Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation"

Transkript

1 Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation

2 Indhold 1. Indledning Formål og overordnede rammer for annonceringen Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering Indsatsen hos leverandør Ledige omfattet af annonceringen Hvilke ledige er omfattet af annonceringen Opgaverne Forløb nr. 1: 2 ugers forløb for arbejdsmarkedsparate ledige under 30 år Forløb nr. 2: 2 ugers forløb for arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år Opfølgning Uddannelsesaktivitet og indberetningspligt Sagsbehandlingen i relation til persondataloven mv Krav til de fysiske rammer for indsatsen mv Lokalefaciliteter Informationsmateriale mv Information til de ledige Betalingsmodeller Afregningsbetingelser Afregning for forløb 1 og Fælles afregningsbestemmelser

3 1. Indledning 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen Denne annoncering gennemføres i henhold til Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter nr af 7. december c og Bekendtgørelse om andre aktører m.fl. nr af 4. december Jobcenter Aalborg vil ved tilrettelæggelse og gennemførsel af annonceringen sikre, at tilbudsgiverne udvælges på grundlag af objektive, saglige og ikkediskriminerende kriterier, således at der ikke finder en forskelsbehandling af tilbudsgiverne sted. Formålet med denne annoncering af jobsøgningsforløb er at sikre, at Jobcenter Aalborg opnår aftaler med en række kompetente leverandører, der kan bidrage til, at ledige hurtigst muligt kommer i beskæftigelse. Opgaven udbydes med henblik på at indgå rammeaftaler med et antal leverandører, der gennem delaftaler med Jobcenter Aalborg skal afvikle de beskrevne forløb. Rammeaftalerne skal gælde frem til 1. april 2016 med mulighed for forlængelse i op til 1 år. Jobcenter Aalborg udbyder varetagelsen af to forløb: 1. 2 ugers forløb for arbejdsmarkedsparate ledige under 30 år 2. 2 ugers forløb for arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år Annonceringen omfatter ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge efter Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. nr. 642 af 22. juni samt arbejdsmarkedsparate ledige, der modtager kontanthjælp efter Lov om aktiv socialpolitik nr. 190 af 24. februar Annonceringen omfatter alene jobsøgningsforløb. Annonceringen sker derfor ikke med henblik på en udlægning af sammenhængende forløb til andre aktører sammen med myndighedsopgaver Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering Kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Vejledning og opkvalificering er et af de tilbud, jobcentrene kan give forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige. Tilbud gives af jobcentrene ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse Indsatsen hos leverandør Leverandøren under denne annoncering skal bidrage til, at ledige kommer hurtigt i job. Det er vigtigt, at der anvendes dokumenterede redskaber og metoder, der kan understøtte, at den ledige kommer i job. Indsatsen skal være tilpasset målgrupperne. 2. Ledige omfattet af annonceringen 2.1. Hvilke ledige er omfattet af annonceringen Dette udbud omfatter arbejdsmarkedsparate ledige (match 1), jf. Bekendtgørelse nr af 28. december 2011 om matchvurdering 3. Der henvises til Bilag C for nærmere beskrivelse af de ledige, der er omfattet af annonceringen. Beskæftigelsesindsatsen for de nævnte grupper er fastsat i Lovbekendtgørelse. nr. 706 af 28. juni 2012 om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilhørende bekendtgørelse nr. 835 af 10. august Der henvises i øvrigt til det enhver tid gældende lovgrundlag. 3

4 3. Opgaverne Jobcenter Aalborg ønsker tilbud på ét eller flere af de nævnte to forløb Forløb nr. 1: 2 ugers forløb for arbejdsmarkedsparate ledige under 30 år. Mange unge ledige under 30 år har behov for et kort forløb med jobsøgning, der kan give redskaber til hurtigt at finde et job. De ledige i denne gruppe vil for en dels vedkommende ikke have erfaring med jobsøgning. Leverandøren skal derfor gennemføre et kortvarigt, individuelt tilpasset jobsøgningsforløb, som kan understøtte, at den ledige hurtigt kommer i job. Leverandøren skal give den ledige relevante værktøjer til jobsøgning og træning i jobsamtale med fokus på konkrete, realistiske jobmuligheder. Ledige i denne målgruppe har muligvis ikke opbygget et stort netværk, da flere er relativt nyuddannede. Derfor er det vigtigt, at leverandøren forsøger at gøre brug af de lediges eksisterende netværk, selvom det måske ikke er så stort, men også at leverandøren søger at give den ledige redskaber til, hvordan det kan udbygges. Målgruppe af ledige: Målgruppen til dette forløb vil primært bestå af arbejdsmarkedsparate nyledige, der har behov for et kort jobsøgningsforløb som hurtigste vej til job. Målgruppen er bredt sammensat og inkluderer personer med eller uden en erhvervskompetencekompetencegivende uddannelse. Fælles for de ledige i denne gruppe er, at de som udgangspunkt har opnået en ledighed, der bevirker, at de inden for kort tid skal modtage første aktiveringstilbud. Aktuelt skal ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 30 år påbegynde første aktiveringstilbud senest ved henholdsvis 13 ugers sammenlagt og sammenhængende ledighed. Henvisning til leverandøren sker som hovedregel umiddelbart før dette tidspunkt. Se bilag C for nærmere beskrivelse af målgruppens omfang. Indhold: Leverandøren skal sikre, at forløbet som minimum indeholder: - Jobfokus - Træning i jobsamtaler - Jobsøgningsteknik - Fokus på faglig og geografisk mobilitet Forløbet skal være tilpasset målgruppen og have fokus på, at den ledige opnår varig og ordinær beskæftigelse. Forløbet skal være tilrettelagt således, at der tages individuelle hensyn i det omfang, dette er påkrævet. Forløbet skal bidrage til, at den ledige har de kompetencer i forhold til jobsøgning og jobsamtaler, der er nødvendige, for at den ledige hurtigst muligt kan opnå varig og ordinær beskæftigelse. Forløbet skal bidrage til, at den ledige har fokus på faglig og geografisk mobilitet, således at den enkelte ledige søger ordinær beskæftigelse i et bredt spektrum både i forhold til jobtype og geografi. Længde og timetal: Forløbslængde: 2 uger. Timetal: 15 timer pr. uge. Visitation: Holdforløb. Der skal være mulighed for holdoptag én gang om ugen. Leverandøren skal kunne optage de ledige på forløbet på hold på minimum 6 deltagere. Antallet af deltagere er variabelt dog vil jobcentrene først visitere, når jobcenteret har minimum 6 deltagere til forløbet, medmindre det er aftalt med leverandøren, at mindre end 6 ad gangen kan visiteres. Jobcenteret kan dog ikke betale for tomme pladser, men kun for det faktiske antal deltagere. Leverandøren skal kunne igangsætte forløb senest 2 uger efter, at jobcentret har udmeldt et behov. 4

5 Betaling: Ugepris pr. deltager, jf. kravspecifikationens afsnit 8 og Forløb nr. 2: 2 ugers forløb for arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år Mange ledige over 30 år har behov for et kort forløb med jobsøgning, der kan give redskaber til hurtigt at finde et job. En del af de ledige i denne gruppe vil have forældede jobsøgningsteknikker. Leverandøren skal derfor gennemføre et kortvarigt, individuelt tilpasset jobsøgningsforløb, som kan understøtte, at den ledige hurtigt kommer i job. Leverandøren skal give den ledige relevante værktøjer til jobsøgning, herunder anvendelse af netværk, og træning i jobsamtale med fokus på konkrete, realistiske jobmuligheder. Målgruppe af ledige: Arbejdsmarkedsparate nyledige og andre ledige, der har behov for et kort jobsøgningsforløb som hurtigste vej til job. Målgruppen er bredt sammensat og inkluderer personer med eller uden en erhvervskompetencekompetencegivende uddannelse. Fælles for de ledige i denne gruppe er, at de som udgangspunkt har opnået en ledighed, der bevirker, at de inden for kort tid skal modtage første aktiveringstilbud. Aktuelt skal ledige kontanthjælpsmodtagere over 30 år påbegynde første aktiveringstilbud senest ved 39 ugers sammenhængende ledighed. Ledige dagpengemodtagere mellem 30 og 60 år skal påbegynde første aktiveringstilbud senest ved 39 ugers sammenlagt ledighed. Ledige dagpengemodtagere over 60 år skal påbegynde første aktiveringstilbud senest ved 26 ugers sammenlagt ledighed. Henvisning til leverandøren sker som hovedregel umiddelbart før disse tidspunkter. Se bilag C for nærmere beskrivelse af målgruppens omfang. Indhold: Leverandøren skal sikre, at forløbet som minimum indeholder: - Jobfokus - Træning i jobsamtaler - Jobsøgningsteknik - Fokus på faglig og geografisk mobilitet Forløbet skal være tilpasset målgruppen og have fokus på, at den ledige opnår varig og ordinær beskæftigelse. Forløbet skal være tilrettelagt således, at der tages individuelle hensyn i det omfang, dette er påkrævet. Forløbet skal bidrage til, at den ledige har de kompetencer i forhold til jobsøgning og jobsamtaler, der er nødvendige, for at den ledige hurtigst muligt kan opnå varig og ordinær beskæftigelse. Forløbet skal bidrage til, at den ledige har fokus på faglig og geografisk mobilitet, således at den enkelte ledige søger ordinær beskæftigelse i et bredt spektrum både i forhold til jobtype og geografi. Længde og timetal: Forløbslængde: 2 uger. Timetal: 15 timer pr. uge. Visitation: Holdforløb. Der skal være mulighed for holdoptag én gang om ugen. Leverandøren skal kunne optage de ledige på forløbet på hold på minimum 6 deltagere. Antallet af deltagere er variabelt dog vil jobcentrene først visitere, når jobcenteret har minimum 6 deltagere til forløbet, medmindre det er aftalt med leverandøren, at mindre end 6 ad gangen kan visiteres. Jobcenteret kan dog ikke betale for tomme pladser, men kun for det faktiske antal deltagere. Leverandøren skal kunne igangsætte forløb senest 2 uger efter, at jobcentret har udmeldt et behov. 5

6 Betaling: Ugepris pr. deltager, jf. kravspecifikationens afsnit 8 og Opfølgning Det er leverandørens ansvar at levere den kvalitet og det indhold i indsatsen, som leverandøren har forpligtet sig til via tilbuddet. Jobcenteret vil løbende følge op på, om der er overensstemmelse mellem kvalitet og indhold i den ydelse, som leverandøren via tilbuddet har forpligtiget sig til at levere og den ydelse, der reelt leveres. I yderste konsekvens vil rammeaftalen med tilhørende delaftale(r) kunne ophæves ved misligholdelse. For at kunne vurdere ovenstående vil Jobcenter Aalborg konkret følge op på, om de formelle krav til fremmøde opfyldes, om de ledige opnår de kompetencer, der er beskrevet under de enkelte forløbs indhold, samt hvor tilfredse de ledige er med forløbene. Jobcenter Aalborg vil bl.a. anvende følgende tilsynsredskaber: Fællesmøder med henblik på at drøfte indsats og resultater og samarbejdet generelt anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, stikprøvekontrol, gennemgang af aftalegrundlaget med henblik på at tilse leverandørens ageren i forhold hertil, interview af ledige, som er i forløb hos leverandøren samt spørgeskemaundersøgelser. Jobcenter Aalborg forbeholder sig retten til at iværksætte tilsynsaktiviteter, når det af Jobcenter Aalborg vurderes passende. Leverandøren er forpligtet til at medvirke i tilsynet. Endvidere forbeholder Jobcenter Aalborg sig retten til at udvide antallet af ovenstående tilsynsaktiviteter, hvis det skønnes nødvendigt. Leverandøren er desuden forpligtet til at medvirke i evalueringer eventuelt ved brug af eksterne konsulenter (eksempelvis medvirke i interviews, besvare spørgeskemaer). Endelig forpligtes leverandøren til at medvirke ved høringer, uanmeldte besøg, evalueringer mv., som igangsættes af jobcenteret. Leverandøren skal føre egenkontrol med kvaliteten af forløbene. Leverandøren skal føre fremmødeprotokol over de lediges fremmøde. For alle forløb skal protokollen udfyldes med det antal timer, de ledige rent faktisk fremmøder. Leverandøren er forpligtet til at fremvise eller fremsende fremmødeprotokollen ved jobcenterets anmodning herom. 5. Uddannelsesaktivitet og indberetningspligt Leverandøren skal følge reglerne vedrørende uddannelsesaktivitet og indberetningspligt i bekendtgørelse nr. 835 af 10. august 2012 om en aktiv beskæftigelsesindsats 44, 46, 47 og 48. 6

7 6. Sagsbehandlingen i relation til persondataloven mv. Leverandøren er direkte omfattet af bestemmelserne i persondataloven, som bl.a. betyder, at leverandøren alene må indsamle oplysninger til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og at oplysningerne skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles og senere behandles. Leverandøren skal orientere de ledige om, hvorvidt der registreres oplysninger og i givet fald: hvilke oplysninger der er registeret og til hvilket formål og hvorfra disse oplysninger stammer 7. Krav til de fysiske rammer for indsatsen mv Lokalefaciliteter Leverandøren skal etablere sig med egnede kontorer, mødelokaler og undervisningslokaler senest 6 uger efter, at der første gang er indgået delaftale om køb af jobsøgningsforløb med et jobcenter. De lokalefaciliteter, som leverandøren stiller til rådighed, skal overholde de lovmæssige krav jf. bygningsreglementets bestemmelser om tilgængelighed for alle, herunder personer med handicap. Desuden skal der være adgang til toilet og passende spiseforhold. Jobcentrene skal kunne påse, at faciliteterne findes tilstrækkelige til at kunne gennemføre aktiviteten. Lokaler og indretning skal i øvrigt leve op til fastlagte myndighedskrav. Der skal være adgang til et tilstrækkeligt antal computere. Kursisterne skal have adgang til en opdateret internetadgang, hvor kursisterne kan logge på fra egen computer samt have adgang til opslagsværker og andet relevant materiale. Desuden skal der være den nødvendige adgang til kopimaskine, telefon og andre hjælpemidler i den udstrækning, det er relevant for aktiviteten. Der skal ikke være unødig ventetid på computere, telefon mv. Jobcentret skal have mulighed for at påse, at faciliteterne findes tilstrækkelige til at kunne gennemføre aktiviteten. Leverandøren forpligter sig til at etablere sig, så de ledige maximalt får 2 timers transporttid pr. dag. Leverandøren skal placere sig i nærheden af offentlige transportmidler. Leverandøren skal sikre, at de ledige, der henvises til leverandøren, kan komme i personlig kontakt med leverandøren på hverdage inden for normal åbningstid, hvor en mindre del af tiden dog kan være i form af telefonkontakt Informationsmateriale mv. I det omfang der under forløbet anvendes skriftligt undervisningsmateriale, skal dette være ajourført og aktuelt i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet. Det skriftlige materiale skal desuden være tilrettelagt på en sådan måde, at indholdet er tilgængeligt for alle, der deltager i forløbet. Mundtlig vejledning, information og rådgivning skal være relevant for den enkelte ledige og skal være tilpasset på en måde, som er forståelig for den enkelte Information til de ledige Leverandøren skal udarbejde en kort præsentation af sig selv samt en kort beskrivelse af det pågældende forløb. Materialet skal være henvendt til de ledige og jobcentrets medarbejdere. 7

8 8. Betalingsmodeller Der opereres med en betalingsmodel, hvor der afregnes en fast pris pr. påbegyndt uge for forløb 1 og Afregningsbetingelser 9.1 Afregning for forløb 1 og 2 Ved ophør, sygdom eller fravær afregnes til og med påbegyndt uge. Ved påbegyndt uge forstås en uge, hvor deltageren fysisk har været til stede, eller hvor leverandøren/underleverandøren ikke fra ugens start har haft formodning om deltagerens fravær. 9.2 Fælles afregningsbestemmelser Betaling for jobsøgningsaktiviteten foregår i rater. Det er en betingelse for betaling, at fakturaen er fyldestgørende og indeholder nedenstående oplysninger. Fakturering skal generelt ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger, jf. Lov om offentlig betaling m.v. nr. 798 af 28. juni 2007 (med senere ændringer), og bekendtgørelser udstedt i medfør af denne lov. Der afregnes bagud efter aktivitetens afslutning ved fremsendelse af elektronisk faktura til køber. Fakturaen skal indeholde / vedlægges følgende oplysninger: Leverandørens CVR nummer Købers aftaleident (holdident nummer) Afregningsperiode Dokumentation for forbruget underskrevet af leverandøren Dokumentation for gennemført aktivitet underskrevet af leverandøren Betalingsbetingelserne er 30 arbejdsdage efter modtagelsen af faktura, der kan godkendes af køber. 8

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 30. januar

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere