Borgerrådgiver Årsrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiver Årsrapport 2009"

Transkript

1 Borgerrådgiver Årsrapport 2009 Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2009 Side 1 af 12

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hovedkonklusioner 3 2. Borgerrådgiverens virksomhed i Opfølgning på Årsrapport Særlige aktiviteter 5 3 Statistik 3.1 Antal henvendelser Klager oversendt til afdelingerne Klagernes indhold 10 4 Generelle problemstillinger 4.1 Bortkomne dokumenter Klagevejledning Afsluttende kommentar 12 Borgerrådgiver Anni Haubro har kontor på rådhuset i Frederiksgade 9 i Haslev. Telefonnummeret er Der er principielt åbent for henvendelser hver dag i arbejdstiden. For at være sikker på at træffe borgerrådgiveren, kan det dog være en fordel på forhånd at aftale tid. Hvis en borger ikke har mulighed for at komme på rådhuset, kan borgerrådgiveren komme hjem til den pågældende. Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2009 Side 2 af 12

3 1. Hovedkonklusioner. Borgerne i Faxe kommune har henvendt sig til borgerrådgiveren 375 gange i 2009, mod 447 gange i Niveauet i 2009 svarer til % af henvendelserne er sendt videre til afdelingschefer som klager, mens borgerrådgiveren selv har håndteret 92 % af henvendelserne. I 2008 var de tilsvarende tal henholdsvis 15 % og 85 %. Der har været markant færre henvendelser vedrørende Teknik & Miljø. Det skyldes dels, at Faxe Forsyning har overtaget driften af den offentlige vand- og spildevandsforsyning i Faxe kommune. Desuden har de klager, der har været vedrørende det tekniske område, næsten udelukkende været stilet direkte til den nye direktør for forvaltningen. Antallet af borgere, der har ønsket borgerrådgiverens hjælp til at formulere en anke over en afgørelse, er til gengæld steget fra 14 i 2008 til 33 i Da der er tale om mere end en fordobling af denne ret tidskrævende opgave, er det i afsnit 3.1 nærmere beskrevet, hvilke sager borgerne har ønsket at anke. Bortkomne dokumenter. Initiativ: Faxe kommunes principper og retningslinjer for elektronisk sags- og dokumenthåndtering følges. Initiativ: Det undersøges, om alle afdelinger bruger Acadre. Initiativ: Fejlafleveret post videresendes hurtigst muligt til rette afdeling. Klagevejledning. Initiativ: Alle afgørelser, hvor borgeren ikke fuldt ud for medhold, ledsages af en korrekt klagevejledning. Hovedpostadresse Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Initiativ: Fokus på de ulemper, der påføres borgerne, fordi de ikke i tilstrækkelig grad orienteres om kontoradresser. Det ser ud til, at borgerne efterhånden har fundet ud af, i hvilke afdelinger i Faxe kommune de forskellige opgaver løses, idet langt færre borgere har haft behov for vejvisning i det kommunale system. Borgerrådgiveren anbefaler, at der i 2010 arbejdes med følgende problemstillinger, jfr. 4.1, 4.2 og 2.1 (pkt. 5): Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2009 Side 3 af 12

4 2. Borgerrådgiverens virksomhed i Opfølgning på Årsrapport 2008 Byrådet godkendte 26. marts 2009 Årsrapport Årsrapporten indeholdt fem generelle problemstillinger, som borgerrådgiveren anbefalede, at der blev arbejdet med i Det var: 1. Sagsbehandling vedr. psykisk handicappede voksne (18-25 år). Mulighed for at tilbyde en kontaktperson drøftes. 2. Breve uden underskrift, der sendes til borgerne. Ombudsmandens udtalelse følges. 3. Tidsfrist ved partshøring. Individuel vurdering af borgerens behov. 4. Besvarelse af henvendelser. Servicedeklaration om fristen på 10 hverdage bør præciseres. 5. Hovedpostadresse Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Standardskrivelser gennemgås for at sikre, at såvel myndighed som kontaktadresse er anført. Afdelingernes adresser bør fortsat annonceres. På Direktionens møde 10. marts 2009 blev borgerrådgiverens anbefalinger i årsrapporten taget til efterretning. Desuden blev det besluttet, at telefonnumre på alle medarbejdere lægges på hjemmesiden. Borgerrådgiveren har ultimo 2009 udsendt et spørgeskema til afdelingscheferne for at følge op på, om der er arbejdet med anbefalingerne. Pkt. 1: Der er nu etableret en tværgående gruppe med repræsentation fra omsorgsområdet, Visitationsteam Handicap, arbejdsmarkedsområdet, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Børn & Unge. Gruppen behandler alle sager om unge med særlige behov, ved overgang mellem barn/ung og voksenområdet. Konkret drøftes sagerne i forbindelse med den unges 17 års fødselsdag. Det er Børn & Unges opfattelse, at det har betydet en bedre overlevering af oplysninger og handlepligt. Visitation Omsorg oplyser, at borgere, der er i kontakt med dem, altid tildeles en kontaktperson, der samtidig fungerer som sagsbehandler for borgeren. Endvidere oplyses, at der i samarbejde med Regionen er ved at blive udarbejdet et nyt koncept for kontaktpersonsordning for psykisk syge borgere. Borgerrådgiveren har ikke modtaget klager på dette område i Derfor vil der ikke være specielt fokus på området i Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2009 Side 4 af 12

5 Pkt. 2: Det fremgår af svarene, at det nu er almindelig praksis, at der er underskrift på korrespondance til borgerne i sager, hvori der er eller vil blive truffet en afgørelse. Proceduren anses således for implementeret. Pkt. 3: Svarene viser, at der ved partshøring sker en individuel vurdering af borgernes behov, sådan at borgeren får rimelig tid til at svare, hvis der fremsættes ønske herom. Børn & Unge har svaret, at alle afgørelser træffes efter en individuel vurdering, og at borgerne altid har haft mulighed for at kommentere materialet. Afdelingen har svært ved at få familierne til at benytte sig af høringsretten, særligt i forbindelse med afslutningen af 50-undersøgelser (undersøgelse af barnets eller den unges forhold). Pkt. 4: Servicedeklarationen om, at henvendelser fra borgerne så vidt muligt skal besvares inden for 10 hverdage, er nu ændret, så der i stedet står 10 arbejdsdage. Retningslinjerne anses herefter for fuldt implementeret i organisationen. Pkt. 5: Der er stadig standardskrivelser, hvori kun hovedpostadressen er anført. Borgerrådgiveren har fået oplyst, at det er medarbejdere fra Faxe kommune, der skal foretage ændringer i opsætningen af standardskrivelserne, hvis kontaktadresse skal påføres skemaerne. Der er imidlertid ikke ressourcer til denne ret omfattende opgave. Derfor har borgerrådgiveren som en alternativ løsning indgået aftale med Borgerservice om, at borgere der har brug for hjælp til udfyldelse af standardskemaer og som henvender sig i Frederiksgade 9 - henvises til Borgerservice i Haslev, der så vil hjælpe dem. Flere afdelinger i Frederiksgade 9 tilkendegiver, at de stadig får mange henvendelser fra borgere, der tror, deres sagsbehandler befinder sig på denne adresse. Der kommer desuden fragtmænd mv. med varer, der skal afleveres til de andre administrationsbygninger. På grund af et reduceret annoncebudget har der ikke været annonceret om afdelingernes adresser. Der bør fortsat være fokus på de ulemper der påføres borgerne, fordi de ikke i tilstrækkelig grad orienteres om, hvor de skal henvende sig, hvis de ønsker at tale med deres sagsbehandler. 2.2 Særlige aktiviteter Borgerrådgiveren har fortalt om sit arbejde på personalemøder i Fællesforvaltningen, Borgerservice, MEDudvalget på Tingvej, i lokalradioen og ved velkomstmøde for nye borgere. Derudover har der været et indlæg i chefgruppen om beredskab i enkeltsager. Der er afholdt 4 møder i netværksgruppen for borgerrådgivere heraf det ene med deltagelse af en repræsentant for Folketingets Ombudsmand - og et andet med deltagelse af Institut for Menneskerettigheder. Sidstnævnte møde var en drøftelse af et Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2009 Side 5 af 12

6 evt. nærmere samarbejde med instituttet om klager over diskrimination. Desuden har borgerrådgiveren deltaget i kurser vedrørende kommunikation. Folketinget har i april 2009 vedtaget en præcisering af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Byrådet skal på det enkelte sagsområde fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristen skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. at der er 27 private vandværker i kommunen, som det er relevant at oplyse akuttelefonnummeret på, hvis det skal oplyses for Faxe Forsyning. Da det var tanken, at siden skulle være overskuelig, er planen om akutnumre derfor indtil videre stillet i bero. Endelig kan nævnes, at der i januar 2009 kom et tilbud fra et firma på evaluering af Borgerrådgiverfunktionen. Det blev forelagt Direktionen, der imidlertid besluttede, at der ikke var behov for en evaluering. Som følge heraf skrev borgerrådgiveren til Direktionen og gjorde opmærksom på, at borgerne i Faxe skal informeres om disse frister. Det blev besluttet, at hver direktør skulle forhold sig til sagsbehandlingstider på deres område. Tiderne skulle meldes ind til borgerrådgiveren, som skulle samle dem i en oversigt, der skulle offentliggøres på hjemmesiden. Den blev skemaet sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe kommune lagt på hjemmesiden. Borgerrådgiveren har haft overvejelser om at lægge vigtige akuttelefonnumre på hjemmesiden, således at borgerne kunne printe dem ud og dermed undgå panik, hvis de får brug for hurtig hjælp. Der var tænkt på akutnumre ved ulykker og brand, elforsyningssvigt, lægevagt, politi, tandpinevagt og uheld i forbindelse med spildevands- og drikkevandsforsyning. En dialog med Faxe Forsyning åbenbarede imidlertid for borgerrådgiveren, Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2009 Side 6 af 12

7 3. Statistik. 3.1 Antal henvendelser Borgerrådgiveren har i 2009 fået 375 henvendelser fra borgere og erhvervsdrivende. Det er et fald på 72 eller 16 % i forhold til 2008 og svarer til niveauet for HENVENDELSENS ART Personlige Telefoniske Skriftlige Af de 375 henvendelser har 101 (27 %) ført til oprettelse af skriftlige sager. Der er oprettet færre sager end i 2008, hvilket skyldes, at antallet af klager til afdelingerne er faldet med 41 heraf flest på Teknik & Miljøområdet, hvilket er kommenteret senere under punkt 3.2 Desuden er antallet af henvendelser vedrørende Teknik & Miljø faldet fra 66 til 28, svarende til 58 %. En del af forklaringen på dette er formentlig, at Faxe Forsyning har overtaget driften af den offentlige vand- og spildevandsforsyning i Faxe kommune. Borgerne henvender sig derfor direkte til forsyningsselskabet. Henvendelserne har vedrørt følgende områder: Fællesforvaltningen 19 Børn, Familie & Uddannelse 36 Erhverv, Kultur & Beskæftigelse 195 Social, Sundhed & Omsorg 59 Teknik & Miljø 28 Faxe Kommune i øvrigt 11 Ikke Faxe Kommune 26 Afvist 1 De 274 sager, der ikke er oprettet skriftligt, vedrører bl.a. spørgsmål, som enten formidles videre til rette afdeling eller besvares af borgerrådgiveren. Behovet for generel vejledning har været stigende fra 96 henvendelser i 2008 til 118 i Desuden udsendes en del informationsmateriale i form af servicedeklarationer, vejledninger og lignende. Endvidere findes informationer på andre myndigheders hjemmesider, som sendes til borgeren. Borgerrådgiveren er på denne måde med til at løfte en del af kommunens vejledningsforpligtigelse efter forvaltningslovens 7. I 2008 var der 156 borgere, der havde brug for information om, hvor de skulle henvende sig. Dette tal er i 2009 reduceret til 90, hvilket er en reduktion på 40 %. Det ser ud til, at borgerne efterhånden har fundet ud af, hvor de forskellige opgaver løses. Henvendelser, der ikke vedrører Faxe Kommune, omhandler især sygehuse, boligselskaber, SKAT, region og Statsforvaltningen. Den afviste henvendelse var fra en borger i en anden kommune, der ønskede borgerrådgiverens hjælp. Begrundelsen for afvisningen er, at borgerrådgivningen er oprettet for at hjælpe borgere og virksomheder i Faxe kommune. Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2009 Side 7 af 12

8 Nogle borgere har brug for vejledning om, hvordan klagesystemet fungerer. Der har desuden været henvendelser fra borgere, der har haft brug for hjælp til at forstå de breve, de har modtaget fra kommunen. Endvidere har der været et stigende antal henvendelser fra medarbejdere, der har ønsket vejledning i spørgsmål, der handler om god forvaltningsskik. Afdeling Antal Økonomiske Ydelser 20 Borgerservice 5 Visitation/ældreområdet 4 Skoleområdet 3 Omsorg 1 Borgerrådgiveren har været på tre hjemmebesøg rundt om i kommunen. 39 af de 375 henvendelser er i første omgang stilet til borgmesteren. For kommunaldirektørens vedkommende er der tale om seks henvendelser. Der er aftalt en procedure for klager sendt direkte til borgmesteren, som er meldt ud til Chefgruppe og Direktion. Borgerrådgiveren har i 11 tilfælde henlagt en klage, fordi det udsendte forslag til klage, selv efter fornyet henvendelse til borgeren, aldrig er blevet besvaret. Ni borgere har rettet henvendelse flere gange i Der er seks borgere, der har haft behov for hjælp to gange, mens tre borger har haft brug for bistand tre gange. Der er 12 gengangere fra 2008 og fem fra I 33 tilfælde har borgerrådgiveren udfærdiget et forslag til ankeskrivelse, som borgeren så selv har sendt til den myndighed, der skulle behandle anken. I 2008 var antallet 14. Der er således tale om en væsentlig stigning. Denne opgave er relativt tidskrævende. Ankerne vedrører afgørelser truffet af: Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2009 Side 8 af 12

9 3.2 Klager oversendt til afdelingerne. Der er oversendt 31 klager til besvarelse i afdelingerne, hvilket er 38 færre end i 2008 (-55 %). De fordeler sig således: Forvaltning Fællesforvaltningen 1 0 Social, Sundhed & Omsorg 5 4 Teknik & Miljø 16 1 Børn, Familie og Uddannelse 17 7 Erhverv, Kultur og Beskæftigelse I alt En væsentlig oplysning for at bedømme denne udvikling er, at klager over Teknik & Miljø er faldet fra 16 til 1. Der er kommet ny direktør på området, hvilket tilsyneladende har betydet, at borgerne i høj grad har henvendt sig direkte til ham, når de har ønsket at klage. Direktøren har bekræftet dette og oplyst, at det er hans vurdering, at der reelt set ikke har været færre klager på området. Hvis det forudsættes, at antallet af klager på det tekniske område er uforandret, har det samlede antal klager være 46 i forhold til 69 i Selv med denne korrektion er der grund til at glæde sig over, at udviklingen går den rigtige vej. Borgerne har fået medhold i 10 klager, mens der er 21 klager, hvor der ikke er givet medhold. I 2008 fik borgerne medhold i 43 % af klagerne. Nu sker det kun i 32 % af sagerne. I årsberetningen for 2008 står nævnt, at der manglede besvarelse af en klage. Den er nu besvaret. Borgeren fik medhold i sin klage. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen borger er vendt tilbage til borgerrådgiveren, fordi de ikke var tilfredse med afdelingens besvarelse. Det tyder på, at det for borgeren mere handler om at få en god og forståelig forklaring på sin klage, end det nødvendigvis handler om at få ret. Klagerne har handlet om: Forkortelser: FÆL: Fællesforvaltningen BFU: Børn, Familie & Uddannelse EKU: Erhverv, Kultur & Beskæftigelse SSO: Social, Sundhed & Omsorg TEK: Teknik & Miljø Kategori: Forvaltningsloven, offentlighedsloven og anden central forvaltningsret: FÆL BFU EKU SSO TEK I alt Inhabilitet 1 1 Vejledning Begrundelse I alt Kategori: Andre forvaltningsretlige spørgsmål m.v.: FÆL BFU EKU SSO TEK I alt Sagsoplysning og oplysningsskridt 1 1 Afgørelser og vilkår 1 1 I alt Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2009 Side 9 af 12

10 Kategori: God forvaltningsskik: FÆL BFU EKU SSO TEK I alt Sagsbehandlingstid og manglende svar Betjening af borgere (sætte sig i borgernes sted) Åbenhed og tillid 1 1 Opfølgning 1 1 Sagsbehandlerskift I alt Klagernes indhold Der er fortsat flest klager over sagsbehandlingstid og manglende svar. Et gennemgående træk for de klager, der vedrører lang sagsbehandlingstid er, at borgeren har haft en forventning til en langt hurtigere afgørelse end tilfældet har været. Det vil være en fordel at afstemme borgerens forventninger med de gennemsnitlige sagsbehandlingstider på det sociale område, der nu er offentliggjort. Der har været sager, hvor borgeren ikke har fået svar trods gentagne henvendelser, og hvor svar først er fremkommet efter klage til borgerrådgiveren. En ankesag om varighedsbegrænsning af sygedagpenge blev hjemvist til fornyet behandling af Beskæftigelsesnævnet, fordi nævnet mente, at der ikke var foretaget en revurdering af afgørelsen, efter at borgeren havde sendt anken ind. Det har taget godt 7 måneder, før denne revurdering er blevet foretaget. En ansøgning om dækning af merudgifter vedr. handicappet barn er først blevet besvaret efter 17 uger, selv om den gennemsnitlige sagsbehandlings tid er 4-6 uger. Borgeren fik ikke besked om den lange sagsbehandlingstid. Klager over den betjening, borgeren har fået, har drejet sig om ikke at blive hørt, at føle sig presset til at modtage uoverskuelige tilbud eller føle sig som kastebold. Andre oplever sig mistænkeliggjorte eller utrygge eller savner opbakning fra sagsbehandler. Borgere har intet retskrav på at skifte sagsbehandler, men omvendt er det vigtigt med en tillidsfuld dialog mellem dem. Klagerne til Børn & Unge er blevet tilbudt at henvende sig til afdelingslederen og begrunde deres ønske. I Jobcenteret tilbyder afdelingslederen at deltage i næste møde med sagsbehandleren. Der er klaget over begrundelser - enten fordi de har manglet eller fordi de har været uforståelige. Et par klager handler om, at borgerne ikke mente at have fået fornøden vejledning om, at der skal foreligge en bevilling, før en udgift kan dækkes af kommunen. Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2009 Side 10 af 12

11 4 Generelle problemstillinger og anbefalinger. 4.1 Bortkomne dokumenter Borgerrådgiveren har modtaget flere klager, hvor en del af klagen består i, at dokumenter afleveret af borgeren er blevet væk. Nogle dokumenter er afleveret direkte til sagsbehandleren, andre skulle sendes fra én administrationsbygning til en anden via den interne post. Endelig er nogle lagt i postkassen i en administrationsbygning. Der er tale om forskellige blanketter og om dokumentationsmateriale. Det har i ingen af tilfældene været muligt at opklare, hvor de pågældende dokumenter er blevet af. Borgerne finder det utilfredsstillende at skulle aflevere dokumenterne én gang til efter at have ventet i længere tid på en afgørelse. Det fremgår af håndbogen for ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering) i Faxe Kommune, at alle dokumenter skal gemmes i Acadre, som er Faxe kommunes ESDH. De dokumenter, der er bortkommet, hører til den post, som skal skannes. Scanning foretages af den enkelte afdeling, hvilket betyder, at der foregår en transport af dokumentet fra den centrale postmodtagelse til de respektive afdelinger. Der er dermed en risiko for, at det kan blive væk undervejs. Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt at se, hvilken afdeling der skal have dokumentet. Det kan derfor forekomme, at det afleveres forkert. Det fremgår af Forvaltningslovens 7, stk. 2, at hvis en forvaltningsmyndighed modtager en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed. Borgerrådgiveren anbefaler: At principper og retningslinjer for ESDH følges. At det undersøges, om alle afdelinger bruger Acadre. At fejlafleveret post hurtigst muligt videresendes til rette afdeling. 4.2 Klagevejledning I forbindelse med, at borgerrådgiveren har hjulpet nogle borgere med at anke en afgørelse har der været tilfælde, hvor afgørelsen enten ikke har været ledsaget af en klagevejledning, eller hvor klagevejledningen har været forkert. Det fremgår af Forvaltningslovens 25, stk. 1, at afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Det følger af principperne for god forvaltningsskik og den almindelige vejledningspligt efter Forvaltningslovens 7, stk. 1, at mundtlig meddelte afgø- Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2009 Side 11 af 12

12 relser bør ledsages af en klagevejledning, når der skønnes behov for det. Konsekvensen af, at man glemmer at give klagevejledning, er at eventuelle frister sættes i stå indtil klagevejledning gives. Det er dog nok en betingelse at borgeren ikke på anden vis er bekendt med fristen, og ikke uden rimelig grund har siddet fristen overhørig. Pligten til klagevejledning gælder kun i relation til de klagemuligheder, der findes til andre forvaltningsmyndigheder. Den gælder ikke for de muligheder, der findes uden for kredsen af forvaltningsmyndigheder som f.eks. ombudsmanden, tilsynet med kommunerne og domstolene. afklare netop deres forventninger. Der mangler stadig et par enkelte aftaler. Der har været en god dialog, hvor der har vist sig meget forskelligartede behov for undervisning. Kurserne går i gang i marts måned og vil formentlig strække sig frem til efteråret. Det skønnes, at omkring 400 personer vil deltage. Målet er at kvalificere sagsbehandlingen, så borgernes oplevelse af at have fået en tilfredsstillende sagsbehandling i det kommunale system styrkes. Det følger imidlertid af reglerne om god forvaltningsskik, at der også bør gives en klagevejledning, selvom det ikke er muligt at klage over selve afgørelsen. Borgerrådgiveren anbefaler: At alle afgørelser, hvor borgeren ikke fuldt ud får medhold, ledsages af en korrekt klagevejledning. 4.3 Afsluttende kommentar: Efter aftale med Direktionen tilbydes afdelingerne et kursus i sagsbehandling og god forvaltningsskik. Undervisningen varetages af borgerrådgiveren og den jurist, der bistår hende. Da der er tale om kurser, der afstemmes i forhold til den enkelte afdelings individuelle behov, er der i løbet af efteråret afholdt i alt 20 møder med de respektive afdelingschefer for at Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2009 Side 12 af 12

Borgerrådgiver Årsrapport 2011

Borgerrådgiver Årsrapport 2011 Borgerrådgiver Årsrapport 2011 Borgerrådgiver Anni Haubro Årsrapport 2011 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Side 1. Hovedkonklusioner 3 2. Borgerrådgiverens virksomhed i 2011 2.1 Opfølgning på Årsrapport

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Undersøgelse om frister for afgørelser i sociale sager Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Kommuneskema Kommune Kontaktperson Telefonnummer Afsendt dato E-post Underskrift Indsendes eller

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Borgerrådgiverens Årsrapport 2012

Borgerrådgiverens Årsrapport 2012 Borgerrådgiverens Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse. Side 1. Hovedkonklusioner 3 2. Borgerrådgiverens virksomhed i 2012 2.1 Opfølgning på Årsrapport 2011 4 2.2 Særlige aktiviteter

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse:

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Opstart af funktionen Borgerrådgiver... 3 Udarbejdet materiale... 4 Konklusion... 5 Samspillet med forvaltningerne i forhold til borgerhenvendelser...

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Ved Dorthe Bjerremand Erichsen 05-12-2016 Dagsorden Baggrunden for Lovguide Forvaltning Indhold i Lovguide Forvaltning Hvordan kommer Lovguide Forvaltning

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: 16-01- 2007 Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse 3F Vestlolland har ved brev af 30. november 2005 på vegne af NN henvendt

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 19. maj 2014 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2013 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: 27-11- 2007 De har ved brev af 28. august 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i perioden maj december 2013 April 2014 1 Indhold 1 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 1.1 REGISTRERING

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Dato: 06-10-2006 Sagsnr.: 296894 Dok.nr.: 1964043 Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse: 1. Borgerrepræsentationens beslutning om

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G 0 6. 1 0. 2 0 1 5 Hvad er en borgerrådgiver i Lejre Kommune? Lejre Kommune har haft en borgerrådgiver ansat siden 1/5 2011. Forankring:

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder:

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder: NOTAT 30. april 2014 Sagsbehandler: zedo01 Dok.nr.: 2014/0004439-3 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...3 2. HENVENDELSER

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2012 12/09246 KLAGE OVER AFSLAG PÅ GENOPTAGELSE AF SAG OM OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. august 2012. Du har klaget over

Læs mere

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009 Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune i det gamle Rådhus, Rådhusvej 1, 1. sal tv. - 4300 Holbæk Afrapportering juli kvartal 2009 Hermed borgervejledningens 3. kvartalsrapport til Byrådet. Borgervejledningens

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26. Dato 11. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/04947-23 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. CS' ansøgning om delebilsparkering i København

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. CS' ansøgning om delebilsparkering i København Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15819-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr.

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013

Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013 Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013 Sonja Pedersen Borgerrådgiver 3070 7947 borgerraadgiver@silkeborg.dk Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere