Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser"

Transkript

1 Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1

2 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser Indledning Geografisk afgrænsning Annonceringsmaterialets bestanddele Udvælgelseskriterier vurdering af tilbudsgiverens egnethed Indledning Nærmere om Bilagsgruppe A Tildelingskriteriet Nærmere om bilagsgruppe B Ramme- og delaftaler Forbehold og alternative tilbud Proces for annonceringsforretningen Offentliggørelse Skriftlige spørgsmål Aflevering af tilbud Tilbuddets disposition og vedståelse Behandling af tilbud

3 1. Indledning til Annonceringsbetingelser 1.1. Indledning Denne annoncering gennemføres i henhold til Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter nr af 7. december c og Bekendtgørelse om andre aktører m.fl. nr af 4. december Jobcenter Aalborg vil ved tilrettelæggelse og gennemførsel af annonceringen sikre, at tilbudsgiverne udvælges på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, således at der ikke finder en forskelsbehandling af tilbudsgiverne sted. Ved annoncering findes der ikke formkrav til proceduren, og Jobcenter Aalborg kan derfor frit tilrettelægge proceduren, som det findes mest hensigtsmæssigt. Jobcenter Aalborg har valgt at tilrettelægge annonceringen på følgende måde. Annonceringen omfatter ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge efter Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. nr. 642 af 22. juni samt arbejdsmarkedsparate ledige, der modtager kontanthjælp efter Lov om aktiv socialpolitik nr. 190 af 24. februar , og er opdelt i to forløb: 1. 2 ugers forløb for arbejdsmarkedsparate ledige under 30 år 2. 2 ugers forløb for arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år 1.2. Geografisk afgrænsning Denne annoncering gælder Aalborg Kommune. 2. Annonceringsmaterialets bestanddele Det samlede annonceringsmateriale består, ud over kravspecifikation og annonceringsbetingelser, af følgende materiale: Bilagsgruppe A til vurdering af tilbudsgivers egnethed / udvælgelseskriterier Bilag A1: Generel præsentation af tilbudsgiver, herunder anvendelse af underleverandører Bilag A2: Antal ledige som tilbudsgiver kan varetage indsatsen for Bilag A3: Tilbudsgivers erklæring vedrørende gæld til det offentlige Bilagsgruppe B til vurdering af tilbudsgivers pris og kvalitet / tildelingskriterier Bilag B1: Pristilbud. Bilag B2-4: Den tilbudte kvalitet: o Bilag B2: Fremgangsmåder og underbyggede forventninger til resultater o Bilag B3: Tilbudsgivers karakteristik af de problemer, der knytter sig til målgruppens ledighed o Bilag B4: Tilbudsgivers tilrettelæggelse og gennemførelse af de administrative opgaver Bilagsgruppe C: Bilag C: Skønnet omfang af og karakteristika ved målgrupperne 3

4 Alle bilag i A-gruppen og alle bilag i B-gruppen, der vedrører det eller de forløb, der afgives tilbud på, bedes udfyldt. Er dele af de bilagsgrupper, som vedrører det eller de forløb, der afgives tilbud på, ikke udfyldte, betragtes tilbuddet som ikke konditionsmæssigt. 3. Udvælgelseskriterier vurdering af tilbudsgiverens egnethed 3.1 Indledning Udvælgelseskriterierne er de kriterier, som ligger til grund for Jobcenter Aalborgs vurdering af, om den enkelte tilbudsgiver findes egnet til at udføre opgaven. Bilagene i Bilagsgruppe A udgør grundlaget for denne vurdering. 3.2 Nærmere om Bilagsgruppe A Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på, at tilbudsgiver opfylder de følgende tre minimumskrav: Tilbudsgiver skal på tilbudstidspunktet være etableret og have eget CVR-nr. Deltagere i et konsortium skal tilsvarende være etableret og have eget CVR-nr. Der skal være overensstemmelse mellem de i bilaget angivne virksomhedsoplysninger og virksomhedens CVR- registrering. (Bilag A1) Tilbudsgiver skal kunne varetage beskæftigelsesindsatsen for minimum 6 ad gangen for hvert forløb, der afgives tilbud på. Der skal afgives tilbud på mindst ét forløb. (Bilag A2) Det bemærkes, at uanset at det er et mindstekrav, at tilbudsgiver skal kunne varetage indsatsen for mindst 6 ledige ad gangen, er tilbudsgiver ikke garanteret et mindste antal henviste. Tilbudsgivers erklæring vedrørende gæld til det offentlige. (Bilag A3) 4. Tildelingskriteriet Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Delkriterierne er: Pris: 40 %. Bedømt på grundlag af den i Bilag B1 angivne pris Kvalitet: 60 %. Bedømt på grundlag af den i Bilag B2-4 tilbudte kvalitet i opgaveløsningen 4.1 Nærmere om bilagsgruppe B Tilbudsgiver skal i Bilag B1 give tilbud på én samlet pris ekskl. moms pr. deltager i henvisningsperioden for de(t) forløb, der afgives tilbud på, jf. kravspecifikationen. Den tilbudte pris skal dække samtlige omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med gennemførelsen af jobsøgningsforløb for én person i henvisningsperioden. 4

5 Under delkriteriet kvalitet skal tilbudsgiver redegøre for: Bilag B2: Tilbudsgivers beskrivelse af forløbet Bilag B3: Tilbudsgivers karakteristik af de problemer, der knytter sig til målgruppens ledighed, og tilrettelæggelsen af forløbet på baggrund heraf Bilag B4: Tilbudsgivers tilrettelæggelse og gennemførelse af de administrative opgaver Det forventes, at tilbudsgiver udarbejder en selvstændig beskrivelse af forløbet (Bilag B2) samt en selvstændig karakteristik af de problemer, der knytter sig til målgruppens ledighed (Bilag B3), for hver af de målgrupper der afgives tilbud på. 4.4 Ramme- og delaftaler Det antal rammeaftaler, Jobcenter Aalborg vil indgå, er afhængig af den kapacitet, den enkelte tilbudsgiver kan tilbyde, set i forhold til det behov, Jobcenter Aalborg skønnes at have. Målgruppens størrelse på tidspunktet for udarbejdelse af annonceringsmaterialet er angivet i Bilagsgruppe C. Tilbudsgivers kapacitet (antal ledige ad gangen) skal angives i Bilag A2. Der vil dog som minimum blive indgået delaftaler med 3 leverandører inden for hver forløbstype. Det bemærkes, at Jobcenter Aalborg ikke er forpligtet til at henvise et mindste antal ledige. 5. Forbehold og alternative tilbud Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold for nogen del af annonceringsmaterialet. Tilbudsgiver kan ikke anføre betingelser for at udføre de opgaver, der er omfattet af rammeaftalen, ligesom tilbudsgiver ikke kan begrænse jobcentrenes muligheder for at henvise en ledig omfattet af målgruppen. Tilbud, som indeholder forbehold, vil blive afvist som ikke-konditionsmæssige. Tilbudsgiver kan ikke afgive alternative tilbud. 6. Proces for annonceringsforretningen 6.1 Offentliggørelse Offentliggørelse af indhentning af tilbud på jobsøgningsforløb finder sted d.11. januar Skriftlige spørgsmål Der kan kun stilles skriftlige spørgsmål til annonceringsmaterialet. Spørgsmålene skal stilles på dansk og kan kun indgives nedenstående mailadresse: Der kan stilles spørgsmål indtil onsdag den 6. marts Spørgsmål, der stilles efter onsdag den 6. marts 2013, vil ikke blive besvaret. Alle spørgsmål og svar vil løbende blive sendt til spørgeren. Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form løbende blive sendt til andre kendte, potentielle tilbudsgivere, samt blive offentliggjort på: https://info.jobnet.dk/mit+jobcenter/nordjylland/aalborg 5

6 Tilbudsgiver skal derfor selv løbende holde sig orienteret på den anførte hjemmeside om spørgsmål og svar afgivet under annonceringsforretningen. Der kan ikke stilles spørgsmål til annonceringsmaterialet på anden måde. Spørgsmål, som er stillet på anden måde, vil ikke blive besvaret. 6.3 Aflevering af tilbud Tilbuddet skal være Jobcenter Aalborg i hænde senest: 11. marts 2013 kl Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet kommer frem i rette tid. Alle tilbud, som kommer senere end den fastsatte tidsfrist, vil uanset begrundelsen blive afvist som ikke konditionsmæssige og vil blive returneret uåbnede. Alle udgifter, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med tilbuddet, er Jobcenter Aalborg uvedkommende. Det gælder også, hvis jobcentret måtte beslutte at aflyse annonceringsforretningen på et eller flere områder. Tilbud, som sendes med post, skal mærkes Annoncering og sendes til Jobcenter Aalborg Job- og vejledningsteam Vestre Havnepromenade Aalborg Tilbud, som afleveres, skal mærkes Annoncering og afleveres hos Jobcenter Aalborg til: Jobcenterleder Peter Thomsen eller fuldmægtig Thomas Stampe Rasmussen på samme adresse 6.4 Tilbuddets disposition og vedståelse Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af sit tilbud benytte og udfylde bilagene i Bilagsgrupperne A og B, der bruges til bedømmelse af tilbuddet. Bilagene skal være skrevet på dansk med angivelse af sidetal og bør ikke være indsat i mapper eller lignende. Eventuelt vedlagt ekstra materiale eller henvisninger til for eksempel hjemmesider og lignende vil ikke indgå i bedømmelsen af tilbuddet. Jobcenter Aalborg henstiller, at tilbuddet holdes i et kortfattet, klart og præcist sprog, og at tilbuddet er på maksimalt 40 sider skrevet med skriftstørrelse 12. Tilbud bedes fremsendt i 6 selvstændige og fuldstændige skriftlige eksemplarer samt elektronisk i word-format på cd-rom eller på USB-stick. Mindst ét af de skriftlige eksemplarer skal være dateret og underskrevet. Det underskrevne eksemplar skal mærkes original. Tilbud kan ikke afleveres eller sendes på anden måde. 6

7 Tilbuddet skal sendes med post eller afleveres i en lukket kuvert/pakke, hvorpå tilbudsgivers navn og adresse tydeligt fremgår. Kuverten skal desuden tydeligt mærkes Annoncering. Tilbud, som sendes eller afleveres på anden måde, eller som ikke på kuverten er mærket Annoncering, vil blive afvist som ikke konditionsmæssige. Det er en betingelse, at tilbudsgiver vedstår sit tilbud til og med 11. juli Behandling af tilbud Tilbuddene vil blive åbnet samlet umiddelbart efter afleveringsfristens udløb, som er den 11. marts 2013 kl Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen. Jobcenter Aalborg anser ikke annonceringsforretningen for afsluttet, før vedståelsesfristen er udløbet, og forbeholder sig adgang til med saglig begrundelse at aflyse annonceringsforretningen helt eller delvist. Uanset om rammeaftaler tildeles andre end tilbudsgiver, er tilbudsgiver bundet af sit tilbud til og med 11. juli 2013 Jobcenter Aalborg foretager ikke kontrolbud. Rettidigt indkomne tilbud vil ikke blive tilbageleveret. Jobcenter Aalborg påregner at indgå rammeaftaler i april/maj Der skal under rammeaftalerne mellem leverandørerne og Jobcenter Aalborg indgås delaftaler. Jobcenter Aalborg udarbejder delaftalen. Delaftalen skal underskrives af leverandøren og jobcenteret. I delaftalen fastsættes antal deltagere samt øvrige betingelser i henhold til rammeaftalen. I delaftalen beskrives, hvordan samarbejdet mellem leverandøren og jobcenteret skal være. Leverandøren er forpligtet til af levere den aftalte ydelse. 7

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 2

Udbudsbetingelser. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 2 Udbudsbetingelser Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 2 Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 4 2 Ordregiver... 4 3 Baggrund for udbuddet... 4 4 Udbuddets omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om drift af National Focalpoint for European Urban Knowledge Network (EUKN) om bypolitik

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om drift af National Focalpoint for European Urban Knowledge Network (EUKN) om bypolitik Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om drift af National Focalpoint for European Urban Knowledge Network (EUKN) om bypolitik 1 Indholdsfortegnelse 1. UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1. Indledning... 4 1.2.

Læs mere