Kunst og kultur som bærer og udvikler af kulturhistorisk viden Oplæg v. Ellen Braae, Professor, Københavns Universitet, Skov & Landskab,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunst og kultur som bærer og udvikler af kulturhistorisk viden Oplæg v. Ellen Braae, Professor, Københavns Universitet, Skov & Landskab,"

Transkript

1 Opsamling på workshoppen om kunsten og kulturens potentiale i forbindelse med udviklingen af et bæredygtigt samfund. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard København V Telefon Telefax oktober 2012 Det Internationale Kulturpanels arbejdsgruppe, bæredygtighed Det Internationale Kulturpanels arbejdsgruppe om bæredygtighed afholdte den 16. august 2012 en workshop for ca. 60 særligt inviterede ressourcepersoner omkring kunsten og kulturens særlige plads i den nationale og globale dagsorden om bæredygtighed. Hovedbudskaber som udfoldes i rapporten herunder - er: At se værdien i det værdiløse - kunsten og kulturens helt store bidrag til bæredygtighedsdiskussionen er evnen til at se det unikke i og skabe værdier i dét, vi betragter som værdiløst At gøre bæredygtighed sanselig - kunsten og kulturen kommunikerer kompleksiteten i bæredygtighedsbegrebet og gør det sanseligt. Kunsten og kulturens produkter leverer ikke én æstetik for bæredygtighed, men mange forskellige og peger dermed også på kompleksiteten i begrebet. Erhvervsudvikling er ny kulturudvikling - i et bæredygtighedsperspektiv bliver det meget vigtigt, at udvikling herunder erhvervsudvikling også er udvikling af en ny kultur. I et bæredygtighedsperspektiv er et kvantitativt vækstbegreb, der står alene, ikke ønskeligt Kunsten skaber rum for erkendelse og udvider ofte demokratiet ved at ytre sig. Kunst kan fungere som lup, og sætte en bestemt ting under behandling i sanselig form eller som proces. Transformation som værditeoretisk grundbegreb synes at være udgangspunktet for kunstens og kulturens nye rolle i den globale dagsorden. Om workshop: Målet for workshoppen den 16. august 2012 var at opsamle erfaringer og viden i fælles redskaber og praksisorienterede principper, der kan anvendes på tværs af specifikke fagområder inden for kunst/kultur. Workshoppen var struktureret omkring fire temaer, som blev perspektiveret i 4 korte oplæg og derefter diskuteret i workshops. De fire temaer var: Kunst og kultur som bærer og udvikler af kulturhistorisk viden Oplæg v. Ellen Braae, Professor, Københavns Universitet, Skov & Landskab, LIFE. J.nr.:

2 Kunst og kultur som udvikler af en æstetik for bæredygtighed Oplæg v. Pernille Stockmarr, MA, Ph.D. Fellow, Amanuensis, Center for Designforskning. Kunst og kultur som bæredygtig helhedstænkning Oplæg v. Jan Gehl, Professor, Dr.Litt. Arch.MAA, GEHL Architects Kunst og kulturs evne til debat og formidling Oplæg v. kunstnergruppen Superflex Deltagerne i workshoppen kom fra et bredt sammensat udsnit af dansk kulturliv - små kreative erhvervsvirksomheder, designvirksomheder, arkitekter, billedkunstnere, skuespillere, festivaler og kulturpersoner med særlig interesse i feltet. Deltagerne repræsenterede både offentlige og private aktører. Kulturpanelets medlemmer var ligeledes inviteret og deltog i workshop. Workshoppen blev faciliteret af Charlotte Bagger Brandt. Jf. bilag, deltagerliste Arbejdsgruppens initiativer på baggrund af workshop 16. august 2012 Implementering af rapportens konklusioner. Der er behov for at skabe en bred tværfaglig kommunikationsplatform for den videre samtale. Arbejdsgruppen tager initiativer til: o Etablering af en tværfaglig kommunikationsplatform på de sociale medier. o Kommunikation via social platform af de gode eksempler nævnt i rapporten o Samtale med IKP om hvordan det værditeoretiske grundlag evt. kan implementeres på institutionelt niveau eksempelvis ved at styrke forskning, show cases og indarbejdelse i rammeaftaler. Udvikling af samarbejdsprojekter. Arbejdsgruppen sætter fokus på etablering af egentlige samarbejdsprojekter, som konkret afspejler kunstens og kulturens nye rolle. o Identificering gennem platform eller IKP af pilot-projekt, som kan eksemplificere det værditeoretiske grundlag og hovedbudskaberne fra workshop. o Støtte til pilotprojekt gennem ansøgning til styregruppen for Danmarks Internationale Kultursamarbejde samt evt. medfinansiering fra aktørerne i panelet. Danske eksempler i et internationalt perspektiv. De danske tværfaglige styrkepositioner og det værditeoretiske grundlag skal kvalificeres via et internationalt seminar om bæredygtighed i august Pilotprojektet kan være omdrejningspunktet sammen med allerede afsluttede projekter (eksempler fra rapporten) og tilsammen skal pege frem mod nye potentialer for dansk kultur i en international kontekst. 2

3 Kunsten og kulturens potentiale i forbindelse med udviklingen af en bæredygtig helhedstænkning - Rapport fra workshop den 16. august 2012 om kunstens og kulturens særlige plads i den nationale og globale dagsorden om bæredygtighed Kunst og kultur har potentiale til at blive en aktiv del af den nationale og globale dagsorden om bæredygtighed. Rapporten her søger at indkredse kunstens og kulturens mulighedsrum og potentiale, belyst ud fra fire forskellige tematiske vinkler: 1. Kunst og kultur som bærer og udvikler af bæredygtig kulturhistorisk viden, 2. Kunst og kultur som udvikler af en æstetik for bæredygtighed, 3. Kunst og kultur som bæredygtig helhedstænkning og 4. Kunst og kulturs evne til debat og formidling. Rapporten er struktureret efter de fire tematiske vinkler. Den tager udgangspunkt i et værditeoretisk grundlag, inspireret af de fire inviterede oplægsholdere: Ellen Braae, Pernille Stockmarr, Jan Gehl og Superflex og knytter dette sammen med kommentarer og inputs fra de inviterede ressourcepersoner, der deltog i workshoppen. Herefter vil der være konkrete nedslag i såvel interessante cases som i eksemplariske praksisformer, der fremafrettet kan inspirere og fungere som best practice eksempler indenfor feltet. Afsluttende vil der i hvert af de fire afsnit og ud fra de erfaringer og tanker, der fremkom på workshoppen, blive peget på såvel udfordringer i det videre arbejde, som på styrkepositioner inden for feltet, som der med fordel kan arbejdes videre med. Det forsøges desuden at anvise mulige retninger i det tværfaglige æstetiske /kulturelle/ kunstneriske felt, der kan bidrage til en større synlighed indenfor feltet kunst og kultur (bredt forstået) i samspil med den fremadrettede udvikling af en dansk position indenfor bæredygtig helhedstænkning. 1 - Kunst og kultur som bærer og udvikler af bæredygtig kulturhistorisk viden Kunsten og kulturens bidrag til at skabe en bæredygtig kulturhistorisk transformation, ligger i kunstens evne til at se værdien i det værdiløse (Ellen Braae). Kunsten og kulturen kan være med til at omskrive og omskabe værdier. Den kan således være med til at ændre vores syn og perspektiv på noget, der almindeligvis anskues som grimt eller ubrugeligt, og i stedet fremhæve dets latente kvaliteter, så de fremstår i et nyt lys. Således kan kulturen og kunsten bredt forstået være med til at transformere eksempelvis historiske byområder til ny brug. Denne måde at arbejde organisk med transformation og omdannelse rummer et stort potentiale, når den ses i et bæredygtighedsperspektiv. Styrken er, at man i stedet for at rive ned og bygge nyt, opskriver værdien af det tilstedeværendes kvaliteter ved at arbejde med kunst og kultur som transformator. Kunsten og kulturens helt store bidrag til bæredygtighedsdiskussionen er evnen til at se det unikke i og skabe værdier i dét, vi betragter som værdiløst. (Ellen Braae). 3

4 For at udfolde dette potentiale er det vigtigt, at kunsten og kulturen inkluderes i det generelle visionsarbejde for eksempelvis en by eller et geografisk område, eller for en sektor - herunder forskning og erhverv. Kunsten og kulturen må altså ud af sit eget felt og ind i andre områder. Igen og igen blev det slået fast på workshoppen, at hvis kunsten og kulturen skal stå stærkt i et bæredygtighedsperspektiv, er ét af dens store potentialer netop at fungere som transformator og skaffe nye perspektiver på en sag. For at dette transformationspotentiale skal kunne komme til udfoldelse, er det en forudsætning, at kunsten og kulturen indtænkes tidligt i processen, og at der skaffes et økonomisk råderum, som kan danne grundlag for arbejdet. Dette blev også understreget i præsentationen af Superflexs arbejde med områdeudvikling på Nørrebro, hvor Superkilen fremstod som en anderledes måde at arbejde med kunst på. En måde, der understøtter en social bæredygtig kultur. På området arkitektur/ bygningskultur (herunder nybyggeri og bevaring) samt byudvikling og kulturlandskaber, hvor man i forvejen står ganske stærkt i Danmark, vil potentialet kunne udvikles yderligere, hvis man understøtter en tværfaglig udvikling, hvor der også gøres plads til kunsten og kultur i visionsarbejdet. Hvis bæredygtighed som overgribende dagsorden skal gøres nærværende for en større offentlighed, må vi ikke reducere det til et spørgsmål om teknik og absolutte målsætninger. Så må vi arbejde med at indstifte mening og betydning, med at skabe en bredt funderet opmærksomhed på vores livsverden og dens begrænsede ressourcer. Dét er netop kunsten og kulturens metier, og her ligger både en enorm viden gemt og et enormt udviklingspotentiale. (Ellen Braae). Brugen af transformationstilgangen til bæredygtighed kræver et øget fokus på tværfaglighed samt en konkret og praksisorienteret planlægning. Et tværfagligt felt bestående af forskning, kultur og erhverv kan ved fælles arbejdsindsats gentænke vores brug af rum, materialer, ressourcer og processer. I et bæredygtighedsperspektiv bør alt vendes, drejes, bearbejdes, således at der skabes et nyt stærkt felt, hvor der tænkes organisk i forbindelse med fornyelse. Styrkeposition i feltet, der kan arbejdes videre med: En generel vilje til at tænke tværfagligt og samarbejde på tværs af områder og aktører, som fremadrettet kan understøttes yderligere Cases, hvor en mere organisk transformation finder sted i feltet byudvikling, bygningskultur, arkitektur og kulturlandskaber: Carlsberg (Vores By) Køge Kyst udvikling organisk byudvikling Kunst og arkitekturprojektet Urban Play 2012 (urbanplay.dk) Varde (udviklingen af det gamle industriområde) Prags Boulevard 43 & Jægersborgade (bottom up) (pb43.dk) Kunstprojektet VisitTingbjerg (visittingbjer.dk) Albertslund (syd) (http://issuu.com/bjornemil/docs/opl_g) Klimakvarteret.dk 4

5 2 Kunst og kultur som udvikler af en æstetik for bæredygtighed Introduktionen af begrebet bæredygtig æstetik eller æstetisk bæredygtighed synliggør behovet for at ændre, tilføje, eller udvide, den gængse definition af bæredygtighed, hvor det miljømæssige, det økonomiske og det sociale, danner en trebenet struktur. Som det første afsnit i rapporten indkredsede, kan kunsten og kulturen forstået som det æstetiske felt - indtage en væsentlig rolle og tilføre værdi i den konkrete udfoldelse af en bæredygtig udvikling i eksempelvis byudvikling samt forvaltning af bygningsarv og arkitektur. Dette åbner op for ønsket om en bredere teoretisk forståelse af begrebet bæredygtighed, hvor tilføjelsen af et fjerde ben, der udgøres af det æstetisk - kulturelle kunne finde sted (Pernille Stockmarr). Alternativt kunne vores livsverden beskrives om et samspil mellem tre aspekter: det materielle (det fysiske), det dynamiske (processer i naturen og mellem mennesker) og det immaterielle (værdier). Kunsten og kulturen hører som værdibaseret område under det immaterielle, dog er kunsten også kendetegnet ved at indtage en form eller en proces. Derved kan kunsten og kulturens styrke i et bæredygtighedsperspektiv være at den kan sanseliggøre og kommunikere den kompleksitet, som bæredygtighedsbegrebet består af (Pernille Stockmarr). Kunsten og kulturens produkter leverer ikke én æstetik for bæredygtighed, men mange forskellige og peger hermed også på kompleksiteten i begrebet. Strategisk fremadrettet arbejde med bæredygtighedsfeltet indenfor kultur - design, mode og kunst - kan være med til at motivere og geare os til at tænke og agere mere bæredygtigt i vores hverdag. Hånd(værk) og (kunst)værk kan være med til at skabe en ærbødighed over for det håndgjorte, det lokale, det uperfekte og det unikke. Det kan på sigt bidrage til en bæredygtig udvikling af vores kultur og vores selvforståelse, som afløsning for den modernistiske tænkning, hvor nyt er lig med godt, og værdi udelukkende skabes ved ny produktion. I stedet for træder noget NYT på banen: Det sammenstillede, det genbrugte, det unikke og den organiske transformation, hvor nyt og gammelt væver sig ind i hinanden. Styrkeposition i feltet, der kan arbejdes videre med: En stærk dansk designtradition med høj kvalitativ standart Traditionen for at kombinere funktion og sanselighed Design, der er med til at ændre adfærd Cases, hvor nyt design eller rumlig bearbejdning er med til at skabe adfærdsændring Den skæve skraldespand (hvor skrald kan kastes fra cykel) Havnebadet i København Cykelstier, fortove og cykler Grønne tage og vindmøller 5

6 PARKing Day (parkingday.org) Ny nordisk mad (lokal produktion) 3 - Kunst og kultur som bæredygtig helhedstænkning Kunst og kultur bidrager, som det er beskrevet i de to tidligere afsnit af rapporten, til en bæredygtig helhedstænkning ved at være med til at transformere værdi, men også ved at tilføje nye sanseligheder. Disse faktorer er med til at ændre vores livsstil, vores vaner og værdier, holdninger og adfærd. Kulturen har en overordnet væsentlig rolle som limen i forhold til andre faktorer for bæredygtig forandring, herunder teknologi, erhverv, politik og civilsamfund. Derfor syntes et af de væsentligste gennemgående synspunkter på alle workshops også at være nødvendigheden af at sikre kulturens og kunstens plads ved bordet, når der fremadrettet skal tænkes bæredygtige helhedsløsninger. Der må skabes rum for kunstens og kulturens skabende kraft og den procesbærende forandring, som de kan udfolde. På den måde kan de æstetiske refleksioner afspejle og understøtte kompleksiteten i bæredygtighedstemaet. En måde at skabe det nødvendige rum på er ved at understøtte det tværfaglige felt og samarbejde som i forvejen er en styrkeposition i Danmark yderligere. I et bæredygtighedsperspektiv bliver det meget vigtigt, at udvikling - herunder erhvervsudvikling - også er udvikling af en ny kultur. I et bæredygtighedsperspektiv er et kvantitativ vækstbegreb, der står alene, ikke ønskeligt. Helhedstænkningstemaet knytter sig i Danmark til specifikke eksempler på kulturel bæredygtig planlægning og udvikling i lokale områder og byer. Der findes gode cases i Danmark, hvor planlægningen ikke er reduceret til et spørgsmål om teknik og absolutte målsætninger, men hvor der er arbejdet med at indstifte mening og betydning bredt forstået indenfor det kulturelle, det teknologiske, det erhvervsmæssige og politiske bæredygtige. Velkendte eksempler, hvor dette er sket eller forsøges udviklet, er øerne Samsø, Ærø, Bornholm samt byerne Sønderborg, Kalundborg, København og Varde. Begrebet Cultural Planning, det vil sige den systematiske inddragelse af kulturelle faktorer og behov i planlægningen, har spillet en væsentlig rolle i Danmark. Udviklingen af de mindre øer og samfund bærer videre på en tradition for at engagere sig lokalt i eksempelvis andelsforeninger eller andre almene foreninger. En styrkeposition, der blev fremhævet på workshopdagen, er traditionen for foreningsliv i Danmark. De almennyttige foreninger/ fonde er med til at skabe et stærkt civilsamfund (specielt udenfor hovedstadsområdet), som kan være med til at udvikle vores samfund i en bæredygtig retning. Foreningslivet og andelstanken synes at pege på, at man i fællesskab kan stå stærkt og indtage en stærk rolle i samfundet - selvom man er en lille enhed. Dette potentiale kan også udnyttes i 6

7 et bæredygtighedsperspektiv, hvor det netop synes ønskeligt at arbejde med det lokale og det nære og samtidig fremstå stærkt og forenet. Eller sagt på en anden måde: Bæredygtighedsperspektivet vil stå stærkt, når der tænkes strategisk og helhedsorienteret i lille skala. Det store i det små som strategi (Jan Gehl). Et eksempel herpå er Jan Gehls praksis, hvor byer planlægges med udgangspunkt i de mennesker, der skal leve i dem. Her skabes grønne byer med et flow af fodgængere og cyklister. Arbejdes der videre med tværfaglighedsargumentet, som beskrevet tidligere, kan man for at støtte bæredygtighedstænkningen med fordel understøtte civilsamfundet ved at skabe gode betingelser for foreningslivet. Andelstanken og det lokale engagement kan være med til at skabe bæredygtig lokal praksis. Styrkeposition i feltet, der kan arbejdes videre med: Et stærkt foreningsliv og andelstanken Selvbærende mindre civilsamfund (øerne) Nærdemokrati og antihierarkisk tænkning Procesorienteret planlægning Cykel- og fodgængerkultur Cases, hvor der er tænkt helhedsorienteret: Cradle to Cradle (vuggetilvugge.dk) Danske øer, selvbærende samfund (Samsø, Christiania) God byplanlægning med cykel- og gåkultur Københavnske fødevarefælleskab (kbhff.dk) Trampolinhuset (trampolinhuset.dk) 4 - Kunst og kulturs evne til debat og formidling Kunsten og kulturen kan gennem konkrete værker, diskurser og handlinger indgå som debatskabende aktør i diskussionen af feltet bæredygtighed. Kunstnere og kulturproducenter deltager i betydningsdannelser, der udspiller sig indenfor både marked (pengeformidlet social interaktion), stat (lovreguleret social interaktion) og civilsamfund (offentlig, kommunikativ interaktion, som forpligter sig på almenvellet). Kunsten skaber rum for erkendelse og udvider ofte demokratiet ved at ytre sig. Kunst kan fungere som lup og sætte en bestemt ting under behandling i sanselig form eller som proces. Kunsten og kulturen er med til at rammesætte handlinger og udfordrer gerne gængs praksis. Tidligere i rapporten er der nævnt forskellige aspekter ved den kulturelle og kunstneriske praksis, som kan understøtte en bæredygtig helhedstænkning. Det gælder bl.a. kunsten og kulturens transformationsevne samt kunstens og kulturens evne til at forbinde noget værdiløst med ny betydning og derved opgradere værdien af et område/sted eller en idé. 7

8 Kunsten bruger og genbruger rum, materialer og processer og skaber herigennem nye fortællinger. Også heri ligger der nøgler til at skabe fortællinger om, hvordan vi gennem vedligeholdelse og kultivering både drager omsorg for og former vores livsverden. Vi skaber igennem praksisser eller igennem vores kultur, hvor kultur - med en forgangen dansk minister Hartvig Frisch ord - er vaner. (Ellen Braae). Styrke indenfor feltet, der kan arbejdes videre med: Vi har et udvidet kunstbegreb Kunsten rummer humor, tvetydighed Cases og praksis hvor kunst og kulturen (også) virker debatskabende: Jan Gehls praksis (gehlarchitects.com) Superflex (social bæredygtighed) (superflex.net) Camilla Berner (kunstpraksis) (camillaberner.dk) Dogmekultur Buro detour (genbrug) (detours.biz) Man kan opsamle workshoppens drøftelser i følgende hovedbudskaber: At se værdien i det værdiløse - kunsten og kulturens helt store bidrag til bæredygtighedsdiskussionen er evnen til at se det unikke i og skabe værdier i dét, vi betragter som værdiløst At gøre bæredygtighed sanselig - kunsten og kulturen kommunikerer kompleksiteten i bæredygtighedsbegrebet og gør det sanseligt. Kunsten og kulturens produkter leverer ikke én æstetik for bæredygtighed, men mange forskellige og peger dermed også på kompleksiteten i begrebet. Erhvervsudvikling er ny kulturudvikling - i et bæredygtighedsperspektiv bliver det meget vigtigt, at udvikling herunder erhvervsudvikling også er udvikling af en ny kultur. I et bæredygtighedsperspektiv er et kvantitativt vækstbegreb, der står alene, ikke ønskeligt Kunsten skaber rum for erkendelse og udvider ofte demokratiet ved at ytre sig. Kunst kan fungere som lup, og sætte en bestemt ting under behandling i sanselig form eller som proces. Transformation som værditeoretisk grundbegreb synes at være udgangspunktet for kunstens og kulturens nye rolle i den globale dagsorden. En tværfaglig tilgang er en særlig styrke, som vi fortsat skal understøtte ved at kombinere kunstnere med økonomer, arkitekter, landskabsarkitekter og byudviklere med økologer, for at skabe et fremsynet bud på et bæredygtigt samfund. 8

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM PROGRAM DemokaCity TM Tredje generations byudvikling Demokratiets udfordringer Projekt DemokraCity Aarhus Relationer, Netværk og Social Kapital Netværk og relationer i DemokraCity Aarhus Opsamling PARTNERSKABER

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Bellahøj som case. Tina Saaby, stadsarkitekt, København

RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Bellahøj som case. Tina Saaby, stadsarkitekt, København RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Bellahøj som case Tina Saaby, stadsarkitekt, København Foreningen bæredygtige byer Bellahøj 02.10.2012 KØBENHAVN VOKSER 100.000 nye Københavnere i 2025 1000 nye

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

BÆREDYGTIG BYFORNYELSE. Tina Saaby, stadsarkitekt, København

BÆREDYGTIG BYFORNYELSE. Tina Saaby, stadsarkitekt, København BÆREDYGTIG BYFORNYELSE Tina Saaby, stadsarkitekt, København SBI boligdag 23.10.2012 KØBENHAVN VOKSER 100.000 nye Københavnere i 2025 1000 nye borgere hver måned Kommuneplanens vision: Fokus på grøn vækst

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Ledelse i processer LU kursusdag d. 28.2.2013

Ledelse i processer LU kursusdag d. 28.2.2013 Ledelse i processer LU kursusdag d. 28.2.2013 Sløjfemodellen og kvalificeret selvbestemmelse gradbøjet til praksis Kvalificeret selvbestemmelse som et praksisanvendeligt ledelsesredskab Erfaringer fra

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART OPLEV KUNSTEN Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART Oplev Kunsten sætter sanserne i spil, ansporer det personlige engagement og åbner en mangfoldighed af tilgange

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Bedre Byrum i Roskilde - 5 dages debat om byudvikling

Bedre Byrum i Roskilde - 5 dages debat om byudvikling Bedre Byrum i Roskilde - 5 dages debat om byudvikling Af Henrik Valeur og Jan Bille, Byg- og Planchef, Roskilde Kommune I dagene 11-15. november 2002 var 80 mennesker samlet til workshop for at udforme

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere