SAMARBEJDSAFTALE. Dalo:284,2-2O12. Mellem. Grundejerforeningen Farum Kaseme. ISS Facility Services A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSAFTALE. Dalo:284,2-2O12. Mellem. Grundejerforeningen Farum Kaseme. ISS Facility Services A/S"

Transkript

1 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Grundejerforeningen Farum Kaseme og ISS Facility Services A/S Dalo:284,2-2O12

2 INDHOLD SAI RREEJPSAFTÀLE, Farrm Ka.sËme

3 I. SAi'ARBEJDSPARTER ISS Facility Services A/S CVR nr.: '2 Mønlmestervej3l 2400 København N (Efrerfølgende refereret til som ISS) og Kunden: Grundejerforeningen Farum Kaseme v/danejendomme CVR nr.: XXX Adresse: Tuborg Boulevard l2 Post nr. og by: 2900 Hellerup Arbejdsstedsadresse: Grundejerforeningen Farum ]Gserne, 3520 Farum (Efrerfølgende refereret til som Kunden) Aftalen er gældende på kundens ovenstående adresse/r. 2. OPSTARTS DATO Samarbejdet træder i krafl den 09 februar SAMARBEJDSSTRUKTUR Kundens daglige kontaktperson hos ISS: ISS' daglige kontaktperson hos Kunden: Kenneth Hvolbøl Carsten lldor Før og under opstart anvender ISS mange ressourcer på instruktion af medarbejdere, support, planlægning og ledelse, for at sikre en glidende opstart og kvalitet i løsning af opgaveme fremover. ISS vil anvende den fornødne tid og iden fase være behov for at aholde møder mellem ISS stedlige ledelse og Kunden. lnstruktion af medarbejdere vil blive udført i overensstemmelse med Kundens procedurer og sarnarbejdsaftalen. OPSTARTSPROCEDURE Umid<lelbad efter modtaget underskrift af samarbejdsaftale fra Kunden, påbegynder ISS sin pfanlægning af opstarten. Der udarbejdes en kommunikationsplan, behov for materialer og udstyr afdækkes og bestilles hos leverandører, afhængig af behov for nye kvalificerede medarbejdere screenes og ansættes, INDLEDENDE OPSTARTSMøDE For at sikre et optimalt samarbejde, lægger ISS vægt på, at brugerne har en klar forståelse af hvilke/n, serviceydelser der er aftalt. ISS foreslår derfor, at der afholdes møde mellem ISS og repræsentanter fra Kunden for afdækning af aflalens omfang. Der foreslås følgende dagsorden; Gennemgang af samarbejdsaflalen inkl. SLA/KPl'er o Præsentation af kontaktpersoner Gennemgangafprocedurer r Udlevering af adgangsmedier og nøgler OPFøLGNINGSMøDER Formålet med disse møder er pr mært at afdække den aktuelle status på leverancen, sekundært at sikre stabil leverancæ fremadrettet. Efler opstart afholdes et opfølgn ngsmøde med det formål at sikre at samarbejdet fungerer som beskrevet i samarbejdsaftalen. Evt. justeringer udformes efier proceduren i punkt. 5. C lnrtnler Kunde SAMARBEJDSAFTALE, Farum Kaserne 3/9

4 ISS og Kunden affrolder hereffer løbende statusmøder om samarbejdet, med det formålat sikre at samarbejdet fungerer og evaluerer på tilfredshedsundersøgelser mv. 4. SERVICELEVERANCEN Leverancen omfatter følgende services specificeret i bilag A. Bilag A indeholder for hver service:. Pris for servicen Allonge med specifikkè bet ngelser for servicen Komrnende leverancer er også omfattet af betingelseme i nærværende aftale, og vil blíve beskrevet i bilag A. 5. ÆNDRINGER Nærværende betingelser er gældende for den aftale, der er indgået med lss, Enhver ændring af aftalen skel ske skiftligt. Eventuelle ekstraarbejder er omfaltet af nærværende betingelser, medmindre andet er aflalt skriftligt. 6. VEDERLAG'PR S Pris pr. service fremgår af bilag A. VederlageUprisen dækker de ydelser, som ISS skal levere i henhold til aftalen. I tillæg til vederlageuprisen betaler Kunden for de varer og ydelser, som ISS i henhold til aftalen indkøber for Kunden. 7. REGULERING AF VEDERLAG/PRIS Vederlag/Pds reguleres hvert år den 1. marts på baggrund af ISS' samlede omkostningsforøgelse i faktiske personaleomkostninger og materialeudgifter. Hvis der i afraleperioden i øvrigt sker forhøjelse af ISS' samlede faktiske personaleomkostninger som følge af lov- eller overenskomstændr nger eller, hvis der forekommer andre stigninger i de faktiske omkostninger, reguleres vededageuprisen med den procent, hvormed ISS' samlede omkostninger er blevet forhøjet løbende. Såfremt der i aftaleperioden i øvrigt forekommer stigninger i materialeudgifrer, reguleres vederlaget med den procent, hvormed ISS' samlede udgifter er blevet forhøjet. Prisen er ekskl. moms & miljøtillæg. 8. BETALING Vederlaget (inklusive betalingen for rå- og handelsvarer) faktureres månedsvis forud. Ekstraarbejder faktureres løbende. Betaling skal være ISS i hænde senest 8 dage efter fakturadato. Sker betalingen ikke rettidigt, tilskriver ISS renter fra forfaldsdag svarende til referencesatsen med et tillæg gâ7 % p.a. I tilfælde af forsinket betaling er ISS berettiget til at ophæve aftalen uden varsel og kræve erstatning for lab iden anledning, herunder det afralte vederlag og afholdte omkostninger i en periode svarende t ldet aflalte opsigelsesvarsel jf. punkt OPSIGELSE Aftalen eller selvstændige dele af aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders skriftligt varsel til ophør den sidste i en måned dog tidligst lil den måned, der følger 12 måneder efrer aftalens indgåelse. Såfremt ISS trods gentagne skriftlige reklamationer væsentligt misligholder afralen og undlader at bringe ydelserne ioverensstemmelse med aftalens bestemmelser, kan aflalen opsiges med én måneds skriflligt varseltilophør den sidste i en måned.?,/z lnltialer Kuncie SAMARBEJDSAFTALE, Farum Kaseme 4t9

5 IO. TAVSHEDSPLIGT OG ANDRE PLIGTER FOR ISS IIIEDARBEJDERE ISS medarbejdere er både under og efter ansættelsesforholdet underkastet tavshedspligt med hensyn til Kundens arbejdsmetoder og produktion samt andre fortrolíge forhold, som ISS medarbejderen måtte få kendskab til hos Kunden. ISS medarbejdere skalfølge de regler, der er gældende for Kundens ansatte, ved ophold på Kundens virksomhed. II. REFERENCE Kunden accepter at ISS I forbindelse med markedsføring og i rimeligt omfang kan anvende Kunden som reference over for andre kunder. Endvidere kan ISS i aftalen løbetict anvende Kundens logo og navn i generel markedsføring. Hvor potentielle ISS kunder ønsker at kontakte Kunden som reference, skal Kunden så vidt muligt informeres inden. I2. ARBEJDSMILJø ISS er arbejdsmiljøcertificeret i henhold t l DS/OHSAS og vægter arbejdsmiljø meget højt. I henhold til Arbejdsmiljølovens $ 20 er ISS og Kundens arbejdsmiljøorganisationer forpligtet til at samarbejde, hvilket som minimum skal omhandle løsning af arbejdsmiljøproblemer, herunder forebyggelse af arbejdsulykker. Kunden stiller vederlagsfrit lokaler til rådighed for ISS til opbevaring af maskiner, redskaber saml materialer for de hos kunden beskæftigede ISS medarbejdere i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Hvis rummet deles med andre, skal der være klart afmærket plads til ISS' produkter. Kunden skal sikre: At der er den nødvendige adgang til varer/redskaber/maskiner, herunder i samarbejde med ISS sikre at rengøringsvogne kan betjenes uden unødige ergonomiske belastninger. r At der er etableret kunstig belysning i nødvendigt omfang, hvor ISS medarbejdere udfører arbejde.. At der er det forsvarlige indeklima, herunder rumventilation og effektiv venlilation over forurenende processer.. At ISS' medarbejdere er instrueret i kundens alarmerings- og/eller beredskabssystem. At ISS' kontaktperson til kunden instrueres og informeres om særlige forhold hos kunden, der har betydning for arbeldets udførelse, f.eks. særlig risiko for fare, vold, trusler, smilsomme sygdomme mm.. At ISS orienteres om afgørelser om psykisk arbejdsmiljø, strakspåbud, pábud, forbud og vejledninger, som kunden har modtaget fra Arbejdstilsynet. i forhold til den serviceydelse, ISS skal levere. Såfremt dette ikke sker og ISS efrerfølgende modtager påbud for samme forhold, skal kunden betale omkostningeme for ISS i forbindelse hermed, men ikke Þgrænset til bøde. o At midler, maskiner og tekniske hjælpemidler, som kunden forlanger og/eller stiller til rådighed for lss, efterlever reglerne for eflersyn og vedligehold i henhold til fabrikantens anvisninger og gældende regler herom, herunder har ansvaret for indretningen af tekniske hjælpemidler. lss skal have kopi af brugsanvisninger og sikkerhedsdâteblade for midler. ISS' medarbejdere får af kunden adgang til samme velfærdsfacil teter, som kundens medarbejdere har og på samme vilkår som Kundens medarbejdere. Eventuelle udgifter ISS måtte afholde til udbedring samt påbud fra Arbejdstilsynel vedrørende ovenstående, som skyldes kundens forhold, skal betales afkunden. 13. ADFÆRDSREGLER ISS har adfærdsregler, som sætter standarder for hele koncernen indenfor:. Medarbejdemes adlærd(unlglobalagreement) o Anti-korruption og bestikkelse r Overholdelseaf konkunenceregler Se yderligere på I 4. NøGLER/ADGANGSi'IEDIER Kunden udleverer mod kvittering det nødvendige antal nøgler/adgangsmedier. I tilfælde af ISS medarbejderens tab af de overdragne nøgler/adgangsmedier, erstatter ISS omkostningen til reproduktion C inûíaier Kunde SAMARBEJDSAFTALE, Farum Kaseme 5/9

6 af de(n) eller de tabte nøgler/adgangsmedier, men ikke andre skader eller tab lidt af Kunden. Omstilling/udskifr ning af låsesystemer erstattes kke. I5. ERSTATNINGSANSVAR ISS er ansvarlig for skade på ting, der skyldes ISS' uagtsomhed. Driftstab, avancetab eller andet indirekte tab erstattes ikke, og ISS' erslatningsansvar kan i intet tilfælde overstige 10 mio. kr. pr. skade pr. kalenderår. Erstatningskrav eller reklamation skal anmeldes skriñligt til ISS snarest muligl og senest inden 14 dage efier, at skaden er konstateret. ISS er til enhver tid forpligtet til at afhjælpe en mangelfuld ydelse. Mangel- eller forsinkelseskrav skal slraks anmeldes skriftligt til lss. I6. FORCE MAJEURE Ved force majeure suspenderes ISS'forpligtelse ihenhold til aftalen. Force majeure foreligger blandt andet i følgende situationer: Direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe, krig, regeringsindgreb. import- eller eksportreslriktioner, strejke og lockout (overenskomstmæssige såvel som overenskomstslridige), ildebrand, oversvømmelse, forsyningsmangel, epidemi. Såfremt force majeure situationen ikke ophører inden dmelig tid, har hver part ret til at ophæve afralen med 30 dages skriftlig varsel. I tilfælde al Ío æ majeure hos Kunden eller lss, der forhindrer ISS' opfyldelse af afralen, reduceres ISS' vederlag med den omkostningsreduktion, som ISS måtte opnå. Påberåbelse af force majeure skal ske uden ugrundet ophold til den anden parl. 17. TVISTER Tvister opstået i forbindelse med kundeordre eller andet, afgøres efter dansk rets almindelige regler, Sagen anlægges ved de ordinære domstole efler dansk rets væmetingsregler. I8. SECURITISATION Såfremt ISS sælger et eller flere tilgodehavender mod Kunden til ISS Collections Limited eller en anden køber, er ISS berettiget t l at videregive personoplysninger vedrørende Kunden til ISS Collections Limited eller en sådan anden køber til brug for identifikation og forvaltning af de solgrte tilgodehavender. Videregivelsen og administralionen af videregivne personoplysning vil ske i overensslemmelse med persondataloven og anden tilsvarende lovgivning. Kunden er bekendt med, at Kunden er berettiget til at få indsigt i personlige oplysninger om Kunden, der behandles, samt at Kunden er berettiget tìl at få eventuelle fejlagtige oplysninger om Kunden rettet eller slettet. Kunden er endvidere bekendt med, at Kunden er berettiget til at gøre indsigelser mod behandlingen og personlige oplysninger, samt at eventuelle klager vedrørende behandlingen af personlige oplysninger skal reltes til: Dalatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE Såfremt virksomhedsoverdragelse er relevanl for samarbejdsaftalen er følgende gældende: I henhold til lov om virksomhedsoverdragelse overtager leverandøren pr. overtagelsestidspunkt nogle medarbejdere, overdragne medarbejdere, som tidligere har værel ansat til at udføre serviceydelseme og som er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Overførsel af overdragne medarbejdere til ISS sker på de løn- og ansættelsesvilkår, der fremgår af de overdragne medarbejderes gældende ansætlelsesvilkår og i øvrigt i overensstemmelse med gældende lov og aftaler (herunder kollektive overenskomster). ISS ønsker ikke at indtræde i de(n) kollektive overenskomst(er) og evt. lokalaftale(r), hvorfor bestemmelserne om løn og ansættelsesvilkår i disse alene vil blive respekteret som individuelle vilkår overfor den af virksomhedsoverdragelsens omfattede medarbejdere indtil overenskomstens og evt. lokalañalers udløb. Alle forpligtelser, der påløber på og efter overtagelseslidspunktet påhviler lss, dog med respekt af medarbejdenefusionsopgørelsen. Kunden skal holde ISS skadesløs for samtlige omkostninger og forpligrtelser vedrørende de overdragne medarbejdere for perioden forud for overtagelsestidspunktet, eksempelvis men ikke begrænset til løn, tnrt aiealss lnrtraler Kunde SAMARBEJDSAFTALE, Farum Kaserne 6/9

7 feriepenge, feriegodtgørelse, SH godtgørelse, bonus, arbejdsskadeforsikring, arbejdsløsheds- og sygedagpenge, omsorgsdage, fritvalgskonto. Såfremt der efter overtagelsestidspunktet rejses noget krav mod Kunden eller Leverandøren fra de overdragne medarbejdere, myndighedeme, herunder fagforeninger eller andre, som sløtter sig på Kundens handlinger eller undladelser i tiden før overtagelsestidspunktet skadeløsholder Kunden ISS for ethvert dokumenteret tab, som ISS måtte lide som følgende heraf, herunder omkoslninger til sagens førelse. Med virkning fta overtagelsestidspunktet skal Kunden refundere samtlige udleeg, aftoldt til de overdragne medarbejdere på Kundens vegne, refundere meromkosùringer, der er forbundet med, at ISS skal følge lov om virksomhedsoverdragelse herunder, men ikke begrænsel lil: a) Lønforskel som følge af højere timeløn b) Støne pensionsordning c) Udbetaling af særlige tillæg ect, d) Fratrædelsesgodtgørelser Endvidere skal Kunden afregne alafspadsering, som overdragne medarbejdere måtte ønske at få udbetalt. For så vidt angår overdragne medarbejdere, der ikke ønsker at få aßpadsering udbetalt, skal Kunden kompensere Leverandøren for dette beløb pr. overtagelsestidspunktet. Alt dette sker over en medarbejdenefusionsopgørelse, Kunden erklærer, at der med hensyn til optjent løn, inkl. eventuelt tilgodehavende overtidsbetaling/ afspadsering, bonus m.v. ikke pr, overlagelsestidspunktet er nogen forpligtigelser overfor de overdragne medarbejdere, idet det aftales, at tilgodehavende indtil overtagelsestidspunktet berigtiges af Kunden inden overtagelsen. For så vidt angår optjente feriepenge, feriefridage og omsorgsdage indtil overtagelsestidspunktet, er det aftalt at Kunden udarbejder en oversigt på tilgodehavende feriedage, feriefridage, omsorgsdage m.v. samt indbetaler værdien af disse til Leverandøren senest lo dage før lønatuikling. Såfremt de overdragne medarbejdere ikke ønsker at acceptere de af ISS varslede ændringer i deres ansættelsesvilkår eller ISS konstaterer overlallighed, ansættelsesretlige problemer med de overdragne medarbejdere som nødvendiggør afskedigelse, er Kunden forpligtet til at refundere ISS udgifrer til fralræde lsesgodtgøre lse. Senest ti (f 0) dage efrer modtagelse af medarbejdenefusionsopgørelsen skal Kunden ved skrifrlig meddelelse lil ISS enten godkende eller atoise medarbejdenefusionsopgørelsen og, i tilfælde af afvisning, rimeligt begrunde, hvorfor Kunden ikke kan godkende medarbejdenefusionsopgørelsen, Såfremt Parterne ikke kan opnå enighed inden for tí (10) dage efter, at Kunden har givet ISS meddelelse om sin stillingtagen, afgøres uoverensstemmelsen af de aftaleansvarlige. Den medarbejdenefusionssaldo, der er opnået enighed om eller som er fastlagt af de afialeansvarlige betales senest ti (10) dage efter, at der er opnået enighed mellem parteme. Kunden indeslår for: 1. at oplysninger vedrørende de overdragne medarbejdere er konekte, nøjagtige og fuldstændige i særdeleshed i forhold til: a. alder, anciennitet samt ferierefligheder, b. løn og andre goder, c. pensionsretligheder, d. rettigheder i forhold til fratrædelsesgodtgørelser, e. kollektive overenskomster, lokalafraler, forsøgsordninger, kutymer og personalepolitikker som er gældende for deres ansættelsesforhold. 2. at ingen af de overdragne medarbejdere er eller har inden for de seneste 3 år været involveret i en faglig konflikt med Kunden og at der ikke foreligger omstændigheder, som kan resuìtere i en faglig konflikt, der involverer de overdragne medarbejdere. 3. at de overdragne medarbejdere har lovlig arbejdstilladelse og at Kunden fuldt ud har overholdt sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, andre bestemmelser, herunder kollektive overenskomster over for de overdragne medarbejdere. 4. at ingen af de overdragne medarbejdere er blevet opsagrt af Kunden eller har opsagt deres stilling. 5. at der ikke foreligger nogen tvist mellem Kunden og en overdragen medarbejder og at der ikke eksisterer udestående forpligtelser over for de overdragne medarbejdere bortset fra vederlag eller andre optjente, men endnu ikke forfaldne ydelser. ln[laler ISS C'-- lnitialer Kunde SAMARBEJDSAFTALE, Farum Kaserne 7t9

8 Kunden lndestâr for at aflevere følgende oplysnlnger om de overdragne medarbejdere til ISS senêst 3 uger lør overtagelsestidsgmktet: a) AnsættElseskonl akter,b) Lønsedbr c) KolleklivovcrenBkoûnet d) Lokalañaler, Foæøgsordningerog kutymer e) Evt. advarsler, eñveruskort, oplysninger om medaröejdergoder 0 Pesonal4otltik g) Evt. særliçafrailer h) Aftalervedr. arbejdsskade, edtvêrvsanevarsforskring, Forenedagruppel v, kokkt v ulykkosfoniking, pensionsafl ale Samarbejdsaftalen er un&rskrevet af begge parter. oato: /tj Navn John Frcderiksen TÍtelDdfldeder Navn Carsten lldor ïtel SAMARBEJDSAFTALE, Farum Kaseme 8/9

9 20. BILAG A PRISER PR. GANG Saltning Sne/saltning Beredsskabsvederlag kr.937,00 kr. 1787,00 kr,500, ALLONGE MED SPECIFIKKE SAMARBEJDSBETINGELSER lliltralef tùþ lnrtralel 15\j /r lnitialer Kunde SAMAR BEJDSAFTALE, Farum Kaserne 9/9

10 SUPPLEMENT TI L SAMARBEJ DSAFTALE ALLONGER PR. SERVICEYDELSE Supplement til samarbejdsaftale gældende for Snerydning og glatførebekæmpelse FORRANG Ved uoverensslemmelse mellem ISS samarbeidsaftale og betingelserne i supplementet, har supplementet fonang. GENERELT Der ryddes og/eller saltes på de arealer, som der under den fælles besigtigelse og efierfølgende opmåling er truffet afiale om. Disse arealer er indtegnet på en farvelagt skitse, som markerer områdets begrænsning. Der ryddes også lørdag og søndag, hvis det af ISS skønnes nødvendigt eller Kunden ønsker det. Vederlaget er inklusiv omkoslninger til salt. ISS Ejendomsservice henholder sig i øvtigt til Trafikministeriets lovbekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr.714 af l l.september 1997 PLADSRYDNING El abonnement dækker rydning af inteme arealer, PLADSSALTNING El abonnement dækker spredning af salt på inteme arealer. FORTOVSRYDNING Et abonnement dækker rydning i en bredde pâ'l2o cm af forlove, st er, trapper og cykelskure. FORTOVSSALTNING Et abonnement dækker spredning af salt på fortove, stier, trapper og cykelskure. TIDSPUNKT ISS rydder normalt en gang i døgnet. Al rydning og saltning bretages om natten og vil normalt være tilendebragt kl , såfremt det ikke sner indenfor de sidste 5 timer. Sner det inden for dette tidsrum og efrer, at der er ryddet og/eller saltet tidligere, vil ISS normalt iværksaette efierfølgende rydning eller saltning automatisk aftrængigt af snefaldets intensitet. BETAL]NG Udført arbejde faktureres månedsvis bagud og dækker perioden 15. til 14. i den efterfølgende måned. Beredskabsvederlag faktureres forud i månederne november, december, januar, februar og marts. SNEPI.ACERING ISS placerer sneen i bunker og volde langs det ryddede areal, hvis intet andet er afralt. Bortfejet sne kan gemes med vognmand eller rendegraver mod timebetaling. OPHøR Et indgået abonnemenl for en vintersæson er uopsigeligt, og fortsætter indtil sæsonen er slut. Abonnementet fortsætter automatisk i den følgende sæson, med mindre det er opsagt skriftligt inden den L juni, nit âiei lsë 'z lnltiàlêr Kùnoé

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part.

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part. BILAG C UDKAST TIL KONTRAKT KONTRAKT OM UDFØRELSE AF REVISIONSYDEL- SER OG VISSE ERKLÆRINGSO PGAVER Mellem Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro CVR nr. 25 95 22 00 (herefter Vestforsyning ) og Part

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Betingelser betyder disse

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk Version 1.3

FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk Version 1.3 FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk 16.01.2017 Version 1.3 1. Indledning Jord.dk s almindelige Forretningsbetingelser (Herefter benævnt Forretningsbetingelser ) for formidling og analyse af jord

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Rammeaftale vedrørende levering af konsulentassistance

Rammeaftale vedrørende levering af konsulentassistance Rammeaftale vedrørende levering af konsulentassistance mellem TechPeople A/S Smedeholm 10 DK-2730 Herlev CVR-nr.: 27 51 10 66 (herefter TechPeople ) og CVR-nr.:

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer administrationsservice til sine kunder. Disse betingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service GENERELLE BETINGELSER FOR LER-Service DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF EDB leverer LER-Service til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere