Børns sundhed er på spil Eksperter advarer om, at brugen af grænseværdier ikke beskytter børn godt nok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børns sundhed er på spil Eksperter advarer om, at brugen af grænseværdier ikke beskytter børn godt nok"

Transkript

1 Nr. 197 december 2004 Børns sundhed er på spil Eksperter advarer om, at brugen af grænseværdier ikke beskytter børn godt nok Børn særligt sårbare overfor miljøpåvirkninger > Grænseværdiers beskyttelse af børn tvivlsom > Overvågning præget af tilfældighed > Børn bombarderes dagligt med forskellige stoffer, støj, stråling mv, som spiller sammen og måske skader deres helbred. De har krav på bedre beskyttelse mod de mange forskellige miljøpåvirk-ninger, de dagligt udsættes for, end voksne, fordi de er mere sårbare og udsatte, og fordi de skal leve længere med eventuelle helbredsskader. Der er en række svagheder ved grænseværdier, der gør at man generelt, men specielt i børns tilfælde, kan stille spørgsmålstegn ved deres evne til at yde en beskyttelse imod miljøpåvirkninger. Forsigtighedsprincippet kunne anvendes til særlig beskyttelse af børn. Myndighedernes overvågning af sundhedsskadelige miljøpåvirkninger er på nogle områder præget af tilfældighed og mangel på ressourcer. Dette nyhedsbrev er skrevet med inspiration fra Teknologirådets projekt om børn og miljø. Børn bliver hver dag udsat for en lang række af miljøpåvirkninger, hvis effekt på deres sundhed der hersker stor usikkerhed om. Den mad og de drikkevarer børnene indtager, indeholder kemiske stoffer fra miljøet, fra produktionen og fra emballagen. Luften de indånder, indeholder sundhedsskadelige partikler. Ofte tilbringer de dagen i støj i vuggestue, børnehave eller skole. Mobiltelefonerne udsender stråling, og computeren afgiver, ligesom legetøjet og fugtighedscremen, stoffer, hvis virkning vi ikke kender præcist. I dag har vi nogen, om end ikke tilstrækkelig, viden om den sundhedsskadelige effekt af hver enkelt påvirkning. Men vores viden er stærkt begrænset, når det gælder kombinationen af disse påvirkninger. Børns særlige følsomhed skyldes dels at de er biologisk forskellige fra voksne, dels at de er i tættere kontakt med miljøet. Fostre og børn i voksealderen udvikler sig, og hvis denne proces bliver forstyrret, kan det efterlade alvorlige skader på deres sundhed. Samtidig er børns organer og centralnervesystem mere modtagelige overfor skader. Især under de faser af fosterets liv, hvor de forskellige organer og funktioner anlægges, er de sårbare. Flere af de alvorlige lidelser, vi ser hos større børn og voksne, skyldes de miljøpåvirkninger, de har været udsat for tidligt i barndommen. Nedsat indlæringsevne kan fx skyldes at moderen har spist fisk med tungmetaller under graviditeten, eller at barnet er vokset op og har leget i et område med forurenet jord. Den voksnes nedsatte evne til at få børn kan skyldes, at man som barn har optaget hormonforstyrrende stoffer fra luft, cremer, legetøj og brystmælk. Og allergi kan opstå sent i livet, men kan skyldes at den allergiramte tilbragte sin barndom i et indeklima med støv og skimmel. For at beskytte menneskers helbred mod skadelige virkninger fra miljøet har vi indført grænseværdier for at sikre, at vi ikke udsættes for mere end vores helbred kan tåle. I Rådets forordning ((EØF) nr. 315/93) hedder det fx at For at beskytte den offentlige sundhed skal der (...) fastsættes maksimumstolerancer for bestemte forurenende stoffer. 1

2 Især i børns tilfælde er der grund til at spørge i hvilket omfang grænseværdierne lever op til dette formål. Det skyldes dels at brugen af grænseværdier i mange tilfælde er præget af usikkerhed og tilfældighed. Og dels at flere grænseværdier er fastlagt med udgangspunkt i, hvad voksne mennesker kan tåle. Der er altså ikke taget hensyn til at børn er særligt følsomme overfor den miljøpåvirkning, som grænseværdien skal beskytte dem imod. Denne situation er mere alvorlig for børn end for voksne, fordi de skader, de pådrager sig, kommer til at følge dem hele livet. Teknologirådets projekt: Børn og miljø Teknologirådet har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der har til opgave at skabe et overblik over den viden, vi har om miljøfaktorers skadelige effekter på børns sundhed. Og på den baggrund at komme med anbefalinger til, hvordan vi kan reducere børns eksponering for sundhedsskadelige miljøfaktorer. Rapporten fra Teknologirådets arbejdsgruppe offentliggøres i det nye år. De interviewede i dette nyhedsbrev er blandt de i alt syv medlemmer af arbejdsgruppen. Læs mere på lader man som om vi kun er udsat for ét stof ad gangen. Udtrykket cocktaileffekt bruges ofte til at betegne den virkning der opstår når forskellige kemiske stoffer optræder sammen. Cocktaileffekten indebærer at stofferne kan påvirke vores sundhed på en anden og måske stærkere måde end når de optræder hver for sig. Der findes også eksempler på vekselvirkninger mellem kemiske stoffer og andre miljøpåvirkninger. Man har for eksempel opdaget at folk der arbejder med opløsningsmidler i en atmosfære, der samtidig er støjende, oplever særligt kraftige skader på deres nervesystem, fortæller Lisbeth Ehlert Knudsen, lektor ved Folkesundhedsvidenskab på Panum Instituttet, Københavns Universitet. Hvad enten det gælder skjorten der afgiver formaldehyder, CD-spillerens flammehæmmere eller sutteflaskens hormonlignende stoffer må det have stor betydning, hvad det er for en sammenhæng stoffet indgår i, og hvad der ellers findes af miljøpåvirkninger i en almindelig hverdag. Hvordan påvirker det for eksempel et barn at indtage tungmetaller fra jorden, når det samtidig bliver påvirket af stråling fra højspændingsmaster og partikler fra trafikken? spørger Lisbeth Ehlers Knudsen. Mange påvirkninger: cocktaileffekt Brystmælk, sutteflasker, kylling, dåsemad, påklædningsdukker og fugtighedscreme har det til fælles, at der i dem alle er fundet stoffer, der mistænkes for at have en hormonforstyrrende effekt på mennesker. Så længe indholdet af de enkelte stoffer holder sig under den grænseværdi, hvor forsøg har vist at der ingen effekt er, skulle det ikke udgøre nogen sundhedsfare. Den antagelse er der imidlertid flere grunde til at stille spørgsmålstegn ved. For når børn udsættes for alle stofferne samtidig, hvoraf flere ophobes i barnets krop, er situationen en anden. Dels optager børn væsentligt flere af disse stoffer end voksne, set i forhold til deres kropsvægt; dels vil stofferne med stor sandsynlighed vekselvirke, med det resultat, at der alligevel kan opstå sundhedsskadelige virkninger, advarer Eva Bonefeld-Jørgensen, lektor ved Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin ved Århus Universitet. Problemet er, at når der skal fastlægges grænseværdier for stofferne, undersøger man dem typisk kun enkeltvis og får derfor ikke øje på de effekter der kan opstå når de virker sammen. Selvom denne såkaldte cocktail-effekt har været kendt i årevis, bliver der ikke taget højde for den når grænseværdierne fastsættes. Her Sådan fastlægges grænseværdier for kemiske stoffer i dag Grænseværdi for det maksimale indhold af et kemisk stof fastlægges bl.a. ved hjælp af dyreforsøg. Det svage punkt er at overføre resultaterne til den menneskelige virkelighed. Fordi man ikke ved præcist, hvad forskellen på dyr og mennesker indebærer, og fordi man typisk ikke kan undersøge det ved at foretage forsøg på mennesker, benytter man sig i mange tilfælde af de såkaldte (u)sikkerhedsfaktorer. En usikkerhedsfaktor korrigerer resultaterne fra laboratorieforsøg, typisk med en faktor 10, for hver af de vigtige forskelle der er mellem laboratoriet og virkeligheden. Man dividerer fx den koncentration, hvor der ikke blev opdaget en reaktion hos dyr, med 10. Nogle gange dividerer man med 15 eller mere for at tage hensyn til børn eller andre sårbare samfundsgrupper. Dermed antager man at være på den sikre side. Læs mere: (bilag 1, de enkelte ministeriers indsats) Grænseværdierne for hvor meget netop jord må være forurenet, før det vurderes som sundhedsskadeligt, har i efteråret været under 2

3 luppen i et udvalg nedsat af miljøministeren. Udvalget har alene koncentreret sig om den miljøpåvirkning, der kan være fra de nuværende, store arealer herhjemme med forurenet jord, og i udvalgets anbefalinger, der er offentliggjort i december, foreslås det blandt andet at tillade tre gange højere indhold af tjærestoffer (PAH). Anbefalingerne, der samtidig er udtryk for en ny måde at fastsætte grænseværdier på, idet de er administrativt fastsatte, skal behandles i Folketinget umiddelbart efter nytår. Det fremhæves, at der er tale om en række politiske valg, typisk når det gælder accept af risiko, og udvalget anbefaler blandt andet at der tages politisk stilling til, om der skal tages hensyn til børn som særligt udsat gruppe. Børrnesminke - paradokset I nogle tilfælde tager man hensyn til børns sårbarhed når grænseværdierne skal fastlægges, for eksempel ved at anvende særligt høje usikkerhedsfaktorer (se faktaboks om grænseværdier ovenfor). Men mange forskere frygter at de usikkerhedsfaktorer, der anvendes, i mange tilfælde ikke er tilstrækkeligt høje. I USA anbefaler man i visse sammenhænge at anvende en langt højere grænseværdi end de der typisk anvendes i Danmark. I forhold til påvirkninger fra det ydre miljø fx sundhedsskadelige stoffer i drikkevand i luft eller i forbrugerprodukter er det normalt, at der kun bruges data for voksnes følsomhed, når grænseværdien skal fastsættes. Det betyder at børn må leve med påvirkningsniveauer, der er fastlagt efter voksne menneskers relativt mere begrænsede følsomhed. Dermed yder grænseværdierne ikke børnene den beskyttelse, de skal. At bruge særlige skrappe grænseværdier, der er tilpasset børn, synes ikke at være vejen frem. Det er næppe muligt at inddele de ting, der findes i miljøet, i nogle der hver især skal fastlægges efter børns følsomhed, og andre der blot skal leve op til, hvad voksne mennesker kan tåle børn færdes som bekendt og heldigvis alle vegne. Man kan jo ikke kontrollere hvad børnene kommer i kontakt med der skal være plads til os alle. Det eneste rigtige er at indstille grænseværdierne efter samfundets mest følsomme grupper, tilføjer Lisbeth Ehlert Knudsen. I nogle situationer ser man, at sundhedsskadelige stoffer er tilladte i børneprodukter men ikke i produkter til voksne. Der gælder fx mere lempelige krav for børns teatersminke end for mors kosmetik. Dette paradoks skyldes at tilsyneladende sammenlignelige produkter falder ind under forskellige lovgivningsmæssige kategorier. Disse kategorier baserer sig bl.a. på til hvad og hvor meget et produkt anvendes. Teatersminke falder således ind under såkaldte hobbyprodukter, som man vurderer bliver brugt i ringere grad end voksenkosmetik. Eva Bonefeld-Jørgensen stiller spørgsmålstegn ved om sådanne antagelser faktisk holder. Overvågning præget af tilfældighed En betingelse for at grænseværdier yder børn den beskyttelse, de sigter imod, er ikke kun, at der tages alle de relevante hensyn når de skal fastlægges, men også - i sagens natur - at grænseværdierne bliver overholdt. At sikre dette forudsætter en systematisk overvågning fra myndighedernes og virksomhedernes side. Den indsats giver imidlertid ikke en statsgaranti for at vores sundhed er på den sikre side. Den overvågning, der finder sted, er rettet mod bestemte, velkendte miljøpåvirkninger, mens det er lidt tilfældigt om man opdager noget helt nyt, såsom et nyt stof i miljøet, som man burde have overvåget. Der kan altså findes sundhedsskadelige miljøpåvirkninger, som man ikke opdager, fordi man ikke søger efter dem. Der er nok brug for løbende at vurdere udviklingen i, hvilke kemiske stoffer der findes i vores miljø, mener Ole Hertel, seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser. Han nævner drikkevand som et eksempel på, hvordan overvågningen af miljøpåvirkninger altid vil halte efter udviklingen. Listen over de stoffer, der kontrolleres for, bliver løbende udvidet, i takt med at myndighederne bliver opmærksomme på nye sundhedsskadelige stoffer i drikkevandet. Den indsats myndigheder og andre lægger i at kontrollere og overvåge er nogle gange bestemt af den opmærksomhed en bestemt miljøpåvirkning har, snarere end af den risiko, den reelt indebærer, sammenlignet med andre stoffer. Pesticider i vores drikkevand har fx været genstand for stor opmærksomhed, mens luftens indhold af dioxin er gået upåagtet hen. Dioxin er kendt for at være hormonforstyrrende og for at ophobe sig i menneskets krop, og det kan passere videre til børn fx gennem modermælken. Dioxin i luften overvåges ikke systematisk i Danmark. En række igangværende undersøgelser viser høje koncentrationer af dioxin i røg fra brændeovne og man mistænker dem derfor generelt for at udsende relativt store mængder af dioxin, fortæller Ole Hertel, og tilføjer, at man i visse dele af Oslo har udstedt et forbud mod brændeovne på grund af deres dioxinudslip. 3

4 Danske forskere har i årevis overvåget en række stoffer i mennesker i Grønland, fx har de undersøgt brystmælk og blod for PCB ere og svært nedbrydelige pesticider. Nye målinger af dioxins aktivitet i blodet hos grønlændere og danskere (som kontrolgruppe) har vist, at der er ikke, som man skulle tro, er stor forskel på de to grupper med hensyn til dioxinaktivitet. Huller i kontrollen Myndighedernes overvågningsindsats er gennem de senere år faldet markant som følge af nedskæringer i Fødevarestyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser. Ifølge tal fra Politiken den 20. december er kontrol af forbrugerprodukter, for eksempel legetøj, reduceret med 20% i 2002 og reduceres med yderligere 40% i Hos Danmarks Miljøundersøgelser, hvor man tidligere foretog stikprøveundersøgelser af kemikalier i fx forbrugerprodukter som blandt andet legetøj, overvåger man nu kun pesticider i drikkevand. Gitte Gross, fødevarepolitisk medarbejder i Forbrugerrådet, frygter, at vi kommer til at se en tilsvarende udvikling på fødevareområdet. Der er en tendens til i øjeblikket at hvile på laurbærrene og sige "nu har vi styr på fødevaresikkerheden nu må vi prioritere andre områder" for så at skære ned på overvågning, kontrol og forskning i forhold til fødevaresikkerhed. Men det er det dummeste man kan gøre. Der kommer jo fortsat nye kemiske stoffer ud i miljøet, som derefter kan havne i fødevarerne. Noget tyder på, at selv når det lykkes både at fastsætte og at overvåge - og dermed sikre at grænseværdierne overholdes - er alle usikkerheder ikke dermed overvundet. I løbet af de sidste fire år har forskellige organisationer tre gange foretaget stikprøveundersøgelser af kemiske stoffer i legetøj. Og hver gang har legetøjet vist sig at indeholde en stribe af uønskede og forbudte kemiske stoffer. Det gælder for eksempel ftalaterne, der mistænkes for at være hormonforstyrrende, og som i Danmark er forbudt i legetøj til børn under tre år. Det meste legetøj importeres fra Østen, hvor man ikke har tilsvarende forbud, og importørerne hævder at fundet af ftalater skyldes afsmitning fra legetøjsmaskinerne, som også bruges til ftalatholdigt legetøj. Kan forsigtighedsprincippet bruges På en række områder findes der rimelig god viden om sammenhængen mellem miljøpåvirkninger og bl.a. børns sundhed. Det gælder for eksempel luftens indhold af fine partikler, hvor man på basis af grundige undersøgelser har kunnet fastsætte en række grænseværdier. Grænseværdier, som Danmark og størstedelen af det øvrige EU imidlertid har svært ved at leve op til. Hertil kommer at man er usikker på, om den virkelige synder er de endnu mindre såkaldte ultrafine partikler. Fordi deres sundhedseffekt endnu ikke er tilstrækkeligt godt belyst forholder man sig afventende fra lovgivningsmæssig side, og har endnu ikke villet indføre grænseværdier. Man kunne også vælge at bruge forsigtighedsprincippet, når det handler om at håndtere problemet med manglen på viden om sammenhængen mellem miljøet og børns sundhed. Forsigtighedsprincippet går ifølge EU-kommissionen ud på, at politikerne forbeholder sig ret til - af hensyn til befolkningens sikkerhed og tryghed - at kunne gribe ind i de tilfælde, hvor der er væsentlig videnskabelig usikkerhed om miljø- og sundhedseffekterne af et konkret produkt. I de tilfælde skal man fra politisk hold have mulighed for at vælge at trække i nødbremsen og lægge begrænsninger på brugen af et produkt, også selvom der ikke er et egentligt videnskabeligt bevis for at produktet skader miljøet eller sundheden. Forsigtighedsprincippet har særlig relevans for børn, fordi de ofte er mere følsomme overfor miljøpåvirkninger end voksne, fastslår David Gee fra Det Europæiske Miljøagentur. Han er medforfatter til WHO rapporten fra 2002, Children s Health and Environment: A review of evidence. De omtalte sikkerhedsfaktorer (se boks om grænseværdier) kan ses som ét forsøg på at bruge dette princip, hvor man beskytter børn ved at sænke grænseværdien en tak ekstra. Problemet er at brugen af sikkerhedsfaktorer forudsætter at man har et vist kendskab til effekten af en given miljøpåvirkning eller sandsynligheden for, at den indtræffer. Forsigtighedsprincippet er særligt brugbart når den slags viden ikke er fuldt til stede, forklarer David Gee. David Gee nævner Danmarks forbud mod ftalater i legetøj til børn under tre år som et godt eksempel på hvordan forsigtighedsprincippet kan bruges. Men skal princippet blive mere brugbart, er der behov for at præcisere, hvordan det kan omsættes i praksis. For hvornår er manglen på viden eller mistanken om sundhedsskadelige virkninger fx store nok til at berettige, at man gør forsigtighedsprincippet gældende? Ifølge David Gee kan man ikke besvare disse spørgsmål én gang for alle. Spørgsmålene må besvares fra sag til sag, idet man fx vurderer sundhedsskadens mulige konsekvenser, hvilke fordele der er på spil og om der findes alternative løsninger. I sammenhæng med børn, med deres sårbarhed, 4

5 udsathed og lange restlevetid, vil det være mere oplagt at gøre brug af forsigtighedsprincippet. Love og strategier for børn og miljø Danmark var blandt de første lande, der underskrev FNs konvention om barnets rettigheder, hvori det hedder, at børn skal have den højest opnåelige sundhedstilstand. WHOs miljø- og sundhedsministre vedtog i sommeren 2004 en rammehandlingsplan, som bestemmer at alle medlemslandene i FN skal udarbejde nationale handlingsplaner, hvis implementering skal være påbegyndt i EU vedtog i sommeren 2003 strategien SCALE, der sigter på bl.a. en bedre kortlægning af årsager og virkninger i forhold til børns sundhed og miljøet. Et nyt direktiv (?), REACH, for vurderingen af kemiske stoffer, er under udarbejdelse. Den danske regering udgav i 2003 en handlingsplan, Miljø og sundhed hænger sammen, hvor børn kort er nævnt. Læs mere: Kilder til mere viden om børn og miljø: Children's health and environment: A review of evidence. Rapport på engelsk fra Det Europæiske Miljøagentur, der opsummerer den naturvidenskabelige viden, vi har, om miljøets påvirkning af børn. e_report_2002_29/en Informationscenter for Miljø og Sundhed og Forbrugerrådets månedsblad Tænk og Test har bl.a. artikler og rapporter om kemiske stoffer i børns legetøj, mad og plejeprodukter. Miljøstyrelsen har gennemgået kemien i forskellige produkter, der omgiver børn, lige fra hobbylim til halogenlamper, og giver gode råd. Hjemmesiden rummer også mere tekniske gennemgange af hvilke kemiske stoffer der findes i forskellige produkter, såsom tandbørster. Regeringens strategi, handlingsplan og implementeringsplan for miljø og sundhed Miljø og sundhed hænger sammen findes under Tværgående indsats. Se også link til rapport fra 1999 om indsats og viden om børn og miljø i boksen ovenfor. Cocktail-effekten I videnskabelige undersøgelser er det lykkes at frembringe cocktaileffekten i et laboratorium, hvilket bestyrker mistanken om at den også finder sted i den menneskelige virkelighed. Følgende videnskabelige artikler demonstrerer at hormonforstyrrende stoffer kan have en effekt når de er til stede sammen, selv hvis de overholder den grænseværdi, der er fastsat for hver af dem enkeltvis. Blandt de undersøgte stoffer findes parabener, som er et gængs tilsætningsstof i kosmetik, og bisphenol A, som forfatterne til artikel 2 demonstrerer trænger ud af emballage der bruges til babymad. 1. Silva, Rajapakse og Kortenkamp: Something from "nothing"--eight weak estrogenic chemicals combined at concentrations below NOECs produce significant mixture effects. Environmental Science and Technology, maj 2002, 36 (9), s. 179A-180A. 2. Brede, Fjeldal, Skjevrak og Herikstad: Increased migration levels of bisphenol A from polycarbonate baby bottles after dishwashing, boiling and brushing. Food Additive Contamination, juli 2003, 20 (7), s Yderligere oplysninger om Teknologirådets projekt om børn og miljø fås ved henvendelse til: Projektleder Anne Funch Rohman, tlf: Fra rådet til tinget udgives af Teknologirådet. Redaktør Ida Leisner. Dette Fra rådet til tinget er skrevet af cand.scient. og freelance journalist Morten Andreasen. De sidste fem numre Fra rådet til tinget: Nr. 196: Særnummer: Energikatalog Nr. 195: Før havet stiger Nr. 194: Snæver viden om lægemidler Nr. 193: Risiko ved mobiltelefoni? Nr. 192: Når den billige olie slipper op 5

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter 2010/1 BSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. december 2010 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion National workshop om hormonforstyrrende stoffer Introduktion Pia Juul Nielsen, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer 7/12 2006 1 Oversigt Hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre?

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Lone Mikkelsen Kemikaliefaglig medarbejder Det Økologiske Råd Odense, 12. juni, 2014 Oversigt REACH EU s kemikalieregulering Hvad har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer?

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Bent Horn Andersen, Funktionsleder. Miljøstyrelsen Kemikalier Oversigt Risikovurdering af kemiske stoffer Forsigtighedsprincippet

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Marie Louise Holmer Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag om kemi og graviditet - 8. april 2011 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

DANSKE RISIKO-EKSPERTER VURDERER EUROPAS FØDEVARER

DANSKE RISIKO-EKSPERTER VURDERER EUROPAS FØDEVARER DANSKE RISIKO-EKSPERTER VURDERER EUROPAS FØDEVARER RISIKOVURDERING ER ET HELT CENTRALT REDSKAB TIL AT OMDANNE OVERVÅGNINGS- OG FORSKNINGSRESULTATER TIL GOD RÅDGIVNING AF MYNDIGHEDER - NATIONALE SOM INTER

Læs mere

National strategi 2002

National strategi 2002 Initiativer omkring vurdering og regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen funktionsleder, Kemikalier Miljøstyrelsen Informationsmøde 8. dec. 2010 INDHOLD Baggrund national strategi Vejen

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen, Kemikalier CeHoS informationsmøde 3. november 2011 Oversigt Baggrund Aktiviteter

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder IDA Levnesmiddelselskabet 21. marts 2017 Mette Holm, Fødevarestyrelsen Indhold Hvad er FKM? Hvordan håndteres det? Hvorfor forbyder man

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB Polychlorerede biphenyler Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB fakta 209 forskellige forbindelser, kaldet congenere Dioxinlignende (12 congenere) Ikke dioxinlignende Chlorindhold Højt Lavt PCB fakta

Læs mere

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier EU er alt for langsom til at forbyde hormonforstyrrende stoffer og andre kemikalier, selv om talrige undersøgelser viser, at de efter al sandsynlighed

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10] Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Ældre og det Nære Sammenhængende Sundhedsvæsen Sagsbeh.: DEPSSNI Koordineret

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer?

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Lone Mikkelsen Seniorrådgiver - Kemikalier Det Økologiske Råd København, 4. februar 2015 Støttet af Introduktion Oversigt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vedr. Høringssvar På vegne af brancheforeningens medlemmer, British American Tobacco Denmark A/S, Imperial Tobacco Denmark ApS og JTI Denmark A/S, takker for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse National workshop om hormonforstyrrende stoffer Regulering Muligheder for regulering og forebyggelse Elisabeth Paludan, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bisfenol-a 2008/1 BSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 17. februar 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? Cheftoksikolog Karl-Heinz Cohr Dansk Toksikologi Center ATV MØDE MILJØDEBAT GRÆNSEVÆRDIER - RISIKOASPEKTER SCHÆFFERGÅRDEN 16. juni 2004 HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 30. januar 2003 PE 319.407/6-15 ÆNDRINGSFORSLAG 6-15 Udkast til betænkning (PE 319.407) Anne Ferreira Sødestoffer

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 340 Offentligt J.nr. MST-001-03262 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne?

CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne? CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne? Lis Keiding og Jette Blands Enhed for Forebyggelse og Borgernære sundhedstilbud Indhold 1. Landskabet 2. Eksempler på områder

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 hvad, hvorfor og hvordan JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 Forurenings typer: Tungmetaller. Kulbrinter. Chloredeforbindelser Gifte(pesticider). Mekanisk(byggeaffald mv.) JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 2 Gældende

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

Fødevarestyrelsen Vejledning til producenter om forebyggelse og håndtering af dioxin/pcb i æg.

Fødevarestyrelsen Vejledning til producenter om forebyggelse og håndtering af dioxin/pcb i æg. Fødevarestyrelsen Vejledning til producenter om forebyggelse og håndtering af dioxin/pcb i æg. Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i dialog med erhvervet, DTU-Fødevareinstituttet, Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Miljøministeriets kommende initiativer i forbindelse med miljøfaktorer og sundhed fortsat opfølgning på regeringens strategi

Miljøministeriets kommende initiativer i forbindelse med miljøfaktorer og sundhed fortsat opfølgning på regeringens strategi Miljø- og Planlægningsudvalget, Sundhedsudvalget MPU alm. del - Bilag 274 Offentligt Miljøministeriets kommende initiativer i forbindelse med miljøfaktorer og sundhed fortsat opfølgning på regeringens

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Bedre miljø for børnene et oplæg til handling. Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Bedre miljø for børnene et oplæg til handling. Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Bedre miljø for børnene et oplæg til handling Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Bedre miljø for børnene - et oplæg til handling Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a 2014/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. februar 2015 af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver?

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Hvem er vi? Danmarks største arbejdsmiljørådgiver Autoriseret Landsdækkende Afdelinger i: Virum Odense Århus Kolding Ca. 750 medarbejdere i ALECTIA Herunder

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 31. marts 2015 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer DTU Fødevareinstituttet 1 Danmarks hidtil største forskningsprojekt om kemikaliers cocktaileffekter, Cocktail, har tilvejebragt

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00193 / 315356 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 5. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00340/Dep. sagnr. 531 Den 29. marts 2011 FVM 883 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

Spørgsmål 70 Kan nikkel- henholdsvis blyindholdet i drikkevand påvirke helbredet hos mennesker?

Spørgsmål 70 Kan nikkel- henholdsvis blyindholdet i drikkevand påvirke helbredet hos mennesker? Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 18. januar 2010 Foreløbige besvarelser af spørgsmålene 67-76, 78-92, 94-107 og 109 alm. del stillet

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Uønsket kemi i gør-det-selv butikker. Claus Jørgensen Projektchef

Uønsket kemi i gør-det-selv butikker. Claus Jørgensen Projektchef Uønsket kemi i gør-det-selv butikker Claus Jørgensen Projektchef Forbrugerrådet Tænk Kemi Oprettet i november 2014: 15,3 mio. kr. bevilling (2014-16) Forlænget 2017-2019 (9 mio. kr.) Formål for Forbrugerrådet

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Pia Juul Nielsen & Rikke Holmgaard Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag, Sundhedsplejersken, 16. juni 2010 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

Hvordan ser Fødevarestyrelsen på grænseværdier? Dorthe Licht Cederberg og Gudrun Hilbert. Fødevarestyrelsen

Hvordan ser Fødevarestyrelsen på grænseværdier? Dorthe Licht Cederberg og Gudrun Hilbert. Fødevarestyrelsen Hvordan ser Fødevarestyrelsen på grænseværdier? Dorthe Licht Cederberg og Gudrun Hilbert Fødevarestyrelsen Grænseværdier for indhold i fødevarer Forurenende stoffer/kemiske forureninger/uønskede stoffer

Læs mere

65.000 grunde til bedre kemi

65.000 grunde til bedre kemi 65.000 grunde til bedre kemi Tumlingens kemiske cocktail 65000.dk 65.000 grunde til bedre kemi Der er cirka 65.000 toårige børn i Danmark. Tumlingerne har masser af fællestræk, når de spiser, bader, sover

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 81 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 5. kt/dep. 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 2431 Den 10. november 2010 FVM 818 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

Opfølgning på Internationalt review

Opfølgning på Internationalt review på Internationalt review Baggrund Historik Politisk aftale 31. Maj 2016 Ph.d. i miljøkemi Anne Louise Gimsing Pesticider & Genteknologi 1. juni 2016 Baggrund Citat: For at sikre, at DK opnår den bedste

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 426 Offentligt Lovafdelingen NOTAT Dato: 10. maj 2011 Kontor: EU-kontoret Sagsnr.: 2011-6170-0254 Dok.: KRA41007 til Folketingets Europaudvalg om besvarelse af

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere