Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version _290514)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)"

Transkript

1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C (herefter Sælger) til Køber. 2. Tilbud Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden 14 dage fra tilbuddets datering. 3. Honorar og vilkår Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms. Al afregning opgøres i reel arbejdstid (ingen oprundinger til halve og hele timer). Fastprisaftaler afregnes til den i samarbejdsaftalen aftalte pris. Udførte opgaver, som ligger ud over de skriftlige aftalte opgaver i samarbejdsaftalen, faktureres til 1264 s normale timepris udover den normale fastprisaftale. Med mindre andet er aftalt i samarbejdsaftalen er Sælger løbende berettiget til at regulere de aftalte priser for fremadrettede ikke-leverede ydelser. Sælger meddeler Køber med minimum 60 dages varsel enhver ændring af priser angivet i samarbejdsaftalen. Sælger indestår ikke for at udføre fejlfrit arbejde, da dette ikke er muligt. Sælger indestår for at udføre aftalte opgaver efter relevante procedurer og med professionel faglighed og omhu. Svartid på s sendt til er inden for 24 timer med mindre dette tidspunkt ligger i en weekend eller på en helligdag. I sådanne tilfælde vil besvarelse ske så tidligt som muligt den førstkommende hverdag herefter. Under Sælgers afholdelse af ferie vil besvarelse ske så tidligt som muligt den førstkommende hverdag efter ophør af Sælgers ferieafholdelse. Brevpost sendes til: 1264, H.C. Ørsteds Vej 50 C, 1. sal, 1879 Frederiksberg C. For at undgå eventuelt forsinkelser skal Køber ved hasteopgaver sendt pr. brevpost samtidig give Sælger besked pr. mail, da Sælger ikke dagligt tjekker indkommen brevpost. Sælger kan ikke drages til ansvar for Købers eventuelle mistede materiale ved Købers fremsendelse af sådanne med brevpost. Sælger vil aldrig tilskynde Køber at fremsende regnskabsmæssigt materiale med brevpost.

2 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (fortsat) Side 2 4. Betaling Faste løbende aftaler (bogføringspakke til fast månedspris) faktureres én gang om måneden efter at den pågældende måneds arbejde er tilendebragt, hvilket kan være på et hvilket som helst tidspunkt af måneden. Korrekt udstedte fakturaer forfalder til betaling senest 3 dage fra fakturadato. Ad hoc opgaver (opgaver på timebasis) faktureres umiddelbart efter opgavens ophør, dog som minimum ultimo hver måned. Fakturaen beskriver antallet af arbejdstimer og udført arbejde i ad hoc opgavens løbetid. Korrekt udstedte fakturaer forfalder til betaling senest 3 dage fra fakturadato. Sælger forbeholder sig retten til at sende faktura på á conto betaling forud for påbegyndelsen af opgaven. Ad hoc opgaver (enkeltstående opgaver til en fast pris) faktureres efter opgavens ophør umiddelbart efter at Sælger har udført opgaven. Såfremt opgaven strækker sig over mere end én kalendermåned, forbeholder Sælger sig retten til at sende faktura på á conto betaling forud for påbegyndelsen af opgaven. Medlemsklubben Bogføringskurser fra din sofa opkræves forud som abonnementsbetaling for den kommende måned. Ved Købers udmelding af medlemsklubben sker dette med øjeblikkelig virkning. Der vil fremadrettet ikke ske yderligere opkrævning. Ved udmelding i løbet af en abonnementsperiode, sker ikke tilbagebetaling af den resterende del af den indeværende abonnementsperiode. Gældende for alle betalinger: Ved forsinket betaling beregnes morarenter (svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8 %) pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent eller uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms. 5. Produktinformation Med mindre andet er aftalt er specifikationer, manualer og lignende, som er udleveret af Sælger, som en del af leverancen, Købers ejendom efter Købers indbetaling af faktura, hvori leverancen er faktureret. For skabeloner udarbejdet af Sælger udleveret til Køber i PDF-format udelukkende dette format, som Køber har rettigheden til. Enhver bagvedliggende skabelon i Excel-format udleveres ikke til Køber.

3 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (fortsat) Side 3 6. Betingelser Sælger må ikke have fysisk eller elektronisk disponeringsadgang eller eneprokura over Købers likvide bankkonti mv. Sælger må kun tildeles kigge-adgang/se-adgang til Købers bankkonti. Sælger må aldrig have fysisk adgang til Købers eventuelle kontantkasser. 7. Fortrolighed Medmindre Køber skriftligt accepterer andet må Sælger ikke bruge fortrolige oplysninger til noget andet formål end udførelse af opgaven. Sælger skal udvise samme omhu for at undgå videregivelse af fortrolige oplysninger, som Sælger udviser med hensyn til egne oplysninger af fortrolig karakter. Ved aftalens ophør uanset årsag eller på Købers forlangende skal Sælger returnere alle fortrolige oplysninger, som Sælger måtte have i besiddelse eller kontrol. 8. Interessekonflikt Sælger garanterer, at Sælger ikke har og ikke vil få nogen interesse, direkte eller indirekte, som er eller kan være i konflikt med udførelsen af opgaven. Sælger garanterer yderligere, at Sælger ikke vil bruge nogen medarbejder eller underleverandør ved udførelsen af opgaven, der måtte have sådan konfliktende interesse. 9. Ansvar Parterne er hver især ansvarlige for skade på personer eller skade på eller tab af ting, som kan henføres til handlinger eller undladelser udført af parts medarbejdere eller agenter, og som parten er ansvarlig for under gældende ret. Ingen af parterne er ansvarlig for forsinket eller manglende opfyldelse af forpligtelser under aftalen, hvis det skyldes forhold uden for en parts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, force majeure, krig, terrorisme, brand, oprør, strejke, lockout, eller andre alvorlige arbejdsmarkedsrelaterede uoverensstemmelser, optøjer, jordskælv, oversvømmelse, eksplosion eller andre naturfænomener. De rettigheder og forpligtelser, som tilkommer eller påhviler den part, der er ramt af force majeure, forlænges med en periode, der svarer til den periode, force majeure situationen har varet. Hvis en force majeure situation vedvarer i mere end 10 (ti) kalenderdage, skal hver part være berettiget til at bringe aftalen til ophør med 10 (ti) kalenderdages forudgående skriftligt varsel til den anden part.

4 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (fortsat) Side 4 Sælger kan ikke indestå for eller på nogen måde gøres ansvarlig for forhold, hvorpå Sælger ikke har indflydelse, f.eks. tyveri, arbejdsnedlæggelse mv. Tilsvarende kan Sælger ikke gøres ansvarlig for hændelig undergang af Købers informationer og materiale. Sælger er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser af beløbsmæssig, skattemæssig, personalemæssig eller virksomhedsmæssig karakter som følge af Købers misligholdelse af de aftalte deadlines. Dette indebærer desuden, at Sælger ikke er ansvarlig for en eventuel afgift til SKAT for for sen indberetning af moms efter SKAT s deadline, såfremt Køber ikke har overholdt de aftalte deadlines som beskrevet i samarbejdsaftale eller mail. 10. Sælgers status Sælger udfører alle konsulentydelser under aftalen som selvstændig erhvervsdrivende, og aftalen skaber ikke noget arbejdsgiver-/arbejdstagerforhold mellem Sælger og Køber. Sælger er ikke berettiget til at modtage eventuelle goder, som Køber måtte tilbyde sine medarbejdere. Sælger betaler skat og andre lovpligtige bidrag af det vederlag, Køber betaler til Sælger under aftalen. Sælger er ikke berettiget til at indgå bindende aftaler på Købers vegne eller på anden måde forpligte Køber. 11. Overholdelse af bogføringsreglerne Sælger vil altid og uden undtagelse overholde de til enhver tid gældende bogføringsregler, både i forhold til SKAT og bogføringsloven. Sælger vil altid foretage kontering og bogføring ud fra disse regler. Ved Købers indsigelse imod dette, vil Sælger dokumentere reglerne for Køber. Ved Købers fortsatte og gentagne indsigelser vil Sælger straks ophøre samarbejdet. 12. Kunde- og medarbejderklausul Sælger må ikke i aftaleperioden hverken direkte eller indirekte: (i) tage eller forsøge at tage forretning væk fra Køber, herunder, men ikke begrænset til, kontakte Købers kunder med henblik på salg eller blande sig i Købers forhold til sine kunder, eller (ii) ansætte Købers medarbejdere eller tilskynde dem til at opsige deres ansættelsesforhold eller indgå en ansættelsesaftale med tredjepart.

5 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (fortsat) Side Hasteopgaver Ved hasteopgaver, som skyldes Købers manglende overholdelse af de aftalte deadlines, og hvor Sælger skal afsætte anden tid i kalenderen end den oprindeligt aftalte i samarbejdsaftalen til udførelse af opgaven, faktureres Køber med et tillæg på 50 % af opgavens aftalte pris, minimum hvad der svarer til 4 timer af Sælgers almindelige timepris. 14. Ophør Ved faste løbende aftaler kan samarbejdet, med mindre andet er aftalt, opsiges af både Køber og Sælger med 14 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Det er ikke en forudsætning for opsigelsen, at den er begrundet. Opsigelse af samarbejdsaftaler skal altid ske skriftligt, som minimum på mail. Ved Sælgers opsigelse på grund af Købers misligholdelse af samarbejdsaftalen vil altid være begrundet fra Sælger i opsigelsen. Hver af de to parter kan til enhver tid ophæve aftalen, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen, forudsat at den misligholdende part ikke har afhjulpet misligholdelsen senest 14 (fjorten) kalenderdage efter modtagelse af skriftlig meddelelse, som beskriver misligholdelsen i rimelig detaljeringsgrad (se endvidere under punkt 11). Følgende forhold betragtes som misligholdelse af samarbejdsaftalen: Købers gentagne manglende eller forsinkede betalinger af fakturaer udstedt af Sælger til Køber. Købers gentagne manglende overholdelse af de aftalte deadline for aflevering af regnskabsmaterialet til Sælger. Købers modvilje i overholdelse af bogføringsloven og SKAT s regler. Ved ad hoc opgaver henvises til opsigelsesvarslen beskrevet særskilt i samarbejdsaftalen eller i aftaler foretaget på mail. Såfremt Køber vælger at ophøre en aftalt ad hoc opgave efter at Sælger er påbegyndt arbejdet på opgaven, faktureres til Sælgers almindelig timepris for Sælgers på ophørstidspunktet forbrugte arbejdstid.

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A.

Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A. Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A. Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Komunikado S.M.B.A. (i det følgende Komunikado) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere