STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!"

Transkript

1 FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Modul Læringsudbytte Individuel studieplan Justering af individuel studieplan Evaluering Studierammer i afdelingen Studiemetoder Dokumentationsark Studiebesøg i DMU/FAM D Litteratur... 7 Bilag I: Inspiration til læringsudbytte modul Bilag 2. Uge oversigt modul

3 Modul 12 Tema: sygepleje og selvstændig professionsudøvelse. Modul 12 retter sig mod enkelte eller grupper af patienter med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale netværk. Modulet retter sig ligeledes mod sygeplejerskens koordinerende og ledende funktioner herunder dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling. 1.1 Læringsudbytte Vi har valgt at indsætte læringsudbyttet for modul 12. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet At anvende udvalgte analysemetoder ud fra forskellige perspektiver i bearbejdning af generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger At anvende specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til sygeplejeprofessionen og analysere empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver At inddrage kliniske retningslinjer, udviklings og forskningsarbejde i tilrettelæggelsen af pleje og behandling At lede sygepleje herunder prioritere, koordinere og delegere sygepleje indenfor givne rammer og medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner At samarbejde med patienter og pårørende med respekt for menneskers forskellige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og sygepleje som grundlag for udførelse af professionel omsorg At redegøre for muligheder og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde 3

4 At beherske gældende dokumentationspraksis, administrative procedurer samt forholde sig kritisk til kvaliteten af den udførte sygepleje At deltage i implementering af resultater fra udviklings- og forskningsarbejde i sygeplejevirksomhed 2. Individuel studieplan Indenfor den første uge afholdes der forventningssamtale, hvor der udarbejdes individuel studieplan. Modul 12 er en direkte forlængelse af modul 11. Det drøftes på hvilket niveau den studerende er på i forhold til målene for modul 11, og hvad der skal arbejdes videre med i modul 12. I samtalen deltager den studerende, klinisk vejleder og evt. medvejleder. Der afsættes ca. en time til samtalen. Den studerende skal forberede sig skriftligt ud fra skabelon til individuel studieplan, uddannelsesplanen og målene for klinisk praksis Justering af individuel studieplan Ca. halvvejs i forløbet afholdes midtvejsevaluering og justering af individuel studieplan. Den studerende skal forberede sig ved at gøre sig overvejelser om, hvor langt hun er nået i forhold til målene. Vejleder evaluerer den studerende i forhold til målene og hvad den studerende kan arbejde videre med. Desuden afklares det om forventningerne mellem den studerende og vejleder er opfyldt. 4

5 2.2 Evaluering Der afholdes samtale, hvor den studerende og vejledere evaluerer modul 12. Der udarbejdes ikke standpunktsbedømmelse til den studerende, da det er den kliniske praktiske prøve, der afgør om modul 12 er bestået, men vejleder giver mundtlig tilbagemelding. I FAM er vi hele tiden interesseret i at optimere uddannelsen for de studerende og vil derfor gerne høre den studerendes mening. Derfor forbereder den studerende sig til samtalen og udfylder skriftlig evalueringsskema se: 3. Studierammer i afdelingen 3.1 Studiemetoder Inspiration til læringsudbytte. I relation til de enkelte læringsudbytter, er der udarbejdet et skema, der er tænkt som inspiration til, hvordan den studerende kan arbejde med de forskellige områder. Se bilag I Skema over ugerne Områderne er lagt ind i en ugeoversigt, som kan justeres i forbindelse med individuel studieplan. Se bilag II 4. Dokumentationsark Dokumentationsark er et læringsredskab, den studerende kan bruge i relation til følgende emner: Specialerelateret Specialerelateret Koordinering og ledelse Forskning og udvikling Dokumentationsarkene danner baggrund for refleksion med kliniske vejleder og evt. med andre uddannelsessøgende. 5

6 Dokumentationsarkene indeholder beskrivelse af tema, mål, læringsstrategi og evaluering. Se bilag II 5. Studiebesøg i DMU/FAM D Der planlægges i løbet af modul 12 et studiebesøg af en uges varighed i DMU og FAM D Fokusområder er: Sammenhængende patientforløb Ambulant funktion Kommunikation Antikoagulationsbehandling, selvstændigt kunne vejlede patienter Blodtransfusioner Samarbejde med hjemmeplejen Samarbejde med lægen Formål: At få indblik i en sygeplejerskes arbejde i FAM D og DMU. Under vejledning og selvstændigt udføre sygeplejehandlinger i relation til patienter med lungeemboli, dyb venetrombose eller patienter, der skal have blodtransfusion. 6

7 6. Litteratur Den studerende kan anvende litteratur som hun er blevet anbefalet i forbindelse med modul 10, samt lade sig inspirere af nedenstående henvisninger. Litteraturlisten for modul 11 er identisk med litteraturlisten for modul 12 Amtsrådsforeningen m.fl. De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Kvalitetsafdelingen Århus Amt Byrdam, Jens. Organisation og ledelse af sygeplejen. Nyt Nordisk forlag 2003 Callesen, Torben: Den akutte patient. Munksgaard 2010 Center for kliniske retningslinjer. Eide og Eide: Kommunikasjon i relasjoner. Gyldendal norsk forlag Hansen, Helle Ploug : Teknikker og procedurer. En håndbog for sygeplejersker. Munksgaard Danmark 2002 Holen, Mari, Winther, Bodil: Akut, kritisk og kompleks sygepleje. Munksgaard 2009 Hygiejne komiteen OUH Jastrup, Susanne m. fl. Akut sygepleje. Gyldendal Akademisk forlag 2012 Kliniske retningslinjer OUH. Knudsen, TE, Birkebæk Thomsen, T. Medicinske sygdomme. Sygdomslære og sygepleje Laurent, Nielsen KK. Det gode patientforløb: I Sygeplejebogen 2, 1.del Gads forlag 2003 Lauvås K, Lauvås P. Tværfagligt samarbejde. Perspektiv og strategi. Århus Klin 2006 Martin HM. Er der styr på mig? Rapport DSI 2010/01 Model for praktiske færdigheder i sygeplejen (2007), Sygeplejersken nr. 17, Morse, Janice: Illness experience: dimensions of suffering 1991 Morse, Janice: Lindring til den lidende patient. Kapitel 6 i Akut, kritisk og kompleks sygepleje. Munksgaard

8 Pedersen BD, Sølvsten K. Sygeplejefagets ledelsesmæssige dimension. I Sygeplejefag, refleksion og handling. Munksgaard 2000 Rohde, P, Krøll, V. Patientforløb i organisatorisk forløb. I Sygepleje, refleksion og handling. Munksgaard 2000 SAMBO Springborg, Anni og Nielsen, Oluf: Ind under huden. Anatomi og fysiologi. Munksgaard 2005 Sundhedsloven. Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sund dialog. Samarbejdsaftale mellem kommuner og sygehusvæsen i Fyns Amt Sygeplejeetisk råd. De sygeplejeetiske retningslinjer. Wyller, Vegard Bruun. Det sunde og det syge menneske. Gads Forlag 2008 Litt om smerter 8

9 Bilag I: Inspiration til læringsudbytte modul 12 Læringsudbytte Læringsstrategi Forslag til litteratur At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklingsog forsknings baseret viden med relevans for professionsområdet. At anvende udvalgte analysemetoder ud fra forskellige perspektiver i bearbejdning af generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger At anvende specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til sygeplejeprofessionen og analysere empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver Gøre brug af afdelingens kliniske retningslinjer. Søge forskningsbaseret viden i relation til aktuelle syge plejefaglige problemstillinger. Vurderer validiteten af forsknings- og udviklingsresultater/artikler. Samtale med kvalitetskoordinator Evt. med afdelingens professor i almen medicin Anvende sygeplejeprocessen. Anvende model for læring af praktisk sygepleje. Triage Analyse af arteriepunktur Ernæringsscreening Tryksårsscreening NIP score VAS score Måling af INR (FAM D) Anvende sygeplejeprocessen Se ovenfor Evidensbaseret sygepleje - en bro mellem forskning og den kliniske virksomhed. Af Ania Willlman, Peter Stolz og Christel Bathsevavi Evidens baseret praksis af Anne Nyland. I sygeplejersken 2007 nr. 9 DDKM - "Den Danske Kvalitetsmodel - Akkrediteringsstandarder for sygehuse" (2009):Institut for kvalitet og akkreditering i sundhedsvæsnet Intra - og infonet OUH kliniske retningslinjer At inddrage kliniske retningslinjer, udviklings og forskningsarbejde i tilrettelæggelsen af pleje og behandling Anvende afdelingens kliniske retningslinier. infonet Infonet Søge relevant evidens baseret litteratur Center for kliniske retningslinier Clearinghouse At lede sygepleje herunder prioritere, koordinere og Have ansvaret for 1-4 patienter Uddelegere relevante Organisation og ledelse i sygepleje. 9

10 Læringsudbytte Læringsstrategi Forslag til litteratur delegere sygepleje indenfor givne rammer og medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner sygeplejeopgaver under hensyn til ansvar og kompetenceområde. Samarbejde med ergo og fysioterapeut. Overflytning af patient til stamafdeling Udskrivelse til eget hjem Vejlede patienter i AK behandling, sikre patientforløb. (FAM D) Jens Byrdam(2003) Tværfagligt samarbejde - perspektiv og strategi. Lauvås K, Lauvås P.(2006) Uddannelsesplan og mål for social og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende. Funktionsbeskrivelse for social og sundheds assistenter SAMBO, Samarbejde om borger/patientforløb region Syddanmark. PARIS, Patientens møde med sundhedsvæsnet DSI rapport 2010/01: Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv. At samarbejde med patienter og pårørende med respekt for menneskers forskellige værdier, opfattelse og reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og sygepleje som grundlag for udførelse af professionel omsorg At redegøre for muligheder og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde Kommunikere med patienter og pårørende med respekt for forskellige værdier, kultur samt intellektuelle og følelsesmæssige forudsætninger. Tage udgangspunkt i patient og pårørendes oplevelse af sygdom, indlæggelse, pleje, behandling og udskrivelse. Udvise empati Forholde sig kritisk til forsknings og udviklingsprojekter og kliniske retningslinjer. De sygeplejeetiske retningslinjer. Kommunikasjon i relasjon. Af Eide Eide Profession og professionalitet. Af Hanne Helleshøj At beherske gældende dokumentationspraksis, administrative procedurer samt forholde sig kritisk til kvaliteten Målrettet dokumentation i COSMIC Målrettet kommunikation: ISBAR Reflekterer over den udførte sygepleje. 10

11 Læringsudbytte Læringsstrategi Forslag til litteratur af den udførte sygepleje Medvirke til udvikling af sygeplejen. At deltage i implementering af resultater fra udviklings- og forskningsarbejde i sygeplejevirksomhed 11

12 12 FAM

13 Bilag 2. Uge oversigt modul 1 Uge 1 Uge 2-3 Uge 4 Uge 5-6 Uge 7-8 Uge 9 Uge Fokus på det professionelle Organisation og ledelse af Anvende udvalgte Forskning og Uddelegering Sikre sammenhængende Eksamen samarbejde med patient og sygepleje analysemetoder i udvikling patientforløb Intern prøve pårørende forhold til Prioritering og koordinering sygeplejefaglige Patientsikkerhed problemstillinger Mellemmenneskelige relationer Følge en koordinator i CAP Deltage i morgenkonference Samtale med afdelingssygeplejersken om ledelse F. eks: NIP - til neurologiske patienter Abstinensscore VAS GCS Kliniske retningslinjer DDKM Refleksion med kvalitetskoordinator Ansvars- og kompetenceområde, eget og andres. Vejledning af modul 4 studerende Tværsektorielt samarbejde SAMBO Indberetning af utilsigtet hændelse Helhedspleje til 1 2 patienter At beherske sygeplejehandlinger og komplekse kliniske patientsituationer Øve sygeplejeprocessen Stuegang : Samarbejde med læger og udførelse af ordinationer Samarbejde med øvrige faggrupper At argumentere for vurderinger og interventioner på baggrund af praksis-udviklings- og forskningsbaseret viden Studiebesøg i FAM D/DMU Helhedspleje til 2-3 patienter Helhedspleje til 2-4 patienter, hvor dele af sygeplejen uddelegeres. Praktisk prøve Aflevering af opgave Mundtlig eksamen Individuel studieplan Dokumentations ark og refleksion. Dokumentations ark og refleksion Justering af individuel studieplan Dokumentations ark og refleksion Evaluering 13

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau 1...

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter i det somatiske sygehusområde Forandringer og kompetenceudviklingsbehov på jobområdet. Juni 2012

Social- og sundhedsassistenter i det somatiske sygehusområde Forandringer og kompetenceudviklingsbehov på jobområdet. Juni 2012 Social- og sundhedsassistenter i det somatiske Forandringer og kompetenceudviklingsbehov på jobområdet Juni 2012 Side 2 af 71 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Indledning... 4 Bidragende arbejdspladser og ressourcepersoner...

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere