organisation som beskrevet i stk. 3, jf. 17 i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. MED-udvalgsmedlemmer I det lokale MED-udvalg vælges medarbejdersidens repræsentanter af og blandt medarbejderne i de respektive personalegrupper. Hvis en personalegruppe har en eller flere valgte tillidsrepræsentanter, indtræder disse forud for andre medarbejderrepræsentanter. Valgperioden er 2 år. Organisationerne indsender, ud over de valgte ved valghandlinger, navnene på valgte tillidsrepræsentanter hvert første kvartal i lige år. Arbejdsmiljørepræsentanter Valg af arbejdsmiljørepræsentanter følger reglerne for tillidsrepræsentanter 10 i Rammeaftale om me d- indflydelse og medbestemmelse. Valget er gældende for 2 år (se afsnit 4). Fællestillidsrepræsentanter Overenskomstgrupper der har flere tillidsrepræsentanter har mulighed for at vælge en fællestillidsrepræsentant jf. MED-rammeaftalen 12. Fællestillidsrepræsentanten skal være ansat ved Skive Kommune, men behøver ikke være tillidsrepræsentant i forvejen. UDDANNELSE MED-uddannelse En forudsætning for at MED-aftalen virker efter formålet er, at ledere og medarbejdere i MED-organerne har de nødvendige redskaber til at varetage opgaverne i MED og en forståelse af de værdier der ligger til grund for MED-aftalen. Derfor vil vi understøtte og forankre MED-aftalen ved at lave en MED-uddannelse tilpasset Skive Kommunes MED-aftale. MED-uddannelsen er obligatorisk for alle medlemmer af MEDorganisationen. 17

18 Den nærmere tilrettelæggelse af MED-uddannelsen sker i Hoved-MED. Yderligere information om det aktuelle uddannelsestilbud findes på intranettet. Arbejdsmiljøuddannelse Alle arbejdsmiljørepræsentanter og ledere skal gennemføre Arbejdsmiljøuddannelsen. Uddannelsen skal til enhver tid leve op til arbejdsmiljølovens krav. (Se afsnit 4). 18

19 BILAG: OPGAVEFORDELING VEDRØRENDE ARBEJDSMILJØARBEJDET Opgavefordelingenvedrørendedei Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhedogsundhed nævnte arbejdsmiljøopgaver fremgår af nedestående tabel. Arbejdsmiljøorganisationen varetager også andre opgaver, f.eks. i henhold til Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Opgave Hoved-MED Hovedarbejdsmiljøudvalg Fælles- MED Lokal- MED og abejdsmiljøgruppe Strategiske opgaver Planlægge, lede og koordinere samarbejdet om sikkerhed og sundhed Overordnet for hele kommunen Gennemføre årlig arbejdsmiljødrøftelse Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom Overordnet for hele kommunen Overordnet for hele kommunen Overordnet for hele kommunen Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens APV, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper Opstille overordnede rammer for APV Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse Rådgive om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift Overordnet for hele kommunen Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Årlig udarbejdelse af en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. Udvalgets Tilsyn med, at årsagerne til arbejdsulykker undersøges, og gentagelse forebygge. Kvartalsvis udarbejdelse af oversigt over alle ulykker i kommunen. Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici. Lovgivning overordnet for hele kommunen Lovgivning indenfor Lovgivning indenfor Udvalgets Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejds- forholdene på arbejdspladsen og de ansattes behov, samt sørge for, at der føres stadig kontrol med overholdelse af instruktionerne. Udvalgets 19

20 Rådgive om virksomhedens kompetenceudviklingsplan. Sørge for udarbejdelse af en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med op lysning om medlemmer, og sørge for, at de ansatte bliver bekendt med planen. Overordnet for hele kommunen Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted. Operationelle opgaver Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdetog deltage iudarbejdelsen afapv en,herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper. Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov. Deltage i undersøgelser af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem. Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed. Virke som kontaktled mellem de ansatte og (den øvrige) MED-organisation. Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for arbejdspladsen, for (den øvrige) MEDorganisation. x 20

21

22

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1 2. Baggrund og formål RAMMEAFTALEN Lokalaftalen er baseret på MED-Håndbog. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. udgave 2005, som sammen

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation INDSTILLING 22. Godkendelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab, der fastlægger

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1 At-VEJLEDNING Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår At-vejledning F.3.8-1 Marts 2012 - Opdateret januar 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999 LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMEL- SE I ÅRHUS KOMMUNE: Nedenstående lokalaftale er - med forbehold af Byrådets vedtagelse - indgået i det nedsatte forhandlingsudvalg, bestående af lederrepræsentanter

Læs mere