TILBUDSINDHENTNING PÅ UDVIKLING AF EVALUERINGSDESIGNS, DATAINDSAMLING M.M. 1. juni Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé Aarhus V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDSINDHENTNING PÅ UDVIKLING AF EVALUERINGSDESIGNS, DATAINDSAMLING M.M. 1. juni 2015. Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé 26 8210 Aarhus V"

Transkript

1 TILBUDSINDHENTNING PÅ UDVIKLING AF EVALUERINGSDESIGNS, DATAINDSAMLING M.M. 1. juni 2015 Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé Aarhus V

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Ordregiver Rammerne for Tilbudsindhentningen Specifikation af delaftale 1 og Generelle form- og procedurekrav Aftalens varighed Opsigelsesvarsel Ophavsret og levering Betaling Spørgsmål Praktiske forhold Tilbudsgiver opfordres til straks ved modtagelsen af denne tilbudsindhentning at sikre sig, at det modtagne eksemplar er fuldstændigt i overensstemmelse med ovenstående indholdsfortegnelse. 1

3 1. Indledning Denne tilbudsindhentning gælder for Aarhus Universitets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på udvikling, opsætning og gennemførelse af forskellige typer dataindsamling, herunder surveys m.m. Tilbuddene vil blive indhentet fra flere analyse- og konsulentbureauer (herefter benævnt Tilbudsgiver ). Tilbudsindhentningen er offentliggjort på Desuden indkaldes tilbud primo juni 2015 direkte fra følgende identificerede, potentielle tilbudsgivere til delaftale 1: Danmarks Statistik, Epinion, Gallup, Megafon og Rambøll. 2. Ordregiver Ordregiver under denne tilbudsindhentning er Aarhus Universitet, hvilket omfatter alle de til universitetet tilknyttede medarbejdere, fakulteter og institutter. Aarhus Universitets Indkøbsenhed er ansvarlig for tilbudsindhentningens tilrettelæggelse og gennemførelse, og en eventuel kontrakt vil skulle indgås med Aarhus Universitet. 2.1 Ordregivers kontaktpersoner Alle spørgsmål eller andre henvendelser til Ordregiver forud for tilbudsafgivelsen skal ske via e- mail til adresserne (Louise Ejgod Hansen, Project and Research Manager) og (Hans-Peter Degn, Evaluation Manager) 3. Rammerne for Tilbudsindhentningen 3.1 Formål og baggrund for indhentning af tilbud I forbindelse med at Aarhus i 2017 er europæisk kulturhovedstad, er der indgået et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Fonden Aarhus Samarbejdet er formaliseret i projektorganisationen rethinkimpacts Formålet med dette samarbejde er at gennemføre en forskningsbaseret evaluering af effekterne ved kulturhovedstadsprojektet Aarhus rethinkimpacts 2017 skal bl.a. tilvejebringe datagrundlag/analysemateriale til brug for forskere på Aarhus Universitet og Fonden Aarhus På nuværende tidspunkt påregnes, at der hos eksterne samarbejdspartnere samlet vil blive indkøbt ydelser for op til kr fordelt på en række forskellige delydelser. Den endelige mængde af indkøb er dog afhængig af de konkrete behov, der opstår. 2

4 3.2 Tilbuddene Tilbudsindhentningen består af to delaftaler. Delaftale 1 vedrører udvikling, opsætning og gennemførelse af 4 regionale surveys plus 3 nationale surveys. Delaftale 2 består af et antal særskilte, individuelle pakkeløsninger. Tilbudsgiver er selv med til at definere indholdet af en sådan pakkeløsning. Hver pakkeløsning skal omfatte udvikling af et afgrænset evalueringsdesign og skal adressere et fokuseret udsnit blandt de af Ordregiver udmeldte specifikke evalueringsbehov. Evalueringsbehovene knytter sig til den liste af evalueringskriterier, der kan findes på Begge delaftaler er beskrevet mere detaljeret i afsnit 4 nedenfor. Det kræves at Tilbudsgiver på delaftale 1 samtidig inkluderer tilbud på minimum to pakkeløsninger i delaftale 2. Tilbud på delaftale 2 kan derimod afgives selvstændigt (uden samtidig at afgive tilbud på delaftale 1). Alle Tilbudsgivere er velkomne til at afgive tilbud på flere pakkeløsninger inden for delaftale 2. Tilbuddene skal være bindende for Tilbudsgiver i minimum 6 mdr. Tilbud på delaftale 1 skal gælde fra den 1. juli Tilbud på delaftale 2 gælder fra afgivelsestidspunktet. Såfremt tilbuddene for de enkelte delaftaler ikke viser sig tilstrækkeligt fordelagtige for Ordregiver, forbeholder Ordregiver sig ret til ikke at tage imod tilbuddet, men indgå en forhandling. Resulterer forhandlingerne ikke i et tilfredsstillende resultat, forbeholder Ordregiver sig ret til at forkaste tilbuddet. Der er som nævnt ingen tidsfrist for indlevering af tilbud på delaftale 2. I stedet vil Ordregiver i takt med, at der modtages tilbud på de forskellige opgavebehov, som Ordregiver ønsker at gå videre med, oplyse på Ordregivers hjemmeside, hvilke evalueringsbehov, der allerede er dækket, og hvilke der stadig er mulige at byde ind på. 3.3 Overholdelse af EU-udbudsreglerne Tilbudsindhentningen sker under hensyntagen til reglerne om offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter), som er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Da de udbudte opgaver omtalt i denne tilbudsindhentning vedrører forskning og udvikling, og da udbyttet af opgaverne ikke alene tilhører Ordregiver, er opgaverne fritaget fra udbudspligt jf. Udbudsdirektivets artikel 16, litra f. Derfor indgås kontrakterne på baggrund af denne tilbudsindhentning. 3

5 4. Specifikation af delaftale 1 og 2 Ethvert afgivet tilbud skal specificere, hvilke(n) delaftale(r) tilbuddet omfatter, samt hvordan nedenstående krav og ønsker konkret vil blive imødekommet af Tilbudsgiver. Delaftale 1 Tilbud på delaftale 1 skal rumme udvikling, opsætning og gennemførelse af to sideløbende og indholdsmæssigt overlappende rækker af surveys. Disse to rækker af surveys skal dække stikprøver repræsentative for henholdsvis befolkningen i Region Midtjylland og hele den danske befolkning. Mindstekrav for tilbud på delaftale 1 Tilbud skal som minimum inkludere nedenstående specifikationer. Regionale surveys i alt 4 indsamlingsrunder: Udvikling (i samarbejde med rethinkimpacts 2017), opsætning og gennemførelse af 3 regionale surveys med dataindsamling hhv. ultimo 2015, ultimo 2016 og primo Hvert af disse surveys skal baseres på besvarelser fra minimum 1000 repræsentativt udvalgte respondenter. I 2015 og 2016 skal surveyet bestå af 60 spørgsmål, i 2018 af 65 spørgsmål. Endvidere gennemføres et regionalt survey i Dette survey skal baseres på besvarelser fra minimum 1500 repræsentativt udvalgte respondenter og bestå af 75 spørgsmål. Dataindsamlingen til dette survey fordeles over fire omgange, således at der ved fire nedslag i 2017 hhv. 1. kvartal (ca. medio/ultimo februar), 2. kvartal (ca. ultimo maj/primo juni), 3. kvartal (ca. ultimo august) og 4. kvartal (ca. medio oktober) indsamles data fra minimum 365 respondenter pr. kvartal. Ca. 3/5 af spørgsmålene vil være identiske på tværs af de i alt 4 regionale surveys i 2015, 2016, 2017 og 2018, mens de sidste 2/5 af spørgsmålene forventes at blive skiftet ud undervejs i perioden. Herudover kan der ske mindre justeringer af de fortsættende spørgsmål/svarmuligheder, såfremt tidligere indsamlingsrunders dataindsamling tyder på, at omformulering/klarificering af spørgsmål/svarmuligheder vil højne undersøgelsens validitet. Nationale surveys i alt 3 indsamlingsrunder: Udvikling (i samarbejde med rethinkimpacts 2017), opsætning og gennemførelse af 2 nationale surveys med dataindsamling hhv. ultimo 2016 og primo Hvert af disse surveys skal baseres på besvarelser fra minimum 1000 repræsentativt udvalgte respondenter og bestå af 55 spørgsmål. Ca. en femtedel af respondenterne i det nationale survey vil være gengangere fra det regionale survey, jf. Region Midtjyllands andel af den danske befolkning. Endvidere gennemføres et nationalt survey i Dette survey skal baseres på besvarelser fra minimum 1500 repræsentativt udvalgte respondenter heraf igen ca. 1/5 gengangere fra det regionale survey. Dette års survey skal bestå af 65 spørgsmål. Dataindsamlingen til dette survey fordeles over fire omgange, således at der ved fire nedslag i 2017 hhv. 1. kvartal (ca. medio/ultimo februar), 2. kvartal (ca. ultimo maj/primo juni), 3. kvartal (ca. ultimo august) og 4. kvartal (ca. medio oktober) indsamles data fra minimum 365 respondenter pr. kvartal. 4

6 Det påregnes, at 90-95% af spørgsmålene i det nationale survey vil være identiske med spørgsmål stillet i det sideløbende regionale survey. Dermed vil Tilbudsgivers arbejde med udvikling og opsætning af de nationale surveys være minimal, idet dette arbejde kun vedrører 5-10% af spørgsmålene i det nationale survey, mens de resterende 90-95% genbruges fra de regionale surveys. Generelt for delaftale 1 både regionale og nationale surveys: Med repræsentativt udvalgte respondenter menes repræsentative i forhold til køn, alder (der rekrutteres fra 15 år og opefter), uddannelse og geografi. Ift. uddannelse skal respondenterne være repræsentativt fordelt på følgende kategorier, jf. Danmarks Statistiks definitioner; folkeskole (grundskole), studentereksamen (gymnasial uddannelse), erhvervsuddannelse, kort videregående uddannelse (1-2 år), mellemlang videregående uddannelse (3-4 år), bachelor (3 år) samt lang videregående uddannelse (5 år eller mere). Ift. geografi skal respondenternes bopælskommune registreres. For Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden kræves dog blot, at respondenterne er repræsentativt fordelt på regionalt niveau. For Region Midtjylland kræves en repræsentativ fordeling mellem disse tre geografiske områder: Aarhus Kommune Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Hedensted, Odder og Samsø kommuner Viborg, Ikast-Brande, Skive, Struer, Lemvig, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner Rekrutteringen til alle surveys skal i udgangspunktet være simpelt tilfældig, fx baseret på opkald til tilfældige telefonnumre eller matchende sikring af tilfældighed. Hvis ikke rekrutteringen er simpelt tilfældig, skal Tilbudsgiver specificere, hvordan den valgte rekrutteringsmetode matcher den simpelt tilfældige metodes sikring af repræsentativitet. Uanset valg af rekrutteringsmetode skal der dog, jf. ovenstående, stratificeres på de nævnte baggrundsvariable i overensstemmelse med populationsdata fra Danmarks Statistik eller tilsvarende. Tilbud skal specificere rekrutteringsprocedurer og hvordan Tilbudsgiver vil sikre stikprøvens repræsentativitet. Der kræves en svarprocent på minimum 65% som gennemsnit for alle de regionale hhv. alle de nationale surveys. Det tillades dog, at det enkelte survey kan afvige negativt herfra med op til 2 procentpoint. Dermed tillades, at eksempelvis ét regionalt survey kun opnår en svarprocent på 63%, såfremt dette til gengæld modsvares af, at et eller flere af de andre regionale surveys opnår en svarprocent over 65%, således at den samlede, gennemsnitlige svarprocent er mindst 65%. Ved beregning af svarprocenten indgår de respondenter, der har fuldført besvarelsen af spørgeskemaet delt med det samlede antal udtrukne respondenter. Med udtrukne menes de, der jf. Tilbudsgivers specifikation af rekrutteringsmetode er udvalgt til at deltage i surveyet. 5

7 Når et survey kræves baseret på eksempelvis 1000 respondenter, menes således 1000 gennemførte besvarelser, hvortil kommer et antal udtrukne, men bortfaldne respondenter eller delvise besvarelser. Endvidere kræves, at Tilbudsgiver specificerer i tilbuddet, hvordan man i tilknytning til dataindsamlingen vil gennemføre en bortfaldsanalyse. Ovenfor blev der specificeret et antal spørgsmål til hvert survey. Det angivne antal spørgsmål i hvert survey er eksklusiv baggrundsspørgsmål. Udover det specificerede antal spørgsmål skal der således inkluderes information om respondentens køn, alder, bopælskommune, uddannelse, erhverv og indtægt. Tilbudsgiver kan vælge at lade andre baggrundsdata indgå også. 1 spørgsmål defineres som én spørgsmålsformulering, der kan følges af en åben svarmulighed, af en single choice svarmulighed eller af en multiple choice svarmulighed. Der sigtes mod primært at anvende single choice svarmuligheder og kun i begrænset omfang åbne svarmuligheder. Det er en forudsætning, at udviklingen af surveydesignet, herunder formulering af spørgsmål og svarmuligheder, gennemføres i tæt dialog med rethinkimpacts 2017, og at der fra Tilbudsgiver indgår tilstrækkelig udviklingstid (konsulenttimer) til, at der kan arbejdes med udvikling af nye indikatorer og spørgsmålstyper som en del af opgaven. Afgivne tilbud skal specificere, hvor meget udviklingstid (konsulenttimer) Tilbudsgiver som minimum afsætter til dette arbejde. Det er et yderligere krav, at tilbud på delaftale 1 samtidig følges op med tilbud på minimum to pakkeløsninger under delaftale 2 (se nedenfor). Dette sker for at sikre et væsentligt samarbejde mellem Tilbudsgiver og Ordregiver, hvor dataindsamling og evaluering også ses i et bredere perspektiv end kun surveydata indsamlet i forbindelse med delaftale 1. Pakkeløsningerne under delaftale 2 kan inkludere såvel kvalitative som kvantitative metodedesigns og må meget gerne knyttes til ovennævnte surveys, således at de følger op på/uddyber/supplerer informationerne og erfaringerne fra disse surveys. Supplerende ønsker Ovennævnte minimumsangivelser er at betragte som mindstekrav for at deltage i tilbudsgivningen. I det omfang tilbuddet overgår minimumskravene, fx ved at inkludere flere respondenter, flere spørgsmål, stratificering på flere variabler (fx indkomst, livsstil mv.), erlæggelse af flere konsulenttimer til udviklingsarbejde etc., vil disse indgå i Ordregivers samlede vurdering af tilbuddet. rethinkimpacts 2017 kan endvidere være interesserede i, at Tilbudsgiver i tilbuddet forholder sig til muligheden for, at ovennævnte rekruttering sker som kohorte-undersøgelse, således der i udgangspunktet kun rekrutteres én stikprøve, der går igen i alle regionale/nationale surveys, og hvor det samtidig sandsynliggøres, at der ved den afsluttende dataindsamling primo 2018 stadig er mindst 1000 besvarende respondenter tilbage regionalt såvel som nationalt. 6

8 Prisloft og sponsoraftale Delaftale 1 har som udgangspunkt et kontant prisloft på kr Hertil skal lægges den sponsorværdi, som Tilbudsgiver ønsker at inkludere i tilbuddet. Eksempelvis kan Tilbudsgiver afgive et tilbud med en samlet værdi af kr , hvoraf kr gives af Tilbudsgiver som sponsorat, mens Ordregiver faktureres for kr Som modydelse til en indgået aftale under delaftale 1 kan Ordregiver tilbyde indgåelse af sponsoraftale med Aarhus 2017 (formentlig Business Plus, dog afhængigt af tilbuddets samlede omfang af sponsorerede ydelser, se bilag 2). Det er i den forbindelse en forudsætning, at Tilbudsgivers samlede sponsorat i form af konsulenttimer mv. udspecificeres i tilbudsmaterialet med henblik på forhandling af sponsoraftale med Aarhus Ved tilbud med en kontant fakturering på kr eller mindre vil Ordregiver altovervejende vurdere tilbuddet på baggrund af dets sikring af de specificerede mindstekrav for kvaliteten samt evt. supplerende kvaliteter inkluderet i tilbuddet. Ved tilbud med en kontant fakturering på mere end kr vil Ordregiver til gengæld tillægge prisen væsentlig betydning. Tilbud skal udspecificeres i fire delbetalinger. De fire delbetalinger sker ved Tilbudsgivers levering af data fra hhv (regionalt survey), 2016 (regionalt og nationalt survey), 2017 (regionalt og nationalt survey) og 2018 (regionalt og nationalt survey). Forhandlingen af den endelige sponsoraftale med Aarhus 2017 vil ske som en del af forhandlingerne om kontraktindgåelse. Delaftale 2 Delaftale 2 dækker over en opgaveramme, inden for hvilken Tilbudsgiver skal afgive et tilbud om løsning af en eller flere delopgaver, kaldet pakkeløsninger. Hver pakkeløsning skal målrettes et specifikt evalueringsbehov, der afgrænses af Tilbudsgiver inden for den overordnede evalueringsramme udviklet af rethinkimpacts Tilbudsgiver kan byde ind med en eller flere pakker. Tilbud på en pakkeløsning under delaftale 2 skal omfatte udarbejdelse af et fokuseret evalueringsdesign. Dette evalueringsdesign skal målrettes en afgrænset gruppe af evalueringskriterier (evt. kun et enkelt kriterium) blandt den samlede mængde af evalueringskriterier, der er formuleret af rethinkimpacts Tilbudsgiver vælger selv hvilke evalueringskriterier (evt. kun et enkelt), man ønsker at dække med det påtænkte evalueringsdesign, dog er det en forudsætning, at de udvalgte evalueringskriterier er indholdsmæssigt beslægtede og således giver mening at arbejde med i ét fokuseret evalueringsdesign. Tilbuddet skal rumme Tilbudsgivers oplæg til et samarbejde om udvikling af såvel metoder som indikatorer velegnet til at belyse de udvalgte evalueringskriterier. Indholdet af en pakkeløsninger under delaftale 2 består således først og fremmest i et fagligt samarbejde mellem Tilbudsgiver og rethinkimpacts 2017 om en udviklingsproces, der gør det muligt at udvikle et fagligt solidt og nytænkende evalueringsdesign. Det er en forudsætning, at 7

9 dette udviklingsarbejde sker i tæt samarbejde mellem Tilbudsgiver og rethinkimpacts teamet. Med henblik på at sikre evalueringens bidrag til Aarhus 2017-interessenternes vidensbehov og muligheden for at koble evalueringen med eksisterende og ny forskning på området er det endvidere en forudsætning, at relevante interessenter og/eller forskere ved Aarhus Universitet kan inddrages i arbejdet med udvikling af evalueringsdesignet. Dette kan eksempelvis ske ved afholdelse af workshops. På rethinkimpacts 2017s hjemmeside, vil der fortløbende findes en opdateret version af evalueringskriterierne samt en oversigt over hvilke evalueringskriterier, der aktuelt er dækket af allerede indgående pakke-aftaler inden for delaftale 2. Det er et krav, at tilbud på en pakkeløsning under delaftale 2 indeholder minimum 25 konsulenttimer. Disse timer indgår som sponsorat fra Tilbudsgiver. Der er således et kontant prisloft på kr. 0, eksklusiv sponsorværdien af Tilbudsgivers konsulenttimer. I forlængelse af et succesfuldt gennemført samarbejde om udarbejdelse af et fokuseret evalueringsdesign kan der indgås en ny, opfølgende aftale om eksempelvis dataindsamling og/eller -analyse iht. det udarbejdede evalueringsdesign. Omfanget af denne opgave har som udgangspunkt et kontant prisloft på kr Som modydelse til indgåede aftaler under delaftale 2 kan Ordregiver tilbyde indgåelse af sponsoraftale med Aarhus 2017 (Business Club, se bilag 2). Forhandlingen af den endelige sponsoraftale med Aarhus 2017 vil ske som en del af forhandlingerne om kontraktindgåelse. Sammenfattende består en pakkeløsning under delaftale 2 således af tilbud om udarbejdelse af evalueringsdesign med fokus på udvikling af metoder og indikatorer, hvor udarbejdelsen sker i samarbejde mellem Tilbudsgivers konsulenter og rethinkimpacts 2017-teamet. Udarbejdelsen af evalueringsdesignet har et omfang af minimum 25 konsulenttimer og erlægges som sponsorat uden fakturering til Ordregiver. Der kan i forlængelse af en succesfuld fuldbyrdelse af dette samarbejde indgås aftale om implementering/gennemførelse af evalueringen med et forventet kontant prisloft på kr Denne model er valgt for at give potentielle tilbudsgivere størst mulig transparens ift., hvilke konsulent- og evalueringsopgaver der kan komme i spil og dermed i udgangspunktet stille alle tilbudsgivere lige ift. at indgå i samarbejde om udvikling og gennemførsel af konkrete evalueringsopgaver. Det er muligt at afgive tilbud på mere end én pakke under delaftale 2. Det er muligt løbende at afgive tilbud på pakker inden for delaftale 2, dog til enhver tid kun målrettet de evalueringskriterier, der ikke i forvejen er dækket af indgåede aftaler. Det er et ønske, at tilbud på delaftale 2 gives efter dialog med rethinkimpacts 2017-teamet. 8

10 5. Generelle form- og procedurekrav 5.1 Tilbudsgivers kontaktperson og medarbejdere Alle afgivne tilbud skal specificere Tilbudsgivers kontaktperson ved navn, og direkte telefonnummer. Alle afgivne tilbud skal specificere, hvilke nøglemedarbejdere hos Tilbudsgiver, der vil indgå i samarbejdet med rethinkimpacts 2017, samt hvilke personer, der vil have det overordnede ansvar for de enkelte arbejdsopgaver og leverancer. Specifikationen af disse medarbejdere skal inkludere navn, kontaktoplysning ( og telefon) samt en kort redegørelse for medarbejderens uddannelsesbaggrund og relevant erhvervserfaring. Udskiftning af de beskrevne medarbejdere kan undervejs i samarbejdet ske efter aftale med rethinkimpacts Tilbudsfrist Tilbud vedrørende delaftale 1 skal være modtaget senest den 30. juni 2015 kl. 12:00. Tilbud vedrørende delaftale 2 modtages, vurderes og afgøres løbende. På Ordregivers hjemmeside vil der være en aktuel oversigt over de evalueringskriterier, der danner grundlag for sammensætning af de specifikke opgavebehov/pakker, som opdateres i takt med, at de enkelte pakkeløsninger bliver afsat. 5.3 Indlevering af tilbud Tilbud skal sendes i elektronisk form. De elektroniske versioner skal være i MS Office format eller i PDF-format. Tilbud sendes til en mærket TILBUD. 6. Aftalens varighed Tilbudsgiver skal i det afgivne tilbud specificere en foreløbig tidsplan for det udførte arbejde. En specifik tidsplan skal aftales og indgå i den endelige kontrakt. 7. Opsigelsesvarsel Da et godt samarbejde påregnes at være af væsentlig betydning for både Ordregiver og Tilbudsgiver, indsættes der er gensidigt opsigelsesvarsel på alle indgåede aftaler på 6 måneder. 9

11 8. Ophavsret og levering Hvor tilbud inkluderer indsamling af data, inkluderer Tilbudsgivers levering løbende overdragelse af rådata til Ordregiver jf. tidsplan aftalt ved kontraktindgåelse. Supplerende leveringsformer kan endvidere aftales afhængigt af tilbuddets indhold. Ordregiver har det fulde ejerskab til alle indsamlede data. Ved opsigelse af samarbejdet, eller ved samarbejdets afslutning i øvrigt, skal alle data straks overleveres til Ordregiver. I det omfang nye metoder og indikatorer udvikles i samarbejde mellem Tilbudsgiver og rethinkimpacts 2017 og/eller tilknyttede forskere ved Aarhus Universitet, har begge/alle parter retten til at anvende og videreudvikle disse. Indsamlede kvantitative data afleveres som udgangspunkt i SPSS- og Excel-format, med mindre andet aftales. Andre typer information afleveres i relevant MS Office-format efter aftale med rethinkimpacts Betaling Tilbudsgiver skal i forbindelse med udarbejdelse af endelig kontrakt udarbejde en detaljeret betalingsplan. 10. Spørgsmål Såfremt Tilbudsgiver har spørgsmål til materialet, skal disse fremsendes via til Ordregivers kontaktpersoner, som angivet i afsnit 2, hvorefter spørgsmålene vil blive besvaret pr. mail, telefonisk eller ved indkaldelse til et kort møde. Spørgsmål til delaftale 1 skal fremsættes senest 22. juni 2015 og vil være besvaret senest 26. juni. Spørgsmål til delaftale 1 fremsat efter d. 22. juni 2015 vil kun blive besvaret såfremt dette er muligt. Spørgsmål til delaftale 2 kan fremsættes løbende. 11. Praktiske forhold 11.1 Åbning af tilbud Tilbud afgivet på delaftale 1 vil først blive åbnet efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Tilbud afgivet på delaftale 2 vil blive åbnet løbende. 10

12 11.2 Meddelelse af resultatet Tilbudsgivere på delaftale 1 får besked efter tilbudsfristen, om tilbuddet accepteres, eller om Ordregiver ønsker at indgå en forhandling. Tilbudsgivere på delaftale 2 får besked løbende, om tilbuddet accepteres, eller om Ordregiver ønsker at indgå en forhandling Fortrolighed Ordregiver vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbuddene, som angår Tilbudsgivers fortrolige forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. 11

TILBUDSINDHENTNING PÅ RÅDGIVER TIL BÆREDYGTIGHEDSKONCEPT Juli 2016

TILBUDSINDHENTNING PÅ RÅDGIVER TIL BÆREDYGTIGHEDSKONCEPT Juli 2016 TILBUDSINDHENTNING PÅ RÅDGIVER TIL BÆREDYGTIGHEDSKONCEPT Juli 2016 Aarhus Universitet Bygningsøkonomi og Jura Fuglesangs Allé 26 8210 Aarhus V INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser

Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelserne... 4 3. Ordregivende myndighed... 6 4. Udbudsmaterialet... 6 5. Disposition

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af analyse om unge uden job og uddannelse.

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af analyse om unge uden job og uddannelse. Til: Til potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Brugertilfredshedsundersøgelse af forældres tilfredshed med folkeskolen

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Brugertilfredshedsundersøgelse af forældres tilfredshed med folkeskolen Enhed ADMPOL Sagsbehandler NPA Sagsnr. 2015-746 Doknr. 203987 Økonomi- og Indenrigsministeriet Brugertilfredshedsundersøgelse af forældres tilfredshed med folkeskolen Annoncering januar 2015 Dato 30-01-2015

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 2013 Udbudsbetingelser Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 1. Indledning Dette udbud udbydes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Annoncering i henhold til Tilbudsloven Afsnit II Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Sagsnr. 2012-160040 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Annoncering af udarbejdelse

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Annonceringsmateriale 28. januar 2016

Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annoncering af opgave med at tilvejebringe analyse- og evidensgrundlag for rumområdet med udgangspunkt i Danmark 0. Bilagsoversigt Bilag 1: Kommissorium for udarbejdelse

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Kontraktens omfang...3 1.2 Udbudsform og grundlag...3 1.3 Udbudsmaterialet...4 2 5 2.1 Ordregiver...5 2.2

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere