Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi Lillebælt, Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi Lillebælt, Odense"

Transkript

1 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi Lillebælt, Eksisterende udbud, 2014

2 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Marts 2014 Sagsnummer: 14/ DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

3 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i 2014 Danmarks Akkrediteringsinstitution Citat med kildeangivelse er tilladt Rapporten er tilgængelig i elektronisk form via

4 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 6 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 9 4 Vurdering af de enkelte kriterier 11

5 1 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademiet Lillebælts udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) i. AI indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering AI s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. (Se en kort oversigt over kriteriernes vurdering nedenfor. Den detaljerede vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 4). Indstillingen bygger desuden på en vurdering af antallet af problemer og deres karakter, om problemerne er forbundne, og i hvilken grad institutionen har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne. Ekspertpanelet og AI vurderer, at Erhvervsakademiet Lillebælts udbud af uddannelsen til laborant i samlet set lever op til kriterierne for relevans og kvalitet. Uddannelsens videngrundlag, som dels er baseret på en tæt tilknytning til erhvervs- og beskæftigelsesområderne, og dels er udviklingsbaseret i relation til erhverv og relevant forskning, er dækkende i forhold til uddannelsens opgave og formål. Fx har undervisere på udbuddet faglig tilknytning til Syddansk Universitet gennem forsknings- og samarbejdsaktiviteter. Udbudsstedets undervisergruppe er velkvalificeret, og udbudsstedets ledelse er opmærksom på at sikre undervisningens og uddannelsens kvalitet ved at prioritere løbende kompetenceudvikling og faglig ajourføring af undervisergruppen. Desuden har udbudsstedet systematisk kontakt og dialog med et dækkende felt af aftagere via uddannelsesudvalget og et advisory board. Udbudsstedet har en systematisk og god tilgang til kvalitetsarbejdet, som kommer til udtryk i tilrettelæggelsen og kvalitetssikringen af uddannelsen generelt, men særligt afspejles i undervisernes og ledelsens inddragelse af de studerendes perspektiver på undervisningen og i den dialog, som udbudsstedet har med praktikstederne og aftagerfeltet. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets dimittender har tilfredsstillende beskæftigelsestal, og at deres opnåelse af mål for læringsudbytte er tilfredsstillende. Ekspertpanelet har imidlertid identificeret et problem på uddannelsen med hensyn til kravet om at tilvejebringe det nødvendige antal praktikpladser. Ekspertpanelet vurderer dog, at dette ikke har betydning for den samlede vurdering, da institutionen på akkrediteringstidspunktet har igangsat indsatser for at skaffe de nødvendige praktikpladser, herunder bedre vejledning og hjælp til praktikpladssøgning. Ekspertpanelet har desuden identificeret et problem på uddannelsen med hensyn til kravet om, at de studerendes gennemførelsesgrad skal have et tilfredsstillende omfang. Ekspertpanelet vurderer dog, at dette heller ikke har betydning for den samlede vurdering, da udbudsstedet har kendskab til årsagerne til de studerendes frafald og har iværksat indsatser for at nedbringe frafaldet, herunder lektiecafé for studerende med faglige problemer og coachingsamtaler for studerende med problemer af social karakter. 4

6 Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet delvist opfylder kriteriet/kriterierne om: Praktik (kriterium 9), fordi udbudsstedet ikke tilvejebringer det nødvendige antal praktikpladser til de studerende Gennemførelse (kriterium 15), fordi udbudsstedet ikke iværksætter tilstrækkelige indsatser for at nedbringe frafaldet. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Juridiske opmærksomhedspunkter Eksamensbekendtgørelsens 5, stk. 2, (bekendtgørelse nr. 714 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser af ) hjemler ikke studieordningens krav om, at det er en betingelse for, at den studerende kan få adgang til prøver på et semester, at alle obligatoriske opgaver og bundne forudsætninger skal være godkendte, jf. studieordningens kapitel 7. Efter bekendtgørelsens bestemmelse kan der alene stilles krav om deltagelse i undervisning og opgaveaflevering, men ikke om, at opgaverne også skal være godkendte. 5

7 2 Indledning Denne rapport indeholder AI s akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademiet Lillebælts eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) i. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 684 af om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. AI har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af institutionens skriftlige redegørelse og bilag og dels af de oplysninger, som ekspertpanelet og AI har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af laborantuddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som, institutionen mener, har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er disse indgået i ekspertpanelets vurdering af det pågældende kriterium. Det fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4, om dette er tilfældet. 6

8 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (laborant AK) (BEK nr. 976 af ). Organisering Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Ulla Morin, laborant. Laborant i Novozymes. Medlem af uddannelsesudvalget for laborantuddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol. Tidligere studiebestyrelsesformand på Laborantskolen, København og tidligere medlem af CVU Øresund for Laborantskolen og tidligere medlem af Efteruddannelsesudvalget for Laboranter og Industriens Teknikere. Grethe Rønn, instruktionslaborant, hospitalslaborant, master i professionsudvikling og uddannelse, har gennemført flere semestre i pædagogik ved Københavns Universitet. Tidligere uddannelseschef ved bioanalytikeruddannelsen i Region Hovedstaden, tidligere uddannelseskoordinator ved KAS Herlev og tidligere underviser på klinisk biokemiske afdelinger. Tidligere censorformand for bioanalytikeruddannelsen, tidligere medlem af flere faglige udvalg vedrørende udvikling og kvalitetssikring af bioanalytikeruddannelsen og tidligere medlem af styregruppe om ny studieordning. Jannie Ormstrup Lykke Jensen, 5.-semestersstuderende ved laborantuddannelsen, Erhvervsakademi Sydvest. Laborantpraktikant i DONG Energy. Tidligere kemiingeniørstuderende ved Aalborg Universitet. Kenneth B. Lokind, cand.pharm., ph.d., civiløkonomstuderende. Ass. manager i Quality Control, Novo Nordisk. Tidligere kemiker i diverse afdelinger i Novo Nordisk. Censor ved laborantuddannelsen, censorformand ved cand.pharm.-uddannelsen og medforfatter til flere videnskabelige artikler om prodrugdesign og teknisk farmaci. Læser pt. til civiløkonom (HD). Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Akkrediteringskonsulent Karabi Bergmann fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Chefkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til AI s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og AI Offentliggørelse af en rapport. 7

9 AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) på grundlag af en skriftlig vejledning fra januar 2013, som findes på Ekspertpanelet og AI har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og AI har været på besøg på udbudsstedet. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Rapporten har været sendt i høring på uddannelsesinstitutionen. Ansøgeren har ikke indsendt et høringssvar. Akkrediteringsinstitutionen har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Lovgrundlag Pr. 1. juli 2013 har AI overtaget opgaven med at akkreditere videregående uddannelser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner nr. 601 af Akkrediteringsansøgninger, som er indsendt inden ansøgningsfristen i juni 2013, behandles på baggrund af bekendtgørelse nr. 684 af om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. 8

10 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette kapitel indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Laborant på Kold College Erhvervsakademiet Lillebælt Munke Mose Allé C Om institutionen Laborantuddannelsen i blev iværksat i 1982 på institutionen Dalum Tekniske Skole, som blev til Dalum Uddannelses Center og nu Kold College, hvor uddannelsen stadig er fysisk placeret. Siden 2009 er uddannelsen blevet udbudt af Erhvervsakademiet Lillebælt og indgår sammen med procesteknolog- og serviceøkonomuddannelserne i et erhvervsakademisk studiemiljø på Kold College. Studiets struktur Uddannelsen er beskrevet i en landsdækkende studieordning, der omhandler uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer, med en lille institutionel del, der beskriver valgfag, praktik og virksomhedsuddannelse. Laborantuddannelsen adskiller sig fra typiske erhvervsakademiuddannelser ved at have en etårig virksomhedsdel, som omfatter praktik og afsluttende virksomhedsprojekt. Denne tætte kontakt sikrer, at vi som institution er vidende om, hvad vores aftagere har behov for med hensyn til de studerendes faglige viden, færdighed og kompetencer. For at sikre et optimalt studium og studiemiljø, udføres desuden årlige elevtilfredshedsundersøgelser og fagevalueringer. Alle disse eksterne og interne input indgår i en årlig tilpasning og optimering af uddannelsens uddannelsesplaner, dog stadig med afsæt i studieordningen. 9

11 De centrale fagområder Skema 1: Oversigt over studiets struktur og centrale fagområder Skoledel Virksomhedsdel 1. semester 2. semester 3. semester 4. og 5. semester Uorganisk kemi Organisk kemi Kemiteknologhed Lønnet praktik i virksom- Apparatteknologlogi Apparattekno- og afsluttende virk- Apparatteknosomhedsprojekt Mikrobiologi Biokemi logi Statistik Statistik Bioteknologi Afsluttende projekt Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: 42 Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Antal undervisere og årsværk Antal undervisere: 6 Antal årsværk: 3 De centrale praktiksteder Erhvervsakademi Lillebælts laborantstuderende kommer i praktik hos offentlige og private aftagere over hele landet. Største aftager på Fyn og i Jylland er Syddansk Universitet. Øvrige aftagere i dette geografiske område er som oftest mindre produktions- eller analysefirmaer, som fx. Orana, DB lab eller Eurofins Steins. Det er desuden kutyme, at % af en årgang får praktikplads i bioteknologiske virksomheder i København, som Novo, Novozymes eller Chr. Hansen. Desuden er Københavns Universitet en stor aftager. Øvrige oplysninger Udbudsstedet tilrettelægger uddannelsen efter en lokal studieordning. 10

12 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer, at 16 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 32 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) er baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) 2012 og Uddannelsesstatistikkens Elevregister. 11

13 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at der er kontakt med et felt af aftagere og dimittender, der er dækkende for uddannelsen på udbudsstedet. Aftagerfeltet dækker beskæftigelsesområder som private og offentlige virksomheder inden for fremstilling af farmaceutiske råvarer som fx Leo Pharma, forskningsinstitutioner som Aarhus Universitet, produktionsvirksomheder som Rynkeby Foods, energiselskaber som Danfoss og kontrollaboratorier som Eurofins Steins Laboratorium. Udbudsstedet holder kontakt til aftagerfeltet på forskellige måder, bl.a. gennem uddannelsesudvalget for fødevare, ernæring og proces, der dækker uddannelserne til laborant, jordbrugsteknolog og procesteknolog og som professionsbachelor i jordbrugsteknologi og professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, hvor Dansk Laborant-Forening og Dansk Industri repræsenterer laborantuddannelsens aftagere. Fra udbudsstedet deltager uddannelseskoordinatoren og en studerende. På møderne drøfter repræsentanter for aftagerne og udbudsstedet emner af overordnet karakter om uddannelsen og dens relevans, fx hvilken basisviden aftagerne efterspørger. Udbudsstedet har desuden kontakt med relevante aftagere gennem et advisory board bestående af udbudsstedets uddannelseschef, underviserrepræsentanter og de medlemmer af uddannelsesudvalget, som repræsenterer uddannelsens aftagere, herunder aftagerne Eurofins Steins Laboratorium, Dansk Laborant-Forening og Syddansk Universitets Institut for Fysik, Kemi og Farmaci. Uddannelsens relevans er et fast punkt på advisoryboardets halvårlige møder. Udbudsstedet redegør for, at advisoryboardets formål er at bidrage til at sikre udbuddets relevans, og at udbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra beskæftigelsesområderne, som sker i samarbejde med uddannelsesudvalget. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har tilstrækkelig kontakt til et felt af dimittender, der kan sikre relevansen af udbuddet på udbudsstedet. Indtil videre har institutionen gennemført dimittendunderundersøgelser efter behov. Fra efteråret 2013 vil der en gang årligt blive gennemført en elektronisk dimittendundersøgelse. Der er gennemført én dimittendundersøgelse i 2011 og én i 2013, og svarprocenten var hhv. 80 og 85. I den seneste dimittendundersøgelse fra februar 2013 blev dimittendernes beskæftigelsessituation og uddannelsens relevans evalueret. 12

14 Udbudsstedet redegør for, hvordan ledelsen har anvendt viden fra aftager- og dimittendkontakt til at understøtte og uddybe eksisterende metoder i undervisningen, fx i undervisningen om molekylærbiologiske metoder, hvor metoder er ændret, forfinet og udbredt til nye anvendelsesområder, fx inden for kloning, genekspression og oprensning for nukleinsyrer. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 2.A.1: Bilag 2.B.1: Bilag 2.B.2: Bilag 2.B.3: Bilag 2.B.4: Bilag 2.B.6: Bilag 2.B.7: Bilag 2.B.8: Bilag 2.C.1: Bilag 2.C.2: Bilag 2.D.1: Bilag 2.D.2: Bilag 2.D.3: Bilag 2.D.4: Bilag 2.E.1: Notat: Introduktion til kvalitetssystem for Erhvervsakademiet Lille bælt Procedure vedr. aftager og dimittendkontakt Kommissorium for Advisory board Praktikvirksomheder Gæstelærere og bilag 2.B.5. Virksomhedsbesøg Eksempler på skema 1: Dokumentation af virksomhedskontakt Uddannelsesudvalg Fødevarer og Proces: Medlemmer Om 48 timers projekt Spørgeskema til dimittendundersøgelse Eksempel på dimittendundersøgelse Indkaldelse af advisory board Eksempel på praktikrapport i CRM Eksempel på praktikevalueringsrapport vedr. uddannelsens relevans Eksempel på eksisterende praktikevalueringsrapport Eksempler på skema 2: Dokumentation af indhentning af viden. 13

15 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at institutionen på tilfredsstillende vis redegør for aktiviteter, der bidrager med viden om centrale tendenser inden for uddannelsens beskæftigelsesområder, som er beskrevet under kriterium 2. Udbudsstedets uddannelseschef indhenter fx viden om de centrale tendenser på beskæftigelsesområderne ved at screene jobannoncer. Uddannelseschefen får på den baggrund et overblik over de kvalifikationer, som bliver efterspurgt i branchen, og som uddannelsen skal matche, og han udarbejder en årlig status, der bliver videndelt på udbudsstedets intranet Fronter. Underviserne indhenter viden om centrale tendenser inden for beskæftigelsesområderne ved at deltage i kurser, seminarer, messer, kongresser, netværksgrupper m.m. Via et internt kursus er nogle af underviserne blevet introduceret til Chromeleon, som er et nyt softwareprogram til kromatografiudstyr. Denne software er nu installeret og implementeret i undervisningen i apparatteknologi. Underviserne deltager også i eksterne kurser som fx kemikaliemærkningskursus om nye mærkningsregler og beregningsmetoder. Kendskabet til de nye mærkningsregler er efterfølgende anvendt i undervisningen i fagene arbejdsmiljø samt i forbindelse med substitution af kemikalier. Alle underviserne har deltaget i seminar om kemikaliemærkningsprogrammet AlphaOmega, som anvendes til kemikaliemærkning i forbindelse med laboratorieundervisning samt ved udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger. En underviser er desuden blevet uddannet til superbruger af programmet. Underviserne tager desuden på besøg i praktikvirksomhederne. I den forbindelse redegør institutionen for, at en underviser har erhvervet ny viden inden for mikrobiologi i form af hydrofobiners betydning for spredning af svampesporer og anvendelse af bio-log-system til identifikation af mikroorganismer, og den viden bliver anvendt direkte i mikrobiologiundervisningen. Tilsvarende er anvendelse af nye klonings- og genekspressionssystemer blevet præsenteret for undervisere under et virksomhedsbesøg, og disse genteknologiske metoder indgår nu i undervisningen. 14

16 Efter deltagelse i en videnaktivitet udarbejder underviserne en redegørelse for centrale tendenser fra beskæftigelsesområdet, som de er blevet opmærksomme på i forbindelse med aktiviteten, og på lærermødet i maj bliver der taget stilling til den indhentede viden og til, hvordan udbudsstedet skal reagere på denne viden, ligesom der bliver taget stilling til, hvilke seminarer, messer mv. uddannelsen er repræsenteret på med henblik på at sikre et dækkende videngrundlag for uddannelsen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og 2, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 2.D.1: Indkaldelse af advisory board Bilag 3.A.1: Procedure vedr. erhvervs- og professionsbasering Bilag 3.A.2: Universprofil for Fødevarer, Ernæring og Proces Bilag 3.B.1: Skema 2 udfyldt pba. af jobannoncer Bilag 3.B.2: Skema 3 eksempler viden fra kurser, seminarer mv. Bilag 3.C.1: Specialer efteråret 2011 Bilag 3.C.2: Liste over specialer 2012/13 Bilag 3.C.3: Liste over lærerudbudte specialer 1 Bilag 3.C.4: Liste over lærerudbudte specialer 2. Bilag 3.C.5: Dokumentation af faglig aktivitet Bilag GR. Bilag 3.C.6: Dokumentation af faglig aktivitet IBM. Bilag 3.C.7: Dokumentation af faglig viden GR2 Bilag 3.C.8: Dokumentation af faglig viden JB. Bilag 3.C.9: Skema 2 Dokumentation for indhentning af viden SLH. 15

17 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere er opdaterede med hensyn til viden om forsøgs- og udviklingsarbejde, der er relevant for udbuddets beskæftigelsesområder, som er beskrevet under kriterium 2. Opdateringen sker bl.a. ved, at underviserne løbende deltager i eksterne kurser eller i masterprogrammer på Syddansk Universitet som fx spektroskopi og strukturanalyse, som giver deltagerne en bedre forståelse af metoder anvendt i industrien. Den indhentede viden bliver bl.a. anvendt i faget apparatteknik på 2. semester. En anden videnkanal er de netværksmøder, som underviserne deltager i. Fx har de deltaget i et netværksmøde i Eurolab Danmark med et tema om arbejdstilsyn på laboratorier samt håndtering og bortskaffelse af farlige kemikalier. Den opnåede viden indgår i arbejdsmiljøundervisningen og har samtidig betydning for laboratoriernes funktion. Et andet eksempel er Eurolab Danmarks såkaldte laborantlærerseminar, der er et forum for udveksling og formidling af tekniske og faglige synspunkter omkring prøvning og analyse blandt de danske laboratorier og områdets danske og internationale kontakter, hvor undervisere fra hele landet udveksler ny faglig viden, som er relevant for uddannelsen. Netværket bliver desuden underbygget af flere faggruppenetværk, fx det bioteknologiske netværk, som gennem virksomhedsbesøg med fokus på arbejdsmiljø og videndeling om kurser, ideer og litteratur pr. sikrer faglig ajourføring. Underviserne bruger også virksomhedsbesøg, virksomhedsprojekter og censorarbejde som kilder til at få viden om forsøgs- og udviklingsarbejde. Fx er en af underviserne blevet introduceret til nye stofgrupper i grønkål og til, hvilken indvirkning kogetiden har på koncentrationen af stoffet, gennem et virksomhedsbesøg og ved læsning af et professionsbachelorprojekt. Denne viden er blevet anvendt vedvejledning i forbindelse med det afsluttende projekt på laborantuddannelsen. Herudover abonnerer udbudsstedet på relevante nyhedsbreve, fx fra Nordisk Metodikkomité for Levnedsmidler og Eurolab Danmark, som underviserne læser, og hvorfra de får ny viden om forsøgs- og udviklingsarbejde, idet nye analysemetoder bliver introduceret, hvilket også blev bekræftet under besøget. 16

18 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4 og følgende bilag: Bilag 4.A.1: Bilag 4.A.2: Bilag 4.A.3: Bilag 4.A.4: Bilag 4.A.5: Bilag 4.A.6: Bilag 4.A.7: Bilag 4.A.8: Bilag 4.B.1: Bilag 4.B.2: Procedure vedr.: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller pro fession Dokumentation for indhentning af viden JB Dokumentation af faglig aktivitet IBM Skema 3 Dokumentation af faglig aktivitet LK Skema 2 Dokumentation for indhentning af viden MFA Liste over tidsskrifter Bibliotekets videnbaser Kommissorium til bioteknologisk netværk Skema 2 Dokumentation for indhentning af viden GR Skema 2 Dokumentation for indhentning af viden SLH. 17

19 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere løbende tilegner sig ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for uddannelsens fagområder. De kanaler, som denne videntilegnelse foregår gennem, er seminarer, fx på Statens Serum Institut, hvor underviserne har tilegnet sig den nyeste forskningsviden om baggrund for opblomstring, epidemiologi og bekæmpelse af bakterier ved tarminfektion. Denne nye viden er blevet anvendt til underbygning af undervisningen i mikrobiologi. En anden videnkanal er, når underviserne deltager på fagmesser, der præsenterer den nyeste teknologi. En underviser besøgte messen Food Pharma Tech 2012 og havde kontakt til udstillende laboratorieudstyrsfirmaer samt Institut for Fødevareteknologi ved Københavns Universitet. Her blev den nyeste teknologi inden for mikrobiologiske hurtigmetoder, rengøringstest, PCR-teknik, bioteknologiske målinger mv. præsenteret. Gennem efteruddannelse får underviserne også viden om den nyeste forskning på området. En underviser er i gang med at tage en masteruddannelse i kemi og bioteknologi på det tekniske fakultet på Syddansk Universitet, hvor underviseren i undervisningen inddrager projekter skrevet i løbet af uddannelsen, bl.a. inden for området naturstoffer og deres biotilgængelighed. Denne viden bliver anvendt på uddannelsen i faget apparatteknik, hvor forsøg med ekstraktion og kvantificering af thymol og carvacrol fra timian bliver gennemgået. En anden underviser har i perioden været tilknyttet Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi ved Syddansk Universitet og har der undervist i fagene vinfremstilling, anvendt statistik og instrumentel analytisk kemi. I det sidstnævnte fag havde underviseren et samarbejde med tre videnskabelige medarbejdere på instituttet, som var medundervisere. Underviseren fungerede desuden som projektvejleder på nogle af de projekter, der var tilknyttet anvendt statistik, og var medvejleder på et bachelorprojekt om resveratroler i rødvin. Ved bl.a. at abonnere på analyseforskrifter fra Nordisk Metodikkomité for Levnedsmidler, Levnedsmiddelbladet og Fødevaremagasinet bliver underviserne opdateret med hensyn til analyser af fødevarer, og de nye forskrifter bliver anvendt i projekter og til justering af analyser. 18

20 Det fremgik af interviewet med underviserne under institutionsbesøget, at de besøger Syddansk Universitet for at få indføring i apparater, de ikke har adgang til på udbudsstedet. Undervisere har desuden deltaget på seminar om AlphaOmega-programmet i forbindelse med en laborantunderviserkonference. Programmet er udviklet til at mærke kemikalier efter de nye mærkningsregler og er implementeret i arbejdsmiljøundervisningen fra efteråret De studerende gav under besøget eksempler på, at underviserne er velorienterede og ajourførte inden for deres fagområder. Fx har de inddraget ny forskningsviden om dyreforsøg i undervisningen i forhold til emnet dyrevelfærd. Herudover har udbudsstedets undervisere kontakt med chokoladebranchen, og gennem Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet har en underviser fået ny viden om fermentering af kakaobønner til brug i mikrobiologiundervisningen. Når undervisere har deltaget i forskningsbaserede aktiviteter, vurderer de, om der er ny viden, der bør tilgå udbuddet, hvilket ekspertpanelet vurderer positivt. I den forbindelse udfylder underviserne skemaet Dokumentation af faglig aktivitet, hvor de skal tage stilling til, hvilken viden der er genereret, og hvordan de vil anvende den i undervisningen på udbuddet. Viden, der er indhentet fra forskning, bliver drøftet på lærermødet i maj hvert år på baggrund af oplæg fra uddannelseschefen. Samtidig bliver strategi for indhentning af viden fra forskning i det kommende år drøftet. Her bliver der samlet taget stilling til den indhentede viden samt taget strategisk stilling til, hvilken viden der er behov for fremover samt hvorfra, og hvem der skal indhente denne viden. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 5, interview underviserne, studerende, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 5.A.1: Bilag 5.A.2: Bilag 5.A.3: Bilag 5.A.4: Bilag 5.A.5: Bilag 5.A.6: Bilag 5.A.7: Bilag 5.A.8: Procedure vedr.: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Skema 3: Dokumentation af faglig aktivitet Dokumentation af faglig aktivitet GR Dokumentation af faglig aktivitet LK Dokumentation for indhentning af viden JBr. Dokumentation for faglig aktivitet GR Dokumentation af indhentning af viden MFA Dokumentation af indhentning af viden IBM. 19

21 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2 at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at de overordnede mål for læringsudbytte, der gælder for uddannelsen på udbudsstedet, er på rette niveau for en erhvervsakademiuddannelse. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for laborantuddannelsen, som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens elementer. Uddannelsens elementer består af ni obligatoriske uddannelseselementer, der hver især udgør 5 eller 10 ECTSpoint, valgfrie uddannelseselementer på 10 ECTS-point, praktik på 50 ECTS-point og et afsluttende eksamensprojekt på 10 ECTS-point. Læringsmålene for uddannelsens elementer er beskrevet i den nationale studieordning for laborantuddannelsen. Studieordningen er opdelt i en fælles del, der gælder for alle udbud af uddannelsen, og en institutionsspecifik del, der gælder for det enkelte udbud. Den fælles del af studieordningen beskriver læringsmål opdelt i viden, færdigheder og kompetencer, indhold og vægtning (udtrykt i ECTS-point) for alle elementer i uddannelsen på nær de valgfrie uddannelseselementer, som er beskrevet i den institutionsspecifikke del, og det afsluttende eksamensprojekt, som der ikke er beskrevet læringsmål for. Ekspertpanelet har bemærket, at der er uoverensstemmelse mellem antallet af ECTSpoint, der fremgår af hhv. fællesdelen af studieordningen og den institutionsspecifikke del for de valgfrie uddannelseselementer på 3. semester. Ifølge fællesdelen af studieordningen skal de valgfrie uddannelseselementer udgøre 10 ECTS-point, mens der i den institutionsspecifikke del af studieordningen står, at de valgfrie uddannelseselementer udgør 7,5 ECTS-point. Uoverensstemmelsen medfører en uigennemsigtighed i tilrettelæggelsen af uddannelsen og gør det svært for de studerende at vide, hvordan dele af deres uddannelse er tilrettelagt. Ekspertpanelet tillægger det dog ikke betydning i vurderingen af kriteriet, idet fagets indhold og tilrettelæggelse på udbudsstedet gør det muligt for de studerende at nå uddannelsens mål for 20

22 læringsudbytte. Den fælles studieordning indeholder også læringsmål for uddannelsens tre kerneområder laboratorieteknik og -forståelse (30 ECTS-point), bioteknologi (30 ECTS-point) og kemiteknologi (30 ECTS-point), beskrevet i viden, færdigheder og kompetencer. Hvert kerneområde indeholder tre af de føromtalte obligatoriske uddannelseselementer. Ud over denne beskrivelse af læringsmål for uddannelseselementer og kerneområder i den fælles del af studieordningen har udbudsstedet valgt at beskrive læringsmål for de faglige forløb, som udbudsstedet har valgt at strukturere uddannelsen efter. Disse læringsmål er beskrevet i den institutionsspecifikke del af studieordningen. Ekspertpanelet vurderer også, at der er en tilstrækkelig sammenhæng mellem disse læringsmål og de overordnede mål for læringsudbytte. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 6.A.1: Studieordning. 21

23 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2 at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3 at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at det faglige indhold af uddannelsens elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål, der er beskrevet for elementerne. Institutionen redegør på tilfredsstillende vis for det faglige indhold i fire udvalgte fag på udbudsstedet og viser herunder, hvordan det metodefaglige indhold understøtter udviklingen af den studerendes kompetencer. Institutionen har redegjort for fire følgende basisfag: mikrobiologi; apparatteknologi; fermentering, proteinoprensning og -karakterisering samt immonukemi; kemi. Ekspertpanelet vurderer, at underviserne anvender hensigtsmæssige undervisnings- og arbejdsformer, som understøtter, at de studerende når de tilsigtede læringsmål. Institutionen har redegjort for, at undervisnings- og arbejdsformerne i de fire ovennævnte basisfag er klasseundervisning, gruppearbejde, individuel opgaveløsning og laboratorieøvelser. Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen på udbudsstedet er tilrettelagt på en måde, som understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Progressionen i uddannelsen inden for viden, færdigheder og kompetencer sikres ved, at de studerende gennem uddannelsen opnår større og større frihedsgrader i udførelsen af det praktiske arbejde. I starten af uddannelsen bliver der undervist i generelle arbejdsmetoder og -redskaber i det kemiske og biologiske laboratorium i faget god laboratoriepraksis. Herefter starter den teoretiske undervisning i kemi, apparatteknologi og mikrobiologi, som bliver underbygget af hjælpefag som arbejdsmiljø, anvendt matematik og kommunikation/it, og som bliver realiseret via praktiske øvelser. På 2. og 3. semester bliver kompleksiteten af de faglige emner øget, og samtidig bliver frihedsgraden i laboratoriet øget, fx via øvelsesforløb, hvor den studerende selv skal sammensætte flere analyser og afrapportere via tekniske rapporter. Den teoretiske del af uddannelsen bliver afsluttet med det afsluttende projekt, hvor den studerende selv skal tilrettelægge et analyseforløb og udføre og kvalitetssikre analyser, bearbejde resultater og formidle forløbet via en teknisk rapport og mundtlig fremlægning. 22

24 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 6.A.1: Studieordning Bilag 7.A.1: Fagplan GLP Bilag 7.A.2: Fagplan Kemi Bilag 7.A.3: Fagplan Apparatteknologi Bilag 7.A.4: Fagplan Mikrobiologi Bilag 7.A.5: Fagplan Kommunikation/IT Bilag 7.A.6: Fagplan arbejdsmiljø Bilag 7.A.7: Fagplan Statistik, metodevalidering og kvalitetsstyring Bilag 7.A.8: Fagplan Anvendt Matematik Bilag 7.A.9: Fagplan Bioteknologi Bilag 7.A.10: Fagplan Innovation Bilag 7.A.11: Fagplan Kemiteknologi Bilag 7.A.12: Fagplan for Skolespecialet Bilag 7.B.1: Lektionsplan for mikrobiologi Bilag 7.B.2: Pensumliste for mikrobiologi Bilag 7.B.3: Væksttema-kompendium Bilag 7.B.4: Levnedsmiddeltema kompendium Bilag 7.B.5: Afleveringsark analyse 201 Bilag 7.B.6: Afleveringsark levnedsmiddelkontrol Bilag 7.B.7: Lektionsplan for Apparatteknologi Bilag 7.B.8: Analyseplan for 1. semester Bilag 7.B.9: Analysevejledning 2.semester Bilag 7.B.10: Analyseoversigt leverpostejtema Bilag 7.B.11: Lektionsplan bioteknologi 2. semester Bilag 7.B.12: Øvelseskompendium Bilag 7.B.13: Øvelseskompendium Bilag 7.B.14: Valgfri bioteknologiopgaver Bilag 7.B.15: Teknisk rapport Bilag 7.B.16: Lektionsplan Kemi og biokemi. 23

25 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2 at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at undervisergruppen samlet set har tilfredsstillende teoretiske, faglige og erhvervsmæssige kompetencer, og at undervisernes teoretiske og faglige baggrund dækker de fagområder, der indgår i laborantuddannelsen. Undervisergruppen består af syv undervisere. Alle undervisere har en fagligt relevant uddannelse eller en uddannelse, der er relevant for de fag, de underviser i. Alle underviserne har en uddannelse på et højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og seks undervisere har en kandidat- eller mastergrad, fx cand.scient. i kemi eller cand.scient. i eksperimentel biologi. En underviser har yderligere en ph.d.-grad i molekylærbiologi. Ekspertpanelet vurderer, at over halvdelen af underviserne har kendskab til erhvervet fra tidligere beskæftigelse, fx som laborant eller biolog. Ekspertpanelet vurderer desuden, at udbudsstedets allokering af undervisere med erhvervsmæssig kompetence på uddannelsens centrale fag er tilstrækkelig. Ekspertpanelet vurderer også, at undervisernes pædagogiske kompetencer samlet set er tilfredsstillende. Alle undervisere har gennemført en formel pædagogisk uddannelse i form af pædagogikum, og flere undervisere har desuden gennemført et kursus i e-læring. Med hensyn til faglig ajourføring af ny viden om centrale tendenser i erhverv, profession og relevant forskning vurderer ekspertpanelet, at underviserne opfylder kravene på tilfredsstillende vis (se under kriterium 3-5). Der er afsat 50 timer årligt pr. underviser til at følge den pædagogiske, praktiske og teoretiske udvikling inden for vedkommendes fagområde. I 2012 blev disse timer primært anvendt til e-læringskurser, arbejdsmiljøkurser og et landsseminar for undervisere på laborantuddannelsen. Den enkelte underviser holder sig desuden opdateret gennem forskellige fagtidsskrifter, fx LCGC, og holder løbende kontakt til aftagerne gennem virksomhedsbesøg. 24

26 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterierne 3-5 samt 8, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 3.A.1: Bilag 4.A.1: Procedure vedr. erhvervs- og professionsbasering Procedure vedr.: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller pro fession Procedure vedr.: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Bilag 5.A.1: Bilag 8.A.1: Appendiks 1 Bilag 8.B.1: Undervisernes deltagelse i kurser. 25

27 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2 at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer, at praktikkens længde, placering og indholdskrav understøtter, at de studerende kan nå de læringsmål, der er fastsat for praktikken, og at der er et tilfredsstillende samspil mellem teori og praksis, som styrker den studerendes læring på uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer dog, at manglende praktikpladser udgør et problem for de studerende, og at udbudsstedet ikke lever op til bekendtgørelsens krav om at tilvejebringe det nødvendige antal praktikpladser. På den baggrund vurderer ekspertpanelet, at kriteriet er delvist opfyldt. Uddybning Ekspertpanelet vurderer, at praktikkens længde og placering i studieforløbet er hensigtsmæssig og understøtter, at den studerende kan nå de læringsmål, der er fastsat for praktikken. Læringsmålene er fastlagt i studieordningen og har fokus på fire områder: arbejdspladsens organisering og kultur; sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø; kvalitetssystemer; laboratorietekniske metoder. Praktikken udgør 50 af uddannelsens 150 ECTS-point og er placeret på 4. og 5. semester. Praktikken gennemføres som lønnet ansættelse i en eller flere danske eller udenlandske virksomheder eller offentlige institutioner eller på et eller flere danske eller udenlandske universiteter. Ekspertpanelet vurderer, at der er et problem på udbudsstedet med studerende, som ikke får en praktikplads ved starten af 4. semester. På det hold, der skulle i praktik vinter 2013, manglede fire ud af 14 studerende en praktikplads. Ekspertpanelet vurderer, at noget tyder på, at det ikke kun er et lokalt, men et nationalt problem. I bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr af , 4, stk. 4) er der dog krav om, at den enkelte institution skal sikre, at der til stadighed tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser. Det skal sikre, at de studerende kan gennemføre deres uddannelse uden forsinkelser. Udbudsstedets ledelse er opmærksom på problemet med manglende praktikpladser og har iværksat initiativer, der skal afhjælpe problemet, som fx tilbud om bedre vejledning og hjælp til praktikpladssøgning. Ekspertpanelet vurderer dette positivt, men da der stadig er studerende, som mangler praktikpladser, har ekspertpanelet vurderet, at problemet er alvorligt, 26

28 og at kriteriet derfor er delvist opfyldt. Ekspertpanelet vurderer desuden, at de krav, udbudsstedet stiller til praktikforløbet, er med til at sikre, at de studerende kan nå de læringsmål, der er fastsat for praktikken, og som fremgår af den nationale studieordning. Udbudsstedet stiller fx krav om, at den studerende i løbet af praktikforløbet løser opgaver, der er relevante i forhold til læringsmålene for praktikken, og at den studerende modtager vejledning fra virksomheden og har mulighed for at stille spørgsmål og få svar i løbet af praktikken. Ekspertpanelet vurderer, at institutionen på tilfredsstillende vis redegør for, at praktikken er en integreret del af uddannelsen på udbudsstedet. Placeringen af praktikken på det givne tidspunkt muliggør en praksisnær problemformulering og informationsindsamling i forhold til det afsluttende eksamensprojekt, der som hovedregel tager udgangspunkt i den studerendes praktik. Institutionen redegør for, at der i uddannelsen på udbudsstedet er en stærk kobling mellem teori og praktisk laboratoriearbejde, som er en del af de studerendes faglige forberedelse til praktikken, og på de tre første semestre er ca. 40 % af undervisningen praktisk arbejde i enten et kemiteknologisk eller et bioteknologisk laboratorium. Desuden deltager de studerende løbende i virksomhedsbesøg, som omtalt under kriterium 2, hvor de studerende får indblik i det kommende arbejde som laborantpraktikant. De studerende bekræftede under besøget, at de kan anvende det, de lærer i undervisningen, i praktikken. De studerende bliver desuden forberedt til praktikken, ved at studievejlederen orienterer om aktuelle praktikpladser og vejleder om udarbejdelse af ansøgning, fx med oplæg af Dansk Laborant-Forening. Herudover gennemfører institutionens karrierecenter individuel vejledning og afholder fællesmøder om praktiksøgning. De studerende bliver før og under praktikken vejledt, ved at praktikstedet tildeler den studerende en virksomhedsvejleder fra praktikstedet. På baggrund af den uddannelsesplan, som virksomhedsvejlederen og den studerende udarbejder, tildeler institutionen den studerende en praktikvejleder (en underviser), der følger den studerende under praktikken. Praktikvejlederen fra institutionen holder kontakt med den studerende gennem en ugejournal, foretager et til to besøg på praktikstedet og udarbejder en praktikrapport om besøget. Den studerende skal føre en ugejournal over praktikperioden, hvoraf det skal fremgå, hvilke arbejdsopgaver, analyser m.m. der er gennemført i hver uge, og hvilke emner der er arbejdet med. Ugejournalen skal være tilgængelig ved skolevejlederens besøg på virksomheden og skal løbende gennem praktikperioden uploades til Fronter. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har sandsynliggjort, at praktikken er en integreret del af uddannelsen, idet de studerende bruger deres viden og deres færdigheder og kompetencer fra den teoretiske undervisning i praktikken og trækker på deres praktikerfaringer i det afsluttende eksamensprojekt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 9, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 2.D.2: Bilag 6.A.1: Bilag 9.A.1: Eksempel på praktikrapport i CRM Studieordning Procedure vedr. praktik. 27

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Professionshøjskolen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg

Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Dsk lklklklklklklkl Ælælæ Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Eksisterende udbud, 2014 (revideret rapport juni 2014) Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Erhvervsakademi

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen Metropol, København

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen Metropol, København Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen Metropol, Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Professionshøjskolen

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Erhvervsakademi

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Erhvervsakademi Sydvest Att.: Rektor Henrik Larsen. Sendt pr. e-mail: easv@easv.dk, hl@easv.dk

Erhvervsakademi Sydvest Att.: Rektor Henrik Larsen. Sendt pr. e-mail: easv@easv.dk, hl@easv.dk Erhvervsakademi Sydvest Att.: Rektor Henrik Larsen Sendt pr. e-mail: easv@easv.dk, hl@easv.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi Sjælland, Roskilde

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi Sjælland, Roskilde Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi Sjælland, Roskilde Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Erhvervsakademi

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer.

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. Copenhagen Business Academy Att.: Rektor Ole Gram-Olsen Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, gc@cphbusiness.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiud- dannelsen inden for laboratorieområdet Akkrediteringsrådet

Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiud- dannelsen inden for laboratorieområdet Akkrediteringsrådet Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Niels Peter Horsted Jan Holler Foget Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk, nih@ucn.dk, jhf@ucn.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende e udbud

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Professionshøjskolen Metropol, København

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Professionshøjskolen Metropol, København Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Professionshøjskolen Metropol, Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernæring-, fødevare-,

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 5. revideret udgave, november 2011 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer.

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. Professionshøjskolen Metropol Att.: Rektor Stefan Hermann Anette Kjeldal Lausten Sendt pr. e-mail: info@phmetropol.dk, sthe@phmetropol.dk, aela@phmetropol.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-195

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Vejle

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Vejle Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Vejle Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-,

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Supplerende akkreditering af eksisterende udbud, 2014 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved professionshøjskolen

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-,

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi Sjælland, Slagelse

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi Sjælland, Slagelse Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi Sjælland, Slagelse Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Erhvervsakademi

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer.

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Rektor Jens Mejer Pedersen Helle Thastum Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, hth@eal.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer.

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Rektor Jens Mejer Pedersen Helle Thastum Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, hth@eal.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Att.: Studierektor Sigrid Andersen. Sendt pr. e-mail: sian@phoe.dk

Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Att.: Studierektor Sigrid Andersen. Sendt pr. e-mail: sian@phoe.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Att.: Studierektor Sigrid Andersen Sendt pr. e-mail: sian@phoe.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business i Aalborg Akkreditering

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (alle kriterier) i

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-191 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur. Sendt pr.

Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur Sendt pr. e-mail: ach@dalumuc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0224/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i eksport og teknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-570/CW,RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere